:

Von Platen nr 364

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Platen nr 1922 och 364

Natural. 1751-11-21, introd. 1752, friherrlig 1815-09-05 enligt 37 § R.F., introd. 1817.

Till Östersjöns södra kuster hava sannolikt denna ätts medlemmar kommit från andra delar av Tyskland. Från och med 1255, då en Otto »cum Plate» nämnes, förekomma i den på fastlandet belägna delen av furstendömet Rügen personer förande tillnamnet »mit der Plate» eller »cum Thorace». Snart nog blev ätten bofast på själva ön Rügen. Då därvarande ridderskap 1316-12-25–1317-01-05 slöt förbund med staden Stralsund, befunno sig bland det förstnämnda de närmast efter Pridbor von der Vilmenitz och Stoyslaff von Pudbusk nämnda riddarna Hinrik och Tomas samt väpnaren Willeken mit der Plathe. Den förste och den sistnämnde av dessa närvoro även 1326-08-15 vid ett likartat fördrag. Johan mit der Plate köpte 1324 räntor i godset Züzitz på halvön Wittow. Av de tvenne bröder, vilka 1334 innehade Güstrade, var Arnold mit der Plate 1331-09-08 närvarande i Stralsund vid en köpehandling och Tomas såsom väpnare 1339-07-19 vittne vid ett fördrag emellan klostret Hiddensee och Ekolt Schacht. Sannolikt var denne Tomas densamme, som 1357 sålde en andel i Poldevitz (sedermera Dornhof) i Schaprode socken till bröderna Vicco och Matheus Schacht. Söndagen Laetare (3/4) 1356 voro utom Tomas närvarande vid en köpehandling angående godset Kubbelkow den redan 1351-12-20 förekommande Hinrik samt Reynwart och Claus Plate. Under senare hälften av fjortonde århundradet nämnas riddaren Hinrik Platen 1372-04-23–1383-09-28 ävensom 1377-01-21 Tomas och Cord Platens tvenne söner, bägge med namnet Wilken, samt Henning. 1383-09-28 En yngre Cord och 1392 en Claus Platen. Magnu Platen nämnes 1430-03-26 och 1443-06-22 på Rügen. Under femtonde århundradet förgrenade ätten sig ytterligare, och redan då torde de trenne olika linjer hava existerat, vilka var för sig ägde godsen Gurtitz i Gingsts socken samt Freesen och Granskevitz i Trents socken. Från Granskevitz utgingo sedermera särskilda grenar. En dylik härstammar sålunda från Joakim von Platen, som 1549 erhöll den utslocknade ätten Virs' länegods Parchow och Vanselitz, vilka gods först under de senaste årtiondena sålts från ätten. Joakims broder Wilken behöll Granskevitz. Han efterlämnade trenne söner, som fortplantade ättegrenen. Den mellersta av dessa, Berendt till Granskevitz, blev stamfader för en linje i Hannover, dit den kom med sonsonssonen Frans Ernst von Platen, generalarvpostmästare m. m., född 1631, död 1709-06-14, vilken 1689-07-20 (1690-02-16) tillika med sin hustru Clara Elisabet von Meysenberg erhöll tysk riksgrevlig värdighet samt 1704 fick tillstånd att skriva sig till det forna grevskapet Hallermund, vadan ätten, som ännu lever i Tyskland med flera länder, upptogs på westfaliska grevebänken 1709 och dess huvudman 1829-02-13 förklarades berättigad till titeln »Erlaucht». Berendts äldre broder Jürgen, lantfogde på Rügen, död 1577, ägde bland annat Ventz i Gingsts socken. Hans sonsons sonsons son Joakim Christof efterlämnade trenne söner, av vilka Balthasar Christian Julius Bertram von Platen till Zubzow blev stamfader för en endast i Tyskland levande linje. Dennes äldre broder Rickman Wilhelm Christof, född 1759, död 1843, hade en son Joakim Christof, född 1795, död 1869, vars avkomlingar med Hedvig Juliana Carolina von Wolffradt (adl. ätten nr 563), ännu innehava de gamla släktgodsen Poggenhof (med det numera försvunna Dornhof) och Retelitz på Rügen samt innehaft Ventz, vilket först efter världskriget gått ur släkten. Från Rickman Wilhelm Christof von Platens yngre son Filip Julius, major i svensk tjänst, född 1798, död 1871, och yngre broder Carl Filip Fredrik, ävenledes svensk major, född 1769, död 1843, härstamma ättegrenar, vilka äro bosatta i Sverige utan att vara introducerade på svenska riddarhuset. Yngste sonen till Wilken von Platen till Granskevitz, Henrik, som på sin lott fick Dornhof och Silentz, blev stamfader för den ättegren, som härstädes introducerats med hans sonsons son, Baltzar von Platens ättlingar i andra led. Hans son Christof Ernst (tab 2) hade även en son Bogislav Ulrik, vars avkomlingar, icke introducerade på svenska riddarhuset, nu äro utdöda på svärdssidan. En gren har immatrikulerats på riddarhuset i Finland under nr 130 bland adelsmän, men är därstädes utgången. – Angående ättens vapen må nämnas, att första gången någon medlem av ätten för det sedermera av densamma begagnade sköldemärket (tvenne vingar med djurhuvuden) är 1326-08-15, då Wilken mit de Plathe (se ovan) förseglar med ett dylikt sigill, som för övrigt, vad vapenbilden angår, fullkomligt överensstämmer med det av en väpnare Wulwold Wobbelkow 1316-12-251317-01-05 begagnade. Att Plataätten i Sverige under medeltiden i sitt vapen även förde tvenne vingar är bekant. Men under ovan åberopade handling av 1316 och 1317 ser man i såväl Wilkens, som i de ovannämnda riddarne Henriks och Tomas' vapen en helt annan bild, nämligen tre rosenkransar. En hågkomst av dessa torde vara att igenfinna i den nuvarande hjälmprydnaden. En ätt Platow eller Platen, som i Mark-Brandenburg ägde Prötzel 1455 och Breitenstein ännu 1749, förde tre rosor i sitt vapen. En annan ätt von Platen, ännu levande, för i sitt vapen en snett liggande, avhuggen trädstubbe. Den har uti en gren varit bofast på godset Falkenberg vid Colbatz i Hinter Pommern, men är egentligen hemma i Ost Priegnitz i Mark Brandenburg. Ätten Plate till Bassentleth i Bremen förde en snäcka som sitt sköldemärke.

TAB 1

Wilken von Platen, till Granskevitz i Trents socken och Ventz i Gingsts socken m. m. på Rügen. Lantfogde på nämnda ö 1524–1541. Gift med Margareta von Behr.

Barn:

 • Henrik, till Dornhof i Schaprode socken och Silentz i Gingsts socken. Död 1595. Gift 1:o med Ilsabe von Jasmund. Gift 2:o med Margareta von Ahnen.

Barn:

 • Jürgen, till Dornhot och Silentz. Levde ännu 1626. Gift med Dorotea von Panker, dotter av Henrik von Panker och Sofia Hedvig von Normann.

Barn:

 • Henrik, till Dornhof och Silentz. Bevistade den sista hertigens av Pommern, Bogislaus XIV:s begravning 1654 och lantdagen i Wolgast 1661. Levde 1663, men var död 1673. Gift med Silla Margareta von Dotenberg, dotter av Baltzar von Dotenberg och Margareta Moerder.

Barn:

 • Baltzar, till Dornhof m. fl. Född 1642-05-27. Bevistade konung Carl XII:s hyltningsakt i Pommern 1700. Död 1716-02-14. 'Var en stor hushållare och kom till mycken egendom.'. Gift 1:o med Dorotea Maria von Bohlen, död 1690, dotter av Pribbert von Bohlen och Sofia Dorotea von Panker. Gift 2:o 1694-01-20 med Barbara Margareta von Wolffradt, född 1673, död 1696, dotter av Bernt von Wolffradt, nr 563, och hans 1:a fru Ursula Catharina von Owstien. Gift 3:o 1697 med Elisabet Hedvig von Rhaden, dotter av översten N. N. von Rhaden och Dorotea Sofia von Platen.

Barn:

 • 1. Pribbert Achates, född 1680. Kapten. Död 1759. Se Tab. 3.
 • 1. Christoffer Ernst, född 1687. Major och lantråd. Död 1753. Se Tab. 2.

TAB 2

Christoffer Ernst von Platon, (son av Baltzar von Platen, tab 1), till Dornhof. Född där 1687-01-14. Förare vid änkedrottningens livregemente till fot. Fänrik därst. 1709-03-30. Kapten vid Meijerfelts infanteriregemente 1711-09-15. Fången vid Stralsund 1715-12-25. Major. Avsked. Lantråd på Rügen 1733. Avsked 1744. Död 1753. 'Han bevistade belägringen av Stettin, där han i duell ihjälstack en officer, varför han måste taga till flykten och begav sig till sin frände, greve Ernst August von Platen-Hallermund i Hannover. Fick sedan nåd och återkom till Stralsund. Deltog i den skarpa träffningen vid Stresow å nämnda ö den 4 nov. 1715 samt hela Stralsunds belägring, efter vilken stads övergång han, i stöd av kapitulationen, måste lämna tjänsten, då han ingick avhandling med sin broder Carl Arent om Dornhoff, som fadern på sin sotsäng stadfäste. Var slutligen länge rügenska ridderskapets deputerad och gjorde landet stora tjänster.' Gift 1:o 1721-07-23 med Anna Ulrika Lucretia von Bohlen, född 1701-05-06, död 1732-04-23, dotter av regeringsrådet Arent Christoffer von Bohlen och Sofia Isabella von Schwerin. Gift 2:o 1733-04-24 med Lovisa Ilsabe Tugendreich von Usedom, död 1735-01-02, dotter av Hans Jurgen von Usedom och Ursula Margareta von Norrman. Gift 3:o 1736-03-14 med Lovisa Juliana Hedvig von Sydow, född 1696, död 1749-02-24, dotter av kaptenen Hans Joakim von Sydow och Maria Tugendreich von Rammin.

Barn:

 • 1. Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen, född 1732, död 1805. Se adl., friherrl. och grevl. ätterna von Platen B och A, 313 och 126.

TAB 3

Pribbert Achates von Platen, (son av Baltzar von Platen, tab 1), till Drigge. Född 1680-02-06 på Dornhof. Löjtnant i holländsk tjänst. Sekundkapten vid elbingska regementet 1705-03-21. Premiärkapten därst. 1707-09-01. Avsked för sjuklighet 1710. Död 1759. 'Han tjänade under konung Carl XII i hela polska kriget men måste på faderns enträgna anhållan taga avsked, då han vid hemkomsten fick godset Casselwitz, vilket han, sedan han genom sitt gifte bekommit Drigge, försålde till sin måg von Staffelt.' Gift 1:o 1711 med Margareta Eleonora von Schwarzer, död 1720, dotter av Johan Fredrik von Schwarzer. Gift 2:o med Eleonora Christiana von Usedom, död 1748, dotter av Jarislav Fredrik von Usedom.

Barn:

 • 1. Baltzar Achates von Platen, natural. von Platen, född 1712-11-17 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente till fot därst. 1728-05-00. Furir därst. 1730-04-12. Förare s. å. 30/4. Avsked 1734-02-17. Kornett vid konung Stanislai av Polen livdragonregemente i Danzig s. å. Löjtnant därst. s. å. Volontär i kejserl. armén samt adjutant hos fältmarskalken Neübergk. Adjutant hos konung Stanislaus samt kapten vid hans livdragonregemente. Fänrik vid Västmanlands regemente 1739-11-17. Löjtnant därst. 1742-03-02. Kapten 1744-09-08. Major 1747-12-08. RSO 1748-11-07. Natural, svensk adelsman 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1922). Överstelöjtnant vid Löwenfeldska 1758-04-25. Överste i armén 1761-08-03. Överste vid före detta Lilliebergska i Stralsund 1766-02-08. Genom byte överste för Tavastehus regemente s. å. 20/3 genom byte överste för Savolaks regemente 1772-10-29. Avsked s. å. 22/11. Död 1782-10-26 i Stockholm. 'Han blev 1734 den 9 maj vid ryssarnas generalstorm av Danzig sårad och s. å., vid stadens övergång, fången och förd till Elbing. Skickades kort därefter till Sverige och gick i dec. med konung Fredrik I:s rekommendation till kejserl. armén vid Rhenströmmen, varest han bevistade fälttåget. Gjorde kriget i Finland på 1740-talet och i Pommern 1757–1761. Förde riksbaneret vid konung Gustaf III:s kröning 1772.' Gift 1751-04-30 med Vilhelmina Lovisa Fredrika Ulrika Iserhielm, född 1721-01-31, död 1767-06-30 i Stockholm och begraven s. å. 2/7 i Eds socken, Stockholms län, dotter av justitiekansleren Carl Olof Iser, adlad Iserhielm, och Maria Magdalena Obrecht, adlad och adopt. Hermelin.

Barn:

 • Achates Carl, friherre von Platen, född 1752, död 1832. Se Tab. 4.
 • Gustaf Bogislav, född 1753. Överste. Död 1830. Se Tab. 12.
 • Fredrik Christian, född 1755. Generalmajor. Död 1815. Se Tab. 20.

TAB 4

Achates Carl, friherre von Platen, (son av Baltzar Achates von Platen, natural. von Platen, tab 3), till Preetz i Pommern samt Ramlösa i Hälsingborgs landsförsaml. Malmöhus län, Bollerup i likanämnd socken och Övrabyborg i Övraby socken, (båda i Krist.). Född 1752-03-20 Gränby. Volontär vid Västmanlands regemente 1762. Volontär vid Nylands dragonregemente s. å. Sergeant vid von Platens regemente 1766-03-16. Gick 1767 i preussisk tjänst och blev underofficer vid Prins Fredriks av Braunschweig regemente s. å. i sept. Sergeant vid Tavastehus regemente 1770-05-29. Fänrik vid prinsens av Braunschweig regemente 1771-05-16. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1772-03-26. Löjtnant därst. 1779-06-08. Kaptens avsked 1785-09-27. Kammarjunkare. Lantråd i Pommern 1788-06-06. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1789-02-02. Hovmarskalk 1797-01-13. RNO 1801-11-23. Generalkrigskommissarie i Pommern 1805-09-06. Chef för Greifswalds lantvärnsbataljon 1807. Major i armén s. å. 18/4. Överstelöjtnant därst. s. å. 3/7. Friherre 1815-09-05 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-11-15 under nr 364). Död 1832-01-11 på Övrabyborg. Gift 1784-05-14 med sin syssling Vilhelmina Lovisa Fredrika von Platen, född 1766-02-16, död 1791-01-19, dotter av ryttmästaren vid preussiska dragonregementet Bogislav Ulrik von Platen på Klein-Kurtzhagen i svenska Pommern (broder till fältmarskalken och en av rikets herrar Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen) och Maria Margareta Fredrika von Elver.

Barn:

 • Ulrik Carl Christoffer August, född 1785. Generaladjutant. Död 1842. Se Tab. 5.
 • Vilhelm Bogislav, född 1786. Kammarherre. Död 1852. Se Tab. 8.
 • Henrietta Vilhelmina, född 1788-07-04, död 1793.
 • Ludvig Julius, född 1789-10-03, död 1792.

TAB 5

Ulrik Carl Christoffer August, (son av Achates Carl, friherre von Platen, tab 4), friherre vid faderns död 1832. Född 1785-09-09 i Stralsund. Sergeant vid Svea livgarde 1796-10-28. Fänrik därst. s. å. 13/11. Löjtnant 1806-09-08. GMtf 1809-10-21. Kapten 1811-04-10. RSO 1814-08-05. Överstelöjtnant i armén s. å. 19/1. Överadjutant hos konungen 1815-04-18. Souschef vid generalstaben s. å. Överstelöjtnant därst. 1816-04-04 överstelöjtnant vid Västgöta infanteriregemente 1821-05-08. Överste i generalstaben s. å. 19/6. Överste och chef för sistnämnda regemente 1824-11-09. Generaladjutant 1827-07-04. KSO 1836-01-28. LKrVA. Avsked ur krigstjänsten 1842-01-25. Död s. å. 20/8 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län och begraven i Björnlunda kyrka Södermanlands län. Bevistade fälttågen 1808 i Finland, 1809 i Västerbotten samt 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. Gift 1821-09-13 Älghammar med friherrinnan Lovisa Fredrika Natalia von Stedingk, född 1803-02-01 i Stockholm, död 1862-01-16 i Skövde och begraven i Björnlunda kyrka, dotter av en av rikets herrar Kurt Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk, friherre och greve von Stedingk, och Ulrika Fredrika Ekström.

Barn:

 • Fredrika Natalia Teresia Vilhelmina (Mina), född 1822-07-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1900-12-30 i nämnda stad. Gift 1848-10-26 på Forsmarks bruk i likanämnd socken, Stockholms län med majoren i armén, kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO, Peter Niklas Wetterberg, född 1808-08-31 på Snöstorp i likanämnd socken, Hallands län, död 1868-09-28 Backa
 • Carl Ludvig Gustaf, friherre vid faderns död 1842. Född 1824. Registrator. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Eugenia Charlotta, född 1826-06-26 i Götene socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1901-12-21 i Stockholm. Gift 1846-09-03 i Uppsala med ryttmästaren, friherre Johan Gustaf Axel Rappe, född 1822, död 1887.

TAB 6

Carl Ludvig Gustaf, (son av Ulrik Carl Christoffer August, tab 5), friherre vid faderns död 1842. Född 1824-10-30 Kårtorp. Student i Uppsala 1843-11-10. Jur. filosofie examen 1849-12-01 och kameralexamen 1850-06-13. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 26/6. Kammarskrivare vid serafimerordensgillet 1852-03-09 (19/3). Kanslist hos styrelsen över elektriska telegrafverket 1857-09-29. T. f. protokollsförande därst. s. å. 1/12. T. f. revisor i serafimerordensgillet s. å. 3/12. Aktuarie och registrator vid telegrafstyrelsen 1859-03-21. Riddarhusstenograf vid riksdagarna 1858–1859 och 1862–1863. Kopist i ovann. departement 1863-06-29. T. f. protokollssekreterare därst. s. å. 10/7. Kanslist 1867-07-17. En av grundläggarna av telegrafverkets pensionskassa 1868-01-28. Kanslist hos direktionen över Stockholms stads brandförsäkringskontor 1869-05-22. T. f. protokollssekreterare i nämnda departement 1873-02-22. RVO 1874-12-01. T. f. kanslisekreterare s. å. 13/2. Avsked från finansdepartementet 1878-12-31 avsked från telegrafverket 1889-10-18. KNO s. å. 30/11 (1/12). KNS:tOO2kl 1904-01-21. Död s. å. 2/6 i Stockholm. Ägde del i huset nr 32 Sturegatan i Stockholm. Gift 1:o 1862-05-16 i Stockholm med Clara Virginia Hierta, född 1839-02-22 i nämnda stad, död där 1863-05-14 samt begraven å därvarande norra kyrkogård, dotter av grosshandlaren Lars Johan Hierta, och Vilhelmina Fröding. Gift 2:o 1868-12-20 i Stockholm med Helena Viktoria Erskine, född 1848-05-27 i nämnda stad, död där 1874-09-18 samt begraven på Solna kyrkogård Stockholms län, dotter av grosshandlaren David Erskine och Helena Sjöberg.

Barn:

 • 1. Carl, friherre vid faderns död 1904. Född 1863-04-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1881. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1882. Skriftställare. 1887 extra ordinarie amanuens i Nationalmuseum och Kungl. Bibliotek. Död ogift 1929-02-27 i Solna förs, Stockholm (db 67) och begraven i Solna. Ägde del i huset nr 32 Sturegatan i Stockholm samt villa i Råsunda.
 • 2. Ellen Louise, född 1869-11-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. ÖRKHt2kl med krigsdek. ÖKrKIIkl. TMM. TKrM. PrRKHt2kl. BulgRKM1kl. Turk RHalvmSM m eklöv. Wiens universitets hedersmedalj i guld 1925. 1934-11-09 tilldelad Serafimermedaljen.
 • 2. Gustaf, friherre vid broderns död 1929. Född 1871. Major. Död 1929. Se Tab. 7.
 • 2. Harriet Clara, född 1873-12-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1895-08-20 i nämnda stad med äldre lektorn vid svenska reallyceet i Helsingfors, filosofie magister Claes Torsten Gustaf Renvall, från vilken hon 1908 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1868-03-10 i Åbo, död 1927-11-05 i Helsingfors.

TAB 7

Gustaf (Gösta), (son av Carl Ludvig Gustaf, tab 6), född 1871-03-17 i Stockholm. Friherre vid halvbroderns död 1929-02-27. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1891-06-03. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 15/6. Sergeant 1892-06-26. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Löjtnant 1900-04-14. Genomgick krigshögskolan 1904–1906. Lärare å Strömsholm 1907–0910. Ryttmästare 1909-12-17. RSO 1914-09-30. Major i armén 1918-03-15. Chef för svenska telegrambyrån resp. Tidningarnas telegrambyrå 1918–1922. Avsked från regementet 1921. Sekreterare i Automobilklubbens skåneavdelning 1922. Död 1929-10-30 i S:t Pauli förs, Malmö. Gift 1:o 1895-09-28 i Dalskogs kyrka Älvsborgs län med Agnes'' Wessel, från vilken han 1910 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-09-12 i Åmåls förs, vb, med komministern i Mo förs av Karlstads stift David Emanuel Lindqvist, född 1881-02-15 i Nydala socken,, Jönk.), född 1875-12-08 i Västerås. Dotter av ingenjören Jonas Wessel och Anna Margareta Eleonora Holmboe. Gift 2:o 1913-04-02 i S:t Petri förs Malmö ]] med Elsa Stina'' Hjorth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1934-11-25 i Skabersjö förs, Malmöhus län, S:t Pauli förs, Malmöhus län vb nr 339, med kommendörkaptenen Gösta Evald Granström i hans andra gifte, (gift 1:o 1911-10-16 med Mary Ulrika Elisabet Lovén, från vilken han blev skild 1934, född 1888-04-06, dotter av grosshandlaren Erik Alexander Lovén och frances Mary Dillner) född 1887-12-06), född 1890-12-16 i Malmö. Dotter av grosshandlaren Henrik Daniel Hjorth och Selma Christina Petersson.

Barn:

 • 1. Clara, född 1896-09-24 i Malmö. Gift 1:o 1917-12-14 i Åmåls kyrka och med kronoarrendatorn, direktören Sigurd Oskar Strömberg, från vilken hon blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1930-07-09, född 1893-12-18. Gift 2:o 1930-09-01 i Skellefteå med sjökaptenen Johan Mårten Strömberg, född 1895-02-25.
 • 1. Agnes Elly, född 1897-10-02 i Malmö. Gift 1923-07-03 i New York med banktjänstemannen Gustaf Arvid'' Enebuske, född 1893-06-25 i Vislanda förs, Kronobergs län.
 • 1. Helena Margareta (Greta), född 1903-07-20 i Malmö. Gift 1926-08-28 i Malmö (Fröskogs förs, Älvsborgs län, vb) med intendenten vid Fengertors bruk John Fenger-Krog, född 1900-05-10 i Göteborg.
 • 1. Karin, född 1905-09-11 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1929-03-17 i Annedals Göteborg med sin systers svåger, banktjänstemannen Gustaf Alarik'' Enebuske, född 1895-07-08.
 • 2. Carl''-Henrik Gustafsson, född 1913-12-14 i Malmö, liksom helsyskonen. Se Tab. 7A
 • 2. Gustaf Gustafsson, född 1917-02-20.
 • 2. Johan Magnus Gustafsson, född 1920-05-01.

TAB 8

Vilhelm Bogislav, (son av Achates Carl, friherre von Platen, tab 4), född 1786-09-09 Preetz Kammarjunkare 1812. Kammarherre 1821. Död 1852-02-16 på sin egendom Övrabyborg i Övraby socken, Kristianstads län. Gift 1815-08-12 med sin faders halvkusin Ulrika Sofia Elisabet von Platen, född 1800-12-13 Kortzhagen von Platen) och friherrinnan Jeanette Lovisa Koskull.

Barn:

 • Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik, född 1816. Förste hovstallmästare. Död 1897. Se Tab. 9
 • August Fredrik Vilhelm, född 1817-09-22 på Bollerup i likanämnd socken, Kristianstads län. Student i Lund 1832. Sergeant vid skånska dragonregementet 1833-10-30. Officersexamen 1836-10-15. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente 1837-08-11. Löjtnant 1843-11-01. Ryttmästare 1855-09-13. RSO 1863-06-12. Död ogift 1865-12-12 i Växjö och begraven på Övraby kyrkogård. Ägde del i övrabyborg.
 • Vilhelm Julius Fredrik Gustaf, född 1819-12-21 på Bollerup. Förvaltare på Högestad i likanämnd socken, Malmöhus län 1852–1880. Kammarjunkare 1859-08-23. RVO 1868-04-26. Kammarherre 1881-04-26. Död 1891-02-12 i Ystad. Ägde del i Övrabyborg 1852–1891 och gård i sistnämnda stad. Gift 1852-04-14 Gyllebo s län med Magnhild Maria Augusta af Sandeberg, född 1829-08-17 på Mölleröds kungsgård i Finja socken, Kristianstads län, död 1883-05-28 i Ystad och begraven på Övraby kyrkogård, dotter av majoren John David af Sandeberg, och Christina Maria Borgström.
 • Ulla Maria Vilhelmina Natalia, född 1822-08-18 på Bollerup, död ogift 1890-10-13 i Ystad och begraven på Övraby kyrkogård. Ägde del i Övrabyborg.

TAB 9

Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik, (son av Vilhelm Bogislav, tab 8), född 1816-06-30 på Bollerup. Student i Lund 1832-06-18. Korpral vid kronprinsens husarregemente 1833-12-24. Fanjunkare därst. 1835-06-01. Officersexamen vid läroverket i Kristianstad 1836-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 25/11. Löjtnant 1844-02-02. Deltog i kommenderingen till Fy en 1848. Tjänstg. vid hovstallet 1849. Understallmästare hos konungen s. å. 4/7. Stallmästare hos konungen 1850-05-01. RDDO 1852-06-09. Ryttmästare vid ovann. 1858-06-15. Hovstallmästare s. å. 16/6. RNS:tOO 1859-07-07. Chef för Flyinge stuteri s. å. 9/9. RSO 1862-01-28. Avsked från regementet s. å. 5/8. KVO 1870-07-19. Ordförande i andra distriktets prisbelöningsnämnd 1874. Avsked från sistnämnda befattning 1881. Avsked från chefsbefattningen vid Flyinge stuteri s. å. 16/9. Erhöll Malmöhus läns hushållningssällskaps GM s. å. L. Hovstallmästare s. å. 1/12. Ledamot i stuterikommissionen s. å. Avsked därifrån 1886. Död 1897-08-24 på Övrabyborg, som han ägde. Gift 1856-07-22 på Drottningholms slott med hovfröken, friherrinnan Charlotta Emilia Eleonora Stierneld, född 1831-06-04 på Forsby i österåkers socken, Södermanlands län, död 1916-10-24 i Lund ]], dotter av en av rikets herrar, friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld, och hans 2:a fru, grevinnan Jacquette Vilhelmina Gyldenstolpe.

Barn:

 • Vilhelm Algernon Achates Bogislaus, född 1857. Kammarherre. Död 1937-03-24 i Malmö. Se Tab. 10
 • Algernon Carl August Ulrik, född 1868-07-05 på Flyinge kungsgård i Sandby socken, Malmöhus län. Mogenhetsexamen i Lund 1889-12-09. Student i Uppsala 1890. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen 1893-10-09. Kammarskrivare i tullverket 1908-12-14. Bevakningskontrollör vid tullbevakningsinspektionen i Stockholm 1918-11-14.

TAB 10

Vilhelm Algernon Achates Bogislav, (son av Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik, tab 9), född 1857-05-01 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-05-30. Student i Lund s. å. i sept. Ledamot av Kjälltorps sockens kommunalnämnd i Malmöhus län 1885. Vice ordförande i samma nämnd 1886–1895. Tjänstg. kammarjunkare 1889-01-21. Ledamot av styrelsen och verkställande direktör vid Jordberga sockerfabriksaktiebolag 1890. T. f. ordförande i särskilda nämnden för uppskattning av vägar inom Vemmenhögs härad i Malmöhus län 1892-10-15. Vice ordförande vid allmänna skånska lantbruksmötet i Ystad 1893. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Ystads sockerfabrik i Köpinge s. å. T. f. revisor för åren 1894 och 1895 vid Alnarps lantbruksinstitut 1893-12-30. T. f. ordförandesuppleant i nötboskapspremieringsnämnden i Malmöhus län s. å. 16/4. F d ordförande i samma nämnd 1895-03-24. Entledigad därifrån s. å. RVO 1896-12-01. Ordförande i Vemmenhögs härads vägstyrelse 1900–1910. Ordförandesuppleant i nötboskapspremieringsnämnden 1901–1906. Kammarherre 1901-12-01. Ledamot av hushållningssällskapets förvaltningsutskott 1902–1921. RNO 1911-06-06. Ledamot av bestyrelsen för och skattmästare vid skånska hushållningssällskapens jubileumslantbruksmöte i Malmö 1912–1914. Vice ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1918. KVO2kl s. å. 6/6. Hushållningssällskapets stora GM och dess hedersledamot 1921-12-15. Verkställande direktör för sockerfabriken i Jordberga. Ordförande i styrelserna för Börringe–Östratorps järnvägsaktiebolag, för aktiebolag Svenska konstgödnings- och svavelsyrefabrikerna m. m. Arrenderade Slättåkra i Kjällstorps socken, Malmöhus län 1884–1910 och äg. Jämte brodern Övrabyborg sedan 1897. Biogr. i VÄD. Död 1937-03-24 i Malmö. Gift 1884-09-30 Tulesbo med Sofia Maria Matzen, född 1864-06-17 på Tulesbo, död 1912-01-11 i Malmö (Caroli förs, db), dotter av lantbrukaren Nils August Matzen och Minna Magdalena Cruse.

Barn:

 • Achates Carl August, född 1885-06-24 på Slättåkra, liksom syskonen. Student i Lund 1906. Officersvolontär vid Kronprinsens husarregemente s. å. i juni. Avsked 1907-10-00. Officersaspirant vid preussiska dragonregementet von Arnim, nr 12, 1908-01-00. Löjtnant därst. Stupade 1914-08-19 under världskriget på tyska västgränsen (Kellstorps förs, Malmöhus län db).
 • Vilhelm Algernon, född 1887. Förvaltare. Se Tab. 11
 • Ulrika Emelie Sofia (Ulla), född 1889-08-11.
 • Curt Otto Bogislaus, född 1895-07-19. Deltog i världskriget från 1916-03-08. Sårad två gånger. Avsked 1919. Bosatt i Canada.
 • Viveka Ida Vilhelmina, född 1897-06-14. Gift 1920-05-21 i S:t Petri förs Malmö ]] med stabsadjutanten och kaptenen vid generalstaben, löjtnanten i skånska kavalleriregementet Erik Cavalli, född 1895-10-14.

TAB 11

Vilhelm Algernon, (son av Vilhelm Algernon Achates Bogislaus, tab 10), född 1887-07-16 på Slättåkra i Källstorps förs, Malmöhus län. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1906–1908. Elev i Holstein 1908–1909 och vid Thorsjö gård 1909. Gift 1917-03-03 i Malmö med Greta Sofia Vilhelmina Franzén, född 1891-08-12 i Visby. Dotter av majoren Carl Wathier Valentin Franzén och Alma Sofia Vilhelmina Fornell.

Barn:

 • Achates Carl Vilhelm, född 1918-09-22 Övrabyborg län.

TAB 12

Gustat Bogislav, (son av Baltzar Achates von Platen, natural. von Platen, tab 3), född 1753-07-11 på Gränby i Munktorps socken, Västmanlands län. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1766. Förare därst. 1767-09-19. Sergeant 1768-12-31. Fänrik 1770-05-29. Löjtnant i armén 1775-06-22. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1778-08-09. Återtransp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1779-01-21. Stabskapten därst. s. å. 29/4. Sekundmajor vid Nylands regemente 1785-06-23. Premiärmajor därst. 1786-06-11. Överstelöjtnant 1789-07-19. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1794-08-30. RSO s. å. 25/11. Överste i armén 1796-08-21 och för sistnämnda regemente s. å. 23/10. Avsked 1810-05-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 130 bland adelsmän. Död 1830-11-08 Jutila Han bevistade finska kriget 1788–1790, under vilket han blev svårt sårad, samt finska kriget 1808–1809. Gift 1784-03-23 Gammelgård

Barn:

 • Lovisa Margareta, född 1785-02-27 på Gammelgård, liksom syskonen, död 1868-12-25 i Åbo. Gift 1811-12-31 på Gammelgård med majoren (finska friherren) Gustaf Henrik von Willebrand, född 1785, död 1819.
 • Achates Carl, född 1786. Generaladjutant. Död 1850. Se Tab. 13.
 • Robert Gustaf, född 1788-04-28, död 1790-02-08 på Gammelgård.
 • Fredrik August, född 1790-10-07. Kadett vid Haapaniemi 1804-09-01. Kornett vid Nylands lätta dragonkår 1805-05-25. Utexaminerad från Haapaniemi 1807-07-13. Var 1808 vid krigets utbrott kommenderad till tjänstgöring på Sveaborg och råkade vid fästningens övergång s. å. 3/5 i rysk fångenskap samt fördes till Utsjug-Weliki i guvernementet Vologda. Återkom 1809 och anställd 1810 hos svenska ambassadören i S:t Petersburg. Placerad på skånska husarregementet 1810-06-19. Student i Uppsala s. å. 16/11. Kansliexamen därst. 1812. Kopist i hovkanslersexpeditionen s. å. Avsked ur svensk tjänst 1813-05-04. Extra ordinarie kanslist vid kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg s. å. 2/9. Student i Åbo s. å. 13/10. Auskultant i Åbo hovrätt 1814-06-10. Translator vid nämnda kommitté 1816. Titulärråds n. h. o. v. 1817-07-13. Translator vid utrikesministeriet i S:t Petersburg s. å. Protokollssekreterares namn och värdighet samt åter anställd vid kommittén för finska ärendenas beredning 1819-05-30. Avsked 1821 och bosatte sig på familjeegendomen Gammelgård. Död ogift 1868-04-01 på nämnda egendom och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan.
 • Sofia Gustava, född 1791-10-29, död ogift 1877-04-14 i Tavastehus.
 • Ulrika Charlotta, född 1794-03-23, död 1864-02-20 i Tavastehus. Gift 1816-09-18 på Gammelgård med sin kusin, översten Carl Johan von Kræmer, nr 1939, född 1782, död 1834.
 • Johanna Christina, född 1796-10-02, död 1873-06-11 i Helsingfors. Gift 1814-09-13 på Gammelgård med generalmajoren Gustaf Adolf Ehrnrooth A, född 1779, död 1848.

TAB 13

Achates Carl, (son av Gustaf Bogislav, tab 12), född 1786-06-26 på Gammelgård. Fänrik vid Nylands regemente 1787-06-30. Kadett vid Karlberg 1799-09-22. 2. Adjutant vid Mörnerska husarregementet 1802-05-06. Utexaminerad från Karlberg s. å. 24/9. Kornett vid sistnämnda regemente 1803-03-09. Löjtnant därst. 1805-11-05. RSO 1807-07-30. Ryttmästare 1814-02-28. Erhöll GMtf s. å. i febr. Regementskvartermästare 1816-04-30. Major i armén 1819-07-04 och vid regementet, då kronprinsens husarregemente 1823-10-16. Överstelöjtnant i armén 1824-08-24. Överste och chef för regementet 1830-04-22. Generaladjutant 1838-01-28. KSO 1843-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1848-12-28. Död 1850-07-22 i Hälsingborg. Gift 1816-08-06 Hyvikkälä

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1817-10-01 i Ängelholm, död 1846-09-11 i Hälsingborg. Gift 1838-09-22 i sistnämnda stad med överstelöjtnanten, friherre Rutger Henrik Bennet, född 1794, död 1867.
 • Gustava Henriette Lovisa, född 1818-09-22 i Ängelholm, död 1906-04-05 i Hälsingborg. Gift 1840 ?/6 i sistnämnda stad med generalmajoren, greve Alarik Wachtmeister af Johannishus, född 1804, död 1887.
 • Ida Emelie Julie, född 1820-07-02 i Ängelholm, död ogift 1906-05-13 i Hälsingborg.
 • Charlotte Aurore Jeanette, född 1821-12-27 i Ängelholm, död 1853-03-19 Vänersvik. Gift 1848-09-28 med kammarherren, greve Carl August Adlersparre, född 1810, död 1862.
 • Achatia Alina Josefina, född 1823-05-26 i Ängelholm, död ogift 1845-06-26 i Hälsingborg.
 • Gustaf Achates, född 1824. Överstelöjtnant. Död 1910. Se Tab. 14.
 • Carl Bogislaus, född 1828-03-09 i Ängelholm, död där s. å. 13/4.
 • Fredrik Baltzar, född 1831. Överstelöjtnant. Död 1901. Se Tab. 15.

TAB 14

Gustaf Achates, (son av Achates Carl, tab 13), född 1824-11-01 i Ängelholm. Kadett vid Karlberg 1838-11-14. Utexaminerad 1844-12-19. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 28/12. Löjtnant 1849-11-06. Genomgick högre ridskolan i Hannover 1854–1855. Ryttmästare 1862-03-27. RSO 1867-01-28. Major 1869-04-23. RPrRÖO3kl 1873. Överstelöjtnant 1874-06-12. Avsked från regementet 1876-02-11. Död 1910-06-10 i Hälsingborg (Göteborgs domkyrkoförs db). Ägde gård i Hälsingborg. Gift 1:o 1862-08-06 i Nürnberg i Bajern med Louise Mikaeline Josefine Rosalie Brochier de Marimont, född 1829-09-23 (1828-09-29) i München, död 1895-12-13 i Malmö, dotter av professor Alexander Salvator Brochier de Marimont och Antoinette Bleichner. Gift 2:o 1898-11-02 med Edla Ottilia Ohlsson i hennes 3:e gifte (gift 1:o med verkmästaren vid Tumba pappersbruk ingenjören John Edvard Norström, från vilken hon blev skild, född 1850-01-19 i Karlstad, död 1913-03-19 vid Tumba. Gift 2:o 1897 med skriftställaren, filosofie kandidat Carl Fredrik Bernt von Bergen i hans 2:a gifte, född 1838-12-26 i Göteborg, död 1897-08-19 i Stockholm), född 1860-12-14 i Göteborg. Dotter av sjökaptenen Olof Ohlsson och Edla Desideria Wahlgren .

Barn:

 • 1. Gustaf Alexander Henrik Achates, född 1866-01-25 i Ystad. Mogenhetsexamen 1886-05-00. Student i Lund s. å. 17/9. Jur. preliminärexamen 1888-09-14 och kansliexamen 1892-01-29. Extra ordinarie amanuens i sjöförsvarsdepartementet s. å. 9/2. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. Sekreterare vid svenska-norska generalkonsulatet i London s. å. 24/8 och vid svensk-norska generalkonsulatet i Helsingfors 1894-05-24. T. f. vice konsul i Köpenhamn 1899-01-01. Kontorist vid generalkonsulatet i London 1902-01-01. Vice konsul i Köpenhamn 1906-09-28, i Antwerpen 1908-12-11 och i Glasgow 1910-10-21. RDDO 1908-06-04. Konsuls n. h. o. v. 1911-11-25. Vice konsul i London 1913-12-31. RVO 1914-09-30. T. f. vice konsul i Narvik 1918-04-30. T. f. konsul i Rouen 1919-01-14. Konsul i Riga 1919-09-12 (tillträdde ej). T. f. konsul i Rouen 1919-09-12. Konsul därst. 1921-12-16. RFrHL. RFinlVRO1kl. RNO 1928. Gift 1893-12-09 i Saint Josse-ten-Noode i Bryssel med Carmen-Therese-Louise Brochier, född 1870-12-29 i San Sebastian i Spanien. Dotter av vinhandlaren Maurice Jean Alexander Brochier och Louise Josefine Catherine Pruckner.

TAB 15

Fredrik Baltzar, (son av Achates Carl, tab 13), född 1831-02-14 i Ängelholm. Studentexamen i Lund 1847-06-20. Sergeant vid skånska husarregementet s. å. 20/8. Beordrad till den kring Malmö förlagda armékåren 1848. Officersexamen 1849-04-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 19/6. Tjänstg. i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1853-10-01–1856-09-30 och 1858-10-23–1859-11-28. Löjtnant 1855-09-13. Stabsadjutant vid 1. militärdistriktets stab 1860-04-12. Regementskvartermästare s. å. 4/7. Ryttmästare i regementet 1867-05-03. RSO 1872-05-27. Major i armén 1881-10-03. Major vid regementet 1882-05-05. Ordförande i regementets förvaltningsdirektion 1883-07-15–1884-08-26 och 1884-12-07–1888-04-01. Överstelöjtnant 1885-02-06. Avsked från regementet 1888-04-23. Död 1901-06-27 i Hälsingör. Gift 1:o 1866-09-09 i Göteborg med Maria Lovisa (Marie-Louise) Lange, född 1842-04-06 i Varberg ]], död 1876-02-22 i Hälsingborg, dotter av tullpackhusinspektoren Johan Elis Lange och Amelie Geijer. Gift 2:o 1886-07-10 i Köpenhamn med Matilda Sofia Ifversson, född 1854-11-05 i Hälsingborg 1922-01-16. Död 1922-12-16 i Hälsingborgs stadsförs. Dotter av arrendatorn och handlanden Carl Johan Ifversson och Carolina Maria Friberg.

Barn:

 • 1. Amelie Henriette Elisabet, född 1867-06-10 i Hälsingborg, liksom syskonen. Gift 1900-04-25 i Köpenhamn med borgmästaren i Trosa Otto Petrus Borgström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882-07-11 med Alma Gunhild Christina Weber, från vilken han blev skild, född 1857-06-26), född 1852-04-14 i Svedala prästgård Malmöhus län, död 1916-03-17 i Köpenhamn.
 • 1. Carl Fredrik Johan, född 1868. Köpman. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Fredrik Pribbert Bogislav, född 1872. Kapten. Se Tab. 17.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1890-08-27. Furir vid kronprinsens husarregemente. Avsked. Löjtnant i finsk tjänst vid Nylands dragonregemente 1918. Dödligt sårad under striderna söder om Tammerfors s. å. i april och död s. å. 8/4 på Lempäälä lasarett, hemförd och begraven på Hälsingborgs nya kyrkogård.
 • 2. Bogislav Fredrik, född 1891. Civilingenjör. Se Tab. 18.
 • 2. Hubert Fredrik Achates, född 1893. Tjänsteman. Se Tab. 19.

TAB 16

Carl Fredrik Johan, (son av Fredrik Baltzar, tab 15), född 1868-10-14 i Hälsingborg. Överflyttade till Nordamerika. Farmare i Hamilton, Mont. Polisdomare i Missoula, Mont., 1912–1915. Köpman först i Denver, Col., sedan i Los Angelos, Cal. Trädgårdmästare. Gift 1907-09-25 i Missoula med Edit Christine Nyberg, född 1888-03-02 i Helena Mont. Död 1930-10-12 i Los Angelos, Cal. USA. Dotter av Magnus och Alma Nyberg.

Barn:

 • Alma Christine Elisabet, född 1909-09-26 i Missoula. Gift 1:o 1933-03-16 i Wilmington, Cal. med Donald R. Briggs från vilken hon blev skild i Los Angeles, Cal. USA, 1940. Gift 2:o 1941 i Las Vegas, Nevada med Dean Curtis Bobcock, född 1912-10-04.

TAB 17

Carl Fredrik Pribbert Bogislav, (son av Fredrik Baltzar, tab 15), född 1872-06-19 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1892-12-08. Volontär vid Kronobergs regemente 1893-04-22. Elev vid infanterivolontärskolan 1894–1895. Sergeant 1894-07-16. Elev vid Karlberg s. å. 16/8. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant 1901-09-27. Kapten 1911-08-31. GV:sO1M s. å. RSO 1917-06-06. Kapten på reservstat 1919-11-12. Gift 1902-10-15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Märta Louise Ulrika König, född 1879-08-30 i Stockholm. Dotter av kammarherren Erik Johan König, och grevinnan Carolina Lovisa Ulrika Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Henriette Louise Ulrika, född 1903-07-15 i Växjö.
 • Ulla Stefanie, född 1907-03-14 i Växjö.
 • Ingeborg Charlotta Ulrika, född 1912-05-08 i Stockholm.
 • Märta Amelie Ulrika, född 1915-04-19 i Växjö.

TAB 18

Bogislav Fredrik, (son av Fredrik Baltzar, tab 15), född 1891-09-06 i Hälsingborg. Student examen 1919-05-25. Mogenhetsexamen 1909. Elev vid tekniska högskolan 1911. Utexaminerad som civilingenjör från tekniska högskolans avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1915. Ingenjör. Ingenjörsaspirant vid Statens järnvägars banavdelning 1915–1916. Ingenjör vid Väg och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägsavdelning 1916–1918. Avdelnings och byråingenjör vid Åmål-Årjängs järnvägsbyggnad 1918–1929. Idkade entreprenadverksamhet 1929–1930. Bitr. ingenjör vid Varberg-Borås-Herrljunga järnvägars baningenjörkontor för verkstadsbyggnad i Varberg samt för förslag till omläggning av Herrljungalinjens indragning till Borås 1930–1931. Idkat konsulterande verksamhet från 1931. Gift 1:o 1917-11-05 i Maria förs, Stockholm ]] med Astrid Matilda Adrianson, född 1894-10-08 i nämnda stad, död 1929-11-02 i Karlstad. Dotter av tjänstemannen vid aktiebolag Stockholms bryggerier Carl Adrian Adrianson och Cecilia Elisabet Eklund. Gift 2:o 1931-04-06 i Borås förs, ]] med Gunnel Ivarsdotter (Gunn) Nordenskjöld, född 1906-07-07 i Borås. Hushållslärare. Dotter av rektorn vid Tekniska elementarskolan i Borås Carl Ivar Nordenskjöld och Eren Aurell.

Barn:

 • 1. Claus Fredrik, född 1924-01-16 i Mo förs, Älvsborgs län
 • 1. Hans Bogislav, född 1926-08-29 i Åmåls förs
 • 2. Jöran Bogislav, född 1932-01-10 i Borås.
 • 2. Håkan Bogislav, född 1935-07-17 i Borås

TAB 19

Hubert Fredrik Achates, (son av Fredrik Baltzar, tab 15), född 1893-07-16 i Hälsingör, Hälsingborgs förs. Studentexamen 1914. Genomgick kurs vid Chalmers tekniska institut 1917. Genomgick statens torvskola 1918. Anställd som torvtekniskt biträde hos kommerskollegium 1920–1923. Tjänsteman vid stadsingenjörskontoret i Hälsingborg 1923. Gift 1920-06-13 i Helsingborgs stadsförs Malmöhus län med Ellen Matilda Holmström, född 1894-10-06 i Vittskövle socken, Kristianstads län,. Dotter av modellsnickaren August Martin Holmström och Maria Jacobsdotter Roos.

Barn:

 • Hans Hubert Peter, född 1923-08-15 i Hälsingborgs stadsförs
 • Ernst Hubert Fredrik, född 1925-01-08 i Helsingborg.
 • Ellen Sofia Margareta, född 1926-04-20 i Raus förs, Malmöhus län
 • Ellen Viveka, född 1928-06-23 i Gustaf Adolfs förs, Helsingborg
 • Ellen Hjördis, född 1929-09-10 i Gustaf Adolfs förs, Helsingborg
 • Magnus Hubert Bogislav, född 1931-06-07 i Raus förs, Malmöhus län
 • Hubert Fredrik Philip, född 1938-08-02 i Raus förs, Malmöhus län

TAB 20

Fredrik Christian, (son av Baltzar Achates von Platen, natural. von Platen, tab 3), född 1755-01-28 i Tibble socken, Uppsala län. Volontär vid Blixenska regementet i Stralsund 1766-05-09. Rustmästare vid Tavastehus regemente 1767. Förare därst. 1768-12-31. Sergeant 1770-05-10. Sergeant vid Savolaks regemente 1772-11-08. Fänrik därst. 1773-03-03. Genom byte fänrik vid Hälsinge regemente 1774-01-12. Stabslöjtnant därst. 1777-02-24. Stabskapten 1778-02-04. Sekundmajor 1789-11-21. RSO vid Värälä 1790-08-21. Premiärmajor 1792. Överstelöjtnant 1798-10-22. Överste i armén 1803-07-25. RmstkSO 2kl 1809-07-03 överste för sistnämnda regemente s. å, 9/8. Generalmajor 1814-07-26. Död 1815-03-04 i Vänersborg under hemtåget från Norge. 'Han bevistade finska kriget 1788–90 och därunder affärerna vid Kaipiais och Anjala 1789, likaledes fälttåget mot Norge 1808 samt åter i Finland 1808–1809 och var då med vid Lappfjärd och Oravais, där han såsom brigadchef kommenderade avantgardet och uppehöll ryssarna i flera timmar samt sårades illa i halsen av en kanonkula.'. Gift 1:o 1784-02-15 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län med Catharina Margareta Nordenadler, född 1759-12-10 Hammar s län, död 1791-02-17 på Högbo bruk, dotter av överstelöjtnanten Teodor Nordenadler, och Catharina Margareta Hierta. Gift 2:o 1792-09-06 Ludvika med friherrinnan Beata Charlotta Cedercreutz, född tvilling 1766-04-26, död 1801-06-26 Lemstanäs, dotter av överjägmästaren, friherre Johan Axel Cedercreutz, och Sara Gustava von Ehrenheim B. Gift 3:o 1805-08-27 Ön med sin 2:a frus morbroders änka Elisabet Sofia Bjuggren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-06-30 Jularbo, dotter av bergsrådet Magnus Bjuggren och Anna Sofia Geijer.

Barn:

 • 1. Catharina Charlotta, född 1784-11-09. Stiftsjungfru. Död 1844-10-09 i Gävle. Gift 1707-09-10 på Lemstanäs med sin 2:a styvmoders svåger, kaptenen Johan Vilhelm von Ehrenheim B, i hans 2:a gifte, född 1760, död 1815.
 • 1. Fredrik Teodor, född 1788-01-31 i Ovansjö socken. Kadett vid Karlberg 1801-09-30. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid finska gardet s. å. 12/4. Löjtnant vid 2. gardet 1810-04-10. Transp. till Hälsinge regemente 1811-01-15. Kapten därst. 1812-07-21. GMtf 1814-01-19. Majors karaktär s. å. 8/11. RPrJohO 1816-01-12. Regementskvartermästare s. å. 23/7. Kapten i generalstaben s. å. 13/8. Major därst. 1817-03-18 och vid Hälsinge regemente 1818-03-03. RSO s. å. 20/5. Överstelöjtnant i generalstaben 1824-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1843-03-11. Död ogift s. å. 2/5 i Gävle.
 • 2. Achates Johan, född 1793-08-09, död 1797-04-18 på Lemstanäs.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1795. Major. Död 1850. Se Tab. 21
 • 2. Carl Christian, född 1800-08-24 på Lemstanäs. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1818-09-24. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 13/10. Löjtnant därst. 1826-09-21. Kapten 1836-06-04. 3. Major 1850-04-03. RSO 1851-11-10. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1858-04-09. Avsked ur krigstjänsten 1882-11-24. Död ogift 1888-02-05 i Västerås.
 • 3. Elisabet Fredrika, född 1807-01-05 på Ön. Stiftsjungfru. Död ogift 1855-10-21 i Arboga.

TAB 21

Gustaf Reinhold, (son av Fredrik Christian, tab 20), född 1795-01-25 Lemstanäs. Kadett vid Konowska militärinstitutet. Kadett vid Karlberg 1809-09-29. Utexaminerad 1813-07-16. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 7/8. 2. Stabslöjtnant därst. 1817-04-22. Kaptens n. h. o. v. 1823-05-06. Kapten i regementet 1828-04-21. RSO 1836-07-04. Major i regementet 1842-04-06. Avsked s. å. 28/5. Död 1850-02-22 Mälby. Gift 1:o 1823-05-29 med sin styvmoders systerdotter Christina von Stockenström, född 1799-12-26 i Garpenbergs socken, Kopparbergs län, död 1824-09-24, dotter av bergsrådet Salomon Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström, och Anna Christina Bjuggren. Gift 2:o 1833-07-08 på Garpenbergs bruk med sin första frus syster Sofia von Stockenström, född 1801-03-16, död 1887-10-21 i Uppsala.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet Malvina, född 1824-03-08. Statsfru hos drottningen 1863-09-04. Överhovmästarinna 1880-01-26. Död 1901-06-23 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg. Gift 1845-08-24 i Vårdinge kyrka Södermanlands län med överstekammarjunkaren, greve Axel Jakob De la Gardie, född 1819, död 1879.

Källor

Philip Fr:son von Platen och Gösta L:son von Platen, Ätten von Platen (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: