:

Von Rosén nr 397

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Rosén nr 2242 och 397 †

Adlad 1816-05-23 enligt 37 § R.F., introducerad 1816. Friherrlig 1843-02-06 enligt 37 § R.F., introducerad 1844. Utdöd 1892-09-10 Ätten har gemensamt ursprung med adliga, friherrliga och grevliga ätterna Rosenblad.

TAB 1

Erik Gabriel Rosén, adlad och friherre von Rosén (son av Gabriel Rosén, se grevliga ätten Rosenblad nr 123, Tab. 2), född 1775-05-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1790. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793-06-21 samt i kammarexpeditionen av kungliga kansliet 1794. Auskultant i Svea hovrätt 1794-10-03. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1794-11-17. Förrättade såsom vice häradshövding lantdomaregöromål 1795–1798. Tillika organist vid Klara kyrka, Stockholm 1797-05-13. Sekreterare och auditör vid arméns flottas Stockholmseskader 1798-12-10. Tillika organist vid Storkyrkan, Stockholm 1800-11-05. Assessor i Svea hovrätt 1802-08-19. Förrättade lagmansting i Stockholms läns lagsaga 1804. LMA 1814-05-04. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1815-11-21. Adlad 1816-05-23 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-11-27. Under nr 2242). Kamrerare vid KMO 1817-04-23. Sekreterare, ombuds- och uppbördsman vid Serafimerlasarettet 1818-08-29. RNO 1820-11-27. LKrVA 1823-02-22. Ombuds- och uppbördsman vid svenska akademien 1824. Justitieråd 1825-06-17. Avsked från kamrerarbeställningen vid KMO 1825-07-04. RCXIIL:sO 1829-02-15. KNO 1832-01-23. Ceremonimästare i survivans vid KMO 1832-06-24. Ordförande i musikaliska akademien 1835. President i Svea hovrätt 1836-04-23. Skattmästare i survivans vid KMO 1836-05-03. Friherre 1843-02-06 enligt 37 § R.F. (introducerad 1844-06-05 under nr 397). Avsked f rån presidentsämbetet 1845-08-02. Avsked från ordförandeskapet i musikaliska akademien 1860. RoKavKMO 1860-03-05. Död 1866-09-10 vid Djurgårdsbrunn. 'Var en synnerligen framstående musikus, särskilt på orgel, och dessutom medlem av en mängd till allmänt och enskilt gagn, religiositetens befrämjande och armodets understöd stiftade sällskap, såsom Svenska bibelsällskapet. Evangeliska sällskapet. Sällskapet Pro Patria, Sällskapet Pro Fide et Christianismo. Sällskapet för växelundervisningens befrämjande och Sällskapet de nödlidandes vänner'. Gift 1:o 1800-09-19 på Hargs bruk i Hargs socken, Stockholms län med Catharina Charlotta Rydberg, född 1777-11-16, död 1843-03-17 i Stockholm, dotter av direktören vid Hargs bruk Sven Rydberg och Catharina Margareta Fogman. Gift 2:o 1847-10-04 i Stockholm med Eva Margareta Widegren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Västra Ryds pastorat av ärkestiftet, hovpredikanten Anders Wijkander, född 1779-12-06 i Blidö socken, Stockholm, död 1834-11-02 i Stockholm), född 1799-02-12, i Stockholm, död i Klara församling, Stockholm 1868-07-16, dotter av kommerserådet Olof Widegren och hans 2:a hustru Eva Laurentia Kirstein.

Barn:

 • 1. Mattias Gabriel, född 1801. Kammarrättsråd. Död 1871. Se Tab. 2.
 • 1. Nils Elof, född 1804-10-28, död 1805-03-18 och ligger begraven i Rosénska graven i Riddarholmskyrkan .
 • 1. Charlotta Margareta, född 1807-11-23, död 1881-12-11 Uppsala. Gift 1826-07-01 i Stockholm med löjtnanten, greve Knut Lindorm Posse, född 1802, död 1840.
 • 1. Carl Adolf, född 1810-09-19, död 1811-07-15 på Gnesta i Vaksala socken, Uppsala län och begraven på Vaksala kyrkogård bredvid sina morföräldrar.
 • 1. Erik Gustaf, född 1813-11-30, död 1815-05-14 och ligger begraven i Rosénska graven i Riddarholmskyrkan .
 • 1. Maria Catharina, född 1817-08-14, död 1902-07-01 i Nyköping. Gift 1837-12-09 i Stockholm med statsrådet och universitetskanslern, greve Henning Ludvig Hugo Hamilton, född 1814, död 1886.

TAB 2

Mattias Gabriel (son av Erik Gabriel Rosén, adlad och friherre von Rosén, Tab. 1), friherre vid faderns död 1866. Född 1801-08-15. Student i Uppsala 1817. Auskultant i Svea hovrätt 1820-12-19. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen av kungliga kansliet 1820-12-20. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1822-03-01. Kammarjunkare 1823-06-09. Vice notarie i hovrätten 1825-02-22. Sekreterare och ombudsman vid serafimerlasarettet 1825. Adjungerad ledamot i nedre borgrätten 1830-07-05. Kopist i Svea hovrätt 1830-10-08. Kanslist Svea hovrätt 1831-11-28. Advokatfiskal n. h. o. v. 1834-11-29. Adjungerad ledamot i kammarrätten 1837-06-02. Kammarrättsråd 1837-12-15. Kanslist vid KMO 1844-11-25. RNO 1848-11-27. Avsked från kammarrättsrådsämbetet 1850-12-28. Tullförvaltare i Karlskrona 1858-09-04. Avsked från kammarrättsrådsämbetet 1860-03-09. Död 1871-05-08 i Stockholm. Gift 1828-05-17 med Carolina Maria Vilhelmina Willman, född 1803-07-27, död 1863-12-21 i Uppsala, dotter av kamreraren i kommerskollegium Lorentz Henrik Willman och Christina Catharina Sundblad.

Barn:

 • Mattias, friherre vid faderns död 1871. Född 1829-07-16. I Klara församling, Stockholm. Studentexamen 1849-06-14. Furir vid 2. livgardet 1849-06-25. Officersexamen 1849-11-04. Avsked från 2. livgardet 1850-03-23. Furir vid dalregementet 1850-04-14. Underlöjtnant vid dalregementet 1851-06-12. Löjtnant 1856-06-26. Regementskvartermästare 1862-11-25. Kapten 1869-05-07. RSO 1875-12-01. Avsked 1880-05-21. Död barnlös 1892-09-10, i Falun och utgick med honom ätten på manssidan. Gift 1880-11-18 med Karin Anna Catharina Fernström, född 1842-11-29 i Ore socken, Kopparbergs län, död 1924-11-28 i Mora (Flöda förs., Kopp. db), dotter av smältmästaren Erik Gustaf Fernström och Catharina Gudmundsson.
 • Lorentz Gabriel, född 1830-12-21. Student i Uppsala 1850. Filosofie kandidat 1857. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1857. Protokollsförande i serafimerlasarettsdirektionen 1858-11-09. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1859-07-30. TMO 4kl 1863. R ItS:tMLO 1863. Tillförordnad legationssekreterare i Köpenhamn 1863. Legationssekreterare i Berlin 1863-09-29. Död ogift 1865-10-07 i Stockholm.
 • Elin Catharina Charlotta Matilda, född 1831-11-00, död 1832-01-03.
 • Knut August, född 1833-05-05. Handelsbokhållare i Stockholm. Disponent för Svanå bruksaktiebolag 1880–1886. Död ogift 1886-03-29 i Stockholm.
 • Maria Gabriella, född 1835-08-06, död 1835-10-29.
 • Henning Felix, född 1838-11-00, död 1839-01-02.
 • Carl Hugo, född 1840-04-21. Student i Uppsala 1861. Examen till rättegångsverken 1864-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1864-06-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1864-07-13. Vice häradshövding 1868-10-21. Guvernementssekreterare och tullförvaltare ad interim på S:t Barthélemy. Död ogift 1883-02-21.

Källor

Vapensköld för adliga ätten von Rosén nr 2242
Vapensköld för adliga ätten von Rosén nr 2242

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: