:

Von Warnstedt nr 78

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Warnstedt (Wernstedt) nr 78

Tysk uradlig ätt. Introd. 1625.

Ätten , vars ursprungliga och i Tyskland alltjämt bibehållna namn är »von Warnstedt», härstammar sannolikt från likabenämnd ort den enda före nyare tidens ingång med detta namn kända belägen på nordsluttningen av Harz nära Quedlinburg. Redan 1205 omtalas »Henricus de Warnstede» och »Henricus juvenis de Warnstede».4 Under samma århundrade återfinnas medlemmar av den ännu kvarlevande släkten i Prignitz (Brandenburg), där den urkundligt första gången uppträder år 1295 med »Godefridus de Warnestede». Möjligen skulle tidpunkten för detta släktens första uppträdande i denna trakt kunna flyttas tillbaka till 1226, från vilken tid »Arnoldi Warnstede» år 1745 reproducerade, numera okända sigill uppgives härstamma. Från början av 1400-talet urskiljas i Prignitz de båda grenar av släkten, i vilken den fortfarande är delad, nämligen Triglitzgrenen och Fretzdorfgrenen. Till den förra, som nämnes första gången år 1405 med »Hans Warnstede» till Triglitz och synes vara den äldsta, hörde den medlem »Christoffer von Warnstedt», vilken på 1500-talet överflyttade till Sverige. Släkten, vilken på sin tid vann stor utbredning och stora godsinnehav i Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Sverige, Oldenburg, Danmark, Slesvig-Holstein och Braunschweig, fortlever numera på svärdssidan endast i sin svenska linje. I medeltidshandlingar rörande Quedlinburg, till vars intresseområde orten Warnstedt hörde, förekomma från 1200- talet personer av olika stånd, vilka skrevo sig »till» eller »från» Warnstedt eller buro ortnamnet såsom familjenamn. Huruvida samband tinnes mellan dem och den ännu levande släkten W., kan ej avgöras. Fåglarna i ättens vapen avbildas på 1500-talet såsom »entenartige»5, i senare tid i Tyskland felaktigt såsom orrar och i Sverige på olika sätt.

Warnstedt (von) Wernst A7800.jpg

TAB 1

Melchior von Warnstedt, till Triglitz i Prignitz (Vormark) och Zahren i Mecklenburg. Domherre (illiterat) först i Lebus, sedan i Havelberg. Död mellan 1591 och 1597. Gift med Emerentia von Linstow, död mellan 1588 och 1591, dotter av Christoffer von Linstow och N. N. von Plessen.

Barn:

 • Christoffer von Warnstedt, till Utål i Roslagsbro socken, som hans fru bekom i donation 1590-04-30, och Harbroholm i Edebo socken, som han själv fick i förläning i flera repriser 1590–1620 (båda i Sth.). Född sannol. omkr. 1560. Möjl. Student i Leipzig 1582. I tjänst (såsom page el. hovjunkare) hos hertig Christoffer av Mecklenburg och hans gemål hertiginnan Elisabet Vasa till 1583-09-27. Inkom till Sverige s. å. i nov. Småsven och hovjunkare hos Johan III 1584–1586. Beseglade 1590 m. fl. års riksdagsbeslut. Ståthållare på Uppsala slott och över dess län 1600 (fullmakt 17/7 men tillträdde tidigare under året. Skrev sig ståth. på Uppsala slott redan 1597)–1618-10-26. Häradshövding i Sollentuna härad 1601, sedermera även i Norunda härad. Kommissarie för Älvsborgs lösens uppbärande i Uppland 1614-12-21–1619. Ståthållare över Gästrikland med Gävleborgs slott och Gävle stad jämte Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten med Hudiksvalls och Härnösands städer samt Österbotten med Uleå och Kajaneborgs fästningar och Vasa stad 1620-04-06 (14/4)–1622-06-06. Död 1627-02-09 och begraven 1628-01-13 i Wernstedtska gravkoret (S:t Andreæ kor) i Uppsala domkyrka, där hans och hans hustrus gravsten ses. Han ägde hus vid Köpmangatan i Stockholm samt den gamla kungsgården Islandet 'Han berömmes i Messenii rimkrönika om Finland såsom en ärlig, gudfruktig, from och av hela landet älskad man. Hans symbolum var: Gottes will geschee'. Lät 1617 utgiva andaktsboken Then tydska theologia. Gift 1586 (i febr.) enl. hertig Carls av Södermanland tillstyrkande i brev 1585-11-23 till hertig Sigismund med Lukretia Magnusdotter, född omkr. 1560, död 1624-03-25, jordf. s. å. 19/9 i Roslagsbro kyrka, 'till vilken akt rikskansleren Axel Oxenstierna tinnes ha varit bjuden', och begraven i Wernstedtska gravkoret i Uppsala domkyrka, naturlig dotter av hertig Magnus av Östergötland och Valborg Eriksdotter.

Barn:

 • Carl, döpt 1587 (i maj), varvid hertig Carl stod fadder. Namnes 1605, då han stod i begrepp att resa till Tyskland. Död 1607-11-29 i Sverige och begraven i Wernstedtska gravkoret i Uppsala domkyrka
 • Johan, född 1590. Överstelöjtnant. Död 1628. Se Tab. 2
 • Magnus. Var kammardräng (page) hos prins Gustaf Adolf 1605–1606. Student i Uppsala1 1610-02-01. Fick 1612-05-18 och 1617-06-10 tills. med Johan Adler-Salvius k. stipendium att resa utrikes. Besökte 1612–1619 olika universitet i Tyskland och Österrike. Disp. i Helmstädt 1620. Misstänktes för brott mot Örebro stadga och nekades återvända till Sverige. Levde ännu i mitten av år 1626 men död ej långt därefter, troligen i Rostock.
 • Christina, till Kydingeholm och Våxome i Alunda socken, Uppsala län. Född 1600 påskdagen (23/3) på Utål, död 1654-04-15 på Hacksta och begraven s. å. 10/9 i Uppsala domkyrka, till vilken hennes man s. å. skänkte en silverkanna med hans och hennes namn och vapen. Gift 1631-05-22 på Hacksta med översten Otto von Sack, natural. Sack, i hans 2:a gifte, född 1589, död 1658.
 • Melcher, född 1602. Landshövding. Död 1655. Se Tab. 3

TAB 2

Johan, (son av Christoffer von Warnstedt, tab 1), till Harbroholm i Edebo socken, Stockholms län. Född 1590. Var hovjunkare 1612–1616. Tillika fänrik vid Svante Banérs svenska värvade regemente 1614-05-26. Kaptenlöjtnant därst. 1616-07-26 deltog i Gustaf II Adolfs ryska krig. Åtföljde Gustaf II Adolf på resan till Tyskland 1618. Kapten vid Norrlands regemente 1619. Sårad vid Riga 1621. Major 1622. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1624 (fullm. 1625-06-01). Deltog i Gustaf II Adolfs krig i Livland och Preussen 1625–1627. Av sjukdom hindrad följa regementet i fält 1628. Död på hösten s. å. och begraven (1629) i Edebo kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han förordnades 1613 att i k. m:ts ställe stå fadder vid herr Gabriel Oxenstiernas sons dop. Hans konterfej fanns hos fru Margareta Metta Blixencron'. Gift i början av 1620-talet med Anna Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1637-10-24 på Harbroholm med sin fasters mans brorson landshövdingen Sven Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1640), död 1652-06-29 Sundbyholm och begraven 1653-03-06, dotter av Claes Hansson Kyle och Hillevi Posse.

Barn:

 • Lukretia, död 1624, jordfäst och begraven tillsammans med farmodern s. å.
 • Claes, född 1624, död ung.
 • Lukretia, född 1625-03-06 på Harbroholm, död 1646-03-22 Degela och begraven s. å. 24/6 i Lommaryds kyrka. Gift 1643-11-26 med sin styvbroder, överstelöjtnanten Seved Ribbing, död 1647.
 • Anna, född 1627-05-27, död 1665-10-30 i barnsäng och begraven 1666-02-04 i Bondeska graven i Fägre kyrka Skaraborgs län. Gift 1653-03-07 med riksrådet Tord Bonde, i hans 1:a gifte, född 1619, död 1683.

TAB 3

Melcher, (son av Christoffer von Warnstedt, tab 1), till Utål, Vernberg (förut Kudberga), som han köpte från kronan 1642-11-10 och bebyggde till säteri, och Sund (Norrsund) alla i Roslagsbro socken, Stockholms län, Sund (Sundsör) i Turinge socken, Stockholms län samt Ribbingsberg i Härene socken, Älvsborgs län, som han fick genom sitt gifte. Född 1602-06-00. Elev i Messenii adelsskola. Student i Uppsala1 1619-02-13 och disputerade där. Inskr. vid universitetet i Leyden 1622-08-27. Reste i England och Frankrike 1623. Deltog i Gabriel Gustafsson Oxenstiernas ambassad till England 1625. Introducerad s. å. under nr 45, vilket sedan ändrats till nr 78. Fänrik vid dalregementet 1626. Föreslogs i rådet till »skeppskapten» 1632. Var bland dem av adeln, som 1633-03-18 förordnades att följa Gustaf II Adolfs lik till Sverige. Utskrivningskommissarie i Västernorrlanden 1633-04-05 och 1634-12-13. Landshövding i Östernorrlanden (Österbotten) samt ståthållare på Uleåborg och Kajaneborg 1635-01-02–1643-08-00, då han avsade sig tjänsten. Död 1655-02-21 på Utål och begraven i Roslagsbro kyrka, där hans vapen uppsattes. Han utverkade 1635, att Messenius frigavs ur fängelset på Kajaneborg. Gift 1629-10-06 Österby med Christina Ribbing, född 1608-03-04, död 1677 el. 1678, dotter av kammarjunkaren Erik Pedersson Ribbing, och Anna Persdotter af Forstenasläkten.

Barn:

 • Christoffer, född 1632. Överste. Död 1677. Se Tab. 4
 • Maria, till Ribbingsberg. Född senast 1636, död 1698-12-19 Ogesta, bisatt 1699-01-02 och begraven s. å. 25/7 i Ösmo kyrka. Gift 1659-05-19 på Utål med översten Lage Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, död 1699.
 • Erik, till Brotorpet i Roslagsbro socken. Född före 1636. Fänrik vid Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente 1656-06-00. Löjtnant 1657. Kapten vid Anders Muncks Trondheimsregemente till fot 1658(–1660). Var utomlands 1667. Gav 1670 till Roslagsbro kyrka 4 dukater för »lycklig hemkomst ifrån indianiske orter». Levde ännu 1673 men död ej långt därefter. Ogift.
 • Gustaf, född senast 1636. Major. Död 1697. Se Tab. 5
 • Gabriel, död 1644 enligt inskriften på hans begravningsvapen i Roslagsbro kyrka. Möjligen identisk med nedannämnda Gabriel.
 • Anna, död ung.
 • Gabriel. Var 1655 (kammarpage) hos Carl Carlsson Gyllenhielms änka Christina Ribbing. Tjänade 1661 vid Lybeckers skånska kavalleriregemente. Död före 1667. Möjligen identisk med ovannämnde Gabriel.
 • Christina, död 1688-07-21 Landsjö s socken, Östergötlands län. Gift med Christian Strömfelt, född 1632, död 1676.
 • Brita, till Kimminge i Häverö socken, och Ogesta Ösmo socken (båda i Sth.). Född 1640-02-08, död 1677-09-29 och ligger jämte sin man begraven i Knivsta kyrka Stockholms län. Gift 1:o med Didrik Yxkull, död 1667. Gift 2:o 1674-09-06 på Klemmingeberg med vice presidenten Erland Kafle, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1678.
 • Anders, död ung.

TAB 4

Christoffer, (son av Melcher, tab 3), till Hässle i Fittja socken, Uppsala län, Oleda i Knivsta socken, Stockholms län, Vrå i Tibble socken, Stockholms län och Vernberg (förut Kudberga) i Roslagsbro socken, Uppsala län samt Degela i Lommaryds socken, Jönköpings län, som han fick genom sitt gifte. Född 1632-01-09 på sin mödernegård Valsta i Odensvi socken, Västmanlands län. Kom tidigt i tjänst såsom musketerare. Var 1653 fänrik och 1657 kapten vid Skaraborgs regemente. Kammarjunkare hos hertig Adolf Johan 1660. Major vid Upplands regemente s. å. 13/12. Avsked från kammarjunkarbefattningen 1662-05-28. Överstelöjtnant samt kommendant på Malmö slott 1674-09-09. Kommendant på Ny-Älvsborg 1675-03-30. Avsked för ohälsa s. å. 18/11. Överste för Stockholms stads borgerskap 1677-10-10. Död s. å. 15/12 på Hässle och begraven 1679-05-20 i Wernstedtska gravkoret i Uppsala domkyrka enl. påskriften å hans med vapnet målade sorgfana därst. 'Han underskrev 1653 bland andra Gudhammar Sven ödlas morgongåvobrev.'. Gift 1666-02-05 på Marieholms kungsgård vid Mariestad med sin kusins dotter (k. m:ts tillstånd 1665-10-12) Metta Ribbing, 'vilken han lovade i morgongåva sin bästa sätesgård och 1,000 dukater i förbättring', i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1680-02-15 i Stockholm med assessorn Gustaf Blixencron, född 1649, död 1702), född 1644-10-16 Loddby, död 1701-06-01 på Hässle och begraven s. å. 6/11 i Uppsala domkyrka, dotter av överstelöjtnanten Seved Ribbing, och Lukretia Wernstedt.

Barn:

 • Lukretia, till Videbynäs i Björnlunda socken, Södermanlands län, som hon erhöll i testamente efter sin kusin Gustaf (tab 5). Född 1666, död 1749-06-00. Gift 1685-01-06 med kornetten friherre Johan Didrik Duwall, nr 64, död 1699.
 • Christina Maria, till Vernberg. Levde ännu 1720. Gift före okt. 1697 med Henrik Leijonancker.
 • Johan, född 1670-07-16 på Hässle, död 1674-04-24 i Wismar och begraven 1679-05-20 i Uppsala domkyrka enl. påskriften å hans sorgfana därst., där han kallas herre till Hässle, Oleda och Vrå.
 • Anna Birgitta, född 1675-03-28 på Malmö slott, död 1684-04-27 och begraven i Fittja kyrka

TAB 5

Gustaf, (son av Melcher, tab 3), till Utål och Sund (Norrsund) i Roslagsbro socken, Stockholms län, Grän i Rasbo socken, Uppsala län och Videbynäs6 i Björnlunda socken, Södermanlands län. Född senast 1636. Var hovjunkare 1657. Löjtnant vid bergsregementet s. å. 24/3 och vid Närkes och Värmlands regemente 1658. Kallas sedermera major. Död (1696 el.) 1697 på Videbynäs (och begraven i familjegraven i Roslagsbro kyrka ). Ägde hus vid Kindstugatan i Stockholm. Gift med Brita Susanna Palmcron, död änka före okt. 1706 på Utål, dotter av livmedikus doktor Andreas Sparman, adlad Palmcron, nr 371, och hans 2:a fru Susanna Lilliecrona.

Barn:

 • Christina Susanna, född 1667-04-00, död 1743-11-06 på Utål. Gift med överstelöjtnanten vid dalregementet Elias Bellendorff i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Paradis, född 1640, död 1703-11-16 Fyrö ), död 1712-08-17 Strömsrum och begraven s. å. 21/8 i Ålems kyrka
 • Gustaf, till Videbynäs. Musketerare vid livgardet 1695-07-01. Förare vid Upplands regemente s. å. 30/11. Fänrik därst. 1700-04-03. Löjtnant 1701-09-07. Avsked 1702-08-18. Död 1708 mellan 8/2 och 15/5. Ogift. Han gav i testamente Videbynäs till sin kusin Lukretia (tab 4), med vilken han 1706 förgäves sökt nådigt tillstånd att gifta sig.

TAB 6

Melcher, (son av Gustaf, tab 5), till Utål. Född där 1670-05-00. Var musketerare vid livgardet 1687 och pikenerare 1688–1689. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1689-04-27 vid regementets mobilisering. Avskedad vid demobiliseringen s. å. på eftersommaren. Gick i holländsk tjänst. Hemkom som kapten 1698. Konstit. major vid det enrollerade manskapet i skärgården 1713-09-15. Majors karaktär 1727-01-12. Död 1739-04-03 på Utål. Gift 1698-10-08 med friherrinnan Hedvig Eleonora Leijonhufvud, född 1670-10-21 i Örebro, död 1746-09-11 på Utål, dotter av landshövdingen friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Gustaf, född 1699-05-01. Volontär vid dalregementet 1715-05-00. Förare därst. s. å. 2/10. Fänrik 1716-04-14. Grenadjärlöjtnant 1718-09-13. Grenadjärkaptenlöjtnant 1719-09-29. Död ogift 1721-04-17 på Utål.
 • Brita Christina, född 1700-10-11, död 1717-05-13 Restad
 • Hedvig, född 1703-04-13, död s. å.
 • Abraham Lago, född 1706. Kornett. Död 1781. Se Tab. 7
 • Erik, född 1708-10-07, död s. å.
 • Christoffer, född 1710-10-07, död ung.
 • Melcher, född 1712-03-08, död ung.
 • Engel Johan, född 1714-03-14. Korpral vid livregementet. Var 1742 löjtnant och livdrabant. Död ogift 1745-07-24. Ägde Horn i Över-Enhörna socken, Södermanlands län.

TAB 7

Abraham Lago, (son av Melcher, tab 6), till Utål, Lidö i Vätö socken, Stockholms län och Attorp i Ryda socken, Skaraborgs län. Född 1706 11(22)/5. Volontär vid livregementet. Korpral därst. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Kornetts avsked 1739-10-30. Död 1781-05-17 i Ulricehamn och begraven på kyrkogården därst. s. å. 28/5. Han försålde 1778 den gamla familjeegendomen Utål och inköpte därefter Attorp. Gift 1741-07-04 på Harbroholm i Edebo socken, Stockholms län med Sofia Juliana von Rosen, född 1719 6(17)/11 Berga, död 1796-03-21 på bostället Long i likanämnd socken, Skaraborgs län och begraven i Longs kyrka, dotter av majoren Johan Christoffer von Rosen och Sofia Elisabet von Tiesenhausen samt syster till Fredrik Johan och Axel Didrik von Rosen, natural. von Rosen, samt Otto Vilhelm von Rosen, natural. och friherre von Rosen.

Barn:

 • Melcher Johan, döpt 1742-04-29 på Utål, död barn.
 • Hedvig Sofia, född 1743-11-05 på Utål, död ogift 1824-02-06 Munkeberg och begraven på kyrkogården därst.
 • Christoffer Fredrik, född 1744-12-23 på Utål. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Var 1766 konstapelmat i Ostindiska kompaniets tjänst och deltog s. å. i resa till Kina. Skall sedan hava begivit sig till England.
 • Melcher, döpt 1746-12-02 på Utål, död där 1747 och Anna Maria, döpt 1747-11-29 på Utål, död där 1748 och begraven s. å. 23/5.
 • Gustaf Vilhelm, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1805. Se Tab. 8.
 • Christina Vilhelmina, född 1752-06-06, död 1841 2(3)/7 på Ragnhildsborg vid Södertälje och begraven på Södertälje kyrkogård. Gift 1780-07-11 Attorp med ryttmästaren Fredrik Clerck, född 1740, död 1801.
 • Melcher, född 1753-11-08 på Utål, död där s. å. 1/12.
 • Johan Erik, född 1754-11-19 på Utål, död där 1755-02-18.
 • Johanna Beata, född 1757-08-11 på Utål, död 1842-12-26 på Ragnhildsborg och begraven på Södertälje kyrkogård. Gift 1804 19(18)/7 i Lidköping med sin systers svåger, majoren Carl Clerck, i hans 2:a gifte, född 1738, död 1808.
 • Otto Didrik, född 1760-06-06 på Utål, död där s. å. 3/9.
 • Melcher, född 1761 på Utål, död där s. å. 5/8.

TAB 8

Gustaf Vilhelm, (son av Abraham Lago, tab 7), född 1749-09-18 Utål. Volontär vid amiralitetet 1759-01-04. Volontär vid livregementet till häst 1761-03-14. Korpral därst. 1767-09-21. Adjutant 1772-01-29. Kornett 1774-10-17. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1775-09-05. Ryttmästare därst. 1779-07-22. Major 1789-11-21. Överstelöjtnant i armén 1795-01-08. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente 1800-06-12. Avsked 1805-02-09. Död 1805-05-14 på Biskopsbo majorsboställe i Vrigstads socken, Jönköpings län och begraven i Fleetwoodska graven i Barnarps kyrka Jönköpings län. Ägde Tenhult i Rogberga socken, Jönköpings län, Nordanskog i Hylletofta socken, Jönköpings län och Torsjö i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1785-10-17 på Hällstorp i Barnarps socken, Jönköpings län med friherrinnan Vilhelmina Johanna Fleetwood, född 1755-09-26 på Hällstorp, död 1849-01-01 Sjöberg, dotter av majoren friherre Gustaf Erik Fleetwood, och friherrinnan Maria Benedikta Lillie.

Barn:

 • Gustaf Lago (Gösta), född 1786. Överstelöjtnant. Postmästare. Död 1875. Se Tab. 9.
 • Carl Vilhelm, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1877. Se Tab. 10.

TAB 9

Gustaf Lago (Gösta), (son av Gustaf Vilhelm, tab 8), född 1786-08-12 på ryttmästarbostället Skällsnäs i Tjureda socken, Kronobergs län. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1787-12-24. Korpral 1790-12-24. Kadett vid Karlberg 1801-09-24. Vargeringskornett vid skånska linjedragonregementet 1805-07-26. Utexaminerad från krigsakademien s. å. 20/9. Premiäradjutant vid nämnda regemente 1806-12-10. Stabsadjutant vid södra armén 1808-03-12 och vid västra armén s. å. i aug. Kornett vid Smålands dragonregemente 1811-06-25. Löjtnant vid Smålands infanteribataljon 1812-07-28. Stabskapten vid Jönköpings regemente 1813-02-16. Regementskvartermästare därst. 1815-04-04. Majors karaktär 1818-05-11. RSO 1824-07-04. Major vid sistnämnda regemente 1834-06-07. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Postmästare i Gränna 1850-07-13. CXIVJoh:s med. 1854. Avsked från postmästarbefattningen 1874-03-20. Död 1875-01-25 i nämnda stad och begraven å därvarande nya kyrkogård. Ägde Tenhult i Rogberga socken, Jönköpings län. Gift 1817-11-26 på Aranäs vid nämnda stad med Carolina Eneström, född 1797-05-09 på Klotens bruk i Ramsbergs socken, Örebro län, död 1864-02-22 i Gränna och begraven å därvarande gamla kyrkogård, dotter av bruksägaren Per Ludvig Eneström, och Ottiliana Lovisa Klöfverskjöld.

Barn:

 • Emilie Vilhelmina Lovisa, född 1818-11-23 på Tenhult, död 1908-02-16 i Gränna. Gift 1846-09-11 på Tenhult med postmästaren i Söderhamn, majoren vid Jönköpings regemente, RSO, Lars Otto Löwenadler, född 1817-03-04 i Jönköping, död 1898-06-18 i Gränna.
 • Carolina Fredrika Augusta, född 1821-02-12 på Tenhult, död ogift 1888-05-21 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård Stockholms län.
 • Charlotta Sofia Elisabet (Elise), född 1823-03-22 på Tenhult, död 1908-01-09 i Jönköping. Gift 1848-03-23 på Tenhult med hovrättsrådet Carl Salomon Queckfeldt, född 1813, död 1875.

TAB 10

Carl Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 8), född 1788-06-10 på ryttmästarbostället Skällsnäs i Tjureda socken, Kronobergs län. Dragon vid Smålands dragonregemente. Kadett vid Karlberg 1801-10-15. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid rusthållsfördelningen av livgrenadjärregementet s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1812-03-24. GMtf 1814. Kapten vid nämnda regemente 1816-01-09. RSO 1825-06-24. Major i armén 1832-05-18. 3. Major vid andra livgrenadjärregementet 1833-09-28. Överstelöjtnant i armén 1840-06-02. 2. Major vid regementet 1851-01-31. Avsked 1853-02-01. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1877-11-27 i Jönköping och begraven å stadens östra kyrkogård. 'Var under kriget i Norge 1808 med i affärerna vid Bärby den 2 mars och 23 april s. å. samt 1809 den 18 och 19 aug. i träffningen vid Sävar i Västerbotten, där han såsom befälhavare för arriärgardet med utmärkt tapperhet uppehöll fienden, till dess armén hunnit retirera, varefter han, nästan kringränd, drog sig undan till Sävars bro, där ytterligare strid uppstod, intilldess bron, som armén förut rivit, hunnit iståndsättas. Deltog ävenledes i affären vid Ratan. Bevistade slutligen fälttågen i Norge 1813 och 1814, varunder han var med vid landstigningarna på Valöarna och Kragerön, bombarderingen av Fredrikstad, affärerna däremellan och Glommen, då han vid Kölbergs bro erhöll en kontusion i ena benet av en kanonkula och en i huvudet av en granat.' Ägde Tenhult i Rogberga socken, Sjöberg och Sjöryd i Öggestorps socken, Trollebo i Lemnhults socken, Nordanskog i Hylletofta socken, Åsen i Sandseryds socken, Skäcktabacken i Järstorps socken och Liljeholmen vid Jönköping (alla i Jönk.), Stora Ekered, Remma och Furängen i Brunns socken, Älvsborgs län, Frösäng i Stora Åby socken och Ring i Å socken (båda i Ög.), Grenabo i Hjo socken och Kopparhult i Grevbäcks socken (båda i Skarab.) samt fastighet i Jönköping. Gift 1:o 1818-09-18 på Trollebo med friherrinnan Beata Magdalena Falkenberg af Trystorp, född 1793-06-13 på Kronobergs kungsgård Kronobergs län, död 1821-03-23 på Trollebo och begraven i Falkenbergska gravkoret i Lemnhults kyrka, dotter av landshövdingen friherre Göran Henrik Falkenberg af Trystorp, och Vivika Trolle. Gift 2:o 1832-03-20 på Klemmestorp i Järstorps socken, Jönköpings län med Emelie Lovisa Kulberg, född 1811-09-28 Kölaboda, död 1904-03-28 i Jönköping och begraven bredvid mannen, dotter av majoren Johan Christian Kulberg och Beata Sofia Silfverhielm.

Barn:

 • 1. Vilhelmina Eleonora Jacqueline, född 1819-12-03 på Trollebo, död 1904-12-10 i Vadstena och begraven på Västra Strö kyrkogård Malmöhus län bredvid mannen. Gift 1860-09-07 på Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län med kaptenen Casper Lilliecrona, född 1831, död 1892.
 • 1. Gustaf Henrik Viktor, född 1821. Kapten. Död 1892. Se Tab. 11.
 • 2. Lago Johan Axel, född 1833. Borgmästare. Död 1917. Se Tab. 12.
 • 2. Carl Emil Melcher Bolivar, född 1835. Kapten. Död 1900. Se Tab. 19.
 • 2. Alexis Kanaris, född 1837. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 21.
 • 2. Ebba Maria Lovisa Teodolinda (Marie-Louise), född 1840-03-27 Frösäng, död 1925-02-07 i Stockholm och begraven i Harlösa Malmöhus län. Gift 1861-07-31 i Jönköping med ryttmästaren Carl Johan Christoffer Axel Adam Toll, C, född 1829, död 1882.

TAB 11

Gustaf Henrik Viktor, (son av Carl Vilhelm, tab 10), född 1821-03-13 Trollebo. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1831-11-27. Studentexamen i Lund 1839-05-07 och officersexamen i Kristianstad 1840-12-22. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1842-05-07. Löjtnant därst. 1848-06-23. Kapten 1860-10-09. RSO 1865-05-03. Avsked 1878-02-01. Död 1892-01-08 i Jönköping och begraven s. å. 13/1 å stadens östra kyrkogård. Ägde Grenabo i Hjo socken, Skaraborgs län. Gift 1863-12-04 i Jönköping med Christina Ulrika Aurora Löwenadler, född 1825-05-08 i sistnämnda stad, död där 1915-10-15 och begraven på stadens östra kyrkogård, dotter av lagmannen Lars Fredrik Löwenadler och hans 2:a fru Vilhelmina Augusta Carolina Cedercrona.

Barn:

 • Carl Melcher Lars, född 1864-09-17 på Halängen i Dalskogs socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Jönköping 1884-06-05. Student i Lund s. å. 2/10. Filosofie kandidat 1889-05-31. Död ogift 1892-12-16 i Jönköping och begraven i samma grav som fadern.

TAB 12

Lage Johan Axel, (son av Carl Vilhelm, tab, 10), född 1833-01-24 Reaby Avgången från krigsakademien 1848-08-07. Student i Lund 1849-10-20. Kameralexamen 1851-05-21 och examen till rättegångsverken 1853-10-01. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 6/10. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 19/12. Extra ordinarie kanslist i sistnämnda hovrätt s. å. 20/12. Extra ordinarie notarie 1856-09-26. Vice häradshövding 1858-12-18. T. f. civilnotarie vid Norrköpings rådstuvurätt 1863-10-00–1869-09-00. Borgmästare i Strängnäs 1869-10-22. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1875–1876 och 1879–1896. Ledamot av styrelsen för Strängnäs sparbank 1886. RVO 1887-12-01. Ordförande i nämnda banks styrelse 1888. RNO 1913-01-25. Avsked 1917-08-24. Död s. å. 27/12 i Strängnäs ]] och begraven i familjegraven på Strängnäs kyrkogård. Ägde hälften i Stora och Lilla Brevik, Damhult, Mjölnäs och Kosjöhult i Simonstorps socken, Östergötlands län. Gift 1871-09-12 i Kvillinge socken, Östergötlands län med Hanna Ringborg, född 1848-02-08 i Norrköping, S:t Olofs förs,död 1917-04-27 i Strängnäs ]], dotter av grosshandlaren Ludvig Edvard Ringborg och Catharina Elisabet Swartz.

Barn:

 • Hjalmar, född 1876-06-22 i Strängnäs. Kadett vid sjökrigsskolan 1891-10-01. Underofficer av 2. gr. vid flottan 1895-10-07. Flaggunderofficer därst. 1897-04-08. Kadettunderofficer. Utexaminerad från sjökrigsskolan s. å. 27/10. Underlöjtnant vid flottan s. å. 29/10. Löjtnant därst. 1900-12-31. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1899. Avgångsexamen i gymnastiklärarkursen därst. 1901. Genomgick infanteriskjutskolan på Rosersberg s. å. Elev vid sjökrigshögskolan 1902–1904. Bland sjökommenderingar deltagit i expedition med korvetten Freja 1904–1905 till norra Atlanten och Medelhavet samt med pansarbåten Niord 1905 på Västkusten. Kapten 1906-10-26. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1910-04-08. Kapten i flottans reserv 1912-04-08. Kammarherre i k. m:ts hov 1914-02-17. Tjänstg. kammarherre hos drottning Viktoria s. å. 31/12–1930. Ordförande i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse i Östra Stenby socken, Östergötlands län. RVO 1917-06-06. KNS:tOO2kl 1918-09-16. Ordförande i styrelsen för Vikbolandets elektriska kraftaktiebolag 1918–1934. Attaché honoraire vid beskickningen i Paris 1918. Uppvaktande hos änkedrottningen av Danmark under hennes besök i Stockholm maj 1919. KDDO2gr s. å. 30/5. RNO 1922-06-06. RJohO s. å. RSO 1923-06-06. KFinlVRO2kl 1925. GV:sJmt 1928-06-16. Ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1929. KNO2kl 1930-06-06. Äg. Näs i Östra Stenby socken, Östergötlands län sedan 1911 och fastighet i Norrköping. Gift 1900-12-13 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Ingeborg Anna Florence Emilia Hultenheim nr 2052, född 1877-12-13 Marieholm, dotter av löjtnanten Gustaf Hjalmar Henrik Teodor Hultenheim, och Catherine Carrol Coomey.
 • Carl, född 1884. Godsägare. Död 1930. Se Tab. 17

TAB 13

Vilhelm Edvard, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1872-08-29 i Strängnäs. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1890-05-20. Student i Uppsala s. å. 2/9. Med. filosofie examen 1891-09-14. Extra ordinarie amanuens vid anatomiska institutet i Uppsala 1895-09-01. Ord. amanuens därst. s. å. 1/12. Med. kandidat examen i Uppsala 1896-09-14. Biträdande läkare vid Fiskebäckskils havskuranstalt sommaren 1898. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset s. å. 1/10. Stipendiat i fältläkarkåren 1899-04-10. Extra läkare vid Västgötadals regemente under mötestiden s. å. Läkarstipendiat i flottan s. å. 3/11. Med. licentiat examen vid karolinska mediko-kirurgiska institutet 1901-09-28. Amanuens vid allmänna barnhuset i Stockholm 1902-12-23. Förste underläkare därst. 1903-11-01. Marinläkare av andra graden vid flottans marinläkarkår 1903-06-17. Avsked och samtidigt förordnad till samma befattning vid marinläkarkåren i flottans reserv 1906-03-02. Med. doktor vid karolinska mediko-kirurgiska institutet 1906-05-26. Badläkare vid Furusunds havsbadanstalt sommaren 1907. Amanuens vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm 1910-11-01. E. assistent vid statsmedicinska anstaltens bakteriologiska laboratorium i Stockholm 1911-10-01. Marinläkare av första graden vid marinläkarkåren i flottans reserv 1912-08-27. Skolläkare vid Klara folkskola i Stockholm 1913-02-21. Docent i pediatrik vid karolinska mediko-kirurgiska institutet s. å. i febr. Badläkare vid Malens havsbad sommaren s. å. Överläkare vid Flensburgska vårdanstalten för sjuka barn i Malmö s. å. 4/7. Docent i pediatrik vid Lunds universitet 1914-12-04. Skolläkare vid kommunala mellanskolan i Malmö 1918. Professor i pediatrik vid karolinska mediko-kirurgiska institutet samt överläkare och direktör vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm 1921-11-25. Avsked från befattningen som marinläkare av första graden i flottans reserv 1927-10-28. Överläkare vid pediatriska kliniken vid Norrtulls sjukhus. Gift 1913-05-26 i Nordmalings kyrka ]] (Skellefteå stadsförs, vb) Västerbottens län med Tyra Teresia Krantz, född 1882-07-10 i Skellefteå. Skolkökslärarinneexamen. Språkstudier i Tyskland, Frankrike o. England. Utlandskorrespondent v. Sveabolaget i Sthlm under ett tiotal år. Dotter av förvaltaren Carl Gustaf Krantz och Johanna Gustava Hedman.

Barn:

 • Carl Gustaf Christopher Wilhelm Kanaris, född 1918-08-30 i Malmö.

TAB 14

Gustaf Lago, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1874-11-25 i Strängnäs. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1894-05-24. Officersvolontär vid Norrlands dragonregemente 1895-02-18. Korpral 1896-07-30. Sergeant s. å. 19/8. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1899-12-22. Examen i franska språket vid universitetet i Montpellier. Elev vid krigshögskolan 1902. Avgångsexamen därifrån 1904-06-27. SkmG s. å. Med statsstipendium vistats i Ryssland för språkstudier 1905–1906. Tjänstg. vid generalstaben 1907-10-15–1909-10-10. Ryttmästare vid nämnda regemente 1907-12-06. IdrmG 1908. Stadsfullmäktig i Umeå. RSO 1918-06-06. Major i armén 1919-06-28. Major vid skånska dragonregementet s. å. 5/12. Bataljonschef 1920-06-05–1926-12-31. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. s. å. 1/11. Å skånska kavalleriregementets övergångsstat från 1928-01-01. Avsked och överförd till regementets reserv 1929-11-23. Bedriver efter avgång ur aktiv tjänst verksamhet för skidlöpningens och turistflygningens utbredande. Äger skogshemman i Norrmjöle i Hörnefors socken, fastighet i Ålsten och jämte tre av bröderna fastighet i Norrköping. Gift 1902-12-30 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med Anna Amalia Hjelm, född 1877-06-28 i Karlskrona. Dotter av kommendörkaptenen Carl Anton Edvard Hjelm och Emmy Adolfine Palander.

Barn:

 • Karl-Lago Rolf Christoffer, född 1903-11-23 i Stockholm, Hedv. El. förs Studentexamen vid Lundsbergs skola 1922-05-22. Student vid Uppsala universitet 1923 och vid L'institut des sciences politiques i Genève 1927. Jur. kandidat examen vid Uppsala universitet 1929-05-30. Extra ordinarie hovrättsnotarie vid Uppsala läns mellersta domsaga 1929.
 • Melker Wase Bo Gustaf, född 1909-09-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen 1929-05-16. Officersaspirant vid livregementets husarer s. å. 15/6. Elev vid krigsskolan 1930–1932. Fanjunkare 1931. Officersexamen 1932-04-02. Fänrik vid livregementets husarer s. å. 15/4. SkmG. Underlöjtnant i regementet 1934-05-11. Underlöjtnant vid regementet s. å. 23/11. Löjtnant i regementet 1936-04-17. Löjtnant vid regementet 1937-09-11 fr.o.m. s. å. 1/10.
 • Stig Lago Magnus Alarik, född 1911-11-11 i Umeå. Studentexamen i Djursholm 1930-06-03.
 • Anna Marie-Louise Lukretia, född 1913-09-22 i Umeå, stadsförs,. Studentexamen i Djursholm 1932-05-20.

TAB 15

Lago, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1878-05-03 i Strängnäs. Mogenhetsexamen i Norrköping 1897-05-28. Elev vid tekniska högskolan s. å. 15/9. Utexaminerad från dess fackskola för maskiningenjörsväsen 1902. Har överflyttat till Nordamerika. Efter praktik där som ingenjör (fartygskonstruktör) elev vid Yale university, New Haven, 1905. Jägmästarexamen där s. å. Innehaft statstjänst som jägmästare i västra delarna av staterna. Under världskriget utbildad till flygspanare med kaptens grad. Innehar statstjänst i U. S. A. för kartläggning från luften. Gift 1919-12-08 med Adèle (Dotty) Wilcox, född 1896-01-09 i Illinois, U. S. A.

Barn:

 • Fredrik Lago (Fred), född 1921-02-08 i Portland, Oregon, U. S. A.
 • Doris, född 1923-04-24.

TAB 16

Ludvig, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1882-09-29 i Strängnäs. Mogenhetsexamen därst. 1901-06-11. Officersvolontär vid första Svea artilleriregemente s. å. 13/6. Elev vid krigsskolan 1902-10-00. Styckjunkare 1903. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 11/12 och vid regementet 1904-02-26. Elev vid militärinstruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904. Utexaminerad 1905-04-29. Elev vid allm. artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905–1906. Utexaminerad 1906-07-31. Löjtnant vid nämnda regemente 1906-08-15. Språkstudier i Frankrike och Italien 1908 och 1921. OffFrIP 1908-08-08. Elev vid krigshögskolan 1910–1912. Utexaminerad 1912-07-31. Andre adjutant vid IV arméfördelningens stab 1913–1917 och förste adjutant därst. 1917 och 1926. Kapten 1915-12-31. Ballongspanare 1916. Avsked från beställning på stat 1918-03-22–1919-12-31. Luftvärnskurser 1920 och 1921. RSO 1924-06-06. Chef för instruktionsdivisionen vid artilleriets skjutskola 1927 och för artilleriets officersaspirantskola i Kristianstad 1927–1929. Major i armén 1928-01-01. T. f major vid Göta artilleriregemente 1929-07-24. KSpMFO2kl vk s. å. 3/9. Major på stat vid samma regemente s. å. 5/10. Medlem av artillerikommittén 1930-11-01–1931-01-31. Representant för försvarsväsendet i sjätte distriktsstyrelsen av svenska röda korset 1930-12-01–1933. Överstelöjtnant i armén 1933-04-26. T. f. överstelöjtnant vid Bodens artilleriregemente s. å. 29/8. T. f. chef för regementet 1934-05-31–1934-08-31. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1936-10-16. Avsked 1937-03-13 fr.o.m. s. å. 1/10. Överste i armén s. å. 30/9. Överste i IV militärområdets reserv. Gift 1913-07-01 på varvschefsbostället i Karlskrona, Amiralitetsförs, med stiftsjungfrun Charlotte (Lotty) Lagercrantz , född 1886-12-31 i Stockholm, Skeppsholms förs. Dotter av vice amiralen Henrik Gustaf Lagercrantz, och grevinnan Fredrika Aurora Amalia Ulrika Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Ulla, född 1914-04-08 i Stockholm
 • Lago Gustaf, född 1916-12-02 i Stockholm.
 • Henrik Gustaf Ludvigsson, född 1919-03-09 i Stockholm.

TAB 17

Carl, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1884-09-16 i Strängnäs. Lantbrukselev 1906–1907. Mogenhetsexamen i Norrköping 1906-05-31. Agronomexamen vid Alnarps lantbruksinstituts lantbruksavdelning 1909-10-21 och vid mejeriavdelningen 1910-10-20. Studieresa till Danmark 1909 och till Tyskland 1910. Ägde efter vartannat Hällevadsholm i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, Nederäng i Vidbo socken, Stockholms län och Karmansbo i Heds socken, Västmanlands län. Död 1930-03-15 i Munktorps socken, (Heds förs, db 11) och begraven i familjegraven på Strängnäs kyrkogård. Gift 1919-01-02, på Herstaberg i Kvillinge socken, Östergötlands län med sin kusin Hildegard Maria Ringborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908-09-27 med fondmäklaren Oskar Carl Vilhelm Ödman, född 1885-05-29 Hensbacka o. B., död 1918-03-04 i Malmö (S:t Pauli) och begraven på norra kyrkogården i Norrköping), född 1887-11-30 i Norrköping (Hedvig). Dotter av godsägaren Gustaf Ringborg och Maria Josefina Lundgren. Innehar Karmansbo herrgårdspensionat.

Barn:

 • Christina, född 1920-07-22 på Karmansbo, Heds förs, Västm.

TAB 18

Carl Melchior, (son av Lago Johan Axel, tab 12), född 1886-08-29 i Strängnäs. Utexaminerad som arkitekt från Chalmers tekniska institut 1909. Elev vid konstakademien 1909–1910. Studieresor i Europa och Nordamerika 1913–1916, 1922, 1926 o. 1931. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1921. Professor i byggnadslära och ornamentsritning vid Chalmers tekniska institut 1923-09-29. RNO 1933-11-25. LSTF 1913–1928. Gift 1918-11-17 i Skönberga kyrka Östergötlands län med friherrinnan Margareta Charlotta Funck , född 1887-12-19 Bolltorp. Dotter av godsägaren friherre Tomas Alexander Funck och Charlotta Laura Sofia von Möller, (adliga ätten von Möller).

Barn:

 • Gunilla Margareta
 • Johan Melchior
 • Metta Margareta

TAB 19

Carl Emil Melcher Bolivar'' (son av Carl Vilhelm, tab 10), född 1835-09-10 Frösäng. Furir vid första livgrenadjärregementet 1849-12-01. Kadett vid Karlberg 1852-06-07. Utexaminerad 1857-02-19. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 3/3. Löjtnant därst. 1864-06-14. T. f. gymnastiklärare vid Strängnäs högre elementarläroverk under 1870. Kapten i bataljonen 1877-08-10. T. f. regementsintendent 1880-10-01–1883-08-01. RSO 1880-12-01. Kapten vid bataljonen 1881-08-06. Avsked ur krigstjänsten 1887-05-26. Död 1900-07-24 Ingelstad, i vilken egendom han ägde del, och begraven på Växjö kyrkogård. Gift 1:o 1875-09-10 Virbo med Johanna Vilhelmina Vendla Löwenborg, född 1854-08-26 på nämnda egendom, död där 1879-02-07 och begraven å Jönköpings östra kyrkogård, dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Löwenborg, och Vendela Teofila Hammarskjöld. Gift 2:o 1885-08-31 på Ingelstad med Nina Lovisa Cervin, född 1853-08-31 på nämnda egendom ]], död 1931-10-05 i Växjö ]] och begraven i Cervinska graven på Östra Torsås kyrkogård Kronobergs län, dotter av majoren Salomon Fredrik Cervin och Anna Maria Gustava Burman. Ägde villa Björkudden i samma socken.

Barn:

 • 1. Vendela Emelie Elsa, född 1876-07-18 Målaskog. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1904-05-28 i Växjö domkyrka med redaktionssekreteraren Claes Gustaf Viktor Meurling i h.2, g., (gift 2:o med Frances, död 1939-09-13 i Köpenhamn (Köpenh. folkereg.)), från vilken hon 1914 blev skild, född 1874-02-19. Gift 2:o 1914-12-06 i Stockholm (Oscar) ]] med avdelningschefen och biträdande aktuarien inom Svenska livförsäkringsaktiebolag Ernst Carl Fredrik Nilsson Svedelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1902-02-16 med Concordia Maria Freja Nadeschda Smitt, från vilken han blev skild, född 1879-05-03, dotter av professorn Fredrik Adam Smitt och Freja Birgitta Carolina Pålman), född 1878-08-10.
 • 1. Carl Lago Börje, född 1878-04-25 i Jönköping. Mogenhetsexam, i Växjö 1897-06-05. Student i Uppsala s. å. 14/9. Student i Lund 1900. Reste 1902 till Nordamerika. Artium magister vid Augustana college. Rock Island, Ill., 1905. Tjänsteman vid Svenska metallverkens kontor i Stockholm 1909–1910. Reste 1910 till Chile. Död ogift 1913-11-22 i San Francisco.
 • 2. Två söner, födda 1889-12-19 i Växjö, döda s. d.

TAB 20

Folke Lage Fredrik, (son av Carl Emil Melcher Bolivar, tab 19), född 1886-08-01 på Ingelstad i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Mogenhetsexamen i Wäxjö 1904-06-07. Student vid Uppsala universitet s. å. Officersvolontär vid Kronobergs regemente 1905-04-15. Elev vid krigsskolan 1906. Fanjunkare 1907-08-22. Utexaminerad s. å. 14/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Inskr. vid universitetet i Montpellier 1908. Löjtnant vid regementet 1911-11-24. Elev vid krigshögskolan 1915-10-18–1917-07-27. Aspirant vid generalstaben 1918-10-15–1921-04-14. Kapten vid regementet 1921-04-08. Överförd till övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. 1926-11-01. RSO 1928-06-16. Förestått kartavd. i krigsarkivet 1921–1928. Anställd vid riksarkivet fr. 1930 för ordnande av arkivets kartsamling. Bedriver forsknings- och skriftställarverksamhet i historiska ämnen. Genealogbiträde vid Riddarhuset 1936-01-01. Gift 1911-10-22 i Norrköping med Märta'' Carin Maria Ringborg, född 1889-03-02 i Norrköping, Hedvigs förs. Dotter av godsägaren Gustaf Ringborg och Maria Josefina Lundgren.

Barn:

 • Christer Lago Gustaf
 • . Melchior Lago Gustaf
 • . Anna Carin Margareta

TAB 21

Alexis Kanaris, (son av Carl Vilhelm, tab 10), född 1837-12-24 Frösäng. Kadett vid Karlberg 1854-02-16. Utexaminerad 1858-11-30. Underlöjtnant vid andra livgrenadjärregementet s. å. 7/12. Löjtnant därst. 1868-10-30. Ledamot av stadsfullmäktige i Vadstena 1878 och dess ordförande 1881–1911. Kapten 1879-04-04. Ledamot i direktionen för hospitalet i nämnda stad s. å. 4/7, dess ordförande 1886. RSO 1882-12-01. Ordförande i styrelsen för Vadstena sparbank 1887. Ordförande i styrelsen för Fågelsta–Vadstena–Ödeshög järnvägsaktiebolag s. å. Vice ordförande i styrelsen för Vadstena lasarett och kurhus s. å. Ledamot av Östergötlands läns landsting s. å. Major 1888-07-13. RVO s. å. 13/11. Ledamot i kommittén för granskning av stadgar angående sinnessjuka 1894-11-09. Överstelöjtnant i armén 1895-05-17. Avsked från beställningen på stat med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv s. d. Ledamot i direktionen över läroanstalten för överåriga dövstumma i Vadstena s. å. Verkställande direktör i Östergötlands enskilda banks avdelningskontor i Vadstena 1897. KVO2kl 1901-11-30. Avsked ur armén 1903-01-23. Död 1924-04-04 i Vadstena och begraven på kyrkogården i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Ägde hälften i Grenabo i Hjo landsförs 1868–1869 och Framnäs med Tjuk i Västra Eneby socken, Östergötlands län 1869–1875. Arrenderade Sandvik i Stjärnorps socken, Östergötlands län 1876 och ägde stadsfastighet i Vadstena. Gift 1868-03-21 Duseborg med Aura'' Pamela Teresa Forssbeck, född 1848-11-27 på Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län ]], död 1918-02-11 i Vadstena och begraven på Vreta klosters kyrkogård, dotter av jägmästaren Johan Fredrik August Forssbeck och hans 1:a hustru Aurora Matilda Malmgren.

Barn:

 • Anna Aura Louise, född 1869-05-26 på Framnäs. Gift 1918-07-11 i Vadstena med direktören Olof Elander född 1870-04-18 , död 1931-10-15 i Lund och begraven på Fulltofta kyrkogård Malmöhus län.
 • Marie'' Louise, född 1873-08-07 på Framnäs, död 1876-12-11 på Sandvik och begraven på Vretaklosters kyrkogård Östergötlands län.
 • Elsa, född 1874-08-18 på Framnäs, död 1876-12-20 på Sandvik och begraven i samma grav som systern.
 • Märta, född 1876-07-21 på Sandvik. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1902-09-29 i Vadstena med kommendörkaptenen av 2 gr. i marinen RSO, m m., Sven Bure Sundin, från vilken hon 1915 blev skild, född 1876-03-12 i Göteborg. Gift 2:o 1916-08-17 i Vadstena med överläkaren vid Vadstena hospital, RNO, med. licentiat Per Gustafsson Gylle, född 1861-07-12 i Osby socken, Kristianstads län.

TAB 22

Abraham, (son av Abraham Lago, tab 7), född 1750-12-20 Utål. Volontär vid dalregementet 1766-10-00. Förare därst. s. å. 17/12. Fältväbel 1769-02-20. Stabsfänrik 1769-04-04. Fänrik 1777-12-11. Löjtnant 1778-03-11. Stabskapten 1784-07-11. Avsked 1796-07-25. Död 1821-09-02 i Husaby prästgård Skaraborgs län och begraven på Husaby kyrkogård. Gift 1788-05-01 i Ulricehamn med Eva Lovisa Bagge af Söderby, född 1757-10-20, död 1798-08-06 i nämnda stad och begraven på kyrkogården därst., dotter av majoren Jean Georg Bagge af Söderby, och hans 2:a fru Sofia Juliana Friedenreich.

Barn:

 • Abraham Lago, född 1790. Kapten och överuppsyningsman. Död 1829. Se Tab. 23.
 • Johan Otto, född 1791. Hovkamrerare. Död 1849. Se Tab. 24

TAB 23

Abraham Lago, (son av Abraham, tab 22), född 1790-09-12. Volontär vid dalregementet 1791. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad 1808-04-04. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1812-06-30. Kaptens avsked 1816-05-07. Överuppsyningsman vid tullverket. RSO. Död 1829-05-12 i Stockholm. Han bevistade kriget på Åland 1809. Gift med Eva Christina Kindstrand, född 1793-05-03, död 1877-12-17 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården därst., dotter av kronolänsmannen och hovrättskommissarien Carl Kindstrand och Anna Elisabet Forsberg.

Barn:

 • Carl Albert Lago, född 1819-12-11 i Göteborg. Volontär vid första livgrenadjärregementet 1835-03-11. Furir därst. 1838-04-18. Sergeants avsked 1842-11-05. Lantmäteriexamen 18493. Lantmäteriauskultant 18543. Reste 1858 till Australien. Död 1865.
 • Eva Lukretia Aurora, född 1823-03-04, död 1824-11-30.
 • Matilda Ottilia Lukretia, född 1825-09-13, död 1844-12-18.

TAB 24

Johan Otto, (son av Abraham, tab 22), född 1791-12-09 i Ulricehamn. Student i Uppsala 1807-10-05. Extra ordinarie notarie i statskontoret. Kanslist därst. Sekreterare och kamrerare vid hovstallet 1821-05-00. Hovkamrerares n. h. o. v. s. å. 15/6. Död 1849-01-03 Stenby och begraven på Södertälje kyrkogård. Ägde Ragnhildsborg vid Södertälje. Gift 1821-10-26 i Stockholm med Hedvig Eleonora Björck, född 1795, död 1824-07-12 i Stockholm, dotter av amiralitetskammarrådet Alexander Björck och Carolina Ulrika Ström. Gift 2:o 1825-09-16 i Hovmantorps kyrka Kronobergs län med Ulrika Charlotta Emilia Rosenblad, R, född 1802-01-11 i Landskrona, död 1876-02-23 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården därst., dotter av generallöjtnanten Elof Rosenblad, adopt. friherre Rosenblad, och Charlotta Elisabet Ström.

Barn:

 • 1. Alexander Lago, född 1822-09-07, död 1823-05-03.
 • 2. Elof Lago, född 1826. Kammarherre. Död 1913. Se Tab. 25.
 • 2. Eva Charlotta, född 1828-01-15, död 1842-02-13 på Ragnhildsborg.
 • 2. Ebba Charlotta Vilhelmina Johanna (Lotten), född 1831-09-05 på Ragnhildsborg, död 1908-03-09 i Enköping och begraven därst. Gift 1855-02-25 på Hammora i Adelsö socken, Stockholms län med löjtnanten Johan August af Klint, född 1813, död 1878.
 • 2. Otto Mattias, född 1835. Telegrafkommissarie. Död 1891. Se Tab. 26.

TAB 25

Elof Lago, (son av Johan Otto, tab 24), född 1826-11-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1845-06-10. Kameralexamen 1848. Extra ordinarie kammarskrivare i postverket s. å. 30/12. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets ständers bank 1852-06-22. Kontorsskrivare i postverket 1863-05-00. Kammarjunkare 1866-06-26. Ord. tjänsteman i 1:a graden i nyssn. bank 1868-03-29 och i 2:a graden 1876-10-28. Kammarherre 1877-12-01. RVO 1889-05-15. Avsked ur riksbankens tjänst 1895. Död 1913-05-08 i Stockholm ]] och begraven på nya kyrkogården därst. Gift 1:o 1858-08-24 i Kalmar med sin kusin Charlotta Matilda Maria Rosenblad nr 2013B, född 1834-06-09 i Stockholm, död där 1864-05-20 och begraven på nya kyrkogården därst., dotter av majoren Eberhard Mattias Rosenblad, E, och hans 1:a fru Margareta Andréetta Fahnehielm. Gift 2:o 1866-04-21 i Stockholm med Eugenia Rosina (Rosa) Bergström, född 1825-07-19 i Uppsala-Näs socken, Uppsala län ]], död 1902-01-19 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården därst., dotter av domprosten Erik Bergström och Charlotta Tillströmsson.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta Emilia, född 1860-01-27 i Stockholm, död där 1869-01-02.
 • 1. Eberhard Otto Mattias, född 1862-03-11 i Stockholm Clara förs i Stockholm. Sjökapten. Död barnlös 1928-10-21 i Nynäshamn och begraven på nya kyrkogården i Stockholm. Gift där 1912-03-11 med Margareta Maria (Greta) Olsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1898-05-23 i Stockholm med handlanden Gustaf Emanuel Olsson, född 1863-03-26, död 1911-01-01), född 1867-09-13. Dotter av hemmansägaren Olof Eliasson Olsson och Christina Erika Ersdotter.
 • 1. Carl Lago, född 1863-09-05 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1881-05-18. Student i Uppsala s. å. i sept. Jur. preliminärexamen 1883-04-11 och jur. filosofie examen s. å. 29/5. Jur. utr. kandidat 1890-09-17. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 23/9. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1892-02-26. Lärare vid Stockholms borgarskola 1892–1894. Registrator och arkivarie hos kommerskollegium 1906-03-30. RVO 1917-06-06. Sekreterare i kommerskollegium 1919-11-12. Avsked 1929-09-19. Ordförande i sällskapet för främjande av kyrklig själavård. Skattmästare i samfundet Pro fide et christianismo. Äger villa Furuhöjd på Lidingön. Död 1936-12-09 i Lidingö (db 104) och begr i Solna, Stockh. Gift 1896-05-02 i Ersta kapell i Stockholm med Hedvig Carolina Catharina Grenander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1884-06-26 i S:t Olai kyrka i Norrköping med vice häradshövdingen friherre Otto Wrede af Elimä, född 1850, död 1891), född 1858-05-18 i Norrköping (Olai). Dotter av borgmästaren Elias Samuel Engelbert Grenander och Selma Magdalena Richert.

TAB 26

Otto Mattias, (son av Johan Otto, tab 24), född 1835-07-17 på Ragnhildsborg vid Södertälje. Sergeant vid Västmanlands regemente 1854. Student i Uppsala s. å. 15/9. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets ständers bank. Tel.-examen 1857-04-28 och 30/4. Telegrafassistent i Stockholm 1857-10-22. Telegrafassistent i Marstrand 1875-12-09. Telegrafkommissarie med placering såsom kassör vid Göteborgs telegrafstation. Telegrafkommissarie i Hudiksvall 1890-09-16. Död 1891-10-14 i sistnämnda stad och begraven därst. Gift 1876-02-24 i Stockholm med Tekla'' Maria Teodolinda Lindholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1872-05-18 i sistnämnda stad med handelsbokhållaren Johan Abraham Wiberg, född 1846-12-21 i samma stad, död där 1873-11-21), född 1847-01-14 i Stockholm, död 1898-04-28 i Gävle och begraven därst., dotter av skräddarmästaren Adolf Fredrik Lindholm och Fredrika Catharina Petronella Åkerblom.

Barn:

 • Carl Otto Lago, född 1876. Telegrafkommissarie. Se Tab. 27.
 • Ebba Maria Emilia Fredrika, född 1880-06-05 i Marstrand. Stiftsjungfru. Gift 1898-09-19 i Stockholm med kontorschefen Carl August Olin, född 1865-11-14 i Finnerödja socken, Skaraborgs län, död 1911 i Gävle och begraven därst.
 • Eva Maria Elisabet, född 1882-08-24 i Marstrand. Stiftsjungfru. Död 1887-11-29 i Göteborg och begraven därst.

TAB 27

Carl Otto Lago (son av Otto Mathias, tab 26), född 1876-12-24 i Marstrand. Mogenhetsexam, i Gävle 1896. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1897. Extra ordinarie telegrafassistent 1899. Assistent 1902-07-07. Telegrafkommissarie i Falköping 1914-04-28, i Lidköping 1921-06-29, i Nyköping 1926-08-19. RVO 1936-11-14, avsked 1941-11-12. Gift 1905-12-07 i Rättvik med stiftsjungfrun Alma Sofia (Evy) Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1881-08-06 i By socken, Värmlands län, dotter av ingenjören David Herman Leonard Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Alma Constantia Appeltofft.

Barn:

 • Evy, född 1906-08-11 i Gävle. Gift 1933-10-15 i Nyköping (Kungsholms förs, Stockh. vb 234) med tjänstemannen i aktiebolag Svenska handelsbanken Gösta Eugène Krook, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1936-08-12, född 1893-04-20 i Stockholm.
 • Inga, född 1911-08-01 i Gävle stadsförs. Anställd vid svenska livförsäkringsanstalten Trygg, Stockholm. Gift 1940-10-19 i Linköpings domkyrka med agronomen Axel Helmenius, född 1911-11-20 Rumskulla förs, Kalmar län.

Utan känt samband:

 • Baltzar. Var kammardräng (page) hos hertig Carl 1599 och åtföljde honom på resan till östersjöprovinserna 1600–1601. Kammarjunkare hos hertig Gustaf Adolf 1601. Hovjunkare 1605. Svårt sårad vid Gustaf II Adolfs sida i striden vid Vittsjö i Skåne 1612 och fången hos danskarna samt förd till Köpenhamn, där han dog av sina sår. Uppgives varit från »Mecklenburg».
 • Daniel. Var 1599 kammardräng (page) hos hertiginnan Christina av Södermanland. Sannolikt brorson till Christoffer, tab 1.
 • Christoffer. Kammardräng (page) hos hertig Gustaf Adolf 1600–1605.
 • Moritz. Namnes liksom Christoffer som kammardräng (page) 1605.
 • Christoffer. Var 1620 rustmästare vid Mansfelds regemente. 1623 Förare vid Johan Wernstedts kompani av Norrlands regemente och 1624–1627 fänrik vid ett av de mindre (Hälsinge) regemente Norrlands fotfolk.
 • Melcher. Överstelöjtnant. Gift 1714-12-06 i Estuna socken, Stockholms län med fru Brita Kafle (se ätten Kafle, tab 13) från »Ön» (Uddboö). Denne Melcher W. har icke kunnat återfinnas i andra källor än Estuna sns vigselbok.

Källor

F. Wernstedt, Ståthållaren Christoffer Wernstedt 1542–1627 (1929).

1Um. 2 At (Sch), 3 El. 4 Urkundenbuch des historischen Vereins für Niedersachsen, II, Die Urkunden des Stifts Walkenried (1882). B Hildebrand, Stammbuchblätter des norddeutschen Adels. Jfr Schlie, Kunstund Geschichtadenkmäler Mecklenburgs, I–V (1896–1902). 6 KA, 1:a provinskontorets remisser år 1723 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: