:

Günther nr 1723

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Günther nr 1723

Adlad 1720-03-18, introd. s. å.

TAB 1

Julius Andreas Günther (översiktstab. 1). Preussisk kammarmästare. Gift med Maria Elisabet Kalisch, dotter av hertigens av Kurland resident i Königsberg.

Barn:

 • Christian Ernst Günther, adlad Günther, född 1685, död 1772. Se Tab. 2.
 • Julius Günther, adlad Gunther, född 1691 i Bremen. Underofficer vid Elbingska infanteriregementet 1706. Fältväbel därst. 1708. Fänrik 1709-07-29. Adjutant vid konung Stanislai i Polen drabanter 1710-06-10. Kapten vid Upplands stånddragonregemente 1712-03-17. Konfirm.fullm. 1716-02-02. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1714-06-01. Sekundmajor vid Upplands stånddragonregemente 1716-06-19. Överstelöjtnant därst. 1719-11-02. Adlad 1720-03-18 jämte brodern (introd. s. å. under nr 1723). Avsked 1721-10-13 vid regementets indragning. Chef för vargeringsmanskapet i Skaraborgs län 1742-07-20. RSO 1755-01-13. Död barnlös 1778-09-08 Ekhammar. Uppfordrade under 1716 års fälttåg i Norge Spånviks skans att giva sig på nåd och onåd. Gift 1725-02-16 i Stockholm med Maria Charlotta Holmström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1702 med kammarrådet Joakim Westerling, adlad Cronfelt, född 1609, död 1723), döpt 1683-12-15 i Stockholm Maria förs., Stockholm1, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Gustaf Nilsson Holmström, av en adlad men ej introd. ätt2, och Barbro Mårtensdotter Bunge.

TAB 2

Christian Ernst Günther (översiktstab. 1), adlad Günther (son av Julius Andreas Günther, Tab. 1), född 1685-12-12 i Königsberg. Flygeladjutant vid preussiska armén under dess fälttåg i Flandern. Kapten vid Breitholtz' infanteriregemente i svensk tjänst 1707-02-12, med rang och lön från 1706-12-19. Överadjutant hos generalmajor Martin Schoultz 1709-05-21. Kapten vid verdiska dragonregementet 1710-03-27. Konfirm.fullm. 1715-06-04. Livdrabant 1717-05-09. Major vid Dürings tyska dragonregemente 1718-05-14. Adlad 1720-03-18 jämte brodern (introd. s. å. under nr 1723). Överstes avsked 1730-12-14. RSO 1748-09-26. Död 1772-03-05 Ekhammar samt begraven i Linrothska graven på Bjurkärns kyrkogård i Karlskoga bergslag. Vapnet uppsattes i Bjurkärns kyrka. Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången av danskarna. Gift 1721-04-19 med Brita Margareta Linroth, född 1693-11-08, död 1771-08-09 på Ekhammar, dotter av majoren Claes Linroth, och Sara Ehrenpreus.

Barn:

 • Fredrika, född 1722-02-13, död 1795-01-22 i Örebro. Gift 1751-03-03 på Ekhammar med majoren greve Carl Hård, född 1718, död 1791.
 • Sara Charlotta, född 1723-03-16, död ogift 1799-12-25 i Örebro.
 • Brita Margareta, född 1724-05-11 och begraven s. å. 20/8 i Torsö socken, Skaraborgs län.
 • Hedvig, född 1725-05-11, död ogift 1791-10-13 på Ekhammar.
 • Gustaf Ernst, född 1726. Ryttmästare. Död 1796. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Ernst, (son av Christian Ernst Günther, adlad Günther, Tab. 2), till Karlslund i Längbro socken, Örebro län. Född 1726-06-26 i Mariestad. Förare vid Hamiltons regemente 1742. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1743. Kvartermästare därst. 1744. Löjtnant vid elsasska regementet i Frankrike 1744. Kornett vid nämnda kavalleriregemente 1747-09-08. Kaptenlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1749-12-29. Stabskapten därst. 1752-10-30. Stabsryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1753-09-27. Avsked3 1759-01-10. RSO 1760-04-28. Död 1796-06-10 i Örebro. Under tjänsten i Frankrike bevistade han fälttåget vid Rhenströmmen, belägringen av Namur och bataljen vid Raucoux. Gift 1755-05-20 i Toresunds socken, Södermanlands län med sin kusin Hedvig Augusta von Törne, född 1733-09-00, död 1791-12-24, på Karlslund, dotter av kommerserådet Olof Törne, adlad von Törne, och Maria Linroth.

Barn:

 • Christian Ernst, född 1756. Kapten. Död 1815. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, född 1758-05-07 i Fågelås socken, Skaraborgs län, död 1766.

TAB 4

Christian Ernst, (son av Gustaf Ernst, Tab. 3), till Karlslund. Född 1756-05-27 Ekhammar. Volontär vid livregementet till häst 1764-05-07. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1770-10-06. Fänrik därst. 1771-08-21. Löjtnant 1776-05-01. Kapten 1781-12-07. Avsked 1701-03-31. Död 1815-01-16 på Karlslund. Gift 1791-12-15 på Holmen i Dunkers socken Södermanlands län med sin syssling, stiftsjungfrun Agneta Charlotta Carpelan, född 1772-07-15, död 1851-06-13 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Niklas Carpelan, och Catharina Charlotta Linroth.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 1792-09-23, död 1870-02-08 i Uppsala. Gift 1815-11-17 på Karlslund med assessorn, provinsialläkaren i Östergötlands län, RVO, med. doktorn och kir. magister Sven Abraham Westman, född 1793-01-22 i Skövde, död 1843-02-11 i Linköping.
 • Carl Gustaf, född 1794-03-24 i Askersund. Kornett vid livregementets husarkår 1812-03-21. Löjtnant därst. 1815-03-14. Avsked från kåren 1819-05-12. Död ogift 1839-10-17.
 • Fredrika Sofia, född 1795-04-26, död 1796-02-08 Edö Örebro län.
 • Johanna Augusta, född 1796-04-28 på Edö, död ogift 1875-02-27 i Stockholm.
 • Christian Ernst, född 1797-09-20 på Karlslund i Längbro socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1810-09-28. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Närkes regemente s. å. Transp. som kornett till livregementets husarkår 1815-03-14. Löjtnant därst. 1822-03-05. Transp. som löjtnant till Jämtlands hästjägarskvadron s. å. 17/5. Ryttmästare därst. 1827-04-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1832-08-07. Avsked ur svensk tjänst3. Gick i rysk tjänst (var ryttmästare där 1840). Blev överste där 1854. Generalmajor. Död 1870 i guvernementet Podolien.
 • Agneta Fredrika, född 1798-10-29 på Karlslund, död 1840-02-10 Kroppfjäll. Gift 1824-12-24 Rosta med löjtnanten Emanuel af Geijerstam, i hans 1:a gifte, född 1797, död 1874.
 • Claes Efraim, född 1799. En av rikets herrar3. Död 1861. Se Tab. 5.

TAB 5

Claes Efraim, (son av Christian Ernst, Tab. 4), född 1799-12-29 (enl. Längbro sns kyrkbok, 31/12 enl. familjebibel) Karlslund. Student i Uppsala 1817-03-17. Filosofie magister därst. 1824. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1825. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1826. Häradshövdings n. h. o. v. 1830-02-19. T. f. kopist i justitierevisionsexpeditionen 1836. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1840-12-04. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 21/123. Revisionssekreterare 1842-09-28. Konsultativt statsråd 1848-04-10. RNO 1848-11-27. Justitieråd 1851-09-17. KNO 1854-12-18. Justitiestatsminister (en av rikets herrar) 1856-11-24. KmstkNO 1856-11-21. Entledigad från statsministerämbetet och åter justitieråd 1858-04-07. RoKavKMO s. d. Död 1861-07-22 i Stockholm. Gift 1845-06-21 Herrestad med Hilda Augusta Sofia Grevesmühl, född 1824-02-18 på nämnda egendom, död 1924-10-11 i Katarina förs. ]], Stockholm, dotter av assessorn August Vilhelm Grewesmuhl och Agneta Sofia Klingspor.

Barn:

 • Claes August, född 1846-04-06 i Stockholm, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1863-05-26. Utexaminerad 1867-10-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 5/11. Avsked 1871-12-21. Anställd vid statens järnvägars ritkontor. Död ogift 1918-05-31 i Stockholm.
 • Agnes Matilda, född 1848-05-29. Död 1936-12-14 i Oscars förs., Stockholm (db 325). Gift 1870-02-24 i Stockholm med överstelöjtnanten i armén, majoren vid livregementet till fot, RSO, Knut Erik Johan Alexandersson, född 1839-09-22 i nämnda stad, död där 1916-02-09.
 • Ernst Axel, född 1850. Envoyé. Död 1927. Se Tab. 6.
 • Carl Oskar, född 1851. Kanslist. Död 1893. Se Tab. 8.

TAB 6

Ernst Axel, (son av Claes Efraim, Tab. 5), född 1850-09-28 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1869-12-00. Student i Uppsala 1870. Jur. preliminärexamen 1871 och examen till rättegångsverken 1875-09-13. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 28/9. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 1/10. Vice häradshövding 1877-12-20. T. f. sekreterare i kommerskollegium 1886-12-31. RVO 1890-12-01. Sekreterare i nämnda kollegium 1891-12-18. T. f. kommerseråd och byråchef 1893. RNO 1897-09-18. Kommerseråd och byråchef i kommerskollegium s. å. 26/11. KJHSO2kl 1898. Överdirektör och chef för patent- och registreringsverket 1904-10-21. T. f. envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid norska hovet 1905-11-29. KNO2kl s. å. 1/12. Utnämnd till sistnämnda befattning 1906-06-00. KNO1kl s. å. 6/6. RPrKrOlkl 1906. StkPdaCO s. å. TunNIOlkl s. å. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid danska hovet 1908-06-17. StkNS:tOO 1908-07-04. StkDDO 1909-05-06. KmstkNO 1915-06-06. Avsked 1918-06-11. Död 1927-02-28 i Djursholm. Har av trycket utg. Minnen från ministertiden i Kristiania åren 1905–1908 och Minnen från ministertiden i Köpenhamn åren 1908–1918. Biogr. i Väd. Gift 1:o 1880-04-29 i Stockholm med Maria Cecilia Lind, född 1852-10-20 i nämnda stad, död där 1881-02-21, dotter av bruksägaren Johan Lind och Anna Maria Lundberg. Gift 2:o 1886-03-17 i Stockholm med Anna Georgina Boltenhagen, född 1860-02-12 i nämnda stad, död 1908-04-04 å Voxenkollen vid Kristiania (Sthlm, Storkyrkoförs., db), dotter av handlanden Johan Abraham Boltenhagen och hans 1:a fru Johanna Georgina Christina Hamfeldt.

Barn:

 • 1. Jeanna Cecilia (Cici), född 1881-02-18 i Katarina förs., Stockholm. Gift 1:o 1904-09-27 å Djursholm med ingenjören Lennart Alexander Palme, från vilken hon blev skild 1913, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1913-12-21 med Anna Hindström, född 1883-05-17), född 1881-01-16. Gift 2:o 1920-03-23 med redaktören, filosofie kandidat Torsten Fogelqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1907-03-31 med Alice Carin Ringborg, född 1884-04-21 i Norrköping, dotter av grosshandlaren Edvard Ringborg och Helen Nash Hooker). Fil., hed. dr., en av de 18 i sv. adad. Född 1880-01-25 i Lidköping.
 • 2. Christian Ernst, född 1886. T. f. förste kanslisekreterare. Minister för utr. ärenden. Se Tab. 7.
 • 2. Sven Efraim, född 1888-05-31 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1906-05-16. Studentvid Lunds universitet. Död 1910-01-20 i Köpenhamn (Sthlm, Storkyrkoförs., db).
 • 2. Hilda Gerda Agneta, född 1891-08-18 på Sveden vid Ulriksdal. Stiftsjungfru. Gift 1914-05-20 med ingenjören Hakon Grut, född 1890-02-26.
 • 2. Anna Elisabet (Lisa), född 1893-05-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. K av Ordre de la Santé publ., hed:berg i Caän. LVO 1953-06-06. GrRk silverK 1957. SRKGM. ItSolSo1kl. RÖRFO1kl. RFrHL. NFrK. DFrM. Gift 1915-03-29 med assessorn i Storkyrkoförs. Stockholm ]] , sekreteraren i lagberedningen Erik Valle B:son Lind från vilken hon blev skild genom Stockholm RR:s utslag 1946-03-05, född 1888-10-17 i Stockholm.
 • 2. Annie Sofia, född 1896-07-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Författarinna. Gift i Storkyrkoförs. Stockholm ]] 1916-08-22 med professorn vid Lunds universitet, RNO, filosofie doktorn Haimon Einar Harald Löfstedt, född 1880-06-15 i Uppsala, en av de 18 i svenska akadademien.

TAB 8

Carl Oskar, (son av Claes Efraim, Tab. 5), född 1854-02-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1871. Student i Uppsala s. å. Elev vid Gustatsfors bruk 1872–1873. Ingenjörsbiträde vid Björneborg 1873–1874. Elev vid Filipstads bergsskola 1875–1876. T. f. kanslist i Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet 1882. Död 1893-02-14 i Uppsala. Gift 1887-07-12 i Vaxholms kyrka med Ellen Charlotta (Helly) Wennberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1895-10-18 i Stockholm med före detta bankdirektören Emil Olof Olsson, född 1863-02-20 i nämnda stad), född 1861-01-14 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Johan Anders Wennberg och Mary Isabella Hay.

Barn:

 • Märta Agneta Isabella, född 1888-07-24 i Stockholm. Gift i Hedvig Eleonora förs. ]] 1911-08-07 med skådespelaren Oskar Vilhelm Hansson, född 1885-04-11.

Källor

1Srr. 2SK. 3KrAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: