:

Sandels nr 2006

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sandels nr 2006

Adlad 1772-05-09, introducera 1773.

Sandels%20G12400.png

TAB 1

Benedictus Laurentii (översiktstab 1, var 1636 kyrkoherde i Hållnäs' pastorat av Uppsala ärkestift. Död 1672.

Barn:

 • Per Sandel. Student i Uppsala 1655. Prästvigd till sin faders adjunkt 1663. Kyrkoherde i Hällnäs 1672, medan fadern ännu levde. Död 1683. Gift 1:o m. Magdalena Chytræa, dotter av kyrkoherden i Litslena pastorat av Uppsala ärkestift Ericus Olai Krum, vars barn kallade sig Chytræus. Gift 2:o sjutton veckor före sin död med Margareta Höök i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Valö pastorat av Uppsala ärkestift Johan Sylvius, död 1729), död 1734, dotter av borgmästaren i Öregrund Anders Höök och Catharina Eriksdotter Plantingh.

Barn:

 • 1. Anders Sandel, född 1671-11-30 i Hållnäs' prästgård. I Gävle skola 1679. Student i Uppsala 1690 och i Åbo 1694 (Lå.). Respondens där (Lå.) 1699-12-23. Kallad till predikant vid svenska församlingen i Amerika 1700. Prästvigd i Uppsala 1701-07-18 och avreste till Amerika 1701-08-14. Prost över samtliga svenska försar i Amerika. Kyrkoherde i Hedemora 1717-11-11. Kontraktsprost 1723. Död 1744-05-11 i Hedemora. [Hm.] Gift 1704-02-22 med Maria Dahlbo, född 1682-05-11 Mantecreek

Barn:

 • Samuel Sandel, adlad Sandels, född 1724-12-14 i Hedemora. Student i Uppsala (Hm.) 1733-02-06. Akad. testimonium 1746-08-25. Auskultant i bergskollegium 1746-09-15. Extra ordinarie notarie i Uppsala 1747-12-22. Tillförordnad arkivarie 1748-06-27. Stipendiat i kemien 1749-10-06. Resa i Norge 1749. Genom tjänstebyte notarie 1750-12-17. Förde protokollet i riksens ständers bergsdeputation 1751 –1752. Förrättade bergsting 1751–1753. Tillförordnad sekreterare 1756-04-07. Sekreterare 1757-01-23. Assessor 1759-08-20. Extra ordinarie bergsråd 1762-06-29. Ledamot av statskommissionen 1769. Fullmäktig i järnkontoret 1769-11-08–1781. LVA 1770-01-31. RNO 1770-11-26. Adlad 1772-05-09 (introducerad 1773 under nr 2006). Begärde på grund av många enskilda uppdrag avsked 1778, men ansökan avslogs 1778-04-01. Bergsråds lön på stat 1779-04-06. Ledamot av flera kommissioner. Död 1784-03-28 (1784-03-23) i Stockholm. [Ab.] Gift 1753-11-20 med Catharina Elisabet Brandt, född 1735-11-14, död 1782-06-04 i Stockholm, dotter av bergsrådet Georg Brandt och Anna Maria Norn.

Barn:

 • Georg, född 1754-08-22, död ung.
 • Maria Elisabet, född 1755-11-26, 1779-10-07 Stenarsbyn och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Strömnerska graven i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1773-11-02 i Stockholm med bergsrådet friherre Samuel Gustaf Hermelin nr 272, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1820.
 • Samuel, född 1757-03-04, död 1757-03-07.
 • Anders, född 1758-04-28, död 1758-09-10.
 • Margareta Christina, född 1759-05-05 död 1759-08-04.
 • Fredrik, född 1760-12-10, död 1761-03-13.
 • Magdalena, född 1762-03-07. Stiftsjungfru. Död 1785-05-28 i Landskrona och begraven 1785-04-01. Gift 1781-10-16 med översten Erik Peter Stiernsparre, nr 1819, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1802.
 • Benjamin, född 1763. Vice president. Död 1831. Se tab 2.
 • Johan August, friherre och greve Sandels, född 1764. Riksståthållare och fältmarskalk. Död 1831. Se grevliga ätten Sandels nr 124
 • Samuel, född 1766-09-10. Student i Uppsala (Um.) 1776-06-07. Fänrik i arméns flotta. Död ung.
 • Ulrika, född 1769-12-15, död 1773-01-04.
 • Anna Catharina, född 1772-01-24. Stiftsjungfru. Död 1845-02-25. Gift 1807-04-30 med hovmarskalken Gustaf Paykull, friherre von Paykull nr 370, i hans 3:e gifte, född 1757, död 1826.
 • Carl, född 1773-07-24, död 1774-01-30.

TAB 2

Benjamin (översiktstab 2, son av Samuel Sandel, adlad Sandels, tab 1), född 1763-06-18 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1776-06-07. Extra ordinarie kanslist i bergskollegium 1778-05-05. Bergsexamen 1780. Auskultant i bergskollegium 1780-06-27. Vice notarie i bergskollegium. 1781-12-14. Hovjunkare 1783-08-26. Ombudsman vid diskontkompaniet 1784-05-12, vilken tjänst bortbyttes mot sekreterarebefattningen vid allmän brandförsäkringsdirektionen 1785-04-00. Ordinarie notarie i bergskollegium 1785-03-11. Protonotarie i bergskollegium 1791-05-09. Assessor 1794-06-11. Ledamot av kommittén för utredning av Sala silververks tillstånd 1802-05-13 samt av kommittén för utarbetande av ett sammandrag av bergsförfattningar 1806. Med bibehållande av assessorsbefattningen tillika bergmästare i Öster- och Västerbergslagerna 1808-11-12. Tillika bergsråd utan lön 1809-06-29. Genom tjänstebyte bergmästare i Skåne 1810-03-06. Ledamot av lagkommitténs organisationskommitté 1810-11-09 och av lagkommittén 1811-02-14. Avsked från borgmästareämbetet 1812-02-13. Ledamot av kommittén för utredning ang. frisocknarnas tjänstbarheter till Dylta svavelbruk 1814. RNO 1815-01-28. Vice president i bergskollegium 1816-05-21. Bergsråds lön 1816-05-28. Ledamot av riksens ärenders allmänna beredning 1818-02-16. Avsked därifrån 1821-05-02. Bergskollegii tillförordnad chef 1819. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag rörande tid och sått för ändringssökande i ekonomie och politie mål 1826-03-22 och av myntkommittén 1830. Död 1831-06-25 i Stockholm. [Ab.] Gift 1794-10-00 med Brita Sofia Tidlund, född 1772, död 1857-02-04 på Mälby häradshövdingeboställe i Västerfärnebo socken, Västmanlands län, dotter av bruksägaren Johan Tidlund.

Barn:

 • Per Benjamin, född 1795. Kammarherre. Död 1876. Se tab 3.
 • Samuel, född 1797-01-00, död 1798-05-00.
 • Claes Samuel, född 1798-07-11 i Stockholm. Student i Uppsala 1813. Sergeant vid dalregementet 1815-03-15. Artilleriofficersexamen 1816-05-11. Fänrik vid nämnda regemente 1816-04-18. Kompaniofficer vid Karlberg 1819– 1823. Löjtnant 1820-03-30. Transp. till livbeväringsregementet 1822-05-17. Kapten vid livbeväringsregementet 1823-07-04. Major och bataljonschef 1831-08-13. RSO 1836-01-28. Överstelöjtnant i armén 1837-06-24. Riddarhusdirektör 1838-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid Värmlands regemente 1841-06-30. RDDO 1850-07-29. Överste i armén 1852-04-06. Överste och chef för Västgötadals regemente 1853-11-02. KSO 1862-01-28. Generalmajor i armén 1864-02-23. Avsked från regementet 1864-02-23. Död 1865-09-28 i Vänersborg. Gift 1828-02-17 med sin broders svägerska Augusta Vilhelmina von Heland, född 1798-06-05 Rosenholm, död 1883-06-15 i Stockholm, dotter av majoren Isak Vilhelm von Heland nr 1841, och Maria Magdalena Stéen.
 • Lars August, född 1803. Överstelöjtnant. Död 1845 Se Tab. 4.
 • Johan Gustaf, född 1805-01-06, död 1808-08-13 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1806-10-23.
 • Knut Vilhelm, född 1808. Häradshövding. Död 1860. Se Tab. 11.
 • Fabian Ulrik, född 1812-02-02.

TAB 3

Per Benjamin (översiktstab 2, son av Renjamin, tab 2), född 1795-10-20 på Hästholmen vid Stockholm. Revisor i riksens ständers bank 1811. Kammarjunkare 1818. Kommissarie i nämnda bank. Kammarherre 1837-04-25. RNO 1859-04-28. Död 1876-05-30 Ålwik. Gift 1:o 1828-05-07 med Maria Elisabet Claesson, född 1808 i Stockholm, död 1829-02-15. Gift 2:o 1837 i Malmö med Henrika Maria Plensburg, född 1810-08-30 i Malmö, död 1888-09-10 i Stockholm, dotter av handlanden Mattias Plensburg och hans 1:a fru Benedikta Sofia Thomson.

Barn:

 • 2. Mattias Benjamin August, född 1838-05-10, död 1838-06-11.
 • 2. Anna Maria Sofia (Mia), född 1841-02-20 i Stockholm, död 1881-11-09 på Ålvvik. Gift 1862-09-21 i Stockholm med kommendörkaptenen Erik Gustaf Heijkenskjöld, nr 1983, född 1834, död 1900.

TAB 4

Lars August (översiktstab 3, son av Benjamin, tab 2), född 1803-04-26. I Stockholm. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1821-11-05. Transportera till livbeväringsregementet 1822-01-22. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1824-05-11. Kapten 1831-10-01. Major i armén 1838-01-28. Regementskvartermästare vid livbeväringsregementet. Befälhavare för Stockholms borgerskaps kavalleri och infanterikårer 1840-02-15. Avsked från livbeväringsregementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1841-05-21. Överstelöjtnant i armén 1841-06-22 RSO 1842-01-28. Entledigad från förutnämnd befälhavarbefattning 1844-07-30. 2. major vid Västmanlands regemente 1844-10-03. Död 1845-01-12 genom drunkning utanför Djursholm, under resa mellan Stockholm och Mörby i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1826-07-02 på Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län med stiftsjungfrun Clementina Adelaide von Heland, född 1805-03-15 Frishult, död 1868-04-28 i Stockholm, dotter av majoren Isak Vilhelm von Heland nr 1841, och Maria Magdalena Stéen.

Barn:

 • Sofia Maria Amalia, född 1827-02-27 i Stockholm, död 1912-02-08 i Halmstad (db). Gift 1865-09-05 i Stockholm med hovmarskalken friherre Lars Stiernstedt, nr 145, i hans 2:a gifte, född 1802, död 1873.
 • Laura Clementina, född 1828, död 1829-04-09.
 • Hilda Augusta Adelaide, född 1830-12-28 i Stockholm, död 1921-08-13 i Halmstad. Konsertsångerska. Gift 1857-11-07 i Göteborg med kontrollören vid tullverket, sekreteraren i VVS, fil. doktorn Johan Jakob Biörklund, född 1817-10-04 i Skäninge, död 1898-07-27 i Göteborg.
 • Sten Vilhelm Edvard August, född 1832. Kaptenlöjtnant. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Lars Arvid Reinhold, född 1834. Mönsterskrivare. Död 1912. Se Tab. 7.
 • Maria Vilhelmina Ingeborg, född 1836-03-30 i Stockholm, död 1906-03-19 i Växjö. Gift 1867-05-27 Västby med lanträntmästaren i Kronobergs län Johan Fredrik Wettermark i hans 2:a gifte (gift 1:o 1861 Frövik, med Ebba Vilhelmina Ottilia von Siwers, född 1842, död 1865, dotter av vice kronofogden Per A. von Siwers och Anna Christina Wettermark), född 1824-01-19 Espemo, död 1905-04-19 i Växjö.
 • Eva Selma Magdalena, född 1838-06-11 i Stockholm, död 1905-11-10. Gift 1:o 1858-08-05 i Stockholm med löjtnanten vid flottan Per Magnus Gustaf Levin, född 1837-07-17, död 1866-12-21 ombord på ett franskt fartyg nära Sierra Leone, Afrika, av gula febern. Gift 2:o 1876-10-18 i Stockholm med bruksägaren Jakob Alfred Kullström, född 1839-07-19 på Laxå, död 1884-02-08 i Stockholm. Gift 3:o 1886-09-06 på Kulltorp Östergötlands län med lantbrukaren Svante Henning Hagström, född 1854-11-15 i Motala.
 • Carl Axel Magnus, född 1840. Kapten. Död 1902. Se tab 9.
 • Brynolf Rikard Alfred, född 1842-08-29 i Danderyds socken, död i Danderyd 1842-10-20.

TAB 5

Sten Vilhelm Edvard August (översiktstab 3, son av Lars August, tab 4), född 1832-01-03 Sätra. Kadett vid Karlberg 1847-11-01. Utexaminerad 1855-05-26. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1855-06-01. Premiär löjtnant 1864-05-10. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866. Kaptenlöjtnant flottans nya reservstat 1870-09-10. Överflyttad till flottans indragningsstat 1873-01-18. Död 1886-12-04 i Karlshamn. Gift 1874-11-29 i Karlskrona med Anna Christina Carolina (Lina) Heijdström, född 1848-04-21 i Klintehamn, Gotland (fb). Död 1927-01-31 i Karlskrona stadsförs (db 21). Dotter av mästerlotsen Jöns Petter Heijdström och Catharina Maria Odin.

Barn:

 • Arvid Axel Benjamin Larsson, född 1876. Ingenjör. Se Tab. 6.
 • August Fabian Gustaf Larsson, född 1879-01-17 på Bostorp i Fridlevstads socken Blekinge län. Utflyttade till Nordamerika 1902-09-10. Död 1919-10-10 i Boston.
 • Lina Hilda Amalia Larsson, född 1881-09-14 i Hölje i Jämshögs socken Blekinge län. Död 1951-01-08 i Domkyrk., Göteborg (db). Gift 1908-07-29 i Alingsås socken med kaptenen i Hallands regementets reserv, RSO, Sven Bergman, född 1872-05-26 Myran .
 • Selma Ingeborg Amalia Larsson (Malla), född 1885-02-15 i Karlshamn. Död 1951-10-19 i Karlskrona förs (db). Gift 1919-08-23 i Karlskrona stadsförs (vb) med disponenten vid aktiebolag Svenska tobaksmonopolets fabrik i Karlskrona Ragnar Georg Molander, född 1883-06-02 i nämnda stad. Död 1959-01-28 i Karlskrona stadsförs (db).

TAB 6

Arvid Axel Benjamin Larsson (översiktstab 3, son av Sten Vilhelm Edvard August, tab 5), född 1876-03-26 i Karlskrona. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 1893. Utflyttade till Nordamerika 1895-08-21. Ingenjör i Chicago. Gift 1:o 1901-12-14 med Helga Elisabet Carlsson, född 1876-06-04. Gift 2:o 1931 i USA? med Tatjana Nikolajevna Kastorskaja, son i 2:a giftet Herbert, född 1932-10-07

Barn:

 • Amalia Elisabet, född 1912-05-08 (EÄ 1913-04-12). Skatterevisor hos Walgreen Co, Chicago, IL, USA. Död 1972-10-01 i Chicago, IL, USA.

TAB 6 A

Axel Edvard (Eddi) (översiktstab 3, son av Arvid Axel Benjamin tab 6), född 1903-01-10. Gift 1938-05-14 med Leona (Lee) Skoog, född 1909-11-30.

Barn:

 • Arvid, född tvilling 1942-06-11.
 • David, född tvilling 1942-06-11.

TAB 6 B

Francis William (översiktstab 3, son av Arvid Axel Benjamin, tab 6), född 1907-08-12. Gift 1932-05-28 med Evelyn Barbara Mumford, född 1909-11-19.

Barn:

 • Stephen Craig, född 1937-04-22.
 • John Mark, född 1942-01-26.

TAB 6 C

George Arvid (översiktstab 3, son av Arvid Axel Benjamin tab 6), född 1909-04-23 i Chicago, IL, USA. Mekanisk ingenjör. Gift 1:o 1929-04-12 i Chicago, IL, USA med Majlis Elisabeth Jonsson, född 1912-06-08 i Bridgeport, CT, USA, dotter av Johan Alfred Jonsson, tool and die maker, master mechanic, supt. of plant, och Agda Maria Engblom. Gift 2:o i Reno, Nevada, USA med Edna Myra Johnson, född 1922-04-05 i Quanah, TX, USA. Dotter av frisörsalongsinnehavaren Edmond Johnson Sr och Sarah Alvira Poole.

Barn:

 • 1. Joan Antoinette, född 1930-10-14.
 • 1. Geoffrey Allan, född 1934-05-25.
 • 2. Michelle Lee, född 1949-10-22 i Beloit, WI, USA.
 • 2. Mellisa Lou
 • 2. Michael Gene

TAB 7

Lars Arvid Reinhold (översiktstab 3, son av Lars August, tab 4), född 1834-07-04 Sätra. Mönsterskrivare vid Västgötadals regemente 1857-03-02. Ledamot i direktionen för länslasarettet och kurhuset i Lidköping 1874. Ordförande i Kinnefjärdings kretsavdelning av Skaraborgs läns hushållningssällskap 1883. Avsked som mönsterskrivare 1887-03-21. Ordförande i bevillningsberedningarna i Kinnefjärdings härads 12 socknar 1892. Ordförande i Kållands, Kinne och Kinnefjärdings häraders väguppskattningsnämnd 1893. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1893. Ordförande i bestyrelsen för Skaraborgs läns lantbruksmöte i Lidköping 1895. RVO 1895-11-30. Död 1912-01-31 i Mariestad (db). Ägde Västby i Hovby socken, Skaraborgs län. Gift 1864-06-16 i Råda prästgård i Rådasocken med Maria Elisabet (Mia) Kullberg, född 1842-04-24 i Kristine förs, Göteborg (fb), död 1924-02-02 i Växjö (db), dotter av kyrkoherden Niklas Kullberg och Aurora Sofia Jakobson.

Barn:

 • John, född 1865-04-24 på Västby. Grosshandlare. Död 1919-01-06 i Halmstad. Gift 1:o 1892-05-10 i Lidköping med Rose Florentine Trow, från vilken han 1906 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1879 i San Fransisco med grosshandlaren Aylwin Clarke, död), född 1861-10-03 i Baltimore i Amerika. Gift 2:o 1911-04-12 i Mariestad (Halmstads förs, vb) med Maria Charlotta de Maré i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1900-02-05 med statens lantbruksingenjör Herman Steinmetz, född 1838-06-09 i Rogsta prästgård, Gävleb., död 1902-10-12 i Göteborg), född 1864-09-18, död 1936-04-18 i Halmstad (db 96), dotter av kronofogden Carl Adolf Ludvig de Maré och Heléne Sofia Staél von Holstein nr 834.
 • Kerstin, född 1866-10-23 på Västby. Död 1952-12-30 i Engelbrekts förs, Stockholms län (db). Gift 1:o 1895-08-22 på nämnda egendom med verkställande direktören för Katrinefors sulfitfabrik och pappersbruk, bruksägaren, KVO2kl, Lars Gustaf Grevilli, född 1834-11-28 i Linköping, död 1913-07-01 i Mariestad. Gift 2:o 1914-12-01 i Växjö stadsförs (vb) (lysning i Oscars förs, Stockholm) med majoren i kustartilleriet, RSO, Torsten Molin, född 1855-10-12 i Vänersborg (Oscars förs, db), död 1919-04-01 i Stockholm. Gift 3:o 1926-05-19 i Stockholm, Johannes (vb) med gymnastikdirektören, RVO, Detlof Ludvig von'' Braun i hans 2:a gifte (gift 1:o 1894-06-20 med Anne Elisabet Armitage, född 1862-04-13, död 1925-03-23, född 1859-08-18 på Karlberg. Död 1933-06-30 i Danderyds förs, Stockholm (db).
 • Sofia, född 1869-02-02 och död 1869-08-18 på Västby.
 • Augusta, född 1871-04-07 på Västby. Död 1942-11-30 i Stockholm. Gift där 1894-06-16 med landssekreteraren i Kronobergs län, KNO2kl, vice häradshövdingen Sten Albin Lilja, född 1861-11-04 i Björsäters socken, Östergötlands län, död 1929-04-23 i Växjö.

TAB 8

Claes (översiktstab 3, son av Lars Arvid Reinhold, tab 7), född 1873-09-07 Västby. Mogenhetsexamen 1892-06-09. Volontär vid Västgöta regemente 1892-06-11. Sergeant vid Västgöta regemente 1893-06-17. Elev vid krigsskolan 1893-08-01, Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1894-11-23. Löjtnant 1896-11-06. Elev vid krigsskolan 1898-1900. Avgångsexamen från krigshögskolan 1900. Souschef för Katrinefors aktiebolag och aktiebolag Tidan 1905, Verkställande direktör 1913. Kapten 1906-10-19. Avsked från beställning på stat med Inträde i regementets reserv 1906. Ledamot av Drätselkammaren i mariestad 1910-1916. Verkställande direktör i Hagre aktiebolag 1910-1916 och i Alkvetterns aktiebolag 1912-1913. Ledamot av stadsfullmäktige i Mariestad 1911 och av Skaraborgs läns landsting 1916. RVO 1918-06-06. RSO 1920-12-18. Ledamot av styrelsen för Svenska pappersbrukshandelsaktiebolag sedan 1919. Ordförande i Svenska pappersbruksföreningen 1922 –1929 och i styrelsen för aktiebolag Svensk Papperstidning 1922. Ordförande i Skaraborgs enskilda banks lokalstyrelse i Mariestad 1924: RNO 1928-09-16. Svenska Jägareförb:s JubM. 1930. Styrelseledamot i kraftaktiebolag Gullspång-Munkfors. Vice ordförande i stiftsnämnden för Skara stift 1933. KVO2kl 1933-06-21. Ordförande i styrelsen för Jönköping och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag sedan 1935. Ledamot av Skara stifts stiftsnämnd 1938-10-01 för en tid av tre år. KNO2kl 1940-06-06. Gift 1905-11-06 i Mariestad med Herta Lovisa Charlotta Amnéus, född 1879-12-01 i Luleå, dotter av landskamreraren Herman Nestor Emanuel Amnéus och Carolina Charlotta Castegren.

Barn:

 • Gösta Claesson, född 1906-08-13 i Mariestad, liksom syskonen.
 • Stina Claesdotter, född 1908-01-04 i Mariestads förs (fb).
 • Claes Claesson, född 1911-01-23 i Mariestad. Studentexamen 1929.
 • Birgitta Claesdotter, född 1915-06-12 i Mariestads förs (fb).

TAB 9

Carl Axel Magnus (översiktstab 3, son av Lars August, tab 4), född 1840-09-06 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Livpage hos konung Oskar I 1856 och hos konung Carl XV 1859. Avgången från krigsakademien 1862-11-24. Åter antagen 1863-05-26. På egen begäran ånyo avgången 1864-04-07. Anställd såsom sekundlöjtnant vid 7. Danska infanteriregementet i dansktyska kriget 1864-04-22. Fanjunkare vid Västgötadals regemente 1865-03-24. Officersexamen 1867-03-06. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1867-03-22. RDDO 1869-07-22. Tjänstgörande vid disciplinkompaniet på Karlsborg 1873-05-08–1873-07-10. Löjtnant 1875-06-16. DFM 1877-04-14. Kapten 1887-05-06. RSO 1890-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1895-03-30. Död 1902-04-08 i Göteborg. Gift 1879-05-06 i Lidköping med Ellen Charlotta Karlström, född 1859-07-22 på Lövåsa i Kinne-Vedums socken, Skaraborgs län, död 1931-11-22 i Stockholm, Jakob (db 63) och begraven å Östra kyrkogården, Gamlestadens förs, Göteborg, dotter av godsägaren Carl Johan Karlström nr 857, och Ida Carolina Björsell.

Barn:

 • Lars Axel Johan August, född 1880. Disponent. Se tab 10.
 • Elsa Maria Adelaide, född 1882-01-21 i Stockholm i Jakobs förs, Stockholm. Död 1935-03-15 i Jakobs förs, Stockholm (db 19)
 • Carl Axel Magnus, född 1883-09-17 i Borgholm.
 • Ida Alice Stina Margareta, född 1885-01-10 i Stockholm.

TAB 10

Lars Axel Johan August (son av Carl Axel Magnus, tab 9), född 1880-04-01 i Stockholm. Elev vid Chalmerska institutet. Volontär vid Laxå bruks aktiebolag 1903–1904. Tillfällig elev vid bergshögskolan 1904–1905. Kemist vid Gimo bruks aktiebolag 1906–1907. Anställd vid statens järnvägar såsom ritare och vid Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag såsom gjutare vid deras järngjuterier. Grundade 1909 aktiebolag Svenska syrgasfabriken i Oskarshamn, vars disponent han blev 1909. Gift 1909-06-28 i Jakobs kyrka i Stockholm med Gertrud Lovisa Augusta Maria Paulus, född 1881-09-30 i Stockholm, dotter av fabrikören Robert Paulus och Louise Liebig.

Barn:

 • Gertrud Elisabet Marianne, född 1910-05-08 i Stockholm (Misterhults förs, Kalmar län (fb). Kamrer.
 • Ulla Margareta, född 1911-10-19 i Stockholm Döderhults förs, Kalmar län (fb).
 • Claes Axel, född 1916-04-16 i Döderhults förs, Kalmar län (fb) och död 1922-08-14 på Villa Vallmo, Oskarshamn.

TAB 11

Knut Vilhelm (översiktstab 4, son av Benjamin, tab 2), född 1808-01-03. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1827-08-14. Vice notarie i Svea hovrätt kammarjunkare 1829-08-11. Vice häradshövding. Kanslist i i Svea hovrätt 1836-10-03. Ordinarie notarie i Svea hovrätt 1842-01-31. Häradshövding i Norrbo m fl häraders domsaga av Västerås län 1843-05-06. Död 1860-11-03 på sitt boställe Mälby i Västra Färnebo socken, Västmanlands län. Gift 1833-07-20 i Stockholm med Carolina Johanna Liebholtz, född 1806-10-15 i Gävle, död 1889-03-22 i Stockholm.

Barn:

 • Claes Benjamin, född 1834-07-28, död 1853-03-18 på Axholm i Fläckebo förs, Västmanlands län.
 • Oskar Vilhelm, född 1835-07-28, död 1836-04-08 i Norrtälje.
 • Torkel, född 1836-12-18, död 1837-01-01.
 • Ida Vilhelmina Carolina, född 1838-01-05 i Stockholm, död ogift 1908-10-19 i Katarina förs, Stockholm (db)
 • Maria Sofia, född 1839-02-23 på häradshövdingebostället Mälby, död 1874-09-29 på Nybyn i Folkärna socken, Kopparbergs län. Gift 1861-07-11 på Mälby med majoren vid Västmanlands regemente, RSO, Johan Oskar Waldau, född 1822-01-12 i Stockholm, död 1877-08-12 på Nybyn.
 • Canutus Julius, född 1841-10-28, död 1841-11-25.
 • Hjalmar Gottfrid, född 1843. Slottsarkitekt. Död 1910. Se Tab. 12.
 • Ingeborg, född 1847-04-17 i Västerås, död ogift 1878-04-25 i Stockholm.
 • Alfhild, född 1848-06-20 i Västerås. Gift 1878-01-26 i Stockholm med fabrikören Carl August Lönnberg, född 1844-08-04 i Vadsbro socken, Södermanlands län, död 1892-10-12 i Stockholm.

TAB 12

Hjalmar Gottfrid (översiktstab 4, son av Knut Vilhelm, tab 11), född 1843-03-05 i Stockholm. Elev vid akademien för de fria konsterna 1863–1869. Slottsarkitekt vid Stockholms slott 1873-05-29. RVO 1883-11-30. Redogörare för slottsbyggnadsmedlen 1892-11-30. RPrRÖO4kl 1895-07-00. OII:sJmt 1897-09-18. RÖFrJO 1897-11-12. RBadZLO 1906-10-00. OIISGbmt. RSpCIIIO. Död 1910-01-13 i Eds förs, Stockholms län. Gift 1:o 1876-05-28 i Stockholm i Klara förs, Stockholm med Rupertina Vilhelmina Strömberg, född 1826-07-23 i Linköping, död 1898-04-15 i Stockholm, dotter av guldsmeden Per Gustaf Strömberg och Inga Helena (Strömberg). Gift 2:o 1901-08-11 i Stockholm med Gerda Selma Teresia Sjölander, född 1873-12-30 i Nybro köping i Madesjö socken, Kalmar län, dotter av garvaren Elof Sjölander och Josefina Olsson.

Barn:

 • 2. Oskar Hjalmar,, född 1899-09-13 i Stockholm. Ingenjör. Död 1977-04-14 i Rönninge. Gift 1935-06-25 i Stockholm (Göteborg, Johannesbergs förs, vb nr 72) med Ellen Sophia Zetterlund, född 1901-05-02 i S:t Maria Magdalena förs, Stockholm.
 • 2. Carl Erik Vilhelm, född 1903-04-24 i Stockholm. Kontorist. Speditionschef. Död 1973-07-17 i Stockholm. Gift 1934-10-06 i Högalids förs, Stockholm (vb) med Hilda Maria Elisabeth Gustafsson, född 1900-12-13 i Stockholm.

TAB 13

Carl (översiktstab 4, son av Knut Vilhelm. tab 11), född 1845-05-18 på Karlslund vid Västerås. Fotograf, först i Örebro, sedan i Göteborg och i Fredrikstad i Norge. Död 1919-12-28 i Jakobs förs, Stockholm (db). Gift 1:o 1875-03-27 i Örebro med Emma Augusta Tillberg, född 1851-08-03 i Stockholm, död där 1908-10-16 i Jakobs förs, dotter av vagnfabrikanten Lars Tillberg och Johanna Våhlander. Gift 2:o 1910-10-04 med Alexandra Emma Maria Lindström, född 1863-05-01.

Barn:

 • 1. Carl Gottlieb, född 1876-03-19 i Örebro. Fotograf. Gift 1902-07-20 i Stockholm med Beata Sofia Ahlqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-06-04 med korrespondenten Björn Rönnberg-Halvorsen), född 1879-10-12.
 • 1. Ingeborg Johanna, född 1879-05-19 i Göteborg. Gift 1916-10-07 i Kungsholms förs, Stockholm (Ulr. El.) med tjänstemannen vid telefonaktiebolag L. M. Ericsson, ingenjören Sven David Bernt Hallberg, född 1880-04-23 i Lund.
 • 1. Knut Hjalmar, född 1881-10-27. Fotograf. Se tab 14.
 • 1. Axel Gösta Fabian, född 1887-04-25 i Göteborg. Studerade vid tekniska skolan, Althins målarskola och konstnärsförbundets målarskola. Studier i Paris 1907–1911. Resor i Spanien (1908) och Provence (1913). Död 1919-08-24 i Granada i Spanien (Jakobs förs, Stockholm db). Gift 1917-09-22 i Ersta kapell i Stockholm (Borgholms förs, vb) med sin systers svägerska Elin (Luella) (Elaine) Hallberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Carl Johans förs, Göteborg vb) med författaren Pär Fabian Lagerkvist, i hans 2:a gifte [gift 1:o 1918 med Karen Sörensen, från vilken han blev skild, född 1896, dotter av justitsraad Martin Sörensen och Alma Hansen], född 1891-05-23 i Växjö), född 1891-08-19 i Uddevalla, dotter av skeppsredaren Johan Fredrik Hallberg och Ebba Alsterlund.

TAB 14

Knut Hjalmar (översiktstab 4, son av Carl, tab 13), född 1881-10-27 i Kristina förs, Göteborg. Kontorist. Fotograf. Död 1952-02-19 i Matteus förs, Stockholm. Gift 1906-06-16 i Stockholm med Eva Johanna Hultgren, född 1869-05-29 i Ekshärads socken Värmlands län, dotter av bruksbokhållaren Per Johan Teodor Hultgren och Emma Maria Cahling.

Barn:

 • Carl Knutsson, född 1906-11-05 i Stockholm. Fotograf. Gift 1930-11-08 med Astrid Stilling.
 • Gunnel Knutsdotter, född 1908-08-07 i Adolf Fredriks förs (fb). Gift 1942-09-11 med fotografen Sven Evald Fredrik Malm, född 1913-12-22 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Eva Knutsdotter, född 1912-04-29 i Johannes förs, Stockholm (fb). Gift 1:o 1934-12-24 i Brännkyrka förs, Stockholm (vb nr 247) med köpmannen Gunnar Olof Viktor Andersson, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-09-20, född 1901-07-29. Gift 2:o 1938-11-29 (Pastor i Johannes förs) med rörarbetaren Tor Ivar Ekström, från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s utslag 1942-07-01, född 1909-09-10. Gift 3:o 1942-08-12 med redaktören Nils Bertil Lindskog, född 1906-03-28 i Södermanlands län.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: