:

Ridderstolpe nr 119

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Ridderstolpe nr 228)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna Ridderstolpe nr 1492, 228 och 119

Adlad 1715-08-06, introd. 1719. Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752.Grevlig 1800-06-14, introd. 1812.


Ridderstolpe%20G11900.png


TAB 1

Peter Frisk, född 1647 i Livland. Volontär vid livregementet till häst 16757. Kvartermästare därst. 16787. Kornett 16837. Löjtnant 1687-11-18. Död 1694-06-14 Ekeby och begraven s. å. 21/6. Han kallas vid sin död i Tortuna sockens begravningsbok Peter Frisk och vid hustruns död Peter von Frisk. Gift med Sara Clerck, död 1722 på Ekeby och begraven s. å. 28/6, dotter av underlagmannen Tomas Clerck, adlad Clerck nr 433, och hans 2:a fru Anna Geijer.

Barn:

 • Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe (översiktstab 1), född 1684-05-11 på Ullavi kornettsboställe i Sköllersta socken, Örebro län. Volontär vid amiralitetet 1697-06-19. Arklimästare därst. 1700-04-25. Konstapel 17037. Underlöjtnant7 1706-12-29 konfirm. fullm.7 1707-02-11. Överlöjtnant 1709-09-13. Extra ordinarie kapten 1710-04-15. Amiralitetskapten 1715-06-21. Adlad s. å. 6/8 (introd. 1719 under nr 1492). Holmmajor i Stockholm 1719-06-23. Tillika kommendör vid jaktvarvet 1721-06-07. Schoutbynacht 1736-08-02. Vice amiral 1742-02-04. Chef för stockholmseskadern 1743-02-12. RoKmstkSO 1748-04-16 med valspråk: Et Deus et Patria testes. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 228). President i statskontoret 1754-04-24. RoKavKMO7 1754-11-25 död 1762-09-14 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, varest hans epitafium uppsattes. Han bevistade 1700 och de följande åren på örlogsflottan åtskilliga träffningar och företag, såväl emot Seland som under sjötågen i Ladogasjön och vid Retusaari. Gick 1707 med k. tillstånd först till holländska och sedan till engelska flottan, varest han med heder och gott beröm deltog i flera sjöslag och äntringar emellan de engelska, holländska och franska flottorna. Innehade en tid under arrende Haga kungsgård på Åland.' Gift 1718-01-15 Ekeby med Margareta Gyllenkrok, född 1694-03-24 i Stockholm Riddarholmens förs i Stockholm, död 1766-11-06 i Stockholm, dotter av revisionssekreteraren Johan Gyllenkrok nr 862, och hans 1:a fru Brita Wattrang nr 848.

Barn:

 • Carl Johan, född 1718. Riksråd. Död 1785. Se tab 2.
 • Ulrika Eleonora, född 1720-10-06 i Stockholm, död 1767-04-15 i Stockholm. Gift 1:o 1738-12-14 i nämnda stad med sin moders styvmoders brorson, kammarherren Georg Tomas von Berchner, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1743. Gift 2:o 1756-04-16 med generalen, friherre Volter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1801.
 • Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, född 1730. Riksråd. Död 1816. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Johan (översiktstab 1, son av Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, tab 1), till Fiholm i Rytterne socken, Västmanlands län, som han7 1779-10-31 gjorde till fideikommiss för släkten. Född 1718-12-30 i Stockholm (Skeppsh.)7. Volontär vid amiralitetet 1728. Arklimästare därst. 1729-01-28. Konstapel 1733-06-15. Student i Uppsala1 1734-02-21. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter7 1737-03-21 och i Svea hovrätt 1738-06-01. Amanuens vid fiskalskontoret därst. 1739-06-01. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1740-06-14. Hovjunkare 1741-04-27. Vice notarie vid nämnda protokoll 1742-09-16. Kammarherre 1745-05-31. Ord. notarie 1747-10-14. Assessor s. å. 11/12. T. f. hovrättsråd 1756-12-14. Ord. hovrättsråd 1757-05-24. RNO 1760-04-28. Landshövdings fullm. och tur 1762-06-29. Riksråd 1772-05-11. President i lagkommissionen s. å. 17/6. Entledigad från sina ämbeten vid revolutionen s. å. 22/8. KNO 1773-04-28. Död 1785-01-29 i Stockholm. 'Han var en av cheferna för mösspartiet och bevistade flera riksdagar såsom stark talare på riddarhuset.'. Gift 1748-06-14 i Stockholm med sin syssling och sin systers styvdotter Brita Catharina von Berchner, född 1730-08-02, död 1792-01-22 Giresta

Barn:

 • Carl Georg, född 1749-08-14 på Svärta (Norshammar) i Svärta socken, Södermanlands län, död s. å. och begraven 28/10 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • En dotter, född 1755, död innan erhållet dop.

TAB 3

Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe (översiktstab 1A, son av Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, tab 1), till Fiholm, som han fick till fideikommiss efter brodern, samt Tidö i Rytterne socken, Västmanlands län. Född 1730-05-31 i Stockholm7. Arklimästare vid amiralitetet och stockholmseskadern8 1745-12-31. Student i Uppsala1 1746-02-08. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 1746-10-06 och i Svea hovrätt7 1747-11-26. Amanuens i Svea hovrätt 17487. Extra notarie därst. 1749. Vice notarie därst. 1750. Hovjunkare hos kronprinsen s. å. 18/9. Tjänstg. hovjunkare hos konungen2 1751-05-08. Kammarherre hos konungen 1753-05-14. Ledamot av övre borgrätten7 1755-02-05. Kammarherres lön2 1761-08-10. Fick 1762-06-29 genom ständernas tillstyrkande lika tur och befordringsrätt med ceremonimästare och kollegieråd. Hovmarskalk och överkammarherre hos konungen2 1766-05-09. RNO 1773-04-28. KNO samt skattmästare vid KMO 1777-11-24. Erhöll lika värdighet med presidenter i kollegierna9 1778-01-24. Riksråd2 1787-01-16. Översteskattmästare vid KMO s. å. 26/11. Därtill dubbad s. å. 16/12. Entledigad från rådsämbetet samt president i bergskollegium 1789-05-15. Ledamot i konungens högsta domstol 1796-11-01–1809-06-12. Greve tillika med sin äldsta son 1800-06-14 samt med succession av värdigheten för äldsta son efter son (introd. 1812-05-14 under nr 119). RoKavKMO 1809-07-08 med samma valspråk som fadern. Död 1816-04-01 i Stockholm. Hans grevebrev blev ej förr än 1812 den 16 jan. underskrivet. Ägde Stavsjö i Kila socken, och Virå stångjärnsbruk i Björkviks socken, båda i Södermanlands län samt Strömsnäs i Breds socken, Uppsala län. Gift 1773-01-31 i Stockholm med grevinnan Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna, född 1753-09-21, död 1817-04-12 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten, greve Fredrik Carl Dohna nr 65, och hans 1:a fru, friherrinnan Fredrika Ulrika Sture nr 187.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1773. Generallöjtnant. Död 1846. Se Tab. 4.
 • Fredrik Ludvig, född 1783. Landshövding. Död 1852. Se Tab. 5.
 • Gustaf, född 1785. Hovmarskalk. Död 1845. Se tab 9.
 • Hedvig Ulrika, född 1788-05-24 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 1807-12-30. Död 1853-09-26 i Kjula socken, Södermanlands län. Gift 1811-09-12 på Tidö med generallöjtnanten Gustaf Adolf Hierta, friherre Hierta, född 1781, död 1847.

TAB 4

Carl Ulrik (översiktstab 1A, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), till Fiholms och Vikhus' fideikommissegendomar i Rytterne socken, Västmanlands län. Greve på samma gång som fadern. Född 1773-11-11 i Stockholm. Volontär i Enkedrottningens livregemente7. Sergeant därst.7 1775-03-21. Fanjunkare vid lätta dragonkåren7 1778-06-12. Kornett vid lätta livdragonregementet 1781-04-04. Kammarjunkare 1783-09-26. Student i Uppsala 17873. Kansliexamen3 1790-06-14. Auskultant i Göta hovrätt3 s. å. 28/6. Extra ordinarie kanslist i inrikescivilexpeditionen7 s. å. 22/7. Löjtnant vid lätta dragonkåren 1794-05-08. Ryttmästare och regementskvartermästare vid Livhusarregementet 1796-01-03. Major i regementet 1799-05-24. Sekundmajor därst.4 1802-06-05. Premiärmajor4 1805-11-05. RSO 1809-07-03. Överstelöjtnant i armén och överadjutant hos konungen s. å. 14/9. Överste i armén med överstelöjtnants tjänstebrev vid regementet s. å. 13/10. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konungen 1810-12-21. Sekundchef för livregementetsbrigadens grenadjärkår 1812-02-04. Generaladjutant hos konungen 1814-06-12. RRS:tVlO3kl 1815-02-13. Generalmajor i armén 1816-06-09. HLKrVA7 s. å. 28/8. KSO 1817-07-04. Entledigad från kabinettskammarherretjänsten7 1818-12-11. Överste och chef för Södermanlands regemente 1821-04-18. Generalmajor på stat och chef för 2. infanteribrigaden8 1823-07-04 (1824-11-02)7. KmstkSO 1826-05-11. Generallöjtnant i armén 1832-07-04. Generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1833-12-07. Död 1846-07-31 i Stockholm. 'Han bevistade 1805, 1806 och 1807 fälttågen i Pommern och blev därunder sistnämnda år den 17 april fången vid Ückermünde och förd till Longvy. Var även med i 1813 och 1814 års kampanjer i Tyskland och Norge.'. Gift 1798-11-29 i Västerås med friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp, född 1775-01-27 Tjos, död 1841-08-07 på Fiholm, dotter av majoren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp nr 255, och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Magdalena Fleetwood nr 49.

Barn:

 • Lovisa Magdalena Ulrika, född 1799-05-29 på Fiholm, död 1876-12-04 i Skellefteå. Gift 1819-09-12 på Fiholm med majoren Carl Axel Rangel, adlad och adopt. von Post, i hans 2:a gifte, född 1778. Död 1824.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1800-06-28 på Fiholm, död 1874-06-09 i Stockholm. Gift 1833-12-15 på Fiholm med översten Gustaf Ulrik Liljenstolpe, född 1784, död 1870.
 • Fredrik Ulrik, till Fiholms och Vikhus' fideikommissegendomar. Greve vid farfaderns död 1816. Född 1801-11-14. Student i Uppsala 1819. Kansliexamen och examen till rättegångsverken. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1822-06-17. Auskultant i Svea hovrätt 1823-02-18. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen s. å. 9/4. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt7 1827-09-28. Vice notarie därst.7 1828-11-26. Häradshövdings n. h. o. v. samt tur och befordringsrätt 1830-05-28. T. f. protokollssekreterare 1834-05-07. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1837-02-03. T. f. lagman i Närkes och Värmlands lagsaga s. å. 20/6. Död ogift 1848-03-06 i Stockholm.
 • Gustava Carolina, född 1803-04-13/4 i Västerås, död ogift 1865-10-06 i nämnda stad.
 • Carl Johan, född 1804-07-21 i Halmstad, död 1805-06-05 i Västerås.
 • Hedvig Charlotta, född 1806-05-24 i Västerås, död 1842-03-23 på Jäders bruk i Arboga landsförsaml. Gift 1833-12-15 på Fiholm med kaptenen Gustaf Adolf Mannerstråle, i hans 1:a gifte, född 1798, död 1861.

TAB 5

Fredrik Ludvig (översiktstab 2, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), till Tidö samt Fiholms fideikommiss. Greve tillika med sin son vid brorsonens död 1848. Född 1783-05-19 i Stockholm. Kadett vid artilleriregementet. Underlöjtnant vid artilleriregementet i Stockholm 1788-05-20. Officersexamen 1799-07-01 och artilleriofficersexamen 1801-03-02. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 11/5. Löjtnant därst. 1806-09-08. GMtf 1809-07-05. Gick i fransk tjänst 1810-05-01. Adjutant i konungens av Neapel generalstab s. å. 23/12. Kapten vid nämnda garde s. å. 8/5. Avsked 1812. RSO s. å. 3/10. Överstelöjtnant i armén 1813-10-22, placerad vid drottningens livregemente. R Råda Siciliernas O 1814-06-22. Avgången från drottningens livregemente och förordnad till kommendant i Stralsund 1815-01-31. Återgick efter Pommerns överlämnande till Preussen i tjänst vid Svea livgarde. Överste och chef för dalregementet 1820-06-01 och för Västmanlands regemente s. å. 20/6. T. f. landshövding i Västmanlands län 1822-09-13. Vice landshövding därstädes s. å. 26/10. Landshövding därst. 1823 229/4. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1824-01-26. T. f. ståthållare på Västerås slott s. å. 1/12. KNO 1839-07-04. Avsked från landshövdingämbetet 1849-02-27. Död 1852-06-18 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1806, i Finland 1808 och 1809 och i Tyskland 1813 och 1814. Var 1811 och 1812 i neapolitansk tjänst och därunder adjutant hos konungen av Neapel Joakim Murat. Gift 1816-05-19 i Berlin med Carolina Johanna Lovisa Kolbe, född där 1793-09-02, död 1878-10-09 på Fiholm, dotter av kapellmästaren i nämnda stad Carl Kolbe och Louise Requigny.

Barn:

 • Virginia, född 1818-08-28 på Tidö, död 1894-07-26 i Södertälje. Gift 1838-08-28 i Västerås domkyrka med majoren, friherre Johan Albert Kantzow, nr 376, född 1811, död 1881.
 • Carl-Gustaf, greve vid sin kusins död 1848. Född 1822. Major. Död 1895. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl-Gustaf (översiktstab 2, son av Fredrik Ludvig, tab 5), greve vid sin kusins död 1848. Född 1822-11-04 på Tidö. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1839-03-07. Studentexamen 1842-03-18 och artilleri officersexamen s. å. 15/10. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1843-09-23. Transp. till Svea livgarde 1845-01-21. Löjtnant 1848-01-21. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskap 1855-01-26. Kapten i regementet s. å. 5/7 och vid regementet 1859-08-02. RSO 1864-01-28. Major i armén 1872-10-11. Avsked från regementet 1873-01-24 och ur armén 1882. Död 1895-05-28 på Fiholm, vilket fideikommiss han innehade. Gift 1863-12-17 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Ulrika Sofia Augusta Liljencrantz, född 1845-06-16 Hjulsta, död 1891-04-02 på Fiholm, dotter av stallmästaren, friherre Johan Carl August Liljencrantz nr 297, och Fredrika Lovisa Blomstedt nr 1786.

Barn:

 • Carl von Frischen, greve. Född 1864-09-24 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1879-09-30. Sjöofficersexamen 1887-10-06. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 28/10. Nämndeman i Snävringe härad av Västmanlands län 1893. Verkställande direktör i Mälsåkers aktiebolag 1896. Löjtnant i flottans reserv 1898-03-18. Död 1905-07-27 i Solna socken, Stockholms län. Ägde del i Barkarö i likanämnd socken, och Lövsta i Dingtuna socken, Västmanlands län 1891–1895 samt Hov i Svinngarns socken, Uppsala län 1891–1895. Arrenderade Giresta i Rytterne socken, Västmanlands län 1889–1896. Ägde Årsta i Sköldinge socken, Södermanlands län sedan 1896-12-00 och innehade efter faderns död fideikommissegendomarna Fiholm och Giresta. Gift 1894-08-28 Getå med Ingeborg Sofia Nobel, född 1865-04-25 i Helsingfors, död 1939-05-11 i Oscars förs, Stockholm (db nr 145), dotter av ingenjören Robert Hjalmar Nobel och Paulina Sofia Carolina Lenngren.
 • Hedvig Carolina, född 1866-05-19 på Fiholm, Rytterne förs, Västmanlands län. Död 1944-05-10 i Västerås (Rytterne förs, Västmanlands län, db nr 10). Gift där 1892-01-17 med kaptenen Carl Fredrik von Post nr 687, född 1853, död 1912.
 • Gustaf, född 1867-11-15 och död s. å. 8/12 på Fiholm.
 • Fredrik, född 1868-12-08 och död 1869-04-26 på Fiholm.
 • Fredrik August (Figge), född 1871. Stallmästare. Död 1909. Se Tab. 8.
 • Sven, född 1873-06-12 på Fiholm. Överflyttade till Texas i Nordamerika. Av Snävringe häradsrätt 1923-07-06 förklarad död.
 • Magnus, född 1878-05-02 och död 1882-11-28 på Fiholm.

TAB 7

Axel (översiktstab 2A, son av Carl Gustaf, tab 6). Greve vid äldre broderns död 1905. Född 1869-12-22 i Stockholm. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1891-11-01. Utexaminerad 1893-10-21. Förvaltare av Fiholm och Giresta i Rytterne förs, Västmanlands län 1897-03-14. Arr. Stora Ekeby i Rytterne förs, Västmanlands län 1903. Inneh. flera kommunala uppdrag. RVO 1925-12-31. Innehar nämnda fideikommissegendomar efter broderns död 1905-07-27. Död 1931-07-28 i Västerås (db) och begraven i Rytterne förs, Västmanlands län (db). Gift 1905-04-24 i Ersta kapell i Stockholm med Ellen Oldenburg, född 1877-05-07 i Stockholm, död 1932-02-08 i Västerås, Rytterne förs, Västmanlands län (db), jordfäst i Stockholms norra krematorium och urnan gravsatt å Fiholms egendom, dotter av extra ordinarie hovrättsnotarien Johan Axel Oldenburg och Hedvig Christina Fredrika Zethraeus.

Barn:

 • Hedvig Brita Catharina, född 1906-03-08 Giresta. Stiftsjungfru. Gift 1929-08-03 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Rytterne förs, Västmanlands län, vb) med löjtnanten i Skånska husarregementets (EÄ kavalleriregementets) reserv Gerhard Esseen, född 1896-04-02 i Munktorps förs, Västmanlands län. Ryttmästare. Godsägare.
 • Carl-Gustaf von Frischen, född 1907-05-29 på Giresta. Greve.
 • Carl Axel Fredrik (Figge), född 1909-03-29 på Giresta. Teknist.
 • Ellen Augusta Ingrid Marianne, född 1915-11-13 i Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, fb). Stiftsjungfru. SKBGM 1964-11-16. En av stiftarna till Leicesterföreningen inom fåravel 1984. Död 1991-11-24. Gift 1935-12-29 i Rytterne kyrka och förs, Västmanlands län (vb nr 12) med löjtnanten vid Trängen Sigurd Sigurdsson Melin, född 1910-05-19 i Visby. Överste. Se Biografica och VÄD. KSO1kl. HvGM. OffBLeopII:sO. RDDO. RFrHL. NFrK. PolFK.
 • Ulrika Margareta, född 1917-12-31 i Engelbrekts förs, Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, fb). Stiftsjungfru. Död 1991-02-15 i Båstads förs, Båstad. Gift 1940-12-15 i Rytters kyrka, Västmanlands län (Rytterne kyrka, Västmanlands län, vb nr 11) med bergsingenjören Bo Oskar Vilhelm Risberg, från vilken hon blev skild 1978-07-06, född 1913-11-21.
 • Carl-Johan Axel, född 1919-03-27 i Stockholm.

TAB 8

Fredrik August (Figge) (översiktstab 2, son av Carl Gustaf, tab 6), född 1871-07-31 på Fiholm. Volontär vid livgardet till häst 1892-05-10. Avsked 1894-06-05. Vistades i Mexiko 1896–1897. Ridlärare och stallmästare i Göteborg 1903. Död 1909-02-02 i Göteborg (Vasa förs, db). Gift där 1905-07-24, med Alice Charlotta Amalia Sinclair i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895 med kaptenen vid 1. Göta artilleriregemente Claes Oskar Emil Ekman, född 1860-03-02, död 1900-06-18), född 1870-07-18 i Göteborg, död där (Vasa förs, db) 1931-05-20, dotter av grosshandlaren Percival Sinclair och Elise Bonnier.

Barn:

 • Eva Augusta Elise, född 1906-11-25 i Göteborgs Domkyrkoförs, Göteborg. Gift 1:o 1932-09-12 i Johannebergs förs, Göteborg (vb 103) med kontorschefen Carl Carlsson Kjellberg, född 1902-10-12. Död 1937-07-08 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm (db 38) och begraven i Djursholm. Gift 2:o 1939-11-21 i Djursholm med hovjuvelaren Sven Carl Ryno Vincent Carlman, i hans 2:a gifte, född 1901-12-05 i Jacobs förs, Stockholm. Ordensjuvelare.

TAB 9

Friherrliga ätten Ridderstolpes vapensköld
Friherrliga ätten Ridderstolpes vapensköld

Gustaf (översiktstab 3, son av Fredrik Vilhelm, greve Ridderstolpe, tab 3), född 1785-05-28. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1802-12-13. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803-01-14. Häradshövdings tur och befordringsrätt 1805-03-01. Proto- kollssekreterare i nämnda expedition 1807-07-11. Lavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1808-05-18. Kammarherre hos drottningen (Hedvig Elisabet Charlotta) 1809-06-08. Avsked från förutn. protokollssekreterartjänst 1810-09-10. Hovmarskalk 1817-10-07. RNO 1826-05-11. Död 1845-03-15 i Stockholm. Han ägde Stavsjö egendom och styckebruk i Kila socken, Virå stångjärnsbruk i Björkviks socken, och Rygglösa i Bettna socken, alla i Södermanlands län, Uttersbergs säteri i Krokeks socken, Östergötlands län, Voxna bruk i Voxna socken, Gävleborgs län, bruksegendomarna Iggesund och Nianfors i Njutångers socken, Gävleborgs län samt Galtströms bruk i Njurunda socken, Västernorrlands län jämte del i Järna och Utö gruvor Stockholms län ävensom huset Skeppsbron nr 1 i Stockholm. Gift där 1811-04-26 med Jeanette Müller, född 1795-07-19, död 1851-06-01 i nämnda stad och jordfäst s. å. 12/6 i Klara kyrka, adopterad dotter av kommerserådet Jurgen Christoffer Müller och Johanna Hollström.

Barn:

 • Lovisa Johanna, född 1812-01-29 i Stockholm, död 1858-10-01 på Bo i likanämnd socken, Örebro län. Gift 1830-01-29 i Stockholm med överpostdirektören, friherre Hugo Adolf Hamilton af Hageby, född 1802, död 1871.
 • Fredrik Christoffer, född 1812. Ryttmästare. Död 1856. Se Tab. 10.
 • Hedvig Gustava Eleonora Hedda, född 1814-02-01 i Stockholm, död 1888-09-09 Ersta. Gift 1831-02-01 i Stockholm med översten, greve Gustaf Erik Adam Taube, född 1796, död 1852.
 • Elisabet Antoinetta Carolina (Elise), född 1817-07-24 i Stockholm, död 1872-09-26 Ålspånga. Gift 1836-03-23 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Carl Fredrik Posse af Säby, född 1801, död 1879.
 • Amalia Fredrika, född 1824-08-27 i Stockholm, död där 1904-08-16. Gift 1842-01-15 i nämnda stad med sedermera ståthållaren, friherre Carl Adolf Manderström, nr 246, född 1808, död 1884.

TAB 10

Fredrik Christoffer (översiktstab 3, son av Gustaf, tab 9), född 1812-11-24 i Stockholm. Kornett vid livregementets husarkår 1831-01-15. Löjtnant därst. 1837-12-15. Med ryttmästares n. h. o. v. avsked 1841-05-05. Död 1856-03-19 i Nyköping. Ägde Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län. Gift 1836-10-27 Tjälfvesta med Mariana Carolina Augusta Burenstam, född 1814-05-12 Skyllberg, död 1889-12-26 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam nr 2156, och grevinnan Mariana Beata von Rosen nr 85.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1840-02-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1858-09-13. Examen till kammar- och räkenskapsverken 1860-01-26. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegii domänavdelning 1881-05-06 och i domänstyrelsen 1883-01-19. Amanuens i nämnda styrelse 1885. Tjänstg. såsom domänintendent i Kristianstads och Östergötlands län under kortare tider 1887 och 1888. Avsked från domänstyrelsen 1911-05-31. Död ogift 1923-02-07 i Stockholm (Adolf Fredriks förs, db). Arrenderade Gotthardsberg i Lerbo socken, Södermanlands län 1862–1875 samt har ägt Flemma och Berg, båda i Vretaklosters socken, Östergötlands län och tillsammans med brodern Rygglösa i Bettna socken, Södermanlands län.
 • Fredrik August, född 1842. Major. Död 1930. Se Tab. 11.

TAB 11

Fredrik August (översiktstab 3, son av Fredrik Christoffer, tab 10), född 1842-03-28 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1859-05-29. Fanjunkare vid livregementets husarkår s. å. 1/7. Officersexamen 1861-02-04. Underlöjtnant vid nämnda husarkår s. å. 12/3. Transp. till livgardet till häst 1865-06-09. Löjtnant 1867-01-08. Åtföljde excellensen Due på dennes beskickning för att övervara konungens av Bayern begravning 1868. RBayS:tMO1kl s. å. 17/4. Ryttmästare 1878-05-18. RSO 1883-11-30. RSAO1kl 1888-08-16. Major i armén 1891-12-04. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1893-11-10. Chef för remontdepån vid Ottenby 1894-05-25. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 2/11. RVO s. å. 1/12. Avsked från chefsbefattningen vid Ottenby 1896-10-16. Kassör i Mälareprovinsernas hypoteksförening 1902-02-00. Avsked ur krigstjänsten 1905-03-31 och från nämnda hypoteksförening 1916-12-31. Död 1930-06-25 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db). Gift 1871-10-13 Ryningsholm med sin kusin grevinnan Alice Desirée Taube nr 62, född 1847-10-13 på nämnda egendom, död 1946-02-04 i Gustav Vasa förs, Stockholm, (db 34), dotter av översten, greve Gustaf Erik Adam Taube nr 62, och friherrinnan Hedvig Gustava Eleonora Ridderstolpe nr 228.

Barn:

 • Anna, född 1874-04-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1971-02-02 i Eskilstuna. Gift 1898-05-26 i nämnda stad med sin syssling, godsägaren Tomas Harry Lyon, född 1869-06-03.
 • Helena, född 1875-04-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra ordinarie kontorsskrivare vid statens järnvägar 1904-06-13. Kontorsskrivare därst. 1908-04-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1918-12-19. Förste kansliskrivare. Död ogift 1926-11-08 i Stockholm.
 • Fritz, född 1884-09-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1904-05-16. Filosofie kandidat 1908-09-19. Extra tjänsteman i riksmuseets botaniska avdelning 1909-01-01. Död ogift s. å. 13/4 i Stockholm (K. Livgard. till häst regementets förs, db).

TAB 12

Gustaf (översiktstab 3, son av Fredrik August, tab 11), född 1873-05-21 i Stockholm. Friherre. Volontär vid Livgardet till häst 1893-04-04–1895-06-06. Mogenhetsexamen 1894-05-17. Extra ordinarie kontorsskrivare vid Statens järnvägars kontrollkontor 1897-01-14. Kontorsskrivare vid Sveriges statsbanor 1898-08-01–1900-05-01. Extra ordinarie tjänsteman i Arméns pensionskassa s. å. 14/3. Assistent därst. 1907-09-18. Revisor och huvudbokhållare 1910-09-01. RVO 1927-06-06. Stiftade 1914-06-01 tillsammans med dåvarande kaptenen. G. H. V. Planting-Gyllenbåga Svenska adelsförbundet och var dess sekreterare och skattmästare samt ledamot av överstyrelsen och verkställande utskottet 1914-06-01–1923. Kanslist vid KMO 1937-11-15. Pro Patrias st GM. Gift 1:o 1904-05-21 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Ottilie Selma Birgitta Maria (Otti) Stridsberg, född 1880-07-04 i Stockholm, död 1922-09-03 i Stockholm, dotter av läroverksadjunkten Axel Curt Evald Stridsberg och Wilhelmina Carolina Hilleström. Gift 2:o 1924-04-17 i Stockholm med Ester Maria Erika Nordlund, född 1883-04-24 i Runtuna förs, Södermanlands län. Dotter av godsägaren Johan Alexander Nordlund och Erika Lovisa Lindh.

Barn:

 • 1. Margaretha (EÄ Margareta) Alice Wilhelmina, född 1911-12-10 i Stockholm
 • 1. Sten Gustaf, född 1916-10-18 i Matteus förs, Stockholm. Friherre.
 • 2. Fritz Alexander, född 1926-02-22 i Stockholm. Friherre.
Adliga ätten Ridderstolpes vapensköld
Adliga ätten Ridderstolpes vapensköld

Källor

1Um. 2sab. 3At (So). 4At (KrA). 5Blr. 6Skp. 7Medd. av frih. Gift Ridderstolpe. 8At (P).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: