:

Sprengtporten nr 275

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Sprengtporten nr 275 †

Friherrlig 1766-11-06, introd. 1776. Utdöd 1875-09-29.


TAB 1

Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten (son av Magnus Vilhelm Sprengtport, se adliga ätten Sprengtport nr 1740, Tab. 2), till Sparreholm i Hyltinge socken Södermanlands län. Född 1720-02-11 i Tobolsk under faderns fångenskap därst. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1728-08-26 student i Åbo 17351. Volontär vid livgardet 1738-06-28. Furir därst. 1739-05-08. Sergeant 1740-07-06. Bataljonsadjutant 1741. Fänrik s. å. 5/10. Kapten reformé vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Kapten en pied därst. 1746-11-12. Löjtnant vid förutn. garde 1747-05-27. Stabskapten därst. 1753-06-17. Överste i franska armén 1754-03-01. RSO 1757-04-28. Kapten vid livgardet s. å. 10/10. Överste à la suite av regementet Royal Suédois 1758-02-25. Överste i svenska armén 1760-04-22. Envoyé extraordinaire vid danska hovet 1761-10-20. Överste för Löwenfelsska värvade infanteriregementet i Stralsund 1763-11-14. Friherre 1766-11-06 jämte yngsta helbrodern Jakob Magnus (introd. 1776 under nr 275). Generalmajor 1770-06-19. KmstkSO 1771-01-17 med valspråk: Fortunam virtute, vilket sitter såsom devis under det friherrliga vapnet. Generallöjtnant 1775-03-09. Ambassadör 1787. General samt chef för ett värvat regemente 1792-05-15. RoKavKMO 1794-11-24. Död 1795-12-25 i Köpenhamn, bisatt därst. 1796-02-10 och ligger jämte sin fru begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm, där han 1776 av möbelhandlaren Didr. Tellerstedt tillhandlade sig en grav samt gav särskilt till kyrkan 1,000 daler kopparmynt med förbehåll, att graven för all framtid skulle underhållas, aldrig föryttras eller av någon annan få nyttjas. 'Han deltog 1746 i den hemliga entreprise, som konungen av Frankrike under generalmajoren baron Leslies anförande företog mot England. Bevistade 1748 hela fälttåget i Flandern under franska marskalken Comte de Saxe samt därunder belägringen av Maastricht. Deltog även i det år 1757 under marskalken greve D'Estrées och hertigens av Richelieu befäl öppnade fälttåget i Westfalen, varunder han var närvarande i bataljen vid Hastenbeck den 26 juli sistnämnda år. Underhandlade såsom minister i Danmark om giftermålet mellan sedermera konung Gustaf III och drottning Sofia Magdalena samt underskrev jämte extra ordinarie ambassadören, riksrådet och överstemarskalken greve Adam Horn den 29 sept. 1766 äktenskapskontraktet. Inköpte den Sparreska egendomen Sparreholm.'. Gift 1:o 1758-11-16 med grevinnan Ulrika Charlotta Taube i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-09-14 med kammarherren Anthony De Geer, född 1721, död 1756), född 1724-06-25, död 1780-03-05, dotter av hovmarskalken greve Hans Henrik Taube, och friherrinnan Barbro Fredrika von Albedyl. Gift 2:o 1792-11-27 Oby med grevinnan Sofia Lovisa Mörner af Morlanda, född 1762-06-09 på Gemmatorp i Lekaryds socken Kronobergs län, död 1821-10-02 på Långdunker i Hyltinge socken Södermanlands län, dotter av överstelöjtnanten greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda, och Sofia Elisabet Steuch.

Barn:

  • 1. Fredrika Ulrika, född 1759-10-24, död 1760 och begraven s. å. 29/5.
  • 1. Magnus Vilhelm, född 1761-02-28.
  • 2. Ulrika (Ulla) Sofia, född 1793-08-20 på Sparreholm i Hyltinge socken Södermanlands län, död 1869-09-22 i Stockholm. Gift 1810-08-20 i Hyltinge kyrka med en av rikets herrar friherre Carl De Geer af Leufsta, greve De Geer af Leufsta, nr 131. Född 1781, död 1861.
  • 2. Jakob Vilhelm, född 1794. Generallöjtnant och överståthållare. Död 1875. Se Tab. 2.

TAB 2

Jakob Vilhelm (son av Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten, Tab. 1), född 1794-10-09 Sparreholm. Fanjunkare vid norra skånska kavalleriregementet 1805. Student i Uppsala 1809. Examen till rättegångsverken 1811. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet s. å. Kornett vid livgardet till häst 1812-02-04. Deltog i kriget i Tyskland 1813. Bevistade därunder slagen vid Grossbeeren s. å. 23/8 och vid Dennewitz s. å. 6/9. Löjtnant 1814-05-22. Adjutant och attaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1816. RRS:tVlO4kl 1817-05-01. Stabsryttmästare 1818-02-03. RSO 1822-06-11. Major 1823-05-06. Överstelöjtnant i armén 1824-12-01. Överstekammarjunkare 1825-06-26. Överhovjägmästare 1827-07-04. LKrVA s. å. 28/9. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till stadgar för skogsinstitutet och instruktion för jägeristaten 1828-03-26. Överste i armén s. å. 21/4. Chef för skogsinstitutet s. å. 15/10. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1830-04-22. Generaladjutant i generalstaben för armén s. d. Överståthållare i Stockholm s. å. 7/10. Ordförande i svenska jägarförbundet vid dess bildande 1830. KNO 1832-06-24. Generalmajor i armén 1834-01-28. HLLA 1837. Ordförande i svenska trädgårdsföreningen. Avsked från överhovjägmästarämbetet 1838-05-15. Avsked från överståthållarämbetet s. å. 30/6. Ånyo överståthållare 1844-12-28. LVA 1848-02-10. Ånyo avsked från överståthållarämbetet s. å. 26/6. Avgick i beskickning till Köpenhamn s. å. StkDDO s. å. 26/8. RoKavKMO 1849-04-28. CXIVJoh:s medalj 1855. Avgick 1858-01-31 i utomordentlig beskickning till Paris med anledning av attentatet mot Napoleon III. Generallöjtnant i armén s. å. 23/3. Avsked ur krigstjänsten 1863-11-17. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1863–1870 och 1872–1874. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Ordförande i kommittén för uppresande av konung Carl XII:s staty i Stockholm 1866–1868. Död 1875-09-29 på sin egendom Sparreholm och med honom utgick ätten på manssidan. Har från trycket utgivit: Tankar i representationsfrågan (1839), Vittra tidsfördriv (1855, ny uppl. 1872), Om skogsvård och skogslagstiftning (1855 och 1873), Förslag till grunder för statens upplåningar (1859), Betraktelser över åtskilliga statsekonomiska ämnen (1860), Om Stockholms befästande (s. å.). Gift 1825-06-26 i slottskapellet Salsta med grevinnan Ulrika Vilhelmina Brahe, född 1808-06-01 i Stockholm, död där 1836-01-04, dotter av en av rikets herrar greve Magnus Fredrik Brahe, och hans 2:a fru friherrinnan Aurora Vilhelmina Koskull.

Barn:

  • Magnus Vilhelm, född 1826-06-11, död 1840-04-11 i Stockholm.
  • (Louise) Aurora Lovisa Ulrika, född 1827-08-26 på Sparreholm, död 1899-02-09 i Stockholm. Gift 1850-09-05 i Hyltinge kyrka med kabinettskammarherren friherre Henrik Gabriel David Falkenberg af Trystorp, född 1818, död 1882.
  • (Ulla) Ulrika Ebba Vilhelmina, född 1828-09-18 på Sparreholm. Hovfröken hos kronprinsessan 1850-06-01. Död 1874-06-01 i Stockholm. Gift 1851-07-08 på Rosendals lustslott å Djurgården med ryttmästaren greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född 1820, död 1858.
  • Aurora Charlotta, född 1830-08-17, död 1832-02-08.
  • Ulrika Henrietta Amalia, född 1833-07-20 på Gamla Haga invid Stockholm, död 1874-02-10 i nämnda stad. Gift 1852-09-14 på Sparreholm med kaptenen friherre Carl Adam Fredrik Strömfelt, född 1816, död 1873.

TAB 3

Jakob Magnus Sprengtport, friherre Sprengtporten (son av Magnus Vilhelm Sprengtport, se adliga ätten Sprengtport, Tab. 2), född 1721-12-11 i Tobolsk. Volontär vid fortifikationen 1739-06-25. Underofficer vid livgardet 1743. Informationsadjutant därst. 1751-10-11. Fänrik 1753-08-20. Kapten vid fortifikationen 1755-12-05. Informationsofficer vid nämnda garde 1756. Överadjutant hos generallöjtnanten greve Axel von Fersen 1757. Major i armén samt RSO 1759-12-05. Överstelöjtnant vid kavalleriet 1761-12-13. Överstelöjtnant vid gula husarregementet 1762-07-03. Friherre 1766-11-06 jämte äldsta brodern (introd. 1776 under nr 275). Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1767-06-03. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente jämte karelska skvadronen 1769-08-10. KmstkSO 1772-09-07. Generallöjtnant s. å. 9/9. Överste för livgardet s. å. 22/9. Avsked 1774-03-10. RoKavKMO 1778-12-27. Död ogift 1786-04-02 på Biskops- udden vid Stockholm och slöt således själv sin friherrliga ättegren. 'Han utmärkte sig mycket under sjuåriga pommerska kriget, varunder han uppsatte den frikår, som efter honom fick namn, men historiskt ryktbar blev han genom sina åtgöranden vid 1772 års revolution, vartill han uppgjorde en plan, som lämnades till konung Gustaf III redan under riksdagen 1771. Började den 14 aug. 1772 i Borgå med några och 60 man lätta dragoner en lyckad revolt i Finland samt gick med 800 man sjöledes över till Sverige för att där fullborda, vad han i Finland påbegynt, men revolutionen var därstädes redan verkställd, då han 5 sept. kom till Dalarö. Blev vid ankomsten till Stockholm den 7 sept. utanför staden av konungen själv med utmärkt nåd emottagen samt framför fronten av sina från Finland medbragta trupper dubbad till svärdsordenskommendör.'

Källor

1Lå.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: