:

Torstensson nr 7

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten TORSTENSON nr 7 †

Grevlig 1647-02-05, introd. s. å. Utdöd 1727-12-20.

TAB 1

Lennart Thorstensson, greve Torstenson (son av Torsten Lennartsson av adliga Forstenasläkten, Tab. 16), greve till Ortala, friherre till Virestad, herre till Förstena, Rasick, Ulvsunda, Lennartsnäs och Ökna, med fl. Född 1603 möjligen 27/8 (ej 17/8)6 på fädernegodset Forstena i Tunhems socken Älvsborgs län. Kammardräng (page) hos konung Gustaf II Adolf 1618. Utländsk resa 1623. Fänrik vid livgardet 1624-10-23. Kaptenlöjtnant därst. 1626-10-01. Överstelöjtnant för fyra kompanier soldater 1627. Överste för Hälsinge regemente 1629 och för artilleriet 1630. General av artilleriet 1632. Rikstygmästare 1634-12-22. Riksråd 1641-04-12. Fältmarskalk samt generalguvernör i Pommern s. å. 31/8. Lämnade befälet över armén 1646-05-10. Greve 1647-02-05 med Virestads socken i Småland till friherreskap samt Ortala gård med Väddö, Häverö, Bro, Vätö, Frötuna och Länna snr Stockholms län, Norrtälje stad och Lyhundra härad till grevskap (introd. s. å. under nr 7). Generalguvernör i Västergötland, Dal, Värmland och Halland 1648-05-31. Död 1651-04-07 i Stockholm och begraven s. å. 29/6 med stor ståt i Riddarholmskyrkan i en kista av ek, beklädd med koppar, vars alla kanter äro förgyllda, i eget gravkor norr om och strax invid själva kyrkotornet, vilket gravkor år 1761 blev av riksrådet greve Ture Gabr. Bielke reparerat och försett med dess nuvarande inskription. Där ses även Torstensons bröstbild av vit marmor jämte hans grevliga vapen och hans troféer. 'Han kom i späda år till sin farmoder, fru Margareta Ekeblad, hos vilken han erhöll en sorgfällig uppfostran och efter hennes död 1616 till sin fasters man, riksrådet Bo Ribbing, som hade all möda och kostnad osparda för att fullborda hans uppfostran. Uppvaktade såsom kammarpage i fyra år konung Gustaf II Adolf och följde honom därunder på fälttågen till Livland. Var 1623 med på skeppsflottan för Danzig. Reste sedan jämte några andra adelsmän på konungens bekostnad med generalen Gust. Horn till Holland, där han besåg de förnämsta fästningarna och idkade ridderliga övningar. Förklarades vid sin hemkomst 1624 av konungen den 23 okt. på Gripsholms slott för varaktig (myndig) och blev sedermera en av den store konungens största fältherrar och en av de förnämsta anförarna i trettioåriga kriget. Skadades vid stormningen av Creutznach av en sten så illa i huvudet, att han nedföll av stormstegen i vallgraven, varifrån han halvdöd bortbars, men likväl snart återställdes. Tillfångatogs av Wallenstein i den skarpa fäktningen vid Nürnberg 1632-08-24 och hölls fången 3/4 år i ett osunt och fuktigt rum i Ingolstadt, vilket alstrade mycken sjuklighet, så länge han levde, samt blev med svårighet utväxlad mot Wallensteins svåger, greve Harrach, jämte en stor penningsumma, som den senare betalade. Åtföljde konung Gustaf II Adolfs lik från Wolgast till Nyköping. Deltog i Johan Banérs fälttåg och bevistade slagen vid Wittstock 1636 och Chemnitz 1639 samt bidrog vid sidan av överbefälhavaren i hög grad till att under de mest förtvivlade omständigheter hävda Sveriges ställning i Tyskland. Fick på grund av tilltagande sjuklighet permission att besöka fäderneslandet 1640, men måste efter Banérs död övertaga dennes befäl och förde de svenska vapnen 1641–1645 på ett sätt, som gjort hans namn odödligt. Bland hans mest lysande bragder hörde två infall i de kejserliga arvländerna, Jutlands erövring samt segrarna vid Breitenfeld 1642 och vid Jankow 1645. Ägde det hus vid Norrmalmstorg (nuv. Gustaf Adolfs torg) i Stockholm, som sedermera blev ombyggt för prinsessan Sofia Albertinas räkning och över vars norra portal ännu ses hans och hans frus vapen.' Hans Brev till Axel Oxenstierna äro för åren 1634–1649 utgivna i den senares brevväxling (1897). Gift 1633-12-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med friherrinnan Beata De la Gardie i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1653-07-25 Bogesund, med riksdrotset greve Per Brahe, i hans 2:a gifte, född 1602, död 1680), född 1612-08-20 på Åbo slott, död 1680-10-28 och begraven 1681-02-16 i en stor kopparkista, överdragen mellan de försilvrade ornamenten med svart kläde, i Torstensonska graven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet friherre Johan De la Gardie, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Oxenstierna.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1634-09-02. Student i Uppsala3 1642-10-25 och sedan i Strassburg4. Död 1653-02-16 i en duell och begraven i en lika kista som fadern och på samma ställe.
 • Märta Elisabet, född 1639-01-04 i fälttåget för Dewitz, död 1642-04-14 i Saltzwedel och begraven i Riddarholmskyrkan .
 • Anders, född 1641. K. råd och generalguvernör. Död 1686. Se Tab. 2.
 • Johan Gabriel, född 1642-02-08 i Saltzwedel, död s. å. 9/6 i Stettin och begraven s. å. 17/7 i Riddarholmskyrkan .
 • Margareta Catharina, född 1643-04-22, död2 1652-09-12 och begraven i en lika kista som fadern och på samma ställe.

TAB 2

Anders (son av Lennart Thorstensson, greve Torstenson, Tab. 1), greve till Ortala, friherre till Virestad, herre till Forstena, Herr-Ö, Rasick, Lennartsnäs, Segersjö, Penningby, Ökna och Lidö, m. fl. Född 1641-01-20 i Stralsund. Student i Uppsala 1649-11-03. Kammarpage hos drottning Christina 1652. Utrikes resor 1659–1663. Löjtnant vid livgardet 1664-04-04. Kapten över livkompaniet med överstelöjtnants titel s. å. 13/10. Riksstallmästare 1668-08-26. Riksråd 1673-01-08. Generalguvernör i Estland och ståthållare på Revals slott 1674-09-22. Avsked 1681. President i Åbo hovrätt 1684, men tillträdde ej denna befattning, död 1686-11-08 i Stockholm samt begraven 1687-10-28 i Torstensonska graven i Riddarholmskyrkan i en med svart sammet beklädd och med försilvrade beslag försedd kopparkista, prydd med fulla vapnet samt på locket ett kors och vid fötterna en dödskalle. [5] Han skänkte 1665 till Lännäs kyrka Örebro län en gammalmodig altartavla med namn och vapen. Han måste 1674 avstå Ortala grevskap och förlorade genom reduktionen hela sin stora förmögenhet. Gift 1665-10-10 i Johan Sparres hus Gråmunkeholmen i Stockholm med grevinnan Christina Catharina Stenbock, döpt 1649-12-13 i Minden, död 1719-09-17, dotter av riksrådet och riksamiralen friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Horn af Åminne.

Barn:

 • En dotter, född 1667-01-30, död späd. [2]
 • Beata, född 1667-11-28 i Stockholm, död där 1691-08-13 och begraven 1693-02-12 tillika med mannen i Kristine kyrka i Göteborg. Gift 1690-06-03 på Stockholms slott med överstelöjtnanten greve Gustaf Adolf von Ascheberg född 1661, död 1693.
 • Brita Christina, född2 1669-07-14, död 1671 och begraven s. å. 15/12 i familjegraven i en vacker kopparkista med vapnet och dödsårtalet.
 • En dofter, född 1670-11-26, död späd. [2]
 • Leonard, född 1672-03-07, död 1678-11-21 och begraven i Riddarholmskyrkan i en präktig med förgyllda ornament och grevliga vapnet prydd kopparkista med en Kristusbild på locket.
 • Margareta Magdalena, född 1673-06-02. Kammarfröken hos drottning Ulrika Eleonora den yngre. Död ogift 1747-05-19 och var den sista av denna frejdade ätt samt begraven s. å. 23/5 i Riddarholmskyrkan i en med försilvrade lister försedd kopparkista med fulla vapnet på huvudgaveln.
 • Gustaf Otto, född 1674-10-31, död 1690-03-01 och begraven i Riddarholmskyrkan .
 • Johan Gabriel, född 1675-12-11, död 1693-03-12– blev natten mellan den 11 och 12 mars i Stockholm ihjälstucken av en lakej hos danske envoyén och begraven i Riddarholmskyrkan i en med försilvrade beslag försedd kopparkista, på vars huvudgavel fulla vapnet ses.
 • Anders. Fänrik vid kursachsiska gardet 1694-03-00. Sekundlöjtnant därst. 1695-02-00. Premiärlöjtnant 1696-02-00. Kaptenlöjtnant s. å. i dec. Kapten 1697-07-00. Kapten vid stralsundska infanteriregementet 1698-01-10. Fördubblingskapten vid dalregementet 1700-09-30. Kapten vid livgardet s. å. 9/12. Generaladjutant 1703-12-12. Överste för Viborgs läns fördubblingkavalleriregemente 1706-06-11. Överste för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1707-01-26. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Han bevistade kampanjerna vid Rhen 1694 och i Böhmen 1695 samt belägringen av Temesvar 1697.
 • Märta. Hovfröken hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Död 1696-12-21 »sörjd av hela konungahuset för sin godhet och mildhet» (Fryxell). Hon var förlovad med sedermera landshövdingen Carl Gustaf Soop.
 • Jakob, född 1678. Förare vid dalregementet. Fänrik därst. 1700-09-01. Konfirm.fullm, s. å. 1/9. Löjtnant s. å. 7/12. Löjtnant vid livgardet 1702-04-16. Kapten därst. 1706-07-21. Generaladjutant av flygeln 1711-01-31. Sekundöverste vid östra skånska infanteriregementet 1712-04-16. Stupade ogift 1715-11-04 i träffningen vid Stresow på Rügen. Han var 1711 överste Tom. Funck följaktig på dess beskickning till Konstantinopel.
 • Leonarda Amalia, född 1681-04-01, död ogift 1712-01-01 och begraven i familjegraven.
 • Carl Ulrik, till Ulvsunda i Bromma socken Stockholms län. Född 1685-01-08 i Stockholm. Fänrik vid ett regemente i Zweibrücken, sedan löjtnant vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst. Fänrik vid livgardet 1705-12-21. Löjtnant därst. 1708. Kapten 1711-04-12. Fången vid Stresow 1715-11-05. Hemkom s. å. Generaladjutant av flygeln s. å. 23/12. Interimsöverste för Närkes och Värmlands regemente 1717-12-07. Överste för regementet 1727-08-14. Död barnlös s. å. 20/12 i Brüssel under resa till varma baden i Aachen och slöt denna grevliga ätt på svärdssidan samt begraven 1729-03-20 i Torstensonska graven i Riddarholmskyrkan, då vapnet krossades av landshövdingen friherre Bror Rålamb. 'Han blev i slaget vid Poltava illa blesserad men kom med konung Carl XII till Turkiet, varest han bevistade kalabaliken i Bender 1713-02-01. Följde 1714 med konung Stanislaus till Zweibrücken. Var såsom generaladjutant hos konung Carl XII beständigt hos konungen och bevistade 1718 års fälttåg i Norge.' Gift 1719-12-08 med grevinnan Anna Margareta Oxenstierna af Croneborg i hennes 1:a gifte (g, 2:o 1731-02-25 med riksrådet greve Ture Gabriel Bielke, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1763), född tvilling 1692-08-23 Hjulsta, död 1755-08-31 i Stockholm och begraven i Torstensonska graven, där även hennes 2:a man vilar, dotter av guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg, och grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre.
 • Erik, född 1686-04-27 i Stockholm. Reste 1702 utrikes. Löjtnant vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1704. Återkom till Sverige 1705-11-00. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora s. å. Död ogift 1718-10-24 och begraven s. å. 29/10 i familjegraven i en kopparkista med försilvrade kanter och vid huvudet fulla vapnet.

Källor

1Enl. faderns likpredikan. 2Oxenstiernska släktboken. 3Um. 4At (So). 5Wå. 6Vff II, h. 2–3, sid. 124.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: