:

Rosenblad nr 123

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Rosenblad nr 323)


Adliga friherrliga och grevliga ätterna Rosenblad nr 2013, 323 och 123

Adlad 1770-01-23, introducerad 1774. Friherrlig 1805-03-01, introducerad 1805, grevlig 1815-01-07 introducerad 1815. Utdöd 1847. Den nu levande grenen adopterad friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § R.F. Introducerad 1811. En gren adlad och adopterad 1799-02-05, introducerad 1799

Rosenblad%20F32300.png


TAB 1

Esbjörn Eriksson (översiktstab. 1). Bonde i Roasjö by i Roasjö socken, Älvsborgs län.

son:

 • Erik Rosenius, född 1667 i Roasjö. Skolpilt i Göteborg. Gymnasist i Göteborg 1692. Student i Uppsala 1698. Prästvigd samt bataljonspredikant vid Älvsborgs regemente 1700. Kyrkoherde i Sexdräga pastorat 1709. Död 1738-04-07 i Sexdräga prästgård och begraven på Roasjö kyrkogård, 'där socknemännen av egen drift uppbyggde över hans grav ett anständigt gravhus, det de sedermera på egen bekostnad förnyat; han blev i barnaåren undervisad av modern i svenskans läsande och lärde sig sedan själv under vallgång med byns får katekesen, men då kyrkoherden i Sexdräga Olof Wekander, som sedermera blev hans svärfader, en gång händelsevis fick höra honom efter sin vana ute på marken från en bergsklyfta predika för sin fårahjord, övertalade han fadern, dock med mycket besvär, att låta honom få studera samt tog honom till prästgården för att läsa tillsammans med sina söner; var sedermera kyrkoherde i Sexdräga i 29 år samt höll uti 26 år skola i sitt hus och undervisade själv utan informators biträde, undantagandes de tvenne sista åren jämte sina söner även andra ynglingar i studier, var en nitisk herde och snäll predikant. Förrättade sina ämbetssysslor utan medhjälpare; gjorde sina kyrko- och andra ämbetsresor till häst, vilket torde hava bidragit till hans jämna hälsa.' Gift 1703-02-10 med Anna Wekander, med vilken han hade 10 barn, född 1684-11-29, död 1758-03-22 på sin lilla gård Starred i Sexdräga socken, där hon levde i nära 20 års änkestånd, dotter av kyrkoherden i Sexdräga Olof Wekander och Sigrid Buthelia.

Barn:

 • Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein, född 1706. Bibliotekarie. Död 1773. Se adliga ätten Rosén von Rosenstein.
 • Eberhard Rosén, adlad Rosenblad, född 1714. Med. professor. Död 1796. Se Tab. 3.
 • Gabriel Rosén, född 1720. Överhovpredikant. Död 1784. Se Tab. 2.

TAB 2

Gabriel Rosén (översiktstab. 7, son av Erik Rosenius, Tab. 1), född 1720-12-13. Student i Uppsala 1738. Prästvigd 1746-12-05 på kallelse av presidenten, friherre von Gedda. Extra ordinarie hovpredikant 1748. Ordinarie hovpredikant 1750. Överhovpredikant, preses i hovkonsistorium samt ordenspredikant 1758-09-11. Konungens biktfader 1760. Kyrkoherde i Riddarholmens förs, i Stockholm med Bromma förs, av ärkestiftet 1763-08-01. Lämnade ordenspredikantsysslan 1767 samt presidiet i hovkonsistorium 1770. Teol. doktor 1772 vid konung Gustaf III:s kröning samt primus vid promotionen. Död 1784-10-02 i Stockholm av svår rötfeber och efter blott fem dagars sjukdom samt låg med sin hustru begraven i Possiethska graven på Riddarholmskyrkogården, tills kyrkogården raserades, då deras likkistor blevo av sonen inflyttade i en grav vid sakristian i Riddarholmskyrkan. 'Var allmänt erkänd för en av de lärdaste prästmän samt var såsom predikant så ansedd för en av sin tids yppersta i Stockholm, att åhörare från alla kanter samlade sig i hans kyrka; hade två gånger förslag till biskop i Göteborg, en gång till biskop i Härnösand samt var föreslagen till pastor primarius åren 1770, 1774, 1777 och 1780, men stod hos överheten icke väl, varför konung Gustaf III vid biskopsvalet i Strängnäs 1776 i särskilt brev tillkännagav, att han med onåd skulle anse, om Rosén kom på förslaget; till all denna onåd var hans öppenhjärtiga bekännelse inför 1769 års ständer om hovets seder förmodligen orsaken.' Gift 1757-04-19 i Stockholm med Anna Margareta Rath, född 1736-09-24 i Stockholm, död i Stockholm 1788-06-03, dotter av politieborgmästaren i Stockholm Gustaf Johan Rath och Catharina (Berg-) Possieth.

Barn:

 • Erik Gabriel Rosén, adlad och friherre von Rosén, född 1775. President. Död 1866. Se adliga och friherrliga ätterna von Rosén nr 397, Tab. 1.

TAB 3

Eberhard Rosén, adlad Rosenblad (översiktstab. 3, son av Erik Rosenius, Tab. 1), född 1714-11-16 i Sexdräga prästgård. Skolpilt och gymnasist i Göteborg. Student i Uppsala (Um.) 1732-09-22. Promov. med. doktor i Uppsala 1741. Amiralitetsmedikus på örlogsflottan till Finland 1742. Assessor i collegium medicum i Stockholm 1743-01-07. Med. professor vid Lunds universitet 1744-09-26. LVA 1752-10-24. Adlad 1770-01-23 (introducerad 1774 under nr 2013). Avsked som med. professor vid Lunds universitet 1784-12-13. Död 1796-03-21 i Lund samt begraven i Lunds domkyrka. 'Han gjorde på örlogsflottan till Finland ensam tjänst under hela sjötåget från början av maj till dess flottan i november återkom till Karlskrona, varefter han fick vården om de flera hundra sjuka, som med en division av flottan blivit väderdrivna till Karlshamn, hade 1743 och början av 1744 skötseln vid hälften av de i Stockholm upprättade lasarett för arméns sjuka samt de blesserade dalkarlarna, var en förträfflig och mycket anlitad läkare samt har utgivit flera vetenskapliga arbeten.' Gift 1746-12-28 med sin broders svägerska Ulrika Eleonora Hermansson, adlad von Hermansson, född 1724-06-22 i Uppsala, död 1798-12-18 i Lund och begraven 1799-01-04 i domkyrkan, Lund, dotter av professorn Johan Hermansson och Margareta Steuchia, adlad Steuch.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1747-12-29 i Lund, liksom syskonen, död i Lund 1757-09-30.
 • Nils, född 1749. Generaladjutant. Överste. Död 1827. Se Tab. 4.
 • Ulrika Eleonora, född 1750-08-23, död 1793-10-20 i Lund. Gift 1769-10-13 med biskopen i Lunds stift, doktor Petrus Munck i hans 2:a gifte, född 1732, död 1803, vars barn blevo adlade med namnet Munck af Rosenschöld samt introducerad under nr 2160.
 • Christina Maria, född 1752-03-09, död 1825-05-22. Gift 1772-04-24 i Lund med justitieborgmästaren i Malmö, lagmannen och ledamoten av högsta domstolen, RVO, jur. doktor Carl Fredrik Widegren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1768-05-27 i Lund med Helena Cecilia Appelberg, född 1739, död 1771-03-20, dotter av häradshövdingen i Torna och Bara häraders domsaga Carl Magnus Appelberg och Hedvig Maria Ek), född 1735-02-04 i Norrköping, död 1803-04-15 i Malmö.
 • Johan Erik, född 1753. Överste. Död 1825. Se Tab. 8.
 • Elisabet Fredrika, född 1754-09-13, död 1829-04-04 i Lund. Gift 1795-11-07 i Lund med hovrättsauskultanten, friherre Sven Filip Bogislaus von Schwerin, nr 133, född 1767, död 1820.
 • Elof, adopterad friherre Rosenblad, född 1756, död 1838. Se Tab. 9.
 • Mattias, friherre och greve Rosenblad, född 1758, död 1847. Se Tab. 20.
 • Margareta Sofia, född 1759-11-26 död 1831-04-18 i Ystad. Gift 1785-11-11 i Lund med överstelöjtnanten Kjell Christoffer Hagerman, adlad och adopterad Rosenblad (Tab. 21), född 1740, död 1808.
 • Anna Brita, född 1765-09-20, död 1765-12-09 i Lund.

TAB 4

Nils (översiktstab. 4, son av Eberhard Rosén, adlad Rosenblad, Tab. 3), född 1749-04-11 i Lund. Student i Lund 1765. Antagen i krigstjänst 1768-02-18. Konduktör vid fortifikationsstaten 1771-06-19. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-22. Löjtnant vid fortifikationen 1776-08-12. Kapten 1784-08-25. Generalkvartermästarelöjtnant 1792-04-18. Överstelöjtnant 1792-04-18. Överste vid pommerska brigaden 1799-12-18. Generaladjutant 1803-08-15. Avsked från pommerska brigaden 1804-04-24 och från hela fortifikationsstaten 1806-04-21 med tillstånd att kvarstå såsom generaladjutant i armén. LKrVA. Död 1827-10-03 på Hovgård i Älghults socken, Kronobergs län. Han gjorde utländska studieresor 1779 och 1781 och bevistade därunder Gibraltars belägring. Deltog i kriget i Finland 1788 och kommenderades 1789 till Turkiet för att med råd och dåd bistå sultanen i kriget mot Ryssland. Bevistade för sin ätt riksdagen i Stockholm 1809. Gift 1:o 1795-09-22 i Karlshamn med Anna Elisabet Richert i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1780-12-15 död i Karlshamn med borgmästaren i Karlshamn, assessorn Bernhard Lorentz Cervin, född 1742-10-07 i Karlshamn, död i Karlshamn 1792-04-19) (As.), född 1763-10-08 i Karlshamn, död 1796-05-14 i Kristianstad efter barnsäng, dotter av borgmästaren i Karlshamn Johan Richert och Catharina Maria Ström. Gift 2:o 1800-08-12 Hovdala s socken, Kristianstads län med Eva Elisabet Ehrenborg, född 1769-09-10, död 1829-03-17, dotter av kammarherren Christian Didrik Ehrenborg, och Anna Beata Elisabet Silfversparre.

Barn:

 • 1. Eberhard Ulrik, född tvilling 1796-05-09 i Kristianstad. Kvartermästare vid skånska linjedragonregementet. Död 1804-03-26 Gustavstorp .
 • 1. Bernhard Emanuel, född 1796. Kommerseråd. Död 1855. Se Tab. 5.
 • 2. Anna Beata, född 1801-07-27, död 1801-07-27.
 • 2. Christian Valdemar, född 1802. Kapten. Död 1860. Se Tab. 6.
 • 2. Anna Ulrika Maria Elisabet, född 1804-01-16 på Gustavstorp, död 1867-04-15 i Kristianstad. Gift 1823-01-06 på Hovgård med kammarherren greve Baltzar Filip Salomon Horn af Rantzien, född 1799, död 1860.
 • 2. Erik Mattias, född 1806-03-09 på Gustavstorp, död 1812-07-21 på Hovgård.

TAB 5

Bernhard Emanuel (översiktstab. 4, son av Nils, Tab. 4), född tvilling 1796-05-09 i Kristianstad. Kvartermästare vid skånska husarregementet 1804-08-16. Student i Lund 1807. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1812-02-18. Bevistade 1814 års fälttåg i Norge. Löjtnant 1816-05-28. Student i Uppsala 1819. Kansliexamen i Uppsala 1819. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1819-07-01. Avsked från regementet 1820-03-30. Kammarjunkare 1822-05-30. Kammarherre 1824-01-16. Legationssekreterare i Berlin 1825-04-30. Rappellerad 1831-05-01. Ledamot av kommittén för undersökning av beskattningsförhållandena i riket 1831. Bankofullmäktig 1831-05-02–1848. Ledamot av diskontverkets styrelse 1831 och av Göta kanaldirektion 1832–1842. RNO 1832-09-26. LSkS 1835. Tillförordnad växelkontrollör i Stockholm 1837-05-05. Kommerseråd 1837-06-02. Ledamot av handelsjöfartskommittén 1838-02-23. Ledamot av unionskommittén 1839-01-30–1844. Erhöll 1851 tjänstledighet för utarbetande av en jämförelse mellan skatteförhållandena 1809 och 1850, men entledigades på grund av försvagad hälsa från detta uppdrag 1853-11-02. Död 1855-01-16 i Stockholm. [Ak.] Han deltog i alla riksdagarna 1823–1852 och utmärkte sig som talare särskilt i bank-, tull- och statsregleringsfrågor. Även känd som samlare och skriftställare. Gift 1848-08-26 i Stockholm med Beata Sofia (Beate-Sophie) Ekelund, född 1803-04-25 i Stockholm, död i Stockholm 1876-05-13, dotter av bankkassören Johan Ekelund och Sofia Erdtman.

Barn:

 • Emma Sofia Olivia, född 1837-05-21 i Stockholm, död 1915-05-02 Udden. Gift 1860-12-20 i Stockholm med sin kusin, kaptenen greve Carl Ernst Christer Horn af Rantzien, född 1829, död 1882.

TAB 6

Christian Valdemar (översiktstab. 4, son av Nils, Tab. 4), född 1802-08-06 i Häglinge socken, Kristianstads län. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1812-11-23. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1816-12-03. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1818-07-24. Löjtnant i armén 1821-11-05. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1827-10-03. Ledamot i Vadstena hospitals direktion 1836-05-18. Kapten i regementet 1842-01-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1851-01-10. Död 1860-05-05 i Vadstena. Gift 1:o 1830-07-28 Rynge med sin kusin Maria Charlotta Widegren, född 1793-04-10 i Malmö (S:t Petri), död 1831-06-10 i Vadstena, dotter av borgmästaren i Malmö, lagmannen och justitierådet Carl Fredrik Widegren och hans 2:a fru Christina Maria Rosenblad. Gift 2:o 1835-08-30 Spång med Vendela Altea Christina Victorin, född 1800-06-14, död 1877-11-17 Spång, dotter av bruksägaren Johan Carl Victorin och hans 2:a fru Vendela Maria Brad.

Barn:

 • 2. Mattias Bernhard Christian Victorin, född 1836. Kunglig sekreterare. Död 1910. Se Tab. 7.

TAB 7

Mattias Bernhard Christian Victorin (översiktstab. 4, son av Christian Valdemar, Tab. 6), född 1836-08-24 i Vadstena. Student i Uppsala 1854. Kansliexamen 1856. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1856. Examen till rättegångsverken 1859-09-09 och kameralexamen 1859-09-10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1859. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1859. Medarbetare i Stockholms Dagblad 1884–1890. Kunglig sekreterare. Död 1910-08-06 i Engelbrekts förs., Stockholm . Arrenderade Spång i Kristbergs socken, Östergötlands län 1864–1877. Ägde Egelstorp i Tjällmo socken, Östergötlands län 1868–1876, Spång 1877–1880 och Bölnorp i Krigsbergs socken, Östergötlands län samt Kongskvarn i Ledbergs socken, Östergötlands län). Gift 1866-08-31 i S:t Pers socken, Östergötlands län med Helga Odencrantz, född 1843-09-02 Åbylund, död 1889-01-15 i Stockholm, dotter av kammarjunkaren Johan Carl Odencrantz, och friherrinnan Helja Ulrika Rehbinder.

Barn:

 • Nils Johan Christian Victorin, född 1867-07-15 på Spång. Mogenhetsexamen 1886. Volontär vid Upplands regemente 1887. Sergeant i regementet 1889. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-26. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1890-11-07. Avsked 1893-01-20. Bokhållare vid Succursale d'Essvik i Tunis 1893. Löjtnant i Kongostatens armé 1897-01-01. Död ogift 1897-03-27 på Kongofloden ombord på en ångare mellan Leopoldsville och Stanley Falls.
 • Helga Eleonora Altea, född 1868-08-07 på Spång. Död 1948-03-23 i Oscars förs., Stockholm (db nr 93). Gift 1889-06-06 i Stockholm med kammarherren Ernst Otto Gabriel af Sillén, född 1853, död 1921.
 • Brita Lovisa, född 1870-02-09 på Spång. Död 1942-11-24 i Oscars förs., Stockholm (db nr 300). Gift 1889-08-27 i Stockholm med disponenten vid Essviks sågverk i Njurunda socken, Västernorrlands län, RVO, Johan Alfred Lidbäck i hans 2:a gifte, född 1848-08-25 i Stockholm, död i Stockholm 1925-12-11.
 • Märta, född 1871-08-25 på Spång.
 • Erik Mattias, född 1874-02-14 och död 1874-02-17 på Spång.

TAB 8

Johan Erik (översiktstab. 5, son av Eberhard Rosén, adlad Rosenblad, Tab. 3), född 1753-07-20 i Lund. Student i Lund 1765. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1770-11-06. Premiäradjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1774-12-20. Kornett med indelning 1778-08-19. Stabslöjtnant 1780-06-12. Löjtnant 1780-08-20. Ryttmästare i regementet 1789-07-13 och vid reservbataljonen 1790-05-08. Stabsryttmästare 1795-11-01. Major i armén 1799-11-16. RSO 1802-12-09. Major vid regementet 1804-09-12. 2. major vid regementet 1807-09-26. Överstelöjtnant i armén 1809-10-17. Avsked med överstes n. h. o. v. 1815-01-30. Död 1825-10-17 Rynge. Gift 1782-10-16 med Johanna Liedbeck, född 1764-09-15, död 1838-09-06, dotter av professorn i Lund Erik Gustaf Liedbeck och Clara Grape.

Barn:

 • Ulrika, född 1783-10-20 i Lund, död 1860-09-12 Reslöv i Reslöv socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1804-07-29 med översten Johan Vilhelm Gyllenskepp, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1775, död 1840. Gift 2:o 1846 med godsägaren Carl Fredrik Bellander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1865 med Clara Augusta Ekelöf, i hennes 1:a gifte, född 1846 i Lund, död 1917-09-15, dotter av handlanden Peter Ekelöf), född 1815-03-22 i Strömstad, död 1871-03-03 på Reslöv.
 • Eberhard, född 1784-10-20. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1786-06-02. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1789-08-15. Kornett 1793-07-19. Student i Lund. Kornett vid lätta livdragonregementet sedan livgardet till häst 1805-06-20. Död ogift 1806-01-22 i Stockholm och jordfäst 1806-09-27 i Klara kyrka, men sedan nedsatt i Rosénska eller Possiethska graven i Riddarholmskyrkan .
 • Clara, född 1789-05-26 i Lund, död 1818-06-19 på Billesholm i Norra Vrams socken, Malmöhus län. Gift 1817-05-16 på Rynge med översten för skånska husarregementet, RSO, Alexander Fischerström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819-09-12 Örtofta, med grevinnan Margareta Lovisa Dücker, född 1790-12-02 på Mölleröd i Finja socken, Kristianstads län, död 1836-01-08 på Lundegård, dotter av ryttmästaren greve Johan Henrik Dücker, och friherrinnan Eva Catharina Sack), född 1781-11-02 i Västra Sönnerslövs socken, Kristianstads län, död 1854-06-15.

TAB 9

Elof, adopterad friherre Rosenblad (översiktstab. 1–2, son av Eberhard Rosén, adlad Rosenblad, Tab. 3), född 1756-10-15 i Lund. Student i Lund. Sergeant vid Jämtlands regemente 1773 och vid Sprengtportska regementet 1774-03-25. Sekundadjutant vid Sprengtportska regementet 1775-02-16. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1777-08-19. Löjtnant 1781-02-14. Stabskapten 1784-10-08. RSO 1788-07-21. Kapten 1792-05-21. Överadjutant hos konungen och major i armén 1793-01-21. 2. major i regementet 1794-06-23. Överstelöjtnant vid Dankwardtska regementet 1796-01-08. Överste och chef för konungens eget värvade regemente 1798-03-25. Brigadchef vid armén i Skåne 1808-04-07. Friherre 1809-06-29 enligt 37 § R.F. samt adopterad på sin yngre broder Mattias' friherrliga nr 323 (introducerad 1811). KSO 1811-10-03. Genom byte chef för Kronobergs regemente 1811-12-10. Generalmajor av infanteriet 1813-01-26. KmstkSO 1815-08-12. Chef för 5. infanteribrigaden 1816-06-11. Generallöjtnant 1819-06-24. Tjänstf. inspektör för 3. infanteriinspektionen. Inspektör för 1. infanteriinspektionen 1825-05-10. Död 1838-01-11 Hovmantorp. Han bevistade 1788 sjötåget på örlogsf lottan och därunder sjöslaget vid Hogland 1788-07-17 samt såsom chef för den därtill kommenderade delen av regementet sjötåget 1790 och var då med vid anfallet på Reval, sjödrabbningarna vid Kronstadt och genombrytningen ur Viborgsviken. Deltog sedan i fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. Gift 1797-06-22 i Stockholm med Charlotta Elisabet Ström, född 1778-07-31, död 1837-02-10 på Hovmantorp, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Carl Jakob Ström och Ulrika Elisabet Ström.

Barn:

 • Carl, friherre vid faderns död 1838. Född 1798-04-08 i Stockholm. Student i Lund 1813. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1818-06-01. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1818-07-24. Löjtnant i armén 1821-11-05. Kapten i armén 1828-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1859-05-24. Död ogift 1864-09-08 i Stockholm.
 • Eberhard Mattias, friherre vid äldre broderns död 1864. Född 1800. Major. Död 1883. Se Tab. 10.
 • Ulrika Charlotta Emilia, född 1802-01-11 i Landskrona, död 1876-02-23 i Stockholm. Gift 1825-09-16 i Hovmantorps kyrka med hovkamreraren Johan Otto Wernstedt, nr 78, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1849.
 • Johan Elof, född 1803. Ryttmästare. Död 1885. Se Tab. 12.
 • Nils Adolf, född 1804. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 14.
 • Ebba Elisabet Fredrika, född 1811-11-06 i Landskrona, död 1876-08-03 Visslö. Gift 1837-12-17 på Hovmantorp med ryttmästaren, före detta löjtnanten vid Smålands husarregemente Johan Lorentz Aschan, född 1804-09-23 på Lessebo bruk i Hovmantorps socken, död 1868-04-21 Vartorp .

TAB 10

Eberhard Mattias (översiktstab. 3, son av Elof, adopterad friherre Rosenblad, Tab. 9), friherre vid äldre broderns död 1864. Född 1800-12-26 i Landskrona. Student i Lund 1813. Fanjunkare vid drottningens livregemente 1807-11-27 och vid Kronobergs regemente 1813-11-30. Fänrik vid Kronobergs regemente 1816-01-09 och vid Svea livgarde 1817-06-03. Löjtnant vid Svea livgarde 1821-11-05. Kapten 1827-06-20. RSO 1842-01-28. Major i regementet 1851-04-22. Avsked ur krigstjänsten 1855-07-12. Död 1883-04-13 i Kalmar. Gift 1:o 1831-10-20 i Stockholm med Margareta Andreetta Fahnehielm, född 1799-10-16 i Ramdala socken, Blekinge län, död 1849-05-08 i Kalmar, dotter av superintendenten Anders Lars Fahnehielm, och hans 2:a fru Christina Eleonora Munck, adlad Munck af Rosenschiöld, nr 2160. Gift 2:o 1853-09-08 på Björnö i Åby socken, Kalmar län med grevinnan Agneta Charlotta Maria Posse, född 1814-11-11 på Björnö, död på Björnö 1866-12-12, dotter av majoren greve Carl Otto Posse, och Vilhelmina Sofia Berg von Linde.

Barn:

 • 1. Charlotta Matilda Maria, född 1834-06-09 i Stockholm, död i Stockholm 1864-05-20. Gift 1858-08-24 i Kalmar med kammarherren Elof Lago Wernstedt, nr 78, i hans 1:a gifte, född 1826, död 1913.
 • 1. Mattias, friherre vid faderns död 1883. Född 1836-02-22 i Stockholm. Student 1854-05-31. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1854-07-01. Officersexamen 1855-05-05 furir vid Svea livgarde 1855-05-06. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1855-09-13. Avsked 1857-09-29. Gick sedan i Nordamerikansk krigstjänst. Död ogift 1884-12-27 i Kalmar.
 • 1. Eleonora Elisabet Laura, född 1838-04-21 i Stockholm, död 1882-07-30 i Ystad. Gift 1865-08-03 i Kalmar med kyrkoherden i Ystad, fil. kand. Zakarias Ahlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1883-09-06 med Hedvig Maria Magdalena Christina Burrau, född 1846-06-21 Tosterup s län, död 1903-04-15 i Ystad, dotter av lantbrukaren Christian Burrau och Maria Margareta Christina Roth), född 1833-09-06 i Norra Örsjö i i Madesjö socken, Kalmar län, död 1908-03-22 i Ystad.
 • 1. Hilda Emilia Rosina, född 1840-09-02 i Stockholm. Död 1932-06-26 i Uddevalla förs. . Gift 1870-07-19 i Kalmar med kyrkoherden i Tjörns pastorat av Göteborgs stift Hugo Bror Herman Crona, född 1842-06-06 i Berga socken, Kronobergs län, död 1925-08-11 på kyrkoherdebostället Sibräcka i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län .
 • 1. Ebba Henrietta Adelaide, född 1844-01-18 i Stockholm, död ogift 1866-08-01, drunknade vid Sundsholm, Kalmar län.
 • 1. Matilda, född 1848-06-11 i Stockholm, död 1866-08-01, drunknade vid Sundsholm.
 • 2. Carl, friherre vid halvbroderns död 1884. Född 1854-06-08 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1872-04-02. Mogenhetsexamen 1873-06-08. Elev vid krigsskolan 1873-07-14. Utexaminerad 1874-09-24. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1874-10-16. Löjtnant vid livgardet till häst 1878-05-18. RPrRÖO4kl 1888-08-11. Ryttmästare 1891-09-11. RSO 1894-12-01. Major 1896-08-07. Överstelöjtnant 1898-04-02. Överste och sekundchef för livregementets dragoner 1904-01-29. Ledamot av krigshovrätten 1905–1915. KSO2kl 1906-12-01. LKrVA 1907. KStbVO 1908-04. RRS:tStO2kl m kr 1909. KSO1kl 1911-06-06. GV:sOlM 1912. StOffItKrO 1913. KBadZLO1kl 1914. Avsked från regementschefsbefattningen med inträde i Västra arméfördelningens reserv 1915-04-10. Kommendant för Stockholms garnison 1915-10-01–1922-05-31. Ledamot av riddarhusdirektionen 1917. KNS:tOO 1kl 1918-09-19. StkFinlVRO 1919. StkNedONO 1922. KNO1kl 1923-06-06. Generalmajor i generalitetets reserv 1926-06-29. Biografi i Väd. Död ogift 1926-07-11 i Solna förs., Stockholm . Han var dessutom ordförande i styrelserna för ett flertal sällskap och sammanslutningar för fosterländska, kulturella och filantropiska ändamål. Skriftställare.
 • 2. Eberhard, friherre vid äldre broderns död 1926. Född 1858. Förste hovstallmästare. Död 1929. Se Tab. 11.

TAB 11

Eberhard (översiktstab. 3, son av Eberhard Mattias, Tab. 10), friherre vid äldre broderns död 1926. Född 1858-01-18 i Kalmar. Volontär vid livgardet till häst 1876-04-01. Mogenhetsexamen 1878-06-01. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-31. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1879-11-14. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1890-01-08. Ordonnansofficer hos kavalleriinspektören 1893-09-25–1896-03-14. Ryttmästare i armén 1898-11-15 och i regementet 1899-06-09. RSO 1900-12-01. Ledamot av remonteringsstyrelsen 1901–1908. Stallmästare och chef för kronprinsens hovstall 1901-11-30. RBadBI:sZO 1904. GV:sSbm 1906-03-20. Major i regementet 1907-02-01. OIISGbmt 1907-06-06. Tjänstgörande hovstallmästare 1908-01-09. Avsked från beställning på stat vid regementet 1908-06-13. KFrHL 1908-07. KBadZLO1kl 1908. KStbVO1kl 1908. RPrKrO2kl m kr 1908-08. KVO2kl 1909-06-06. RRS:tStO1kl 1909. KDDO 1 gruppen 1911-03-03. Tillförordnad chef för konungens hovstall 1911-12-12. GV:sOlM 1912. Förste hovstallmästare 1912-08-16. StkItKrO 1913. KVO1kl 1914-09-30. StkNS:tOO 1918-09-16. StkFinlVRO 1919. Banérförare vid KMO och KNO1kl 1920-03-12. StkDDO 1922-02-15. StkNedONO 1922. StkBKrO 1926. KmstkNO 1926-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. StkSpMfO 1928. Biografi i Väd? Död 1929-05-09 i Kungliga Hovförs., Stockholm . Gift 1885-10-17 Skyllberg med Hedda Augusta Marianne Burenstam, född 1865-05-23 Skyllberg, dotter av bruksägaren, kaptenen Axel Adolf Burenstam, och Hedvig Elisabet Hjelm.

Barn:

 • Carl Axel Eberhard, friherre vid faderns död 1929. Född 1886-08-25 (EÄ 1886-08-15) på Skyllberg . Mogenhetsexamen 1907-06-11. Volontär vid livregementets dragoner 1907-06-14. Korpral 1908-06-10. Distinktionskorpral 1908-10-01. Elev vid krigsskolan 1908. Fanjunkare 1909-08-20. Utexaminerad 1909-12-08. Underlöjtnant vid livregementets dragoner 1909-12-31. RItKrO 1913. Löjtnant vid livregementets dragoner 1913-12-05. Ryttmästare i regementet 1924-12-05 och vid regementet 1926-10-26. RFinlVRO1kl 1925. På övergångsstat vid livregementet till häst 1927-06-09. Ledamot av remonteringsnämnden 1928-01-01. Vice ordförande i styrelserna för rederiaktiebolag Othello och Motala rederiaktiebolag. SvBSGM. Gift 1:o 1913-10-20 i Jakobs kyrka, Stockholm med Margareta Enhörning, från vilken han blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1946-07-02, född 1890-03-01 Kubikenborg, dotter av disponentdirektören Erik August Enhörning och Signe Welin. Gift 2:o 1946-08-11 i Vireda förs., Jönköpings län (Oscars förs., Stockholm vb nr 434) med Ingrid Anna Nathalia Allard i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1926–1946 (skilsmässa gm Stockholms RR:s utslag 1946-07-02) med Fredrik Wilhelm Killander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1947 med Margaret Hill, född 1897, dotter av disp. Victor Hill och Sigrid, född von Sydow), född 1900-07-25.
 • Ebba Hedvig Charlotta, född 1889-07-30 på Skyllberg. Död 1936-02-09 i Stocksund, Danderyds förs., Stockholm (db 9). Gift 1911-10-14 i slottskapellet, Kungl. Hovförs., Stockholm med kaptenen, friherre Gustaf Adolf von Essen, född 1877.
 • Nils Mattias, född 1896-01-04 i Stockholm. Studentexamen vid Östermalms högre realläroverk i Stockholm 1918-05-18. Officersaspirant vid livregementets dragoner 1918-06-26. Officersexamen 1920-12-18. Fänrik vid skånska dragonregementet 1920-12-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1922-12-30. Löjtnant i regementet 1924-02-22. Löjtnant på övergångsstat vid skånska kavalleriregementet 1925-11-13. Elev vid tekniska högskolan 1926. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnad och mekanisk teknologi 1930-09-01.
 • Axel Elof, född tvilling 1899-04-21 i Stockholm. Studentexamen vid Östermalms högre realläroverk i Stockholm 1918-05-18. Död ogift 1922-01-28 vid kavalleriskolan i Eksjö (Kungl. Hovförs., Stockholm och jordfäst 1922-02-02 i Solna.
 • Curt Fredrik, född tvilling 1899-04-21 i Stockholm. Studentexamen vid Östermalms högre realläroverk i Stockholm 1918-05-18. Fil. kand. vid Stockholms högskola 1921. Elev vid tekniska högskolan 1919. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnad och mekanisk teknologi 1923-06. Anställd vid aktiebolaget Atmos 1924–1925 och vid mekaniska prövningsanstalten, Stockholm 1925–1926. Konsulterande ingenjör i Sundsvall 1927-08. Innehavare av Rosenblads ingenjörsbyrå i Stockholm 1930. Gift 1930-09-15 Vårdberga med sin systers svägerska friherrinnan Lucie Henriette Hermelin, född 1900-11-18 Österby, dotter av godsägaren friherre Maximilian Hermelin, och Maria Rääf i Småland.
 • Elsa Viktoria Augusta Ingeborg, född 1903-06-23 i Stockholm.


TAB 12

Johan Elof (översiktstab. 2, son av Elof, adopterad friherre Rosenblad, Tab. 9), född 1803-06-15 i Landskrona. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1816-03-05. Kornett vid skånska husarregementet 1817-11-18. Löjtnant 1821-12-18. Ryttmästare 1841-06-22. RSO 1848-11-27. Avsked ur krigstjänsten 1858-04-09. Död 1885-04-24 i Lund. Gift i Lund 1847-04-16 med Eva Christina Helena Johanna Palm, född 1818-05-09 i Göteborg, död 1897-01-21 i Lund, dotter av lagmannen Johan Palm och Louise Retzius. Änkefru Rosenblad, född Palm, ägde gård i Lund.

Barn:

 • Ebba Elisabet Marie-Louise, född 1848-07-06 på Nygård i Broby socken, Kristianstads län, död ogift 1923-11-08 i Lund .
 • Kurt Elof Johan, född 1849. Överste. Död 1928. Se Tab. 13.
 • Anna Emilie Charlotte, född 1853-07-31 på Nygård, död 1939-01-03 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm (db nr 6).
 • Carl Josef Eberhard, född 1855-05-11 på Nygård i Västra Broby förs., Kristianstads län. Överflyttade till Nordamerika och var i många år handlande i Chicago. Försäkringsinspektör i Malmö. Kontrollör. Avsked. Död 1940-02-19 å Bögerup, Stockamöllan (Billinge förs., Malmö db nr 4). Gift 1902-04-02 med Amanda Matilda (Maud) Sennström, född 1863-10-26, död 1917-12-15 i Chicago.
 • Eva Margareta Viktoria Emilia, född 1859-09-29 i Lund, död i Lund 1904-04-26.

TAB 13

Kurt Johan Elof (översiktstab. 2, son av Johan Elof, Tab. 12), född 1849-08-25 på Nygård. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1871-04-12. Mogenhetsexamen 1872-12-05. Elev vid krigsskolan 1873-07-14. Utexaminerad 1875-04-30. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1875-05-21. Löjtnant 1880-06-02. Ledamot av Lunds drätselkammare 1885-01-01–1900. Ledamot av Lunds stadsfullmäktige 1886-01-01–1900. Ledamot av Lunds fattigvårdsstyrelse 1891-01-01–1900. Lunds fattigvårdsstyrelsens ordförande 1896-01-04. Deltog såsom 1. arméfördelningens militärsällskaps stipendiat i övningarna vid Österrikiska 27. infanteriregementet Leopold II, König der Belgier, 1893-07-04–1893-09-21. Bevistade därunder kejsarmanövern i Ungern. Kapten 1894-11-02. Ledamot av direktionen för Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund 1897-01-01. RSO 1898-05-14. Major i armén 1899-07-07. Major och chef för Blekinge bataljon 1900-04-14. RDDO 1900-03-28. Major vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Överstelöjtnant vid Västernorrlands regemente 1902-03-07. Överste för Upplands infanteriregemente 1905-05-26. KSO2kl 1907-12-01. LKrVA 1907. Avsked 1911-10-27. Taxeringsordförande i Stockholm 1914–1920. KSO1kl 1914-09-30. Död 1928-01-06 i Lund (Gränna förs. db). Ägde gård i Lund. Gift 1878-11-05 i Lund med sin kusin Ebba Fredrika Elisabet Aschan, född 1850-01-29 Klavreström , död 1938-07-17 i Oscars förs., Stockholm (db nr 200), dotter av ryttmästaren Johan Lorentz Aschan och Ebba Elisabet Fredrika Rosenblad.

Barn:

 • Kurt Johan Helge Elof, född 1880-10-25 i Lund. Anställd i Härnösands enskilda bank 1903–1908. Kamrer och kassör vid kontoret i Lugnvik 1908. Bokhållare i bankaktiebolaget Norra Sverige 1908–1914. Tjänsteman i aktiebolaget Svenska handelsbanken 1914. Död 1942-05-31 i Domkyrkoförs., Västerås (db 133) (Lunds stadsförs. db nr 199). Gift 1927-12-22 i Uppsala (Härnösands domkyrkoförs vb) med Lotten Elsa Lindeberg, född 1878-10-15 i Husum i Grundsunda socken, Västernorrlands län, dotter av flottningschefen Harald August Lindeberg och Sally Charlotta Huss.
 • Ebba Elisabet Fredrique Eva Charlotte, född 1884-10-27 och död 1887-10-13 i Lund.
 • Ebba Gabriella Emilie, född 1886-09-01 i Lund, död 1940-11-05 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm (db nr 235). Gift 1:o 1908-03-17 i Uppsala domkyrka, Uppsala förs. med kaptenen greve Gustaf Cronstedt af Fullerö, från vilken hon 1921-03-07 blev skild, född 1883, död 1928.

TAB 14

Nils Adolf (översiktstab. 4, son av Elof, adopterad och friherre Rosenblad, Tab. 9), född 1804-08-23 i Landskrona. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1819-04-17. Fänrik vid Kronobergs regemente 1819-10-12. Transporterad till Kronobergs regemente 1822-04-30. Avsked med tillstånd att kvarstå som underlöjtnant i armén. Kammarjunkare 1828-03-29. Kammarherre 1838-08-10. Avsked ur armén 1860-04-30. Död 1864-09-13 på Lövås vid Växjö och ligger jämte sin hustru och dottern Charlotta begraven i familjegraven på Hovmantorps kyrkogård, Kronobergs län. Gift 1838-09-06 på Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län med friherrinnan Anastasia Fredrika von Stedingk, född 1805-05-04 i S:t Petersburg, död 1894-01-06 i Växjö, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken Kurt Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk, naturaliserad friherre och greve von Stedingk, och Ulrika Fredrika Ekström.

Barn:

 • Charlotta Elisabet Natalia Maria, född 1839-07-11 på Hovmantorp i Hovmantorps socken, Kronobergs län, liksom syskonen, död ogift 1867-01-24 i Stockholm.
 • Ebba Teresia Anastasia Fredrika, född 1841-02-24 död 1844-09-16 på Hovmantorp.
 • Teresia Emilia, född 1843, död 1844-02-18 på Hovmantorp.
 • Elof Gustaf Christoffer, född 1845-10-15. Ägde Dänninge i Dänningelanda socken, Kronobergs län. Död i Dänninge 1903-02-15. Gift 1871-09-11 i Växjö med Augusta Sofia Kleen, född 1843-11-19 i Annelövs socken, Malmöhus län, död 1902-07-28 på Dänninge, dotter av fanjunkaren Henrik Kleen och Gustava Hane.
 • Carl Ludvig Mattias, född 1848. Överkammarherre. Se Tab. 15.

TAB 15

Carl Ludvig Mattias (översiktstab. 4, son av Nils Adolf, Tab. 14), född 1848-11-02 på Hovmantorp. Kadett vid Karlberg 1865-03-06. Utexaminerad 1869-06-02. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1869-06-11. Transporterad till Svea livgarde 1871-04-05. Löjtnant vid Svea livgarde 1874-04-01. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1879-12-05. Kammarherre 1881-09-12. kBadZLO2kl 1881-09-20. KDDO2gr 1881-12-13. KSW VFO2kl 1882-08-24. RPrRÖO3kl 1883-07-27. KSEO2kl 1886-08-07. RPrKrO2kl 1887-03-23. Kapten 1887-07-04. StkBadZLO 1889-07-14. RSO 1892-05-03. KSWVFO1kl 1893-09-09. RRS:tAO2kl 1894-03-04. RPrRÖO2kl 1895-08-03. KMGrO1kl 1896-03-31. Major i armén 1896-05-01 och vid regementet 1896-08-24. RNO 1897-05-15. OIL:sJmt 1897-09-18. Överstelöjtnant vid regementet 1898-11-25. Överste och sekundchef för regementet 1902-11-07. KBad BI:sZO1kl 1902. KSO2kl 1904-12-01. KDDO1gr 1906-09-12. GVSbm 1906-09-20. Överadjutant hos konungen och tillförordnad chef för konungens stab 1908-01-19. KSO1kl 1908-06-16. RPrRÖO2kl m kr 1908-08. LKrVA 1908. Skattmästare vid KMO och KNO1kl 1909-04-28. generalmajor i armén samt avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv 1909-04-30. Överkammarherre hos drottningen 1909-05-01. RRS:tAO1kl 1909. StkOldHFO 1913 StkItKrO 1913. StOffFrHL 1914. KmstkNO 1917-06-06. StkNS:tOO 1918-09-16. Avsked från skattmästarbefattningen vid KMO 1921-01-28. StkNed ONO 1922. StkPolRest 1923. GV:sPostJubM 1924-08-16. StkFinlVRO 1925. StkBKrO 1926. GV:sJmt 1928-06-16. StkSpMfO 1928. StkLettSO 1929. Biografi i Väd?. Död 1931-08-03 i Hovförs., Stockholm (db 11) och begraven i Solna. Gift 1:o 1872-09-30 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Banér, född 1850-08-25 Sjöö, död 1876-10-29 i Stockholm, dotter av godsägaren, friherre Johan Banér, och Maria Antonia Vilhelmina Amalia von der Lancken Wakenitz (friherrliga ätten nr 353). Gift 2:o 1883-11-26 i Jakobs kyrka, Stockholm med statsfrun hos drottningen Agnes Charlotta Henrietta (Lotten) Weidenhielm, född 1860-03-08 i Stockholm, död 1919-07-12 i Kungl. Livgardes förs., Stockholm , dotter av statsrådet, generallöjtnanten Erik Oskar Weidenhielm, och Charlotta Henrietta Botilda Ahlberg.

Barn:

 • 1. Anna, född 1873-11-03 i Stockholm. Gift i Stockholm 1894-09-10 med ryttmästaren, friherre Jakob Erland Fredrik Bennet, född 1868.
 • 2. Gustaf Oskar Nils, född 1888-08-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-05-18. Officersvolontär vid Svea livgarde 1906. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1908-12-31. Student vid Stockholms högskola 1909. RBadZLO2kl 1909. Löjtnant 1910-12-31. Jur. kand. 1912-04-20. Kapten 1921-01-07. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1923-11-24. Kapten vid regementet 1926-09-04. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1927-06-27. RSO 1929-06-06. Överadjutant och major i generalstaben 1929-12-31 och vid generalstaben 1930-10-11. Stabschef vid militärbetälet för övre Norrland 1930-09-26. PrRKM3kl. Gift 1:o 1921-10-08 i Stockholm med Sonja Francke, född 1895-09-08 i Stockholm, död i Stockholm 1925-06-14 dotter av grosshandlaren Otto Francke och Fanny Elisabet Liljewalch. Gift 2:o 1930-10-14 i Stockholm med sin svägerska Lott Francke, född 1903-11-15 i Stockholm.
 • 2. Ebba Dagmar Charlotta, född 1891-07-04 i Stockholm. Gift 1:o 1913-10-25 i Jakobs kyrka, Stockholm med ryttmästaren, friherre Gustaf Joakim Beck-Friis, född 1886, död 1936. Gift 2:o 1939-01-16 med justitierådet och riksmarskalken Nils Ejnar Lennart Vult von Steijern, född 1887.

TAB 16

Mattias (översikstab. 2, son av Elof, adopterad friherre Rosenblad, Tab. 9), född 1806-09-30 i Landskrona. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1820-06-12. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1822-01-28. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1832-07-19. Kapten 1845-01-30. RSO 1850-06-26. Major 1857-12-04. Avsked från regementet 1861-10-23. Död 1871-08-11 i Kristianstad. Gift 1850-07-14 i Österslövs kyrka, Kristianstads län med Maria Christina Danielsson, född 1831-10-17 i Österslövs socken, död 1895-05-19 i Kristianstad, dotter av prosten och kyrkoherden, professorn Håkan Danielsson och Maria Antoinette Conti.

Barn:

 • Maria, född 1852-05-13 i Kristianstad. Död 1933-02-03 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm (db 20). Gift i Kristianstad 1886-06-12 med lektorn vid högre allmänna läroverket i Jönköping, fil. doktorn Rudolf August Helfrid Afzelius, född 1837-06-09 i Enköping, död 1910-04-18 i Stockholm.
 • Eberhard, född 1855-03-12, död 1855-05-15.
 • Charlotta, född 1859-06-02 och död 1862-03-30 i Kristianstad.
 • Ester, född 1863-04-11 i Kristianstad. Gift 1898-03-28 i Ersta kapell i Stockholm med sjökaptenen, friherre Alfred Gyllenkrok, född 1867, död 1931.

TAB 17

Elof (översiktstab. 5, son av Mattias, Tab. 16), född 1851-05-23 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1872-04-16. Utexaminerad 1875-03-31. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1875-04-09. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1879-04-04. Kapten 1892-02-04. RSO 1897-09-18. Död 1901-05-12. Gift 1884-12-16 i Aachen med Augusta Ernestine von der Recke, född 1851-10-13 i Köpenhamn, död 1904-02-13 i Ystad, dotter av fullmäktigen i danska marinministeriet Adolf Fredrik von der Recke och Caroline Margarete Georgine Lumbye.

Barn:

 • Adolf Eberhard Mattias, född 1885-06-01 i Köpenhamn, död 1903-03-31 i Ystad.
 • Laja Maria Elvira, född 1887-02-19 i Trälleborg.
 • Ester Georgina Carmen Augusta, född 1891-06-15 i Trälleborg. Gymnastikdirektör. Sjuksköterska vid röda korset. SMsjv 1924-05.

TAB 18

Carl Gustaf Elof (översiktstab. (f) 5, son av Elof, Tab. 17), född 1888-10-25 i Trälleborg. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) i Ystad 1906-05-22. Officersvolontär vid Kronobergs regemente 1906-05-22. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1908-12-31. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv såsom underlöjtnant 1912-03-29. Löjtnant i regementets reserv 1914-08-21. Kontorschef 1915 och verkställande direktör i aktiebolaget Sveriges pennfabrik 1918–1921. Jur. kandidat 1920. Kapten i regementets reserv 1924-03-21. RSpICO. Gift 1:o 1914-12-18 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm med Anna Märta Elisabet Rydén, född 1885-03-14, död 1924-05-11 i Arboga och begraven i Sollentuna förs., Stockholm , dotter av komministern Arvid Lorentz Rydén och hans 1:a fru Anna Ölander. Gift 2:o 1927-06-23 i Stockholm (Eskilstunas förs. vb nr 36) med Karin Elisabet Haldin, född 1898-10-22 i Åtvidabergs förs., Östergötlands län, dotter av apotekaren Johan Albert Haldin och Hulda Paulina Nyrén.

Barn:

 • 1. Nils Erik Mathias, född 1916-12-14 i Stockholm.
 • 1. Agneta Carmen Elisabet, född 1918-08-31 i Sollentuna förs.
 • 1. Curt Arvid Esbjörn, född 1920-11-11 i Stockholm.
 • 1. Odöpt son, född 1924-05-08 i stadsförs.
 • 2. Odöpt dotter, född 1929-09-24 i Hedvig Eleonora förs.
 • 2. Birgitta Märta Elisabet, född 1931-07-29

TAB 19

Eberhard (översiktstab. 2, son av Mattias, Tab. 16), född 1861-05-26 i Kristianstad. Elev vid sjökrigsskolan 1875-09-30. Utexaminerad 1881-10-18. Underlöjtnant vid flottan 1881-10-24. Löjtnant 1885-12-23. Kapten 1891-10-09. Avsked 1894-04-06. Överflyttade till Afrika, men har återvänt till Sverige. Död 1945-10-13 i Engelbrekts förs., Stockholm (db nr 265). Gift 1889-11-16 i Kristinehamn med Erika Julia Elvira Moberger, född 1859-06-19 i Oppmanna prästgård, Kristianstads län, död 1919-01-15 i Engelbrekts förs., Stockholm , dotter av kyrkoherden Erik David Moberger och Hilda Gustava Danielsson.

Barn:

 • Elvira, född 1894-02-20 i Karlskrona, död 1894-02-20.

TAB 20

Mattias, friherre och greve Rosenblad (översiktstab. 1–2, son av Eberhard Rosén, adlad Rosenblad, Tab. 3), född 1758-06-23 i Lund. Student i Lund. Jur. examen. (At (P).) 1775-05-21. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen av kungliga kansliet 1775-10-31o. Kopist i justitierevisionen av kungliga kansliet 1776-08-13. Kanslist vid generalauditörsexpeditionen 1777-05-07. Protokollssekreterare i justitierevisionen av kungliga kansliet 1780-12-30. Tillika sekreterare hos justitiekanslern 1780–1784. Tillförordnad revisionssekreterare 1785-04-20. Härold vid KMO 1786. Ledamot i ecklesiastikberedningen 1786-11-01 och i nummerlotteriet 1787-01-06. Generalauditör och tillförordnad justitiekansler 1794-08-04 samt statssekreterare vid inrikes civilexpeditionen 1794-08-22. RNO 1794-11-24. Konungens ombud i riksens ständers riksgäldskontor 1796-11-10. LVA 1797-02-15 och dess preses 1800, 1807 och 1839 –40, ledamot av dess förvaltningsutskott 1825–1844 och dess äldste medlem (senior) 1836–1847. KNO 1799-11-16. Och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 2013. Friherre 1805-03-01 med succession på äldsta son, son efter son (introducerad 1805-11-30 under nr 323). Ordförande i nummerlotteridirektionen 1805. LMA 1808-11-05. Statsråd 1809-06-09. En av rikets herrar 1810-10-28. RoKavKMO 1811-11-25. Ordförande i salpeterkommittén 1811. HLLA 1812-12-03. Ledamot av direktionen över serafimerlasarettet 1812, sedan ordförande. Ordförande i generaltullarrendesocieteten 1812-12-23. Ordförande i kommissionen till Norge för avslutande av unionskonventionen 1814. Ordförande i direktionen över Södertälje kanal- och slussverk 1814-05-18–1847. Greve 1815-01-07 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815-02-25 under nr 123). RCXIILsO 1815-01-28. Jur. hedersdoktor i Uppsala 1818-06-15. Översteskattmästare vid KMO 1818-11-23. Vice kansler vid KMO 1823-07-03. Tillförordnad riksmarskalk 1824-06-01. Tillförordnad generaltulldirektör 1826-11-15. Ordförande i direktionen över civilstatens pensionsinrättning 1828. Justitiestatsminister 1829-08-31. Erhöll KMO i briljanter 1831-01-01. Ordenskansler 1838-05-14. RRS:tAlexNewO och RRS:tAO 1838-06-12. Avsked från justitiestatsministersämbetet 1840-02-06. Död 1847-09-04 Stavsund och slöt såväl adliga ätten Rosenblad, och äldsta grenen av friherrliga ätten Rosenblad som grevliga ätten av äldsta grenen av friherrliga ätten Rosenblad, jordfäst 1847-09-25 i Klara kyrka. Han var en av sin tids utmärktaste ämbetsmän. Stiftare av Evangeliska sällskapet. Svenska bibelsällskapet och Missionsförbundet samt besörjde dessa stiftelsers angelägenheter. [Anjou, riddare af konung Carl XIII:s orden (1900).] Gift 1790-05-20, i Stockholm med Charlotta Maria Toutin, född 1772-07-29, död 1859-04-14 i Kalmar och jordfäst 1859-04-23 i Kalmar domkyrka, dotter av grosshandlaren i Stockholm Charles Toutin, av fransk reformert släkt, och Catharina Maria Beck av holländsk börd.

Barn:

 • Maria Ulrika Margareta, född 1792-02-15 i Stockholm, död i Stockholm 1798-10-20.

Den adopterade ättegrenen

TAB 21

N. N. Hagerman (översiktstab. 6). Kom från England till Danmark, där han blev antagen vid stallstaten. Inkallades därifrån såsom stallmästare vid grevinnan von Aschebergs stuteri vid Vittskövle i Vittskövle socken, Kristianstads län.

Barn:

 • Johan Hagerman, född 1696 (Ssn.). Stallmästare efter fadern och inspektor vid Vittskövle. Död 1764-11-20. Gift 1727-11-15 i Röddinge prästgård, (At (L).) Malmöhus län med Sara Filenia, född på Röddinge prästgård 1703-01-18, död 1773-06-09, dotter av kyrkoherden i Röddinge pastorat av Lunds stift Petrus Filenius och Judit Dorotea Winqvist.

Barn:

 • Kjell Christoffer Hagerman, adlad och adopterad Rosenblad, född 1740-04-09 i Vittskövle socken. Student i Uppsala 1758–1760. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1761-06-28. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1763-02-10. Kornett 1767-05-05, genom byte kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1772-10-07. Löjtnant i armén 1774-12-14. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1780-06-12. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1792-10-25. RSO 1796-11-21. Adlad 1799-02-05 och adopterad på sin svärfaders adliga namn och nummer, nr 2013 (introducerad 1799). Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants n. h. o. v. 1802-04-04. Död 1808-09-02 på Rynge gård i Sjörups socken, Malmöhus län. 'Han var åren 1788 och 1789 kommenderad på strandpostering i Skåne; bevistade 1790 på örlogsskeppet Prins Carl sjöträffningen vid Reval, då, sedan skeppet förlorat master och roder samt fått av besättningen 80 dödsskjutna och 23 illa blesserade, han, jämte övriga på skeppet föll i rysk fångenskap, varifrån han 1790 vid fredens avslutande återkom.' Gift 1785-11-11 i Lund med Margareta Sofia Rosenblad, född 1759-11-26 i Lund, död 1834-04-18 i Ystad, dotter av med. professorn Eberhard Rosén, adlad Rosenblad (Tab. 3) och Ulrika Hermansson, adlad von Hermansson.

Barn:

 • Eberhard, född 1786. Major och postmästare. Död 1859. Se Tab. 22.
 • Fredrik, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 23.

TAB 22

Eberhard (översiktstab. 6, son av Kjell Christoffer Hagerman, adlad och adopterad Rosenblad, Tab. 21), född 1786-09-09 i Lund. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1792-11-22. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1795-04-07. Kadett vid Karlberg 1802-09-23. Utexaminerad 1805-06-15. Löjtnant i armén 1811-12-13. Kaptens n. h. o. v. 1816-03-05. Kapten vid konungens eget värvade regemente 1822-01-23 och vid södra skånska infanteriregementet 1829-04-04. RSO 1836-01-28. Major i armén 1837-09-29. Major vid regementet 1840-11-21. Avsked ur krigstjänsten samt postmästare i Lund 1843-05-22. Död i Lund 1859-01-25. Gift 1832-06-01 Rydsgård med stiftsjungfrun Lovisa Morman, född 1810-02-24 Lindhov, död 1857-10-12 i Lund, dotter av överstelöjtnanten Anton Peter Morman, och Ottiliana Vilhelmina Arnell.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1833-03-06.
 • En dödfödd son 1834-06-09.
 • Ebba Sofia Ottilia Christina, född 1835-08-14 på Södra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län, död 1920-07-28 Dybeck. Gift 1859-07-29 i Lund med godsägaren, RVO, m m Albert Baltzar Wallis i hans 2:a gifte (gift 1:o 1851-08-20 i Ystad med Ida Berghman, född 1831-11-29 i Ystad, född 1852-10-17 på Dybeck, dotter av grosshandlaren Petter K. Berghman och Hedda Lundgren), född 1824-05-14 i Stockholm, död 1903-02-25 på Dybeck.
 • Vilhelmina Fredrika Lovisa, född 1836-11-08 på Södra Lindved, död 1895-06-21 på Dybeck. Gift 1859-07-06 i Lund med godsägaren, RVO, fil. jubeldoktorn Mattias Elof Vilhelm Widegren, född 1822-02-05 i Malmö, död 1905-11-22 i Göteborg.

TAB 23

Fredrik (översiktstab. 6A, son av Kjell Christoffer Hagerman, adlad och adopterad Rosenblad, Tab. 21), född 1788-01-14 i Lund. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1795-06-01. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1807-04-02. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1807-04-10. Löjtnant i armén 1814-11-16 och vid regementet 1815-05-02. GMtf 1816. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1820-10-19. RSO 1826-05-11. Major i armén 1837-09-29 och i regementet 1839-12-21. Överstelöjtnant och 1. major 1841-09-11. Avsked 1847-01-19. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1861-02-26 Hellerup. Bevistade kriget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1828-03-21 Kadesjö med stiftsjungfrun Juliana Augusta Silfverskiöld, född 1792-01-07, död 1856-08-26 i Lund, dotter av majoren Jakob Tage Silfverskiöld, och hans 3:e fru Gustava Charlotta Hallenborg.

Barn:

 • Margareta Sofia Julia Fredrika, född 1829-01-09 på Kadesjö, död 1914-10-05 i Ljungby förs., Varberg, Hallands län. Gift 1850-09-09 med ryttmästaren Vilhelm Olof Georg Muhl, född 1824, död 1878.
 • Kjell Tage Mattias, född 1830-01-24 på ryttmästarbostället Haglösa i Slågarps socken, Malmöhus län, död på ryttmästarbostället Haglösa i Slågarps socken, Malmöhus län, 1830-12-16.
 • Gustava Charlotta Fredrika, född 1831-03-27 på Haglösa, död 1907-11-27 Lindhult. Gift 1858-08-10 på Hellerup med kaptenen Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nt 66, född 1828, död 1896.
 • Fredrik Eberhard Julius, född 1835. Ryttmästare. Död 1883. Se Tab. 24.

TAB 24

Fredrik Eberhard Julius (översiktstab. 6A, son av Fredrik, Tab. 23), född 1835-08-10 på ryttmästarbostället Haglösa i Slågarps socken, Malmöhus län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1851-12-24. Studentexamen i Lund 1856. Officersexamen 1857-01-30. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1857-06-22. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1864-07-05. Ryttmästare 1874-04-01. RSO 1878-11-30. Död 1883-03-31 i Rom. Gift 1862-09-15 Toppeladugård med friherrinnan Eva Lovisa Fredrika Bennet, född 1843-08-22 Toppeladugård, död 1917-09-25 Årup s län, död i Ivetofta förs., Kristianstads län , dotter av majoren friherre Adolf Bennet, och friherrinnan Anna Maria Bennet.

Barn:

 • Anna, född 1863-07-02 på Toppeladugård. Död 1947-07-03 på Årup. Gift 1892-03-07 i S:t Petri kyrka i Malmö med överstekammarjunkaren greve Hans Gustaf Wachtmeister af Johannishus, född 1846, död 1922.
 • Julia, född 1864-10-12 Björnhult, död 1872-07-06 Dybeck .
 • Ebba, född 1874-06-03 i Ystad. Död 1938-04-21 på Årup, Bromölla förs., Kristianstads län. Gift 1898-04-07 i Malmö med majoren friherre Carl Emil Teodosius von Blixen-Finecke, från vilken hon 1906-04-07 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1874.
 • Fritz Adolf Vilhelm Muhl, född 1882. Före detta godsägare. Se Tab. 25.

TAB 25

Fritz Adolf Vilhelm Muhl (översiktstab. 6A, son av Fredrik Eberhard Julius, Tab. 24), född 1882-06-16 i Ystad. Arrenderade Vanneberga i Trolle-Ljungby förs., Västra Ljungby socken, Kristianstads län 1909– 1914, förvaltare Vanneberga s län 1914–1921, inspektor Vanneberga s län 1921–1925. Ägde Hällerup i Ljungby förs. (EÄ Hellerup i Ljungby socken), Hallands län 1914–1917. Gift 1910-05-17 i Köpenhamns garnisonsförs. (enl. pastor i Trolle-Ljungby förs., Kristianstads län) med Sigrid Fritze Ræder, från Danmark, född 1883-07-11 på Palstrup av Höjbjergs sogn i Lysgaards Herred i Danmark, dotter av danske hovjägmästaren Johan Carl Fritz Baur Raeder och Tyra Valborg Dinesen.

Barn:

 • Dödfödd son, född 1911-12-29 i Trolle-Ljungby förs.
 • Fredrik Kjell Christoffer Muhl, född 1913-10-19.
 • Fritz Gösta, född 1914-09-19 Årup.
 • Nils Gustaf, född 1917-06-06 på Vanneberga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: