:

Verdelet de Fornoy nr 374

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VERDELET de FORNOY nr 374 †

Natural. 1647-03-15, introd. s. å. Utdöd 1683.


1SH. liber caus. vol. 93, pars 2 (OA). 2At (Sch). 3Sv. 4Sh. liber caus. vol. 112, pars 1 (OA). 5SH. liber caus. vol. 118, pars 3 (OA). 6SH. liber caus. vol. 126, pars 3 (OA). 7K. A. likvidationer, hären 1620–1680 (OA).

TAB 1

Guillaume Verdelet, av en fransk adlig släkt i guvernementet Touraine. Gift med Marie de Forneau i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Anthoni Chasage.) [1]

Barn:

 • Honoré Verdelet, till Hässelby (nu Hässelbyholm) i Fogdö socken, Södermanlands län, å vilket han 1642-08-09 kort före sin död erhöll öppet brev. Född 1585 i guv. Touraine. Kom 1600 till hovet i Paris i tjänst hos hertigen av Rohan1. Medföljde konung Henriks och hertigens ambassad till Sverige 1610, där han stannade kvar för att lära hertig Gustaf Adolf franska språket1. Fänrik vid John Campbells västmanlandsfänika 1611. Löjtnant vid Jesper Anderssons (Cruus) regemente och Erik Drakes fänika från Småland 1613-09-16. Avgick s. å. med regementet till Ryssland och deltog i belägringen av Ladoga. Åtföljde konungen till Narva i juni 1615 och bevistade i sept. s. å. belägringen av Pskov. Återvände till Sverige i febr. 1616. Kaptenlöjtnant vid Jesper Anderssons kompani från Västmanland s. å. Kapten för ett västmanlandskompani 1620-07-00. Avgick sommaren 1621 till Livland och deltog i stormningen av Riga s. å. samt intagandet av Mitau och Fellin, Ober-Pahlen och Helmet, stormningen av Wolmar, Burtneck och Lais, 16222. Erhöll för sitt välförhållande härunder Nybble i Tillberga socken och Fölsta i Irsta socken (båda i Västmanlands län) 1623-05-15. Åtföljde konungen på expeditionen till Danzig s. å. Major vid dalregementet 1625. Avgick 1626 till Livland. Kommendant på slottet Bauske, vilket han mot fritt avtåg måste överlämna till polackerna 1628-05-08. Återvände hösten 1629 till Sverige. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1630-05-30. Beordrad 1633-04-10 att med ett kompani av regementet avsegla till Wolgast för att avhämta konung Gustaf II Adolfs lik. Utgick s. å. till Tyskland med en skvadron, med vilken han gjorde garnisonstjänst i flera fästningar 1633–1635. Avsked från överstelöjtnantsbeställningen före 1635-04-14. Kommendant i Kokenhusen s. å. 17/6. Död där 1642-10-27 och begraven i Fogdö kyrka, varest hans gravsten och vapen finnes. [3] Sedan hans änka 1643 begärt, att hennes söner måtte immatrikuleras på riddarhuset, och adeln enligt lantmarskalkens intyg av den 13/11. s. å. erkänt hennes barns adliga rätt, blevo barnen för faderns förtjänster intagna på riddarhuset den 1647-03-18 under namnet Verdelet de Fornoy. Gift med Kerstin Hane, död 1651-11-22 och begraven 1652-03-14 på samma gång som modern i Fogdö kyrka, dotter av hovjunkaren Christoffer Hane, till Hässelby, som i vapnet förde en svart hane i blått fält, och Ingrid Björnsdotter Hökeflycht. Hon fick konfirmation på gods (Sällinge och Västansjö i Fellingsbro socken, Örebro län), som tillhört hennes föräldrar, 1645-03-04 och livstidsfrihet på ett hemman i Örebro län 1648-11-23.

Barn:

 • En dotter, död 1635-10-13 i Dünamünde. (Måhända den dotter som var gift med översten N. N. Küll.)
 • Maria Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1694 Gladö och begraven s. å. 30/12 i Huddinge kyrka. Gift 1:o 1635-05-15 i Greifswald med regementskvartermästaren Per Svart, död 1683. Gift 2:o med kaptenlöjtnanten vid karelska kavalleriregementet Johan Nilsson Tolpo, kusin till häradshövdingen Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld.
 • Elisabet Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1689. Gift 1637-01-06 på Kokenhusen med skeppskaptenen Johan Simonsson, adlad Bilesköld, född 1600, död omkr. 1670.
 • Märta Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Gift 1637-01-06 i Kokenhusen med kaptenlöjtnanten Lars Torstensson Falk.
 • William Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, till Sällinge och Västansjö. Född 1620-03-06, död 1652-05-22 enligt den numera utplånade inskriften på hans vapen i Vansö kyrka, där han ligger begraven2
 • Gustaf Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Underofficer. Död 1657. Se Tab. 2.
 • Catharina Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, död 1693 Saviniemi å. 29/10 i Jääskis kyrka. Gift 1:o 1641-10-00 på Kokenhusen med majoren Jonas Klingebeil, adlad Klingebail, född 1598, död 1651. Gift 2:o 1653-07-00 med kaptenen vid Fabian Berndes' värvade dragonregemente, sedermera överstelöjtnanten Barthold Daumb (Bertil Dhumb), som stupade i Tyskland.
 • Christoffer Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Kapten. Död 1683. Se Tab. 3.
 • Axel Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Var fänrik vid dalregementet 1655. Regementskvartermästare därst. 1657. Tillika kapten och kompanichef 1658. Stupade 1659-02-04 vid Fredrikshall.
 • Helena Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, underskrev arvskiftet efter fadern4 1653-03-04. Gift 1650-07-07 i Stockholm, Jakobs förs. med adelsburschen Jon Persson Stråle (af Sjöared, nr 223?).
 • Johan Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Underskrev arvskiftet efter fadern4 1653-03-04. Sannolikt var det vid denne broders död som Axel Verdelet lånade pengar5 1657-06-17 av grevinnan Christina De la Gardie »till en sin salige broders begravning».
 • Anna Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Underskrev arvskiftet efter fadern4 1653-03-04. Var 1660 gift med5 Henrik Menschever jun.

TAB 2

Gustaf Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy (son av Honoré Verdelet, Tab. 1). Tjänade först vid överste Didrik von Cappels regemente. Underofficer vid livregementet till häst. Död 1657-10-25. Gift med sin syssling Ingrid Hökeflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 med löjtnanten Lars Pilefelt, död omkr. 1679), levde 1665, men var död 1671, dotter av ryttmästaren Tuve Tuvesson Hökeflycht, och Christina Wädurhorn.

Barn:

 • En dotter, levde vid faderns död, men död före modern.6

TAB 3

Christoffer Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy (son av Honoré Verdelet, Tab. 1). Page hos drottning Christina. Korpral vid drottningens garde till häst och 1660 vid konung Carl X Gustafs drabanter. Kapten för en skvadron dragoner 1674, som M. G. De la Gardie låtit uppsätta7. Låg 1676 i Kristianstads fästning7. Tjänstgjorde i Bohuslän och på Hisingen 1677–1679-12-007. Levde ännu 16837, men död s. å. och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Brita Nilsdotter (Durell) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgaren i Nyköping och riksdagsmannen Joakim Danckwardt, född 1606, död 1656, halvbroder till vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt), född omkr. 1620, död 1694, dotter av borgmästaren i Norrköping Nils Månsson och hans 2:a hustru Elisabet Hård af Segerstad, samt syster till Magnus Nilsson Durelius, adlad Durell, och till Peter, Johan och Nils Nilssöner, adlade Duréel.

Barn:

 • En dotter, levde 1683.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: