:

Putbus nr 79

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Putbus nr 79 †

Grevlig 1731-06-14, introd. s. å. Utdöd 1858-02-09.

Denna berömda ätt – den ena av de två ätter, som förlänats med svensk furstlig värdighet – var en yngre gren av den gamla vendiska furstesläkten på Rügen. Släktnamnet upptogs efter godset Putbus på nämnda Ö. Ättens huvudman i medlet av 1300-talet Henning de Pudbusk överflyttade till Danmark, varest släkten förvärvade gods på Fyen. Vid arvskiftet 1483 efter dennes sonson Claus övertog den äldre sonen Valdemar de rügenska godsen (Putbus m. fl.). Hans avkomlingar utslocknade med sonsonssonsonssonen, arvlantmarskalken i Pommern, översten för ett svenskt regemente, Ernst Ludvig zu Putbus, Carl Gustaf Wrangels måg, 1702-10-02. Den yngre sonen Pridbor fick på sin lott de danska godsen och kvarstannade i nämnda land, varest släkten kallades Podebusk. Hans sonsonssonsons söner Rudolf Abraham och Moritz blevo danska friherrar 1672-01-04 med var sitt baroni, Kjörup och Einsiedelsborg på Fyen. Den senares son Malte ärvde ej blott dessa utan även de rügenska godsen efter Ernst Ludvigs död och överflyttade till Rügen. Hans maka var systerdotter till Ernst Ludvig zu Putbus. Malte blev 1727-12-13 tysk riksgreve, hans son Moritz Ulrik 1731 svensk greve. Dennes sonson Vilhelm Malte erhöll 1807-05-25 av Gustaf IV Adolf och 1817-01-24 av Fredrik Vilhelm III furstlig värdighet. Sedan hans ende son ogift avlidit 1837, instiftade han 1839-03-07 det Putbus'ska fideikommisset, varjämte det genom försäljningen av baronierna Einsiedelsborg och Kjörup stiftade majoratsherrskapet Putbus gjordes till grevskap. Efter ättens utslocknande på svärdssidan 1858 med Malte Vilhelms broder ärvdes det Putbus'ska fideikommisset och titeln 1860 efter mormoderns död av Malte Vilhelms äldsta dotters son, greve Vilhelm Malte von Wylich und Lottum zu Lissa, född 1833, död 1907, som 1861-03-04 förklarades berättigad till titeln Durchlaucht, och 1907 av dennes måg Frans Adolf von Veltheim, född 1848, och dotter Marie Louise Clotilde Agnes, född 1858.

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog 1908.

1SAB.

TAB 1

Stoislav – broder till Rügens förste kristne furste Jaromar, gift med konung Valdemar den stores av Danmark syster Irmingard – till Borantenhagen (Brandshagen) på fastlandet, Reddevitz, Länken, Vilmenitz och Streu på Rugen. Nämnes 1193 i instiftelsebrevet för cistercienserklostret i Gora.

Barn:

 • Boranto eller Brand, nämnes 1203 och som riddare 1231–1236.

Barn:

 • Stoislav, till Vilmenitz. Nämnes 1249. Riddare 1255–1278. Gift med Margareta, dotter av Nikolaus de Podebus, till vilket äktenskap gavs påvlig dispens 1253.

Barn:

 • Nikolaus de Pudbusk, till Brandshagen. Riddare. Nämnes 1299. Beseglade 1313 det i Helsingör utgivna trolovningsbrevet mellan konung Magnus och hertig Witzlaws av Rügen dotter Eufemia och 1314 en förlikning mellan hertigen och markgreve Valdemar av Brandenburg. Fick, sedan det rugiska furstehusets utslocknat, jämte sina två bröder Pridbor och Henrik samt Johan von Gristow av konung Erik Menved i förläning halvöarna Wittow och Jasmund, som furstarna hade besuttit. Levde 1315-01-25, men var död s. å. 31/10.

Barn:

 • Boranto de Pudbusk, var väpnare 1314 och 1320, men riddare 1325-02-02, då han ägde Miltzow på fastlandet. Gjorde byte med klostret i Berg 1339 och sålde gods 1346. Levde ännu 1370. Gift med Catharina Starkow.

Barn:

 • Henning de Pudbusk. Överflyttade till Danmark. Var 1350 med konung Valdemar i Spremberg. Deltog 1361 i tåget mot Gotland och 1369 i förhandlingarna med hansestäderna i Stralsund. Var sistnämnda år Danmarks drots och rikets hövidsman i konungens frånvaro. Deltog 1374 i förhandlingarna i Lybeck. Hövidsman på Holbek och riksföreståndare efter konung Valdemars död 1375. Var åter närvarande vid förhandlingar i Stralsund 1384. Beseglade 1387-08-00 Skånes och Själlands hyllningsakter till drottning Margareta. Var död 1388-10-04 och begraven i Sorö kyrka, varest hans vid kyrkans reparation 1873 funna svärd hänger. Han köpte 1380 Dronningholm av Henrik Preen och fru Beké. Gift med sin syssling Gisela (Henningsdatter van Podebusk) von dem Sunde, som levde 1388, dotter av landsfogden på Rügen, riddaren Henning van Podebusk och Birgitte Laurensdatter (Panter).

Barn:

 • Pridbor van Podebusk, till Egholm på Själland. Nämnes 1378. Var riddare 1395, då han beseglade förlikningen på Lindholm. Gjorde skifte och delning med sin broder Hans om deras rügenska gods 1396. Var närvarande vid konungavalet i Kalmar 1397. Sålde Dronningholm till drottning Margareta s. å. Var riksråd 1398, då han beseglade förbundet med herrmästaren. Köpte 1409 Holmegaard (sedan Kjörup). Pantsatte 1410 grevskapet Streu på Rügen till biskop Peder i Roskilde. Ägde slottet Putbus, som han på vissa villkor överlämnade till rådet i Stralsund 1418, men återlöste 1425. Skrev sig till Vosborg (vid Ringkjöping på Jylland), då han 1419 beseglade förbundet med konungen av Polen. Död före 1436. Gift 1:o med Helle Brostrup. Gift 2:o med Ingeborg Christiernsdatter (Vendelbo), till Vosborg, som levde änka 1459-07-15.

Barn:

 • Claus Podebusk, till Vosborg. Nämnes 1431. Erhöll Egholm av sin farbroder, riddaren Henning Podebusk 1435. Sålde Vilmenitz på Rügen 1443, Boltbroholtgård i Holmans härad, Danmark, s. å., Bredbäck i Hjerms härad, Danmark, 1461, och gods till sin svärson Erasmus Steenwege 1468. Levde 1474, men var död 1477-04-20. Gift 1:o före 1443 med Jytte Moltke, dotter av riddaren Evert Moltke och Helene Lunge. Gift 2:o med Anna, grevinna af Reppin.

Barn:

 • 1. Pridbor Podebusk, till Vosborg och Kjörup. Nämnes 1477. Var riddare 1484. Deltog i kungahyllningen i Lund 1487. Hövidsman på Skjoldenæs 1494–1496. Hade Rinds härad i pant 1497 till sin död. Hövidsman på Ribehus med Ribe stad 1499–1536. Var riksråd 1502. En av huvudmännen för upproret mot konung Christiern II och har underskrivit hertig Fredriks kungaval 1522. Erhöll Hans härad i livstidsförläning 1523. Hövidsman på Lundenæs 1523–1525. Beseglade förbundet mot lutheranismen 1524. Sändebud till Lübeck 1525. Fick Lysgaards och Hids härader i pant 1529-01-02. Var under reformationstiden en av ledarna för riksrådets katolska parti. Deltog dock i konung Christiern III:s hyllning 1534. Hövidsman på Tranekjær 1536–1541. Bar riksäpplet vid konungens kröning 1537. Död 1541-12-11 på Estrup och begraven i Aarhus domkyrka. Gift 1:o med Vibeke Rosenkrantz, död i slutet av år 1506 och begraven i korsbrödraklostret i Odense, dotter av riddaren och riksrådet Erik Rosenkrantz och Sofie Gyldenstierne. Gift 2:o före 1513 med Anne Gyldenstierne i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Olof Krognos, till Krapperup, Bollerup och Karsholm, död omkr. 1506), död före påsken 1545 på Skjoldenæs, dotter av riksrådet Morids Nielsen (Gyldenstierne) och Margareta Turesdotter (Bielke af Åkerö).

Barn:

 • 1. Claus Podebusk, till Kjörup och Krapperup. Deltog i striden mot Sören Norby i Skåne 1525. Innehade Sireköpinge i förläning 1526–1540. Riddare omkr. 1526 och riksråd omkr. 1532. Anslöt sig på herredagen 1533 till det katolska partiet. Blev 1534 tillfångatagen av Malmö borgare och hölls i fångenskap i nio veckor. Död 1540-11-07 på Stora Markie i Anderslövs socken Malmöhus län och begraven i Lunds domkyrka. Gift 1517-07-29 på Ribe hus med sin styvmoders dotter Anne Krognos, född 1497-10-07 på Krapperup, levde 1571, dotter av Olof Krognos, till Krapperup, Bollerup och Karsholm, och Anne Gyldenstierne.

Barn:

 • Morids Podebusk, till Kjörup samt Lerbek i Horns socken, Danmark. Anställd vid hovet 1550. Hade 1558–1560 Lund på ön Mors i pant. Ryttmästare vid fyenska fanan 1564. Deltog i slaget vid Svarterå 1565 och blev där sårad. Befallningsman på Tranekjær 1565–1580 och på Jungshoved 1589–1593. Död 1593-09-18 i Kolding. Gift 1558 med Magdalena Sested, död 1611-12-00 Korsbrödregaard

Barn:

 • Claus Podebusk, till Kjörup, Krapperup, Karsholm, Barsebäck och Stora Markie. Född 1562-12-11 på Korsbrödegaard. Page vid k. hovet i sju år. Student i Padua 1579. Gjorde vidsträckta utrikes resor. Hovjunkare 1582–1586. Förlänad med Kullagård 1602–1617. Var 1609 löjtnant vid halländska fanan. Död 1616-08-26 på Krapperup efter ett års sjukdom, bisatt s. å. 10/9 i Helsingborg och därefter gravsatt i Kjörups kyrka. Gift 1590-08-30 i Köpenhamn med Sofia Ulfstand, död 1625-08-00, dotter av Nils Ulfstand till Barsebäck och Margareta Skawe.

Barn:

 • Henrik von Putbus, till Kjörup och Karsholm. Född 1598 på Krapperup. Student i Marburg 1615 och i Orleans 1616. Överste för en kavalleriskvadron i kejserlig tjänst. Avsade sig 1637 arvet efter sin i utlandet avlidne broder Morids. Skulle 1643 möta vid Kolding och uppvakta konungens egen person. Landkommissarie på Fyen 1649. Död 1657-06-30 i Odense och begraven s. å. 31/7 i S:t Knuds kirke. Gift 1624-03-06 med friherrinnan Sidonie Marie von Einsiedel av huset Brandstein, född 1600, död 1673-06-25 på Kjörup.

Barn:

 • Morids von Putbus, dansk friherre von Putbus, till baroniet Einsiedelsborg (Egebjerg) och Holbeks Ladegaard, som han köpte 1676. Född 1633-11-03 på Kjörup. Hovjunkare 1657–1660. Ryttmästare vid Niels Lykkes regemente 1660. Kammarjunkare 1663. Kammarherre. Dansk friherre 1672-01-04. Död hastigt 1700-10-12 i Odense. Gift 1661-10-18 med Margareta Juul, dotter av Malte Juul, till Maltesholm, och Anna Ramel.

Barn:

 • Malte von Putbus, tysk riksgreve zu Putbus, greve och herre till Putbus på Rügen, vilket slott och gods han ärvde efter den rügenska linjens utgång 1702, samt friherre till Einsiedelsborg och Kjörup. Tjänade i krigen till 1691 och därefter vid främmande hov. Fänrik vid prins Fredriks regemente 1692. Avsked 1693. Erhöll 1704-12-20 av konungen av Sverige länsbrev på Putbus, som blivit ledigt vid friherre Ernst Ludvig af Putbus', hans hustrus morbroders, död 1702, dock först efter en process med svenska kronan, som ville indraga länet. Erhöll nytt förläningsbrev på Putbus 1722, men avstod godset följande år till sonen Moritz Ulrik och flyttade till Kjörup. Av kejsar Carl VI upphöjd i tyskt riksgrevligt stånd 1722-12-13. Arvlantmarskalk i Vorpommern och på Rugen 1728. Fick 1748-09-18 av konung Fredrik V stadfästelse på sin testamentariska bestämmelse, att baronierna Einsiedelsborg och Kjörup skulle tillfalla hans sonson Anshelm. Död 1750-04-25 på Putbus. Gift 1697-08-04 med riksgrevinnan Magdalena Juliana von Promnitz, född 1666-12-16 på Sorau, död 1728-12-14 på Einsiedelsborg, dotter av sachsiska och brandenburgska kammarherren, geheimekrigsrådet och kavalleriöversten, greve Ulrik von Promnitz och Magdalena Sidonia von Putbus.

Barn:

 • Moritz Ulrik von Putbus, greve Putbus, greve till Putbus, friherre till Einsiedelsborg och Kjörup, herre till Vanås i Gryts socken Kristianstads län. Född 1699-10-03. Student i Halle 1716–1719, därefter utrikes resor. Lantmarskalk 1721. Tillträdde 1723-09-10 herrskapet Putbus. Lantråd i Pommern 1725. Arvlantmarskalk i Vorpommern och på Rügen 1728. RJohO s. å. Svensk greve 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 79). President i wismarska tribunalet 1733-01-29. RoKav KMO 1758-11-27. Död 1769-07-25 i Wismar och begraven i Vilmenitz. Gift 1724-09-26 på Lübbenau i Nieder-Lausitz med grevinnan Christina Vilhelmina Lynar, född 1704-08-13, död 1752-12-07 i Stralsund och begraven s. å. 10/12 i Vilmenitz, dotter av polska och kursachsiska kammarherren, greve Fredrik Casimir Lynar och grevinnan Eva Elisabet von Windisch-Grätz.

Barn:

 • Malte Fredrik, född 1725. President. Död 1787. Se Tab. 2.
 • Anshelm Carl, född 1727-01-20 på Putbus. Inträdde genom faderns testamente i besittningen av baronierna Einsiedelsborg och Kjörup i dec. 1747. Fänrik vid danska livgardet till fot 1746. Sekundlöjtnant 1747. Kaptens karaktär 1749. Avsked med majors karaktär 1765. Avstod 1764-02-11 de två danska baronierna till sin äldre broder, vartill konungens samtycke erhölls 1769-04-15. Överste i svensk tjänst. Riddare av kur-pfalziska Lejonorden. Levde sedan i Lybeck. Död barnlös 1795-07-31 Ganich Gift med Antoinetta Vilhelmina von Mandelsloh i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mecklenburgska geheimerådet N. N. von Bassewitz), född 1747, död 1795-04-09 i Stralsund.
 • Juliana Vilhelmina, född 1728-01-27 på Putbus, död 1798-12-23 i Dresden. Gift 1746-11-11 med kursachsiska överkammarherren, geheimerådet, överhovmarskalken i Kulmbach, riddare av tyska orden och RPrRÖO, greve Fredrik Carl von Boose, till Netschkau, Gamig, Neuschönfels m. m., född 1726-05-13, död 1767-06-20.
 • Moritz Ulrik, född 1729-05-21 på Putbus. Kapten vid livregementet konung Ferdinand. Överhovmästare i Sachsen-Weimar. Hertigl. würtembergiskt geheimeråd samt överkammarherre. Riddare av wurtembergska stora jaktorden. Död barnlös 1776-09-25 på Burgscheidungen. Gift med friherrinnan Sofia Juliana von Vietinghoff i hennes 2:a gifte, död 1792, änka efter brandenburg-bayreutska ministern von Lauterbach.
 • Fredrik Ulrik, född 1732. Överste. Död 1764. Se Tab. 4.
 • Carl Vilhelm Maximilian, född 1736-01-16, död 1738-11-11.
 • Gottlieb Ludvig Ferdinand, född 1737. Generalmajor. Död 1804. Se Tab. 5.
 • Christian Vilhelm, född 1739-02-11. Antagen i krigstjänst 1754. Fänrik 1756-08-22. Löjtnant i armén 1757-08-22. Dömd från tjänsten. Åter löjtnant i svensk tjänst 1761-08-11. Löjtnant vid Cronhielmska regementet. Placerad på Björnbergs regemente 1767-04-01. Död ogift 1771-12-03 på Putbus. Han dömdes från tjänsten för delaktighet i en med preussarna ingången kapitulation vid Darmgarten, men fick 1761-08-08 hos riksens ständer försköning.
 • Ernst August Henrik, född 1743-02-27. Svensk kammarherre1 1766-03-04. Arvlantmarskalk på Rügen. Död ogift 1780-01-13 i Stralsund och begraven i Vilmenitz.

TAB 2

Malte Fredrik (son av Moritz Ulrik von Putbus, greve Putbus, Tab. 1), greve och herre till Putbus. Född 1725-12-20 på Putbus. Student i Leipzig och Greifswald. Tillträdde herrskapet Putbus 1751. Sålde det fäderneärvda Vanås men förvärvade stora gods på Rügen jämte det av hans stamfader Pridbor von Putbus 1410 till biskopen i Roskilde pantsatta grevskapet Streu. Arvlantmarskalk i Pommern och på Rügen. Svensk hovmarskalk 1763-02-00. President i pommerska regeringen samt i Greifswalds hovrätt 1772. RNO 1773-09-23. RJohO. KNO 1778-04-28. Död 1787-03-08 och begraven i familjegraven i Vilmenitz. Han försålde 1780 med konungens av Danmark tillstånd 1781-01-05 baronierna Einsiedelsborg och Kjörup, för vilka i stället stiftades ett majorat i herrskapet Putbus. Gift 1782-08-21 på Putbus med grevinnan Sofia Vilhelmina von der Schulenberg, av huset Betzendorf, född 1761-05-21, död 1839-01-12 och begraven i Vilmnitz, dotter av greve Fredrik August von der Schulenberg och Anna Adolfina Catharina von Bartensleben.

Barn:

 • Vilhelm Malte, furst Putbus, född 1783. General. Död 1854. Se Tab. 3.
 • Mauritz Carl, greve till Putbus samt herre till Schoritz, Silmenitz, Dumsewitz, Löbenitz och Langenhanshagen m. m. Född 1785-08-21. Fänrik vid Svea livgarde 1800-07-21. Avsked 1807-11-26. Preussisk kammarherre 1811. RJohO. Död ogift 1858-02-09 och slöt på svärdssidan grevl. ätten Putbus. Begraven i familjegraven i Vilmenitz.

TAB 3

Vilhelm Malte, furst Putbus, furste till Putbus samt herre till Spyker, vilket han köpte 1817, Streu, Silvitz, Dartz, Siggermow, Güstelitz, Ketelshagen, Crimwitz och Venzwitz m. m. Född 1783-08-01 på Putbus. Kornett vid lätta dragonregementet 1800-07-17. Student i Greifswald och Göttingen 1800–1801. Kammarherre hos konungen 1802-09-14. Utländska resor 1803–1806. Avsked från förutn. kornettsbeställning 1806-11-27. Av konung Gustaf IV Adolf upphöjd i furstligt stånd 1807-05-25 med succession av värdigheten på äldsta son, son efter son (ej introd.). Vice guvernör. Generaladjutant och överste i armén 1813-06-22. KNO s. å. 24/6. RSO s. å. 10/12. Preussisk furste 1817-01-24 med predikatet Durchlaucht. Generalguvernör och arvlantmarskalk i Neü-Vorpommern och på Rügen. Kansler för Greifswalds universitet. Preussisk generalmajor 1820. Chef för Stralsunds lantvärnsregemente. RPrRÖO1kl samt RJohO. Utomordentligt sändebud till drottning Viktorias kröning 1838. Preussisk general av infanteriet 1845. Död 1854-09-26. Han var bl. a. kronprins Carl Johan följaktig till mötet med kejsaren av Ryssland och konungen av Preussen i Drachenberg 1813. Upprättade 1839-03-07 det Putbus'ska fideikommisset, varjämte majoratsherrskapet Putbus 1840-10-15 gjordes till grevskap. Gift 1806-05-16 i Dessau med friherrinnan Lovisa von Lauterbach i hennes 2:a gifte (gift 1:o med greve Rutger von Veltheim, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1781-01-25, död 1848-03-27). Född 1784-10-07, död 1860-09-27, dotter av kejserl. geheimerådet von Lauterbach och Sofia Elisabet von Hindermann.

Barn:

 • Malte, född 1807-09-16. Attaché vid preussiska legationen i Karlsruhe. Död ogift 1837.
 • Clotilda, född 1809-04-25, död 1894-10-19 i Berlin. Gift 1828-10-07 på Putbus med verkliga geheimerådet, greve Fredrik Herman von Wylich und Lottum zu Lissa, född 1796-05-03, död 1847-10-13 Lissa
 • Asta Lovisa, född 1812-11-22, död 1850-09-27. Gift 1836-09-06 med greve Georg Albert Carl von Veltheim, född 1812-07-13, död 1874-12-17.
 • Clara, född 1816-05-14.

TAB 4

Fredrik Ulrik (son av Moritz Ulrik von Putbus, greve Putbus, Tab. 1), född 1732-04-19. Musketerare vid Schwerinska regementet 1746-07-15. Sergeant vid Posseska regementet 1749-08-00. Kapten därst. Volontär vid kejserliga armén i Böhmen 1757 och bevistade Prags belägring m. m. Återkom till svenska armén s. å. i nov. och kapitulerade s. å. 29/12 om uppsättande av 200 husarer. Major för samma kår 1758-03-03. Överstelöjtnant s. å. 4/7. RSO 1760-04-28. Överste för blå husarregementet 1761-08-18. Avsked. Död 1764-05-18 i Stralsund. Gift 1761-09-05 med Hedvig Beata von Schwartzer, född 1735-03-28, död 1813, dotter av överstelöjtnanten Johan Georg von Schwartzer, och Christina Maria Wolf.

Barn:

 • Ulrika Vilhelmina, född 1762-06-14, död 1843-05-09 på Husby Östergötlands län. Gift 1780-11-02 med generalmajoren, greve Curt Filip Carl von Schwerin, född 1751, död 1828.
 • Fredrik Ulrik August, född 1764-09-23, död s. å. 19/12.

TAB 5

Gottlieb Ludvig Ferdinand (son av Moritz Ulrik von Putbus, greve Putbus, Tab. 1), född 1737-08-27 på Putbus. Volontär vid Posseska regementet 1750-12-21. Sergeant 1751-02-03. Fanjunkare i preussisk tjänst vid fältmarskalken, greve von Schwerins infanteriregemente 1753-06-13. Avsked 1758-03-01. Löjtnant i dansk tjänst vid fyenska infanteriregementet 1759-10-04. Avsked 1761-10-03. Löjtnant vid gula husarregementet i svensk tjänst 1762-02-23. Transp. till norra skånska kavalleriregementet 1767-04-01. Transp. till husarregementet 1768-01-20. Ryttmästare därst. 1771-07-03. Kapten vid drottningens livregemente 1773-01-31. RSO 1779-01-24. Major i armén 1789-05-23. Sekundmajor vid drottningens livregemente i Stralsund 1791-04-24. Överstelöjtnant därst. 1795-05-11. Överste i armén 1796-05-09. Lantmarskalk för Pommerns och Rügens ridderskap och adel 1797-12-06. Generalmajors avsked 1801-01-31. Död 1804-04-28 i Stralsund och begraven i familjegraven i Vilmenitz. 'Följde 1756 med preussiska armén till Sachsen och bevistade sachsiska arméns kringrännande vid Pirna och dess tillfångatagande vid Lilllenstein samt s. å. bataljen vid Rossbach och infallet i Böhmen med Klitzska kåren. Deltog i det nya tåget till Böhmen 1757 och bevistade skärmytslingarna vid Trautenau och Comotta mot österrikarna, bataljen vid Prag samt dess belägring och reträtten därifrån s. å. Han bevistade 1765 års riksdag.' Gift 1773-06-11 med Sofia Charlotta Boltenstern, av huset Frantzburg, född 1750-05-02, död 1791-08-13 i Kentz, dotter av amtshauptmannen Carl Fredrik Boltenstern och Sofia Amalia Taube.

Barn:

 • Fredrika Charlotta Vilhelmina Amalia, född 1774-04-21, död 1809 i Dresden. Gift 1:o 1792-09-24 i Zirmoisel med Gottfrid Samuel von Usedom, till Breene med Grosow, Kosel och Reuz, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Fredrika Juliana Henriette von der Osten, född 1781, död 1836-12-23), död 1840 i Bergen på Rügen. Gift 2:o 1806-09-22 i Norrköping med sachsiska legationsrådet och chargé d'affaires i Sverige, doktor Carl Reijer.
 • Carl August Ludvig, född 1776-03-22, död 1778-02-26.
 • Juliana Ulrika Filippina, född 1779-02-10, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: