:

Ruuth i Finland nr 125

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ruuth i FINLAND nr 125 †

Adlad 1559-06-22 introducerad 1627. Utdöd.

Släktens förmenta samband med den danska adliga ätten Rud har icke kunnat bevisas och är knappast troligt, trots att det av stamfadern begagnade släktnamnet Jute synes håntyda på dansk härstamning. De båda ätternas vapen äro ock väsentligen olika. – Medlemmar av ätten, vilka gått i borgerligt stånd och trätt i ofrälse giften samt på den grund förlorat adelskapet, blevo ånyo adlade och introducerade under särskilda nummer (Ruuth, och Ruuth).

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


Ruuth%20i%20Finland%20A12500.jpg

TAB 1

Jöns Jute. Borgare i Borgå. Namnes 1519 och 1525. Gift med Anna Jakobsdotter, dotter av Jakob Lydekesson i Borgå och Brita Bengtsdotter (Dufva i Finland).

Barn:

 • Peder Jönsson i Borgå. Uppgives hava följt Gustaf Vasa från Lubeck till Sverige, 'då denne undslapp konung Christians omilda fängelse'. Ägde gods i Finnby i Borgå socken och hade därjämte 1555– 1560 landbönder i Tjusterby och Tarkis i Borgå socken. Inventerade Borgå gård 1557-03-00. Adlad 'för dess trägna tjänster' av konung Gustaf på Stegeborg (Gir.) 1559-06-22, varvid han även skall hava bekommit förläning på några frälsegods i Borgå socken. Död troligen 1561. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Gertrud Bertilsdotter, som levde ännu 1587-03-29 i Borgå, i hennes 1:a gifte (gift 2:o troligen 1563-02-15 med häradshövdingen Erik Olofsson (Stålarm) i hans 2:a gifte, död omkring 1566), dotter av Bertil Mattsson (16 rutor) och Anna Eriksdotter (eklöv).

Barn:

 • 1. Göran Persson. Ägde jämte brodern Hans Persson fem landbohemman i Borgå socken 1574. Först ryttare, sedan mönsterskrivare under hovfanan och erhöll dels i förläning dels mot rusttjänst flera gårdar i Pernå, Borgå, Pargas och Sagu snr. Undertecknade det finska befälets uppsägelseskrift till hertig Carl 1596-08-03. Var 1597 det Sigismundska partiets fogde i Masku härad. Död 1598 före 20/8. Gift med Anna N. N. i hennes 2:a gifte, död 1598.
 • 2. Märta Persdotter. Gift före 1584 med borgmästaren i Helsingfors Lars Mickelsson, död 1612-08-17.
 • 2. Hans Persson, till Finnby och Järnböle i Borgå socken. Nämnes 1567. Ägde 1571 Hornhatt, Huhtis och Saxby i Borgå socken, vilka han senare sålde. Kvartermästare vid Mårten Boijes fana 1578 –1579. Död barnlös troligen 1583. Hans vapen jämte årtalet 1582 finnes inhugget i klippan å Tulludden vid Hangö. Gift med Ebba, till Haiko.
 • Jöns Persson Ruta. Ryttmästare. Död 1628. Se Tab. 2
 • Bertil Persson. Handlande. Död 1632. Se Tab. 4
 • Anna Persdotter. Gift omkring 1578 med befallningsmannen Matts Andersson (Björnram) i hans 1:a gifte, död 1590.

TAB 2

Jöns Persson Ruta (son av Peder Jönsson, Tab. 1), till Finnby (Bergstad) i Borgå socken. Var 1578 ryttare under hovfanan. Mönsterskrivare vid Finnby (Bergstad) i Borgå socken 1580. Ryttmästare över alla nyantagna ryttare och knåpar i Finland 1591–1598. Anhängare av Sigismundska partiet och följde dess fanor under klubbe- och inbördeskriget. Erhöll av Claes Flemming frihet å Teitsal och av Arvid Stålarm mot rusttjänst Veckjärvi, Varlaks och Jordansböle, alla i Borgå socken, vilka donationer stadfästades av konung Sigismund 1593-05-13 och 1597-12-19. Övergick 1599 till hertig Carl och erhöll av honom 1605-10-03 i förläning Kirveskoski, Löfkoski, Veneskoski och Sonöholme, alla i Borgå socken. Löjtnant vid finska adelsfaneregementet 1600–1603. Ryttmästare för vid finska adelsfaneregementet 1604– 1607. Ståthållare Tolsburg Bevistade ständermötet i Helsingfors 1616. Död 1628-07-29 på Bergstad. Han inlöste 1581 brodern Bertils andel i fädernegodsen i Finnby och blev genom byte 1582-08-19 ensam ägare av hemmanen i fädernegodsen i Finnby, vara han erhöll frihet 1589-08-27 och anlade där säteriet Bergstad. Gift före 1586 med Anna Persdotter Dufva, som levde änka 1646, dotter av domhavanden Peder Nilsson Dufva (i Finland), nr 95, och hans 2:a fru Anna Olofsdotter (Wildeman).

Barn:

 • Peder Jönsson. Troligen densamme som Per Ruuth, vilken i processionen vid konung Carl IX:s likfärd från Nyköping till Strängnäs 1612 ledde Karelens häst. Stupade 1620 i Livland under polska fejden.
 • Gertrud Jönsdotter, död före 1612. Gift med ryttmästaren Jakob Bengtsson Sabelhierta, i hans 1:a gifte, död 1640.

TAB 3

Jakob Persson (son av Peder Jönsson, Tab. 1), till Järnböle i Borgå socken, vilket han troligen erhållit i ägobytet 1582-08-19 och innehade därjämte frälsehemmanet Notas i Kräpelby. Kallas 1581 Per Larssons tjänare. Var före 1598 ryttare under Anders Boijes fana. Erhöll 1598-05-03 av Arvid Stålarm för sin långliga tjänst och i skadestånd för tvenne förlorade hästar frihet på ett hemman i Särkjärvi by i Borgå socken. Levde ännu 1619, men troligen död i början av 1620-talet. Gift med sin broders svägerska Brita Dufva, dotter av domhavanden Peder Nilsson Dufva (i Finland, nr 95) och hans 2:a fru Anna Olofsdotter (Wildeman).

Barn:

 • Didrik Jakobsson, stupade ung omkring 1610 i Ryssland.
 • Hans Jakobsson, till Nalkkila i Askola socken, vilket han erhöll i förläning av konung Gustaf Adolf 1611-01-30. Ryttare under Evert Horns kornett 1612. Levde 1615, men torde kort därpå hava stupat i livländska fejden.

TAB 4

Bertil Persson (son av Peder Jönsson, Tab. 1). Sålde 1579 sin andel i fädernegodsen och flyttade till Viborg, varest han blev borgare. Var 1603 en av stadens största handlande och gjorde under Carl IX:s tid försträckningar av penningar och spannmål till kronan. Ägde gård i staden och gods i Viborgs socken. Död 1632. Gift efter 1579 med Kerstin Enevaldi, dotter av superintendenten i Viborg Enevald Sigfridi, av adel, och Anna Larsdotter.

Barn:

 • Johannes Bartoldi Ruthanus. Student i Rostock 1606-11-00. Disp. där 1610-04-04. Levde 1617-01-20.
 • ?Göran Ruuth. Ryttare under Nils Månssons fana 1623–1625. Namnes icke därefter.
 • Jakob Bertilsson Ruuth. Rådman. Död 1629. Se Tab. o
 • Peter Bertilsson Ruuth, född 1598. Borgmästare. Död 1682. Se Tab. 7.
 • Anna Bertilsdotter Ruuth, död om sommaren 1668. G. 1:o med kornetten vid Lindved Claessons fana, »välbördig» Johan Jakobsson, som stupade 1611 utanför Nöteborg. Gift 2:o med kornetten Mårten Hofstädt, »en kurländsk adelsman», död före 1623. 3:o med majoren och kommendanten på Neiimünde skans vid Riga Erik Jönsson, död före 1641.
 • Enevald Bertilsson Ruuth. Tjänade först i polska och därefter i tyska kriget. Var löjtnant vid Casper Ermes karelska kompani 1626, vid Silfverhielms kompani 1630 och sedan vid Åke Ulf sparres finska skvadron. Sist överstelöjtnant vid Forbus' Infanteriregemente. Död ogift 1639 vid armén utanför Bachrach (vid Rhen nära Köln) »av många undfångna skott och sår».
 • Brita Bertilsdotter.

TAB 5

Jakob Bertilsson Ruuth (son av Bertil Persson, Tab. 4). Namnes som vederlagssven i Viborg 1616– 1617. Borgare i Viborg 1617. Rådman 1625–1629. Död sannolikt 1629. Gift med Elisabet Cröell i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handlanden och stadskaptenen Johan Vogel), dotter av borgmästaren i Viborg Hans Cröell och Anna Pålsdotter Juusten.

Barn:

 • Bertil. Kallas tysk köpsven 1653. Borgare i Viborg. Bisittare i kämnärsrätten i Viborg 1668. Rådman 1669. Borgmästare 1676-11-07. Död 1681. Gift 1658-04-00 med Catharina Leuhusen i hennes 3:e gifte (gift 1:o med rådmannen Peter Frese, död 1652. 2:o med biskopen i Viborg Petrus Bjugg i hans 3:e gifte), begraven (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).) 1688-06-24 dotter av borgmästaren Zakeus Leuhus, och syster till överinspektören Zakeus Leuhusen, adlad Leuhusen.
 • Catharina, död omkring 1691. Gift före 1644 med prosten och kyrkoherden i Pernå Zakarias Stachivus i hans 2:a gifte, död 1681. (J. W. Ruuth, Viborg historia, jämförd med G.LAgus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Roseén).)
 • Elisabet, levde änka 1693, men var död 1697. Gift med handlanden Reinhold Boisman.
 • En dotter, död före 1663. Gift 1:o med köpmannen i Viborg Jost Timberman, död före 1643. Gift 2:o med guldsmeden Göran Stechman eller Stegman. (GIr.)

TAB 6

Hans (son av Jakob Bertilsson Ruuth, Tab. 5), handlande i Viborg. Rådman i Viborg 1653. Begraven 1657-06-21 i Viborgs domkyrka. Han var jämte farbrodern, borgmästaren Peter Ruuth, Viborgs stads representant vid kröningsriksdagen 1650 och skall då hava inlämnat ansökan om stadfästelse av sina adliga privilegier. Gift med Sigrid Henriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667-08-00 i Viborg med assessorn Johan Wassenius, adlad Lagermarck, i hans 2:a gifte, född 1622, död 1692), begraven 1674-08-23 i Åbo domkyrka, dotter av ståthållaren i Viborg Henrik Jönsson (Teetgren) och hans 2:a fru Barbara Plagman.

Barn:

 • Elisabet, begraven 1661-09-21 Viborg. (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Jakob, född 1654. Bokhållare. Död 1728. Se adliga ätten Ruuth, Tab. 1.
 • Henrik. Flyttade till London. Död i London troligen 1684.
 • Barbro, begraven 1699-02-08 i Viborg. Gift 1675-03-13 i Åbo med handlanden och rådmannen i Viborg Joakim Freese, begr, 1700-06-03.

TAB 7

Peter Bertilsson Ruuth (son av Bertil Persson, Tab. 4), till Bergstad i Borgå socken. Född 1598. Borgare och köpman i Viborg 1619. Rådman i Viborg 1630– 1640. Danzigsk konsul 1662. Borgmästare 1664– 1670. Kallas kassadirektör 1665. Död 1682-01-11 i Viborg. Gift före 1622 med Margareta Holtenborg, död 1667, dotter av hauptmannen på Dagö Truls Jönsson Holtenborg och Ingeborg Christoffersdotter Kruse.

Barn:

 • Bartold, född 1626. Kammarråd. Död 1707. Se adliga ätten Ruuth, Tab. 1.
 • Ingeborg, död före 1660. Gift 1646-09-01 i Viborg med handlanden och rådmannen i Viborg Mårten Mums, d. y., i hans 1:a gifte (gift 2:o 1660 med Catharina Valeriansdotter i hennes 2:a gifte) (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).), död 1662.
 • Christina, född 1632 i Viborg. Gift 1:o med kyrkoherden i Pargas Isak Rothovius, död 1655, broder till revisionssekreteraren Jonas Rothof, adlad Rothåf. 2:o med borgmästaren i Falun Henrik Kock i hans 1:a gifte, född 1618, död 1682.
 • Beata, född 1639-02-03 i Viborg, död i viborg 1679-07-24 och begraven 1679 i Viborgs domkyrka. Gift 1653-08-25 med borgmästaren i Viborg Hans Schmidt, död 1688. (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Elisabet. Gift 1661-09-24 med landssekreteraren Erik Gollsfen.
 • Margareta, levde 1666.
 • Truls, levde 1663.
 • Carl, född 1643 i Viborg, död tjänstlös 1665 i Stockholm.
 • En son, begraven 1663-06-23 i Viborg [J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).].

TAB 8

Jakob (son av Peter Bertilsson Ruuth, Tab. 7), till Isnäs och Bergstad. Var 1658 löjtnant vid Gustaf Horns regemente. Ryttmästare. Ihjälstucken 1672-03-02 i Kexholm under ett gräl av löjtnanten Hans Henrik Rehbinder, och begraven 1672-08-12 i Viborg. (GIr.) Han arrenderade sedan 1667-08-12 Kides friherrskap av landshövdingen greve Axel Lillie. Gift med Elisabet von Klopman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen vid fortifikationen Esbjörn Hvässing, adlad Rutenstierna 1686-11-13, men ej introducera), dotter av ryttmästaren Johan von Klopman.

Barn:

 • Peter. Reste 1683 från Viborg och är måhända identisk med den Peter Jakobsson Ruuth, som efter att hava varit sergeant, 1694 förekommer i Nyen såsom båtsman och uppsyningsman vid skeppsbyggeriet vid skeppsbyggeriet.
 • Dorotea Elisabet, död 1749. Gift 1:o 1688-04-05 med sergeanten Jakob Johan Cremer. Gift 2:o 170(3) med löjtnanten Johan Klick, död 1710. Gift 3:o omkring 1713 med sin svåger kaptenen Henrik Vilhelm Klick, född 1671, död 1748.
 • Två små söner, begravna 1672-06-16 på samma gång som fadern i Viborgs domkyrka

TAB 9

Peter (son av Peter Bertilsson Ruuth, Tab. 7). Handlande i Viborg. Uppgives även någon tid varit löjtnant vid amiralitetet. Död 1670 efter 4/5 men före 24/9 i Viborg. Gift med Anna Freese, som levde änka 1675 i Viborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1679(?) med Antoni Priem), dotter av handlanden Peter Freese och Anna Leuhusen.

Barn:

 • Peter, född 1658. Rådman. Död 1711. Se Tab. 10
 • Carin, född 1669, levde ännu 1718. Gift 1:o 1688 med stadskassören i Viborg Hans Hintz, begraven 1695-06-09 i Viborg (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).). Gift 2:o med handlanden i Viborg Henrik Dannenberg, född 1670, död 1724. (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Margareta, död 1688. Gift med handlanden i Viborg Peter Thesleff i hans 1:a gifte, död 1710.

TAB 10

Peter (son av Peter, Tab. 9), född 1658. Student i Uppsala 1675-09-18. Handlande i Viborg. Kämnär 1692. Rådman. Död 1711 och begraven 1711-03-09 i Viborg. Gift med Margareta Sesemann, död 1710, dotter av (J. W. Ruuth, Viborg historia, jämförd med G.LAgus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Roseén).) rådmannen Hans David Sesemann och Anna Carlsdotter Thiele.

Barn:

 • Anna, död 1730. Gift med handlanden N. N. Schauertz.
 • Margareta, döpt 1689-05-23 i Viborg, död i Viborg 1759-10-27. Gift 1711-04-18 med rådmannen i Viborg Hans Schmidt, död 1726 (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).).
 • Peter, död späd (måhända det barn, som begraven 1694-03-27 i Viborg). (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Christina. Gift 1:o 1718-11-18 med handlanden Johan Bernt Schröder, död 1721. Gift 2:o 1722-04-05 med handlanden Christian Gabriels, född 1691, död 1739.
 • Maria. Gift 1717-08-27 med handlanden i S:t Petersburg Niklas Grään.
 • Catharina, född 1692, död 1694.
 • Ett barn, begraven 1697-03-26 i Viborg. [J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).]

TAB 11

Jakob (son av Peter, Tab. 9). Handlande i Viborg. Bisittare i kämnärsrätten 1690. Begraven 1700-07-15 i Viborg. (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).) Gift 1686-11-16 med Sara Dannenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1705 med handlanden Carl Dobbin) (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).), dotter av (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).) köpmannen Jakob Dannenberg och Hanna N. N.

Barn:

 • Anna, döpt 1689-08-23, begraven 1691-09-10.
 • Peter, född 1690, död späd.
 • Jakob, född 1692, död späd. (Ett barn begraven 1694-03-28 i Viborg). (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Jakob, född 1694-07-24. Korpral vid livregementet till häst 1711. Kvartermästare vid livregementet till häst 1716. Kornett 1718-04-02. Avsked med ryttmästares karaktär 1730-11-29. Gick i polsk tjänst 1734 och bevistade Weichselmündes belägring. Tog kort därpå avsked. Erhöll pension 1754. Levde 1756. [Lk.]
 • Sara, född 1696, död ung (Ett barn begraven 1697-01-31 i Viborg). (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Anton, död barn. (Ett barn begraven 1699-11-30 i Viborg). (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).)
 • Catharina, född 1699, död 1756-12-16. Gift 1:o 1714 med handlanden Henrik Siliacks. Gift 2:o med handlanden och rådmannen Jost Dobbin, död 1752-04-10 i Viborg.

TAB 12

Hans (son av Peter Bertilsson Ruuth, Tab. 7), handlande i Viborg. Död 1669. Gift 1666-08-23 i Viborg (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).) med sin broders svägerska Christina Freese i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1671 med handlanden Henrik Vogel, död 1678-04-00), dotter av handlanden Peter Freese och Anna Leuhusen.

Barn:

 • Två barn, vilkas namn och öden äro okända.

TAB 13

Enevald (son av Peter Bertilsson Ruuth, Tab. 7), handlande i Viborg. Död 1675(?). Gift 1662-08-10 med Catharina Elisabet Falck, död före 1678-01-14, dotter av kyrkoherden i Närvä Erik Falck och Catharina Valeriansdotter.

Barn:

 • Ett barn, begraven 1671-06-09 i Viborg. [J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).]
 • Jakob. Borgare i Viborg 1684. Var död 1699-02-00.
 • Brita, död 1691 och begraven 1691-09-11 i ruuthska graven i koret i Viborgs domkyrka. Gift med handlanden Joakim Boisman i hans 1:a gifte, död 1703.

TAB 14

Erik (son av Enevald, Tab. 13). Namnes 1686 och 1688. Var korpral 1693. Bodde 1694 i Hanhijoki och kallas även postbonde. Fick 1701-02-01 sig tilldömd en gård i Siikaniemi. Kallas sist löjtnant. Död omkring 1705. Gift med Anna Maria Nigrelius, som 1714 var stadd på flykt till Stockholm, dotter av (J. W. Ruuth, Viborgs historia, jämförd med G. Lagus, ur Viborgs historia m. m. (medd. av arkivarien R. Rosén).) mantals- kommissarien Johan Nigrelius och N. N. Grabbe.

Barn:

 • Erik Enevald, döpt 1695-10-19 på Hanhijokf. Tre andra barn, av vilka två åtföljde modern till Stockholm.

TAB 15

Didrik Persson Ruuta (son av Peder Jönsson, Tab. 1), till Hornhatt i Borgå socken. Student i Rostock 1581. Filosofie magister i Rostock 1584-04-07. Anställd i konungens kansli 1588. Konung Sigismunds sekreterare 1591. Fick 1593-03-20 i förläning (Al.) av hertig Carl ett hemman i Lagga socken, Stockholms län. Kronofogde i Västerbotten 1594-12-17–1602 och deltog såsom sådan i råläggningen mot Ryssland. Såsom anhängare av Sigismund förvisad ur landet 1602 och begav sig till Polen. Död i pesten i Danzig före 1617. Själv latinsk skald samlade han och utgav (1582) i Greifswald under titeln Piae cantiones ecclesiasticæ et scolasticæ svenska kyrkans och skolans vackraste sånger från medeltiden. Gift med Aurora Silfversparre, som länge levde änka, men var död 1650, då arvskifte förrättades efter henne, dotter av Per Månsson (Silfversparre) och Brita Carlsdotter (Månesköld at Seglinge, nr 62).

Barn:

 • Peder Didriksson Ruuth, till Hornhatt med därunder lydande hemman i Saxby och Tjusterby i Borgå socken. Chef för ett kompani av Värmlands regemente 1633. Utgick med detta till Tyskland 1636. Major och kommendant på skansen Werben vid Elbe, vilken han utan motstånd uppgav åt fienderna 1637-08-05. Härför ställd inför krigsrätt och dömd till arkebusering, vilket verkställdes 1637-11-27 i Stettin eller enligt annan uppgift 1637-12-00 i Wismar.
 • Carl Didriksson Ruuth. Överste. Död 1656. Se Tab. 16
 • Brita Didriksdotter, född omkring 1593, död 1674. Gift före 1635 med överstelöjtnanten Peter Golavitz, naturaliserad Golawitz, född 1606, död 1673.

TAB 16

Carl Didriksson Ruuth (son av Didrik Persson Ruuta, Tab. 15), till Östfora i Järlåsa socken, Uppsala län samt Nonnendort och Ulrichshausen. Kom i tjänst vid artilleriet 1614. Introducera för ätten 1627 under nr 97, vilket sedan ändrades till 125 och har ätten sedan erhållit namnet Ruuth i Finland. Överstelöjtnant vid artilleriet. Erhöll (KA, reduktionskollegii akt 50 8OA). 1637-03-20 i förläninge fyra kronogårdar Mysinge (nu Friberg) i Fittja (nu Kulla) socken, Uppsala län, vilka han fick som allodialdonation 1652-09-30 men som han sålde 1653. Fången i slaget vid Witleweijer 1638, men utväxlad. Överste 1639. Överbefälhavare i stiftet Halberstadt. Biträdde 1640 vid erövringen av de fasta platserna Steinbruck, Liebenburg m fl. Slog med sitt regemente en överlägsen fientlig styrka vid Hornburg 1641-08-18 och deltog 1641 i slaget vid Wollenbuttel. Säkerställde, då Torstensson 1642 ryckte in i de kejserliga arvländerna såsom »kommendant vid Elbe» hans förbindelser med Östersjön och tillintetgjorde 1642-10-17 vid Bille (nära Hamburg) två fientliga strövkårer. Erhöll för sina förtjänster 1644-03-22 i förläning amtet Zilling i stiftet Halberstadt ävensom senare godsen Nonnendort och Ulrichshausen, till vilka han skrev sig. Kommendant i fästningen Landsberg vid Wartke 1645, vilken tjänst han innehade till 1650, då fästningen utrymdes av svenskarna. Föreslagen till generalmajor vid infanteriet, men då han på grund av ålder och ådragna svåra blessyrer ej mera kunde tjäna i fält ansågs han fortfarande böra »låta bruka sig som kommendant». Kommendant i Stettin 1650 och vid början av polska kriget 1655 i Elbing. Död där 1656-02-03 och begraven 1657-06-15 vid Ulrichshausen. (At (L).) Under sin vistelse i Landsberg underhöll han en flitig korrespondens med generalen och ståthållaren i Pommern Arvid Förhus. Hans till ett hundratal uppgående brev förvaras i universitetsbiblioteket i Lund. Gift med Anna Sofia von Holtzendorff.

Barn:

 • En dotter, död 1646-01-00 i Landsberg och där begraven.
 • En son, född 1646 i Landsberg, till vars dop Forbus 1646-11-26 inbjöds som vittne. Var död 1654. (KA, reduktionskollegii akt 50 (OA).)
 • Christina. Vistades hos Forbus 1651.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: