:

Von Schulzenheim nr 380

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Schulzenheim nr 2004, 350 och 380

Adlad 1770-02-06, introd. 1773. Två grenar upphöjda i friherrlig värdighet. En gren adlad och adopt. 1782-01-10, introd. s. å., utdöd 1808-09-02.

Schulzenheim F35000.png

TAB 1

Christoffer Schultz (översiktstab. 1–2). Var först i kurbrandenburgisk tjänst, sedan legationssekreterare vid polska hovet. Preussisk räntmästare. [1]

Barn:

 • Mattias Schultz. Studerade såväl läkarkonsten som juridik och gjorde vidsträckta resor. Var först bosatt i Königsberg, sedan borgmästare i staden Oletzska vid litauiska gränsen. Död 1709 i pesten på sin egendom utanför staden.[2] Gift med Anna Stobbe, född 1658-02-27, död 1709 i pesten på samma gång som mannen, dotter av rådmannen i Königsberg-Löbenicht Jakob Stobbe och Anna Klein.[1]

Barn:

 • Jakob Schultz, född 1681-04-12 i Königsberg. Studerade 1697–1700 i Wilna och sedan i Leipzig och Breslau. Inkom till Sverige 1703 och anställdes först vid hovet, sedan vid livgardet. Kirurg examen 1707-11-00. Regementsfältskär vid dalregementet 1708-03-00. Konung Carl X II:s livkirurg under fälttåget i Norge 1718. Avsked från regementsfältskärstjänsten vid dalregementet 1742-01-02. Kirurg vid Falu gruva. Död 1766-05-24 på sin gård Svartskär i Vika socken Kopparbergs län. 'Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, där han kvarhölls till 1718, då han utväxlades emot tvenne ryska majorer.’ Gift 1722-03-24 med Maria Magdalena van Husum, född 1705-09-21. Död 1778-08-28 på Svartskär, dotter av apotekaren Johan van Husum och Maria Sofia Goldfuss.

Barn:

 • David Schultz, adlad von Schulzenheim, född 1732. Förste arkiater. Död 1823. Se Tab. 3.
 • Per Christoffer Schultz, sedan Schulzen, född 1736. Assessor. Död 1822. Se Tab. 2.
 • Carl Fredrik Schultz, adlad och adopt. von Schultzenheim, född 1745. Generaldirektör. Död 1808. Se Tab. 13

TAB 2

Per Christoffer Schultz, (översiktstab. 2). Kallade sig från 1771 Schulzen (son av Jakob Schultz, Tab. 1), född 1736-05-22 på Brusala militärboställe i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Tjänstgjorde å apotek i Sverige och Tyskland. Student i Uppsala 1759-05-02. Efter undergången examen föreståndare för apoteket Ängeln i Stockholm 1760-08-00. Disp. i Uppsala 1761-02-28. Köpte och erhöll privilegium på apoteket Ugglan i Stockholm 1761-05-00. Apotekareexamen s. å. 28/8 och erhöll förnyat privilegium å sistnämnda apotek 1762-05-26. En av apotekaresocietetens i Stockholm stiftare och dess andre ordförande samt från 1782 dess arkivarie. Försålde apoteket Ugglan 1786. Assessors n. h. o. v. 1787-05-29. Död 1822-02-22 Torreby. [3] Gift 1762-05-05 enl. k. tillstånd, i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Anna Elisabet von Brehmer, född 1732-02-27 i nämnda församl., död 1822-02-13, dotter av häradshövdingen Carl von Brehmer, och Elisabet Ziervogel.

Barn:

 • Johan Christoffer Schulzen, adlad von Schulzen, född 1765. Överste. Död 1849. Se adliga ätten von Schulzen nr 2247.

TAB 3

David Schultz, adlad von Schulzenheim, (son av Jakob Schultz, Tab. 1), född 1732-03-16 vid Brusala militärboställe i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Student i Königsberg 17442. Disp. där 17502. Student i Uppsala4 1751-11-25. Promov. med. doktor därst.2 1754-10-31. Utrikes resor 1754–1756. Ord. läkare vid det nyinrättade frimurarebarnhuset i Stockholm 1759. LVA 1760-02-06, dess preses 1763 och 1798. Professor och direktor i barnförlossningskonsten2 1761-06-22. Intendent eller förste läkare vid koppympningshospitalet i Stockholm 1765. Assessor i medicinska kollegiet 1766-11-18. Arkiater2 1769-04-13, vilken tjänst han dock avsade sig. Adlad 1770-02-06 (introd. 1773 under nr 2004). Intendent vid allmänna barnbördshuset i Stockholm 1775. Avsked från alla sina sysslor 1778-11-30. RVO 1782-08-22. Promov. jubeldoktor i Uppsala 1804. Preses i collegium medicum 1809-05-16. KVO s. å. 3/7. Konungens förste arkiater s. å. 21/8. KmstkVO 1815-08-12 lika rang med presidenter i kollegierna s. å. 6/12 avsked från sina ämbeten 1822-01-15. Död 1823-04-24 i Stockholm och begraven s. å. 2/5 i Klara kyrka. 'Han utsändes 1754 av k. m:t på publik bekostnad till England för att studera koppympningen, som han sedermera införde i Sverige. Känd i övrigt såsom en utmärkt läkare, vars medicinska skrifter äro på flera språk översatta. Var även en betydande riksdagsman och bevistade riksdagen 1800, då han var ledamot av hemliga utskottet, samt riksdagarna 1809, 1812 och 1815, då han var ledamot av statsutskottet. Ledamot av flera utländska lärda samfund. Över honom lät vetenskapsakademien 1814 slå en medalj, och 1817 på hans 86:e födelsedag restes i sundhetskollegii sessionsrum hans byst av vit marmor.’ Ägde Sörby m. m. i Närke samt Grönsö i Kungs Husby och Veckholms snr Uppsala län 1776–1790. Gift 1762-07-22 med Catharina Eleonora Svedenstierna, född 1728-03-29, död 1797-07-09 Nässelsta, dotter av brukspatronen och assessorn Carl Svedenstierna, och Margareta Petré.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1764. Kapten. Död 1799. Se Tab. 4
 • David (sedan Schulz), född 1766-05-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1776-12-11. Transp. till 1. adjutant vid livdragonregementet 1777-06-06. Löjtnant därst. 1785-04-20. Understallmästare hos konungen 1786-04-27. Avsked från sistnämnda tjänst 1797 och från regementet 1800. Avsade sig adelskapet vid 1800 års riksdag och kallade sig sedan Schulz. Död ogift 1837-03-06 i Stockholm och begraven i Adlerbergska graven i Järfälla kyrka Stockholms län.
 • Conrad Teodor, friherre von Schulzenheim, född 1768-08-18 Husby sergeant vid Västmanlands regemente 1777-02-18. Fänrik i regementet 1779-06-22. Stabsfänrik 1782-02-05. Löjtnant 1786-04-12. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen 1792-02-29. Överadjutant hos konungen och major i armén 1793-08-26. Transp. till premiäradjutant vid dalregementet 1795-01-26. Avsked från löjtnantsbeställningen därst. s. å. 7/4. Sekundmajor vid livregementetsbrigadens värvade infanteribataljon 1796-04-07. RSO 1799-11-16. KrVA 1800. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1802-12-09. L. Major vid finska gardet 1806-12-15. Överstelöjtnant 1809-01-19 vid samma garde eller Palénska värvade infanteriregementet. Överste i armén s. å. 7/2. Sekundchef 1810-10-30 för nyssn. regemente, då Andra livgardet. Generalmajor i armén 1813-01-26. KSO 1814-07-09. Friherre 1815-01-28 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 27/2 under nr 350). Militär ledamot av högsta domstolen 1815-08-16. Inspektör för livbrigaden 1817-07-04. KmstkSO 1818-05-20. Generallöjtnant 1825-01-26. LMA. LLA. Ordförande i krigshovrätten s. å. 19/5. Död barnlös 1837-07-31 i Lübeck och slöt själv sin friherrliga ättegren, jordfäst s. å. 16/3 i Jakobs kyrka i Stockholm samt ligger jämte sin fru och hennes 1:a man begraven i Adlerbergska graven i Järfälla kyrka. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt fälttaget i Tyskland 1813 och därunder bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1810-04-10 i Stockholm med Sara Antoinetta Elisabet Linderstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1795-08-02 i Stockholm med generaldirektören Carl Fredrik Schultz, adlad och adopt. von Schulzenheim, född 1745, död 1808), född 1770-08-24, död 1844-07-05, dotter av hovrättsrådet Johan Linderstedt, och Sara Andreetta Adlerberg.

TAB 4

Carl Jakob, (son av David Schultz, adlad von Schulzenheim, Tab. 3), född 1764-06-01 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Furir vid Upplands regemente 1776-08-22. Fänrik därst. 1777-04-09. Löjtnant 1783-04-30. Kapten 1785-09-27. Död 1799-02-08 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Svinngarns kyrka Uppsala län. Ägde Grönsö 1790–1799. Gift 1787-07-22 i Arnö socken Uppsala län med sin kusin Eva Eleonora Salvius, född 1769-01-03, död 1841-03-04, dotter av boktryckaren i Stockholm, direktören Lars Salvius och Charlotta Svedenstierna. Hon ägde Grönsö till 1803.

Barn:

 • David, friherre von Schulzenheim, född 1788. President. Död 1848. Se Tab. 5.
 • Carl Teodor, född 1790-09-07 på Grönsö, död 1801-09-10 och begraven i föräldrarnas grav i Svinngarns kyrka.

TAB 5

David, friherre von Schulzenheim, (son av Carl Jakob, Tab. 4), född 1788-08-27 Grönsö. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1808-09-20. Hovjunkare 1809-06-29. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen s.å. 11/10. Kammarjunkare 1813-03-30. Ambassadsekreterare i Paris 1814-04-29. RRS:tAO 2kl s. å. 7/5 och RPrRÖO3kl s. å. 11/11. Förste sekreterare i kabinettet 1817-06-03. Kabinettssekreterare s. å. 30/9. Kammarherre s. å. 7/10. Arkivarie vid KMO 1818-05-11. RNO 1820-11-27. T. f. hovkansler 1824-06-08. Statssekreterare i k. m:ts kansli s. d. Hovkansler 1825-01-26. Avsked från nyssn. arkivariebeställning s. å. 28/1. KNO 1826-05-11. Friherre 1830-06-24 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 22/12 under nr 380). Sekreterare vid KMO 1832-06-24. StKGrFrO 1837. Statsråd 1838-03-09. RRVÖO s. å. i maj. Avsked från statsrådsämbetet 1840. President i bergskollegium s. å. 16/5. KmstkNO 1844-10-14. Död 1848-01-04 i Stockholm och ligger begraven i von Schulzenheimska graven i Svinngarns kyrka. Han var flera gånger t. f. utrikesstatsminister. Gift 1:o 1818-10-22 i Stockholm med sin faders kusin Virginia Charlotta von Schulzenheim, född 1797-11-22 på Hummersberg vid Stockholm, död 1825-04-30 i nämnda stad och ligger begraven i Adlerbergska graven i Järfälla kyrka, dotter av generaldirektören Carl Fredrik Schultz, adlad och adopt. von Schulzenheim, och Sara Antoinetta Elisabet Linderstedt. Gift 2:o 1832-07-15 på Stockholms slott med hovfröken hos drottningen, friherrinnan Ebba Lovisa Ulrika Martina von Schwerin, född 1807-05-02 i Stockholm, död 1889-02-03 Västersäter, dotter av hovstallmästaren friherre Verner Gottlob von Schwerin, och Martina Törngren.

Barn:

 • 1. Virginia Charlotta Elisabet Eleonora, född 1819-10-29 i Stockholm, död där 1885-02-15. Gift 1:o 1840-07-13 i nämnda stad med kabinettskammarherren och majoren Carl Ture af Wirsén, född 1815, död 1869. Gift 2:o 1871-08-08 i Stockholm med generalmajoren Carl Gustaf Reinhold von Lindecreutz, född 1808, död 1881.
 • 1. David Teodor, friherre vid faderns död 1848. Född 1820. Brukspatron. Död 1896. Se Tab. 6.
 • 2. Carl'' Verner, född 1833. Överstelöjtnant. Död 1911. Se Tab. 7.
 • 2. Conrad Julius, född 1835. Major. Död 1903. Se Tab. 12.

TAB 6

David Teodor (son av David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, Tab. 1), friherre vid faderns död 1848. Född 1820-11-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1838. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1845. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1875. RNO 1873-05-14. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1875–1889. Död 1896-10-18 i Stockholm. Ägde Västlandaholm med Eriksbergs bruk i Västra Skedvi socken Västmanlands län 1857–1874, del i Rockhammars bruk i Fellingsbro socken Örebro län 1848–1857 samt del i huset nr 4 Arsenalsgatan och nr 4 Kungsträdgårdsgatan i Stockholm 1846–1851. Gift 1852-03-10 på Vedevågs bruk i Lindes socken Örebro län med Ida Sofia Cederborgh, född 1828-10-24 på Dalkarlshyttan vid Lindesberg,död 1911-10-06 i Gävle (Sthlm, Engelbrekts förs., db), dotter av protokollssekreteraren Fredrik Cederborgh och Carolina Christina Rosensvärd.

Barn:

 • David Conrad Fredrik, friherre vid faderns död 1896. Född 1852-12-13 Stensta. Mogenhetsexamen i Örebro 1872-05-17. Student i Uppsala s. å. 7/10. Jur. filosofie examen 1874. Jur. kandidat 1878-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 5/6. Amanuens i finansdepartementet 1879-03-13. Vice häradshövding 1880-12-20. Vice auditör vid Svea livgarde 1881. Amanuens i Svea hovrätts sekreterarexpedition 1882. T. f. domhavande i olika domsagor samt i Gästriklands domsaga från 1893. Häradshövding i Gästriklands domsaga 1900-12-07. RNO 1912-06-06. Död ogift 1919-06-30 i Gävle. Hel. Trefald. förs..
 • Carl David Reinhold, friherre vid broderns död 1919. Född 1854-09-03 på Stensta. Mogenhetsexamen i Örebro 1872-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1873-12-13. Jur. utr. kandidat 1878-02-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/3. Vice häradshövding 1880-10-01. Förste notarie i riksdagens första kammares kansli 1880–1897. Vice auditör vid livregementets dragonkår 1881-06-07. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1882-02-01. Notarie vid kyrkomötena 1883, 1888 och 1893. Sekreterare i justitieombudsmansexpeditionen 1883-01-15–1891-10-10 t. f. stadsnotarie vid Stockholms rådstuvurätt 1883. Sekreterare i provinsialläkarkommittén 1885-11-06–1887-04-05. Auditör i ovann. dragonkår 1887-11-04–1896-11-06. Ledamot och sekreterare i kyrkoskrivningskommittén 1888–1890. Företog för denna kommittés räkning en resa till Danmark och Tyskland 1890. T. f. kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet 1890-09-19. Kanslisekreterare 1891-10-09. T. f. kansliråd och byråchef där 1891-01-30–30/11. Ledamot i direktionen för sällskapet för folkundervisningens befrämjande och sällskapets skattmästare s. å. Sekreterare i folkskollärarvikariekommittén 1892-08-10–1893-02-20 och i andesvagundervisningskommittén 1893-09-22–1894-03-31. RNO 1893-12-01. Sekreterare i stadsfolkskolekommittén 1895 och i juridiska akademiska examenskommissionen s. å. Sveriges ombud vid två internationella kongresser i Genève 1896. Kansliråd i k. m:ts kansli 1897-09-25. T. f. byråchef i finansdepartementet s. d. Kansliråd och byråchef i jordbruksdepartementet 1900-03-31. KVO2kl 1913-06-06. Avsked från sistnämnda ämbete 1917-12-31. Expeditionschefs n. h. o. v. s. d. Sekreterare i styrelsen för Oxelösund–Flen–Västmanlands järnvägsaktiebolag. Död ogift 1930-02-20 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Har av trycket utgivit: Samling av författningar rörande folkskoleväsendet (7:e uppl. 1892).
 • Ida Eleonora Davida, född 1859-01-08 på Västlandaholm. Artist. Död 1940-04-24.
 • Eleonora Ida Davida, född 1862-08-03 på Västlandaholm.

TAB 7

Carl'' Verner, (son av David, friherre von Schulzenheim, Tab. 5), född 1833-04-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1851-05-06. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1854-03-20. Kansliexamen s. å. 23/5 och linjeofficersexamen 1856-02-09. Underlöjtnant vid nämnda husarkår s. å. 28/2. Löjtnant 1858-07-17. Ryttmästare 1876-08-04. RSO 1878-11-30. Överstelöjtnant och 1. major 1881-10-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1888–1891. Avsked 1889-04-12. Död 1911-06-25 i Lindesberg. Ägde del i Rockhammars och Storbo bruk 1848–1867 och Öby 1867–1877 samt arrenderade 1855–1887 det därunder lydande Stensta bruk, alla i Fellingsbro socken Örebro län. Ägde dessutom Ekeby i nämnda socken från 1873 och hade genom sitt gifte del i Torvesta. Gift 1:o 1859-09-28 Börstorp med friherrinnan Augusta Beata Julia Leuhusen, född 1838-12-16 på sistnämnda egendom, död 1874-04-25 Öby Gift 2:o 1875-10-06 i Arboga med Elma Matilda Vilhelmina Lundborg, född 1842-12-05 i nämnda stad, död 1890-08-31 på Ekeby, dotter av pastorn, sedermera vågmästaren Johan Vilhelm Lundborg och Matilda Göthe. Gift 3:o 1891-11-17 på Torvesta med Ellen Ingeborg Augusta von Scheven, född 1850-08-30 på sistnämnda egendom.. Dotter av kaptenen Fredrik Vilhelm Bernhard von Scheven och Johanna Kunigunda Ingeborg Stenberg.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf David, friherre vid sin kusins död 1930. Född 1861. Major. Död 1932. Se Tab. 8.
 • 1. Conrad Ture Vilhelm, född 1863. Affärsman. Död 1932. Se Tab. 9.
 • 1. Charlotta Martina Vilhelmina, född 1864-07-01 på Stensta. Gift 1888-11-20 på Ekeby med före detta konsistorienotarien i Strängnäs Per Olof Lundblad, född 1857-04-18 i Strängnäs.
 • 1. Axel Fredrik, född 1865-04-19 och död s. å. 4/5 på Stensta.
 • 1. Ebba Fredrika Mariana, född 1866-11-11 på Stensta, död ogift 1909-05-16 i Uppsala (Linde stadsförs., db).
 • 1. Eva Eleonora, född 1868-05-04 på Öby, död där 1869-05-05.
 • 1. Ida Augusta Carolina, född 1870-04-11 på Öby Fellingsbro förs., Ör. Gift 1904-11-08 Ekebyhammar med före detta överingenjören vid Nobelska verken i Baku John Alander, född 1858-12-18 i Främmestads socken Skaraborgs län. Död 1939-03-18 i Borås.
 • 1. Anna Elisabet, född 1871-09-25 på Öby, död där s.å. 26/9.
 • 2. Olga Julia Matilda, född tvilling 1877-04-30 på Ekeby, död där s. å. 15/5.
 • 2. Anna Elma Elisabet, född tvilling 1877-05-30 på Ekeby, död där s. å. 17/5.
 • 2. Carl Henrik Julius, född 1878. Byråchef. Se Tab. 11.
 • 2. Eva Ingeborg Matilda, född 1880-06-29 på Ekeby.

TAB 8

Carl Gustaf David (översiktstab. 5 A, son av Carl Verner, Tab. 7), friherre vid sin kusins död 1930. Född 1861-08-19 Stensta. Volontär i livregementets grenadjärkår 1881-03-04. Mogenhetsexamen 1883-05-25. Sergeant 1884-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 30/10. Löjtnant vid livregementet till fot 1894-01-26. Kapten i armén 1905-07-07. RSO s. å. 1/12. Kapten i regementet 1906-01-19. Avsked 1911-12-15. Major i armén 1916-07-28. Avsked ur krigstjänsten. Rullföringsområdesbefälhavare 1917–1924. Död 1932-03-19 i Norrtälje. Gift 1:o 1903-10-19 i Stockholm med Viva Hilda Fredrika Storck, från vilken han 1919 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-01-10 i Uppsala domk. förs., vb, med bankdirektören Axel Robert Andersson), född 1882-02-16, dotter av bankdirektören Carl Anton Storck och Frida Sofia Tham, nr 1502. Gift 2:o 1927-09-20 i Stockholm (Norrtälje förs., vb) med Ruth Carin Elisabet Harpen, född 1883-04-30, dotter av fabrikören Samuel Svensson Harpen och Johanna Andersson.

Barn:

 • 1. Maud Frida Julie, född 1904-08-27 i Karlsborg. Sjuksköterska. Gift 1932-02-16 i Stockholm (Sundsvall, vb 1) med avdelningschefen Gunnar Engelfeldt, född 1907-04-30.
 • 1. Irma Viva Ellen, född 1905-11-30 på Stensta. Gift 1931-03-29 i Sthlm, Oscars förs. med skogsförvaltaren Nils Bertil Tägtström i hans 2:a gifte, född 1878-06-28.
 • 1. Kate Viva Elsa Eleonora, född 1909-06-26 vid Sannahed i Kumla socken Örebro län.

TAB 9

Conrad Ture Vilhelm, (son av Carl Verner, Tab. 7), friherre vid äldre broderns död 1932. Född 1863-06-23 på Stensta. Arrenderade Uknö i Björskogs socken Västmanlands län 1888–1889 och Salsborg i Sals socken Skaraborgs län 1889–1892. Förvaltare vid Bäckefors bruk i Bäcke socken Älvsborgs län 1892–1896. Innehade Motala metall- och förnicklingstabrik några år från 1896-11-30. Köpman i Göteborg. Död 1932-11-19 på Sahlgrenska sjukhuset (Annedals förs, Göteborg, db 171). Gift 1:o 1889-08-17 i Sals socken med Elin Sofia Johansson, född 1868-02-13, död 1916-07-11 i Karlstad ]], dotter av lantbrukaren Johan Vilhelm Andersson. Gift 2:o 1922-02-09 i Göteborg med Anna Sofia Andersson i hennes 3:e gifte, (gift 2:o Ehrnberg i Erikstads förs., Älvsb.) född 1861-07-14.

Barn:

 • 1. Ture Vilhelm Verner, född 1890-03-16 Salsborg Realskoleexamen vid Katarina realskola i Stockholm 1914-05-23. Kontorsskrivare vid Stockholm–Roslagens järnvägar. Död ogift 1918-11-03 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs..
 • 1. Agne Elof Laurentius , född 1895. Lantbrukare. Se Tab. 10.

TAB 10

Agne Elof Laurentius, (son av Conrad Ture Vilhelm, Tab. 9), född 1895-03-20 på Bäckefors i Bäcke annexförs., Älvsborgs län. Friherre vid faderns död 1932-11-19. Genomgick Karlstads handelsinstitut och praktiska skola 1910–1911, Molkoms lantmannaskola 1913–1914 och Bränninge privata lantbruksskola 1914. Lantbrukselev 1914–1916. Innehade Laxå brukshandel 1917–1924. Arrenderade Hjärsta i Längbro förs., Örebro län 1926–1930. Avdelningschef i aktiebolag Örebro gummicentral. Äg. Ekeby i Vallentuna socken Stockholms län sedan 1930. Gift 1:o 1924-08-23 i Stockholm, Oscars förs. med Hilda Natalia'' (Natti) Carlsson, född 1888-07-09 i Askers förs., Örebro län, död 1930-08-14 på Järnsta vilohem i Ludvika och begraven i Örebro (Sollentuna förs., Sthlm l db), dotter av husägaren Carl Viktor Carlsson och Johanna Matilda Larsson. Gift 2:o 1938-11-13 i Olaus Petri förs, Örebro (vb nr 238) med kassörskan Elin Hillevi Sjöqvist, född 1905-06-11 i Lerbäcks förs, Örebro.

Barn:

 • 1. Eva Ulla Margareta, född 1926-06-15 i Örebro
 • 2. Marie-Louise Birgitta, född 1939-03-06 i Örebro
 • 2. Margareta Elin Christina

TAB 11

Carl Henrik Julius (översiktstab. 5 B, son av Carl Verner, Tab. 7), född 1878-09-15 Ekeby. Mogenhetsexamen i Örebro 1896-06-05. Student i Uppsala s. å. 14/9. Jur. filosofie examen 1897-01-30. Jur. utr. kandidat 1902-04-05. Amanuens i civildepartementet 1904. Extra ordinarie tjänsteman i riksbankens ombudsmansexpedition s. å. i maj. Stockholms stads ombudsman 1911-06-00. Avsked från sistnämnda befattning s. å. i nov. Advokatfiskal i kammarkollegium 1915-05-28. Byråchef i riksförsäkringsanstalten 1917-12-04. RNO 1920-03-06. KVO 2 kl 1933-06-16, KDDO 2 gr. Gift 1:o 1906-09-11 i Skellefteå med Jenny Viktoria Markstedt, från vilken han 1918-06-19 blev skild, född 1883-04-10. Dotter av rådmannen David Reinhold Markstedt och N. N. Törnsten. Gift 2:o 1919-07-05 i Uddevalla med Helga Bley, från vilken han 1921-06-01 blev skild, född 1894-06-11, dotter av disponenten Robert Bley och Ella Malmberg.

Barn:

 • 1. Henrik Alvar, född 1907-07-02 i Stockholm. Studentexamen därst. 1925-05-11. Elev vid tekniska högskolan s. å. Civilingenjör 1929.


TAB 12

Conrad Julius (son av David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, Tab. 5), född 1835-02-22 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1850-10-15. Utexaminerad 1855-12-05. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 19/12. Löjtnant 1858-09-07. Kapten 1865-05-30. RSO 1876-12-01. RRS:tStO3kl 1879-09-00. Major i armén 1881-09-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1885-12-30. Död 1903-03-18 i Stockholm. Gift 1:o 1862-04-24 i Stockholm med Augusta Sofia Lovisa Tydén, född 1836-09-08 i nämnda stad, död där 1872-05-22, dotter av grosshandlaren Ludvig Tydén och Anna Sofia Erdman. Gift 2:o 1887-10-22 i Solna socken Stockholms län med Amanda Gillström, född 1862-12-24 i Kräcklinge socken Örebro län, död 1934-12-01 å S:t Eriks sjukhus (Johannes förs, Sth. db 235). Dotter av lantbrukaren Erik Gustaf Gillström och Anna Christina Larsson.

Barn:

 • 1. Eleonora Augusta Martina Terese, född tvilling 1863-04-28 i Stockholm. Död 1935-12-09 i Stockholm, Brännkyrka förs, (db nr 322). Gift 1900-01-28 i Sollentuna socken med sin moders kusin, extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Carl Vilhelm Tydén, född 1846-08-02, död 1907-09-25 i Stockholm.
 • 1. Ebba Ida Virginia Sofia, född tvilling 1863-04-28 i Stockholm. Död 1938-12-23 i Stockholm. Begraven å Norra begravnings platsen (Djursholm, Danderyds förs., Sth. db 54). Gift 1884-08-31 Bernshammar med bruksförvaltaren Carl Vilhelm Ferdinand Flygarsson, född 1855-02-26 i Hölö socken Södermanlands län, död 1893-06-29 i Stockholm.
 • 1. Ingeborg Lovisa Eleonora Augusta, född 1865-01-11 i Stockholm. Död 1937-10-06 i Stockholm, Engelbr. förs, (db nr 66). Gift där 1884-12-23 med sekreteraren och kamreraren i direktionen över handelsflottans pensionsanstalt, RNO, skriftställaren Nils Axel Fredrik Erdman , född 1860-09-23 i nämnda stad.
 • 1. David Ludvig Verner, född 1867-10-30 i Stockholm. Genomgick Lidsta lantbruksskola 1883–1884. Bokhållare vid Rockhammars bruk. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1889. Avgången s. å. Före detta lantbrukare.
 • 1. Eva Julia Anna Eleonora, född 1869-01-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-19. Skriftställarinna, bl. a. under signaturen Nonny von S–m. Gift 1892-06-04 i nämnda stad med lektorn vid därvarande högre allm. läroverk å Södermalm, RNO, filosofie doktorn Erik Johan Lundberg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1879-07-11 i Stockholm med Maria Teresia Norling, född 1846-08-20 i Kristinehamn, död 1882-05-28 i Stockholm, dotter av skomakarmästaren C. J. Norling. Gift 2:o 1888-06-06 i Stockholm med Augusta Maria Zetterling, född 1861-02-02 i Åtvids socken Östergötlands län, död 1891-06-24 i Stockholm, dotter av gruvingenjören Oskar Viktor Zetterling och Augusta Sofia Böhme), född 1846-06-24 i Stockholm, död där 1911-05-27.

TAB 13

Carl Fredrik Schultz, adlad och adopt. von Schulzenheim, (son av Jakob Schultz, Tab. 1), född 1745-06-17 Svartskär. Skolpilt i Falun och gymnasist i Västerås. Student i Uppsala 1762-03-02. Underkirurg vid Serafimerlasarettet i Stockholm 1766. Slotts- och garnisonsmedikus på Karlstens fästning 1769-09-19, vilken syssla han dock ej tillträdde. Promov. med. doktor i Greifswald 1770. Acrels medhjälpare vid förutn. lasarett 1772. Överkirurg vid Serafimerlasarettet 1773. Ledamot av kirurgiska societeten 1779. Medikus vid arméns flotta och assessor i collegium medicum 1780-08-28. Adlad 1782-01-10 och adopt. på sin broders adl. namn och nummer (introd. s. å.). Livmedikus hos hertigen och hertiginnan av Södermanland 1798. LVA 1799-05-08. RNO s. å. 16/11. Generaldirektör över lasaretterna i riket 1800. Preses i vetenskapsakademien 1802. Överkirurg samt direktör vid frimurarbarnhuset i Stockholm 1806. Död 1808-09-02 på sitt lantställe Hummersberg vid Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Adlerbergska graven i Järfälla socken Stockholms län. 'Han blev 1783 anförtrodd överinseendet vid d. v. kronprinsens koppympning, vilken utföll så lyckligt, att han alltid vid svårare sjukdomstillfällen vid hovet blev rådfrågad. Åtog sig 1793 läkartillsynen vid Karlberg. Inrättade 1807 i samråd med andra läkare ett medicinskt läsesällskap, varav sedermera svenska läkarsällskapet uppstod.’ Gift 1795-08-02 i Stockholm med stiftsjungfrun Sara Antoinetta Elisabet Linderstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-04-10 i Stockholm med sin 1:a mans brorson generallöjtnanten Conrad Teodor von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, född 1768, död 1837), född 1770-08-24, död 1844-07-05, dotter av hovrättsrådet Johan Linderstedt, och Sara Andreetta Adlerberg, B.

Barn:

 • Virginia Charlotta, född 1797-11-22 på Hummersberg, död 1825-04-30 i Stockholm och begraven i Adlerbergska graven i Järfälla socken. Gift 1818-10-22 i nämnda stad med sin kusins son, statsrådet David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, i hans 1:a gifte, född 1788, död 1848.

Källor

1Ldk. 2SB. 3Ls. 4 Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: