:

Benzelstierna nr 1628

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Benzelstierna nr 1628 B)

Adliga ätten Benzelstierna nr 1628 †

Adlad 1719-06-25, introducerad 1720, 1747-08-03, introducerad 1747, 1751-11-23, introducerad 1752. Utdöd 1880-02-11.

En gren av ätten uppflyttades 1778 i dåvarande riddarklassen under nr 1628 A. En annan gren naturaliserades i Finland 1837 och immatrikulerades på finska riddarhuset 1837 under nr 203 bland adelsmän, men utdog på finska riddarhuset 1875. En Benzeliernas ättling slog sig ned i Mainz, där han 1732-08-24 förlänades med riksadligt stånd. Hans son, kurmainzska rikshovrådet Johan Filip Christoffer Jakob Josef, upphöjdes 1746-11-13 till riksfriherre med predikatet Sternau, samt kallade sig von Benzel-Sternau. Från hans son Rudolf, som 1790-09-30 blev bayersk greve med predikatet von Hohenau, härstamma de ännu levande grevarna, som skriva sig Benzel zu Sternau und Hohenau.

Benzelstierna%20A1628B00.png

TAB 1

Henrik Jakobsson. Nämndeman och skattebonde i Bensbyn, Neder-Luleå socken, Norrbottens län. Död 1654-02-00. Gift 2:o med Margareta Jonsdotter.

Barn:

 • 2. Erik Benzelius den äldre, född 1632-12-16 i Bensbyn, av vilken han tog sitt tillnamn. Student i Uppsala 1644-03-23. Disp. 1654-04-08 och 1658-05-15 samt fil. mag. i Uppsala 1661-06-13. Notarie i fil. fakulteten vid Uppsala universitet 1658. Adjunkt i moralfilosofi i Uppsala 1662. Extra ordinarie professor i historia och moralfilosofi 1665-11-26. Extra ordinarie professor i teologi 1666-10-25. Ordinarie teologisk professor i Uppsala samt kyrkoherde i Börje 1668-09-11. Teologisk doktor 1675-10-01 vid konung Carl XI:s kröning. Kyrkoherde i Vaksala 1675. Biskop i Strängsnäs stift 1687-01-07. Ärkebiskop 1700-09-29. Död 1709-02-17 i Uppsala och begraven 1709-05-18 i domkyrkan, Uppsala, varest hans epitatium ses [Bbl]. 'Han lycka gjordes, då han blev lärare åt riksdrotset greve Magn. Gabr. De la Gardies äldste son, greve Gustaf Adolf De la Gardie, med vilken han gjorde vidlyftiga utländska resor. Blev 1690 kronprinsens, sedermera konung Carl XII:s informator i teologi och kyrkohistoria. Undanbad sig det honom erbjudna adelskap, vilket exempel de av hans tre söner, som alla etter varandra blevo ärkebiskopar, följde, men vilken utmärkelse hans övriga söner samt sonbarn antogo.' Gift 1:o 1668-01-16 med Margarete Odhelia, född 1653-10-08 i Uppsala, död 1693-05-17 i Strängnäs och begraven 1693-05-18, i Strängnäs domkyrka, dotter av kyrkoherden i Nikolai församling, Stockholm, teologiska professorn doktor Ericus Haquini Odhelius och Margareta Olofsdotter Laurelia. Gift 2:o 1695-03-10 på Vattholma bruk i Lena socken, Uppsala län med Anna Mackeij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1665 med bruksägaren Anders Larsson Hök, död 1687, broder till häradshövdingen Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök) , född 1648-08-00 på Åkerby bruk i Lövsta socken, Uppsala län, död 1704-10-31, dotter av bruksägaren på Hammarby Isak Mackeij och Anna Leufstadia.

Barn:

 • 1. Erik Benzelius den yngre, född 1675. Ärkebiskop. Död 1743. Se Tab. 2.
 • 1. Olof Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1678. Assessor. Död 1726. Se Tab. 13.
 • 1. Lars Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1680. Landshövding. Död 1755. Se Tab. 14.
 • 1. Jakob Benzelius, född 1683. Ärkebiskop. Död 1747. Se Tab. 16.
 • 1. Nils Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1686-06-10 i Uppsala. Student i Uppsala 1699-01-21. Volontär vid livgardet 1703. Fänrik vid Södermanlands regemente 1704-09-29. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1708-05-03. Adlad 1719-06-25 jämte sina bröder Olof, Lars och Gustaf (introducerad 1720 under nr 1628). Fick efter återkomsten ur ryska fångenskapen löjtnants indelning vid Södermanlands regemente 1722. Kaptens karaktär 1722-06-06. Avsked 1725-08-31. Erhöll pension 1734-09-30. Död 1737-06-06 på Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län barnlös och begraven 1749 i Clara församling, Stockholm samt slöt själv sin ättegren. Han bevistade slagen vid Frauenstadt 1706-02-03 och Poltava 1709-06-29, då han blev fången och förd till Tobolsk i Sibirien. Gift 1723-05-31 i Maria församling, Stockholm med Sara Isogæa i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Carl Hedeman), död 1749-06-16, på Åkerlänna, 'förgiven av en bondhustru', dotter av kyrkoherden i Klara Simon Isogæus och Catharina Thun.
 • 1. Gustaf Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1687-08-03 i Strängnäs. Student i Uppsala 1699-01-21. Auskultant i riksarkivet 1712-09-26. Extra ordinarie. kanslist i utrikesexpeditionen 1713-09-28. Kanslist i kanslikollegii expedition 1714-10-15, men måste avstå denna befattning 1716. Kopist i kanslikollegii expedition 1717-06-22. Kanslist 1719-03-06. Adlad 1719-06-25 jämte sina bröder Olof, Lars och Nils (introducerad 1720 under nr 1628). Extra ordinarie kanslijunkare 1721-12-22. Aktuarie i riksarkivet 1725-06-25 bibliotekarie vid kunglig biblioteket 1732-12-15. Kunglig sekreterare och censor librorum 1737-06-18. Död 1746-04-28 i Stockholm, barnlös, och slöt själv sin ättegren samt ligger begraven i familjegraven, Uppsala domkyrka. Gift 1729-03-00 med Johanna Catharina Burman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756-07-25 med ärkebiskopen Magnus Beronius, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1775, en av stamfäderna för adlad, friherre och grevliga ätterna Björnstjerna), född 1710-04-25, död 1778 i Uppsala, dotter av landskamreraren i Uppsala län Elof Burman.
 • 1. Henrik Benzelius, född 1689-08-07 i Strängnäs. Student i Uppsala 1701-02-16. Disputant. 1711-04-26. Præpositus vid Lunds universitets kommunitet 1719-10-09. Extra ordinarie professor i fil. fakulteten i Lund 1720-03-03. Professor i Österländska och grekiska språk 1728-12-30. 3. Teologisk professor samt kyrkoherde i Valkärra och Stångby församling 1732-10-10. Teologisk doktor 1733-03-10. Universitetsrektor 1734. 2. Teologisk professor 1735-07-23. 1. Teologisk professor och domprost i Lund 1738-12-06. Biskop och prokansler i Lund 1740-08-18. LVA 1746-10-25. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1747-09-16. Död 1758-05-20 i Uppsala och ligger med sin fru begraven i Bälinge kyrka, Uppland, där ett epitafium över dem uppsattes. Han gjorde i yngre år vidsträckta utrikes resor och var därunder närvarande vid kalabaliken i Bender 1713-02-01. Såsom ärkebiskop begrov han konung Fredrik I 1751, krönte konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, samt döpte prinsarna Carl och Fredrik Adolf samt prinsessan Sofia Albertina [Bbl]. Gift 1725-07-15 i Linköping med Emerentia Rudén, adlad Rudenschöld, född 1708-05-27 i Åbo, död 1770-01-02, dotter av biskopen i Linköping Torsten Rudén och hans 2:a hustru Magdalena Wallvijk.

TAB 2

Erik Benzelius den yngre (son av Erik Benzelius den äldre, Tab. 1), född 1675-01-27 Uppsala. Student i Uppsala 1682-11-25. Disputant 1692-12-17. Avlade examen i teologisk fakulteten 1694-05-12. Företog med kunglig stipendium en utrikes studieresa 1697–1700. Disputant 1702-05-10. Universitetsbibliotekarie 1702-08-30. Prästvigd 1709. Teologisk doktor 1719-03-20 vid drottning Ulrika Eleonoras kröning. Kyrkoherde i Hagby och Ramsta församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1719-04-20,. Teologisk professor vid Uppsala akademi 1723-04-30. Biskop i Göteborgs stift 1726-03-07 biskop i Linköpings stift 1731-03-05. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1742-09-20. LVA 1740-02-23 (preses 1743). Död 1743-09-23 i Linköping, innan han hunnit tillträda ärkebiskopsdömet, och bisatt i Linköpings domkyrka 1743-09-27 i Linköping begraven 1743-11-08. Såsom ärkebiskop begrov han 1742-12-01 drottning Ulrika Eleonora. Hans barn blevo 1751-11-22 upphöjda i adligt stånd (sönerna 1752 introducerde och intagna näst efter ärkebiskoparna Erik Benzelius den äldres och Jakob Benzelii barn) [Bbl]. Gift 1703-06-16 med Anna Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598, född 1686-09-19, död 1766-05-20 i Linköping, dotter av biskopen i Skara Jesper Svedberg och hans 1:a fru Sara Albrektsdotter Behm.

Barn:

 • Erik Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1705. Bergsråd. Död 1767. Se Tab. 3.
 • Margareta Benzelia, adlad Benzelstierna, född 1708-03-17 i Köpenhamn, död i Köpenhamn 1772-12-27. Gift 1726-12-29 med professorn, fil. mag. Andreas Norrelius i Uppsala i hans 1:a gifte, från vilken hon 1733-10-09 blev skild, född 1678 i Stockholm, död 1749 i Uppsala.
 • Carl Jesper Benzelius, född 1714. Biskop i Strängnäs stift. Död 1793. Se Tab. 6.
 • Albrekt Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1715. Direktör. Död 1763. se Tab. 8.
 • Adolf Benzelius, adlad Benzelstierna, född 1718. Skogsintendent i Amerika. Död 1775. Se Tab. 12.
 • Ulrika Benzelia, adlad Benzelstierna, född 1725-05-14, död 1766-05-11 i Linköping. Gift i Linköping 1740 med biskopen i Linköpings stift Petrus Filenius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1767 med Maria Worster, död 1795, dotter av grosshandlaren i Stockholm Samuel Worster och Margareta Luther) (Hm.), född 1704-04-26 i Rödinge socken, Malmöhus län, död 1780-06-02 i Linköping.

TAB 3

Erik Benzelius, adlad Benzelstierna (son av Ericus Benzelius den yngre, Tab. 2), till Böksholm i Drevs socken, Kronobergs län. Född 1705-04-29 i Uppsala. Student i Uppsala 1711-12-15. Auskultant i bergskollegium 1726-08-31. Bergsfogde vid Stora Kopparberget 1731-01-16. Geschworner vid Stora Kopparberget 1738-04-21 bergmästare i Skåne, Halland och Blekinge samt Kronobergs län 1742-04-03. Assessors karaktär 1760-08-21. Bergsråds avsked 1763-12-16. Död 1767-03-27 på Böksholm och begraven i Drevs kyrka, vilken han 1751 lät på egen bekostnad måla. Gift 1732 med Christina Ehrenholm, född 1705, död 1775-08-20 i Stockholm (Inr. Tidn. nr 65.) var dotter av rådmannen i Falun Hans Danielsson och Margareta Israelsdotter av Rottneby-släkten (ointroducerade ätten Gyllenknoster), [familjepapper hos släkten Gadolin i Finland], (möjligen dotter av (SK.) stadssekreteraren i Stade Johan Christoffer Kippius, adlad Ehrenholm, men ej introducerad, och Ingrid Franc).

Barn:

 • Erik, född 1734, död 1740.
 • Lars, född 1735. Bankoreferendarie. Död 1808. Se Tab. 4
 • Hans Emanuel, född 1740-02-06. Auskultant i Svea hovrätt. Sekreterare vid tullverket 1770-08-06. Död ogift 1779-03-22 i Stockholm.

TAB 4

Lars (son av Erik Benzelius, adlad Benzelstierna, Tab. 3), född 1735-04-01. Student i Lund 1744 (Sbn.). Inskriven i Göta hovrätt 1756 (Sbn.). Antagen på prov i banken 1761-09-09. Kanslist i Lund 1762-03-24. Äldste kanslist 1770-07-16. Notarie 1770-12-03. Referendarie 1774-06-08. Avsked 1794-06-05. Död 1808-09-05 i Stockholm. Gift 1:o 1767-02-22 i Stockholm med Beata Charlotta de Besche, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin kusin, ryttmästaren Göran Rotkirch, född 1743, död 1818), född 1743-10-13, död 1786-05-29 i Mogata socken, Östergötlands län, dotter av bankokommissarien Johan Jakob de Besche, och Anna Catharina Hilchen. Gift 2:o 1768 med Anna Fredrika Leijel, född 1744-02-04, död 1809-03-06, i Stockholm, dotter av inspektören vid Avesta bruk Per Leijel, och Anna Catharina Barck.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1767-03-08, död 1848-04-21. Gift 1791-05-02 Grimstad med prosten och kyrkoherden i Vinnerstads och Motala församlingars pastorat av Linköpings stift, kunglig hovpredikanten Johan Vilhelm Grewillius, född 1758-04-15 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län, död 1814-10-10, i Vinnerstads prästgård.(Hm.).
 • 2. Petronella, född 1769-07-09, i Katarina församling, Stockholm, död 1769-12-29.
 • 2. Johanna Catharina, född 1770-08-02 i Katarina församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1792 (med vilken är ej känt).
 • 2. Christina Lovisa, född 1771-07-24, i Katarina församling, Stockholm, död 1772-07-03.
 • 2. Erik, född 1772. Bankokommissarie. Död 1816. Se Tab. 5
 • 2. Peter, född 1774-04-30 i Katarina församling, Stockholm, död 1786 (före 1786-11-09) genom olyckshändelse i Engelska kanalen.
 • 2. Carl Fredrik, född 1779-07-29 i Maria församling, Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1799-03-18.
 • 2. Gustav Adolf, född 1781-02-16.

TAB 5

Erik (son av Lars, Tab. 4), född 1772-09-13. Antagen på prov i riksbanken 1793-11-28. Kontorsskrivare i riksbanken 1801-02-05. Kanslist 1803-06-16. Revisor 1804-09-13. Bokhållare i bokslutskontoret 1806-07-24. Notarie 1810-06-26. Kommissarie i kansliet 1812-09-03. Transporterad till kommissarie i växelbanken 1816-11-21. Död 1816-12-09 i Stockholm. Gift 1799 med Anna Elisabet Ekblom, född 1781 eller 1782, död änka.

Barn:

 • Anna Helena, född 1800-06-15, i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1898-06-11 i Stockholm.
 • Erik Ulrik, född 1802-01-01. Antagen på prov i riksbanken 1820-02-10. Utesluten från tjänstgöring 1825-07-21. Åter antagen på prov 1829-12-14. Ånyo utesluten från tjänstgöring 1830-06-21. Död ogift 1833-04-30 (1833-12-30) i Katarina församling, Stockholm. (Medd. av not. Georg Henning, Stockholm.)
 • Agda Aurora Amalia, född 1807-01-13, död 1874-11-17 i Lenna prästgård, Stockholms län. Gift 1834-05-28 i Stockholm med kyrkoherden i Danderyds, sedan i Lenna pastorat av ärkestiftet Carl Erik Unander, född 1798-04-14 i Gryta socken, Uppsala län, död 1881-10-08 i Lenna prästgård.
 • Matilda (Tilda) Dorotea Cecilia, född 1810-07-28, död 1879-09-14 i Stockholm. Gift 1865-10-22 i Stockholm med fabrikören Anders Lennmark, född 1802-02-16 i Lenna socken, död 1869-04-09 i Stockholm.
 • Olga Vilhelmina Constantia, född 1812-01-12 (Wasa).
 • Emilia Charlotta, född 1814-01-28 i Stockholm, död ogift 1852-01-08 i Danderyds socken, Stockholms län.

TAB 6

Carl Jesper Benzelius (son av Erik Benzelius den yngre, Tab. 2), född 1714-01-16 i Uppsala. Student i Uppsala 1722-06-07 och i Lund 1729-02-17. Disputant i Lund 1735-05-12 och ånyo 1736-06-02. Prästvigd i Linköping 1738-04-29. Fil. mag. i Lund 1738-05-15. Extra ordinarie hovpredikant 1741-04-20. Ordinarie hovpredikant 1742-05-28. Teologisk doktor i Helmstadt 1748. 3. Teologisk professor i Lund samt kyrkoherde i Stångby och Vallkärra församlingars pastorat av Lunds stift 1750-08-20. 2. Teologisk professor samt kyrkoherde i Uppåkra och Flackarps församling 1763. Biskop i Strängnäs stift 1776-10-17. Erhöll rätt att liksom ordenspredikanterna bära mindre serafimerordenskorset 1779-04-28. LNO 1786-11-27. Död 1793-01-02 i Strängnäs och ligger med sin fru begraven på Åkers kyrkogård Södermanlands län under en med latinsk inskrift prydd marmorsten. Han antogs 1744 i Berlin till prinsessan Lovisa Ulrikas handledare i svenska språket, fick 1779 serafimerordens kaplanstecken till åminnelse därav, att han inför konung Fredrik I enskilt i dess rum höll den första ordenspredikan. Han blev jämte sina syskon upphöjd i adligt stånd 1751-11-22, men behöll sitt ofrälse namn, eftersom han tillhörde det andliga ståndet [Bbl]. Gift 1748-12-15 med Johanna Helena Arnell, född 1729-03-02, död 1793-01-14 i Strängnäs och begraven på samma gång som mannen, dotter av kyrkoherden i Jakobs församling, Stockholm Lars Arnell och Johanna Kolthoff, samt syster till Johan, Lars och Carl Arnell, adlade och adopterade Arnell.

Barn:

 • Carl Erik, född 1749. Överstelöjtnant. Död 1826. Se Tab. 7.
 • Anna Elisabet, född 1752-06-03 i Lund, död ogift 1782-06-20 i Strängnäs och begraven på Åkers kyrkogård.
 • Johanna Ulrika, född 1754-09-03, i Lund, död i Lund 1755-07-04.
 • Carolina Helena, född 1755-12-13 i Lund, död ogift 1825-03-21 i Stockholm.
 • Johanna Christina, född 1759-08-09, i Lund, död 1837-01-23 i Stockholm och begraven i Cederstedtska graven, Storkyrkan. Gift 1783-03-06 med bergsrådet Jonas Cederstedt, född 1756, död 1811.

TAB 7

Carl Erik (son av Carl Jesper Benzelius, Tab. 6), född 1749-12-01. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1766. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1767-02-01. Fänrik 1768-12-10. Löjtnant 1773-03-31. Kapten 1776-05-01. Major 1788-04-30. Överstelöjtnants avsked 1794-06-23. Död 1826-03-07 i Kristianstad. Gift 1783-08-19 Torup med stiftsjungfrun (friherrinnan) Eleonora Sofia Stjernblad, född 1758-01-27 på Torup, död 1829-02-24 i Kristianstad, dotter av överceremonimästaren Hack eller Haquin Tholijn, adlad och adopterad Stjernblad, nr 1370, och Maria Sofia Beck-Friis.

Barn:

 • Johanna (Jeanette) Maria, född 1784-05-10 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1874-05-28 Maglö s län. Gift 1814-06-19, i Kristianstad med överstelöjtnanten greve Henning Rudolf Horn af Rantzien, i hans 2:a gifte, född 1773, död 1827.
 • Eleonora Carolina, född 1785-04-07 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1867-12-28 i Kristianstad. Gift i Kristianstad 1812-03-13, med generaladjutanten Adolf Sebastian Geete, född 1770, död 1825.
 • Eva Charlotta', född 1788-01-19, död 1875-12-29 på Maglö. G. 1:o 1805-12-22 Hammar s län med överstelöjtnanten Carl Odencrantz, från vilken hon 1811-11-29 blev skild, född 1768, död 1840. Gift 2:o 1812-09-02 med generalmajoren friherre Fabian Ernst Wrede af Elimä, född 1782, död 1833.
 • Carl Mattias, född 1789-03-17 på Hammar. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1795-06-04. Kadett vid Karlberg 1804-09-29 utexaminerad 1807-04-27. Kornett vid skånska dragonregementet 1807-10-27. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1816-03-29,. Ryttmästares ???n. h. o. v. 1821-12-18. Avsked 1832-06-02. död ogift 1870-11-29 på Maglö.
 • Sofia, född 1793-08-26, på Hammar, död ogift 1814-08-06 i Kristianstad.
 • Erik, född 1799-03-31 på Hammar, död 1801-05-19 i Kristianstad.

TAB 8

Albrekt Benzelius, adlad Benzelstierna (son av Erik Benzelius den yngre, Tab. 2), född 1715-02-11. Student i Uppsala 1724-02-18. Klädesfabrikör. Direktörs titel 1757-09-13. Död 1763-01-24 i Lidköping. Gift 1743 med Johanna Elisabet Timan, född 1726, död 1769-01-28 i Lidköping.

Barn:

 • Erik Ulrik, född 1744-04-06. Löjtnant i ostindiska kompaniets tjänst. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1794-02-12 i Göteborg.
 • Anna Eva, döpt 1745-12-30 i Maria församling, Stockholm.
 • Carl, född 1746-12-19. Auskultant i Göta hovrätt. Notarie vid kommissorialrätten i Borås. Död 1768-06-26.
 • Johan, född 1749-06-24. Lärstyrman 1764. Vistades 1767–1769 såsom student vid Lunds universitet. Löjtnantsexam. 1769-08-25. Löjtnant vid amiralitetet 1773-02-17. Drunknade 1775-07-17 vid Marockanska kusten, då han med slupen skulle gå i land från skeppet Prins Carl.
 • Albrekt, född 1750, död 1757-08-06 i Lidköping.
 • Brita Sofia, född 1753-11-27 i Lidköping, död 1811-01-07 i Vadstena. Gift 1783-11-04 Lillaryd med löjtnanten Johan Georg Ridderborg, född 1738, död 1790.
 • Adolf, född 1755-01-13 i Lidköping, död i Lidköping 1755-02-20. Lars Fredrik, född 1759-04-25 i Lidköping. Student i Lund 1772-01-18. Volontär vid Södermanlands regemente 1779-03-00. Sergeant Södermanlands regemente 1779-12-15. Fänrik 1780-05-20. Fänrik vid örlogsflottan 1786-09-21. Löjtnant vid örlogsflottan 1788-11-19. Erhöll ständig tjänstfrihet 1796-12-12 och fänrikslön på extra stat 1797-01-23. Erhöll pension 1798-01-22. Avsked 1798-05-26. Död 1808-12-24 på sin egendom Kälfve i över Enhörna socken, Södermanlands län. Han var 1789-02-00 i begrepp att vilja uppbränna ryska flottan vid Köpenhamn och dömdes därför av danska regeringen till livstidsfängelse på en fästning i Norge, därifrån han dock sedan lösgavs [Bbl]. Gift med Ulrika Dygdig Nyström, född 1764-03-08, död 1826-11-09 på Kälfve.
 • Albrekt, född 1760-11-04, död 1761-02-03 i Lidköping.
 • Jesper Albrekt, född 1763. Kapten. Död 1833. Se Tab. 9

TAB 9

Jesper Albrekt (son av Albrekt, Tab. 8), född 1763-07-22 i Lidköping. Gick till sjöss 1778. Skeppare 1784. Fänrik vid amiralitetet 1790-07-22 löjtnants avsked 1796-04-20 löjtnant vid arméns flotta 1808-04-28 kapten i armén 1808-12-13. Kommendant på Karlshamns kastell 1811-04-02. RSO 1829-08-31. Död 1833-08-16 i Karlshamn. Han bevistade finska kriget 1790 och erhöll guldmedalj för tapperhet till sjöss. Gift 1:o 1790-12-10 med Catharina Dorotea Wettergren, född 1771, död 1809-03-23 i Stockholm. Gift 2:o med Magdalena Wickberg, född 1785-04-19, död 1861-01-04 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm.

Barn:

 • 1. Helena Elisabet, född 1790-09-28 i Vadstena, död 1809-07-13 i Stockholm.
 • 1. Erik Albrekt, född 1791-10-26 i Stockholm. Inskriven i krigstjänst 1802-05-20. Styrman vid örlogsflottans konvojavdelning 1808-05-04. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1808-07-22 seglade tidtals som befälhavare på kofferdifartyg. Avsked ur svensk tjänst 1809-12-22 och överflyttade till Finland. tillfällig lärare vid navigationsskolan i Åbo 1816-09-21. Lärare vid navigationsskolan i Helsingfors 1829-01-27, och i Åbo 1833-03-11. Kollegiiassessors titel 1836-08-03. Uppsyningsman i Åbo lotstördelning 1837-02-07 naturaliserad finsk adelsman Jämte brodern Johan 1837-02-15 och introducerad på finska riddarhuset under nr 203 bland adelsmän 1838-10-03. Död ogift 1845-06-21, i Åbo
 • 1. Johanna Catharina, född 1794-05-19. Död 1841-10-24 i Ronneby. Gift 1815-11-18 på Karlshamns kastell med handlanden Carl Axel Edelfelt, född 1787,. död 1830.
 • 1. Carl Jesper, född 1796-04-28 i Stockholm. Sjöfarande.
 • 1. Carolina Dorotea, född 1797-05-14 i Stockholm, död i Stockholm 1848-09-02. Gift 1818-07-22 i Karlshamn med majoren Gustaf Vilhelm Gyllenhammar, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1866.
 • 1. Vilhelm, född 1799. Sjöfarande.
 • 1. Catharina Sofia, född 1800-08-24, död ogift 1851-05-10 i Stockholm.
 • 1. Buonaparte, född 1801. Sjöfarande.
 • 1. Johan, född 1803. Apotekare. Död 1849. se Tab. 10.
 • 1. Dorotea, född 1804-04-01, död ogift 1855.
 • 1. Jonetta Albertina, född 1805-09-14 död 1880-05-18 i Södertälje. Gift 1842-11-10 med apotekaren i Södertälje Carl Peter Lidman, född 1807-01-11 i Järlåsa socken, Uppsala län, död 1881-05-21 i Märsta, Husby socken, Stockholms län.
 • 1. Lars Jesper, född 1808. Underlöjtnant. Död 1880. Se Tab. 11.

TAB 10

Johan (son av Jesper Albrekt, Tab. 9), född 1803-08-08 i Stockholm. Apotekare och brunnsintendent i Nykarleby, Finland. Blev, jämte brodern Erik Albrekt, naturaliserad finsk adelsman 1837-02-15 och introducerad på finska riddarhuset under nr 203 bland adelsmän 1838-10-03. Död 1849-08-07 i Nykarleby. Gift 1832-10-02 med Augusta Vilhelmina Becker, född 1813-12-30 i Jakobstad, död 1893-01-26 1 Nykarleby, dotter av kofferdikaptenen Gustaf Becker och Regina Elisabet Strömmer.

Barn:

 • Vilhelmina Elisabet, född 1833-07-25 i Nykarleby, liksom syskonen, död i Nykarleby ogift 1864-03-02.
 • Augusta Rosalia, född 1835-01-02, död ogift 1867-05-15 i Jakobstad.
 • Henrika Albertina, född 1837-03-06, död 1877-02-02 i Helsingfors. Gift 1860-03-29 med sjökaptenen Fredrik Gustaf von Schantz, född 1829, död 1904.
 • Amanda Ulrika, född 1839-07-05 död ogift 1891-02-04, i Nykarleby.
 • Johanna Emilia, född 1841-12-02, död ogift 1869-04-04 i Helsingfors.
 • Eric Albrekt, född 1844-11-27. Student i Helsingfors 1864-10-07. Agent för fängelseföreningen 1870. Död ogift 1875-06-18 i Helsingfors och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan.
 • Anna Charlotta, född 1846-11-26, död 1848-12-26.

TAB 11

Lars Jesper (son av Jesper Albrekt, Tab. 9), född 1808-12-08 i Stockholm. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1836-04-23 avsked ur krigstjänsten 1841-10-06. Död 1880-02-11 i Kristianstad och slöt troligen ätten på manssidan. Han tjänstgjorde 1831–36 som underofficer i franska armén. Gift 1846-01-09 i Kristianstad med Charlotta Magdalena Linderholm, född 1821-09-19, i Kristianstad, död i Kristianstad 1875-01-18, dotter av guldsmeden Nils Peter Linderholm och Maria Elisabet Lundberg.

Barn:

 • Sofia Elisabet Magdalena, född 1841-10-22, död 1869-12-22 i Kristianstad. Gift i Kristianstad 1868-05-22 med styckjunkaren vid Vendes artilleriregemente, svärdsmannen Nils Stjernström, född 1841.
 • Jenny Oskara Hildegard, född 1847-11-28 i Karlskrona, död 1923-02-02 i Lund (Trelleborgs förs, db). Gift 1869-06-04 i Kristianstad med folkskolläraren i Halmstad Mals Linus Ohlson, från vilken hon blev skild, född 1839 i Önnarps socken, Malmöhus län.
 • Carolina Helena Charlotta, född 1850-02-07 i Karlskrona. Död 1932-05-07 i Hultsfred, Virserums förs, Kalmars län (db nr 22). Gift 1879-06-01 i Kristianstad med läroverkskollegan vid lägre elementarläroverket i Oskarshamn, fil kand Per Welinder, född 1844-07-13 i Sönnarslövs socken, Kristianstads län, död 1914-08-20 i Karlshamn.
 • Albertina Catharina Josefina, född 1854-08-04, död 1866-01-11 i Kristianstad.

TAB 12

Adolf Benzelius, adlad Benzelstierna (son av Erik Benzelius den yngre, Tab. 2), född 1718-07-19 i Uppsala. Student i Uppsala 1724-02-18 volontär vid fortifikationen. Konduktör i Uppsala. Student i Lund 1736. Fänrik i hessisk tjänst. Löjtnant i fransk tjänst. Livdrabant 1747-06-04. Löjtnant i engelsk tjänst 1755-11-24. Löjtnant vid 2. bataljonen av 1. engelska infanteriregementet 1757-01-02. Engelsk fästningsbyggningsingenjör i Amerika 1761-11-00 till 1769. Skogsintendent i Crown Pointdistriktet. Död 1775 i Crown Point. Gift med Rebecka Tranberg, dotter av svenske pastorn i Racoon, New Jersey Peter Tranberg och Elisabet Andersdotter Rudman.

Barn:

 • Anna Ulrika. Gift med medalj doktorn Tomas Sparham i Tingston, Quebec.

TAB 13

Olof Benzelius, adlad Benzelstjerna (son av Erik Benzelius den äldre, Tab. 1), född 1678-01-29 i Uppsala. Student i Uppsala 1686-02-10. Auskultant i riksarkivet 1698. Företog därefter en utrikes resa. Aktuarie i riksarkivet 1702-12-10. Avsked därifrån 1710-02-11. Auditör vid friherre Schoultzes regemente i Stade 1712. Auditör vid Strömfeltska dragonregementet 1712. Sekreterare i Svea hovrätt 1716-08-13. Assessor i Svea hovrätt 1718-09-06. Gick efter den nya justitiestatens indragning tillbaka till sin sekreterarebeställning 1719-04-22. Åter assessor i Svea hovrätt 1725-11-06. Adlad 1719-06-25 jämte sina bröder Lars, Nils och Gustaf (introducerad 1720 under nr 1628). Död 1726-03-13, i Stockholm utan söner och slöt således själv sin ättegren. Gift 1704-10-25 med Anna Catharina Strömner, född 1681 död 1752-01-22, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1706-04-27, död 1763-04-17 på Wik i Kimito socken, Åbo län, Finland, som hon stiftade till fideikommiss för sin systerson, friherre Sam. Gust. Hermelin, men vilket sedermera blev utbytt emot Hermelinska egendomen Noor i Knivsta socken, Stockholms län.
 • Anna Christina, född 1708-01-18, död 1769-05-15, i Söderköping. Gift 1743 med översten Mattias Wolberg, adlad och adopterad Wolberg von Tungelfelt (se adliga ätten Tungelfelt), i hans 2:a gifte, född 1680, död 1747.
 • Catharina Charlotta, född 1710-06-11 stiftsjungfru 1747-05-02. Död ogift 1770-09-04, på Noor.
 • Hedvig Ulrika, född 1714-08-21, död 1781-01-04 på Noor och ligger jämte sin man begraven i Strömnerska graven, Maria kyrka, Stockholm. Gift 1733-01-14 med riksrådet Carl Hermelin, friherre Hermelin, född 1707, död 1789.

TAB 14

Lars Benzelius, adlad Benzelstierna (son av Erik Benzelius den äldre, Tab. 1), född 1680-03-27, i Uppsala. Student i Uppsala 1686-02-10. Auskultant i bergskollegium 1700-10-19. Disputant 1703-05-08. Vice notarie i bergskollegium 1708-09-02. Ordinarie notarie 1712-08-19. Bergmästare i Öster- och Västerbergslagen 1713-06-26. Adlad 1719-06-25 jämte sina bröder Olof, Nils och Gustaf (introducerad 1720 under nr 1628). Assessor i bergskollegium 1722-03-30. Tillika direktör över Hellefors silververk 1727. LVA 1740-02-16. Bergsråd 1744-08-06. Landshövdings titel 1747-12-31. RNO 1748-09-26. Skattmästare vid KMO 1748. Död 1755-06-11 i Stockholm [Bbl]. Gift 1:o 1714-07-18, med sin broders svägerska Hedvig Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598, född 1690-11-30, död 1728-12-19, dotter av biskopen i Skara stift Jesper Svedberg och hans 1:a hustru Sara Albrektsdotter Behm. Gift 2:o 1732-05-28 med Catharina Insenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-01-06 i Stockholm med kammarrådet Albin Müller adlad Grundelstierna, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1730), född 1689, död 1762-04-25 på Norra Malma i Estuna socken, Stockholms län, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och hans 1:a fru Eva Leijel.

Barn:

 • 1. Erik, född 1715-06-18. Student i Uppsala 1729-03-06. Auskultant i bergskollegium 1735-02-10. Extra ordinarie. notarie i bergskollegium 1739-04-11. Kanslist vid fiskalskontoret 1740-10-15. 1. kanslist 1741-06-04. Notarie 1744-11-15. Död ogift 1745-03-15, på Lindfors bruk i Nyeds socken, Värmlands län och begraven i Spånga kyrka, Stockholms län [Ab].
 • 1. Jesper Albrekt, född 1716-05-13 student i Uppsala 1729-03-06. Volontär vid fortifikationen 1736-04-05 ämnessven i vet.-akademin 1740-04-02 adjutant vid fortifikationen 1741-03-05. Löjtnant 1741 drunknade 1743-03-30 under finska kriget.
 • 1. Lars, född 1719. Biskop i Västerås stift. Död 1800. Se Tab. 15.
 • 1. Hedvig, född 1721-02-18, död 1721
 • 1. Carl, född 1723-10-18. Student i Uppsala 1731 auskultant i kommerskollegium 1741-02-07. Vice aktuarie i kommerskollegium 1744-09-09. Auskultant i bergskollegium 1745-06-17 extra ordinarie notarie 1746-04-18. Geschworner vid Nya Kopparberg 1748-01-29 och vid Sala silververk 1752-12-16. Vice fiskal i bergskollegium 1755-12-03. Advokatfiskal 1756-08-05. Avsked 1759-10-23. Död 1808-04-03 i Stockholm [Ab]. Gift 1757-06-30 i Stockholm med Lovisa Sofia Bratt, född 1739, död 1780-03-24 på Ålbo i Ålands socken, Uppsala län och begraven 1780-07-09, dotter av brukspatronen Olof Larsson Bratt och Elsa Johanna Geijer.
 • 1. Fredrik, född 1726-03-19, i Stockholm. Student i Uppsala 1734-02-27. Korpral vid livregementet till häst. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Kapten vid Spens'ska regementet i Stralsund 1749-02-28. Död ogift 1750-07-28.

TAB 15

Lars (son av Lars Benzelius, adlad Benzelstierna, Tab. 14), född 1719-04-19 på Starbo bruk i Norrbärke socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala 1729-03-06 och i Lund 1735-10-22. Disputant 1738-02-15, och 1738-04-26. Fil. mag. 1738-05-15. Teologisk docent i Lund 1741. Prästvigd 1741. Teologisk adjunkt 1743-03-22. Professor i grekiska språket i Uppsala 1746-05-06. 5. Teologisk professor och ledamot av domkapitlet 1747-06-01. Kontraktsprost i Hagunda kontrakt 1749. Teologisk doktor 1752-06-16. 4. Teologisk. professor och kyrkoherde i Danmarks pastorat 1754. Biskop i Västerås stift 1759-07-20. LNO 1784-11-22. Ordensbiskop 1785-11-21. KNO 1799-11-16. Död 1800-02-18. i Västerås [Bbl]. Gift 1748-09-11 i Västerås domkyrka med Elisabet Maria Schönström född 1725-09-24, död 1801-08-04 i Västerås, dotter av överstelöjtnanten Albrekt Schönström, och Ulrika Adlersten.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1749, död som barn.
 • Catharina Eleonora, född 1751-03-03, död 1822-04-19 i Västerås. Gift 1:o 1775-12-14 i Västerås domkyrka med ordensbiskopen friherre Carl Edvard Taube af Odenkat, född 1746, död 1785. Gift 2:o 1803-09-13 i Västerås med översten Christoffer Ulrik Freijtag, född 1754, död 1827.
 • Hedvig Ulrika, född 1752-12-14, död ogift 1774-08-10.
 • Elisabet Maria, född 1756, död som barn.
 • Beata Sofia, född 1758-11-30. Stiftsjungfru. Död 1820-02-19 Grönsö. Gift 1776-06-30 i Västerås domkyrka med sin syssling, kanslirådet Jakob Engeström, adlad von Engeström, född 1735, död 1802.
 • Lars Albrekt, född 1759-05-10, död 1759
 • Erik, född 1761-05-20 i Västerås (Stockholm?). Student i Uppsala 1772. Volontär vid Västmanlands regemente 1772-05-02. Korpral vid livregementet till häst 1773-03-10. Förare vid Västmanlands regemente 1773-03-14. Fänrik vid Västmanlands regemente 1774-02-13. Löjtnant 1777-01-23. Avsked 1781-08-20 med tillstånd att som löjtnant kvarstå i armén. Företog utrikes resor 1781–1785. Student i Lund 1784–87. Avlade jur. examen i Lund. Auskultant i Göta hovrätt. Premiärlöjtnant vid Psilander hjelmska regementet 1787. Kapten 1789. Kurir till och från konungen under kriget i Finland 1789–1790. Avsked 1792. Död 1818-06-14 Ålbo. Gift Ålbo 1794 med sin syssling Catharina Jakobina Plaan, född tvilling 1757-12-18, död 1828-09-22 på Ålbo, dotter av kammarherren och lagmannen Gustaf Plaan, och Beata Jakobina Benzelstierna.

TAB 16

Jakob Benzelius (son av Erik Benzelius den äldre, Tab. 1), född 1683-02-25 i Uppsala. Student i Uppsala 1690. Disponent 1703-03-07 och 1703-11-07. Fil. mag. 1703-12-11. Adjunkt i fil. fakulteten 1704 och i teologisk fakulteten 1706-04-26. Disponent i Greifswald 1707-03-26. Kyrkoherde i Uppsala-Näs pastorat av Uppsala ärkestift 1709-11-27. Teologisk professor i Lund och kyrkoherde i Vallåkra och Stångby församlingars pastorat av Lunds stift samt prost över Torna härad 1718-07-22. Teologisk doktor 1725-06-08. Universitetets rektor 1722. 2. Teologie professor i Lund samt tillika kyrkoherde i Uppåkra och Flackarps församlingars pastorat 1728-08-13. Kontraktsprost i Bara härad 1729. Biskop i Göteborgs stift 1731-08-16. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1744-03-20. Död 1747-06-19 i Stockholm under riksdagen, då han var prästeståndets talman, samt jordfästad i Klara kyrka, varefter hans lik flyttades till familjegraven i Uppsala domkyrka. Såsom ärkebiskop vigde han Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika samt döpte prins Gustaf, sedermera konung Gustaf III. Hans barn blevo 1747-08-03 upphöjda i adligt stånd (sönerna introducerade 1747) [Bbl]. Gift 1709-07-28 Kipplingeberg med Catharina Edenberg, född 1693-04-24 i Stockholm, död 1765-06-23 på Kipplingeberg och begraven i Uppsala domkyrka, dotter av legationssekreteraren Mattias Edenberg, och hans 2:a fru, Margareta Catharina Clo.

Barn:

 • Margareta Benzelia, adlad Benzelstierna, född 1710-11-13, död 1792-11-30 i Lund och begraven 1792-12-07 i domkyrkan i Lund. Gift 1735-01-07 med biskopen i Lunds stift Johannes Engeström, född 1699, död 1777, stamfader för ätterna von Engeström.
 • Erik Benzel, adlad Benzelstierna, född 1712-01-11. Student i Lund. Disponent 1732. Auskultant i bergskollegium 1732-12-22. Notarie i en kommission till Nya Kopparberg 1735. Kanslerssekreterare för Lunds universitet 1736-05-06. Extra ordinarie notarie vid nämnda kollegium 1738-04-18 hovkvartermästare 1743-01-27.
 • Auditör vid livregementet till häst 1747-01-09. Assessor i Svea hovrätt 1753-03-29 avsked från hovrätten 1754 och från auditörstjänsten 1766-11-27. Död barnlös 1793-03-23 på Ålbo i Ålands socken, Uppsala län [Ash]. Gift 1772-03-29 Österby
 • Mattias Benzel, adlad Benzelstierna, född 1713. Statssekreterare. Död 1791. Se adliga ätten Benzelstierna A.
 • Johan Jakob Benzel, adlad Benzelstierna, född 1720-08-13 i Lund. Student i Lund 1737. Akademiadjunkt 1740. Auskultant i Svea hovrätt 1744. Jur. professor vid universitetet i Greifswald 1746-01-22. Jur. doktor 1752. Lagmans titel 1756-08-31. Kammarråd 1761-06-30, men tjänstgjorde ej. Död ogift 1773-10-24 i Stockholm. Han blev 1756-03-05 informator för prins Fredrik Adolf.
 • Eva Catharina Benzelia, adlad Benzelstierna, född 1722-04-19 i Lund. Stiftsjungfru. Död ogift 1806-10-22 i Uppsala.
 • Beata Jakobina Benzelia, adlad Benzelstierna, född 1728-10-22 i Lund. död 1791-02-11 på Ålbo. Gift 1757-05-03 med kammarherren och lagmannen Gustaf Plaan, född 1718. död 1786.

Adliga ätten Benzelstierna nr 1628 A †

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1778. Utdöd 1791-03-11.

 • Mattias Benzel, adlad Benzelstierna (son av Jakob Benzelius, se adliga ätten Benzelstierna B, tab. 16), född 1713-09-08. Student i Lund 1721-02-03. Inträdde i tjänstgöring vid inrikes civilexpeditionen 1734-08-27. Undergick examen i kanslikollegium 1735-03-22. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1735-03-22. Sekreterare i kommissionen över mått och vikt 1737. Extra ordinarie kanslijunkare och amanuens hos rikshistoriografen 1740-03-27. Kanslijunkare 1741-08-29. Extra ordinarie protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1747-03-31 härold vid KMO 1748. Extra ordinare kansliråd 1753-12-20. Överpostdirektör 1759-03-27. Erhöll statssekreterares titel 1759-09-17. RNO 1760-04-28. KNO 1770-11-26. Uppflyttad 1778 i dåvarande riddarklassen under nr 1628 A. LVA 1786-02-15 (preses 1788). LHA 1786. Död ogift 1791-03-11 i Stockholm och slöt denna ättegren samt begraven 1791-03-17 i familjegraven i Uppsala domkyrka [Bbl.]. 'Han var trenne gånger sekreterare i sekreta utskottet. Hade en stor och dyrbar samling av böcker, mynt och målningar, samt förvärvade sig en ansenlig förmögenhet, den han huvudsakligen testamenterade till sina systersöner Engeströmarne, för vilka han stiftade åtskilliga fideikommisser.'


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: