:

Baranoff

Från Adelsvapen-Wiki

von Baranow (Baranoff)
von Baranow (Baranoff)

Rysk uradel. Beviljades introduktion på svenska riddarhuset 1666, men blef det oaktadt icke därstädes inskrifven. Fortlefver i Östersjöprovinsen.

TAB 1

Baranoff, egde godset Keskiill i gebietet Loden, Livland.

Barn:

 • Affanasi, innehade stamgodset Keskiill i Livland och klagade, omkring 1620, att det fråntagits honom under den tid af nio år, som han befunnit sig i landsflykt för dråp på en ryttare (1). Vistades i Finland 1626; † barnlös. Hans broder Feodors efterkommande ärfde Keskiill.
 • Feodor, rysk bojar svensk tjänst; † 1606. Se tab 2
 • Menschik, rysk bojar i svensk tjänst; † 1625. Se tab 7
 • Gregori, följde fältmarskalken Jakob De la Gardie under ryska tioåriga kriget; stupade vid Pernau 1609(1); ogift. Hans broder Menschik fick af De la Gardie försäkran på hans gods.

TAB 2

Feodor Baranoff (tab. I) kallas i ett förläningsregister rysk bojar; innehade i förläning Vitikkala och Rudango i Kumo socken; † 1606. Hans enka fick 1606 26/9 kungligt bref att behålla gods i Nedre Satakunta härad till 100 dalers ränta (2).

Barn:

TAB 3

Kassari Baranoff, var i svensk tjänst. Stadfäst 1606 29/8 i sin faders frälsegods Vitikkala och Rudango i Kumo socken, på hvilka han 161012/8 fick evärdligt frälse (3). Bekom konfirmation på dessa sina fädernegods 1613 23/7 jämte frälserätt för sin andel i godset Kesktill i Livland (3), och 1626 5/9 ärftligt frälse på sin aflidne svärfaders gods Arensberg i Livland; † före 1634. — Gift med Maria Rehbinder, som lefde 1634, dotter af ryttmästaren Gotthard Rehbinder.

Barn:

 • Gotthard Fredrik, öfverstelöjtnant, † 1684. Se tab 4
 • Fredrik Johan, ryttmästare, fick 1648 19/10 jämte sina bröder konfirmation på sin faders, Kassari Baranoffs, gods (4).

TAB 4

Gotthard Fredrik Baranoff (tab. III), till Vitikkala säteri i Kumo socken. Major vid Åbo läns kav. reg:te 167616/3; öfverstelöjtnant 1677 21/?; förde befäl öfver det manskap, som tågade till Norge (5). Anhöll hos konungen om introduktion på svenska riddarhuset, hvilken blef beviljad 1686lu/y> men aldrig verkställd (4); — † 1691, begr. i Kumo kyrka (6). — Gift med Margareta Nassokin, i hennes 2:a gifte, dotter af ryttmästaren Peter Nassokin och Anna Henninghausen, samt enka efter ryttmästaren Jakob Strassburg.

Barn:

 • Gotthard Johan, ryttmästare, † 1684. Se tab 5

TAB 5

Gotthard Johan Baranoff (tab. IV), student i Åbo 1671; ryttmästare; † 1684%, enligt vapensköld i Kumo kyrka. — Gift 1679 G/n i Helsingfors (7) med Maria Elisabet Cronstjerna, som lefde 1710, i hennes l:a gifte, dotter af öfversten Mikael Struberg, nobil. Cronstjerna, och Beata Stålarm; samt omgift före 1691 med major Ståhl, kommendant på Kockenhusen i Livland, † före 1698 (7).

Barn:

 • Gotthard Fredrik, volontär vid öfverste Tiesenhausens finska reg:te 1699; fältväbel 1700; fänrik 1702; löjtnant 1704. Reg:tskvartermästare vid general Krassovs armé 1709; löjtnant vid Norra Skånska kav. reg:tet 1709; kaptenlöjtnant 1716; † 1719 i Norge. Ogift (1).
 • Magnus Reinhold, löjtnant vid öfverste Herman von Fersens inf. reg:te 1702 16/5, fången med regrtet vid Narva 1704, † i Venova under fångenskapen (14).
 • Brita Helena, gift l:o 1705 (8) med ryttmästaren Gabriel Kristiansson Procopé 1716; — 2:o före 1719 med löjtnanten vid Norra Skånska kav. reg:tet Hans Hedenberg (1). De lämnade tre barn efter sig.

TAB 6

Zakarias Baranoff (tab. III) erhöll 1642 tillstånd att uppföra säteri på Rudango i Kumo socken; men flyttade sedermera till Livland. Omnämnes 1680 såsom afliden (4). Gift med ??

Barn:

 • Kristoffer, egde stamgodset Keskiill i Livland; löjtnant. Gift 1679 i Reval (8) med Hedvig Elisabet Hauenschildt, dotter af öfversten Detlof Hauenschildt, ointr., och ... von Derfeld.
 • Fredrik, var kornett 1680 (4), sedan löjtnant. Gift med Hedvig Helena Wrangel, † 1691.
 • Maria, begr. 1694 i¾ i Reval, 44 år, 7 m. o. 4 d. gammal (8). Ogift.

TAB 7

Menschik Baranoff (tab. I), uppförd 1604 i en förteckning öfver livländare orh ryssar i svensk tjänst, hvilka skulle in-visas till Savolaks (2). Erhöll 1608 23/5 i förläning Anttola soc– — ken samt Massby och Skräddarby i Sibbo socken (3). Bevistade tioåriga kriget i Ryssland, sändes af fältmarskalken Jakob De la Gardie till Sverige 1607 med bud till konungen, men blef på vägen fången af fienden och förd till Nöteborg, därifrån han efter någon tid utlöstes af De la Gardie (1). Förordnad 1611 ståthållaren Filip Scheiding till hjälp på Narva befästning. Bekom 1611 och 1613 kungligt försvarelsebref mot ståthållaren på Viborg, Arvid Tönneson Wildeman, hvilken gjorde intrång på hans gods. Däremot uppdrogs åt denne år 1614 att rannsaka om icke Baranoff öfver all tillbörlighet betungade sina förläningsbönder i Savolaks (9); † 1625, begr. 1625 % i S:t Olai kyrka i Reval (10). — Gift l:o med .... Buddenbrock, begr. 1614 4/5 i S:t Olai kyrka (10), dotter af Henrik Buddenbrock och Anna Engelhard; — 2:o med Katarina Klasdotter Yxkull, som lefde 1645 på Anttola gård, omgift med landtrådet Karl Hastfer (1).

(se

Barn:

 • 2. Klas Johan, öfverste, † 1686. Tab. VIII.
 • 2. Gertruda, begr. 1694 n/2 i S:t Nikolai kyrka i Reval (11). Gift l:o 1648 med Otto von Nieroth, † 1654 (8); 2:o före 1664 med majoren Berend Schulman, f. 1623, † 1709.

TAB 8

Klas Johan Baranoff (tab. VII), f. 1621 (1); ärfde efter sin fader Anttola sätesgård samt Skräddarby och Massby i Sibbo socken, därtill Kuckers och Oners i Estland. Afstod genom arfsfördrag 1645 Anttola åt sin styffader Karl Hastfer mot godsen i Estland; var då nyss hemkommen från en vistelse i Holland. Löjtnant vid lif gardet 1646, kapten 1648, afgick s. å. 2/7 med sitt kompani, efter skedd mönstring vid Dalarön, till Tyskland. Avancerade där till major och tog tjänst vid annat reg:te. Var öfverste, då 1675 9/9 för honom utfärdades patent att till rikets tjänst värf va en „esk vadron till häst", bestående af fyrahundra finske ryttare. Deltog med detta sitt kav. reg:te i skånska kriget och slaget vid Lund. Öfverste 1677 Vio för ett ingermanlandskt reg:te till fot (12). Fick 1675 20/7 konfirmation på Skräddarby och Massby i Sibbo socken. Landtråd i Estland; † 1686, begr. i Nikolaikyrkan i Reval (11). — Gift 1654 9/2 (10) i Reval med Anna Elisabeth (Johanna) von Üxkull , hvilken 1686 fick lifstidsfrälse på Anttola säteri, som undergått reduktion (13).

Barn:

 • Anna Elisabet, gift med Berend Johan von Derfeld.
 • Eva Luitgard drunknade 1696 natten mot den21/8 på Revals redd med sin ende son, då hon med honom och sin man skulle resa till Stockholm (8). Hennes man blef följande dag räddad från vraket. Gift 168913/2 med öfverstelöjtnanten Otto Reinhold von Nieroth, † 1699 3/7 (8)-

TAB 9

Johan Löjtnant, född 1666, död 1719, egde Kuckers i Estland, hvilket ännu innehafves af hans efterkommande på kvinnosidan. — Gift i Revaln1696-11-03 med Hedvig Elisabet Taube, dotter av översten Ludvig Vilhelm Taube och Barbara Sofia von Ramm. Gift 2:o 1706 i Reval med Barbara Helena von Wrangel, dotter av kaptenen och lantrådet i Estland Carl von Wrangel, av huset Sauss-Maydel och Barbro Christina Galle (i Finland)

Barn

 • Anna Barbara, 1709
 • Karl Gustav, 1713 Se Tab. 10.
 • Johanna Elisabeth 1718

TAB 10

Karl Gustav. Gift med Margaretha Elisabeth von Derfelden.

Barn

 • Karl
 • Klaus-Gustav
 • Peter
 • Christoph Heinrich

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916).

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000600/images/index.html?id=00000600&fip=193.174.98.30&no=&seite=788

Källor: (1) Sv R biogr. Baranoff. — (2) Sv R Finland förlän. — (3) FS 6811. — (4) FS biogr. Baranoff. — (5) RR. — (6) Abo läns räkenskaps bok 1691: 4369. — (7) Nedra Satakunta D 16983%. — (8) Reval, Riddarhusarkivet. — (9) Vaaranen V. — (10) Reval, S:t Olai K. — (11) Reval, Nikolai K. — (12) Ridderstad, Gula Gardet. — (13) F S Reduktionshandl. — (14) Sv K- likv. Sigill: FS 4375: 71.


: