:

Von Plomgren nr 371

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Plomgren nr 1952)

Adliga och friherrliga ätterna von Plomgren nr 1952 och 371

Adlad 1751-11-22, introd. 1752. Friherrlig 1818-05-11 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Plommenfelt.

Plomgren F37100.png

TAB 1

Göran Eriksson Bonde på Solberga gård i Ålems socken, Kalmar län. Gift med Ingrid Andersdotter Maillère.

Barn:

 • Anders Plomgren. Borgare och linkrämare i Stockholm 1699-03-14. Död 1714-03-11. Gift 1698-11-30 med Margareta L'Eclaire, född 1670, död 1729-05-07, dotter av Collin L'Eclaire, 'som var den första till Sverige och Roslagsverken inkomna vallon ska grytgjutare,' och Johanna Puce, även av vallonsk börd samt av samma släkt som den adopt. grenen av adl. ätten Charpentier.

Barn:

 • Anders Plomgren, född 1700. Kommerseråd. Död 1766. Se Tab. 2.
 • Tomas Plomgren, född 1702. Kommerseråd. Död 1754. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Plomgren, (son av Anders Plomgren. tab 1), född 1700-02-11 i Stockholm. Anställd på handelskontor i Göteborg 1716. Borgare i Stockholm 1730-03-10. Grosshandlare i Stockholm i kompani med sin broder Tomas. Tillsammans med vilken han drev handel och sjöfart på Marseille och Ceuta. En av de första direktörerna i sjöassuranskompaniet i Stockholm 1732-06-04. Direktör vid levanliska kompaniet 1745 och vid ostindiska kompaniet 1746. Fullmäktig i generaltullarrendesocietelen 1747. Kommerseråds namn, heder och värdighet 1753. Uppsade 1760 sitt burskap på grosshandel. RNO 1761-11-23. Död 1766-08-02 i Stockholm. 'Han var en kunnig och klok handlande och tillhörde länge grosshandelssocietetens i Stockholm 48 äldste, samt var en av de sex, vilka under tysthetsed efter författningarna borde gå kommerskollegium tillhanda i de saker, som rörde rikets handels- och navigationstraktater. Utarbetade och författade jämte några andra handlande planen till ett sjöassuranskompani, vara 1738 den 4 juni privilegier utfärdades. Var sedan deputerad jämte några ledamöter av Svea hovrätt att utarbeta en assurans- och haveristadga, vilken också stadfästes. Fick slutligen 1761 tillstånd att besitta säterier samt inköpte Huvudsta i Solna socken, Stockholms län, vilket han stiftade till fideikommiss för sina ättlingar'. Gift 1:o 1728-07-09 med Anna Catharina Clason, född 1708-07-18. Död 1734-10-15, äldsta dotter av handelsmannen i Stockholm Johan Clason och Anna Marlier av vallonsk börd. Gift 2:o 1740-05-14 med Margareta Björkman, född 1719-02-11, död 1780-05-15 på Huvudsta, dotter av handelsmannen Hans Henrik Björkman och Anna Margareta Geding, som i sitt 2:a gifte hade borgmästaren Gustaf Kjerrman i Stockholm, vars barn adlades med namnet Kjerrmansköld.

Barn:

 • 1. Anna Margareta Plomgren, adlad Plommenfelt, född 1734, död 1782. Se adliga ätten Plommenfelt, tab 1.
 • 2. Carl Anders Plomgren, adlad Plommenfelt, född 1750. Ceremonimästare. Se adliga ätten Plommenfelt, tab 2.

TAB 3

Tomas Plomgren, (son av Anders Plomgren, tab 1), född 1702-08-16 i Stockholm. Sin moders biträde i handelsrörelsen. Handelsbokhållare i Königsberg 1719. Handelsman i Stockholm 1725-11-04. En av stadens 48 äldste 1728. Direktör för levantiska kompaniet 1738. Fullmäktig i tullarrendesocieteten 1739. Bankofullmäktig s. å. LVA s. å. 8/9. Rådman i Stockholm 1742-03-26, vilket han dock undanbad sig. Fullmäktig i riksens ständers kontor och föreståndare för borgerskapels änkehus s. å. Assessors namn och heder 1747-03-26, räknad från hans rådmansfullmaktsdatum. Kommerseråd s. å. 24/4. Handelsborgmästare i Stockholm s. å. 11/6. Preses i handelskollegium s. d. RNO 1751-12-04, vid konung Adolf Fredriks kröning. Var dessutom ledamot av borgerskapels bemedlings-, tolags- och inkvarleringskommissioner, i ständernas deputerades sammankomst om tjärhandeln, i kommissionen om konsulatet i Lissabon, därtill vald av Göteborgs handlande 1735, i utredningskommissionen 1741, i brännvinskommissionen 1747, i järnkontoret 1748–1754, i ekonomikommissionen 1749, i saltkontoret 1750 samt slutligen domare och ledamot i assuransrätten 1751. Död 1754-06-21 i Stockholm och begraven i Katarina kyrka. 'Han var en bland de första som öppnade handelsvägen till de orter vid Medelhavet, från vilka det tillförne icke varit brukligt att hämta varor och rudimaterier till Sverige eller ditföra rikets produkter. Var dels upphovsman till, dels styrande i levantiska handeln, assuranskompaniet samt järn- och saltkontoren. Utsågs till riksdagsman för Stockholms stad vid 1738, 1740, 1743 och 1746 års riksdagar samt var vid riksdagen år 1751 borgarståndets talman. Gav förslag till de under riksdagarna utkomna sjötullslicent-, konsumtions-, accis- och manufakturfondstaxor. Samlade slutligen genom klok handel mycken rikedom.' Han gjorde säteriet Ålhult i Södra Vi socken, Kalmar län till fideikommiss för sina manliga avkomlingar 1753, men fideikommissnaturen överflyttades 1755 av sonen Anders till säteriet Måstena i Bälinge socken, Södermanlands län. Hans barn blevo 1751-11-22 adlade med namnet von Plomgren (sönerna introd. 1752 under nr 1952). Gift 1726-03-30 med Birgitta Christina Funck, född 1702-04-28, död 1757-02-21 på Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län, dotter av råd- och handelsmannen i Västerås Johan Funck.

Barn:

 • Anna Christina Plomgren, adlad von Plomgren, född 1727-03-03, död 1788-08-07 på Lundstorp vid Södertälje. Gift 1749-04-13 med generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, friherre von Löwenbach, natural. Pechlin, född 1720, död 1796.
 • Elisabet Plomgren, adlad von Plomgren, född 1728-09-23, död 1798-03-09 på Måstena och begraven i Stockholm. Gift 1751-01-17 med kommerserådet Robert Finlay, natural. Finlaij, från vilken hon blev skild, född 1719, död 1785.
 • Anders Plomgren, adlad von Plomgren, född 1730. Kommerseråd. Död 1810. Se Tab. 4.
 • Johan Plomgren, adlad von Plomgren, född 1731-06-29 i Stockholm. Adlad jämte sina syskon och för sin faders förtjänster 1751-11-22 (introd. jämte bröderna 1752 under nr 1952). Levde utan tjänst. Död ogift 1755-03-16 i Arboga och slöt själv sin adl. ättegren.
 • Hedvig Sofia Plomgren, adlad von Plomgren, född 1734-03-28, död 1780-03-23 på Forsmarks bruk. Gift 1753-04-24 med hovmarskalken John Jennings, född 1729, död 1773.
 • Maria Charlotta Plomgren, adlad von Plomgren, född 1735-04-14, död 1793-01-29 Lagmansholm s socken, Älvsborgs län. Gift 1756-11-04 på Måstena med generallöjtnanten Carl Hierta, friherre Hierta, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1793.
 • Carl Fredrik Plomgren, adlad von Plomgren, född 1738. Major. Död 1829. Se Tab. 5.
 • Ulrika Plomgren, adlad von Plomgren, född 1741-05-28, död ogift 1764-04-21 i Stockholm.
 • Carolina Plomgren, adlad von Plomgren, född 1743-05-19, död 1766-01-29 Rangtorp. Gift 1762-12-00 i Stockholm med översten Volrat Vilhelm Haij, i hans 1:a gifte, född 1731, död 1803.
 • Två döttrar, döda som spädbarn.

TAB 4

Anders Plomgren, adlad von Plomgren, (son av Tomas Plomgren, tab 3), till Måstena fideikommiss. Född 1730-03-29 i Stockholm. Student i Uppsala. Adlad 1751-11-22 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (med sina bröder introd. 1752 under nr 1952). Ledamot av generaltullarrendesocietetens direktion 1759–1767. Tillika kommissarie i riksens ständers manufakturkontor 1761-10-01. Kommerseråds karaktär 1763-12-16. På indragning vid manufakturkontorets upplösning 1766-05-16. Assessor i kommerskollegium 1770-02-13. Ledamot av kommittén rör. Handelsbalansen s. å. 14/2. Kommerseråd 1780-01-04. Ledamot av kommittén för utarbetande av författning rör. Plantagers anläggande på städernas donationsjordar 1782-12-02. Överflyttad på indragningsstat 1810-09-19. Död s. å. 17/12 på Måstena och slöt själv sin ättegren [Ak]. Gift med friherrinnan Fredrika Lovisa Broman, född 1749-01-05 i Stockholm, död 1803-12-23 på Måstena och begraven 1804-01-02, dotter av presidenten Erland Broman, friherre Broman, och hans 2:a fru, grevinnan Vilhelmina Magdalena Taube.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1775-12-26, död 1850-08-04 (2/8) Mellingeholm. Gift 1802-10-10 på Måstena med kammarrättsrådet Johan Didrik Croneborg, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1835.
 • Hedvig Christina, född 1787-05-15, död ogift 1853-01-18 på Mällingeholm.
 • Anders Erland, född 1788-05-02. Fänrik vid Svea livgarde 1806-11-18. Död ogift 1809-04-15 i Torneå av blessyrer, dem han erhöll i träffningen vid Virta pass i Finland.

TAB 5

Carl Fredrik Plomgren, adlad von Plomgren, (son av Tomas Plomgren, tab 3), till Måstena fideikommiss, som han 1810 tillträdde efter brodern. Född 1738-03-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1748-03-03. Adlad 1751-11-22 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (med bröderna introd. 1752 under nr 1952). Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1756-08-12. Kornett därst. s. å. 18/12. Löjtnant 1761-12-22. Livdrabant 1772-04-19. Vice korpral vid livdrabantkåren s. å. 26/12. Korpral (major) därst. 1775-02-16. RSO 1779-01-24. Avsked 1785-03-02. Död 1829-09-18 över 91 år gammal och efter sammanlevnad av över 64 år med sin efterlämnade fru. Gift 1765-06-20 Rösjöholm s län med Hedvig Charlotta Silfverskiöld, född 1748-10-11, död 1835-05-24 på Måstena, dotter av överstelöjtnanten Peter Silfverskiöld, och Anna Sofia Burmester.

Barn:

 • Tomas, född 1767-01-11 Åraslöv s län. Inskriven i krigstjänst 1777. Sergeant vid Nylands dragonregemente s. å. 5/12. Livdrabant 1779-02-10. Stabsfänrik vid konungens eget värvade regemente 1783-02-12. Löjtnant i armén 1790-08-23. Löjtnant vid konungens regemente 1793-01-25. Kapten i armén 1800-06-12. Avsked 1801-10-26 med tillstånd att kvarstå i armén. Död ogift 1824-11-17 på Måstena.
 • Anna Sofia, född 1768-11-20 på Åraslöv, död 1774-02-03.
 • Peter, friherre von Plomgren, född 1770, död 1848. Se Tab. 6
 • Ulrika Elisabet, född 1772-10-06 på Åraslöv, död ogift 1835-06-06 på Måstena.
 • Carl Fredrik, född 1775-07-17 på Åraslöv. Volontär 1781. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1783-12-12. Kornett därst. 1784-12-20. Stabslöjtnant 1797-01-30. Ryttmästare vid skånska linjedragonregementet 1804-12-20. Regementskvartermästare vid skånska husarregementet 1813-01-19. Majors karaktär 1815-02-21. RSO 1817-04-28. 3. Major vid regementet 1819-03-09. Överstelöjtnant i armén 1831-12-22. Avsked 1833-12-07. Död ogift 1852-05-22 i Ängelholm.
 • Fredrika Charlotta Birgitta, född 1781-11-03 på Åraslöv, död ogift 1860-06-08 i Stockholm.

TAB 6

Peter, friherre von Plomgren, (son av Carl Fredrik Plomgren, adlad von Plomgren, tab 5), till Måstena fideikommiss. Född 1770-07-10 Åraslöv s län. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1782-04-09. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1783-09-17. Löjtnant vid Mörnerska husarregementet 1792-12-18. Ryttmästare därst. 1796-02-19. Stabsryttmästare 1801-11-26. Regementskvartermästare 1803-03-09. RSO 1805-03-15. Major i regementet 1810-05-01. 2. Major därst. 1812-03-21. L. Major s. å. 28/7. Överstelöjtnant i armén 1813-12-14. Överstes n. h. o. v. 1815-12-13. Överste för regementet 1816-06-30. Friherre 1818-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 11/5 under nr 371). Avsked 1822-02-19. Generalmajors n. h. o. v. s. å. 19/3: KSO 1829-08-31. KmstkSO 1843-02-06. Död 1848-06-08 på Måstena. 'Han kommenderades 1788 på örlogsflottan och bevistade på örlogsskeppet Vasa slaget vid Hogland den 17 juli s. å., på örlogsskeppet Lovisa Ulrika 1789 års kampanj samt på örlogsskeppet Prins Ferdinand 1790 års sjötåg, därunder han var med i bataljen vid Kronstadt den 3 och 4 juni och reträtten från Viborg den 3 juli. Gjorde kriget i Pommern 1805–1807, varunder han deltog i utfallen från Stralsund 1807 samt affärerna vid Ludershagen och Anklam s. å. 3/4 samt Uckermünde s. å. 16/4, då han blev fången av fransmännen och förd till Frankrike, därifrån han återkom 1810. Bevistade även tyska kriget 1813 och bataljen vid Gross-Beeren såsom betäckning för ridande artilleriet under general Cardells befäl ävensom bataljerna vid Dennewitz och Leipzig samt slaget vid Bornhöft i Holstein s. å. 7/12, under vilket han emottog regementsbefälet, sedan generalmajoren, friherre Bror Cederström genom sin erhållna blessyr blivit urståndsatt att föra detsamma. Gjorde såsom regementets befälhavare kampanjen i Brabant 1814 ävensom s. å. fälttåget i Norge. Misstänktes såsom släkting till general Pechlin för delaktighet i konung Gustaf III:s mord 1792 men befanns alldeles oskyldig.'. Gift 1816-07-05 med Gustava Berghman, född 1795-02-00, död 1855-09-22 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Ystad Gustaf Berghman och Anna Christina Krumlinde.

Barn:

 • Hedvig Christina Charlotta, född 1817-05-04 i Ystad, död 1818-09-05.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1818. Kammarherre. Död 1853. Se Tab. 7.
 • Ludvig Christian August, född 1820. Tullinspektor. Död 1846. Se Tab. 8.
 • Anders Erland Peter, född 1822. Överste. Död 1897. Se Tab. 9.
 • Pontus Axel Adolf, född 1827. Major. Död 1905. Se Tab. 10.

TAB 7

Carl Gustaf Fredrik, (son av Peter, friherre von Plomgren, tab 6), till Måstena fideikommiss. Friherre vid faderns död 1848. Född 1818-06-19 i Ystad. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1834-11-22. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1839-07-02. Avsked 1842-02-09. Kammarherre 1841-08-19. Död 1853-11-30 på Måstena. – Trolovad med Ulrika Eleonora Ersdotter, född 1826-06-21, död 1883-08-24 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Fredrik, friherre vid faderns död 1853. Född 1852-04-22. Innehade fideikommisset Måstena i Bälinge socken, Södermanlands län. Död ogift 1878-07-05 i Stockholm.

TAB 8

Ludvig Christian August, (son av Peter, friherre von Plomgren, tab 6), född 1820-07-25 i Ystad. T. f. tullinspektor. Avsked. Död 1846-06-09 i Stockholm. – Trolovad 1844-01-19 med Helena Örlenlund (sedan gift 1847-07-10 i Stockholm med kamreraren Nils Edvard Braunerhielm, född 1822, död 1886), född 1819-04-30 i Karlstad, död 1884-11-06 i Stockholm och begraven på Norra kyrkogården.

Barn:

 • Carl August Ludvig, friherre vid kusinens död 1878. Född 1846-08-05 i Stockholm. Kammarjunkare 1877-12-01. Innehade Måstena fideikommiss. Död ogift 1923-08-19 i Hedvig Elenora förs, Stockholm.

TAB 9

Anders Erland Peter, (son av Peter, friherre von Plomgren, tab 6), född 1822-01-19 i Ystad. Kadett vid Karlberg 1835-09-11. Utexaminerad 1843-04-13. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 22/5. Löjtnant 1846-05-15. Ryttmästare 1853-09-09. Adjutant hos kronprinsen 1858-10-30. Adjutant hos konungen 1859-08-06. Major i regementet s. å. 30/12. RNS:tOO 1860-08-06. RSO 1863-05-03. 2. Major vid regementet 1864-04-26. Överstelöjtnant i armén 1867-02-08. KDDO2gr 1869-08-03. TNIO2kl. Överste och sekundchef för ovann. livgarde 1872-04-26. KSO 1kl 1881-12-01. Avsked från gardet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1885-01-23. Avsked ur armén 1895-01-14. Död 1897-06-26 Örby. Gift 1856-05-10 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Johanna Jakobina (Lotten) Liljencrantz, född 1831-10-13 i nämnda stad. Gmiqml 1912-12-31. Död 1916-07-20 i Stockholm (Bälinge förs, Södermanlands län db), dotter av landshövdingen, greve Gustaf Fredrik Liljencrantz, och friherrinnan Johanna Jakobina Eleonora Stiernstedt.

Barn:

 • Charlotta Gustava Jakobina Lovisa (Lotten), född 1857-04-13 i Aachen, död 1925-07-27 i Linköping. Gift 1880-11-06 i Stockholm med majoren, friherre Johan Knut Stiernstedt, född 1851, död 1916.
 • Lovisa Ingeborg, född 1858-12-20 i Stockholm. Sofiasyster. Död 1916-02-24 i Engelbrekts förs, i nämnda stad.
 • Elisabet Ulrika Fredrika, född 1860-12-06 i Stockholm.
 • Gabriella Eleonora Augusta, född 1862-01-22 i Stockholm. Utexaminerad från Stockholms högre lärarinneseminarium 1895-06-01.
 • Tomas Peter Erland, friherre vid sin kusins död 1923. Född 1864-02-22 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1881-12-03. Mogenhetsexamen 1884-05-19. Sergeant 1885-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Löjtnant 1893-08-11. 1. Regementsadjutant 1902-09-26. Kapten 1904-03-26. RSO 1906-12-01. RRS:tSt O2kl 1909-06-28. Major vid livregementets grenadjärer 1912-10-29. Major vid Södermanlands regemente 1916-11-28. Avsked från beställning på stat och major i regementets reserv 1919-02-21. Befälhavare för Åmåls rullföringsområde 1919-10-01–1924-03-31. Inneh. Måstena fideikommiss sedan 1923. Död 1931-03-28 å Serafimerlasarettet i Stockholm (db nr 79) och begraven i Bälinge, Södermanlands län. Gift 1911-11-18 på Hånö i Bälinge socken, Södermanlands län med Marianne Isoz, född 1888-06-13 i Gävle, dotter av e. jägmästaren Frans Fredrik Peter Isoz och grevinnan Hedvig Louise Mörner af Morlanda.
 • Carl'' Gustaf, född 1866-04-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1880-05-15. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 23/5. Sergeant 1887-05-29. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-16. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 9/11. Transp. som underlöjtnant till 2. livgrenadjärregementet 1893-03-17. Löjtnant därst. s. å. 8/12. Kapten 1904-04-08. RSO 1909-06-06. Major vid Kalmar regemente 1914-04-18. Överstelöjtnant i armén 1916-12-09. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1917-04-23.
 • Hedvig Eugenia Sofia, född 1868-08-06 på Måstena, död ogift 1893-06-24 Örby
 • Ida Amalia, född 1870-09-09 på Måstena (Livg. till häst förs, Stockholm ) Sekreterare i Fredrika Bremerförbundet. Ordförande i Stockholms Lycemsklubb 1921–1927, ordförande i sällskapet Nya Idun 1921–1935, ordförande i Fredrika Bremerförbundets Stockholmskrets 1931–1938, vice ordförande i Stockholms kvinnliga fäktklubb 1923–1938. Sv. mästerskap i florettfäktning 1909, Igml 8:de storlek 1934, patr. sällskapet G M 1941.

TAB 10

Pontus Axel Adolf, (son av Peter, friherre von Plomgren, tab 6), född 1827-08-29 Brodda. Kadett vid Karlberg 1842-01-15. Utexaminerad 1849-11-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 4/12. Löjtnant 1853-10-04. Kapten 1860-01-24 RSO 1870-06-11. Major i armén 1880-01-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 23/4. Död 1905-03-26 i Stockholm och begraven i Bälinge socken. Ägde Örby, Österberga och Ersta i Brännkyrka socken, Stockholms län 1862–1891. Gift 1857-12-10 i Stockholm med Sofia Charlotta Eleonora Tornérhielm, född 1834-11-27 i nämnda stad, död 1920-01-11 i Oscars förs, Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Abraham Tornérhielm, och Susanna Fredrika Silfverbrand, nr 508.

Barn:

 • Gustava Fredrika Sofia Amelie, född 1858-12-13 i Stockholm. Död 1936-03-11 i Jakobs förs, Stockholm (db nr 161), begraven i Bälinge socken.
 • Ebba Sofia Eleonora Elisabet, född 1861-07-15 Stockholm, död 1914-05-17 på Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1885-09-02 på Örby med majoren Fredrik Vilhelm Nordenfelt, från vilken hon blev skild, född 1848, död 1896. Gift 2:o 1904-03-26 i Oskarskyrkan i Stockholm med kaptenen Nils Erik Vilhelm Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1849, död 1915-01-09 i V. Gerums förs, Skaraborgs län.
 • Johan Peter Carl Pontusson Carl-Johan, född 1865. Överstelöjtnant. Se Tab. 11.
 • Pontus Gustaf Julius Erland, född 1869. Överstelöjtnant. Se Tab. 13.

TAB 11

Johan Peter Carl Pontusson (Carl-Johan), (son av Pontus Axel Adolf, tab 10), född 1865-08-21 Örby. Mogenhetsexamen 1884-05-29. Volontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Korpral därst. s. å. 27/10. Sergeant 1885-10-12. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 31/10. Löjtnant 1894-08-06. RPrRÖO4kl 1895-07-09. Kapten 1903-04-24. RSO 1907-01-01. RDDO s. å. 20/12. TMO4kl 1908. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1912-12-09. Major i armén 1913-09-12. Major vid Svea livgarde 1914-10-30. Överstelöjtnant därst. 1916-11-24. Avsked från beställning på stat och överstelöjtnant i regementets reserv 1918-03-08. 1930-08-14 erhållit tillstånd att kvarstå i reserven t.o.m. 1933-08-21. RItS:tMLO 1937-10-22. KVO2kl. Gift 1897-06-05 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm med friherrinnan Ebba Antoinette Christina Anna Lagerbielke, född 1869-06-01 i Nyköping. Död 1922-03-17 i Kungl Svea livgardes förs, Stockholm. Dotter av landshövdingen, greve Gustaf Lagerbjelke, och hans 2:a fru Ebba Augusta Henrietta Ribbing.

Barn: Se Tab. 11A

 • Anna Ebba Sofia, född 1902-12-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1934-06-30 i Hedvig Elenora förs, Stockholm (vb nr 113) med ingenjören Stig Olof Olsson, född 1907-09-12 i Jönköping. Chef för direktionssekretariatet vid AB Sv. Fläktfabriken.
 • Johan Gustaf Erland, född 1906-11-22.

TAB 13

Pontus Gustaf Julius Erland, (son av Pontus Axel Adolf, tab 10), född 1869-06-19 på Örby. Volontär vid Södermanlands regemente 1889-05-24. Mogenhetsexamen s. å. 24/5. Kompletteringsexamen i matematik 1890-04-10. Sergeant s. å. 26/5. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 20/11. Gymnastikdirektörsexamen 1895-05-25. Löjtnant 1896-08-07. Kapten 1905-05-05. Lärare i gymnastik vid högre allmänna läroverket i Strängnäs 1907-04-30. RRS:tAO3kl 1909. RSO 1912-06-06. Major i armén 1915-07-26. Major vid nämnda regemente s. å. 3/12. Överstelöjtnant i armén 1916-01-01. Överstelöjtnant vid regementet 1921-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1924-06-13. Ordförande i stadsfullmäktige i Strängnäs och i direktionen för Strängnäs sjukstuga. Äg. villa i Strängnäs sedan 1910 och Bispgrund i Aspö socken. Gift 1:o 1903-02-26 i Landskrona med Johanna Margareta Thestrup född där 1882-08-01, död 1917-01-20 i Strängnäs, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Henrik Napoleon Thestrup och Matilda Margareta Gerlin. Gift 2:o 1919-10-11 i Vitaby kyrka, Kristianstads län med Ebba Cecilia Elisabet Kjelleström, född 1877-12-08 Knapegård. Dotter av majoren Jon Kjelleström och Emelie Sofia Bergman.

Barn:

 • 1. Brita Margareta Erlandsdotter, född 1907-08-23 i Eskilstuna.
 • 1. Pontus Gustaf Tomas, född 1911-03-09 i Strängnäs.
 • 1. Nils Erik Erland Erlandsson, född 1913-09-28 i Strängnäs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: