:

Anckarsvärd nr 116

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Anckarsvärd nr 116 †

Adlad 1772-09-13, introducerad 1777 under nr 2109. Uppflyttad i riddarklassen 1797 under nr 2109, A. Friherrlig 1805-03-01, med succession av värdigheten på äldste sonen samt dennes äldste son, son efter son. Grevlig 1809-06-06 enligt 37 § R.F. Dessa ätter utgångna 1878-05-03.


TAB 1

Abraham Couchois (översiktstab. 1). Född i Frankrike. 'Begav sig därifrån för religionsförföljelses skull och inkom till Sverige under drottning Christinas regering samt bodde i Långboda i Fellingsbro socken, Västmanlands län, där han hade inseende över masugnar och tackjärnstillverkningar samt stycke- och kulgjuterier'.

Barn:

 • Peter Abrahamsson Couchois, född 1663-05-03 i Långboda. Borgare i Nora. Gift med en dotter till rådmannen i Nora Nils Jonsson.

Barn:

 • Johan Petersson Cosswa, född 1708-06-13 i Nora. Inspektor å Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län 1742–1751. Köpte bruksegendomar i Torsåkers och Ovansjö snr 1749. Levde 1777. Han ändrade namnet till Cosswa, såsom lättare för svenska uttalet. Gift med Catharina Lind, född 1706, död änka 1789-06-29 i Karlskrona, dotter av handlanden i Nora Olof Lind och Anna Åkerman. (Nora stads kyrkoarkiv.).

Barn:

 • Mikael Cosswa, adlad, friherre och greve Anckarsvärd, född 1742, död 1838. Se Tab. 2.
 • Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd, född 1745, död 1812. Se Tab. Adliga ätten Anckarsvärd nr 2109.

TAB 2

Mikael Cosswa (översiktstab. 1). Adlad, friherre och greve Anckarsvärd (son av Johan Petersson Cosswa, tab. 1). Född 1742-03-09 på Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län. Student i Uppsala (Bbl.) 1752-05-25. Volontär vid fortifikationsstaten i Stockholm 1759-03-13. Underkonduktör vid fortifikationsstaten i Stockholm 1759-04-18. Sergeant vid fältartilleriet i Pommern 1759-06-26. Adjutant hos generalmajoren von Hessenstein 1761. Konstapel vid arméns flotta 1762-07-04. Fänrik vid arméns flotta 1762-12-14. Löjtnant i armén 1772-09-13. Adlad 1772-09-13 (introducerad 1777 under nr 2109). RSO 1772-09-22. Löjtnant vid arméns flotta 1773-04-22. Varvskapten 1774-05-02. Varvsmajor 1775-06-30. Överstelöjtnant i armén 1777-02-19. Överstelöjtnant på stat och chef för finska lotsverket 1778-04-29. Överstelöjtnant vid finska sjöartilleriet 1782-09-19. Överste och chef för Sveaborgs sjöartilleriregemente och för finska eskadern av arméns flotta 1784-08-16. Generaladjutant hos konungen 1789-05-12. Landshövding över Kalmar län och Öland 1790-10-06. Överkommendant i Kalmar 1793-10-09. Generalmajor 1795-02-04. KSO 1797-11-01 med valspråk: Medborgares aktning. Uppflyttad i riddarklassen 1797 under nr 2109 A. KmstkSO 1801-11-23. Friherre, jämte äldste sonen, 1805-03-01, med succession av värdigheten på dennes äldste son, son efter son (introducerad 1805-11-30 under nr 322). Inspektör över Kalmar läns lantvärn samt Kalmar, Kronobergs och Jönköpings vargeringsbataljoner 1808. Befälhavare över Kalmarfördelningen 1808. Lantmarskalk vid 1809 års riksdag. Generallöjtnant 1809-06-06. Greve enligt 37 § regeringsformen (introducerad 1810-05-30 under nr 116). R o.KavKMO 1810-07-03. Avsked från landshövdingämbetet (Bbl.) 1810-05-07 och från sina militära ämbeten (Bbl.) 1810-05-22. Död 1838-03-23 på Karlslund vid Örebro. Han var en utmärkt militär, så till sjöss som lands, och tjänstgjorde vid 1772 års regementsförändring under generallöjtnanten friherre Sprengtporten på tåget från Finland till Stockholm samt blev därför adlad. Hans dagboksanteckningar från ryska kriget utgåvos 1892 av svenska historiska föreningen. Gift 1781-06-07 i Visby med friherrinnan Eva Carolina von Segebaden, född 1759-01-20, död 1843-12-23 på Karlslund, dotter av generallöjtnanten friherre Carl Otto von Segebaden, och Maria Elisabet Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Carl Henrik, friherre jämte fadern 1805, greve vid faderns död 1838, född 1782-04-22 på Sveaborg. Fänrik vid arméns flotta 1785-07-24. Fänrik vid Svea livgarde 1794-11-16. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1798-08-27. Löjtnant vid Svea livgarde 1803-06-30. Kapten 1806-12-01. RSO 1808-04-29. Överadjutant och major i armén 1808-12-12. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Överste i Närkes och Värmlands regemente 1810-05-01. Generaladjutant 1812-01-14. Överste och chef för Närkes regemente 1813-02-02. Avsked 1813-08-24. Död barnlös 1865-01-25 i Stockholm. 'Han gjorde i yngre åren vidsträckta resor i Italien, Österrike, Schweiz och Frankrike. Åtföljde 1803 överstekammarjunkaren, friherre Carl Göran Bonde såsom legationskavaljer till ryska hovet. Bevistade kriget med Norge och deltog med beröm i stormningen av skansarna vid Glommen i 1808-04-00. Kommenderades med sitt regemente till Tyskland, men blev snart nog, av opposition mot högste befälhavaren, hemskickad till Sverige och på begäran entledigad från tjänsten'. Har gjort sig bekant som politisk oppositionsledare, riksdagstalare och skriftställare. Gift 1810-11-16 Bysta med friherrinnan Charlotta Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1806-02-09 med en av rikets herrar, excellensen greve Gustaf Trolle-Bonde af Björnö, född 1773, död 1855, från vilken hon blev skild), född 1789-05-07, död 1865-04-23 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar Carl Göran Bonde, adopt. friherre Bonde, och Agneta Sofia Hildebrand. Hon innehade Fållnäs i Sorunda socken, Stockholms län, vilket hon erhöll såsom fideikommiss efter brodern Knut Henrik.
 • Johan August, greve vid äldre broderns död 1865, född 1783. Överste och generaladjutant. Död 1874. Se Tab. 3.
 • Maria Carolina, född 1786-08-15, död 1788-12-07.
 • En dotter, dödfödd 1788.
 • Mikael, född 1789-11-11 i Jakobs församling, Stockholm, död 1790-06-00.
 • Mikael Gustaf, greve vid äldre broderns död 1874, född 1792-03-25 i Kalmar. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1808-04-11. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1808-04-21. Transport till fänrik vid Svea livgarde 1809-07-10. Löjtnant vid Svea livgarde 1812-02-04. Ordonnansofficer hos konungen 1817-02-11. Kapten 1817-06-03. RSO 1822-06-11. Major i armén 1828-02-20 LFrKA 1829-06-05. Adjutant hos konungen 1829-06-24. Överstelöjtnant i armén 1839-07-27. 2. major vid Svea livgarde 1844-02-08. Överintendent 1844-06-20. KNO 1853-04-28. Avsked från överintendentsämbetet 1858-04-27. HedLFrKA 1843. Carl XIV Johans medalj 1854. Död ogift 1878-05-03 i Stockholm och utgingo med honom på svärdsidan grevliga ätterna Anckarsvärd, friherrliga ätten nr 322 och kommendörsätten nr 2109 A. Han är känd som framstående tecknare och litograf.
 • Otto Magnus, född 1793-11-15 i Kalmar. Kadett vid Karlberg 1807-09-30. Avgången 1810-10-12. Sergeant 1811. Student 1811. Fänrik vid Svea livgarde 1811-10-19. Avsked 1814-11-15. Löjtnant i armén samma dag. Död 1857-10-00 i Brasilien.

TAB 3

Johan August (översiktstab. 1, son av Mikael Cosswa, adlad, friherre och greve Anckarsvärd, tab. 2). Greve vid äldre broderns död 1865, född 1783-12-14, på Sveaborgs fästning. Inskriven i krigstjänst 1787-09-20. Fänrik vid arméns flotta 1790-12-09. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-10-14. Transporterad till fänrik vid Göta garde 1796-11-22. Löjtnant vid Göta garde 1802-04-12. Stabsadjutant. Kapten vid Västmanlands regemente 1809-01-08. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-10-00. RSO 1809-07-03. Överadjutant och major i armén 1809-06-29. Överstelöjtnant i armén 1810-05-08. Bataljonschef vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-10. LFrKA 1813-05-05. Överste i armén 1814-01-19. Generaladjutant 1816-01-09. Avsked 1819-11-16. LVA 1831-12-14. Vald till preses för 1 år i LVA. 1841-04-07, KmstkVO 1858-04-28. Carl XIV Johans medalj. Död 1874-11-12 på Nynäs utan söner. Han bevistade 1808 i juli skärmytslingarna vid Magnor i Norge ävensom, under fälttåget 1809 i Västerbotten, anfallet vid Umeå mm samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813–14. Framstående politiker. Gift 1815-07-27 Nynäs med sin broders svägerska, stiftsjungfrun friherrinnan Sofia Ulrika Bonde, född 1787-11-02, död 1867-02-13 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar Carl Göran Bonde, adopt. friherre Bonde, och Agneta Sofia Hildebrand. Hon innehade Bysta och Brevens bruk i Askers socken, Örebro län, vilka hon fick till fideikommiss efter sin morbroder David Gotthard Henrik Hildebrand, ävensom Nynäs.

Barn:

 • Carl Mikael, född 1817-09-05, i Stockholm, död i Stockholm 1838-11-23 (1826-11-23).[Meddelande av V. Ljungfors, Malmö].
 • Eva Sofia Charlotta, född 1819-01-10 på Bysta, död 1887-12-08 Tidö. Gift 1842-08-04 på Bysta med statsrådet Johan August Gripenstedt, friherre Gripenstedt, född 1813, död 1874.
 • Hedvig Ingeborg Augusta, född 1819-12-20, död 1821-11-21 på Bysta.
 • Agneta Carolina Ulrika, född 1821-01-19 på Bysta, död 1903-12-21 i Norrköping. Gift 1847-07-15, på Karlslund med kaptenen Carl Axel Mannerskantz, född 1809, död 1888.
 • Maria Johanna Gustava, född 1822-08-18 på Bysta, död 1881-05-13 Signildsberg. Gift 1850-09-26 på Karlslund med majoren friherre Hans Henrik von Essen, född 1805, död 1872.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: