:

Palmcreutz nr 1605

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmcreutz nr 1605 †

Adlad 1719-06-01, introd. 1720. Utdöd 1764-12-30.


TAB 1

Bengt Persson. Bonde i Bohammar i Lerbo socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Per Bengtsson Flygell. Frälsefogde och inspektor över grevl. Gyllenstiernska godset Ericsberg i Stora Malms socken, Södermanlands län. Död 1689. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o med Christina Carlsdotter från Fågelö i samma socken. Död 1722.

Barn:

 • 2. Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, till Bjäresjöholm i Bjäresjö socken och Kronovall i Fulltofta socken, båda i Malmöhus län, vilka gods han tillhandlade sig och av vilka det senare blev fideikommiss för hans ätt. Född 1672-12-15 i Stora Malms socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1690. Antagen i kammararkivet 1691 och på landskontoret i Kalmar 1692. Kammarskrivare på livgedingskontoret å Gripsholm s. å. och i reduktionskommissionen vid köpegodsarbetet 1695. Kamrerare i riksamiralen, greve Gust. Otto Stenbocks stärbhus 1700. Brukad vid undersökningen över kronofogdarna i Skåne 1707. Guvernementskamrerare därst. 1708-01-15. Tillika överkrigskommissarie 1709-11-10. Generalkrigskommissarie s. å. 13/12. Konfirm. fullm. 1710. Adlad 1719-06-01 (introd. 1720 under nr 1605). Krigsråds avsked 1728-10-20. Död 1738-07-28 på Bjäresjöholm och begraven i Bjäresjö kyrka. 'Han åtnjöt i yngre år en faderlig omvårdnad av sin 20 år äldre halvbroder Petrus Malmberg, sedermera konung Carl XII:s biktfader, överhovpredikant och fältsuperintendent samt teol. doktor och utnämnd biskop i Västerås. Var en förståndig, vältalig, arbetsam, erfaren och oförfärad man. Räddade 1712, då danskarna överrumplade svenska transportskeppen vid Jasmund, hela krigskassan och förde den oskadd till Tönningen. Förordnades slutligen 1713 att sammanträda med de danska generalkrigskommissarierna i Schleswig, där danska hovet då vistades, att avhandla om kapitulationens verkställighet och exekutionen å ömse sidor.'. Gift 1698-04-07 med Christina Balck, född 1680-09-04 i Stockholm, död 1734-10-08 på Bjäresjöholm och begraven s. å. 6/12 i Bjäresjö kyrka, dotter av bankokommissarien Lars Balck och Kerstin Kanterberg.

Barn:

 • Anna Maria, född 1699-01-25 i Stockholm, död 1738. Gift 1715-12-18 med överinspektören över tullarna i Skåne Sebastian Maville, död 1749-08-00
 • Per, född 1700. Kammarherre. Död 1743. Se Tab. 2
 • Gustaf Otto, född 1701-03-01. Student i Lund. Auskultant i Svea hovrätt 1727 och i Göta hovrätt 1729. Vice häradshövding 1730. Död ogift 1731-01-05 i Jönköping.
 • Carl, född 1702-03-18, död s. å. 15/6.
 • Eva Maria, född 1703-11-03, död 1704-02-02.
 • Carl, född 1705-11-20. Student i Lund. Kammarskrivare i generaltullarrendesocietetens kontor 1727. Kontrollör vid tullverket. Inspektor vid packhuset i Stockholm. Död barnlös 1746-02-13 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1734-08-13 i sistnämnda stad med Barbara Erika Johanna Brehmsköld, född 1718-06-22 Sneslingeberg, död 1751-09-08 i Stockholm, dotter av kaptenen Didrik Georg Brehmsköld, och hans 2:a fru Anna Magdalena Geete.
 • Eva Charlotta, född 1707-05-27 i Stockholm, död 1710-12-30 i Malmö.
 • Magnus, född 1709-05-01 i Malmö, död 1711-01-00
 • Ulrik, född 1712-05-21, död s. å. i nov.
 • Eva Charlotta, född 1713-03-28 i Malmö, utdöd 1772-05-09 Rydsgård. Gift 1734-12-08 med landshövdingen Carl Hallenborg, B, född 1710, död 1780.
 • Salomon, född 1716-03-04. Student i Lund. Död 1731-10-04.
 • Maria Elisabet, född 1717-06-23 på Bjäresjöholm, död 1784-09-10 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i en av honom byggd grav på Jakobs kyrkogård. Gift 1757-08-02 på Rydsgård med vice presidenten Filip Fredrik Rothlieb, född 1712, död 1792.
 • Hedvig Sofia, född 1718-08-16 på Bjäresjöholm, död 1719-01-04.
 • Magdalena, född 1721-04-23, död 1752-05-18 i Kristianstad. Gift 1751 med översten vid fortifikationen, RSO, Baltasar Weduwar i hans 1:a gifte (gift 2:o med Catharina Selle), född 1715-05-01 i Kristianstad, död 1803-09-22 Glömminge

TAB 2

Per (son av Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, Tab. 1), till Bjäresjöholm och Kronovall. Född 1700-01-01 i Stockholm. Student i Lund 1713 och i Halle 1725. Kammarjunkare vid Anhalt-Bernburgska hovet i Hoym 1726-11-14. Avsked därifrån 1728-01-04. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1730-04-00. Auskultant i kammarkollegium s. å. 13/10. Hovjunkare 1733-06-11. Tjänstg. kammarherre 1739-12-21. Död 1743-10-16 Rydsgård och ligger jämte sin fru begraven i Palmcreutzska graven i Bjäresjö kyrka. Han lät uppföra stenhuset på Kronovall. Gift 1738-07-23 Hässelby friherrinna Frisenheim, döpt 1717-08-12 i Stockholm, död 1753-06-23 Kronovall s län och begraven s. å. 30/6 i Bjäresjö kyrka, dotter av handelsmannen i Helsingfors Jobst Hueck och Catharina Blom, som i sitt 2:a gifte hade landshövdingen Johan Henrik Frisius, adlad och friherre Frisenheim.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1739-05-23 på Bjäresjöholm, död där 1768-03-29. Gift 1760-03-25 på Rydsgård med överstelöjtnanten Georg Johan von Essen af Zellie, född 1725, död 1769.
 • Anna Charlotta, född 1740-11-16 på Bjäresjöholm, död s. å.
 • Per, till Bjäresjöholm och Kronovall. Född 1742-06-05 på förstn. ställe. Student i Lund 1750-01-27 och i Uppsala 1761. Så åter student i Lund. Auskultant i Göta hovrätt 1762-06-17. Kammarjunkare 1764-01-04. Död ogift s. å. 30/12 på Bjäresjöholm och slöt ätten på svärdssidan samt ligger begraven i familjegraven i Bjäresjö. Han stiftade det Palmcreutzska stipendiet vid universitetet i Lund samt gjorde legater till Bjäresjö och Fulltofta församl:s kyrkor och skolor.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: