:

Leijonstedt nr 73

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Leijonstedt nr 73 †

Adlad 1686-09-16, introducerad 1686. Friherrlig 1716-01-02 (ej introducerad). Grevlig 1719-12-31 introducerad 1720. Utdöd 1830-01-09.

Ätten har gemensamt ursprung med grevliga ätten Gyllenborg.

TAB 1

Anders Volimhaus, adlad, friherre och greve Leijonstedt (son av Simon Johansson Volimhaus, se grevliga ätten Gyllenborg, Tab. 1), född 1649 i Uppsala. Student i Uppsala 1659-09-00 (Um.). Sekreterare vid bankoverket 1683. Ledamot i exekutionskommissionen 1685. Protokollssekreterare vid finska, livländska och ingermanländska expeditionen 1686, adlad 1686-09-16 (introducerad 1686 näst efter Mannerstedt). Direktör i nämnda kommission 1696-02-28 extra ordinarie envoyé till kurbrandenburgska hovet 1698. Hovråd hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1701 och tillika sekreterare hos prinsessan Ulrika Eleonora. Åter extra ordinarie envoyé till preussiska hovet 1703. Återkallad 1710. Kansliråd 1710-03-21. Konungens högste ombudsman 1714-01-02 Friherre 1716-01-02 (ej introducerad). Fullmakt 1719-04-14 att sitta i kanslikollegium. Lantmarskalk vid 1719 års riksdag efter Per Ribbings död. Riksråd 1719-05-09. President i kammarrevisionen 1719-06-10. Greve 1719-12-31 (Introducerad 1720 under nr 73). Död 1725-10-10 i Stockholm och begraven i Nikolai kyrka. 'Han utverkade bland annat vid preussiska hovet, att Dippel, som skrivit smädligt emot konung Carl XII:s påbud emot pietisterna, blev landsförvist och hans skrift bränd.' Gift 1689-01-15 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med sin broders svägerska, friherrinnan Maria Catharina Thegner, döpt 1659-08-16 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm (Srr.), död 1731 i maj på Skarpnäck i Brännkyrka socken, Stockholms län, dotter av landshövdingen Olof Arvidsson Thegner, adlad och friherre Thegner, och Catharina Gerdes.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1689. Kammarherre. Död 1763. Se Tab. 2.
 • Olof, till Skarpnäck. Född 1691-06-30. Student i Uppsala (Um.) 1698-10-23. Hemkom från utrikes resor 1710 (Ak.). Auskultant i kommerskollegium (Ak.) 1713-09-09. Aktuarie i kommerskollegium 1714-10-14. Extra ordinarie. Assessor i kammarrevisionen 1719-10-20. Ordinarie assessor i kammarrevisionen 1720-08-03. Kammarråd (Ök.) 1737-10-18. Landshövding i Västerbottens län 1755-12-01. Död ogift 1759-02-05 i Umeå.
 • Anders, döpt 1693-01-29 i Stockholm, död ung.
 • Jakob Anders, född 1694-10-29 i Stockholm, död ung.
 • Eva Catharina, döpt 1696-04-05 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm, död 1762-06-26 Sallösa Gift 1714-11-30 i Stockholm med kammarherren Johan Eberhard von Schantz, född 1687, död 1763.

TAB 2

Carl Jakob (son av Anders Volimhaus, adlad, friherre och greve Leijonstedt, Tab. 1), född 1689-10-28. Student i Uppsala (Um.) 1698-10-28. Kammarherre 1719. Död 1763-09-12 Gift 1718-05-27 med Beata Ester Sparfvenfeldt, född tvilling 1701-08-31 död 1774-05-15 på Aske i Håtuna socken, Uppsala län, dotter av överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt nr 541, och Antoinetta Sofia Hildebrand nr 1357.

Barn:

 • Anders, född 1719-06-08, död 1719-06-08.
 • Maria Antoinetta, född 1721-10-02. Gift 1:o 1752-05-21 i Nacka socken, Stockholms län med residenten i Warschau, Chevalier Elie Clinet Chiniac, seigneur de la Fayardie, död 1754-04-04 i Warschau. Gift 2:o 1754 i Warschau med generalmajoren och kommendanten, greve Jean Antoine de Monet, född 1703 i Chambery, Savoyen, död 1793. [At (L.).]
 • Anders Gabriel, född 1722-10-24. Auskultant i kammarkollegium. Kadett vid artilleriet. Livdrabant 1741-09-10. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1744-06-08. Kapten i fransk tjänst. Kammarherre (SAB.) 1750-06-22 Avsked ur krigstjänsten 1750-06-25. Död barnlös 1751-08-01 efter blott några veckors äktenskap. Gift 1751-06-25 i Stockholm med Anna Christina Höijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1752-10-04 med generalmajoren och presidenten, friherre Gustaf Adolf Horn af Åminne, greve Horn af Åminne, född 1721, död 1793), född 1735-08-03, död 1772-03-27, dotter av borgmästaren i Piteå Anders Höijer och Christina Bostadia.
 • Carl Vilhelm, född 1725. Landshövding. Död 1782. Se Tab. 3.
 • Beata Christina, döpt 1727-08-29 i Stockholm, död 1790-05-26 på Nacka. Gift 1759-02-25 på Nacka gård med sekreteraren Hans Gustaf von Brinckman, född 1728, död 1816, fader till ministern Carl Gustaf von Brinckman, adlad och friherre von Brinckman nr 385.
 • Hedvig Sofia, född 1728-12-19, död ogift 1803-10-23 i Stockholm, jordfäst i Nacka kyrka och begraven 1803-10-28.
 • Fredrik Ulrik, född 1730. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 4.
 • Ulrika Eleonora, född 1732-11-24, död 1733-01-00 och jordfäst 1733-01-12 i Nacka kyrka .
 • Edvard Johan, född 1734-03-21 i Stockholm. Gick efter idkade studier i engelsk tjänst. Underofficer i engelska flottan 1745–1755. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1757-05-26. Död ogift 1769-02-13 i Stockholm.

TAB 3

Carl Vilhelm (son av Carl Jakob, Tab. 2), född 1725-11-03. Volontär vid livgardet 1741. Jaktpage 1747-06-00 (SAB.). Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1747-10-08. Regementskvartermästare Nylands dragonregemente 1752-01-30. Stabskapten 1752-06-11. Överadjutant hos generallöjtnanten, friherre Lars Åkerhielm 1757-06-12 konfirmationsfullmakt 1757-07-26. RSO 1760-04-23. Avsked 1761-05-06. Kammarherre (SAB.) 1761-06-01. Hovmarskalks n. h. o. v. 1766-08-15. Vice landshövding i Västerbotten 1779. Landshövding i Västerbotten 1781-01-18. Död 1782-11-05 i Umeå [Sj], Gift 1:o 1750-05-25, med Margareta Helena Nordenskiöld, född 1729-10-10, död 1754-08-28, dotter av landshövdingen Anders Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld B, och Sofia Margareta Ramsay. Gift 2:o 1755-01-16 i Håtuna socken, Uppsala län med sin syssling, friherrinnan Florentina von Kochen, född 1723-12-17, död 1764-08-15 Aske Gift 3:o 1765-05-30 i Stockholm med sin kusin Lovisa Beata Sparfvenfeldt, född 1746-01-07, död 1817-06-20 i Stockholm, dotter av hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt nr 541, och grevinnan Christina Johanna Lillienstedt nr 72.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1751-02-22 Savijärvi Volontär vid Nylands dragonregemente 1765-04-15. Transporterad till livdragonregementet 1766-03-05. Korpral i livdragonregementet 1767-02-28. Sergeant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1769-09-17. Kornett vid Nylands dragonregemente 1770-09-17. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-12. Transporterad till lätta dragonkåren 1776-01-17. Löjtnant och stallmästare lätta dragonkåren 1776-04-24. Kapten i armén 1778-12-27 och vid lätta dragonkåren 1780-04-12. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1785-04-18. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1787-07-26 överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente (Nv.) 1787-07-26. Generaladjutant och överste i armén 1792-05-15. Överste och chef för regementet 1793-01-12. Brigadchef vid västra armén under 1808 och 1809 års krig mot Norge (Nv.). Generalmajor 1810-10-16. Vid regementets delning chef för Närkes regemente 1812 (Nv.). Avsked 1813-02-02. Död barnlös 1817-02-08 i Örebro. Gift 1787-08-26 i Stockholm med hovfröken, friherrinnan Antoinetta Cederström, född 1756, död 1819-06-13 i Örebro, dotter av generalmajoren och landshövdingen, friherre Bror Cederström nr 211, och Sara Christina Zedritz.
 • 1. Olof Vilhelm, född 1752-10-11 på Savijärvi. Page vid kungliga hovet 1766-07-22. Sergeant vid livgardet 1770-02-24. Fänrik vid livgardet 1770-05-08. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1774-05-23. Sekundmajor vid Tavastehus regemente 1777-08-17. Premiärmajor vid Tavastehus regemente 1779-07-22. Överstelöjtnant 1780-06-12. Överste i armén 1787-05-30. Blev för delaktighet i Anjalaförbundet dömd 1790-09-16 att mista livet, vilket straff förmildrades till landsflykt å ön S:t Barthélemy, dit han också överfördes 1790-10-12. Död ogift 1792-10-31 i Gustavia å nämnda ö. (At (RA).)
 • 2. Maria Antoinetta, född 1756-01-13, död 1829-03-02 i Uppsala. Gift 1776-06-11 Aske med sin farbrors svåger, majoren Bernt Gustaf Ingelotz, född 1750, död 1812.
 • 3. Johan Jakob, född 1766-04-29 i Stockholm. Levde utan tjänst. Död ogift 1830-01-09 Lindö, den siste av namnet och ätten i Sverige, och begraven 1830-01-17.

TAB 4

Fredrik Ulrik (son av Carl Jakob, Tab. 2), född 1730-03-11. Tjänte först i sju år vid engelska amiralitetet, sedan furir vid Spensiska regementet 1750. Korpral vid Nylands dragonregemente 1752. Furir vid Nylands dragonregemente 1756-11-26. Stabskornett vid Nylands dragonregemente 1758-07-03. Löjtnant 1762-05-26. Död 1766-03-30 på Botby vid Helsingfors. 'Under sin tjänst i England gjorde han fem sjökampanjer, bevistade två sjöbataljer och blev blesserad samt var två gånger skickad såsom kurir till Västindien.' Gift 1764-12-27 med Christina Helena Ingelotz, född 1749-04-09, död i barnsäng 1766-02-22 på Botby (Helsingfors kyrkoarkiv.), dotter av häradshövdingen Johan Andreas Ingelotz, och hans 2:a fru Märta Charlotta Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1766-02-14 och död 1766-02-23 på Botby.

TAB 5

Maximilian (son av Carl Jakob, Tab. 2), född 1731-11-26. Kapten vid engelska amiralitetet. Gift 1760 med Elisabet Stockhouse.

Barn:

 • Maximilian, född 1761-08-27.
 • Carl Vilhelm, född 1763-09-29, död 1767-01-28.
 • Beata Anna, född 1765-07-17 i Stockholm, död i Stockholm 1766-01-21.
 • Elisabet, född 1766-07-26 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: