:

Rosenborg nr 1488

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosenborg nr 1488 †

Adlad 1715-04-11, introducerad 1719.

Ätten adlades med namnet Riddercreutz, vilket efter juli 1716 ändrades till Rosenborg.

TAB 1

Anders Persson. Bonde i Vika socken, Kopparbergs län. Kommen uti konung Gustaf den förstes tid från Vika till Taberg.

Barn:

 • Per Andersson, född i Vika socken, Kopparbergs län. Var smed och bodde i Målen i Barnarps socken, Jönköpings län. Gift på 1620-talet med Gunilla Persdotter af en berömlig släckt ifrån Krängzberg och Bryne.

Barn:

 • Andreas Spole, född 1630-06-13 i Målen. Scholaris i Jönköping 1642. Student i Greifswald 1652 och i Uppsala 1655-10-02–1663. Vidsträckta utrikes resor 1664–1667. Mat. professor vid det nyinrättade universitetet i Lund 1667-11-30. Häradshövding i Sunnerbo härad i Småland 1676. Matematum superiorum professor i Uppsala 1679-04-08. Död i Uppsala 1699-08-01 och begraven i en av honom köpt och tillredd grav i Uppsala domkyrka, varest hans gravsten med svensk och hans epitafium med latinsk påskrift ses. 'Han lärde sig på sitt 11:e år av en djäkne att läsa svenska och undervisade sedan själv däruti sin fader; åskådade 1655 i Stettin den aderton år förut avlidna sista hertigen av Pommern, Rogislaus XIV:s högtidliga begravning; reste om hösten samma år såsom informator för tvenne rika bondsöner till Uppsala universitet, där han kort därefter blev handledare för generalen, friherre Carl Siöblads tre äldsta söner Erik, Johan och Greger, varunder han jämte deras trogna undervisning själv lärde sig flera matematiska vetenskaper, såsom matematik, byggnadskonst och fortifikation av generalen själv samt navigation och fyrverkeri av andra lärare; började under tiden redan år 1661–1664 att utgiva almanackor, som han sedermera publicerade även för åren 1671–1700 dels från Stockholms och Uppsalas, dels från Göteborgs och Jönköpings horisont; fick 1663 efter ett i Stockholm anställt stort fyrverkeri ordentligt mästarbrev på navigations- och fyrverkerikonsterna; reste 1664 med sina disciplar utrikes samt kvarstannade över två år i Paris, varest han höll matematiska föreläsningar för åtskilliga svenska och utländska ynglingar, vilket förorsakade mycket buller av några infödda vetenskapsmän, men som upphörde, då han 1665 fick av franska konungen en tryckt mateseosprofessorsfullmakt jämte tillstånd att undervisa andra; företog sig 1667 om våren med tvenne unga grevar Douglas, Vilhelm och Gustaf, en resa över Alperna till Italien, där han i Rom åskådade påven Alexander VII:s högtidliga begravningsakt, varjämte han även besökte Neapel och Sicilien; måste 1676 vid danskarnas inbrott i Skåne fly från Lund, där hans egendom skövlades, varibland var en av honom själv förfärdigad stor mässingskvadrant, vars förlust han mycket beklagade; begav sig till Malmö, varest han av konung Carl XI fick befallning att förfoga sig till generalguvernören i Halmstad med nödiga underrättelser om fiendernas operationer samt försvarade sig på vägen dit med pistol emot trenne snapphanar, som anföllo honom; uppsatte på befallning av riksrådet, greve Pont. Fredr. De la Gardie, som förestod försvarsanstalterna på småländska gränsen, pallisader omkring Jönköpings slott, varjämte han utstakade flera försvarsverk; skaffade genom en svensk bonde, som sålde tobak i danska lägret, tillförlitliga kunskaper om danskarnas styrka och rörelser, då de voro i begrepp att storma Halmstad; bevistade slaget vid Landskrona den 14 juli 1677, då han hade sin post hos bönderna och tog mittunder den häftigaste elden order av konungen själv, samt förde därefter, tillika med assessorn Örnevinge och under betäckning av en kår bönder, troféerna till Halmstad; fick slutligen vid återkomsten därifrån konungens öppna brev att för sig, hustru och barn njuta adlig frihet på alla de frälsehemman, han kunde sig tillhandla, men hade dock förut försakat honom erbjudet adelskap.' Gift 1669-01-08 med Marta Lindelia, som överlevde honom, dotter av prosten och kyrkoherden i Jönköping magister Lars Lindelius och Gunilla Rubenius. Sommaren 1687 blir Christoffer Polhem inhysestudent hos Anders Spole i Uppsala.1695 beger sig Anders Spole och Johannes Bilberg på en utav kung Karl XI befallning att studera sommarsolståndet i Tornedalen medhjälpare på resan var sonen Lars Spole och en mag Jonas Dryander. Spoles samling av polhöjdsdata för en stor mängd orter används bla när Spole korrigerar Erik Dahlberghs.kartverk.

Barn:

 • Gunilla Maria Andersdotter Spole född 1672-11-03 Lund död 1756 Uppsala. Gift 1691 med Astronom Nils Celsius.. Barn: Sara Märta Celsia. Magnus Celsius. Anders Celsius.
 • Anna Maria Andersdotter Spole född 1674-04-20 i Lund. Gift 1709 i Uppsala med Astronomie Professor Petrus Elvius d ä i hans andra gifte. Död 1757 Uppsala. Barn: Anna Maria Elvia och Petrus Elvius d y. Elvius har gemensamt ursprung som släkten Moraeus i Älvdalen med kyrkoherden Johannes Birgeri Moraeus.
 • Peter Andersson Spole, född 1678 Möckeläng Byarum † ung 1679 Uppsala.
 • Lars Spole, adlad Rosenborg. Född 1677 i Jönköping. Student i Uppsala (Um.) 1687-12-10. Disputerade i Uppsala 1694. Volontär vid fortifikationen 1697. Konduktör i Uppsala 1699-03-24. Löjtnant 1700-06-12. Informationskapten för de kungliga pagerna 1704-12-04. Kapten vid livgardet 1709-11-06. Ingenjörkapten vid livgardet 1709-11-18. Överstelöjtnant vid Östgöta tremänningskavalleriregemente 1713-09-02. Interimsöverstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1714-03-14. Adlad 1715-04-11 jämte yngre brodern Anders med namnet Riddercreutz, vilket redan 1716 ändrades till Rosenborg (introducerad 1719 under nr 1488). Generalkvartermästarelöjtnant vid livländska brigaden 1721-02-18. Generalkvartermästarelöjtnant vid finska brigaden 1721. Död barnlös 1722-03-28 i Finland och slöt således själv sin adliga ättegren. 'Han beordrades 1699 att åtfölja generalkvartermästaren, friherre Stuart på besiktning av de på ryska gränsen i Finland belägna fästningar, då han avtog en del av samma gränser och andra angelägna orter samt dem i kartor och planer författade, varjämte han brukades vid åtskilliga desseiners utstickande och anläggande; kommenderades 1700 med armén till Seland och Livland samt förestod 1702 fästningsarbetet på domen i Reval; gjorde 1705 en utrikes resa och besåg fästningarna i Tyskland, Holland, Brabant, Flandern och Frankrike samt bevistade de mellan de allierade och franska arméerna förefallande krigshändelser.' Gift med Magdalena Schönström, född 1686, död 1761-08-20 Torshälla, dotter av assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, och hans 1:a fru Anna Margareta Behm.
 • Anders Spole, adlad Rosenborg, född 1687, död 1754. Se Tab. 2
 • Helena Andersdotter Spole. född vintern 1679-1680 Uppsala. Gift 1703 med Baron Carl Ollonberg till Haneström. död 1757 Haneström Fuxerna.
 • Maria Andersdotter Spole . född 1684 Uppsala, död 1727 ogift.
 • Martha Andersdotter Spole. född 1688 Uppsala, död 1757.
 • Christina Spole född 1695-04-06 kv St Per i Uppsala, † 66 år gammal av slag på eftermiddagen 1761-04-18 i Finsta, Vänge/C. Begravd den 5 maj s.å. och fördes dagen därpå till Uppsala och sista vilan i sina fäders grav uti Uppsala domkyrka. 'Gift nr 1 i juli månad 1726 med Ryttmästare Jonas Pihl född maj 1661 Finsta, Vänge död den 6:e dec 1735 väl märkt av fångenskapen. Jonas blev tillfångatagen i samband med Poltava 1709 och förd till ryskt fångläger återkom hem i maj 1722 till Finsta. Jonas Pihl var son till Löjtnant Arvid Pihl och Anna Heidensköld, Jonas och Christina fick en son och tre döttrar. Gift 2 1746-10-24 I Finsta Vänge med herr kapten Johan Bång Johan Bång var tidigare gift med Barbro Djupedia Johan och Barbro hade minst 5 barn. vara av sonen Ryttmästare Johan Fredrik Bång gifter sig 1752 med sin styvsyster Stina-Maj Pihl i Finsta Vänge. Stina-Maj Pihl dör i samband med en förlossning maj 1756. Johan Fredrik Bång död 1805 fattigstugan Vänge då omgift 1760 med Brita Olofsdotter Ekberg. Barn G1: Anders Pihl. född 1727 dör vid späd ålder. Anna Märta Pihl. född 1728, gift 1753 i Fröslunda med Befallningsman Johan Hammarlind. Stina-Maj Pihl. född 1730, gift 1752 Ryttmästare Johan Fredrik Bång.Gunilla Lena Pihl. född 1732, gift 1757 i Vänge med gardie soldaten Erik Thunström i Vänge

TAB 2

Anders Spole, adlad Rosenborg, (son av Andreas Spole, Tab. 1), född 1687-08-19 i Uppsala. Student i Uppsala (Um.) 1695-12-03. Förare vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1707. Grenadjär vid livgardet 1708. Korpral vid livgardet 1708. Förare 1708-11-00. Löjtnant vid dalregementet 1713-01-00. Kaptenlöjtnant 1714-01-30. Adlad 1715-04-11 jämte äldre brodern Lars (introducerad 1719 under nr 1488). Sekundkapten 1716-04-15. Premiärkapten 1717-11-00. Majors avsked 1741-04-06. RSO 1748-11-07. Död 1754-09-10. 'Han bevistade 1708 drabbningen vid Mohilev och slaget vid Holovzin samt 1709 slaget vid Poltava, där han fick åtskilliga blessyrer, men undkom dock till Turkiet. Blev likväl 1709-09-24 i träffningen vid Czernowitz fången hos ryssarna och förd till Klinov, men rymde, förklädd i båtsmanskläder, till Arkangelsk och kom därifrån till Hamburg samt 1712-08-00 hem till Sverige. Tillfångatogs även av danskarna vid Tönningens övergång 1713, men frigjorde sig själv.' Han ägde Klosters bruk i Husby socken, Kopparbergs län, som han fick med sin hustru, och anlade 1741 krutbruket Husby socken, Kopparbergs län. Gift 1719-03-15 med Christina Blåa, född 1700, död 1762, dotter av bergsmannen och ägaren av Kloster, Solberga och Junkarbo i Dalarne Olof Blåa och hans 3:e fru Christina Carlsdotter.

Barn:

 • Carl Lorentz, född 1720-01-14. Volontär vid dalregementet. Förare vid dalregementet. Fänrik 1740-04-01. Ogift dödsskjuten 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand i Finland.
 • Märta Christina, född 1721-09-04, död 1790-08-03 Orraryd. Gift 1744-11-30 med generalmajoren Otto Vilhelm von Rosen, naturaliserad och friherre von Rosen, född 1711, död 1799.
 • Anders, född 1724. Krigsråd. Död 1787. Se Tab. 3
 • Fredrik, född 1726. Överste. Död 1806. Se Tab. 5

TAB 3

Anders, (son av Anders Spole, adlad Rosenborg, Tab. 2), född 1724-06-04. Löjtnant vid dalregementet. Kapten i armén. Avsked. Krigsråds karaktär. Död 1787-06-09 på Fredshammars bruk i Orsa socken, Kopparbergs län. Han var ägare av Klosters krutbruk i Husby socken, Kopparbergs län och Fredshammars järnbruk, 'vilka egendomar han mycket förbättrade, samt skötte krutbruket med sådan kunskap och drift, att han tillverkade enkelt och dubbelt reffelkrut till lika godhet med Lissakrutet.' Gift 1764-01-19 med stiftsjungfrun, friherrinnan Christina Charlotta Funck, född 1741-04-27, död 1791-03-01 på Kloster, dotter av riksrådet, friherre Carl Funck, och hans 1:a fru, friherrinnan Charlotta Elisabet Cronstedt.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1764-10-26. Volontär vid livregementet till häst 1776-03-28. Fänrik vid Västmanlands regemente 1778-04-08. Löjtnant 1785-12-14. Kapten i regementet 1786 och vid regementet 1786-09-21. Majors avsked 1786-09-21. Drunknade ogift 1789-12-23, då han körde ned i en vråk Flinesjön
 • Beata Charlotta, född 1765-11-14, död 1840-07-09 i Stockholm. Gift 1:o 1786-12-14 i Husby kyrka med majoren Carl Silfverstråle, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1798. Gift 2:o 1801-02-24 på Grängshammars bruk i Silvbergs socken, Kopparbergs län med landshövdingen Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1823.
 • Anders Fredrik, född 1767. Brukspatron. Död 1817. Se Tab. 4
 • Christina Brigitta, född 1768-09-09, död 1834-06-21. Gift 1801-12-17 på Kloster med generalmajoren Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun, född 1759, död 1825.
 • Ulrika Vilhelmina, född 1770-09-09, död ogift 1840-09-13 Solberga
 • Gustava Sofia, född 1779-07-04. Stiftsjungfru. Död 1860-03-06 i Helsingfors. Gift 1801-03-03 på Kloster med landshövdingen Gustaf Hjärne (finsk friherre Hjärne), nr 1149, född 1768, död 1845.

TAB 4

Anders Fredrik, (son av Anders, Tab. 3), född 1767-01-16. Student i Uppsala 1783-03-07. Auskultant i bergskollegium 1784-01-29. Brukspatron på Husby-Klosters krutbruk 1790. Död 1817-04-20 i Stockholm, jordfäst 1817-04-00 i St. Jakobs kyrka och därefter nedsatt i adliga Wennerstedtska graven i Veta kyrka, Östergötlands län. 'Han gjorde flera gånger utrikes resor och uppehöll sig synnerligast i Frankrike till vinnande av grundliga kunskaper i kemi och fysik; anlade vid Husby-Kloster ett valsverk till beredande på engelskt vis av förtennt och oförtennt bleck samt inrättade betydliga järnverk och förbättrade krutbruket med förut i Sverige okända inrättningar, men försålde sedan 1813 alltsammans; bevistade riksdagarna 1792 i Gävle, 1809 i Stockholm och 1812 i Örebro.' Gift 1801-05-19 i Stockholm med sin kusin Augusta Vilhelmina Wennerstedt, till Solberga fideikommiss i Sya socken, Östergötlands län, född 1781-09-20 i Veta socken, Östergötlands län, död 1843-12-28 i Stockholm, dotter av kaptenen Gabriel Wennerstedt, och friherrinnan Ulrika Helena Funck.

Barn:

 • Anders Gabriel Spole, född 1802-02-09. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Stabskornett vid livgardet till häst 1818-02-03. Utexaminerad från krigsakademien 1819-09-22. Löjtnant vid regementet 1822-09-04. Avsked 1825-01-11. Ryttmästare i generalstaben 1825-01-11. Avsked med majors n. h. o. v. 1826-07-05. Död ogift 1840-01-14 i Linköping.
 • Augusta Fredrika, född 1803-04-17 på Kloster, död på Kloster 1803-04-21.

TAB 5

Fredrik, (son av Anders Spole, adlad Rosenborg, Tab. 2), till Stora Herrestad i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1726-03-18 på Kloster. Volontär vid fortifikationen 1743. Kadett vid artilleriet 1744. Styckjunkare vid artilleriet 1747. Underlöjtnant 1747-04-08. Löjtnant 1750-07-30. Kapten i fransk tjänst vid regementet Royal Pologne 1753. Konstituerad kapten i svenska armén 1758-02-03. Kapten i svenska armén 1758-07-17. Stabskapten vid artilleriet 1760-12-09. Kapten med kompani 1763-06-27. RSO 1767-11-23. Överadjutant och major i armén 1772-09-13. Premiärmajor vid artilleriet i Göteborg 1773-06-22. Överstelöjtnant i armén 1774-01-24 och vid artilleriet 1775-05-25. Överstes karaktär 1782-11-28. Avsked 1789-07-29. Död 1806-08-18 på Stora Herrestad. Han bevistade vid franska armén flera fälttåg och i svensk tjänst pommerska kriget. Gift 1766-11-07 Borrarp med stiftsjungfrun Ulrika Helena Rutensköld, född 1746-11-29 Ömmestorp, död 1791-09-15 i Jönköping, dotter av lagmannen Göran Adolf Rutensköld, och Margareta Alissa Rutensparre.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1767. Löjtnant. Död 1816. Se Tab. 6
 • Charles Johan Emil, född 1770. Överstelöjtnant. Död 1842. Se Tab. 8.

TAB 6

Adolf Fredrik, (son av Fredrik, Tab. 5), född 1767-09-11 i Jönköping. Furir vid Kronobergs regemente 1772. Sergeant vid artilleriet 1773-09-12. Underlöjtnant vid artilleriet 1779-02-07. Löjtnant 1788-05-20. Avsked 1789-04-15. Död 1816-10-11 Säby. Gift 1:o 1799-05-27 Restad, gift 2:o 1801-01-06 i Säby prästgård med Ebba Carolina Livijn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1818-01-18 med godsägaren Gustaf Weman, född 1787-09-11 i Kimito socken, Finland, död 1860-01-12 på Restad), född 1784-05-20 i Säby socken, död Säby socken 1860-03-19, dotter av auditören vid livgardet, krigsrådet Claes Livijn och Maria Juliana Meurling.

Barn:

 • 1. Axel Fredrik, född 1800. Kammarjunkare. Död 1829. Se Tab. 7

TAB 7

Axel Fredrik, (son av Adolf Fredrik, Tab. 6), född 1800-04-20 på Restad. Student i Lund 1812 (Sön.). Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1814-01-01. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1815-08-04. Officersexamen 1816-05-22. Hovjunkare. Kornett vid Smålands dragonregemente 1819-03-27. Avsked 1822-05-17. Död 1829-05-06 på Restad. Gift 1821-08-05 i Jönköping med grevinnan Anna Margareta Lovisa Cronhielm af Flosta, född 1801-09-24 Kranstbro, död 1871-01-21 i Örebro, dotter av hovjägmästaren greve Polykarpus Cronhielm af Flosta, och Anna Margareta Maria Edenhielm.

Barn:

 • Axel Adolf Henrik, född 1822-06-30, död ung.
 • Constance Virginia Maria Lovisa, född 1823-12-09 på Restad, död 1914-02-03 i Uppsala. Gift 1854-08-16 i Stockholm med kapellpredikanten i Torö församling, av Strängnäs stift Carl Johan Stanislaus Leczinsky, född 1820-04-11 i Österåkers socken, Södermanlands län, död 1859-02-23 i Stockholm.
 • Ulrika Axiana Margareta, född 1825-08-11 på Restad, död 1911-03-08 i Karlshamn. Gift 1860-06-14 i Stockholm med lanträntmästaren i Västmanlands län, RVO, Per Niklas Fougt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1840 med Hilda Beata Leuf, född 1823, död 1855, dotter av förste lantmätaren i Västernorrlands län Anders Leuf och Beata Charlotta Vallin), född 1813-01-18 i Härnösand, död 1895-03-28 Farsta
 • Elina Paulina, född 1826-11-26 på Restad, död 1879-11-19 i Vänersborg. Gift 1:o 1844-06-05 i Umeå med regementsläkaren vid 2. livgrenadjärregementet, RVO, med. doktorn och kir. magister Åke Edvard Hvitfelt, från vilken hon blev skild, född 1810-07-21 i Asby socken, Östergötlands län, död 1890-10-21 i Linköping. Gift 2:o 1855-08-12 i New York med trafikchefen, greve Arvid Taube, född 1821, död 1887.

TAB 8

Charles Johan Emil, (son av Fredrik, Tab. 5), född 1770-06-21 Botorp. Kom i tjänst 1775. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-02-25. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1786-09-20. Kapten 1788-07-22. RSO 1790-03-26. Major i regementet 1798-02-21. Sekundmajor vid regementet 1805-12-20. Premiärmajor 1806-04-29. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1808-04-29. Avsked ur armén 1811-11-12. Överstelöjtnants karaktär 1812-04-30. Död 1842-02-13 i Stockholm. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Liikkala och Savitaipale. Gift 1799-05-30 på Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län med Johanna Christina Jansson, född 1784-01-14, död 1842-03-16, dotter av råd- och handelsmannen i Vadstena Johan Jansson och Catharina Margareta Eberstein.

Barn:

 • Christina Emilia, född 1799-12-23 på Åbonäs, död 1858-02-07 i Stockholm. Gift 1819-03-30 Naddö med generallöjtnanten Johan Fredrik Boij, adlad Boy, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1861.
 • Johan Fredrik, född 1801-04-18 på Åbonäs. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Kornett vid livgardet till häst 1819-03-27. Utexaminerad från krigsskolan 1819-09-22. Löjtnant vid livgardet till häst 1825-01-11. Ryttmästare vid livgardet till häst 1830-04-07. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1833-08-17. Död 1867-10-18 i Paris.
 • Carl Christian, född 1802-08-10 på Åbonäs. Sjökapten. Överflyttade till Brasilien och blev i Brasilien gift.
 • August, född 1808. Orgelbyggare. Död 1873. Se Tab. 9
 • Edvard Melker, född 1813-10-04 på Naddö, död på Naddö 1814-08-21.
 • Charles Emil, född 1819-11-01 på Naddö. Arrenderade Axelsö i Gryts socken, Östergötlands län från 1861. Död 1909.

TAB 9

August, (son av Charles Johan Emil, Tab. 8), född 1808-06-23 Naddö. Orgelbyggare död 1873-04-25 i Vadstena. Gift 1858-10-13 med Lovisa Schelin, född 1820-04-20 i Hammars socken, Örebro län, död 1901-04-14 i Vadstena, dotter av värdshusidkaren Anton Schelin och Anna Christina Larsson.

Barn:

 • Clara Christina, född 1843-03-27 i Morlanda socken, Göteborgs och Bohus län, död 1923-07-12 i Pittsfield, Massachusetts, U. S. A. Gift 1876-09-03 i Vadstena med apotekaren i Nordamerika Lars Constantin Lundqvist, född 1850 i Pittsfield, Massachusetts, U. S. A., död 1924-12-23 i Pittsfield.
 • Augusta Lovisa Olivia, född 1848-11-27 i Vadstena (Örberga förs. Östergötland), död 1913-03-17 (Halmstads förs., db). Gift 1874-11-12 i Stockholm med byggmästaren Gustaf Reinhold Oskar Röhlander, född 1842-12-15 (Gamleby förs., Kalmar), död 1917-01-14 (Halmstads förs., db).
 • Carl Oskar, född 1853. Före detta bokhållare. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Oskar, (son av August, Tab. 9), född 1853-07-11 i Vadstena. Före detta bokhållare vid Motala verkstad. Död 1934-01-13 i Nynäshamn, Ösmo förs., Stockholm (db 3). Gift 1878-12-07 i Vadstena med Tekla Hilma Vilhelmina Österholm, född 1850-01-18 Forsby, dotter av betjänten Johan Österholm och Vilhelmina Hellström .

Barn:

 • Ebba Gunhild Ellinor, född 1878-01-20 i Skänninge, RHD protokoll 1910-09-27. Död 1968-07-02 i Stockholm.
 • Agne Erik Adolf, född 1879-01-07 i Motala. Ingenjör vid General Electric Co i Pittsfield, Massachusetts U. S. A. Med denna ätt utslocknade denna adliga ätt på svärdsidan. Gift i Pittsfield, Mass., U. S. A. 1928-08-04 med Elsie Caroline Johnson, född i North Adams, Mass.m U. S. A. 1896-06-24, dotter till Alfred S Johnson och Alfreda Ericson.
 • Annie Hilma Cecilia, född 1880-08-04 och död 1881-11-27 i Motala.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: