Ridderstolpe nr 119

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Ridderstolpe nr 228)
G 119.jpg

Adliga friherrliga och grevliga ätterna Ridderstolpe nr 1492, 228 och 119

Adlad 1715-08-06, introd. 1719. Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752.Grevlig 1800-06-14, introd. 1812.


Ridderstolpe%20G11900.png


TAB 1

Peter Frisk, född 1647 i Livland. Volontär vid livregementet till häst 16757. Kvartermästare därst. 16787. Kornett 16837. Löjtnant 1687-11-18. Död 1694-06-14 Ekeby och begraven s. å. 21/6. Han kallas vid sin död i Tortuna sockens begravningsbok Peter Frisk och vid hustruns död Peter von Frisk. Gift med Sara Clerck, död 1722 på Ekeby och begraven s. å. 28/6, dotter av underlagmannen Tomas Clerck, adlad Clerck nr 433, och hans 2:a fru Anna Geijer.

Barn:

 • Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe (översiktstab 1), född 1684-05-11 på Ullavi kornettsboställe i Sköllersta socken, Örebro län. Volontär vid amiralitetet 1697-06-19. Arklimästare därst. 1700-04-25. Konstapel 17037. Underlöjtnant7 1706-12-29 konfirm. fullm.7 1707-02-11. Överlöjtnant 1709-09-13. Extra ordinarie kapten 1710-04-15. Amiralitetskapten 1715-06-21. Adlad s. å. 6/8 (introd. 1719 under nr 1492). Holmmajor i Stockholm 1719-06-23. Tillika kommendör vid jaktvarvet 1721-06-07. Schoutbynacht 1736-08-02. Vice amiral 1742-02-04. Chef för stockholmseskadern 1743-02-12. RoKmstkSO 1748-04-16 med valspråk: Et Deus et Patria testes. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 228). President i statskontoret 1754-04-24. RoKavKMO7 1754-11-25 död 1762-09-14 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, varest hans epitafium uppsattes. Han bevistade 1700 och de följande åren på örlogsflottan åtskilliga träffningar och företag, såväl emot Seland som under sjötågen i Ladogasjön och vid Retusaari. Gick 1707 med k. tillstånd först till holländska och sedan till engelska flottan, varest han med heder och gott beröm deltog i flera sjöslag och äntringar emellan de engelska, holländska och franska flottorna. Innehade en tid under arrende Haga kungsgård på Åland.' Gift 1718-01-15 Ekeby med Margareta Gyllenkrok, född 1694-03-24 i Stockholm Riddarholmens förs i Stockholm, död 1766-11-06 i Stockholm, dotter av revisionssekreteraren Johan Gyllenkrok nr 862, och hans 1:a fru Brita Wattrang nr 848.

Barn:

 • Carl Johan, född 1718. Riksråd. Död 1785. Se tab 2.
 • Ulrika Eleonora, född 1720-10-06 i Stockholm, död 1767-04-15 i Stockholm. Gift 1:o 1738-12-14 i nämnda stad med sin moders styvmoders brorson, kammarherren Georg Tomas von Berchner, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1743. Gift 2:o 1756-04-16 med generalen, friherre Volter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1801.
 • Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, född 1730. Riksråd. Död 1816. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Johan (översiktstab 1, son av Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, tab 1), till Fiholm i Rytterne socken, Västmanlands län, som han7 1779-10-31 gjorde till fideikommiss för släkten. Född 1718-12-30 i Stockholm (Skeppsh.)7. Volontär vid amiralitetet 1728. Arklimästare därst. 1729-01-28. Konstapel 1733-06-15. Student i Uppsala1 1734-02-21. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter7 1737-03-21 och i Svea hovrätt 1738-06-01. Amanuens vid fiskalskontoret därst. 1739-06-01. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1740-06-14. Hovjunkare 1741-04-27. Vice notarie vid nämnda protokoll 1742-09-16. Kammarherre 1745-05-31. Ord. notarie 1747-10-14. Assessor s. å. 11/12. T. f. hovrättsråd 1756-12-14. Ord. hovrättsråd 1757-05-24. RNO 1760-04-28. Landshövdings fullm. och tur 1762-06-29. Riksråd 1772-05-11. President i lagkommissionen s. å. 17/6. Entledigad från sina ämbeten vid revolutionen s. å. 22/8. KNO 1773-04-28. Död 1785-01-29 i Stockholm. 'Han var en av cheferna för mösspartiet och bevistade flera riksdagar såsom stark talare på riddarhuset.'. Gift 1748-06-14 i Stockholm med sin syssling och sin systers styvdotter Brita Catharina von Berchner, född 1730-08-02, död 1792-01-22 Giresta

Barn:

 • Carl Georg, född 1749-08-14 på Svärta (Norshammar) i Svärta socken, Södermanlands län, död s. å. och begraven 28/10 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • En dotter, född 1755, död innan erhållet dop.

TAB 3

Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe (översiktstab 1A, son av Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, tab 1), till Fiholm, som han fick till fideikommiss efter brodern, samt Tidö i Rytterne socken, Västmanlands län. Född 1730-05-31 i Stockholm7. Arklimästare vid amiralitetet och stockholmseskadern8 1745-12-31. Student i Uppsala1 1746-02-08. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 1746-10-06 och i Svea hovrätt7 1747-11-26. Amanuens i Svea hovrätt 17487. Extra notarie därst. 1749. Vice notarie därst. 1750. Hovjunkare hos kronprinsen s. å. 18/9. Tjänstg. hovjunkare hos konungen2 1751-05-08. Kammarherre hos konungen 1753-05-14. Ledamot av övre borgrätten7 1755-02-05. Kammarherres lön2 1761-08-10. Fick 1762-06-29 genom ständernas tillstyrkande lika tur och befordringsrätt med ceremonimästare och kollegieråd. Hovmarskalk och överkammarherre hos konungen2 1766-05-09. RNO 1773-04-28. KNO samt skattmästare vid KMO 1777-11-24. Erhöll lika värdighet med presidenter i kollegierna9 1778-01-24. Riksråd2 1787-01-16. Översteskattmästare vid KMO s. å. 26/11. Därtill dubbad s. å. 16/12. Entledigad från rådsämbetet samt president i bergskollegium 1789-05-15. Ledamot i konungens högsta domstol 1796-11-01–1809-06-12. Greve tillika med sin äldsta son 1800-06-14 samt med succession av värdigheten för äldsta son efter son (introd. 1812-05-14 under nr 119). RoKavKMO 1809-07-08 med samma valspråk som fadern. Död 1816-04-01 i Stockholm. Hans grevebrev blev ej förr än 1812 den 16 jan. underskrivet. Ägde Stavsjö i Kila socken, och Virå stångjärnsbruk i Björkviks socken, båda i Södermanlands län samt Strömsnäs i Breds socken, Uppsala län. Gift 1773-01-31 i Stockholm med grevinnan Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna, född 1753-09-21, död 1817-04-12 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten, greve Fredrik Carl Dohna nr 65, och hans 1:a fru, friherrinnan Fredrika Ulrika Sture nr 187.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1773. Generallöjtnant. Död 1846. Se Tab. 4.
 • Fredrik Ludvig, född 1783. Landshövding. Död 1852. Se Tab. 5.
 • Gustaf, född 1785. Hovmarskalk. Död 1845. Se tab 9.
 • Hedvig Ulrika, född 1788-05-24 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 1807-12-30. Död 1853-09-26 i Kjula socken, Södermanlands län. Gift 1811-09-12 på Tidö med generallöjtnanten Gustaf Adolf Hierta, friherre Hierta, född 1781, död 1847.

TAB 4

Carl Ulrik (översiktstab 1A, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), till Fiholms och Vikhus' fideikommissegendomar i Rytterne socken, Västmanlands län. Greve på samma gång som fadern. Född 1773-11-11 i Stockholm. Volontär i Enkedrottningens livregemente7. Sergeant därst.7 1775-03-21. Fanjunkare vid lätta dragonkåren7 1778-06-12. Kornett vid lätta livdragonregementet 1781-04-04. Kammarjunkare 1783-09-26. Student i Uppsala 17873. Kansliexamen3 1790-06-14. Auskultant i Göta hovrätt3 s. å. 28/6. Extra ordinarie kanslist i inrikescivilexpeditionen7 s. å. 22/7. Löjtnant vid lätta dragonkåren 1794-05-08. Ryttmästare och regementskvartermästare vid Livhusarregementet 1796-01-03. Major i regementet 1799-05-24. Sekundmajor därst.4 1802-06-05. Premiärmajor4 1805-11-05. RSO 1809-07-03. Överstelöjtnant i armén och överadjutant hos konungen s. å. 14/9. Överste i armén med överstelöjtnants tjänstebrev vid regementet s. å. 13/10. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konungen 1810-12-21. Sekundchef för livregementetsbrigadens grenadjärkår 1812-02-04. Generaladjutant hos konungen 1814-06-12. RRS:tVlO3kl 1815-02-13. Generalmajor i armén 1816-06-09. HLKrVA7 s. å. 28/8. KSO 1817-07-04. Entledigad från kabinettskammarherretjänsten7 1818-12-11. Överste och chef för Södermanlands regemente 1821-04-18. Generalmajor på stat och chef för 2. infanteribrigaden8 1823-07-04 (1824-11-02)7. KmstkSO 1826-05-11. Generallöjtnant i armén 1832-07-04. Generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1833-12-07. Död 1846-07-31 i Stockholm. 'Han bevistade 1805, 1806 och 1807 fälttågen i Pommern och blev därunder sistnämnda år den 17 april fången vid Ückermünde och förd till Longvy. Var även med i 1813 och 1814 års kampanjer i Tyskland och Norge.'. Gift 1798-11-29 i Västerås med friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp, född 1775-01-27 Tjos, död 1841-08-07 på Fiholm, dotter av majoren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp nr 255, och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Magdalena Fleetwood nr 49.

Barn:

 • Lovisa Magdalena Ulrika, född 1799-05-29 på Fiholm, död 1876-12-04 i Skellefteå. Gift 1819-09-12 på Fiholm med majoren Carl Axel Rangel, adlad och adopt. von Post, i hans 2:a gifte, född 1778. Död 1824.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1800-06-28 på Fiholm, död 1874-06-09 i Stockholm. Gift 1833-12-15 på Fiholm med översten Gustaf Ulrik Liljenstolpe, född 1784, död 1870.
 • Fredrik Ulrik, till Fiholms och Vikhus' fideikommissegendomar. Greve vid farfaderns död 1816. Född 1801-11-14. Student i Uppsala 1819. Kansliexamen och examen till rättegångsverken. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1822-06-17. Auskultant i Svea hovrätt 1823-02-18. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen s. å. 9/4. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt7 1827-09-28. Vice notarie därst.7 1828-11-26. Häradshövdings n. h. o. v. samt tur och befordringsrätt 1830-05-28. T. f. protokollssekreterare 1834-05-07. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1837-02-03. T. f. lagman i Närkes och Värmlands lagsaga s. å. 20/6. Död ogift 1848-03-06 i Stockholm.
 • Gustava Carolina, född 1803-04-13/4 i Västerås, död ogift 1865-10-06 i nämnda stad.
 • Carl Johan, född 1804-07-21 i Halmstad, död 1805-06-05 i Västerås.
 • Hedvig Charlotta, född 1806-05-24 i Västerås, död 1842-03-23 på Jäders bruk i Arboga landsförsaml. Gift 1833-12-15 på Fiholm med kaptenen Gustaf Adolf Mannerstråle, i hans 1:a gifte, född 1798, död 1861.

TAB 5

Fredrik Ludvig (översiktstab 2, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), till Tidö samt Fiholms fideikommiss. Greve tillika med sin son vid brorsonens död 1848. Född 1783-05-19 i Stockholm. Kadett vid artilleriregementet. Underlöjtnant vid artilleriregementet i Stockholm 1788-05-20. Officersexamen 1799-07-01 och artilleriofficersexamen 1801-03-02. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 11/5. Löjtnant därst. 1806-09-08. GMtf 1809-07-05. Gick i fransk tjänst 1810-05-01. Adjutant i konungens av Neapel generalstab s. å. 23/12. Kapten vid nämnda garde s. å. 8/5. Avsked 1812. RSO s. å. 3/10. Överstelöjtnant i armén 1813-10-22, placerad vid drottningens livregemente. R Råda Siciliernas O 1814-06-22. Avgången från drottningens livregemente och förordnad till kommendant i Stralsund 1815-01-31. Återgick efter Pommerns överlämnande till Preussen i tjänst vid Svea livgarde. Överste och chef för dalregementet 1820-06-01 och för Västmanlands regemente s. å. 20/6. T. f. landshövding i Västmanlands län 1822-09-13. Vice landshövding därstädes s. å. 26/10. Landshövding därst. 1823 229/4. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1824-01-26. T. f. ståthållare på Västerås slott s. å. 1/12. KNO 1839-07-04. Avsked från landshövdingämbetet 1849-02-27. Död 1852-06-18 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1806, i Finland 1808 och 1809 och i Tyskland 1813 och 1814. Var 1811 och 1812 i neapolitansk tjänst och därunder adjutant hos konungen av Neapel Joakim Murat. Gift 1816-05-19 i Berlin med Carolina Johanna Lovisa Kolbe, född där 1793-09-02, död 1878-10-09 på Fiholm, dotter av kapellmästaren i nämnda stad Carl Kolbe och Louise Requigny.

Barn:

 • Virginia, född 1818-08-28 på Tidö, död 1894-07-26 i Södertälje. Gift 1838-08-28 i Västerås domkyrka med majoren, friherre Johan Albert Kantzow, nr 376, född 1811, död 1881.
 • Carl-Gustaf, greve vid sin kusins död 1848. Född 1822. Major. Död 1895. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl-Gustaf (översiktstab 2, son av Fredrik Ludvig, tab 5), greve vid sin kusins död 1848. Född 1822-11-04 på Tidö. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1839-03-07. Studentexamen 1842-03-18 och artilleri officersexamen s. å. 15/10. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1843-09-23. Transp. till Svea livgarde 1845-01-21. Löjtnant 1848-01-21. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskap 1855-01-26. Kapten i regementet s. å. 5/7 och vid regementet 1859-08-02. RSO 1864-01-28. Major i armén 1872-10-11. Avsked från regementet 1873-01-24 och ur armén 1882. Död 1895-05-28 på Fiholm, vilket fideikommiss han innehade. Gift 1863-12-17 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Ulrika Sofia Augusta Liljencrantz, född 1845-06-16 Hjulsta, död 1891-04-02 på Fiholm, dotter av stallmästaren, friherre Johan Carl August Liljencrantz nr 297, och Fredrika Lovisa Blomstedt nr 1786.

Barn:

 • Carl von Frischen, greve. Född 1864-09-24 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1879-09-30. Sjöofficersexamen 1887-10-06. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 28/10. Nämndeman i Snävringe härad av Västmanlands län 1893. Verkställande direktör i Mälsåkers aktiebolag 1896. Löjtnant i flottans reserv 1898-03-18. Död 1905-07-27 i Solna socken, Stockholms län. Ägde del i Barkarö i likanämnd socken, och Lövsta i Dingtuna socken, Västmanlands län 1891–1895 samt Hov i Svinngarns socken, Uppsala län 1891–1895. Arrenderade Giresta i Rytterne socken, Västmanlands län 1889–1896. Ägde Årsta i Sköldinge socken, Södermanlands län sedan 1896-12-00 och innehade efter faderns död fideikommissegendomarna Fiholm och Giresta. Gift 1894-08-28 Getå med Ingeborg Sofia Nobel, född 1865-04-25 i Helsingfors, död 1939-05-11 i Oscars förs, Stockholm (db nr 145), dotter av ingenjören Robert Hjalmar Nobel och Paulina Sofia Carolina Lenngren.
 • Hedvig Carolina, född 1866-05-19 på Fiholm, Rytterne förs, Västmanlands län. Död 1944-05-10 i Västerås (Rytterne förs, Västmanlands län, db nr 10). Gift där 1892-01-17 med kaptenen Carl Fredrik von Post nr 687, född 1853, död 1912.
 • Gustaf, född 1867-11-15 och död s. å. 8/12 på Fiholm.
 • Fredrik, född 1868-12-08 och död 1869-04-26 på Fiholm.
 • Fredrik August (Figge), född 1871. Stallmästare. Död 1909. Se Tab. 8.
 • Sven, född 1873-06-12 på Fiholm. Överflyttade till Texas i Nordamerika. Av Snävringe häradsrätt 1923-07-06 förklarad död.
 • Magnus, född 1878-05-02 och död 1882-11-28 på Fiholm.

TAB 7

Axel (översiktstab 2A, son av Carl Gustaf, tab 6). Greve vid äldre broderns död 1905. Född 1869-12-22 i Stockholm. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1891-11-01. Utexaminerad 1893-10-21. Förvaltare av Fiholm och Giresta i Rytterne förs, Västmanlands län 1897-03-14. Arr. Stora Ekeby i Rytterne förs, Västmanlands län 1903. Inneh. flera kommunala uppdrag. RVO 1925-12-31. Innehar nämnda fideikommissegendomar efter broderns död 1905-07-27. Död 1931-07-28 i Västerås (db) och begraven i Rytterne förs, Västmanlands län (db). Gift 1905-04-24 i Ersta kapell i Stockholm med Ellen Oldenburg, född 1877-05-07 i Stockholm, död 1932-02-08 i Västerås, Rytterne förs, Västmanlands län (db), jordfäst i Stockholms norra krematorium och urnan gravsatt å Fiholms egendom, dotter av extra ordinarie hovrättsnotarien Johan Axel Oldenburg och Hedvig Christina Fredrika Zethraeus.

Barn:

 • Hedvig Brita Catharina, född 1906-03-08 Giresta. Stiftsjungfru. Gift 1929-08-03 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Rytterne förs, Västmanlands län, vb) med löjtnanten i Skånska husarregementets (EÄ kavalleriregementets) reserv Gerhard Esseen, född 1896-04-02 i Munktorps förs, Västmanlands län. Ryttmästare. Godsägare.
 • Carl-Gustaf von Frischen, född 1907-05-29 på Giresta. Greve.
 • Carl Axel Fredrik (Figge), född 1909-03-29 på Giresta. Teknist.
 • Ellen Augusta Ingrid Marianne, född 1915-11-13 i Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, fb). Stiftsjungfru. SKBGM 1964-11-16. En av stiftarna till Leicesterföreningen inom fåravel 1984. Död 1991-11-24. Gift 1935-12-29 i Rytterne kyrka och förs, Västmanlands län (vb nr 12) med löjtnanten vid Trängen Sigurd Sigurdsson Melin, född 1910-05-19 i Visby. Överste. Se Biografica och VÄD. KSO1kl. HvGM. OffBLeopII:sO. RDDO. RFrHL. NFrK. PolFK.
 • Ulrika Margareta, född 1917-12-31 i Engelbrekts förs, Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, fb). Stiftsjungfru. Död 1991-02-15 i Båstads förs, Båstad. Gift 1940-12-15 i Rytters kyrka, Västmanlands län (Rytterne kyrka, Västmanlands län, vb nr 11) med bergsingenjören Bo Oskar Vilhelm Risberg, från vilken hon blev skild 1978-07-06, född 1913-11-21.
 • Carl-Johan Axel, född 1919-03-27 i Stockholm.

TAB 8

Fredrik August (Figge) (översiktstab 2, son av Carl Gustaf, tab 6), född 1871-07-31 på Fiholm. Volontär vid livgardet till häst 1892-05-10. Avsked 1894-06-05. Vistades i Mexiko 1896–1897. Ridlärare och stallmästare i Göteborg 1903. Död 1909-02-02 i Göteborg (Vasa förs, db). Gift där 1905-07-24, med Alice Charlotta Amalia Sinclair i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895 med kaptenen vid 1. Göta artilleriregemente Claes Oskar Emil Ekman, född 1860-03-02, död 1900-06-18), född 1870-07-18 i Göteborg, död där (Vasa förs, db) 1931-05-20, dotter av grosshandlaren Percival Sinclair och Elise Bonnier.

Barn:

 • Eva Augusta Elise, född 1906-11-25 i Göteborgs Domkyrkoförs, Göteborg. Gift 1:o 1932-09-12 i Johannebergs förs, Göteborg (vb 103) med kontorschefen Carl Carlsson Kjellberg, född 1902-10-12. Död 1937-07-08 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm (db 38) och begraven i Djursholm. Gift 2:o 1939-11-21 i Djursholm med hovjuvelaren Sven Carl Ryno Vincent Carlman, i hans 2:a gifte, född 1901-12-05 i Jacobs förs, Stockholm. Ordensjuvelare.

TAB 9

Friherrliga ätten Ridderstolpes vapensköld

Gustaf (översiktstab 3, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), född 1785-05-28. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1802-12-13. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803-01-14. Häradshövdings tur och befordringsrätt 1805-03-01. Proto- kollssekreterare i nämnda expedition 1807-07-11. Lavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1808-05-18. Kammarherre hos drottningen (Hedvig Elisabet Charlotta) 1809-06-08. Avsked från förutn. protokollssekreterartjänst 1810-09-10. Hovmarskalk 1817-10-07. RNO 1826-05-11. Död 1845-03-15 i Stockholm. Han ägde Stavsjö egendom och styckebruk i Kila socken, Virå stångjärnsbruk i Björkviks socken, och Rygglösa i Bettna socken, alla i Södermanlands län, Uttersbergs säteri i Krokeks socken, Östergötlands län, Voxna bruk i Voxna socken, Gävleborgs län, bruksegendomarna Iggesund och Nianfors i Njutångers socken, Gävleborgs län samt Galtströms bruk i Njurunda socken, Västernorrlands län jämte del i Järna och Utö gruvor Stockholms län ävensom huset Skeppsbron nr 1 i Stockholm. Gift där 1811-04-26 med Jeanette Müller, född 1795-07-19, död 1851-06-01 i nämnda stad och jordfäst s. å. 12/6 i Klara kyrka, adopterad dotter av kommerserådet Jurgen Christoffer Müller och Johanna Hollström.

Barn:

 • Lovisa Johanna, född 1812-01-29 i Stockholm, död 1858-10-01 på Bo i likanämnd socken, Örebro län. Gift 1830-01-29 i Stockholm med överpostdirektören, friherre Hugo Adolf Hamilton af Hageby, född 1802, död 1871.
 • Fredrik Christoffer, född 1812. Ryttmästare. Död 1856. Se Tab. 10.
 • Hedvig Gustava Eleonora Hedda, född 1814-02-01 i Stockholm, död 1888-09-09 Ersta. Gift 1831-02-01 i Stockholm med översten, greve Gustaf Erik Adam Taube, född 1796, död 1852.
 • Elisabet Antoinetta Carolina (Elise), född 1817-07-24 i Stockholm, död 1872-09-26 Ålspånga. Gift 1836-03-23 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Carl Fredrik Posse af Säby, född 1801, död 1879.
 • Amalia Fredrika, född 1824-08-27 i Stockholm, död där 1904-08-16. Gift 1842-01-15 i nämnda stad med sedermera ståthållaren, friherre Carl Adolf Manderström, nr 246, född 1808, död 1884.

TAB 10

Fredrik Christoffer (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 9), född 1812-11-24 i Stockholm. Kornett vid livregementets husarkår 1831-01-15. Löjtnant därst. 1837-12-15. Med ryttmästares n. h. o. v. avsked 1841-05-05. Död 1856-03-19 i Nyköping. Ägde Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län. Gift 1836-10-27 Tjälfvesta med Mariana Carolina Augusta Burenstam, född 1814-05-12 Skyllberg, död 1889-12-26 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam nr 2156, och grevinnan Mariana Beata von Rosen nr 85.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1840-02-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1858-09-13. Examen till kammar- och räkenskapsverken 1860-01-26. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegii domänavdelning 1881-05-06 och i domänstyrelsen 1883-01-19. Amanuens i nämnda styrelse 1885. Tjänstg. såsom domänintendent i Kristianstads och Östergötlands län under kortare tider 1887 och 1888. Avsked från domänstyrelsen 1911-05-31. Död ogift 1923-02-07 i Stockholm (Adolf Fredriks förs, db). Arrenderade Gotthardsberg i Lerbo socken, Södermanlands län 1862–1875 samt har ägt Flemma och Berg, båda i Vretaklosters socken, Östergötlands län och tillsammans med brodern Rygglösa i Bettna socken, Södermanlands län.
 • Fredrik August, född 1842. Major. Död 1930. Se Tab. 11.

TAB 11

Fredrik August (översiktstab 3, son av Fredrik Christoffer, tab 10), född 1842-03-28 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1859-05-29. Fanjunkare vid livregementets husarkår s. å. 1/7. Officersexamen 1861-02-04. Underlöjtnant vid nämnda husarkår s. å. 12/3. Transp. till livgardet till häst 1865-06-09. Löjtnant 1867-01-08. Åtföljde excellensen Due på dennes beskickning för att övervara konungens av Bayern begravning 1868. RBayS:tMO1kl s. å. 17/4. Ryttmästare 1878-05-18. RSO 1883-11-30. RSAO1kl 1888-08-16. Major i armén 1891-12-04. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1893-11-10. Chef för remontdepån vid Ottenby 1894-05-25. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 2/11. RVO s. å. 1/12. Avsked från chefsbefattningen vid Ottenby 1896-10-16. Kassör i Mälareprovinsernas hypoteksförening 1902-02-00. Avsked ur krigstjänsten 1905-03-31 och från nämnda hypoteksförening 1916-12-31. Död 1930-06-25 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db). Gift 1871-10-13 Ryningsholm med sin kusin grevinnan Alice Desirée Taube nr 62, född 1847-10-13 på nämnda egendom, död 1946-02-04 i Gustav Vasa förs, Stockholm, (db 34), dotter av översten, greve Gustaf Erik Adam Taube nr 62, och friherrinnan Hedvig Gustava Eleonora Ridderstolpe nr 228.

Barn:

 • Anna, född 1874-04-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1971-02-02 i Eskilstuna. Gift 1898-05-26 i nämnda stad med sin syssling, godsägaren Tomas Harry Lyon, född 1869-06-03.
 • Helena, född 1875-04-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra ordinarie kontorsskrivare vid statens järnvägar 1904-06-13. Kontorsskrivare därst. 1908-04-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1918-12-19. Förste kansliskrivare. Död ogift 1926-11-08 i Stockholm.
 • Fritz, född 1884-09-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1904-05-16. Filosofie kandidat 1908-09-19. Extra tjänsteman i riksmuseets botaniska avdelning 1909-01-01. Död ogift s. å. 13/4 i Stockholm (K. Livgard. till häst regementets förs, db).

TAB 12

Gustaf (översiktstab 3, son av Fredrik August, tab 11), född 1873-05-21 i Stockholm. Friherre. Volontär vid Livgardet till häst 1893-04-04–1895-06-06. Mogenhetsexamen 1894-05-17. Extra ordinarie kontorsskrivare vid Statens järnvägars kontrollkontor 1897-01-14. Kontorsskrivare vid Sveriges statsbanor 1898-08-01–1900-05-01. Extra ordinarie tjänsteman i Arméns pensionskassa s. å. 14/3. Assistent därst. 1907-09-18. Revisor och huvudbokhållare 1910-09-01. RVO 1927-06-06. Stiftade 1914-06-01 tillsammans med dåvarande kaptenen. G. H. V. Planting-Gyllenbåga Svenska adelsförbundet och var dess sekreterare och skattmästare samt ledamot av överstyrelsen och verkställande utskottet 1914-06-01–1923. Kanslist vid KMO 1937-11-15. Pro Patrias st GM. Gift 1:o 1904-05-21 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Ottilie Selma Birgitta Maria (Otti) Stridsberg, född 1880-07-04 i Stockholm, död 1922-09-03 i Stockholm, dotter av läroverksadjunkten Axel Curt Evald Stridsberg och Wilhelmina Carolina Hilleström. Gift 2:o 1924-04-17 i Stockholm med Ester Maria Erika Nordlund, född 1883-04-24 i Runtuna förs, Södermanlands län. Dotter av godsägaren Johan Alexander Nordlund och Erika Lovisa Lindh.

Barn:

 • 1. Margaretha (EÄ Margareta) Alice Wilhelmina, född 1911-12-10 i Stockholm
 • 1. Sten Gustaf, född 1916-10-18 i Matteus förs, Stockholm. Friherre.
 • 2. Fritz Alexander, född 1926-02-22 i Stockholm. Friherre.
Adliga ätten Ridderstolpes vapensköld

Källor

1Um. 2sab. 3At (So). 4At (KrA). 5Blr. 6Skp. 7Medd. av frih. Gift Ridderstolpe. 8At (P).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.