:

Schützercrantz nr 1984

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schützercrantz nr 1984 †

Adlad 1769-08-29, introd. 1773. Utdöd 1913-05-07.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 140 bland adelsmän, men utdog där redan 1850.


1Um. 2At (P). 3SAB.

TAB 1

Carl Schützer. Överste i österrikisk tjänst i elva år. Död i turkisk fångenskap.

Barn:

 • Salomon Schützer. Överstelöjtnant samt kommendant på fästningen Weichselmünde eller Boltzenberg vid Danzig.

Barn:

 • Salomon Schützer, född 1676 i Danzig. Inkom till Sverige. Stabskirurg vid Stenbockska armén i Skåne 1711-05-26. Fången vid Tönningen 1713. Anatomisk operatör i Stockholm 1716-12-01. Stadskirurg därst. 1727. Tillika fältskär vid allmänna barnhuset 1728. Överdirektör vid kirurgiska societeten 1741. Ledamot av sundhetskommissionen 1745. Avsked som överdirektör 1757 och som stadskirurg 1759. Död 1760-06-27. Gift 1709-08-09 med Christina Magdalena Heidenreich, död 1714-12-00 i barnsäng, dotter av en köpman i Hamburg.

Barn:

 • Herman Schützer, adlad Schützercrantz, född 1713-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala1 1732-10-31. Underkirurg i förstn. stad. Extra pensionär vid hospitalet la Charité i Berlin 1738. Student i Strassburg2 1739-08-29. Regementsfältskär vid svenska livgardet 1742. K. livkirurg 1743. Livkirurg hos kronprinsen Adolf Fredrik och kronprinsessan Lovisa Ulrika 1744. LVA 1749-02-04 och dess preses 1755 och 1777. Assessors n. h. o. v. 1750. Arkiater3 1753-11-16. Ledamot av sundhetskommissionen 1757. Överdirektör för kirurgien i riket 1758. Livmedikus hos kronprins Gustaf 1766. Med. hedersdoktor i Lund 1768. Adlad 1769-08-29 (introd. 1773 under nr 1984). RNO 1796-04-28. Död 1802-08-03 i Stockholm. 'Han var en utmärkt läkare. Bisprang vid förefallande sjukdomar och utan arvode de under hans tid i Berlin där vistande många salz- burgska flyktingarna. Fick vid finska krigets utbrott såsom tjänstgörande vid gardet order att medfölja i tält, men måste snart vända tillbaka för att bota en benskada på den gamle konungen, vilken han sedermera skötte under dess många ålderdomskrämpor. Räddade ur en svår rötfeber lantgreven av Hessen-Cassel, som insjuknade i Ystad 1745 under ett besök hos sin k. broder. Tillkallades såsom utmärkt ackuschör vid prins Gustafs födelse 1746 och frälste genom sin skicklighet både modern och barnet, varöver konung Fredrik blev så förtjust, att han befalldes den dagen att spisa vid konungens eget bord i sängkammaren jämte gunstlingen Broman och några andra. Biträdde 1769 vid koppympningen på de k. personerna och förvärvade därigenom sitt adelsdiplom. Balsamerade slutligen på ett mödosamt och dyrbart sätt 1772 konung Adolf Fredriks döda kropp. Gift 1757-09-20 med Petronella Psilanderhielm, född 1729-11-06 i Stockholm, död 1769-08-22, dotter av kammarrådet Peter Psilanderhielm, och Petronella Sofia Fries.

Barn:

 • Adolfina Lovisa, född 1759-04-14, död 1822-08-25 i Stockholm. Gift 1785-02-24 med biskopen i Växjö Olof Wallqvist, född 1755, död 1800, vars barn blevo adlade Wallqvist, nr 2164.
 • Petronella, född 1760-09-01, död barn. Johan Herman, född 1762. Konteramiral. Död 1821. Se Tab. 2.
 • Hedvig Charlotta, född 1765-10-17, död ung. Petronella Sofia, född 1767-02-15, död 1769-09-29. Carl Gustaf, född 1769-05-12 i Stockholm. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1779-12-27. Fänrik därst. 1785-01-18. Löjtnant vid Hälsinge vargering 1789-07-27. Kapten därst. 1790-06-10. Transp. till Åbo läns regemente s. å. 9/12. Konfirm. i armén 1791-05-14. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1802-06-28. Majors avsked 1810-05-29. Bosatt i Finland och introd. på finska riddarhuset under nr 140 bland adelsmän. Död ogift 1850-04-03 i Raumo.

TAB 2

Johan Herman (son av Herman Schützer, adlad Schützercrantz, Tab. 1), född 1762-02-04 i Stockholm. Arklimästare vid amiralitetet 1768-02-03. Konstapel 1774-03-28. Kadett i Karlskrona s. å. Fänrik vid arméns flotta 1777-02-19. Erhöll permission att gå i fransk tjänst 1780 och blev där lieutenant de vaisseau 1781-09-05 samt bevistade flera sjöbataljer. RFrO Plemér s. å. Avsked från sistnämnda befattning 1783. Löjtnant vid arméns flotta s. å. 4/6. RSO s. å. 26/9. Kapten 1789-05-08. Major i armén och Svensksundsmedaljen 1790-07-22. Artillerimajor vid flottan 1791-02-09. Ledamot av storamiralsämbetet 1794-10-19. Överstelöjtnant i armén 1796-07-31. Ledamot av kommittén för arméns flottas ärenden 1797-01-16. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena 1803-04-25. Överstelöjtnant i arméns flotta 1805-03-25. Överste därst. 1808-12-08. Konteramiral 1814-08-09. RCXIII:sO 1819-01-28. KSO 1820-06-23. Död 1821-03-21 i Stockholm. Bevistade sjökriget 1788–1790. Gift 1794-05-27 i Stockholm med Lovisa Margareta Lilliestråle, född 1768-05-10 Ekeby, död 1834-03-18 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Ingemund. Bröms, adlad Lilliestråle, och hans 2:a fru Margareta Elisabet Lüning.

Barn:

 • Johan Herman, född 1796-02-19 i Stockholm. Sergeant vid arméns flottas stockholmseskader 1801-12-31. Kadett vid Karlberg 1809-09-21. Utexaminerad 1812-09-15. Fänrik vid Andra livgardet s. å. 22/9. Löjtnant därst. 1817-06-10. Kapten 1822-06-15. Inspektionsadjutant vid livbrigaden s. å. 13/6. RSO 1836-01-28. Major i armén 1838-01-28. Ståthållare på Stockholms slott 1847-04-06. Avsked från gardet s. å. 18/5, med tillstånd att kvarstå i armén. Ledamot av krigshovrätten 1852. Överstelöjtnant i armén 1855-03-01. Avsked från förutnämnda ståthållarbefattning 1859-12-21. Död ogift 1860-06-13 på Stockholms slott efter mycken sjuklighet. Han testamenterade till nationalmuseum en icke obetydlig vapen- och konstsamling.
 • Lovisa Augusta, född 1798-07-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1866-03-24 i nämnda stad. Gift 1836-04-11 på Medevi i Västra Ny socken, Östergötlands län med bruksägaren Gustaf Grill i hans 2:a gifte (gift 1:o 1813-12-16 på Stora Vik i Krokeks socken, Östergötlands län, med stiftsjungfrun, friherrinnan Sigrid Lovisa Cronhielm, född 1780-10-28 Viby, död 1814-08-26 Bona, död 1858-09-12 i Stockholm och ligger jämte sin 2:a fru begraven på därvarande norra kyrkogård.
 • Gustaf Vilhelm, född 1800. Bankokommissarie. Död 1861. Se Tab. 3.
 • Adolf Ulrik, född 1802-03-25 i Stockholm. Sergeant vid arméns flotta 1812-09-29. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Andra livgardet s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1825-07-21. Kapten 1835-12-19. Regementskvartermästare 1837-02-10. RSO 1839-01-26. Kompanichef 1841-06-30. 2. Major 1851-01-31. Avsked från regementet s. å. 9/5 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Död ogift 1854-10-09 i Stockholm i kolera. Framstående tecknare i litografi samt målare. Bland hans arbeten märkes Svenska krigsmaktens fordne och närvarande munderingar (1849–1853) samt en samling handtecknade och färglagda dräkter. Konung Carl. XIV Johans hof-och ordenscostumer (1844, i k. biblioteket).
 • Axel Lorentz, född 1804-04-15, död 1805-04-12.
 • Knut August, född 1810-01-11 i Stockholm. Sergeant vid arméns flotta 1819-10-03. Kadett vid Karlberg 1823-02-17. Avsked från flottan. 1824-12-02. Kadettkorpral vid Karlberg 1827. Utexaminerad 1829-07-14. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente samma år 18/7. Löjtnant därst. 1835-08-05. Kapten 1849-06-05. Major 1855-12-29. RSO 1858-04-28. Överste och chef för nämnda. Artilleriregemente s. å. 4/5. T. f. kommendant i Göteborg. LKrVA. Död ogift 1860-02-18 i Stockholm.

TAB 3

Gustaf Vilhelm (son av Johan Herman, Tab. 2), född 1800-05-18. Kontorsskrivare i rikets ständers bank 1819. Bankokommissarie 1846-04-16. Död 1861-03-06 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Maria kyrkogård, där deras gravvård ses. Gift 1833-07-29 med Catharina Elisabet Åbom, född 1802, död 1857-01-09, dotter av grosshandlaren Johan Åbom i Stockholm och Elisabet Åman.

Barn:

 • Lovisa Elisabet, född 1834-09-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1910-04-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift där 1862-04-26 med rådmannen i nämnda stad, RNO, Anders Fredrik Lundberg, Södra 1823-12-23 i samma stad, död där 1892-01-09.
 • Johan Vilhelm, född 1836-12-07 i Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetet för uppbördsärenden 1861. Extra ordinarie kammarskrivare i Stockholms stads drätselnämnd 1862. Kassör i drätselnämndens tredje avdelning 1876–1879. Tjänstg. vid revisionskontoret från 1880. RVO 1908-03-12. Död ogift 1913-05-07 i Stockholm, Jacobs förs. ]] och slöt ätten.
 • Knut Herman, född 1839-05-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1864. Extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsen. Avsked för sjukdom. Död ogift 1911-05-20 i Hedvig Eleonora förs. ]] i nämnda stad. Genom testamente förordnade han och systern Lovisa Elisabet, att av deras kvarlåtenskap skulle under yngste broderns namn bildas en fond för beredande av pensioner åt änkor och ogifta kvinnliga medlemmar av ridderskapet och adeln.
 • Adolf Viktor, född 1842-11-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1860-03-18. Jur. preliminärexamen 1862-05-30, kameralexamen 1864-05-20 och examen till rättegångsverken 1866-09-15. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 1/10. Notarie i Stockholms rådhusrätt s. å. 5/10. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 18/10. Sekreterare och ombudsman hos Stockholms stads drätselnämnds tredje avdelning 1870–1876. Notarie hos nämnda drätselnämnd 1876-12-27–1892-12-31. Arkivarie vid Stockholms rådhusrätt 1884-09-20. Assistent i Stockholms förmyndarkammare 1889-05-10. Stadsnotarie i Stockholm 1891-10-02. RVO 1892-12-01. Magistratssekreterare i Stockholm 1894-12-31. RNO 1904-12-01. Avsked 1907-11-22. Död ogift 1908-01-02 i Stockholm, Oscars förs..

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: