:

Tre rosor

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Knut (endast känd genom sina barns patronymika). Gift med Christina i Haneström i Fuxerna socken som dog tidigast 1346, dotter till riksrådet och lagmannen Bengt Hafridsson.

Barn

 • Folke Knutsson. Domprost i skara.
 • Jon Knutsson Se Tab. 2
 • Märta Knutsdotter. Gift 1:o med Halsten Petersson (Halsten Peterssons ätt). Gift 2:o med häradshövdingen i Norrvidinge Magnus Uddolfsson (oxpanna)

TAB 2

Jon Knutsson (son av Knut Tab. 1). Gift 1:o före 1360 med en dotter till Nils Tyrgilsson (Färla) och Ingeborg Eskilsdotter (Lejonlilja). Gift med Märta Jönsdotter (som gifte om sig före 1386 med Björn Elefsson), dotter av riddaren och riksrådet Jöns Hiärne och Christina Nilsdotter (Rane Jonssons ätt).

Barn

TAB 3

Knut Jonsson (son av Jon Knutsson Tab. 2). Lagman och riksråd. Gift med en dotter till riddaren och häradshövdingen Jöns Magnusson (Magnus Marinassons ätt) och Gese Nilsdotter. Gift med Agnes, dotter av norska riddaren och riksrådet Alf Haraldsson (Bolt) och Katarina Jonsdotter (yngre Sudreimsätten)

Barn

 • 1. Märta Knutsdotter. Gift med Jöns Lagepose
 • 2. Alf Knutsson Se Tab. 4
 • 2. Ramfrid Knutsdotter. Gift med det norska riksrådet Aslak Turesson (Baad)
 • 2. Katarina Knutsdotter. Gift med riddaren Tord Bonde Philippusson på Säm änkling efter Bengta Jönsdotter (Svarte Skåning)
 • 2. Jöns Knutsson Se Tab. 6

TAB 4

Alf Knutsson (son av Knut Jonsson Tab. 3). Riddare och norskt riksråd. Gift före 1458 med Magnhild Oddsdotter, dotter till Odd Botolfsson (Finnen-ätten) och Botilde Torstensdotter (Månstaätten) änka efter riddaren Bengt Harniktsson (Gyldenlöve af Norge) och sedan efter riddaren Sigurd Jonsson "Skaktavl".

Barn

 • Knut Alfsson Se Tab. 5
 • Odd Alfsson. Norskt riksråd
 • Karin Alfsdotter

TAB 5

Knut Alfsson (son av Knut Jonsson Tab. 4). Riddare. Svenskt och norskt riksråd. Gift 1488 med Görvel Eriksdotter, dotter till riddaren, riksrådet och lagmannen Erik Eriksson (Gyllenstierna) och Christina Karlsdotter (Bonde). Omgift senast 1499 med Mette Iversdatter, dotter till riddaren Iver Jenssen (Dyre) och Christina Persdotter (Oxe) som senare blev gift ed riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture

Barn

 • 1. Botil Knutsdotter. Gift med Fader Nilsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö)
 • 1. Karl Knutsson
 • 1. Erik Knutsson. Gift med Margareta Eriksdotter dotter till riksrådet Erik Karlsson (Vasa) och Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) so senare gifte om sig med sachsiske lanthovmästaren Berend von Melen

TAB 6

Jöns Knutsson (son av Knut Jonsson Tab. 3). Riksråd. Gift 1:o före 1472 med Ingegerd, dotter till riddaren och norska riksrådet Erik Samundsson (Skanke) och Estrid Nilsdotter (Välingeätten). Gift 2:o med Arffrydh, dotter till riddaren, riksrådet och lagmannen Åke Jänsson (Svarte Skåning) och Metchild Clausdotter (Plata). Gift 3:o med Ermegard Fickesdotter, dotter till Ficke Bylow och Hebbla Albrechtsdotter (Bydelsbach) (som gifte om sig med lagmannen Magnus Bengtsson (Natt och Dag)).


Barn

 • 1. Estrid. Gift med Johan Bese.
 • 1. Ture Jönssson Se Tab. 7
 • 1. Erik Jönsson. Gift med sin styvmor Ermegard Fickesdotter dotter Margareta Månsdotter (Natt och Dag)
 • 2. Arfrid Jönsdotter. Gift med sin stymoders Ermegard Fickesdotter son Johan Månsson (Natt och Dag)
 • 3. Agnes Jönsdotter. Död ogift


TAB 7

Ture Jönssson (son av Jöns Turesson Tab. 6). Riddare, riksråd, lagman och hovmästare. Gift före 1498 med Anna Johansdotter, dotter till riddaren och rikrådet Johan Christiernsson (Vasa) och Brita Tordsdotter (Bonde). Som herr Tures frilla nämns hustru Ingeborg Engelbrechtsdotter och hon var mor till rikrådet och lagmannen i Östergötland Jacob Tursson och Elin Tursdotter.

Barn

 • Georgius Tursson. Domprost i Uppsala.
 • Erik Tursson.
 • Johan Turesson Se Tab. 8
 • Laurens Turesson Se Tab. 11

TAB 8

Johan Turesson (son av Ture Jönssson Tab. 7). Riddare och riksråd. Ingick tidigt i krigstjänst under kejsar Maximilians fanor och blef af honom slagen till riddare. Återkommen till Sverige 1524, efter att sju år hafva framlefvat på detta sätt, blef han af sin frände, konung Gustaf, använd i offentliga värf. Så sändes han 1525 af konungen till Danmark och Lybeck för att underhandla rörande Severin Norrby. Vid Gustafs kröning 1528 slagen till riddare, inkallades han längre fram s. å. i rådet, kort hvarefter han med konungen och andra svenska herrar i Lödöse deltog i det möte med danskarna, som hade att träffa en slutlig uppgörelse rörande Gottland. J. T. förblef, trots sin faders och äfven sin broders, Uppsaladomprosten Göran Turessons upproriska stämplingar, trogen konungen och hans sak. Också uttryckte denne därför sin erkänsla i ett bref af d. 1 april 1529, hvari det bl. a. heter: »Hvar ock eder fader eller någon annan eder vän något obestånd eller oråd företaga emot oss, skola vi dock aldrig det uppå eder till sinne draga.» Bevis på konungens förtroende erhöll J. T. ytterligare, i det han 1529 insattes i den rätt, som hade att döma faderns medbrottslingar, och 1532 var en bland befälhafvarna vid de krigsrörelser, genom hvilka Kristians på Ture Jönssons tillstyrkan företagna angrepp från norska sidan skulle bekämpas. Konungen begåfvade honom ock med en del af både faderns och brodern Görans till kronan förbrutna gods. I striderna mot lybeckarna under den s. k. Grefvefejden 1534–36, tog han ärofull del såsom en af den svenska truppstyrkans högste befälhafvare i Halland. Äfven under Dackefejden 1542–43 visade han prof på krigisk duglighet. Höfvitsman på Nyköpings slott 1530–47 var han konungens regementsråd 1540–44. Gift med Kristina Nilsdotter, dotter till riddaren och riksrådet Nils Eriksson (Gyllenstierna) och Sigrid Eskilsdotter (Banér) änka efter riksföreståndaren Sten Sture d.y.

Barn

TAB 9

Gustav Johansson (son av Johan Turesson Tab. 8). Riksråd, lagman och riddare. Vid nitton års ålder skickades Gustaf Johansson såsom sändebud till kejsar Carl V och uträttade sitt uppdrag så väl, att Gustaf I 1554 inkallade honom i rådkammaren. Vid Erik XIV:s kröning var han den andra af de trenne ädlingar, som pryddes med grefvekronan. Han innehade i hög grad Erik XIV:s förtroende och användes mycket af denne konung vid hans giftermåls-beskickningar. Efter sin upphöjelse skref sig Gustaf Johansson »grefve till Enköping och friherre till Lindholmen». Friherre till Lindholm. Greve till Enköping 1561, sedan till Bogesund. Död 1566. Gift 1555 med Ingeborg Christoffersdotter, dotter dotter av riksrådet och riddaren Christoffer Andersson (Ekeblad av Hedåker) och Britta Jönsdotter (Roos). Omgift senast 1563 med Cecilia Gustavsdotter, dotter av riddare och riksrådet friherre Gustav Olsson (Stenbock) och Brita Eriksdotter (Leijonhufvud)

Barn

 • Johan Gustavsson. Johannes Gustavi Rosa.
 • Sigrid Gustavsdotter. Grevinna till Bogesund, död 1586-07-25 på Lindholmen och begraven i Strö kyrka. Gift 1579-10-25 i Arboga med Bengt Gabrielsson Oxennsternn som 1589 gifte om sig med Brita Knutsdotter (Posse)
 • Sten Gustavsson Se Tab. 10

TAB 10

Sten Gustavsson (son av Gustav Johansson Tab. 9). Hovjunkare. Greve. Gift 1588 fastlagssöndagen i Kalmar med Brita Johansdotter, dotter av Johan Axelsson Bielke och Margareta Posse

Barn

 • Johan Stensson. Greve till Bogesund och friherre till Haga, född 1591, död före 1612-10-09 Gift 1609-01-15 på Västerås slott med Gunilla Gyllenstierna, dotter av friherre Nils Göransson Gyllenstierna och Ebba Axelsdotter Bielke. (Hon gift 2:o 1608-02-06 med, riksrådet och amiralen Hans Claesson (Bielkenstierna))

TAB 11

Laurens Turesson (son av Ture Jönssson Tab. 7). Riksråd. Gift 1528 på Lindholmen med Kerstin Eriksdotter, dotter till riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna) och Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) änla sedan 1522 av Knut Bengtsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö)

Barn

 • Brita Larsdotter. Gift 1549-08-04 på Penningby i Länna socken med Lorens Fleming

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: