:

Broman nr 1166

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Broman nr 1166 †

Adlad 1689-03-05, introd. 1689. Utdöd 1800-05-02.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Broman.


1 Um. 2 Hm. 3 As. 4 Öä. 5 Br. 6 KrAB. 7 SAB. 8 Uff II s. 309.


TAB 1

Lars Svensson. Skattebonde i St. Kils socken, Värmlands län, eller, efter en år 1620 gjord anteckning, handlande i Bogesund, nu Ulricehamn. Gift med Carin Nilsdotter.

Barn:

 • Sveno Laurentii. Var först munkpräst, sedan 1540-05-05 kyrkoherde i St. Kils pastorat av Karlstads stift. Prost över Östra Värmland 1550. Död 1579.

Barn:

 • Christophorus Svenonis Brunius. Kyrkoherde i St. Kils pastorat efter sin fader 1579. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Prost över Östersysslet i Värmland 1596. Död 1628-06-12. Gift 1:o med Elisabet Arvidsdotter, död 1597-01-15. Gift 2:o med Christina Norenia, född 1579 i Örebro, dotter av kyrkoherden i Nor Erlandus Gudmundi och hans 1:a hustru Brigitta Persdotter. Gift 3:o med Elisabet, som levde änka 1642.

Barn:

 • 1. Sveno Christophori Brunius. Student i Uppsala 1609. Magister i Greifswald 1620. Adjunkt hos fadern och vice pastor i St. Kil samt kyrkoherde därst. efter fadern 1629. Död 1645. 'Han författade 1611 på latinsk vers en nyårsönskan till fogden i Värmland Jon Skog.' Gift 1630 med sin 1:a styvmoders halvsyster Maria Norenia, född 1610-12-07, död 1665-03-02, omgift med burggreven Lars Broman, se adliga ätten Broman.

Barn:

 • Erlandus Svenonis Broman, född 1632-01-06 i St. Kils prästgård. Student i Uppsala1 1647-09-16. Mag. i Greifswald vid jubelfesten 1655. Hemkom 1659 och blev lärare för kronprinsen Carl2. Reste åter utrikes följande år och återkom 16632. Lektor i grekiska och konrektor i Karlstad 1663, vilka befattningar han dock ej tillträdde2. Extra ordinarie hovpredikant hos konung Carl XI 1665-02-11. Ord. hovpredikant och assessor i hovkonsistorium 1666-03-15. Kyrkoherde i Vingåkers pastorat av Strängnäs stift 1667-11-09. Superintendent i Karlstad 1673-12-11. Teol. doktor vid jubelfesten i Uppsala 1693-02-23, men var då redan död i Karlstad. Begraven s. å. 11/6 å Kils gamla kyrkogård, där han låtit bygga ett gravkor och varest han och hans hustrus gravsten med latinsk påskrift ses. 'Han kallade sig Broman efter sin styvfader, som ömt vårdade honom och förordnade honom till arvinge av sin ansenliga förmögenhet. Gjorde i yngre år vidsträckta utrikes resor och studerade därunder vid flera akademier.' Hans barn blevo 1689-03-05 adlade med deras faders styvfaders adl. namn och vapen (sönerna introd. under nr 1166). Gift 1663-08-02 i Malmö med Elisabet Hogg, död 1642-11-18 Fullerö, död 1711-02-09 och begraven å Kils gamla kyrkogård, dotter av Johan Hogg och Elisabet Roland samt syster till sekreteraren Johan Hogg, adlad Hogg.

Barn:

 • Johan Broman, adlad Broman, född 1664 i Stockholm. Student i Uppsala2 1683-10-18. Löjtnant vid pommerska kavalleriet 1692-05-29. Död ogift s. å. i Stockholm.
 • Carl Broman, adlad Broman, född 1666. Lagman. Död 1722. Se Tab. 2.
 • Erland Broman, adlad Broman. Landshövding. Död 1744. Se Tab. 4.
 • Maria Broman, adlad Broman, död 1739. Gift 1684-08-12 med assessorn Sven Hasselbom, adlad Hasselbom, nr 1332, död 1712.
 • Elisabet Broman, adlad Broman, död 1748-05-20 i Stockholm och begraven 1749-01-31 därst., Jakobs förs. i Stockholm.3 Gift 1:o 1686-12-09 med rikshistoriografen Petrus Magni Lagerlöf (av samma släkt som adl. ätten von Lagerlöf), född 1648-11-04 Östanås, död 1699-01-07 i Stockholm3. Gift 2:o 1704-11-04 Duvnäs med generalfälttygmästaren Magnus Cronberg, friherre Cronberg, född 1668, död 1740.
 • Catharina Broman, adlad Broman, född 1675, död 1728 i Uppsala (ringning i domkyrkan s. å. 19/3). Gift 1691 med bankokommissarien Daniel Lagerbom, adlad Lagerbom, född 1651, död 1714.

TAB 2

Carl Broman, adlad Broman (son av Erlandus Svenonis Broman, Tab. 1), till Hargs och Gysinge bruksegendomar i Uppland. Född 1666 i Stockholm. Student i Uppsala1 1683-10-18. Filosofie magister i Leipzig 1687. Generalguvernementssekreterare i Pommern. Sekreterare hos kungl. rådet greve Joh. Gabr. Stenbock. Fältsekreterare vid skånska fältstaten 1714-03-16. Konfirm.fullm. 1716-01-17. Lagman i Ångermanland 1718-07-18. »Ordningsman» därst. s. å. 4/9. Tillika i Västerbotten 1720-08-03. Lagman i Gästrike, Hälsinge, Medelpads, Jämtlands och Härjedalens lagsaga 1721-12-22. Död 1722-03-22 i Stockholm och begraven s. å. 5/4 i Vendels socken, Uppsala län. Gift 1702-11-30 i Stockholm med Eva Hök i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1690 med kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, i hans 2:a gifte, död 1701), född omkr. 1670, död 1742 i maj4, dotter av brukspatronen Anders Larsson Hök (broder till Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök) och Anna Mackej.

Barn:

 • Carl, född 1703. Landshövding. Död 1784. Se Tab. 3
 • Erland, friherre Broman, född 1704, död 1757. Se friherrl. ätten Broman.
 • Elisabet Maria, född 1706 i mars, död 1748-11-25 på Söderfors bruk i Söderfors socken Uppsala län. Gift, enl. k. tillstånd 1729-10-31, med direktören vid Söderfors ankarbruk Per Olsson Ström, född 1698-01-24, död 1752-03-12 på Hedesunda, en av stamfäderna för adl. ätten af Ström.
 • Eva Juliana, död 1706 i Stockholm vid ett halvt års ålder, och begraven s å. 20/6 i Vendels socken.
 • Anna Catharina, född 1707, död 1737-01-14 på Koskis bruk i Finland. Gift 1731-09-02 med direktören vid Utö gruvor, brukspatronen Carl Adam Wefverstedt, död 1746 och begraven s. å. 18/4 i Jakobs kyrka i Stockholm, broder till generalauditören Joh. And. Wefverstedt, adlad Wefverstedt.
 • Israel, född 1708-09-29. Student i Uppsala1 1723-10-26. Hovjunkare. Kammarherre7 1744-02-07. Brukspatron på Gysinge. Död ogift 1753-07-26 på Ekholmen8 i Veckholms socken, Uppsala län och begraven i Veckholms kyrka, där hans vapen uppsattes, och till vilken han givit en silverdopskål.
 • Hedvig Ulrika, född 1710-12-02 Bergby Gift 1754 med biskopen i Kalmar stift Carl Gustaf Hermansson Schröder, född 1717-06-25 i Landvetters prästgård, Göteborgs och Bohus län2, död 1789-06-27 i Kalmar, broder till biskopen i Karlstads stift Göran Claudius Schröder, vars barn blevo adlade Schröderheim B.
 • Christina Magdalena, döpt 1712-06-24 i Stockholm, Kungsholms förs. i Stockholm, död där 1713-12-15.
 • Nils, född 1714. Volontär vid livregementet till häst 1730. Korpral därst. 1732-04-21. Löjtnant i fransk tjänst 1732 och i hessisk tjänst 1737. Kvartermästare vid livregementet 1739-12-11. Kornett därst. 1741-09-03. Stabslöjtnant 1743-06-01. Löjtnant 1744-10-02. Ryttmästare i hessisk tjänst s. å. Korpral vid livdrabantkåren 1745-03-21. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1747-04-27. Död ogift 1748-06-03 Rosersberg [Blr].

TAB 3

Carl (son av Carl Broman, adlad Broman, Tab. 2), född 1703-10-03. Hovjunkare 1722-03-05. Vice ceremonimästare7 1732-11-27. Kammarherre7 1737-01-19. Ceremonimästare7 1743-12-30. Hovmarskalk7 1747-03-26. RNO s. å. Landshövding i Älvsborgs län 1749-08-23 och i Stockholms län 1751-01-21. Avsked 1762-06-29. Död 1784-04-17 på Ekholmen. Gift 1735-11-27 i Stockholm med Antoinetta Maria Stierncrona af Söderby, född 1718-03-18, död 1773-04-02 på Ekholmen, dotter av assessorn Peter Welt, adlad Stierncrona af Söderby, och Elisabet Amya.

Barn:

 • Carl, begraven 1738-02-27 i Vendels socken.
 • Petter Erland, begraven 1738-02-27 i Vendels socken.
 • Carl Peter, död 1742-01-22 och begraven s. å. 3/2 i Vendels socken.
 • Sofia Agneta, född 1747-05-17 (6/5). Stiftsjungfru. Död 1826-10-21 i Stockholm. Gift 1763-10-16 i Sånga socken, Stockholms län med kammarherren Fale Henrik Lohe-Burensköld, född 1739, död 1779.
 • Vilhelmina Ulrika, döpt 1751-02-19 i Kungsholms förs. i Stockholm.
 • Fredrik Conrad, född 1758-04-17 Svartsjö. Student i Uppsala 1772-12-03. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1775-05-10. Transp. till antikvitetsarkivet5 1779-09-20. Ord. amanuens därst. 1782-02-18. Protokollssekreterares fullmakt 1783-05-06. Rikshistoriograf 1792-07-04. Död ogift 1800-05-02 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan s. å. 8/5, varvid vapnet, då han var den siste av ätten på svärdssidan, krossades av protokollssekreteraren Gustaf von Schantz. 'Han utgav av trycket Brev om de skyldigheter en historieskrivare har att iakttaga, och en hans avhandling om de forna adliga märkvärdigheter i Sverige vann 1786 priset i Vitterhetsakademien. Nödgades för sitt goda hjärtas skull och sin hjälpsamhet emot andra avstå sin egendom åt sina kreditorer.'
 • Johan Magnus, född 1763-01-00, död s. å. 3/10 och begraven i Veckholms kyrka

TAB 4

Erland Broman, adlad Broman (son av Erlandus Svenonis Broman, Tab. 1), till Tunarp och Olstorp båda då i Askeryds, numera i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Student i Uppsala1 1683-10-18 och i Leipzig 1686. Auditör. Assessor i Göta hovrätt 1703-10-13. Lagman i Kalmar län 1717-01-22, i Jönköpings län 1718-07-18 och över Kalmar län och Öland 1719-04-22. Landshövdings avsked 1735-07-07. Död 1744-11-12 på Tunarp och begraven s. å. 20/11. Gift 1:o med friherrinnan Barbro Dorotea Cronhielm, född (döpt?) 1679-01-17 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1706-05-10 i Jönköping, dotter av landshövdingen Polycarpus Krumbiegel, adlad och frih. Cronhielm, och Hebla Standorph. Gift 2:o 1707-03-17 på Tunarp med friherrinnan Eva Mörner af Morlanda i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Hans Fredrik von Siegroth, död 1702), född 1677, död 1743-01-06 på Tunarp och begraven s. å. 12/1 i Västra Ryds kyrka, dotter av generallöjtnanten och guvernören Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, och Beata Schulman.

Barn:

 • 1. Hebla Elisabet, född 1705-02-10 i Jönköping, död 1734-10-00. Gift 1726-05-19 i Floby socken, Skaraborgs län med ryttmästaren Gillis Edman, adlad Edenhielm, född 1694, död 1748.
 • 1. Maria Regina, döpt 1706-05-02 i Jönköping, död där 1707-12-27.
 • 2. Hans Fredrik, döpt 1708-02-06 i Jönköping. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 17246. Transp. till kornett vid Västgöta kavalleriregemente6 1728-07-08. Avsked6 1741-09-08. K. jaktjunkare. Död ogift 1743-01-03 på Tunarp och begraven s. å. 13/1 i Västra Ryds kyrka på samma gång som modern.
 • 2. Carl Gustaf, född 1709. Major. Död 1771. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Erland Broman, adlad Broman, Tab. 4), till Tunarp. Döpt 1709-01-19 i Jönköping. Student i Uppsala1 1723-05-16. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1726-02-11. Rustmästare därst. s. å. 1/12. Sergeant 1727. Transp. till korpral vid livregementet till häst 1729-04-30. Kvartermästare därst. 1733. Erhöll s. å. tillstånd att träda i konung Stanislaus' av Polen tjänst. Löjtnant och kapten vid dess livdragoner. Vid återkomsten kornett vid sistnämnda regemente 1736-05-24. Löjtnant därst. 1742-06-09. Ryttmästare 1747-03-18. RSO 1749-01-13. Erhöll majors grad 1758-07-03. Avsked 1761-03-18. Död 1771-03-21 på Tunarp. Han bevistade finska kriget 1741–42, kampanjen i Skåne 1743 och pommerska kriget 1758–59. Gift 1749-12-05 på Olstorp med sin kusins dotter, grevinnan Sofia Catharina Mörner af Morlanda, född 1728-02-04, död 1759-07-10, dotter av översten greve Hans Georg Mörner af Morlanda, och grevinnan Eva Charlotta Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1751-01-26 på Tunarp, liksom syskonen, död ung.
 • Eva Sofia, född 1752-05-14, död s. å. 11/8 på Tunarp.
 • Erland, född 1753-05-19. Vice korpral vid livregementet till häst 1763-08-12. Livdrabant 1771-12-21. Löjtnant i armén 1776-12-04. Genom byte löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1784-10-25. Avsked med ryttmästares karaktär s. å. 11/11. Död 1790-10-17 Flishult, efter knappt en månads äktenskap. Gift 1790-09-21 på Västraby i Hults socken, Jönköpings län med Petronella Lovisa Bruce i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-12-20 på Västraby med översten Henrik Hammarberg, född 1755, död 1813), född 1762-05-31, död 1837-02-17 vid Ry pappersbruk i Göteryds socken, Kronobergs län, dotter av ryttmästaren Per Bruce och Maria Blidberg.
 • Hans Georg, född 1754-08-27. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1771-07-09. Sergeant vid Sprengtportenska regementet 1773-04-19. Stabsfänrik därst, s. å. 12/8. Fänrik 1775-08-09. Löjtnant 1778-06-24. Kapten 1784-03-24. Död ogift 1788-07-17 i slaget vid Hogland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: