:

Hjärne nr 1149

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1689-01-03, introd. s. å.

Den stamtavla, som uppställts för att visa ätten Hjärnes samband med den gamla svensk-norska frälsesläkten Hjärne, är en konstruktion av äldre tiders genealoger. Den såsom ättens stamfader uppgivne riddaren Jon (Jöns) Erengisleson Hjärne, som i vapnet förde en båt med en lilja mitt över båten, namnes första gången 1348-05-08, var riksråd än i Sverige, än i Norge 1360–1379 samt ägde gods i Småland, där han synes hava bott, då han vistades i Sverige. Gift med Kristina Niklasdotter (Oxpanna) – helt visst från Norge, där hon ägde Nesheim i Gravenes socken, vilket hon sålde 1400– hade han förutom döttrar sonen Jon (Jöns) Hjärne till Blidensholm i Almundsryds socken, Kronobergs län, väpnare 1386 och riddare 1389, vilken levde ännu 1442. Denne, som i likhet med sina nedannämnda ättlingar förde en båt utan lilja i vapnet, hade sönerna Henrik Hjärne till Blidensholm, vilket han försålde 1457, död ogift före 1472, och Jöns Hjärne till Manvik i Tönsbergs amt i Norge, norskt riksråd 1420–1425, död före 1448. Sistnämnde Jöns Hjärne var gift med Katarina Jonsdotter, död 1475 eller 1476 och änka 1412 efter norska riksrådet och riddaren Alf Haraldsson (Bolt), samt hade med henne sonen Eilit Hjerne, bosatt i Norge, sannolikt ättens siste man och död barnlös efter modern, då Hjärneättens gods ärvdes av hans syskonbarn Pernilla Nilsdotter (två sparrar). – Att Jon Erengisleson Hjärne, såsom uppgives, även haft en son Sune Jonsson till Hellekis, som levat 1390 och från vilken nedanstående ätt skolat härstamma, kan med full säkerhet bestridas. Den äldste med visshet kände stamfadern är Erlandus Jonæ Hiærne, vid inskrivningen vid universitetet i Uppsala kallad Erlandus Jonæ Vermlandus. En broder till honom, Torsten Jonæ, kallade sig Eliander och den såsom deras fader uppgivne Joen Ericsson Hjärne till Fröbol i Älgå socken i Värmland, som förmodats hava tillhört en frälsesläkt, antages vid en vapensyn under konung Johan III:s tid för fattigdom hava blivit fråndömd sitt frälse, men detta är ej bevisligt. – En medlem av ätten, Gustaf Adolf (tab 27), upphöjdes i friherrligt och grevligt stånd, men tog för ingendera värdigheten introduktion. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 87 bland adelsmän. En gren upphöjdes därst. i friherrligt stånd 1841, men denna gren är numera utgången. Namnet skrevs under 1600-talet Hiärne. Johan Eriksson Hiärne (Joen Ericsson). Länsman. Möjligen av frälseätt. Gift med Catharina Hatt.

Hjärne A114900.png

Jon Torstensson. Nämndeman i Fröbol, Älgå sn/S.

Barn:

 • Erlandus Jonæ Hiærne född 1596-09-28 i Fröbol och Älgå sn, † 1654-02-05. Se Tab. 1
 • Torsten Jonae Eliander, † 1666. Kaplan i Järnskog/S.

TAB 1

Erlandus Jonæ Hiaerne född 1596-09-28 i Fröbol och Älgå sn, † 1654-02-05. Student i Uppsala 1622-03-00. Kyrkoherde i Skvorits förs 16419 och i Kattila förs 16449, båda i Ingermanland. Kyrkoherde i staden Nyen (där numera ryska staden S:t Petersburg är beläget) samt prost över Nöteborgska kretsen, varest han 1648 förestod både svenska, finska och tyska församlingen. Han kallas även Wedman9. Gift 1:o 1628 med Barbara HIndrichsdotter Jobin, † 1637 (enl. liktalet: Jobin). Med henne fick han sex söner och tre döttrar av vilka en son och en dotter överlevde fadern. Dotter till tullnären i Viborg Henrik Jobin och hans 2:a hustru Maria Lodh. Gift 2:o 1639 med Christina Tomasdotter Schmidt, † 1682. Dotter till Tomas Hansson Schmidt och Margareta Wolfsdotter Gemünder från Nürnberg. I andra giftet fick han fem söner och två döttrar, av vilka fyra söner och en dotter överlevde fadern. I handskriften Curriculum Vitae betygar sonen Urban Hjärne att fadern var en saktmodig och redig man, som inget visste om girighet och snikenhet.

Barn i 1:a giftet:

 • Erland Erlandsson Hjaerne född 1637, † 1686-09-30. Bancosekreterare. Sekreterare hos Bengt Horn. Gift 1670 enligt kungligt tillstånd med Anna Lillieqvist, † 1679-03-30 i barnsäng i Stockholm, begravd 1679-06-01 i Mariefreds kyrka.
 • Helena född 1640, † 1697 på Brändboda, Västanfjärd sn. Gift 1664-10-23 med majoren och kommendanten Claes von Jägerskiöld född 1632, † 1691.
 • Märtha. Gift med en Klopstock i Ingermanland.

Barn i 2:a giftet:

 • Thomas född 1638, † 1678. Kopist i kammarkollegium. Innehade olika sekreterarsysslor och var dessutom en ansedd författare. (Se PHT år 1925 nr 26 ff.) Förvaltade godset Werder i Estland.
 • Henrik född 1643. Kaptenlöjtnant vid artilleriet.
 • Urban Hiærne, adlad Hjärne, född 1641-12-20 i Skvorits prästgård, † 1724-03-10 i Stockholm och ligger jämte sina fruar begraven i eget uppbyggt gravkor vid Bromma kyrka/B. Skrev namnet Hiärne. Berömd arkiater, landshövding och författare. Student i Dorpat 1655-03-13. Flyktade 1656 för ryssarnas infall över till Sverige och studerade först i Strängnäs. Student i Uppsala1 1658-10-25. Studerade farmakologi i Stockholm och medicin i Uppsala samt i Stockholm under doktorerna Wattrang och Du Rietz. Läkare hos greve Claes Thott. Garnisonsmedikus i Riga samt inspektor över fältbarberarna i Livland 1668. Legationsmedikus till Polen 1669. Med. doktor i Angers 1670-11-07. Legationsmedikus i Paris 1671 och i Köln 16732. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1675-10-17. Ledamot i den kommission som skulle undersöka och döma i de då pågående häxeriprocesserna 1676. Brunnsläkare vid Medevi, vilken hälsobrunn han 1678 uppfann. Ord. assessor i bergskollegium3 1683-10-12. Tjänstg. förste livmedikus hos konung Carl XI 16842. Föreståndare för ett på hans förslag inrättat kemiskt laboratorium i Stockholm 16852. Tillika livmedikus hos änkedrottning Hedvig Eleonora s. å. Adlad 1689-01-03 (introd. s. å. under nr 1149). Arkiater och preses i collegium medicum 1696-01-15. Vice president i bergskollegium 1713-06-29. Avsked med landshövdings titel 1720-10-20.'Han är den utmärkte och vitt berömde läkaren, tillika författare till den ryktbara tragedien Rosimunda, som i visst avseende bildar epok i den svenska dramatikens historia, samt Sveriges första romanförfattare. Hade med sina fruar tillsammans 25 barn'. Gift 1:o 1676-11-07 i Stockholm med Maria Svahn, död 1690-12-11 och begraven 1691-02-15, som upptog moderns namn, sedan föräldrarna blivit skilda, dotter av en löjtnant Utter och Endis Persdotter Svahn. Gift 2:o 1692-02-07 med friherrinnan Catharina Elisabet Bergenhielm, född 1672-03-08 i Stockholm, död 1702-06-27, dotter av hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, och hans 1:a fru Catharina Stigzelia, adlad Lilliemarck. Gift 3:o 1703-01-18 med Elisabet Carlsdotter, adlad Cederström, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693-07-06 Gillberga med utn. kyrkoherden i Hedemora pastorat av Västerås stift, hovpredikanten magister Olaus Borelius, född 1662 i Stockholm, död 1700-08-12 i Sala), född 1677-01-01 i Stockholm, död där 1759-03-13, dotter av biskopen i Västerås, doktor Carolus Carlsson och hans 1:a fru Margareta Swebilia, adlad Adlerberg B.

Barn i 1:a giftet:

 • 1. Sofia Christina, född 1680-05-12, död 1727. Gift 1708 med vice lagmannen Carl Arosell, född 1683, död 1717, vars barn blevo adlade Adlerheim.
 • 1. Maria, född 1681-12-02, död 1758-09-17 och begraven s. å. 22/9 i Österåkers kyrka. Gift 1709-10-17 med överstelöjtnanten Olof Tilas, adlad Tilas, född 1684, död 1749.
 • 1. Catharina, född 1683-02-06, död ogift 1707.
 • 1. Anna Catharina, född 1684-07-14 i Stockholm.
 • 1. Brita, född tvilling 1685-10-25, död 1715-12-01. Gift 1704-02-25 med prosten och kyrkoherden i Kolbäcks pastorat av Västerås stift magister Samuel Samuelsson Elfving i hans 1:a gifte (gift 2:o 1718-01-31 med Catharina Meurman i hennes 1:a gifte, född 1694, död 1760, dotter av bankokommissarien Johan Meurman och Anna Rozelia)4, född 1678 i Garpenbergs prästgård, Kopparbergs län, död 1721-12-11, farbroder till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona.
 • 1. Margareta, född tvilling 1685-10-25, död späd.
 • 1. Hedvig, född 1686-12-27, död 1720-11-30. Gift 1704-02-25 med sin svågers broder, med. professorn, doktor Petrus Elfving i hans 1:a gifte, född 1677, död 1726, fader till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona.
 • 1. Carl, född 1688-02-17, död s. å. 2/5.
 • 1. Charlotta, född 1689-10-13, död 1738-03-16. Gift 1704 med sina svågrars broder, kaptenmekanikus Birger Samuelsson Elfving, född 1679-12-31 på Garpenberg, död 1747-03-18 i Stockholm.
 • 1. Ulrika, född 1690-11-27 i Stockholm, död s. å. 24/12, förkvävd av amman.

Barn i 2:a giftet:

 • 2. Johanna Christina, född 1692-11-13, död 1751-06-22 och ligger jämte båda sina män begraven i Hjärneska familjegraven i Bromma kyrka, Stockholms län. Gift 1:o 1709 med sin styvmoders broder, kaptenen Samuel Cederström, född 1685, död 1710. Gift 2:o 1715-12-27 med generalmajoren Georg Reinhold Palmstruch, född 1686, död 1757.
 • 2. Eleonora Catharina, född 1693-12-31. Omkom 1708-05-00 på en jakt, som seglade omkull i Mälaren.
 • 2. Anna Maria, född 1694-12-27. Omkom på samma gång som systern.
 • 2. Johan, född 1696-09-28. Student i Uppsala1 1712-10-20. Auskultant i bergskollegium 1715-09-20. Grenadjär vid livgardet 1718-03-11. Förare därst. s. å. 6/5. Sergeant s. å. 7/7. Fänrik s. å. 13/10. Gick i fransk tjänst 1720. Kapten därst. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1731-07-01. Död barnlös 1737-02-00. Bevistade Fredrikshalls belägring 1718. Gift 1735 med Catharina Gråå, död 1764-04-00, dotter av prosten och kyrkoherden i Töfsala pastorat i Åbo län Martin Gråå och Catharina Tolpo.5
 • 2. Carl Gustaf, född 1698-01-25, död 1699-07-10.
 • 2. Eva Margareta, född 1700-03-07, död 1707.
 • 2. Elisabet, född 1702-06-00, död s. å.

Barn i 3:e giftet:

 • 3. Carl Urban, född 1703. Kammarherre. Död 1766. Se Tab. 2
 • 3. Margareta Elisabet, född 1704-11-13, död 1705-01-00.
 • 3. Helena, född 1705-12-17, död 1707-01-25.
 • 3. Erland Fredrik, född 1706. Bergsråd. Död 1773. Se Tab. 26.
 • 3. Margareta Juliana, född 1707, död s. å.
 • 3. Christian Henrik, född 1709-04-29. Student i Uppsala1 1729-07-30. Med. kandidat i Paris 1732. Praktiserande läkare i Stockholm. Hovmedikus hos drottning Ulrika Eleonora. Arkiaters fullm. Död barnlös 1793 (1794)8 27/7 i Stockholm och begraven i faderns grav i Bromma. Han är bekant genom sina läkemedel, Hjärnes testamente och Hjärnes plåster, samt genom sitt av trycket 1739 utgivna och sedermera två gånger omtryckta arbete Hus- och Rese-Apotek. Förlovade sig 1732 med Sofia Charlotta Wernsköld, nr 354, som var änka 2:a gången, men giftermålet gick, oaktat det lystes trenne gånger, ej i fullbordan. Gift 1736-01-20 i Stockholm med Anna Christina Schönberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-01-18 med assessorn Erik Ehrenhielm, född 1680, död 1731), född 1692-07-11, död 1761-09-22 i Sundsör, dotter av vice presidenten Jonas Erdtman, adlad Schönberg, och Catharina Stiernhöök.
 • 3. Olof Samuel, född 1710-05-13. Student i Uppsala1 1729-07-04. Hovjunkare6 1731-11-29. Död ogift 1740-01-00.
 • 3. Ulrik Leonard, född 1712-08-05 i Stockholm. Auskultant i bergskollegium 1753-02-04. Provinsialmedikus i Västerbotten 1755. Död ogift 1758-01-29 i Skellefteå prästgård. Ägde gård i Piteå.
 • 3. Gustaf Adolf (friherre och greve Hjärne), född 1715, död 1805. Se Tab. 27.

TAB 2

Carl Urban, (son av Urban Hjærne, adlad Hjärne, tab 1), till Malmvik i Lovö socken, Stockholms län. Född 1703-10-30. Student i Uppsala1 1714-10-15. Vitter författare. Kammarherre. Död 1766-02-12 Lövstaholm och begraven i Bromma kyrka7 Han utgav bl. a. 99 psalmer under titel: Spenabarnas innerliga rök-offer (1742). Gift 1728-04-02 med Sofia Krüger, född 1708-02-14 i Stockholm, död 1753-03-29, dotter av handlanden i Stockholm Sofonias Krüger och hans 3:e hustru Anna Maria Tiquet.

Barn:

TAB 3

Carl, (son av Carl Urban, tab 2), född 1729-03-07 Malsätra. Student i Uppsala 17421 och i Lund 1743–1744. Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätt 1745-12-11. Volontär vid artilleriet 1746-10-00. Sergeant därst. Fältväbel vid Västerbottens regemente. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1751-02-12. Kansliexamen s. å. i juni. Kopist över stat i nämnda expedition 1757-02-18. Kommissionssekreterare vid norska gränskommissionen 1758-01-16. Kanslist i expeditionen 1759-10-09. Registrator över stat 1760-08-06. K. sekreterare 1762-06-29. Härold vid KMO. Andre expeditionssekreterare 1770-08-10. Assessor över stat i kommerskollegium s. å. 19/12. Ord. assessor därst. 1774-04-01. RNO 1776-04-29. Död 1778-12-23 i Stockholm och begraven i familjegraven i Bromma [Ak]. Gift 1765-04-25 Holm näs socken, Västernorrlands län med Hedvig Catharina Clason, född 1741, död 1777-02-00 i Stockholm, dotter av bruksägaren Jakob Clason och Margareta Elisabet Pollack.

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1766-06-23 Nybohov, död 1767-07-17 och begraven i Bromma kyrka7
 • Carl Jakob, född 1767. Överste. Död 1847. Se Tab. 4
 • Gustaf, finsk friherre. Född 1768. Geheimeråd. Död 1845. Se Tab. 24.
 • Hedvig Sofia, född 1770-03-03, död 1748 på Holm. Gift 1795-12-11 med sin kusin, brukspatronen Carl Fredrik Nordenfalk, född 1768, död 1825.
 • Maria Charlotta, född 1774-10-24, död 1779-01-20 och begraven i Bromma kyrka7
 • Johan Fredrik, född 1776, död 11 veckor gammal.
 • Gustaf Adolf, född 1777-01-12 och död s. å. 13/2 enl. likkistplåten i Bromma kyrka

TAB 4

Carl Jakob, (son av Carl, tab 3), född 1767-10-10 i Stockholm. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1779. Sergeant vid arméns flotta s. å. 26/2. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1780-04-26. Och vid arméns flotta 1783-02-12. Adjutant hos överamiralen, greve Ehrensvärd 1787. Löjtnant 1789-01-00. RSO 1790-07-10. Svensksundsmedaljen s. å. Kapten i armén 1793-12-22 och i arméns flotta 1794-06-16. LKrVA 1805-05-02. 1. major och tygmästare vid Malmö eskader av arméns flotta 1806-12-15. Överstelöjtnant i flottorna 1809. Överstelöjtnant vid Göteborgseskadern 1817-08-19. Överste i flottornas generalstab 1818-07-24. Död 1847-06-01 i Göteborg. Gift 1797-12-31 med sin farfars halvbroders styvsons dotter Ulrika Sofia Ehrenhielm, född 1775-08-12, död 1820-03-01 i Göteborg, dotter av översten Harald Ehrenhielm, och Ulrika Eleonora Wagenfelt.

Barn:

 • Carl, född 1798-04-02 Lindhov. Underskeppare vid arméns flotta 1801-12-31. Underlöjtnant därst. 1815-06-06. Död 1819-05-05 i Göteborg.
 • Gustaf Adolf, född 1799. Major. Död 1879. Se Tab. 5
 • Harald, född 1801. Kapten och postinspektor. Död 1885. Se Tab. 8
 • Sofia Eleonora, född 1803-01-06, död 1883-06-15 i Göteborg. Gift 1823-09-27 Holm näs socken, Västernorrlands län med häradshövdingen i Södra Ångermanlands domsaga, lagmannen, RVO, Carl Gustaf Wallgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1811-06-23 Stenhammar sförsaml. med Vendla Ulrika Nordin, adlad och adopt. af Nordin A, född 1786-09-07, död 1819-01-28, dotter av biskopen, teol. doktor Carl Gustaf Nordin och hans 3:e fru Margareta Elisabet Clason), född 1779-07-23, död 1839-04-30 på Lugnviks tingsställe i Bjärtrå socken, Västernorrlands län.
 • Jakob Henrik (Jacques), född 1805. Major och postinspektor. Död 1894. Se Tab. 10.
 • Ulrika Charlotta, född 1806-06-04, död 1809-04-04.
 • Christian Fredrik, född 1810. Sjökapten. Död 1894. Se Tab. 19.
 • Johan August, född tvilling 1811-04-04 i Malmö. Student, i Uppsala 1827-10-16. Examen till rättegångsverken 1831-06-02. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Vice häradshövding 1838-12-20. Häradshövding i Åkerbo härads och Skinnskattebergs bergslags domsaga 1858-12-07. RNO 1874-12-01. Avsked 1878-08-30. Död ogift 1893-10-03 i Stockholm.
 • Urban Ferdinand, född tvilling 1811-04-04. Student i Uppsala. Död 1828-06-29 i Göteborg.
 • Josef Oskar Vilhelm, född 1814-03-19, död 1819-10-03 i Göteborg.
 • Rudolf, född 1815-04-15 på Nya varvet vid Göteborg. Student i Uppsala 1831. Tillhörde redaktionen av »Studentbladet» 1846 och av tidningen »Bore» 1849–1850. Medarbetare i »Svenska tidningen» 1857–1859. Lärare vid Norrköpings lyceum 1862. Föreståndare för detta läroverk 1863–1869. Död ogift 1884-12-25 i Stockholm. Har utgivit flera arbeten av skönlitterärt, litteraturhistoriskt och filosofiskt innehåll.

TAB 5

Gustaf Adolf, (son av Carl Jakob, tab 4), född 1799-08-13 på Vaxholms fästning. Furir vid Svea artilleriregemente 1803-05-14. Avsked 1815-05-26. Sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 26/5. Underlöjtnant därst. 1816-03-05. Löjtnant 1824-04-27. Kapten 1831-09-17. RSO 1841-07-04. Major i artilleriet 1859-10-27. Död 1879-02-01 Molkom. Gift 1:o 1833-10-06 Holm näs socken, Västernorrlands län med sin kusin Ulrika Charlotta Nordenfalk, född 1805-03-21 Gålsjö, död 1848-02-02 i Göteborg, dotter av bruksägaren Carl Fredrik Nordenfalk, och Hedvig Sofia Hjärne. Gift 2:o 1849-03-29 med Hilda Elisabet Korn, född 1824-07-16 i Göteborg, död 1862-12-07 på Karlsborg, dotter av handlanden Johannes Anders Korn och Anna Dorotea Wallis.

Barn:

 • 1. Carl'' Gustaf, född 1834-08-02 i Göteborg. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1851-06-16. Student i Uppsala s. å. 8/12. Sergeant vid regementet s. å. 24/12. Artilleriofficersexamen 1853-02-02. Underlöjtnant s. å. 1/3. Konfirm.fullm. s. å. 12/4. Examen från högre artilleriläroverket 1858-03-27. Löjtnant s. å. 4/5. Gevärsförrådsofficer å Karlsborg 1858-08-01–1860-08-15. Lärare vid militärskolan i Göteborg 1860-10-01–1863-10-29. Kapten 1865-11-07. RSO 1874-12-01. Major 1876-09-22. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén 1877-12-18. Artilleribefälhavare å Karlsborg och tygmästare därst. 1881-10-01. Fälttygmästare 1884-04-12. Överstelöjtnant s. å. 2/5. RNS:tOO 1886-12-01. Överste i armén 1889-11-01. Död ogift 1891-12-29 i Stockholm.
 • 1. Ulrika Sofia, född 1836-08-24, död ogift 1871-05-24 Stjärnarp
 • 1. Emma Maria Christina, född 1837-10-20, död 1838-11-03 i Göteborg.
 • 1. Urban Johan Adolf, född 1838-11-23. Student i Uppsala 1857. Lärare vid Gustafsbergs barnhus vid Uddevalla. Död där 1865-12-01.
 • 1. Oskar Ferdinand, född 1840-05-13, död 1841-06-05 i Göteborg.
 • 1. Hedvig Augusta, född 1841-12-29, död 1843-04-08.
 • 1. Erland Jakob, född 1843. Major. Död 1926. Se Tab. 6.
 • 1. Hedvig Charlotta (Hedda), född 1844-09-23, död 1890-05-13 i Göteborg. Gift 1872-05-19 i Skövde med stationsinspektoren vid Molkom Patrik Heinrich Bagge, i hans. 1:a gifte (gift 2:o 1892-06-22 med Clara Elisabet Walling, född 1862-11-14), född 1842-11-13 i Göteborg, död 1905-06-21 i Strömstad.
 • 1. Harald Ferdinand, född 1846-05-03 i Göteborg. Bokhållare. Har ej avhörts sedan 1883, då han vistades i New York. Troligen död.
 • 1. Maria Christina, född 1848-01-25, död s. å. 26/1.
 • 2. Hilda Dorotea, född 1851-02-06, död s. å. 1/4.
 • 2. Anna Maria, född 1852-11-27 i Göteborg, död ogift 1900-12-06 i Göteborg.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1854-02-09, död 1856-05-14 i Göteborg.
 • 2. Ebba Elisabet, född 1856-06-21 i Göteborg, död 1937-11-19 i Skara. Gift där 1892-07-15 med före detta folkhögskolerektorn, intendenten vid Västergötlands fornminnesförenings museum, RVO, Carl Sanfrid Viktor Welin, född 1855-12-12 på Gäddesnäs i Ekeskogs socken, Skaraborgs län.
 • 2. Bror Knut Tomas, född 1858-12-06 i Göteborg. Anställd i engelska handelsflottan. Död 1902-08-21 i London.

TAB 6

Erland Jakob, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1843-06-22 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1859-11-01. Utexaminerad 1864-03-09. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 5/4. Löjtnant 1869-09-02. Genomgick teknologiska institutetets bergsskoleavdelning 1870–1872. Besiktningsofficer vid Finspångs styckebruk 1872-10-01–1876-03-24. Kapten 1874-08-14. RSO 1884-12-01. Tygmästare i Göteborg 1893-10-01–1894-07-01. Major i armén 1894-04-20. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv s. å. 17/8. Kamrer vid Nora–Karlskoga järnvägsaktiebolag 1894-07-00. Avsked ur krigstjänsten 1908-06-17. Död 1926-06-11 i Karlstad (Stockholm, Matteus förs, db) och gravsatt s. å. 10/11 i Hjärneska gravkorets kolumbarium i Bromma kyrka, Stockholms län. Gift 1879-10-20 i Göteborg med Anna Teresia Wallenius, född 1859-08-26 i Karlstad, dotter av grosshandlaren Bengt Otto Wallenius och hans 1:a fru Augusta Elisabet Nygren.

Barn:

 • Vendla Anna Augusta Ulrika, född 1880-08-15 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1916-10-21 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm med lektorn vid högre realläroverket å Östermalm i Stockholm filosofie doktorn Erik Valdemar Falk, född 1873-02-18 i Råda socken, Värmlands län.
 • Barbro Anna Hedvig Sofia, född 1882-09-20 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1902-10-20 i Nora med maskiningenjören vid Ystad–Eslövs järnväg Andreas Jonatan Fernholm född 1872-06-29 i Göteborg
 • Märta Anna Heddie Ebba, född 1885-05-16 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1915-03-28 i Solna kyrka Stockholms län med överläkaren vid Blekinge läns tuberkulossjukhus i Fur, med. licentiat John Julius Josua Reutherborg, född 1884-12-25 i Göteborg
 • Ulla Anna Sara Christina, född 1888-12-24 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1922-05-21 i Uppsala. Gift 1914-05-23 i Råsunda municipalsamhälle i Solna socken, Stockholms län med professorn i fysiologi vid Uppsala universitet, LVS, med. doktorn Gustaf Fredrik Göthlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-07-27 i Stockholm med Rut Elisabet Cleophas, född 1884-04-18 på Gäsjö bruk i Norbergs socken, Västmanlands län, dotter av bruksdisponenten Sven Oskar Cleophas och Tora Maria Nikolina Ståhl), född 1874-10-20 i Viby socken, Örebro län.
 • Ingeborg Anna Maria Margareta, född 1891-05-28 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1917-12-15 i Stockholm Hedvig Eleonora med skogsförvaltaren vid Uddeholms aktiebolag, e. jägmästaren Christer Carl Rudolf Ljunggren, född 1888-12-14 i Karlsdals kapellförsaml. Örebro län
 • Urban Gustaf Erlandsson, född 1896. Underläkare. Se Tab. 7.

TAB 7

Urban Gustaf Erlandsson, (son av Erland Jakob, tab 6), född 1896-01-16 i Nora. Studentexamen i Västerås 1914-06-04. Med. kandidat vid Karolinska institutet i Stockholm 1918-02-09. Svenska röda korsets besiktningsläkare vid undersökningen av krigsbarn i Wien 1920 jan.–juni. Studier vid kliniker i sistnämnda stad hösten s. å. T. f. amanuens vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1923-04-15– s. å. aug. 10 och 1924-08-15. T. f. underläkare vid barnsjukhuset i Göteborg 1923-08-15–s. å. 15/9. T. f. underläkare och amanuens vid allm. barnhuset i Stockholm 1924-02-25–s. å. 31/7. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1924-05-07. Underläkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1924-08-15–1926-02-09. T. f. underläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm sedan 1926-02-10–1927-11-30. Praktiserande läkare i Västerås 1928–1929. Amanuens vid pediatr. klin. å Akad. sjukh. i Uppsala 1930-01-01–s. å. juni 30 och därefter underläkare därst. till 1932. Med. dr i Stockholm 1930. Docent i pediatrik vid Uppsala universitet 1931. Praktiserande läkare i Uppsala sedan 1932. Gift 1924-09-18 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Carin Magdalena (Lillemor)'' Scholander, född 1901-01-27 i Stockholm. Konstnärinna. Dotter av civilingenjören Torkel Fredrik Scholander och Agneta Faye-Hansen.

Barn:

 • Catharina Enni Ulrika, född 1925-11-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Filosofie stud vid Uppsala univ.
 • Erland Per-Urban, född 1928-12-13 i Uppsala. Se Tab. 7A
 • Björn Erland Fredrik, född 1930-10-08 i Uppsala domk. förs, död 1931-02-18 därst., Uppsala domk. och begraven i Stockholm, Bromma förs
 • Carl Christian Jacob, född 1937-05-29 i Uppsala, Domkyrkoförs (fb nr 180). Se Tab. 7B.
 • Agnethe Anna Christina, född 1938-07-24 i Uppsala (Domkyrkoförs, fb nr 1125), död 1939-01-03 därst. (Domkyrkoförs, db nr 3).


TAB 8

Harald, (son av Carl Jakob, tab 4), född 1801-03-02 på Vaxholms fästning. Fanjunkare vid drottningens livregemente 1807-11-27. Sergeant vid arméns flotta 1812-12-24. Styckjunkare 1816-04-26. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1817-01-01. Fänrik därst. s. å. 4/3. Löjtnant 1824-11-02. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1831–1833. Kapten 1833-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1848-12-28. Postinspektör i Umeå 1862-07-11. RVO 1872-05-27. Avsked ur postverkets tjänst 1883-07-20. Död 1885-10-27 i Umeå. Gift 1847-03-08 i Stockholm med Ida Margareta Benedikta Richert, född 1822-05-16 i sistnämnda stad, död där 1891-12-28, dotter av förste expeditionssekreteraren Johan Gabriel Richert och Sofia Schönherr.

Barn:

 • Harald Gabriel, född 1848. Professor. Död 1922. Se Tab. 9.
 • Agnes, född 1850-02-14 Klastorp, död 1907-11-13 i Stockholm. Gift 1877-09-19 i Umeå med handlanden och kamreraren i Västerbottens ensk. bank Carl Andreas Wallner, född 1833-12-24 i Gävle, död 1884-07-10 i Luleå.
 • Edla Ida Sofia, född 1851-08-08 i Stockholm, död 1878-08-16 i Nätra socken, Västernorrlands län. Gift 1872-07-13 i Umeå med kommissionslantmätaren i Västerbottens län Anders Fredrik Cöster, född 1842-02-18 i Gävle.
 • Hilda Ida Gabriella, född 1852-10-17 i Stockholm, död 1934-11-23 å Ulleråkers sjukhus i Uppsala (db 40) (Vaxholms stads förs, db). Gift 1875-09-09 i Umeå med borgmästaren i Vaxholm, tullkammarföreståndaren i nämnda stad, RVO, Per Hjalmar Stjernberg, född 1836-07-25 i Gävle, död 1903-05-11 i Vaxholm.

TAB 9

Harald Gabriel (översiktstab son av Harald, tab 8), född 1848-05-02 Klastorp Student i Uppsala s. å. 25/9. Filosofie kandidat examen 1871-05-30. Disputerade pro gradu 1872-05-04. Promov. filosofie doktor med första hedersrummet s. å. 31/5. Docent i historia vid Uppsala universitet s. å. 4/6. Lärare vid Göteborgs realgymnasium 1873–1874. Redaktör av »Svensk tidskrift» i Stockholm 1875–1876. Ånyo docent i historia vid Uppsala universitet 1876-12-28. LSkS 1880. Vistades med understöd av riksstatens resestipendium, anslag av statsmedel och Letterstedtska stipendiet i Tyskland, Österrike och Ryssland för historiska studier 1880-12-00–1882-09-00. Förestod extra ordinarie professuren i historia 1882-09-30–1885-01-00. Extra ordinarie professor i historia 1885-01-30. Professor i nämnda ämne 1889-04-25. LHVS s. å. Jur. hedersdoktor vid ovann. universitets fest med anledning av Uppsala mötes 300-åriga minne 1893-09-06. Ledamot av norska Videnskabsselskabet 1896-03-27. RNS:tOO s. å. 28/5. RNO s. å. 1/12. LHA 1899-12-00. LVVS 1900-12-00. Ledamot av Riksdagens 2:a kammare 1903–1908. En av de aderton i Svenska akademien 1903-08-18. KNO2kl 1904-12-01. KVO2kl 1905-11-06. LVA s. å. 8/2. KNO1kl 1910-06-06. Teol. hedersdoktor i Uppsala 1911-05-31. Ledamot av Riksdagens 1:a kammare 1913–1918. Avsked från professorsbefattningen 1913-05-09. KmstkNO 1916-06-06. Ledamot av ett flertal utländska akademier och samfund. OffIS:tMLO. LVS. Professor emeritus vid Uppsala universitet. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1922-01-06 i Uppsala och jordfäst jan. 15 i Uppsala Domkyrka. Gift 1886-03-23 i Nyköping med Eva Maria Rezelius, född 1861-06-29 i Stockholm, död 1914-01-26 i Uppsala, dotter av hovrättsrådet Carl Herman Rezelius och Eva Kristina Henrietta Tisell.

Barn:

 • Erland, född 1887-07-13 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1905-05-31. Student vid Uppsala universitet s. å. 22/9. Filosofie kandidat därst. 1912-04-03. Filosofie licentiat examen 1915-09-15. Extra ordinarie amanuens vid Landsarkivet i Uppsala 1920-08-09. Amanuens vid Uppsala universitets bibliotek 1924-08-01. T. f. amanuens vid nämnda universitets myntkabinett 1925-01-01–s. å. 31/12. Amanuens därst. 1926-01-01. Professor i historia vid Uppsala universitet 1930-04-25.
 • Elsa, född 1890-02-06 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1892-07-01 i Södertälje.

TAB 10

Jakob Henrik (Jacques), (son av Carl Jakob, tab 4), född 1805-02-09 i Stockholm. Furir vid Mörnerska husarregementet. Kadett vid Karlberg 1818-09-25. Utexaminerad 1822-09-21. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente s. å. 10/12. Lantmäteriauskultant 1823-03-29. Löjtnant 1828-11-13. Vice kommissionslantmätare i Jämtlands län 1839-02-05. Kapten i regementet s. å. 19/10. Regementskvartermästare 1843-04-01. Kapten vid regementet 1848-08-14. RSO 1851-11-10. Major i kåren 1855-09-21. Avsked 1864. Postinspektor i Falun s. å. 19/8. Avsked från sistnämnda tjänst 1877-02-16. Död 1894-06-22 i Sollefteå. Gift 1833-08-03 på Utansjö bruk i Högsjö socken, Västernorrlands län med Hedvig Vilhelmina Gavelius, född 1812-09-21 på Härnön, Västernorrlands län, död 1850-10-16 i Östersund, dotter av lagmannen Per Gavelius och Catharina Helena Clason.

Barn:

 • Catharina Sofia Vilhelmina, född 1835-06-10 i Östersund, död 1870-01-15 i Långsele socken, Västernorrlands län. Gift 1861-12-07 i Östersund med regementskommissarien vid Västernorrlands beväringsbataljon, RVO, Paul August Åhlin, född 1832-02-01 i Stockholm, död där 1900-04-17.
 • Ulrika Maria (Ulla), född 1837-07-17 i Östersund, död 1924-08-27 i Sundsvall. Gift där 1861-03-10 med kommissionslantmätaren i Västernorrlands län Carl Fredrik Bergh, född 1827-01-19 i Karlstad, död 1918-02-02 i Sundsvall.
 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1838-10-18 i Långsele socken, död 1892-12-24 i Hälsingborg. Gift 1862-11-24 i Östersund med kyrkoherden i Kropps och Mörarps församl:s pastorat av Lunds stift, LVO, Reinhold Malte Viktor Matthiesen, född 1838-08-04 i Visby, död 1892-02-05.
 • Sigrid Lucia Amalia, född 1841-11-21 på Öne majorsboställe på Frösön, Jämtlands län, död ogift 1903-02-25 i Sollefteå.
 • Carl Urban, född 1844. Skogsförvaltare. Död 1913. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl Urban, (son av Jakob Henrik, tab 10), född 1844-01-14 i Östersund. Student i Uppsala 1863-05-23. Lantmäterielev 1865–1867. Lantmäteriauskultant 1865-06-06. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1867. Avgången därifrån 1868. Extra ordinarie postskrivare i postverket 1869-05-20. Postskrivare i Falun s. å. Bokhållare vid Graninge bruk, Västernorrlands län 1875–1882. Skogsförvaltare hos Graningeverkens aktiebolag 1882. Avsked därifrån 1894-01-01. Död 1913-05-27 i Stockholm. Ägde gård i och lägenheten Hemmet vid Sollefteå. Gift 1883-09-18 i Stockholm med Amalia Anna Elisabet Nordlander, född 1859-12-02 på Forsse bruk i Långsele socken, Västernorrlands län, dotter av sågverksägaren Abraham Nordlander och Greta Lisa Tjernström.

Barn:

 • Hedvig Malin Elisabet, född 1884-12-11 på Forsse bruk, liksom syskonen. Gift 1924-01-12 i Stockholm, Oscars med förste kanslisekreteraren i jordbruksdepartementet jur. doktor Curt Viktor Rohtlieb, född 1880-09-03 i Stockholm
 • Jacques Abraham, född 1886-03-13, död 1888-02-03 på Forsse bruk.
 • Hildur, född 1887-09-23. Diakonissa, utbildad v. Samariterhemmet. Föreståndarinna v. Samariterhemmets vilohem i Leksand.

TAB 12

Bo Urban, (son av Carl Urban, tab 11), född 1889-04-09 på Forsse bruk i Långsele förs, Västernorrlands län. Studentexamen 1908-05-19. Volontär vid Hallands regemente s. å. 26/5. Korpral därst. 1909-05-11. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/10. Fanjunkare 1910-09-06. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-10-23. Gymnastikdirektörsexamen 1918. Kapten i regementet 1925-12-04. Kapten vid regementet 1926-10-29. RSO 1931-06-06. Major i armén 1937-04-09. Avsked med förtidspension s. å. aug. 23 fr.o.m. s. å. sept. 1. Försvarsassistent hos länsstyrelsen i Hallands län s. å. aug. fr.o.m. s. å. sept. 1 tillsvidare t.o.m. 1938-06-30. Förnyat förordnande på ett år fr.o.m. 1938-06-30. Ånyo förnyat förordnande 1940-06-14 fr.o.m. s. å. juli 1 t.o.m. 1941-06-30. RVO 1941-09-27. LingJubM. SMsjv. 3GM. Gift 1921-10-15 i Halmstads med Karin Afzelius född 1899-02-10 i Malmö, dotter av bankdirektören Fredrik Afzelius och Karin Margareta Stiberg.

Barn:

 • Margaretha Elisabet, född 1923-02-14 i Halmstad. Inspektör v länsarbetsnämnden i Hallands län.
 • Birgitta Elisabeth , född 1926-01-22 i Halmstads förs. Gymnastikdirektör.
 • Urban Henrik, född 1936-08-29 i Halmstad (fb nr 273). Se Tab. 12B

TAB 13

Carl-Gustaf, (son av Carl Urban, tab 11), född 1892-04-19 på Forse bruk i Långsele förs, Västernorrlands län. Studentexamen vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm 1910-05-14. Student vid Stockholms högskola s. å. sept. 20. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1916-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 9/6. Fänrik i Hallands regementes reserv s. å. 30/12. Underlöjtnant i samma reserv 1919-01-24. Avsked 1920-07-16. Tingstjänstgöring i Nedansiljans domsaga 1917–1920. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1921-03-03. Adj. ledamot 1923-02-09. Assessor i Svea hovrätt 1925-06-18. Fiskal därst. 1929-11-29. Hovrättsråd därst. 1931-07-18. Ledamot för lagärenden i Justitiedepartementet s. å. de. 31. RNO 1932-06-06. T. f. justitiekansler 1933-02-17. Justitiekansler s. å. sept. 1. KVO2kl 1934-06-06. KNO1kl 1936-06-06. Regeringsråd 1937-10-01. Gift 1:o 1923-09-29 i Västanvik i Leksands förs Kopparbergs län med Skräddar Anna'' Larsdotter, född 1892-05-15 i Leksands förs, Kopparbergs län, dotter av hemmansägaren Skräddar Lars Larsson och Carin Andersdotter.

Barn:

 • 1. Karin Elisabeth , född 1924-09-28 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • 1. Ebba Elisabeth , född 1926-07-08 i Södertälje (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, fb).
 • 1. Ingrid Elisabeth, född 1928-02-25 i Stockholm (Danderyds förs, fb).
 • 1. Thomas Urban, född 1932-11-20 i Stockholm, Engelbrekts förs

TAB 14

Bo, (son av Carl Jakob, tab 4), född 1809-02-05 i Malmö. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1812-04-08. Underskeppare vid arméns flotta 1817-12-02. Avsked 1824-12-02. Sjökapten. Död 1869-09-12 i Göteborg. Gift där 1832-12-18 med Maria Sofia Godbersen, född 1811-09-18 i Kiel i Holstein, död 1901-01-24 i Arvika, dotter av sjökaptenen Markus Godbersen och Sofia Essman.

Barn:

 • Carl Bror Ferdinand, född 1833-09-27 i Göteborg, liksom syskonen. Sjökapten. Död 1887-09-15 i Köpenhamn.
 • Rudolf Georg Julius, född 1835-03-26, död 1836-08-07.
 • Hilda Sofia Leontina, född 1837-10-21, död 1842-07-26.
 • Gustaf Hjalmar Mortimer, född 1841. Sjökapten. Död 1908. Se Tab. 15.
 • Edla Hulda Sofia, född 1844-09-10, död 1920-11-09 i Arvika. Gift 1865-01-24 i Göteborg med sjökaptenen Anders Rudolf Edgren, född 1839-12-05 i Magnebyn i Gillberga socken, Värmlands län, död 1900-12-02 i Arvika.
 • Emma Maria Charlotta, född 1845-09-13, död 1898-11-27 i Göteborg. Gift 1863-09-18 i Göteborg med sjökaptenen och grosshandlaren Axel Laurentius Benediktus Wahlström, född 1836-11-30, död 1890-01-03 i nämnda stad.
 • Bo, född 1847-02-19. Inskriven vid Göteborgs handelsinstitut 1861-08-01–1866-06-18. Handelsbokhållare i Göteborg. Utvandrade till Amerika 1870. Död 1874-08-06 i Newberry i Nordamerika.
 • Jacques Urban, född 1848-11-03. Inskriven vid Göteborgs handelsinstitut 1865-01-12–s. å. 19/12. Handelsbokhållare i Göteborg. Gick till sjöss 1871. Död 1873 i Shanghais hamn.

TAB 15

Gustaf Hjalmar Mortimer, (son av Bo, tab 14), född 1841-01-27 i Göteborg. Inskriven vid Göteborgs handelsinstitut 1857-01-12–1858-12-16. Gick till sjöss och avlade styrmansexamen. Ångfartygsbefälhavareexamen och sjökaptensexamen 1863-04-25. GMfbg 1865. Befälhavare först på ångaren Transit I, sedan på ångaren Svea. Död 1908-11-07 i Göteborg. Gift där 1870-04-09 med Charlotta Amalia Larsen, född 1846-05-28 i nämnda stad ]], död där, Oscar Fredriks 1924-04-22, dotter av sjökaptenen John Olaus Larsson och Helena Rebecka Andersson .

Barn:

 • Bo Gustaf, född 1871. Civilingenjör. Död 1906. Se Tab. 16.
 • Charles Johan Urban, född 1872. Civilingenjör. Se Tab. 17.
 • Jacques Hjalmar, född 1874-12-02 i Göteborg, liksom syskonen. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1891. Ingenjör vid Baku i Ryssland 1893 och sedermera i Stockholm. Död 1931-10-06 i Göteborg, Vasa förs. Gift 1899-04-09 i S:t Petersburg med Ida Inkinen, född 1877-07-28 i sistnämnda stad, död 1929-04-23 i Göteborg, Västra Frölunda förs, dotter av sjökaptenen Andreas Inkinen och Ida Johansson.
 • Erland Fredrik, född 1876-11-16. Mogenhetsexamen i Göteborg 1895. Student i Uppsala s. å. Journalist 1903, anställd vid tidningen Göteborgs morgonpost 1907. Idrottsman. GV:sO1M 1912. Var en tid sekreterare i Svenska idrottsförbundet och ordförande i Göteborgs fotbollsförbund. Död ogift 1922-10-21 i Göteborg, Oscar Fredriks förs.
 • Oskar Anders Harald, född 1878. Ingenjör. Se Tab. 18.
 • Sigrid Sofia Helena, född 1881-02-02, död 1939-06-25 i Göteborg (Carl Johans förs, db nr 271). Gift 1909-09-22 i Göteborg med stationsskrivaren vid statens järnvägar Carl Göran Malm, född 1880-08-12 i Stockholm.
 • Carl Eugen, född 1883-06-14. Grosshandlare i Göteborg. Gift 1916-04-19 med Elin Schutz, död 1918-07-03 på Landvetter, dotter av kontorschefen Gustaf Schutz och N. N. Person.
 • Gustaf Hjalmar Mortimer, född 1885-06-19.
 • Ingrid Emma Charlotta, född tvilling 1887-11-12. Gift 1917-11-17 i Göteborg Oscar Fredriks med tjänstemannen i rederiaktiebolag Svenska Lloyd Axel Georg Andersson Warberg, född 1888-03-09,
 • Johan Jakob, född tvilling 1887-11-12. Köpman i Seattle, U. S. A.

TAB 16

Bo Gustaf, (son av Gustaf Hjalmar Mortimer, tab 15), född 1871-02-04 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1888. Elev vid tekniska högskolan 1889–1892. Föreståndare för en patentagenturbyrå i Stockholm 1894. Verkst. direktör i aktiebolag Torr-Accumulator 1895–1896. Död 1906-06-06 i Stockholm. Gift där 1:o 1895-06-30 med Emy Elisabet Henrietta Carlström, född 1874-09-27 i nämnda stad, död där 1896-04-26, dotter av handlanden Carl Ludvig Carlström och Emma Lindvall. Gift 2:o 1899-05-27 i Stockholm med författarinnan Vera Adelheid Sofia von Kræmer, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med redaktören Hugo Lindblad, född 1871), född 1878-02-22 i Visby, dotter av löjtnanten Gustaf Vilhelm von Kræmer, och Anna Matilda Jäderin.

Barn:

 • 1. Bo Eyvind, född 1896-04-15 i Stockholm, död där 1900-09-06.

TAB 17

Charles Johan Urban, (son av Gustaf Hjalmar Mortimer, tab 15), född 1872-12-19 i Göteborg. Mogenhetsexamen vid Högre latinläroverket i Göteborg 1890. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1894. Civilingenjör. Ingenjör vid Hjalmar Löfquists elektriska affär i Stockholm 1895–1897 . Ingenjör vid Luth & Roséns elektriska aktiebolag därst. 1897–1898. Ingenjör vid aktiebolag Siemens & Halske i S:t Petersburg 1898–1899. Chefsingenjör vid aktiebolag Volata i Reval 1899–1906. Chef för elektriska aktiebolag A.E.G:s filial i Malmö 1906–1909. Ingenjör vid Allm. svenska elektriska aktiebolag:s filial i sistnämnda stad 1910–1914. Chefsassistent vid Luth & Roséns elektriska aktiebolag 1914–1922. Ingenjör hos Sveriges allm. exportförening 1923. Ingenjör vid aktiebolag Baltic, Stockholm 1924–1925. Ingenjör och driftsledare vid aktiebolag Astra, Apotekarnas kemiska fabriker, Södertälje 1925–1938. LSTF 1891–1894. Gift 1899-09-21 i Göteborg med Matilda Ingeborg Lovisa Elfström, född 1878-12-29 i nämnda stad. Dotter av överläraren Johan Alfred Elfström och Oskara Alida Nilsson.

Barn:

 • Greta Ingeborg, född 1900-12-12 i Reval. Gift 1928-03-24 i Stockholm Högalids med köpmannen Erik Adolf Efraim Abrahamsson, född 1898-01-28 i Södertälje. Studentexamen 1918. Anst. i Svenska Handelsbanken i Stockholm 1919–1927. Anst. i AB Hans Osterman 1927. Försäljningschef i d:o 1929. Försäljningschef i Ernst Grauers AB 1938.
 • Birgit Inger, född 1904-05-14 i Reval, Estland. Gift 1932-08-27 i Stockholm Högalids med underlöjtnanten i Gotlands infanterikårs reserv Fritz Ragnar Fredrik Hansen, född 1907-12-18 i Stockholm. Byrådir v försvarsstaben.
 • Sven Urban, född 1906-10-13 i Malmö, S:t Petri förs Studentexamen i Stockholm 1925-05-13 . Elev vid Tekniska högskolan. Utexaminerad från dess fackavdelning för skeppsbyggnadskonst 1929. Civilingenjör. Gift 1933-06-10 i Tullinge i Botkyrka förs, Stockholm med Elin Margareta Malmsten-Örbom, född 1910-07-21, dotter av advokaten Nils Malmsten-Örbom. Se Tab. 17A.

TAB 18

Oskar Anders Harald, (son av Gustaf Hjalmar Mortimer, tab 15), född 1878-12-01 i Göteborg. Bokhållare hos aktiebolag Torr-Accumulator i Stockholm 1895. Utexaminerad från Chalmers tekn. institut i Göteborg 1900. Chef för L. E. Borchardts maskinaffär i Moskva 1905–1915. Egen maskinaffär och ingenjörsbyrå i sistnämnda stad 1915–1917. Ingenjör i Warschau 1923–1924. Ingenjör i byggnadsbranschen i Stockholm sedan 1924. Död 1937-06-27 i Lidingö (db 72) begraven i Carl Johans förs i Göteborg (db 301). Gift 1905-02-17 i Kasanska kyrkan i Moskva med Nadesjda Botjkarova, född 1888-10-18 i Vilna i Litauen. Konsertsångerska. Sångpedagog, dotter av polismästaren i Vilna, översten i ryska armén Tichon Botjkarov.

Barn:

 • Nadesjda Charlotta Alexandra (Nadja), född 1906-09-27 i Moskva. Gift 1:o 1932-10-08 i Oskars förs Stockholm (vb 192) med reklamtecknaren Georges Alexander Alfred Hubert de Gysser, skilda genom Stockholms Rådhusr. utslag 1937-08-17, född 1898-12-07. >Gift 2:o 1942-05-30 i Oskars kyrka i Stockholm med fänriken vid Stockholms luftvärnsregemente Carl-Erik Ohrberg, född 1915-03-10 i Kristianstad. Genomg. Schartaus handelsinstitut, Tjg v. Föreningen Armé-, Marin- o. Flygfilm. Anställn. v. Kinomatografiska anstalten i Stockholm 1945.

TAB 18 1/2

Johan Jakob, (son av Gustaf Hjalmar Mortimer, tab 15), född tvilling 1887-11-12. Affärsman i Seattle, USA. Gift 1923-12-12 med Svea Katarina Larsson, född 1903-01-20.

Barn:

 • Dorothy Ingalill, född 1925-10-31.

TAB 19

Christian Fredrik, (son av Carl Jakob, tab 4), född 1810-03-01 i Malmö. Inskriven vid Göteborgs handelsinstitut 1831-01-17–1832-01-17. Sjökaptensexamen. Kapten i handelsflottan, sedan ombudsman vid Göteborgs fattigvård 1866–1893. Död 1894-12-25 i Göteborg. Gift där 1847-06-17 med Andreetta Josefina Paterson, född 1825-08-27 i nämnda stad, död där 1912-07-05, dotter av direktören och sjökaptenen Andrew Paterson och Elisabet Grimberg.

Barn:

 • Elisabet Eleonora, född 1847-07-31 i Göteborg, liksom syskonen, död 1860-12-18 i nämnda stad.
 • Alma Fredrika Sofia, född 1850-03-16, död 1870-08-06 i Göteborg.
 • Charles Andrew, född 1851. Före detta bankdirektör. Se Tab. 20.
 • Axel Ferdinand, född 1854. Kassabokhållare. Död 1924. Se Tab. 22.
 • Oskar Fredrik, född 1855-08-12, död 1861-09-17 i Göteborg.
 • Maria Andreetta, född 1862-03-24. Lärarinna vid Nya elementarskolan för flickor i Stockholm. Död ogift 1924-06-18 i Göteborg, Vasa förs,13/5 enl åbec.
 • Hilda Augusta, född 1863-03-12, död s. å. 25/8 i Göteborg.
 • Emma Lovisa, född 1864-03-11, död s. å. 1/5 i Göteborg.

TAB 20

Charles Andrew, (son av Christian Fredrik, tab 19), född 1851-12-12 i Göteborg, död 1934-10-07 i Skövde, begraven i Göteborg (db 113). Mogenhetsexamen därst. 1871-06-10. Student i Uppsala 1872. Anställd på Ekman & komp. kontor i nämnda stad 1874-10-19. Prokurist i firman 1892. Styrelseledamot i och direktör för aktiebolag »Ishafvet» s. å. Kassadirektör vid Norrköpings ensk. bank 1898–1919. Styrelseledamot i Norrköpings sparbank 1900–1920, dess vice ordförande 1918–1920. Kassaförvaltare och ordförande i aktiebolag Norrköpings flickläroverk 1902–1914. RVO 1919-06-06. Gift 1881-09-22 i Göteborg med Anna Gyberg, född där 1858-06-16, död 1930-08-09 i Skövde ]], begraven i Göteborg, Carl Johans förs (db 93), dotter av förvaltaren Johan Gyberg och Maria Rönning.

Barn:

TAB 21

Ernst Harald, (son av Charles Andrew, tab 20), född 1882-06-06 i Göteborg, Carl Johans förs enl. pastor i Gustaf Vasa förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i Norrköping 1901-06-13. Elev vid Tekniska högskolan 1902. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1906. Civilingenjör. Examen i pappersteknik vid City and guilds of London 1908. Anställd vid Munkedals pappersbruk 1908–1913. Överingenjör vid aktiebolag Iggesunds bruks cellulosafabriker 1920. Anställd v. AB Leje o. Thane i Stockholm. Gift 1910-12-09 i Norrköping med Anny Viktoria (Annie) Forsblad, född 1888-04-13 Munkedal, dotter av affärsmannen August Andreasson och Augusta Olausson.

Barn:

 • Sixten Harald (RHD:s prot. 1942-08-18 § 4 nr. 174), född 1910-04-25 i Fors förs , Göteborgs och Bohus län. Se Tab. 21A.
 • Ulla Margareta, född 1911-11-18 Munkedal. Anställd i Generalpoststyrelsen. Byråassistent v postgirot.
 • Anna-Lisa, född 1913-04-19 Munkedal. Textillärare. Gift 1939-07-23 i Stockholm, Bromma förs (Gustaf Vasa förs, Stockholm, vb 187) med civilingenjören, löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren Arne Olof Vilhelm Dufwa, född 1911-05-15.
 • Charles-'' Fredrik, född 1914-12-26 i Säffle förs , Värmlands län. Se Tab. 21B
 • Carl-Christian, född 1916-07-20 vid Warkaus bruk i Kuopio län i Finland (enl. pastor i Gustaf Vasa förs, Stockholm). Ingenjör.

TAB 21A

Sixten Harald, (son av Ernst Harald, tab 21), född 1910-04-25 i Fors förs, Göteborgs och Bohus län. (RHD:s prot. 1942-08-18 § 4 nr. 174). Korrespondent. Inköpschef. Direktörsassisten. Gift 1939-12-16 i Stockholm (Högalids förs, Stockholm, vb nr 709) med Aida Greta Blumenthal, född 1914-01-06 i Stockholm.

Barn:

 • Ann Rosalie, född 1940-09-21 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 569).
 • Ulf Urban Douglas, född 1945-06-27 på Karolinska sjukhuset, Högalids förs, Stockholm (fb nr 535).

TAB 22

Axel Ferdinand, (son av Christian Fredrik, tab 19), född 1854-03-18 i Göteborg. Fattigfogde i nämnda stad 1888. Kassabokhållare. Död 1924-06-10 i Göteborg, Carl Johans förs. Gift 1893-10-14 i Karl Johans församl. i nämnda stad med Eugenia Constantia Larsson, född 1868-01-29 i Domkyrkoförsaml. i nämnda stad, dotter av husägaren och skomakarmästaren Carl Conrad Larsson och Josefina Andersson.

Barn:

 • Sonja, född 1895-05-14 i Göteborg, liksom systrarna. Gift 1921-11-19 i nämnda stad (Släps förs, Hallands län, vb) med köpmannen därst. Knut Einar Sjöholm (Seaholm), född 1892-11-30 i Göteborg.
 • Sigyn Ulrika (Ulla), född 1899-03-06. Gift 1921-09-28 i Göteborg, Carl Johans med köpmannen Erik Gösta Gerle, född 1892-06-22
 • Sigrid Ingegerd Margareta (Cissi), född 1901-11-05. Gift 1923-05-18 i Köpenhamn (Göteborg, Carl Johans förs, vb) med tjänstemannen i rederiaktiebolag Transatlantic Torsten Edvin Edwijn, född 1895-06-01 i Göteborg.
 • Carin, född 1903-06-10. Gift 1:o 1927-05-05 med Elis Andersson från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1929-06-29 med Sture Gilbert Eugen Carlsson USA, född 1904-08-26.

TAB 23

Otto Fredrik, (son av Christian Fredrik, tab 19), född 1868-07-19 i Göteborg. Inskriven vid Göteborgs handelsinstitut 1884-08-27–1886-06-11. Gick till sjöss 1889. Styrmansexamen 1893. Anställd som styrman på skeppet »Mentor» från Göteborg. Sjökaptensexamen i Göteborg 1895-05-14. Styrman och befälhavare å olika Wilsonångare 1901–1922. Anställd hos skeppshandelsfirman Gjertsen & Bruce i Methis, Skottland sedan 1922. Död 1936-08-01 i Göteborg, Oscar Fredriks förs (db nr 146). Gift 1912-09-06 i Göteborgs domk. med Wanda Westa Wilhelmina Gyllenberg, nr 1030, född 1884-10-14 i Göteborg, Masthuggsförs, död 1937-11-30 i Göteborg, Oscar Fredriks förs (db nr 238), dotter av sjökaptenen Johan Albert Gyllenberg, och Svea Andersson.

Barn:

 • Björn Fredrik, född 1912-11-28 i Göteborgs domk. förs, död 1917-06-30 därst., Oscar Fredriks förs.
 • Eyvor Ulrika, född 1914-09-23 i Göteborg, Domkyrkoförs (Gustavi förs).
 • Bo Otto, född 1917-08-28 i Göteborg, domk. förs. Kontorist.
 • Jarl Urban, född 1919-03-25 i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län. Se Tab. 23C

TAB 23A

Ulf Johan, (son av Otto Fredrik, tab 23), född 1916-06-21 i Göteborg, domk. förs. Tjänsteman hos Adolf Bratt & C:o. Entreprenör. Gift 1:o 1939-08-26 i Birgittakapellet i Göteborg (Vasa förs, Göteborg, vb nr 117) med Margot Elvira Julia Odhner, född 1910-04-28 i Ryssland, från vilken han blev skild, dotter av Alex Hj Odhner och Siewerth. <

Barn:

 • 1. Lars-Göran Urban, född 1940-07-17 i Göteborg (Johannebergs förs, Göteborg, fb nr 265).
 • 1. Ulla-Birgitta, född 1942-03-27 i Göteborg (Vasa förs, Göteborg).
 • 1. Martha Margareta, född 1945-07-14 i Göteborg (KK), Haga förs, Göteborgs och Bohus län (fb nr 185).

TAB 23C

Jarl Urban, (son av Otto Fredrik, tab 23), född 1919-03-25 i Fässbergs förs, Göteborgs och Bohus län. Sjöman. Elev vid Flygvapnet. Montör. Fabrikör, Håsab plåtslageri. Gift 1940-08-03 i Mölndals förs, Göteborgs och Bohus län (vb nr 97) med textilarb Edit Viktoria Karlsson, född 1914-10-27 i Silleruds förs, Värmlands län.

Barn:

 • Björn Fredrik, född 1941-04-05 i Mölndals förs, Göteborgs och Bohus län (fb nr 50).
 • Gull-Britt, född 1943-07-01 i Floby förs, Skaraborgs län (fb nr 15).

TAB 24

Gustaf, (son av Carl, tab 3), finsk friherre. Född 1768-09-17 i Stockholm. Furir vid artilleriet därst. 1779-04-01. Sergeant därst. s. å. 1/5. Underlöjtnant 1780-04-20. Examen i artillerivetenskap 1782-04-24. Stabslöjtnant 1790-03-07. Löjtnant 1793-04-26. Stabskapten med placering vid Svea artilleriregemente 1794-02-28. Kapten därst. 1800-04-17. RSO 1802-12-09. Major vid regementet och tygmästare på Sveaborgs fästning 1804-07-09. Avsked från regementet 1811-02-26 samt ur svenska armén och krigstjänsten s. å. 9/6. Överdirektör för tullverket i Finland med kollegiiråds titel 1812-04-08. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1816-02-18. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 87 bland adelsmän. RRS:tAO1kl 1822-01-31. Erhöll en briljanterad ring med kejsar Nikolai I:s namnchiffer 1826-02-26. Avsked 1828-11-28. Ledamot i senatens ekonomidepartement 1831-03-30 och chef för senatens ecklesiastikexpedition s.å. 17/6. Entledigad därifrån och t. f. vice ordförande i senatens ekonomidepartement 1833-04-10. Geheimeråd 1834-05-14. Viceordförande i nämnda departement av senaten s. d. RRS:tAO1kl m kejs krona 1836-12-18 och S:tVlO2kl m st k 1840-04-26. Avsked 1841-05-05. Upphöjd i finskt friherrligt stånd s. d. (introd. på riddarhuset i Finland 1843-05-31 under nr 34). Död 1845-09-26 i Helsingfors. Han bevistade Sveaborgs belägring och anses hava haft stor del i fästningens kapitulation 1808-05-03. Gift 1801-03-03 på Husby klosters bruk i Husby socken, Kopparbergs län med stiftsjungfrun Gustava Sofia Rosenborg, född 1779-07-04 (1780-06-04?), död 1860-03-06 i Helsingfors, dotter av krigsrådet Anders Rosenborg, och friherrinnan Christina Charlotta Funck.

Barn:

 • Beata Sofia Johanna, finsk friherrinna, född 1802-02-06 i Stockholm, död 1850-11-10 i Åbo. Gift 1833-02-12 i Helsingfors med geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt A, i hans 1:a gifte, född 1798, död 1893.
 • Gustaf Adolf, finsk friherre. Född 1805. Överste. Död 1857. Se Tab. 25.
 • Alexandra, finsk friherrinna, född tvilling 1821-06-10, död 1893-04-18 i Helsingfors. Gift där 1844-04-25 med geheimerådet Sten Knut Johan Furuhielm, nr 2051, född 1813, död 1892.
 • Hedvig, född tvilling 1821-06-10, död s. å. 28/6.

TAB 25

Gustaf Adolf (son av Gustaf, tab 24), finsk friherre. Född 1805-02-21 på Sveaborg. Student i Åbo 1820-12-16. Underofficer vid Villmanstrandska infanteriregementet 1825-04-22. Underfänrik därst. s. å. 19/5. Fänrik 1827-06-12. Transp. till Galitzska infanteriregementet 1828-12-05. Bevistade turkiska fälttåget 1829 och erhöll medaljen därför. Underlöjtnant 1830-01-10. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad s. å. 18/4. Underlöjtnant därst. s. å. 3/12. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832. RRS:tAO3kl m ros 1831-07-07 och S:tVlO4kl m ros s. å. 18/10. Guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet 1832-02-27. Erhöll jämväl den till minne av Warschaus stormning instiftade medaljen samt polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Löjtnant 1833-03-31. Stabskapten 1838-05-24. Kapten 1839-11-09. Transp. till 4. finska linjebataljonen med majors grad 1840-09-15 och tillika anställd hos generalguvernören i Finland för särskilda uppdrag. Överstelöjtnant 1846-12-25. RRS:tGO4kl 1847-01-13. Anställd för särskilda uppdrag hos t. f. vice kanslern för universitetet i Helsingfors, med placering på arméinfanteriet 1848-02-06. T. f. inspektor över studenterna vid nämnda universitet 1850-12-31 och till befattningen utnämnd 1853-02-05. Överstes avsked 1856-02-03. Död 1857-10-30 i Helsingfors. Gift där 1:o 1841-12-14 med Selma Matilda Sofia af Heurlin, född 1819-08-31 i Åbo, död 1853-05-19 i Helsingfors, dotter av ledamoten i senatens för Finland ekonomidepartement, statsrådet Carl Edvard Heurlin, finsk adelsman af Heurlin, nr 191, och Matilda Sofia Asproth. Gift 2:o 1857-07-24 i Helsingfors med Dorotea Catharina Vilhelmina Ehrengren, född 1837-12-08 i Sverige, död 1905-10-02 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Gustaf Carl, finsk friherre. Född 1847-04-30 i Helsingfors. Student därst. 1867-06-15. Filosofie kandidat 1873-05-31. Död ogift 1880-10-27 på kapellansbostället i Kivinebbs socken och utgick med honom den finska friherrliga ätten Hjärne på svärdssidan.
 • 2. Vilhelmina Adolfina, född 1855-06-30 i Helsingfors, död där 1857-09-05.
 • 2. Catharina Gustava, född 1856-11-25 i Helsingfors, död där 1858-05-04.

TAB 26

Erland Fredrik, (son av Urban Hiærne, adlad Hjärne, tab 1), född 1706-11-22. Student i Uppsala1 1718-05-15. Auskultant i Svea hovrätt 1724-07-01 och i bergskollegium 1726-02-01. Extra ordinarie notarie därst. 1731-02-10. Bergsfiskal vid Stora Kopparberget 1738-12-06. Bergmästare i Uppland 1747-05-18 med advokattiskals karaktär. Assessors titel 1756-03-26. Erhöll säte och stämma i bergskollegium s. å. 17/5. Assessor därst. 1757-07-21. Extra ordinarie bergsråd 1760-01-31. Tillika ledamot i överdirektionen för hospitalerna och barnhusen i riket3 1766-12-11. Tillika ledamot i statskommissionen 17673. Död 1773-08-28 i Stockholm. Gift 1:o 1735-05-01 med Märta Widman, född 1709-04-00, död barnlös 1744-01-31 (11/2), dotter av löjtnanten vid fortifikationen i Riga Henrik Widman och Hedvig Maria Erasmi. Gift 2:o 1745-02-19 med Christina Charlotta Rudbeck, född 1722-03-14, död 1804-02-15 i Stockholm, dotter av arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, och hans 3:e fru Charlotta Rotenburg.

Barn:

 • 2. Urban Olof, född 1747-02-17 Brunna. Volontär vid arméns flotta. Arklimästare därst. 1762-06-22. Styckjunkare 1763-05-05. Fänrik 1765-01-15. Död ogift 1769-09-26 på Brunna. 'Han begav sig med ett köpmansfartyg till Italien och gick i maltesisk tjänst, därunder han bevistade en träffning mot barbareskerna, kom sedan till Rom och Venedig, varest han, för det han under en ordväxling yttrade sig föraktligt om republiken, dömdes till soldattjänst och fördes till Dalmatien, därifrån han rymde över Wien till Sverige.'
 • 2. Erland Fredrik, född 1751-08-07, död s. å. 11/11.

TAB 27

Gustaf Adolf, friherre och greve Hjärne, ej introd., (son av Urban Hiærne, adlad Hjärne, tab 1), född 1715-11-15 (5/11)8 i Stockholm. Volontär vid artilleriet i Stockholm 1731. Konstapel därst. 1732-05-15. Furir s. å. 20/8. Underlöjtnant 1733-05-05. Löjtnant vid artilleriet i Stralsund 1738-10-21. Regementskvartermästare därst. 1743-02-11. Kapten vid artilleribataljonen på Gotland 1743-06-01. Major vid artilleribataljonen i Finland 1747-12-08. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1748-03-16. RSO 1751-12-04. Överste i armén 1758-06-19. Överste för Nylands regemente s. å. 10/7. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1760-04-22. Riksråd 1761-10-07. Friherre 1762-08-16 (ej introd.). KmstkSO s. å. 22/11. RoKavKMO 1763-11-21, därtill dubbad 1764-04-28. Lasarettsdirektör 1766-01-14. Lunds akademis kansler 1768-05-30. Greve 1770-05-14 (ej introd.). Nedlade 1772-03-27 sina ämbeten. Inkallades s. å. 22/8 åter i rådet. För andra gången entledigad 1789-05-12. Död 1805-04-19 Ekensberg. 'Han var den enda rådsherre, som understödde konung Adolf Fredrik, då denne 1768-12-00 nedlade spiran, firade 1789-11-12 på Ekensberg sitt guldbröllop.'. Gift 1739-11-12 (1/11) med Anna Maria Ehrensvärd, född 1718-01-12. Överhovmästarinna hos kronprinsessan, sedermera drottning Sofia Magdalena 1766-11-04, död 1798-02-15 på Ekensberg, dotter av översten Johan Jakob Schæffer, adlad Ehrensvärd, och hans 1:a fru Anna Margareta Mannerheim.

Barn:

 • Johanna Elisabet, född 1747-08-25. Hovfröken. Död 1803-08-28 på Ekensberg. Gift 1774-10-09 i Stockholm med landshövdingen Mikael von Törne, född 1726, död 1796.
 • Gustava Fredrika, född 1750-12-16, död ogift 1817-09-05 i Stockholm.

Källor

1Um. 2SB. 3Ab. 4Hm. 5Wä. 6SAB. 7At (Sch). 8NF. 9M. Akiander, Bidrag till kännedom om evangelisk-lutherska försarne i Ingermanlands stift.

 • Erik Gren: Värmlands Nation i Uppsala 1595-1677 s27-28.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: