:

Munck af Rosenschöld nr 2160

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Munck af Rosenschöld nr 2160

Adlad 1799-11-16, introducerad 1799

Enligt en tradition, som kan föras tillbaka till slutet av 1700-talet, men som icke kunnat bestyrkas, anses ätten härstamma från den kände danske grönlandsfararen, amiralen Jens Munck (död 1628).

TAB 1

Johan Munck, född 1662. Studerade i Malmö läroverk. Klockare i Riseberga socken Kristianstads län 1696 efter att i tolv år varit företrädaren behjälplig »så med sång som med barnens informerande». Död 1719-06-09 och begraven 1719-06-12 i Riseberga socken. Gift med Christina Assersdotter, död 1733.

Barn:

 • Zakarias Munck, född 1688 i Riseberga. Student i Lund 1704. Prästvigd (Ssn.) 1711-09-22. Fil. mag. 1723. Kyrkoherde i Ljungby och Gualövs förss pastorat av Lunds stift (Ssn.) 1728-02-03. Död 1741-04-27 och begraven i Ljungby kyrka. 'Var känd för sin grundliga insikt i de Österländska språken, i anledning varav han 1732 blev utan ansökning uppförd på förslag till den då lediga professuren i grekiska och orientaliska språken vid Lunds akademi. Var jämväl i övrigt en lärd man och lämnade efter sig i handskrift flera arbeten i filosofiska, filologiska och matematiska ämnen ävensom grekiska, latinska och svenska verser. Hade såsom pastor många ledsamheter, i följd därav att en svärmare vid namn Olof Norman företog sig att i hans pastoral hålla hemliga sammankomster, därunder han förbjöd allmänna kyrkogången, ogillade nattvardens bruk och utspridde mångfaldiga andra villomeningar bland folket.' Gift 1728-08-02 med Catharina Sofia Winding, född 1705-01-04, död 1801-08-02 i Lund, dotter av prosten och kyrkoherden i S:t Peders klosters förs i Lund Petrus Winding och Inger Svensdotter Holst.

Barn:

 • Petrus Munck, född 1732-07-03 i Ljungby prästgård. Student i Lund 1745-10-19. Fil. mag. i Lund 1751. Docent i grekiska och österländska språken vid Lunds universitet 1753. Vistades vid Uppsala universitet åren 1754 och 1756. Teol. adjunkt i Lund 1757-06-21. Prästvigd 1757. Prost och kyrkoherde i Hällestads pastorat av Lunds stift 1764, vilket pastorat då blev teol. adjunktens prebende. Teol. doktor 1769-06-14. Professor i Österländska språk och grekiska 1769-11-28. Tredje teol. professor och kyrkoherde i Vallåkra 1775-05-22. Andre teol. professor och kyrkoherde i Uppåkra 1776 (Ssn.). Förste teol. professor samt domprost i Lund 1778-02-14. Biskop samt prokansler för Lunds universitet 1794-06-14. LNO 1800-06-14,. Död 1803-07-18 vid Ramlösa hälsobrunn och begraven i Lunds domkyrka. 'Under vistandet vid Uppsala universitet utgav han en avhandling »de jure devolutionis», å vilken därvarande fakulteter nekade imprimatur, men han klagade för kanslikollegium, som befallde, att avhandlingen skulle tryckas och ventileras. Han blev därefter erbjuden docentur vid nämnda universitet, men begav sig åter till Lund, där han förestod föreläsningarna i naturalhistorien under tvänne terminer. Hade redan 20 år förrän han blev biskop eller 1774 andra rummet på biskopsförslaget'. Har utgivit 128 disputationer m fl. arbeten. Hans barn blevo 1799-11-16 adlade med namnet Munck af Rosenschöld (sönerna introducerade 1799 under nr 2160). Gift 1:o 1765-05-14 med Anna Christina Bring, född 1747, död i barnsäng 1767-11-24, dotter av prosten och kyrkoherden i Ausås och Strövelstorps förss pastorat av Lunds stift Jöns Ebbesson Bring och Christina Elisabet Lagerlöf samt brorsdotter till kanslirådet Sven Bring, adlad Lagerbring B. Gift 2:o 1769-10-13 med Ulrika Eleonora Rosenblad, född 1750-08-23, död 1793-10-30 i Lund, dotter av professorn, doktor Eberhard Rosén, adlad Rosenblad B, och Ulrika Hermansson, adlad von Hermansson

Barn:

 • 2. Christina Eleonora Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1773-12-14 i Lund, död 1803-08-04. Gift 1797-10-27 i Lund med amiralitetssuperintendenten, doktor Anders Lars Fahnehielm, i hans 2:a gifte, född 1751, död 1807.
 • 2. Eberhard Zakarias Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1775-08-03 i Lund. Student i Lund 1786. Fil. mag. 1793-06-22. Med. doktor 1794-06-13. Med. adjunkt vid Lunds universitet 1794-11-15. Praktiserande läkare vid Köpenhamns sjukinrättningar till 1796. Medlem av collegium medicum i Stockholm 1796-03-21. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Kir. mag. 1800. Vikarierande läkare vid Ramlösa hälsobrunn 1803. Professor i teoretisk medicin 1805-09-19. Intendent vid bad- och brunnsinrättningarna i Hälsingborg 1810. Hedersledamot av collegium medicum 1811-07-15. LVA 1817-01-15. RNO 1826-05-11. Tjänstledig från sin professorsbeställning i Lund 1832-10-17. Död ogift 1840-05-17 i Köpenhamn mycket hastigt och slöt själv sin adliga ättegren samt begraven i Lund. 'Han blev vid 11 års ålder student och var redan då så försigkommen i de klassiska språken, att han kunde deltaga i de offentliga disputationsakterna. Började tidigt studera läkarvetenskapen under sin morfader, den berömde professor Eberh. Rosenblad i Lund och med den framgång att han blott 15 år gammal författade och offentligen försvarade en medicinsk avhandling. Vid med. doktorspromotionen i Lund 1794 erhöll han första hedersrummet genom lottning med sin sedermera blivande svåger doktor Liljewalch. Blev 1801 ledamot av Patriotiska sällskapet, då han tillika belönades med sällskapets medalj för sina förtjänster om vaccinationens införande i riket. Vistades i vetenskapligt ändamål 1808 och 1809 i England samt 1811 och 1812 i Tyskland. Erhöll 1813 av kungl maj:t stora vaccinationsmedaljen i guld såsom den där först i Sverige infört skyddskoppningen. Åtnjöt såsom praktiserande läkare ett stort och vidsträckt förtroende. Deltog i riksdagsförhandlingarna från 1800 års riksdag, då han uppträdde på den liberala oppositionens sida och var 1815 och flera följande riksdagar ledamot av konstitutionsutskottet.'
 • 2. Per Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1777-04-13 i Lund. Student i Lund 1785 (Ssn.). Jur. examen (Ssn.) 1794-06-10. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Kanslist i kanslikollegii expedition. Härold vid SO 1802-04-28. Hovjunkare (At (P.).) 1802-12-09. Protokollssekreterare vid inrikes civilexpeditionen 1805-03-01. Härold vid KMO 1808-04-28. Död ogift 1815-06-08 på Gotland och slöt själv sin adliga ättegren.
 • 2. Margareta Ulrika Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1778-11-26 i Lund, död i Lund 1859-11-13. Gift 1805-06-23 Rosenlund med sedermera med. professoren vid Lunds akademi, RNO, doktor Carl Fredrik Liljewalch, född 1770-09-07 i Lund, död 1844-03-12.
 • 2. Mattias Munck, adlad Munck af Rosenschöld, död 1780-04-18 i Lund. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Sergeant vid Bohusläns regemente 1800-07-06. Fänrik vid Bohusläns regemente 1800-11-03. Transportera till konungens eget värvade regemente 1805-10-22. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1810-05-29. Död ogift 1814-06-28 i Zelle i Hannover under kriget och slöt själv sin adliga ättegren.
 • 2. Johan Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1781. Lagman. Död 1843. Se Tab. 2.
 • 2. Gabriel Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1783. Konsul. Död 1867. Se Tab. 3.
 • 2 Maria Fredrika Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1784-07-28 i Lund, död 1828-12-06. Gift 1808-10-15 med sedermera kanslirådet Johan Julius Beckmarck, adlad Fredenstam, född 1760, död 1847.
 • 2. David Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1786. Professor. Död 1840. Se Tab. 8.
 • 2. Brita Catharina Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1788-01-04 i Lund. Stiftsjungfru. LMA (At (P.).) 1827-11-30. Död 1864-03-24 i Stockholm. Gift 1807-03-22 i Stockholm med professorn i estetik vid universitetet i Lund, bibliotekarien, fil. doktorn Anders Lidbeck, född 1772-07-26 i Lund, död 1829-05-11 i Stockholm.
 • 2. Nils Elof Munck, adlad Munck af Rosenschöld, född 1789-02-27. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Student i Lund. Teol. examen i Lund 1806 (At (P.).). Jur. examen 1810 (At (P.).). Tit. sekreterare. Blev sedan lantbrukare. Död ogift 1823-12-26 Serafimerlasarettet

TAB 2

Johan Munck, adlad Munck af Rosenschöld, (son av Petrus Munck, tab 1), född 1781-10-14 i Lund (At (P.).). Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Student i Lund 1798 (At (P.).). Fil. mag. i Lund (At (P.).) 1799-06-22. Jur. examen (At (P.).) 1800-05-09. Jur. adjunkt i Lund 1801-11-00. Häradshövdings n. h. o. v. (At (P.).) 1812-09-24. Häradshövding i Nätra, Anundsjö, Sidensjö, Själevads, Arnäs och Grundsunda sockens domsaga i Norra Ångermanland 1818-05-27. Lagmans n. h. o. v. 1830-05-28. Död 1843-07-12, på sin gård Rosenlund i Grundsunda socken Västernorrlands län. Gift 1803-10-19 i Lund med Maria Rebecka Lemchen, född 1778-08-25 i Lund, död 1862-07-10 och begraven å Lunds östra kyrkogård, dotter av förste teol. professorn och domprosten i Lund, doktor Samuel Lemchen och Brita Christina von Rajalin.

Barn:

 • Peter Samuel, född 1804-11-29. Student i Lund 1821. Fil. mag. 1826. Docent i kemi vid Lunds universitet 1829. Adjunkt i fysik i Lund 1832. LMA 1850. Död ogift 1860-01-01 i Lund.
 • Augusta, född 1806-11-10, död 1856-11-27 i Uppsala. Gift 1836-09-12 i Lund med rådmannen i Uppsala, häradshövdingen Lars Vilhelm Henschen, född 1805-06-01 i Ronneby, död 1885-01-28 i Uppsala.
 • Ulrika Fredrika (Ulla), född 1809-10-04 i Hardeberga socken Malmöhus län. Musiklärarinna. Död ogift 1882-11-04 i Lund.
 • Eberhard, född 1811-07-11 i Lund. Student i Lund 1825-06-09. Disp. pro exercitio 1828. Filologie kand. 1833-06-18 och fil. kand. 1835-05-30. Disp. pro gradu 1835. Promoverad fil. doktor 1835-06-23. Med. kand. 1839-06-20. Medföljde såsom läkare kapten Oxehufvuds expedition 1840. Kvarstannade sedan expeditionen upplösts såsom vetenskapsman i Buenos Aires några år, men nedsatte sig sedan i Assuncion i Paraguay. Död i Assuncion i Paraguay 1869-02-14, skjuten på presidenten Lopez' befallning. Hade gjort stora naturalhistoriska samlingar, varav en del blivit översända till Sverige. Gift med en dotter till general Rivarola och hade med henne flera barn. Även fru Munck af Rosenschöld blev skjuten två dagar efter mannen.
 • Maria Charlotta, född 1813-06-16 i Lund. Lärarinna. Död ogift 1887-06-06 i Lund.
 • Johan Mattias, född 1815-11-17 i Lund, död 1824-11-10 på Billa.

TAB 3

Gabriel Munck, adlad Munck af Rosenschöld, (son av Petrus Munck, tab 1), född 1783-05-02 i Lund. Student i Lund. Adlad 1799-11-16 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1799 under nr 2160). Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1800-12-00. Fänrik vid Göta garde 1801-11-25. Löjtnant vid Göta garde 1805-05-03. Löjtnant vid skånska linjedragonregementet, sedan skånska husarregementet 1805-09-04. Avsked 1814-10-18. Tullinspektor i Laholm 1825-06-04. Svensk-norsk vice konsul i Flensburg 1826-08-19 och konsul 1827-01-11. Var under många år tjänstledig. Död 1867-01-09 i Lund. Ägde Åbarp i Tjörnarps socken Kristianstads län. Gift 1810-11-28 i Rengs prästgård Malmöhus län med Hedvig Sara Lovén (Hedda), född 1794-04-21 i Rengs prästgård, död 1871-12-27 i Kristianstad och ligger jämte sin man begraven å S:t Peders klosters kyrkogård i Lund, dotter av direktören Johan Lovén och Catharina Magdalena Herlin.

Barn:

 • Eberhard Julius, född 1811-09-26 Anderstorp s län. Student i Lund 1829. Fil. mag. 1835-06-23. Sergeant vid skånska husarregementet 1834-02-12. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1837-12-15. Löjtnant 1848-08-14. Ryttmästare 1858-07-17. Avsked 1864-04-08. Död ogift 1893-11-16, på Åbarp.
 • Tomas, född 1813. President. Död 1893. Se Tab. 4.
 • Petrus Johan, född 1815-04-03 i Lund, död 1818-11-30 i Rengs socken Malmöhus län.
 • Otto Gabriel, född 1817-05-27 i Lund. Student i Lund 1834. Exam. till rättegångsverken 1840. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1840. Vice häradshövding. Död ogift 1898-11-22 Bergane

TAB 4

Tomas, (son av Gabriel Munck, adlad Munck af Rosenschöld, tab 3), född 1813-06-28 i Lund. Student vid universitet i Lund 1829-06-23. Disp. pro exercitio 1830. Filologie kand. 1832-06-20 och fil. kand. 1834-06-18. Disp. pro gradu 1835-06-15. Promoverad fil. doktor 1835-06-23. Student i Uppsala 1835. Exam. till rättegångsverken 1836. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1836. Auskultant i Svea hovrätt 1836. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1842-06-18. Tillförordnad sekreterare i direktionen över civilstatens pensionsinrättning. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1844-10-00–1846-06-00. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1847-03-26. Tillförordnad revisionssekreterare 1848-06-08. Revisionssekreterare 1849-10-09. Expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1850-09-28. RNO 1853-04-28. Avsked från expeditionschefsämbetet och återtog utövande revisionssekreterarämbetet 1856-12-09. President i hovrätten över Skåne och Blekinge 1858-02-09. KNO 1859-04-28. KmstkNO 1864-05-03. Promoverad jur. hedersdoktor vid Lunds universitets jubelfest 1868-05-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Avsked från presidentsämbetet 1883-06-29. Fil. jubeldoktor 1886-06-01. Död 1893-01-20 Sofiahemmet Gift 1865-06-05 på Våxnäs vid Karlstad med Augusta Charlotta Malmborg, född 1838-08-17 på på Våxnäs, död 1907-09-06 i Lund, dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.

Barn:

 • Hedvig Sara Augusta, född 1866-08-10 i Kristianstad. Gift 1891-09-09 i Lunds domkyrka med bibliotekarien vid universitetet i Lund, fil. doktorn, RNO, Elof Christoffer Tegnér, född 1844-06-30 i Källstorps prästgård Malmöhus län, död 1900-06-26 i Lund.
 • Carl Johan August, född 1868. Borgmästare. Se Tab. 5
 • Nils Adolf Eberhard, född 1869. Häradshövding. Se Tab. 6.
 • Emilie Charlotta Ulrika, född 1872-06-01 i Kristianstad. Anställd vid återförsäkringsaktiebolag Aurora i Malmö sedan 1901-02-13.
 • Axel Gabriel Mortimer, född 1873. Tillförordnad landshövding. Se Tab. 7.
 • Clara Sofia Carolina, född 1880-01-30 i Kristianstad. Utexaminerad från högre lärarinneseminarium 1901-05-31. Lärarinna vid Sofi Almqvists samskola i Stockholm 1901–1903 och vid Afzelii elementarläroverk för flickor i Stockholm 1903–1919. Föreståndarinna för Kristianstads elementarläroverk för flickor 1919-07-01. 1934-07-24 förordnad att fr o m 1934-07-01 rektor vid Kristianstads kommunala flickskola.

TAB 5

Carl Johan August, (son av Tomas, tab 4), född 1868-01-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1886-06-01. Student i Lund 1886-09-14. Preliminär examen 1887-05-31 och examen till rättegångsverken 1889-05-29. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1889-06-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1893-01-20. Erhöll första domarförordnandet 1893-02-13 samt första fiskalsförordnandet 1895-10-01. Borgmästare i Landskrona 1898-08-11. Ledamot av Hälsovårdsnämnden i Landskrona 1898, ordförande sedan 1916. Ordförande i Byggnadsnämnden i Landskrona 1904. Ledamot och ordförande i styrelsen för Landskrona kommunala gymnasium sedan 1908, för Landskrona folkskolor 1912–1913 m fl kommunala nämnder och styrelser. Ledamot av styrelsen för Skånes stadshypoteksförening 1909, ordförande sedan 1917. RVO 1910-06-06. Ledamot av Malmöhus läns landsting 1910–1918 och sedan 1927. RDDO 1913-07-15. RNO 1920-06-06. Inspektor för Landskrona lärlings- och yrkesskolor 1922 och för Landskrona realskola 1926. GV:sJmt 1928-06-16. Ledamot av styrelsen konungariket Sveriges stadshypotekskassa 1928. KVO2kl 1929-06-14. Ledamot av styrelsen för Svenska bostadskreditkassan 1931. Gift 1898-12-28 i Lund med Ingeborg Kerstin Elisabeth von Sydow, född 1874-05-23 i Lund, Dotter av häradshövdingen i Frosta härads domsaga i Malmöhus län Jacob Ludvig von Sydow och friherrinnan Ingeborg Aurora Sparre.

Barn:

 • Thomas Ludvig född 1899-10-19 i Landskrona, liksom syskonen. Studentexamen i Landskrona 1918-05-31. Student i Lund 1918-11-02. Jur. kand. 1926-05-31. Extra ordinarie notarie i Skånska hovrätten 1926-06-01 och i Göta hovrätt 1926-06-14. 2. Notarie i Östra Värends domsaga 1926-06-15. Tillförordnad notarie i Sunnerbo domsaga 1927-01-01. Tillförordnad domhavande i Sunnerbo domsaga första gången 1928-07-02.
 • Anna Ingeborg Augusta, född 1901-07-18 i Landskrona. Studentexamen i Lund 1920-06-18. Student vid universitetet i Lund 1921. Fil. kand. examen i Lund 1926-01-30. Fil. mag. 1928-09-15. Gift 1931-06-24 i Landskrona förs, med extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Josef Falk, född 1901-10-21 i N. Vrams förs, Kristianstads län.
 • Per Elof, född 1903-07-10 i Landskrona. Studentexamen i Landskrona 1921-06-04. Med. stud. i Lund.
 • John Rutger, född 1905-03-30 i Landskrona. Studentexamen i Landskrona 1923-06-04. Elev vid tekniska högskolan 1924. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1928-07-01. Assistent vid tekniska högskolan.
 • Hans Erik, född 1906-07-29 i Landskrona. Studentexamen i Landskrona 1924-06-10. Student vid universitetet i Lund 1924-09-19 . Jur. kand. examen i Lund 1928-05-31. Extra ordinarie notarie i Skånska hovrätten 1928-06-08 och i Göta hovrätt 1928-12-31 . Se Tab. 5D.
 • Hedvig Carin Hillevi, född 1908-07-10 i Landskrona förs. Studentexamen i Landskrona 1926-06-09. Student vid universitetet i Lund 1927. Filosofie magister. Adjunkt vid Sigrid Rudebecks gymnasium. Gift 1932-06-25 i Landskrona förs, med Nils Genell, född 1898-12-20.
 • Kerstin Ulla Birgitta, född 1911-09-06 i Landskrona förs,. Studentexamen i Landskrona 1930-05-31. Filosofie magister. Förste assistent vid Göteborgs stads folkbibliotek. Bibliotekskonsulent hos skolöverstyrelsen. Bibliotekschef vid Lunds stadbibliotek.
 • Elsa Malin Sophia , född 1913-10-06 i Landskrona förs,. Anställd hos Svenskt tenn aktiebolag.
 • Claes Gunnar, född 1917-01-12 i Landskrona förs
 • Anders Gabriel, född 1919-03-24 Landskrona förs,. Elev vid Tekniska högskolan.

TAB 6

Nils Adolf Eberhard, (son av Tomas, tab 4), född 1869-10-02 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1887-05-28. Student i Lund 1887-09-20. Jur. fil. examen 1888-09-14. Jur. utr. kand. 1892-01-28. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1892-02-03 Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1892-10-19. Tillförordnad domhavande 1894–1904. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1904-09-01–1909-12-03. Häradshövding i Sunnerbo härads domsaga 1909-12-03. RNO 1920-06-06. 1935-06-06 KNO2kl. Död 1935-12-06 å Ljungby lasarett, Ljungby förs, Kronobergs län (db 63). Gift 1901-10-30 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm med grevinnan Elisabet (Elsa) Frölich nr 49, född 1871-01-06 Sofielund, dotter av kammarherren, greve Oskar Frölich, och Anna Maria Elisabet Schartau. Fru Munck af Rosenschöld, född Frölich, avlade mogenhetsexamen 1889-05-24 blev student i Uppsala 1890 och avlade fil. kand. examen 1893-12-15.

Barn:

 • Gunhild Elisabet Augusta, född 1902-08-16 på Hoverberg Jämtlands län. Studentexamen i Djursholm 1921-05-12. Fil. stud. i Lund 1922. 1931-03-31 avlagt filosofie kandidat examen i Lund. Gift 1931-05-24 i Ljungby förs, Kronobergs län (vb 7) med med. licentiat överläkare Lars Oscar Svante Svensson, född 1898-12-02 i Karlshamns förs,
 • Sven Tomas Frans, född 1903-11-13 på Hoverberg. Gift 1930-12-29 i Oslo med Helen Bech Tanne, född 1903-04-26 i Oslo. Dotter av höiesteretsadvokaten Carl Mauritz Tanne och Emma Augusta Dorothea Bertheau.
 • Lars Gösta, född 1907-05-06 på Djursholm. Studentexamen. i Växjö 1925-12-08. Student i Lund 1926. Jur. kand. i Lund.
 • Maj Ingegerd, född 1910-06-03 i Ljungby. Lärarinna vid Margaretaskolan i Köpenhamn. Gift 1935-07-28 i Angelstads, Kronobergs län (Ljungby förs, Kronobergs län vb 22) med konstnären Helge Erik Lund Refn född 1908-11-05.
 • Eva Maria, född 1913-12-01 i Ljungby.

TAB 7

Axel Gabriel Mortimer, (son av Tomas, tab 4), född 1873-07-21 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1891-05-28. Student vid universitetet i Lund 1891-09-01. Extra ordinarie amanuens vid Mynt- och medaljkabinettet 1892-04-23. Fil. kandidat examen 1894-09-14. Fil. lic. examen 1901-08-28. Hovrättsexamen 1903-01-31. Amanuens i Civildepartementet 1903-03-00. Notarie i Järnvägsstyrelsens byggnadsbyrå 1905–0907. Notarie och sekreterare hos Konstitutionsutskottet 1905–1907. Sekreterare och ombudsman i Vattenfallsstyrelsen 1908-10-09. RVO 1915-06-06. Förordnad att t. v. förvalta expeditionschefsämbetet i Ecklesiastikdepartementet 1917-04-10. RNO 1917-06-06. Statssekreterare i Ecklesiastikdepartementet 1917-11-07. Kansliråd i Ecklesiastikdepartementet 1920-05-21. KNO2kl 1920-06-06. LSkS 1924. KNS:tOO m kr 1925. KNO1kl 1925-06-06. KUng.FK2kl m kr 1928. Tillförordnad landshövding i Kronobergs län 1929. Landshövding i Jämtlands län 1930-12-19 fr o m 1931-01-01. Ordförande i länets Hushållningssällskap 1931. Avsked 1938-09-26 med utgången av sept. månad 1938. KmstkNO 1939-06-06. Gift 1:o 1907-05-18 i Kungsholms kyrka i Stockholm med fil. kand. Frances Ingeborg Agneta Beijer, född 1877-08-17, död 1926-03-05 Sophiahemmet Gift 2:o 1929-08-11 i Djursholm med fil. doktor Hanna Rydh (kallar sig Rydh) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1919 med antikvarien, fil. doktor Bror Schnittger, född 1882-04-29 i Hälsingborg, död 1924-06-01 i Stockholm), född 1891-02-12 i Stockholm. Filosofie kandidat examen i Stockholm 1915. Filosofie licentiat examen i Uppsala 1919. Filosofie doktor 1919. Styrelsesuppleant i Fredrika Bermerförbundet 1924. Ordf. därstädes 1937. Ledare av Fredrika Bremerskolan 1925. Korresp. LWA 1933. SMsjv 1934. Ledamot av Det norske vidensk. selsk. 1934. Iqml 8:e storl. 1936-07-01. Styrelsemedlem i Svenska husmödrars riksförbund 1936. En av de offentliga delegaterna vid firandet av Nya Sverige-minnet 1938. NyaSvM 1938. En av vice ordf. i Internationella Kvinnoalliansen 1939. Andre vice ordf. i Statl. komm. för hjälp av flyktingar från Finland 1940. Dotter av direktören Johan Albert Rydh och Matilda Westlund.

Barn:

 • 1. Frans Elof Mortimer (Elov), född 1908-02-26 i Engelbrekts förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1926. Stud. vid universitetet i Lund 1926. Elev vid Tekniska högskolans fackavdelning för elektroteknik 1930-08-00. Filosofie kandidat examen vid Lunds universitet 1930-05-31. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1939-06-20.
 • 1. Tomas Gunnar Esaias,
 • 2. Karin Dagmar Rydh

TAB 8

David Munck, adlad Munck af Rosenschöld, (son av PetrusMunck. tab 1), född 1786-09-20 i Lund. Student i Lund 1797. Fil. mag. 1805. Docent i grekiska litteraturen vid Lunds universitet 1807. Prästvigd 1810. Teol. kand. 1810. Vice bibliotekarie samt adjunkt i estetiken 1812. Kyrkoherde i Kvistofta och Glumslövs förss pastorat av Lunds stift 1816-04-24. Professors n. h. o. v. 1819-05-28. Prost över egna försar 1820. Död 1840-11-21 i Kvistofta prästgård. 'Han hade stor lätthet att författa. Har utgivit åtskilligt av värde och strödde omkring sig de sista femton åren av sin levnad en mängd tidningsartiklar.' Gift 1811-04-19 i Tågarp i Sireköpinge socken Malmöhus län med Hedvig Juliana Bruzelius, född 1791-11-10 i Tommarps prästgård Malmöhus län, död 1871-09-24 i Lund, dotter av kyrkoherden i Tommarps och Skegrie förss pastorat av Lunds stift, kontraktsprosten i Skytts härad, jubelmag. Nils Bruzelius och Johanna Charlotta Sommar.

Barn:

 • Jeanna Ulrika, född 1811-08-19 i Tommarps socken, död 1813-08-27 i Tågarp.
 • Nils Petrus Tomas, född 1812-12-25 i Lund, död som barn.
 • Johanna Ulrika, född 1814-01-15 i Lund. Stiftsjungfru. Död 1880-03-27. Gift 1849-08-04 i Västra Tammarps förs, Malmö med extra ordinarie landskontoristen Anders Gabriel Ödman, född 1823, död 1850-01-12 i Paris.
 • Nils Rudolf, född 1815. Fil. doktor. Död 1894. Se Tab. 9
 • Hilda Eleonora Charlotta, född 1816-06-12 i Lund, död 1883-05-23 i Hälsingborg. Gift 1842-06-12 i Kvistofta socken Malmöhus län med vice pastorn, klockaren i nämnda förs Daniel Engdahl, född 1811-03-05 i Karlshamn, död 1876-04-03 i Vallby prästgård Kristianstads län.
 • Petrus David, född 1818. Inspektor. Död 1888. Se Tab. 10
 • Eberhard Tomas, född 1818-12-28 i Kvistofta socken. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1841-02-20. Officersexamen 1842. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1842-08-02. Löjtnant 1847-06-21. Kapten 1856-03-06. RSO 1867-06-04 Död 1875-04-18 Stockeboda s län. Ägde Bälteberga i Ottarps Malmöhus län. Gift 1850-07-05 i Ystad med Elisabet Carolina Matilda Colliander (Elise), född 1828-11-19 i Lund, död 1905-12-07 i Stockholm, dotter av assessorn och akademiapotekaren Carl Erland Colliander och Margareta Christina Lundh.
 • Mattias Elof, född 1824, död 1825-03-20.
 • Emma Hedvig Fredrika, född 1828-12-14 i Kvistofta socken, död ogift 1891-03-29 i Lund.
 • Josefina Julia Lovisa Petronella, född 1830-01-19 (1830-01-10) i Kvistofta socken, död ogift 1912-03-14 i Lund.
 • Selma Matilda Paulina, född 1836-11-01 i Kvistofta socken, död ogift 1870-02-10 i Stockholm.

TAB 9

Nils Rudolf, (son av David Munck, adlad Munck af Rosenschöld, tab 8), född 1815-01-08 i Lund. Student vid universitetet i Lund 1831. Redaktör av tidningen »Skånska Corrcspondenten» i Lund 1849-08-00 –1849-09-00. Fil. kand. 1850-06-01 disp. pro gradu 1850. Promoverad fil. doktor 1850. Redaktör av tidningen »Fäderneslandet» 1852-03-08–1857-05-07. Redaktör av tidningen »Sverige» 1857-06-20–1858-03-26. Medarbetare i den ovann. tidningen »Fäderneslandet» 1861-07-00–1863-12-00 samt redaktör av »Nationalregeringen» 1868-12-231869-03-16. Idkade sedermera enskild advokatverksamhet i Stockholm. Död 1894-07-06 i Nikolai förs, Stockholm. Gift 1855-05-26 i Stockholm med Josefina Vilhelmina Ulrika Nordström, från vilken han blev skild, född 1839-09-06 i Stockholm, död 1928-05-31 i Paris (Maria förs, Stockholm db), dotter av en grosshandlare Nordström.

Barn:

 • Lætitia, född 1855-10-09 i Stockholm, död i Stockholm 1856-06-20.

TAB 10

Petrus David, (son av David Munck, adlad Munck af Rosenschöld, tab 8), född 1818-01-19 i Kvistofta socken. Inspektor Bälteberga. Död 1888-04-11 i Raskarum i S:t Olovs sv Kristianstads län. Ägde någon tid Ormestorp i Ottarps socken. Gift 1844-11-18 i Kvistofta socken med Maria Dahlgren, född 1821-07-31 i Kropps socken Malmöhus län, död 1909-05-22 i S:t Olovs socken, Kristianstads län ]], dotter av styckjunkaren Knut Magnus Dahlgren och Elna Lindgren.

Barn:

 • Tage David, född 1845, död 1845
 • Eberhard Petrus, född 1849-04-25. Officersvolontär vid kronprinsens husarregemente. Död 1869-02-24 i Ystad.
 • Emma Hedvig Eleonora, född 1852-04-04 på Ormestorp, död ogift 1886-05-25 i Malmö.
 • Elisabet Maria Davida, född 1855-05-07 på Ormestorp, död 1864-04-17 i Lund.
 • Tage Tomas Daoid, född 1858-05-02 på Ormestorp. Har överflyttat till Kalifornien, där han uppgives vara arkitekt och gruvägare.
 • Tomas, född 1863-09-09 på Bälteberga. Litteratör. Död ogift 1908-05-08 i S:t Olovs socken Kristianstads län.
 • Carl Gustaf, född 1866-08-13 i Rörums socken Kristianstads län. Volontär vid Göta livgarde 1892-04-11. Sergeant 1893-05-07. Avsked 1895-06-10. Anställd i poliskåren i Stockholm 1895-09-23. Avsked därifrån 1896-03-02. Handels. bokhållare i Stockholm sedan 1896-01-01. Skrivare. Död 1901-11-22 i Stockholm. Gift i Stockholm 1901-10-14 med Maria Christina Lindgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-06-24 i Johannes förs, Stockholm ]] med skogstillsyningsmannen Carl Bernhard Andersson, född 1870-12-20), född 1870-06-09 (1870-12-20 enl vbu).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: