Olivestam

Från Adelsvapen-Wiki

Ointroducerad adlig ätt

Vapen: En svensk gyllene sköld med en blå chef, som intager en tredjedel af skölden, och hvaruti synes en fascis romana och en nyckel, bägge af guld med nedvända skaft, den förre bande- och den senare barrevis i kors lagde. Der under uppväxer uti det gyllene fältet från sjelfva sköldfoten ett grönt oliveträd, från hvars stam sig åt höjden utsträcka fyra grenar, hvardera med ett bär. Skölden är med en öppen tornerhjelm betäckt, uppå hvilken står en med utslagna vingar sig tillbakaseende munter orre, som på bröstet bär ett uti ett gyllene band hängande kors af guld. Hjelmkransen är vriden af guld och blått och vapentäcket blått, underfodrat med guld samt ziradt och uppbundet med gyllene fransar och snören.

TAB 1

Bernhard Orell, uppbördskommissarie i Stockholm. Gift med Anna Margareta Persdotter Tegenman.

Son:

  • Per Bernhard Orell, adlad Olivestam Se Tab. 2.

TAB 2

Per Bernhard Orell, adlad Olivestam. f. 1717, kammarrevisionsråd; R. N. O.; adlad 1768 d. 7 Maj, men kallas ännu i 1773 års Statskalender Orell; † 1774 19/11 i Stockholm. Gift 1:o med Margareta Semar, f. 1728, † 1770 i Stockholm; dotter af bruksegaren Per Semar; 2:o 1771 med Eva Beata Ankarström, i hennes 2:a gifte, f. 1726 28/5, † 1785 18/7 enligt grafstenen i Markims kyrka; dotter af majoren Klas Ankarström och Brita Charlotta Insenstjerna; samt änka 1769 efter konsuln Roland Fredrik Schröder, f. 1722.

Barn:

  • 1. Anna Kristina, f. 1750, † 1818 10/10 på Andersberg i Finland. Gift 1782 i Stockholm med majoren Anders Johan Nordensköld, f. 1738, † 1796.
  • 1. Sofia Elisabet, f. 1754, † 1795 3/s P& 01-hamra. Gift 1778 5/5 med protokollssekreteraren Julius Grundelstjerna, f. 1749, d* 1835.
  • 1. Sara Katarina, f. 1760, † 1827 . Gift 1791 10/3 i Lovisa med öfversten och kommendanten derst. Johan Axel Hägerflygt, i hans 2:a gifte, f. 1733, f 1805.
  • 1. Per Herman, f. 1764, sergeant vid Enke-drottningens Lifregemente 1777; fänrik 1779; kapten 1790; major; instämd jemte andra officerare till Krigshofrätten för Sveaborgs förlust 1810; l:e major vid Adlercreutska Regementet 1802; R. S. O.; bivistade 1788—90 års krig i Finland samt 1808 års krig, då han blef krigsfånge vid Sveaborgs öfver-gång. Han deltog som konseljledamot i den konvention, som öfverlemnade fästningen — sorg der öfver bidrog att i förtid sluta hans dagar; d* 1812 2/5 på Drägsby gård i Finland, ogift, och slöt ätten på svärdssidan.
  • 1. Mattas Gustaf, f. 1766 V12 i Stockholm, kom i tjenst 1780; fänrik vid Enkedrottningens Lifregemente 1783; löjtnant vid Lifregements Brigadens Lätta Infanteri: kapten 1793; t 1795 %, ogift, i Stockholm.

TAB 3

En son officer i rysk tjänst, var bosatt i Moskva; stupade i kriget mot Napoleon. Gift med Anna Lovisa Hjortsberg, f. 1767 i Stockholm. Dotter till stenhuggaren och appareilleuren vid Kungl. Slottet Lars Hjortsberg öch Maria Lovisa Schützer. Berömd för sin fägring. Balettelev 1786, aktris vid Dramatiska Teatern 1791, men lämnade snart teatern. Vid Moskvas brand 1812 gick deras hus förlorat, och hon måste ta sin tillflykt till en kyrka, där hon nödgades uppehålla sig i flera dagar utan skydd mot kölden, varav hon slutligen blev blind.

Barn:

  • En son, officer vid Ryska Flottan.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Wilhelm Berg Genealogiska anteckningar Reg t Vol I +II S03684 - Pettersson - Roempke