:

Sylvius nr 602

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sylvius nr 602 †

Adlad 1653-12-23, introd. 1654. Utdöd 1734-02-21.


1Um. 2At (So). 3Ash. 4At (Sch). 5Ak. 6Af. 7Lk.

TAB 1

Jonas Arvidi, född i Gävle. Hovpredikant hos hertig Carl av Södermanland. Kyrkoherde i Bergs pastorat av Skara stift, vilken tjänst han innehade 1593, samt i Karlstads och Grava församl:s pastorat av Karlstads stift 1596. Prost över Västersysslets kontrakt 1598. Död 1603-07-10. 'Skall varit en lärd och berest man. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Hade med sin hustru tretton barn, enligt sonsonen Johan Sylvii företal till Filippi Nicolai Historia om Jesu Kristi rike.' Gift med Carin Hansdotter Fegræa, av stora Wångasläkten, dotter av prosten och kyrkoherden i Fägre pastorat av Skara stift Johannes Benedicti och Catharina Töresdotter samt faster till landshövdingen Johan Fegræus, adlad Strömfelt.

Barn:

 • Jacobus Jonæ. Student i Uppsala 1606. Var 1618 predikobiträde i Karlskoga och Bjurtjärns församlingars pastorat av Karlstads stift hos Olaus Johannis Gestricius. Förestod nämnda församlingar på eget ansvar 1625. Kyrkoherde därst. 1627. Död 1662-11-19. 'Han blev så sinnesoredig, att han år 1643 på någon tid suspenderades och äntligen 1645 för grova förseelser alldeles dömdes från tjänsten. Fick dock tillstånd att för sin långliga tjänst söka annan lägenhet och överenskom då med kyrkoherden Laurentius Nicolai Philipstadius i Kroppa om tjänstebyte, vilket dock ej gick i verkställighet, utan skulle, enl. k. m:ts befallning 1648, de behålla sina pastorat. Kom därefter så ifrån förståndet, att tjänsten måste skötas av en vice pastor samt blev sist alldeles blind. Hans barn kallade sig Sylvius efter deras moder.' Gift med Margareta Sylvia, dotter av hans företrädare i ämbetet Olaus Johannis Gestricius.

Barn:

 • Johan Sylvius, adlad Sylvius, född 1620-06-10 (helga trefaldighetsafton) i Karlstad. Student i Uppsala1 1639-04-13. Kanslist i k. kansliet2 1642-10-13. Registrator i hovkansliet. Legationssekreterare i Paris. Guvernementssekreterare i Livland 1649-05-11. Hertig Carl Gustafs sekreterare 1653. Adlad s. å. 23/12 (introd. 1654 under nr 572, vilket nummer sedan ändrats till 602). Assessor i Svea hovrätt3 1654-11-20. Häradshövding i Tio häraders domsaga 16553. Tillika translator regius. Lagman i Värmland 1685-09-30. Död 1690-08-02, och begraven i Sånga kyrka Stockholms län, där hans vapen med svensk påskrift ses till höger om altaret samt hans och hans första frus epitafium med latinsk inskription finnes. 'Han översatte på svenska och lät 1669 trycka Philippi Nicolai Historia om Jesu Christi rike, 1671 D:r Johannes Gerhardi Gudeliga betraktelser och Philippi Mornays Betraktelser om lifvet och döden, 1674 densammes bok om Christna religionens visshet, 1675 Johannis Sleidani Historia om kejsar Carl V, 1678 Erici Olai De Svenskars och Göthers historia, 1682 Qvinti Curtii Rufi Historia om kejsar Alexander Magnus och slutligen 1683 Richard Baxters bok om Guds tal, röst och utrop till alla ogudaktiga menniskior.' Gift 1:o med drottning Christinas kammarjungfru Ingeborg Hinman, född 1623-12-19, död 1677-04-12, dotter av slottsfogden på Vadstena, sedan befallningsmannen på Ekenäs, Bengt Bengtsson. Gift 2:o 167 (?9) 4/12 med Elisabet Svart i hennes 2:a gifte (gift 1:o med burggreven i Narva Johan Maijer, adlad Lillienthal, nr 757, död 1674), död 1685-02-26, dotter av assessorn Sven Svart, och Christina Bure. Gift 3:o 1686-02-14 med Christina Stiernhielm, född 1643, död 1728-01-11 och begraven s. å. 7/2 i Sånga kyrka, dotter av krigsrådet Göran Olofsson, adlad Stiernhielm, och Cecilia Bure.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1648-12-15 i Stockholm. Kornett vid Lichtons regemente. Död ogift 1689-02-23 i Köping och begraven i Sånga kyrka, där hans huvudbaner förr funnits. [4]
 • 1. Margareta, död späd och begraven i Sånga kyrka.
 • 1. Margareta, död ung och begraven i Sånga.
 • 1. Christina, född 1653-11-19, död barnlös 1727-12-25. Gift 1:o 1676 med kyrkoherden i Jakobs församling i Stockholm Mattias Wagner i hans 2:a gifte, född 1635, död 1693-08-00. Gift 2:o 1698-07-24 med sin broders svärfader, lagmannen Knut Pedersson Törnschiær, adlad Törnhielm, i hans 4:e gifte, född 1636, död 1699.
 • 1. Johan, döpt 1655-12-24 i Stockholm, död 1657 och begraven i Sånga.
 • 1. Abel, död ung och begraven i Sånga.
 • 1. Jakob. Uppgives varit fänrik. Död ogift. Möjligen samme Jakob Sylvius, som blev kammarskrivare i bergskollegium 1678-11-00. Suspenderad på grund av försummelse i tjänsten 1700-03-20 och avsade sig befattningen s. å. 27/10. Kallas 1707 tullnär [Ab].
 • 1. Carl. Student i Uppsala1 1677-11-08. Löjtnant vid fortifikationen. Reste till Afrika. Död ogift därst.
 • 1. Aron, född 1660. Bankokommissarie. Död 1734. Se Tab. 2
 • 1. David, född 1663-12-10. Student i Uppsala1 1677-11-08. Utrikes resor. Auskultant i Svea hovrätt 1690-02-05. Notarie i kammarrevisionen 1691. Referendarie i kammarkollegium 1694-09-12. Sekreterare i kommerskollegium 1710-02-23. Kommerseråds titel 1719-06-20. Ord. kommerseråd 1720-12-27. Deputerad för granskning av pestplakatet 1721-11-20. Ledamot av sundhetskollegium 1722 och av rannsakningskommissionen rör. De religiösa sammankomsterna i Sikla 1723-10-23 samt av brand- och politiekommissionen 1724-05-06. Död barnlös 1732 och begraven s. å. 6/10 i Stockholm. [6] 'Han var en för sin tid lärd man och är namnkunnig för sina år 1720 utgivna Påminnelser ang. Successions-rättigheten i Sveriges rike (även på tyska 1721) samt det s. k. souveraine wäldet. Han förde ock pennan i de sammanträden, som särskilt höllos av dem, vilka nämnda år författade regeringsformen. Han skrev sig Silvius. Gift 1704-11-27 med Sofia Helding, född 1688-02-06. Död 1751-07-14, dotter av upphandlingskommissarien Samuel Helding och Ingrid Persdotter Pikehielm samt syster till generalkrigskommissarien Hans Helding, adlad Cederstolpe, och skeppskaptenen Samuel Helding, adlad Heldenhielm.

TAB 2

Aron (son av Johan Sylvius, adlad Sylvius, Tab. 1), till Kullinge i Björskogs socken, Västmanlands län samt Fröslunda by, Klockarebordet och Torslunda, alla i Fröslunda socken, Stockholms län, vilka han erhöll dels genom sitt gifte dels genom förpantning från kronan6. Född 1660. Student i Uppsala1 1677-11-08. Häradshövding inom Västmanland. Därifrån avsatt. Kommissarie i banken 1694-12-13. Skild därifrån 1695-02-20. Kallas kapten 1709. Död 1734-02-21 på Torslunda och slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid begravningen sönderslogs. 'Hans utnämning till bankokommissarie misshagade konung Carl XI, som, sedan han den 14 febr. 1695 infordrat banko-fullmäktiges utlåtande över utnämningen och de svarat, att sådant skett på fleras rekommendation, skilde Sylvius den 20 i samma månad även från denna beställning.' Gift 1683-06-24 i Stockholm med Elsa Törnhielm, född 1664-04-09, död 1707, dotter av lagmannen Knut Pedersson Tornschiær, adlad Törnhielm, och hans 1:a fru Catharina Neuman.

Barn:

 • Johan, född 1684-09-13, död späd.
 • Ingeborg, född 1684-09-13, död späd.
 • Knut Johan, född 1685-08-22 på Kullinge, död där 1691.
 • Brita Maria, född 1687-04-06 på Kullinge. Gift 1:o med kronobefallningsmannen Gustaf Sparman i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1713-07-17 i Husby-Lyhundra socken Stockholms län med bokhållaren Gustaf Jakob Lundell.
 • Elsa Catharina, född 1688-05-20 på Kullinge. Död 1769-01-13 Vi och där begraven, men sedan förd till Biskopskulla kyrka och nedsatt i familjegraven därst. s. å. 27/1. Gift 1712-04-01 i Stockholm med schoutbynachten Lars Fägerman, adlad Fägerstråle, född 1683, död 1761.
 • Aron, född 1689-06-02 på Kullinge. Konstapelmat vid amiralitetet 1708-01-27. Konstapel därst. 1710-05-27. Underlöjtnant. Överlöjtnant 1717-07-03 men var redan s. å. 1/6 massakrerad av ryssarna vid Björneborg. Ogift.[7]
 • Gideon, född 1690-07-05 på Kullinge, död där s. å. 25/7.
 • Knut Johan, född tvilling 1691-08-30 på Kullinge, död ung.
 • Ingeborg Sofia, född tvilling 1691-08-30 på Kullinge, död ung.
 • Margareta, född 1693-07-14 på Kullinge, död där och begraven s. å. 29/10.
 • Eva Eufrosyne, född 1694-11-05 på Kullinge, död ung.
 • David, född tvilling 1696-01-17 på Kullinge. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1718.
 • Christina, född tvilling 1696-01-17 på Kullinge, död 1759-05-07. Gift 1717-03-08 med kaptenen Per Fromhold Utter, född 1693, död 1726.
 • Ingeborg, född 1699-01-04, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: