:

Krabbe af Svaneby nr 46

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Gammal frälsesläkt, introducerad 1625. Sannolikt utdöd i början av 1700-talet.

'Riddarhusgenealogien för denna ätt uppställer de äldsta släktleden sålunda: Anders Krabbe till Ek, väpnare, levde 1470. Son: Bengt, till Ek, väpnare, levde 1510. Son: Bengt, till Ek, fogde i Södermanland, slottsloven på Stockholms slott 1542. Son: Anders, till Ekeby. Denna släktledning är med all säkerhet uppkonstruerad. Enligt en släktredogörelse från slutet av 1500-talet, tryckt i Personh. tidskrift för år 1901, sid. 132–142 (K. H. Karlsson, Knut Håkansson Hands och hans hustru Märta Arvidsdotter Drakes släkt) skall Gunnar Gylta till Påtorp, som levde i början av 1400-talet, haft en dotter Gunnild, som bodde i Halland på en gård vid namn Kärra och var gift med Bengt Krabbe, med vilken hon hade tre barn, Bengt, Christina och Märta. Sannolikt var den Bengt Krabbe, som var väpnare och bodde Kullagård ) identisk med någon av de förenämnda. Han nämnes i ett brev av 1477-01-23 tillsammans med väpnarne Björn Krabbe i Odensala och Esbern Krabbe (Sb IV sid 45.). Huruvida den Bengt Krabbe, som 1540 blev fogde i Södertörn och 1542-09-07 insattes i slottsloven på Stockholms slott (G I r.), hör till samma släkt, torde däremot vara osäkert. Av Bengt Krabbes och Gunnild Gyltas i nämnda släktredogörelse upptagna döttrar uppgives Christina varit gift med Tord Björnsson (Store) till Torestorp – vilken, enligt riddarhusgenealogien var gift med den där upptagna äldre Anders Krabbes dotter Anna – och Märta gift med en Anders Bengtsson. Makarna Märta och Anders Bengtsson uppgivas varit bosatta i Kärra vid Älvsborg och haft en dotter Gunnild, som var gift med Torbjörn Arvidsson »och the hadhe enn sonn heett Anders Krabbe». Denne Anders Krabbe, som tydligen upptagit släktnamnet efter mormodern, synes vara identisk med den på riddarhusgenealogien upptagna yngre Anders Krabbe, vilken således får anses som släktens med säkerhet kände äldste stamfader. Okänt är, huruvida han på fädernet tillhörde frälset eller genom att göra rusttjänst för gods, som han erhållit genom sitt gifte, själv förvärvat frälse. – På grund av okunnighet om att ätten då var utdöd, representerades den vid riksdagarna på 1740- och 1750-talen av medlemmar av den sedermera adliga ätten Krabbe, till dess riddarhusdeputationen vid 1756 års riksdag igångsatte en undersökning av saken.'


TAB 1

Torbjörn Arvidsson, † före 1525. Konung Hans tjänare. Adlad genom sköldebrev 1493-07-01. Gift med Gunilla Bengtsdotter som var änka 1526. Dotter till Bengt Krabbe, av den danska adliga ätten Krabbe.

Barn:

 • Bengt Torbjörnsson Krabbe. Fogde i Södertörn 1540-1543. Insatt i slottsloven på Stockholms slott 1542-09-07.
 • Anders Torbjörnsson Krabbe, † ca 1590. Se Tab. 2.

TAB 2

Anders Torbjörnsson Krabbe, † ca 1590. Fogde i Marks härad i Älvsborgs län (G I r.) Chef för spioneriet i Danmark enligt instruktion 1539-06-18 och samma år häradshövding i Åse härad/R. Inlevererade lagmansfodringen från Valle härad 1547 (Al.). Tillbytte sig (G I r.) av konung Gustaf 1552-06-28 Ek i Eks socken, Skaraborgs län (G I r.) mot Istrum i Istrums socken, Skaraborgs län, som han erhållit genom sitt gifte. Levde ännu 1568. (Fs.) Gift ca 1550 med Barbro Knutsdotter Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Dotter till häradshövdingen Knut Svensson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och hans enda kända hustru N.N. Hansdotter från Ölanda, Valle hd.

Barn:

 • Bengt Andersson Krabbe, † 1625. Se Tab. 3.
 • Knut Andersson Krabbe, † 1599. Se Tab. 4.
 • Dottter Krabbe. Gift senast 1588 med ofrälse ryttmästaren Lars Jakobsson, † 1616. i hans 1:a gifte. De bodde på Helgåsen, Vadsbo hd.

TAB 3

Bengt Andersson Krabbe till Sveneby, † 1625 och begravd på Hjälstads kyrkogård utanför Mariestad . (En annan Bengt Krabbe † 1629 enligt gravsten i Elings kyrka, Skaraborgs län). Jägmästare. Godset Svenneby, vilket han tillbytt sig 1587-03-27 och bebyggt till sätesgård (Hs). Erhöll 1587-03-08 av hertig Carl förläning på en äng i Äggby socken/R (Sj). Jägmästare 1595 i Västergötland. död (At (Sch).) Innehade säteriet Hemmingstorp i Toretorp sn 1622. Gift med Anna Eriksdotter, † 1620 och begravd på Hjälstads kyrkogård utanför Mariestad (At (Sch).), dotter av Erik Göstafsson Roos af Hjelmsäter och Märta Haraldsdotter Soop.

Barn:

 • Erik Bengtsson Krabbe född 1582. Jägmästare. † 1654. Se Tab. 5
 • Märta Bengtsdotter Krabbe. Gift 1621-11-10 med Lars Nilsson Kafle, † ca 1630 i hans 1:a gifte. Paret bodde på Hallanda i Gäsene härad.
 • Gustaf Bengtsson Krabbe. Se Tab. 6.
 • Lars Bengtsson Krabbe till Kula och Rejkylä. Kammarjunkare i Finland. Gift 1:o med N.N. Gift 2:o 1623 före 2 maj med Anna Palmbom. Dotter till ädle och välbördige Ambrosius Palmbom.
 • Barbro Bengtsdotter Krabbe, † 1663-05-26 Oltorp. Gift med Carl Abrahamsson Lilliestielke, vilken levde 1659.
 • Margareta, † ogift 1670-05-20.

TAB 4

Knut Andersson Krabbe till Eke i Eks socken/R, † 1594 och begraven i Eks kyrka, där hans och hustruns gravsten finns. Hövitsman för en fänika knektar i Sunnerbo, Östbo och Västbo härader 1593-05-14. Konfirmerad därpå 1594-03-12. Gift med Carin Pedersdotter Svart, † 1646. Dotter till Peder Svensson Svart och Anna Körning.

Barn:

 • Kerstin Knutsdotter Krabbe, levde änka 1647. Gift 1604-10-21 i Stockholm med assessorn och krigsrådet Andreas Engelbrektsson Bure, född 1571, † 1646.
 • Barbro Knutsdotter Krabbe levde 1639-08-25, begravd i Eks sn. Innehade säteriet Ek, numera Stora Ek 1622.Gift 1613 med kammarjunkare Anders Claesson Ekeblad född 1581, † 1614.

TAB 5

Erik Bengtsson Krabbe till Sveneby och Kråk i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Född 1582-05-08, † 1654-08-13 och ligger jämte sin fru begraven på Hjälstads kyrkogård utanför Mariestad. Gravstenen sitter numera på vapenhusets södra vägg. Uppvaktande till konung Carl IX 1606. Kammarjunkare 1610. Erhöll 1610-06-05 jämte amiralen Hans Pedersson instruktion för en expedition sommaren 1610 från Älvsborg till Alten med två svenska krigsskepp. Ståthållare på Svartsjö och Ventholmen 1610-08-26. Fänrik vid Västgöta adel. Jägmästare i änkedrottning Christinas furstendöme 1613. Jägmästare över Värmland, Närke, Vadsbo och Valle härader 1623-01-29. Jägmästare i Västergötland, Dal, Närke och Värmland samt över Halle- och Hunnebergs skogvaktare 1625-05-13. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 46. Agent i Danmark 1628-03-04. Han erhöll för sig och sina arvingar flera frälsegods, av vilka han sålde några till guvernören Harald Stake. [Sj]. Gift med Christina Johansdotter Ekeblad född 1587-11-19, † 1657 på Kråk. Dotter till häradshövdingen Johan Andersson Ekeblad och Anna Christoffersdotter av Forstenasläkten.

Barn:

 • Son Krabbe född 1628-10-10. I Drottning Kristinas donationsbrev 1649-10-20 talas om Erik Krabbes söner.
 • Johan, † 1680. Se Tab. 7.
 • Beata, levde 1685. Gift med ryttmästaren Tore Jönsson Reuterberg, † 1677.
 • Anna född 1617 (1614), död 1701-10-21 på Gälsebo i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Gift 1661 på våren (J. Ekeblads brev.) med kaptenlöjtnanten Ambjörn Bryntesson Krull född 1623, † 1683. Båda ligga begravna i Odensåkers kyrka, Skaraborgs län.
 • Märta, † 1692. Gift med officeren Carl Lake född 1598, † 1656 i Polen i hans 2:a gifte.
 • Elisabet född 1632, † 1717-03-12 i Mossebo. Gift 1:o efter 1663-11-13, men före 1664-06-10 med löjtnanten Per Stråle af Sjöared född 1638, † 1698. Gift 2:o med Bengt Lake.

TAB 6

Gustaf Bengtsson Krabbe, † 1657/58. Sjuklig 1653-06-00. Till Stora Närsäter i Istrums sn och Maryd i Beatebergs sn, båda i Skaraborgs län samt Brandstorp och Krabbelund, båda i Hällestads sn, Uddetorp i Borgstena sn och Måssebo i Måssebo sn alla i Älvsborgs län. Var kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1623 samt regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente 1626, men var från regementet avgången 1629. Överstelöjtnant. Major vid von Saltzburgs regemente 1645. Gift 1:o efter 1625-01-09 med Anna Carlsdotter i hennes 2:a gifte, † i början av 1645. Hennes 1:a gifte med Johan Jöransson Ulfsparre af Broxvik. Dotter till hövitsmannen Carl Bengtsson Lilliestielke och Anna Lennartsdotter (av Forstenaätten, nr 2). Gift 2:o före 1648 med Carin Soop född 1590-08-10, † 1667-02-20. Dotter till riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson Soop och Elin Eriksdotter Kagg. Hennes 1:a gifte med Matts Erlandsson Kafle, † 1638.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Krabbe, † kort före 1676-11-16. Gift före 1648-08-04 med sin systers svåger, överjägmästaren Erik Hård af Segerstad född 1621, † 1692 i hans 1:a gifte.
 • Margareta Krabbe, till Brandstorp, levde 1671. Gift efter 1648-08-04 med översten Anders Björnsköld, † 1687.
 • Märta Krabbe, död 1699-02-00. Gift 1:o med kaptenen Carl Hård af Segerstad, † 1657. Gift 2:o 1674 med major Göran Svärdsköld från vilken hon 1693 blev skild.
 • Birgitta Gustafsdotter Krabbe till Måryd, † i Måryd 1697-12-23. Gift omkring 1674 med assessor Christoffer Gyllengrip, i hans 2:a gifte född 1617-07-25, † 1695 och begravd jämte hustrun i Bällefors kyrka, Vadsbo hd/R.
 • Agneta Gustafsdotter Krabbe, † före 1648.

TAB 7

Johan Eriksson Krabbe till Svenneby, † 1680-11-15 enligt gravsten i Hjällstads kyrka, är eventuellt begravd i grannkyrkan Sveneby. Var först officer och tjänade i de polska, preussiska och tyska krigen, därunder han fick ett hugg i ena låret, varav han illa haltade. Auskultant i Göta hovrätt 1645-07-31. Kallas sedan assessor. Gift med Anna Lake, levde änka 1696 (Hs.). Dotter till majoren och vice landshövdingen Anders Carlsson Lake och Catharina Grijs.

Barn:

 • Catharina Krabbe. Gift med ryttmästaren Sven Hierta i hans 1:a gifte född 1661, † 1737.
 • Christina Krabbe, † 1735-07-12 i Rådshuvud. Gift med överstelöjtnanten Sten Rutensköld, † 1720.

Källor

: