Puke nr 122

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för Grevliga ätten Puke

Adliga och friherrliga ätterna AF Puke samt grevliga ätten Puke nr 2167 328 och 122 †

Adlad 1797-11-01, introd. 1800. Friherrlig 1809-07-17 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Grevlig 1814-04-21 enl. 37 § R. F., introd. 1815. Utdöd 1857-09-11.


Johan Puke, född 1726 på Gotland. Var 1744 sergeant vid artilleriet, men trädde efter erhållen permission i holländsk krigstjänst. Kapten därst. Återkom till Sverige. Halshuggen 1756-07-23 Riddarholmen – Hade med Maria Regina Branting född 1729 i Hovmantorp sn., dotter av majoren Johan Branting (farbroder till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrandt) och Regina Elisabet Klöfverfelt nr 407, nedanstående son. Han tänkte, återkommen från Holstein, med vigsel fullborda äktenskapet, men invecklades dessförinnan i ovannämnda sammansvärjning.

Barn:

  • Johan Puke, adlad af Puke, friherre och greve Puke, född 1751-02-16 i Bergunda socken Kronobergs län1. Skeppsgosse 1761. Kofterdikarl vid schoutbynachten von Rajalins kompani 1765. E. lärstyrman 1766 i början av året. Arklimästare vid amiralitetet 1767-12-00. Konstapel 1769. Gick 1770 först i holländsk och sedermera i engelsk tjänst till 1774, då han återkom. Amiralitetsofficersexamen 1776-06-00. Löjtnant vid flottan 1777-09-23. Gick 1778 i fransk tjänst. Löjtnant därst. 1780. RSO s. å. 30/3. RFrOPlemér 1781. Hemkom 1783. Kapten vid örlogsflottan s. å. Major därst. 1785-11-00. Överstelöjtnant 1788. RSOmstk med valspråk: Ihärdig och pålitlig 1790-08-21. Överste 1793-02-00. Konteramiral 1794-04-00. Ordförande ledamot i storamiralsämbetet i Karlskrona och överkommendant i nämnda stad s. å. i aug. KSO s. å. 24/11. Kommendant och chef för sjöartilleridepartementet 1797. Adlad s. å. 1/11 (introd. 1800 under nr 2167 och såsom KSO genast uppflyttad i d. v. riddarklassen). Avsked från förutn. kommendants- och chefskap 1797-12-18. KmstkSO 1799-11-16. Vice amiral 1802-01-11. Befälhavande amiral i Karlskrona 1803. Amiral 1808-09-07. Överamiral 1809-06-29. Friherre s. å. 17/7 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 6/12 under nr 328). Erhöll s. å. 10/7 överbefälet över expeditionen till Norrbotten, som slutades med slaget vid Ratan och utföll till mera heder för flottan än armén. Erhöll överstyrelsen vid embarkeringsförberedelserna i de särskilda hamnarna 1812-09-00. RoKavKMO s. å. 23/11. Generalamiral s. å. 15/12. Statsråd s. å. 16/12 samt näst kronprinsen högste befälhavare för rikets samtliga flottor. En av rikets herrar 1814-08-11. Avsked från statsrådsämbetet 1815-06-06. Greve s. å. 21/4 enl. förutn. regeringsformsparagraf (introd. 1815-02-25 under nr 122). Död 1816-04-21 i Karlskrona, bisatt s. å. 22/5 och begraven Göholm. 'Han var en av de utmärktaste bland Sveriges sjöhjältar. Gjorde i yngre åren vidlyftiga utrikes sjöresor och var därunder ett par gånger i verklig livsfara. Deltog under franska tjänsten i kriget emot engelsmännen. Avgick 1784 till Västindien för att taga ön S:t Barthélemy i besittning för svenska kronan. Bevistade såsom befälhavare på linjefregatten Fröja det bekanta sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 och såsom chef på linjeskeppet Dristigheten slaget vid Öland den 26 juli 1789 samt utmärkte sig som chef på samma fartyg 1790, då han gick i täten för örlogsflottan vid dess utbrytning ur Viborgska viken, och fick av konung Gustaf III den uppmuntran, att våga sitt liv för konungen, liksom hans fader uppoffrat sitt liv för konungens fader, jämte löfte att sådant ej skulle glömmas.'. Gift 1793-01-06 Värnanäs med stiftsjungfrun Christina Charlotta Giertta, född posthuma 1775-08-05, död 1859-05-14 på Göholm i Listerby socken Blekinge län, dotter av kornetten Christian Johan Giertta nr 1446, och Dorotea Agneta Bäck i Finland nr 193.

Barn:

Friherrliga ättens vapensköld
  • Johan Carl, greve vid faderns död 1816. Född 1795-05-30 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1807-10-01. Kornett vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1809-08-20. Kornett vid livgardet till häst s. å. 14/11. Avgången från krigsakademien 1810-02-10. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1812-02-04. Stabsryttmästare 1815-01-17. RSO 1819-07-04. Major i regementet 1821-10-09. 1. Major vid nämnda garde s. å. 18/12. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. Överste i armén 1824-12-01. Generaladjutant i generalstaben 1827-07-04. Förste direktör vid k. m:ts hovkapell och spektakler s. å. 23/7. Avsked därifrån 1831-01-29. Överstelöjtnant vid förutn. garde 1836-10-11. KSO 1838-01-28. Generalmajor 1843-02-06. T. f. artilleri inspektör 1844. Överste och sekundchef för samma garde 1846-03-26. Död ogift 1847-12-21 i Stockholm.
  • Erik Adam, greve vid äldste broderns död 1847. Född 1796-10-03. Student i Lund 18132. Jur. examen2. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Auditör vid k. m:ts flotta2 1835-05-25. Vice advokatfiskal vid Karlskrona station s. å. 25/5. Död ogift 1854-03-07 i Karlskrona.
  • Folke Magnus, greve vid äldre broderns död 1854. Född 1797-11-20. Kadett vid Karlberg 1809-09-29. Avgången från krigsakademien 1810-02-10. Underlöjtnant vid örlogsf lottan. Löjtnant därst. 1818-05-11. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01, kammarherre 1831-01-26. Kapten vid flottan 1833-07-27. RSO 1835-12-01. Kommendörkapten 1842-05-28. Konteramiral och chef för förvaltningen av sjöärendena 1852-04-06. KSO 1854-12-18. Ordförande i riddarhusdirektionen 1855-02-00. Död barnlös 1857-09-11 i Stockholm i kolera och slöt såväl grevl. ätten Puke som adl. ätten af Puke. Gift 1828-03-11 i Karlskrona med friherrinnan Gustava Charlotta Amalia Stiernstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-04-27 med översten, friherre Adolf Lagerbielke, född 1780, död 1821), född 1805-04-20, död 1862-02-28 i Stockholm, dotter av majoren och överadjutanten, friherre Samuel Peter Stiernstedt nr 145, och friherrinnan Sofia Charlotta von Gedda nr 202.
  • Johanna Charlotta, född 1801-08-05 på Göholm, död ogift 1878-06-05 på nämnda egendom.
  • Flora Sofia Carolina, född 1808-06-24, död ogift 1894-01-20 i Karlskrona.
  • Christina Lovisa, född 1811-07-22, död ogift 1896-01-07 i Karlskrona.
  • Edla Götilda, född 1814-03-17 i Karlskrona, död 1885-03-21 på Göholm. Gift 1847-10-19 med godsägaren, med. filosofie kandidat Johan Ludvig Kruse, född 1802-11-29 i Stockholm, död 1886-05-01 på sin egendom Göholm.

Källor

1Bergunda kyrkoarkiv. 2Sbn.

Adliga ättens vapensköld

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.