:

Von Siegroth nr 455

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Siegroth nr 455 †

Natural. 1649, introd. s. å. Utdöd 1805-12-22.

De två naturaliserade ätterna von Siegroth och 735, tillhörde båda en gammal adlig ätt i Schlesien, ursprungligen från Ungern, med stamgodset Siegrod i furstendömet Oels, men deras gemensamma härstamning har icke kunnat utredas. Av släkten, som i Schlesien skrev sig von Siegroth und Slavikau och som förgrenat sig även till Böhmen och Polen, erhöll en medlem bömiskt friherrediplom 1668-02-28 och nedanstående Conrad Gustaf (Tab. 3) tyskt riksfriherrediplom 1754-02-28.


1Södermanlands reg:s hist. 2 stycket sid. 38. 2At (L). 3Ab. 4K. af Schmidt, Anteckningar om Röne härad (1896). 5KA Reduktionskoll. Akt 76 (OA). 6Um. 7Hm. 8At (Sch). 8At (KrA). 10SAB. 11At (So).

TAB 1

David Ernst von Siegroth, till Welschhausen. Överste till häst i Ungern och Schlesien. Gift med Anna Catharina von Seidlitz.

Barn:

 • Hans Henrik von Siegroth, till Welschhausen. Hessiskt krigsråd och överste för artilleriet i Hessen. Inkallades i början av 1620-talet av konung Gustaf II Adolf till Sverige »att inrätta en modell av nya lätta stycken». Uppfann att gjuta kanonerna kortare, utan att deras verkan minskades, med vilka kanoner provskjutning med lyckat resultat verkställdes 1624.1. Gift med Barbara Fredriksdotter von Falckenhan.

Barn:

 • David Fredrik von Siegroth, till Welschhausen samt Kappsta i Lids socken, Landshammar i Spelviks socken och Lövsta i Vagnhärads socken, m. fl. (alla i Söd.). Född i Tyskland. Inkom med fadern till Sverige. Kapten vid artilleriet2 1623-11-09. Överbergmästare över rikets silver-, koppar- och blyberg 1634-11-28. Tillika assessor i generalbergsamtet 1637-02-14. Förordnad att hava uppsikt över bergverken i Finland3 1643-06-03. Överste för artilleriet 1644-08-31. Död före nov. 16479. Änkan erhöll 500 rdr i årlig pension4 1648-03-28. Gift 1:o 16245 före 12/8 med Elisabet Kamhusen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovjunkaren hos hertig Carl Filip, sedan översten för Södermanlands regemente Conrad von Teklenburg, död 1623), dotter av ståthållaren på Kalmar Henrik Kamhusen (Camhus) och Dorotea Brackel. Gift 2:o med 1:a fruns halvsyster Anna Elisabet Crail (von Bamberg), död 1689, dotter av översten Georg Günther Crail von Bamberg, natural. Crail, och hans 1:a fru Dorotea Brackel.

Barn:

 • 2. Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth, till Welschhausen samt Kappsta, Landshammar och Lövsta m. m. Född 1639-07-12 i Nyköping. Student i Uppsala 1652-02-006. Var 1659 och 1660 löjtnant vid livgardet. Kammarherre. Tit. assessor i bergskollegium (enl. vapnet i Nyköpings Allhelgona kyrka, men finnes ej i Ab). Natural. svensk adelsman (introd. 1649 under nr 455). Död 1670-06-29 och begraven i Nyköpings Allhelgona kyrka. Gift 1668-04-29 med friherrinnan Anna Christina Fleetwood, född 1641-06-24 i Greifswald, död 1681, dotter av generallöjtnanten Georg Fleetwood, friherre Fleetwood, och friherrinnan Brita Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3).

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1669. Gift med översten Jöns Silfwerbrand, född 1671, död 1760.
 • Carl Gustaf, född 1670. Ryttmästare. Död 1716. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth, Tab. 1), född 1670-06-24. Kom i tjänst vid livgardet 1685. Sergeant vid Södermanlands regemente 1688-03-12. Fältväbel därst. 1690-09-23. Fänrik 1693-12-06. Löjtnant 1699-03-06. Avsked 1700-12-17. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-03-02. Avsked 1710-05-00 för sjuklighet. Död 1716-04-02 på Kappsta i Lids socken Södermanlands län och begraven s. å. 10/4 i Lids kyrka. Han och systern fingo 1678-07-08 bekräftelse på de åt farfadern och fadern förlänade godsen i Södermanland och 1683-03-23 samma gods i förläning på livstiden att nyttja och bruka till hälften var.4. Gift 1689-02-12 i Eskilstuna med Catharina Lagerqvist, född 1657-01-10, död 1739-03-15 och begraven s. å. 1/4 i Eskilstuna kyrka, men sedan flyttad till faderns grav i Klara kyrka i Stockholm, dotter av lagmannen Erik Eriksson Dryselius, adlad Lagerqvist, och Maria Elofsdotter.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1690-02-23. Korpral vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1704. Stupade 1709-06-28 vid Poltava.
 • Carl Christoffer, född 1691-05-29. Fänrik vid dalregementet. Slagen 1709-06-28 vid Poltava.
 • Maria Gustaviana, född 1693-03-10. Gift 1710-01-16 på Kappsta med kyrkoherden i Ripsa och Lids församlingars pastorat av Strängnäs stift Erik Westman i hans 2:a gifte [gift 1:o 1694 med Ingrid Frizhell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Blacksta pastorat av Strängnäs stift Nils Marchelius i hans 2:a gifte, född 1618-06-29, död 1688-08-10), född 1652-01-10, död 1709-06-10]7, född 1668, död 1743-07-30.
 • Conrad Gustaf (tysk riksfriherre von Siegroth), född 1694. Överste. Död 1762. Se Tab. 3.
 • David Fredrik, född 1696-02-11. Korpral vid livregementet till häst 1711-10-05. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Löjtnant därst. 1718-06-26. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1722-01-31. Transp. till livregementet till häst 1731-09-01. Död ogift 1744-04-24 på sitt boställe Husby.
 • Ludvig Carl, född 1699-04-29. Volontär vid livregementet till häst 1714. Korpral därst. Avsked 1718-03-24. Löjtnant vid Södermanlands infanteriregemente s. å. 13/9. Stupade 1718-11-20 vid Fredrikshall under norska fälttåget och begraven på Idds kyrkogård i Norge.

TAB 3

Conrad Gustaf, tysk riksfriherre von Siegroth (son av Carl Gustaf, Tab. 2), till Kappsta i Lids socken samt Lagersberg och Rosenbergs bruk, båda i Fors' socken (alla i Söd.). Född 1694-09-18 i Södermanland. Korpral vid Södermanlands regemente 1709-10-20. Kornett vid livregementet till häst 1710-09-05. Löjtnant därst. 1711-06-19. Ryttmästare 1718-04-02. Överstelöjtnants avsked 1734-12-19. Överstes karaktär 1747-06-03. RSO 1748-11-07. Tysk riksfriherre 1754-02-28 död 1762-09-22. Gift 1724-02-23 med friherrinnan Christina Gustaviana Fägerskiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Vilhelm Julius von Segerdahl, född 1691, död 1719), född 1699-11-07 i Dingtuna socken Västmanlands län, död 1740-10-11 och begraven i Nyköpings östra kyrka, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Fägerskiöld, och Christina Magdalena Fleming.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Kappsta, Rosenberg, Brunnby och Strömstorp. Född 1725-01-11 Gäddeholm. Volontär vid livregementet till häst 1734. Hovjunkare 1738-05-08. Student i Uppsala6 1740-10-06. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1744-01-11. Volontär vid fortifikationen s. å. 2/10. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 21/12. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1745-06-05. Sekundkapten vid regementet Royal Allemand s. å. 1/11. Kompanichef därst. 1746-04-01. Kammarherre s. å. 19/12. Kapten vid Kalmar regemente 1747-10-05. Major därst. 1750-09-19. Avsked ur fransk tjänst 1753-03-02. RSO 1757-04-28. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30 och vid Jönköpings regemente 1761-02-05. Överste i armén 1766-09-25. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1769-12-20. Överste för Jämtlands dragonregemente 1770-01-16. Överste för Västmanlands regemente s. å. 31/10. Överste för Södermanlands regemente 1771-01-16. Förordnad att förestå landshövdingämbetet i Södermanlands län 1773-06-29. Generalmajor s. å. 1/11. KSO 1776-11-25. Generallöjtnant 1778-12-27. KmstkSO 1782-09-01. General av infanteriet 1789-09-17. Avsked 1792-05-11. Död 1802-09-09 på sin egendom Kappsta och ligger jämte sin fru begraven i Klara kyrka i Stockholm, där hans epitafium uppsattes. Han bevistade fälttåget i Flandern och belägringarna av Namur och Maastricht 1747. Deltog i pommerska kriget och blev därunder fången 1759-01-18, men utväxlad s. å. 27/12. Bevistade kriget i Finland 1788 och 1789. Gift 1761-12-08 med friherrinnan Elisabet Mariana Makeléer, född 1740-10-14, död 1814-03-29 i Stockholm, dotter av översten friherre Gustaf Adolf Makeléer (Maclean) och friherrinnan Elisabet Maria Cronberg.
 • Carl Ludvig, född 1726. Kansliråd. Död 1805. Se Tab. 4.
 • Catharina Gustava, född 1727-10-16, död 1750-09-04 på Kappsta och begraven s. å. 11/9. Gift 1749-02-23 på Säby i Vists socken Östergötlands län med presidenten friherre Germund Carl Cederhielm, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1789.

TAB 4

Carl Ludvig (son av Conrad Gustaf, tysk riksfriherre von Siegroth, Tab. 3), till Vilsta, Rosenberg och Lagersberg. Född 1726-03-16. Student i Uppsala6 1740-10-06. Hovjunkare10 1742-04-23. Kammarherre10 1746-12-19. Chargé d'affaires hos republiken Polen 1752–17608. Kansliråd11 1755-06-29. Död 1805-12-22 Vilsta utan söner och slöt således ätten på svärdssidan. Han reste i yngre åren mycket utrikes och besökte de flesta europeiska bov. Gift 1773-05-06 på Vilsta med Carolina Carleson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1766-09-25 Vårby, med överstelöjtnanten friherre Lars Reinhold von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1771), född 1745 i Stockholm, död 1809-07-30, dotter av statssekreteraren Carl Carlsson, adlad Carleson, B, och Maria Regina Ehrenkrook, B.

Barn:

 • Lovisa Gustava, född 1774-09-15, död 1842-09-23 i Stockholm. Gift 1792-08-22 (2/8) på Hvilsta med överstekammarjunkaren friherre Knut Kurck, född 1761, död 1831.
 • Sofia Constantia, född 1776-07-05, död 1843-04-09 i Nyköping. Gift 1800-03-25 på Vilsta med en av rikets herrar, generalen friherre Carl Henrik Posse af Säby, greve Posse, född 1767, död 1843.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: