:

Hästesköld nr 228

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hästesköld nr 228 †

Introd. 1634. Sannolikt utdöd på 1720-talet.

Ätten, som understundom även kallats Hästhufvud, härstammar på mödernet från den urgamla ätten Kurck, från vilken den ärft sin frälserätt. Flera av dess äldre medlemmar buro även namnet Kurck, vilket dock flera gånger under 1500- och 1600-talen bestreds dem av ätten Kurck.


1Rf. 2Lk. 3Medd. av assessor O. Adelborg. 4KA, Redukt.koll. akt nr 84 (medd. av assessor O. Adelborg). 5Bouppt. i Statsarkivet, Helsingfors (inedd, av amanuensen R. Rosén). 6GIr.

TAB 1

Matts Larsson, kallad »lille Matts Larsson». I slottsloven på Viborgs slott 1525-03-20 och fick förläning av några kronohemman i Viborgs län. Beskylldes 1534 av konung Gustaf I för deltagande i greve Johans af Hoya stämplingar, varom konungen s. å. 24/9 skriver till Erik Fleming: »Så vete I väl själve, herr Erik, huru vi hava skickat oss emot den Matts Larsson. Han är dock icke likväl utan en bondeson, och vi hava gjort honom till en herreman, men huru han haver skickat sig emot oss igen, är Eder icke oveterligt, huru han haver följt den greven efter, lika som det hade varit ett ägg och en kaka.»6. Gift med en dotter av frälsemannen Jeppe i Gunnila, som levde 1517, och Carin Jakobsdotter, av den äldre frälsesläkten Kurck.

Barn:

 • Markus Mattsson Kurck, till Hietamäki i Vemo socken. Säges varit stallmästare hos konung Erik XIVästra Hans söner Jöns och Matts Markussöner adlades 1571-09-12, men avledo utan manliga efterkommande.
 • Göran Mattsson, till Odensaari i Masku socken. Uppförd i rusttjänstlängder 1556 och 1562. Gift med Carin, till Odensaari, som levde änka 1573.
 • Jakob Mattsson.

TAB 2

Jöns Mattsson (son av Matts Larsson, Tab. 1), till Gunnila i Vemo socken: präst. Har bland adeln i Åbo län underskrivit trohetseden till konung Johan III 1568. Lagläsare. Levde 1592. Gift med Brita Bertilsdotter från Kaivola i Uskela socken.

Barn:

 • Mikael Jönsson, levde 1610.

TAB 3

Erik Jönsson (son av Jöns Mattsson, Tab. 2). Till Gunnila i Vemo socken. Företedde vid frälserannsakning 1618 sina förfäders sköldemärke: »ett silvervapen, gjutet, med ett hästhuvud och en hals. ch ett betsel, med en tygel över halsen, det de fordom skulle hava fäst på deras hattar». Fick 1625-03-02 av Axel Kurck ett i allmänna ordalag avfattat bevis, att »han var av Kurckarnes linea kommen», varför Åbo hovrätt 1626-10-04 lämnade attest, att han var en ärlig av adel och honom därom intet vidare molesteras skulle. Sedan Axel Kurck återkallat sitt bevis, som han påstod vara i hastighet utgivet, uppgav Erik Jönsson för Åbo hovrätt 1629-06-26, att hans fader själv förvärvat sitt vapen, ett hästhuvud. Nämnes i 1633 års. riksdagsprotokoll bland dem av adeln i Finland, vilka voro frånvarande och vars adelskap var satt i tvivelsmål. Fick 1642-12-14 frälse på ett hemman Kelhois i Masku socken »för de trogna tjänster, som han framfarne Sveriges konungar i sina unga dagar gjort, jämväl ock att hans son sedermera i kronones tjänst haver kontinuerat». Avstod 1646-08-25 Gunnila till presidenten Jöns Kurck mot Karvetti i Resö socken. Död omkr. 1648 (arvskifte efter honom 1649-03-10)3 och begraven i Vemo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Suneva Simonsdotter.

Barn:

 • Johan Eriksson Hästesköld, löjtnant. Se Tab. 4
 • Anna Eriksdotter Hästesköld, till Päräis i Uskela socken. Död 1686 och begraven 1687 i Bjärnå kyrka. Gift med3 löjtnanten Claes Göransson Anckarsköld, broder till Arvid Göransson, adlad Anckarsköld.

TAB 4

Johan Eriksson Hästesköld (son av Erik Jönsson, Tab. 3), till Putta i Vemo socken. Löjtnant. Blev 1634 introd. under nr 228 och med namnet Hästesköld efter vapnet, sedan flera finska adelsmän intygat att han var av ärlig adel och härkomst. Bevistade riksdagarna 1634 och 1635. Död före 1640. Gift med Anna Didriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1641 med kaptenen Arvid Göransson, adlad Anckarsköld)4, död före 1656.4

Barn:

 • Två söner, levde 1662. [4]
 • En dotter, levde 1662. [4]

TAB 5

Casper (son av Johan Eriksson Hästesköld), till Karvetti i Resö socken. Fick 1663-07-23 konfirm. på sitt frälsegods Kelhois i Masku socken, vilket reducerades från hans arvingar 1683. Levde 1676 men var död 1682-09-15. – Trolovad med Hebla Oxhorn, från vilken han genom Åbo domkapitels utslag 1659-10-05 blev skild, dotter av löjtnanten Riggert Henriksson Oxhorn, av en finsk, ej introd. frälsesläkt, och hans 1:a fru Elin Olofsdotter. Gift, med nämnda domkapitels tillstånd av 1659-11-29, med Hebla Hästesko af Målagård i hennes 2:a gifte (gift 1:o med korpralen Johan Pontusson till Kallela, död 1656 i Polen), dotter av kornetten Mårten Hästesko af Målagård, och Elisabet Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Casper. Reste 1676 för studier till utlandet. Befann sig 1685 i Stralsund och skulle då resa till Frankrike.

TAB 6

Johan (son av Casper, Tab. 5), till Kuris i Borgå socken, som han ägde genom sitt 1:a gifte. Sålde4 1682-09-15, jämte brodern Casper, sitt ärvda frälsegods Karvetti i Resö socken. Var korpral 1687. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente2 1700-11-03. Levde 1722 och kallas då kapten. Gift 1:o med Anna Christina Sabelhierta, född omkr. 1661, död före 1690, dotter av kaptenen Johan Sabelhierta, och hans 2:a fru Catharina Lindelöf. Gift 2:o 1692-09-22 med Anna Sylvius, änka efter borgmästaren i Borgå Jakob Andersson Röök.

Barn:

 • Maria Christina. Gift med kaptenen Gustaf Bonde, levde 1722.

Utan känt samband:


 • Maria Christina Hästesköld (måhända densamma som ovanstående under Tab. 6), död 1753, gift med skattebonden Matts Staffansson i Svartsmara by i Finströms socken, Åland, död 1760-10-23. [5]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: