:

Psilanderhielm nr 1788

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Psilanderhielm nr 1788

Adlad 1720-02-10, introd. 1726. Utdöd 1811-10-29. Den nu levande grenen adlad och adopt. 1802-12-09, introd. 1804. En gren av ätten erhöll ridderskapets och adelns tillstånd att kalla sig Psilanderhielm von Seulenberg.

TAB 1

Psilanderska ättegrenen

Johan Psilander, adlad Psilanderhielm (son av Per Persson Psilander, se friherrliga ätten von Psilander, Tab. 2), född 1664-02-13 i Stockholm. Student i Uppsala. Skrivare vid kommissionen för införande av en viss tiondeavgift i Skåne, Halland och Blekinge 1681-03-10. Kammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Malmö 1683 och vid amiralitetet i Karlskrona 1684. Amiralitetsproviantmästare 1690-08-#00. Räntmästare vid amiralitetskrigsmanshuskassan i Stockholm 1703-12-25. Överkommissarie vid amiralitetet därst. 1720-02-10. Adlad s. å. 10/2 jämte sin äldsta dotters man Arvid Dahl (ätten introd. 1726 under nr 1788). Död 1722-02-11 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1693-04-02 i Karlskrona med Brita Bähr, född 1668-02-05 i Stockholm, död 1728-01-04 i, dotter av byggningsbokhållaren vid amiralitetet Jakob Bähr och Gunilla Paulin.

Barn:

 • Gunilla Elisabet, född 1694-03-08 i Karlskrona, död 1765-06-30 i Stockholm. Gift 1712-11-20 i Stockholm med bankokommissarien Arvid Dahl, adlad Psilanderhielm, född 1678, död 1740.
 • Birgitta Margareta, född 1695-08-19 i Karlskrona, död där 1750-01-17. Gift 1:o 1712-12-18 i Stockholm med assistenten Hans Blackstadius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1696 med Dorotea Kammecker, född 1673, död 1712, dotter av bagaråldermannen i Stockholm Joakim Kammecker och Margareta Gerdes)1, död barnlös 1720-01-08. Gift 2:o 1721-03-29 med landshövdingen Lars Dahlman, adlad Dalman, född 1680, död 1752.
 • Peter, född 1696. Kammarråd. Död 1770. Se Tab. 2
 • Anna Ebba, född 1697-09-28 i Karlskrona, död där s. å. 18/10.
 • Anna Ebba, född 1698-09-25 i Karlskrona, död där 1701-12-13.
 • Johanna, född 1700-01-15 i Karlskrona, död 1763-07-17 i Stockholm. Gift 1721-01-26 i sistnämnda stad med generalauditören Olof Olofsson Chytraeus, adlad Riddercreutz, född 1674, död 1735.
 • Sofia Lovisa, född 1701-03-24 i Karlskrona, död 1758-06-09. Gift 1722-12-20 i Stockholm med presidenten Anders Drake, adlad von Drake, född 1682, död 1744. Jakob, född 1702. Aktuarie. Död 1741. Se Tab. 3
 • Johan, född 1703-07-08 i Karlskrona. Student i Uppsala4 1716-11-07. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1725-07-01. Kopist därst. 1736-06-27. Död barnlös 1737-01-26 i Stockholm. Gift med Eva Brita Grubbensköld, död 1743-01-16, dotter av sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld, och friherrinnan Brita Lovisin.
 • Elisabet, född 1704-06-29 i Karlskrona, död 1769-04-18 i Stockholm. Gift 1729-09-18 i Stockholm med sin kusin, landshövdingen, friherre Peter von Psilander, född 1702, död 1776.
 • En dödfödd dotter 1705-08-18 i Stockholm.
 • Nils, född 1706-11-26 i Karlskrona. Student i Uppsala4 1716-11-07. Auskultant i bergskollegium2 1727-12-18. Bergshauptman i rysk tjänst 1736. Överbergshauptmans karaktär. Avsked ur ryska tjänsten 1742-03-#00. LVA 1743. Kammarherre 1744-03-29. Extra ordinarie bergsråd 1748-04-29. Ord. bergsråd 1754-02-18. Död barnlös 1768-08-04 i Stockholm. 'Han gjorde efter slutade studier vid Uppsala universitet tjänst vid lantmäterikontoret i Stockholm sedan 1722 och Sala bergverk sedan 1724, samt företog utfärder till Öland och Gotland i och för alunverks anläggande. Reste därefter till Rörås kopparverk i Norge, varest han gjorde bekantskap med Ant. von Svab, i vars sällskap han besåg de förnämsta silver- och kopparverk i nämnda rike samt ordnade efter hemkomsten till Sverige 1727 de gjorda anteckningarna, vilka sammanfattade i tre folioband skänktes till bergskollegium (den tredje delen, bestående av kartor och ritningar, förkom vid Klara kyrka s brand). Företog sig 1730 i sällskap med von Svab en vetenskaplig resa till Europas flesta länder, varunder han i Sachsen genom överbergshauptmannen Schönberg erhöll den fördelaktiga anställningen i Ryssland. Fick där uppsikten över bergverket på Beeren-Insel, som han satte i gång samt upptog flera nya verk, särdeles vid Rusnizaströmmen, varest han anlade ett helt nybygge, men vistades själv mest i Arkangel. Höll 1754 i vetenskapsakademien, vid presidiets nedläggande, ett sedan tryckt tal »Om nödvändigheten att vid mineralsamlingars görande icke bliva bedragen» samt skänkte samma akademi sin kostbara mineralsamling, vilken akademi, efter Psilanderhielms död, fick genom styvmågen, landshövdingen, friherre Carl Bunge hela hans efterlämnade boksamling, bestående av över 500 band i vitterhet, historia, geografi, naturkunnighet, bergsvetenskap och kemi, vadan ock vetenskapsakademien låtit över honom slå en medalj.'. Gift 1749 med Margareta Catharina Dowe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1740-08-14 med grosshandlaren i Stockholm Claes Clason, född 1705, död 1748-04-02)3, född 1722-12-28, död 1760-03-31, dotter av apotekaren i Stockholm Henrik Ludvig Dowe och Anna Catharina Plomgren.3
 • En dödfödd dotter 1712-09-04 i Stockholm.

TAB 2

Peter (son av Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, Tab.1), född 1696-10-10 i Karlskrona. Skrivare vid amiralitetskrigsmanshuset i Stockholm 1712. Landskontorist i Stockholms län 1714. Kassör i pensionsavlöningskontoret vid amiralitetet i Stockholm 1716-01-#00. Sexternskrivare i kammarkollegii kansli 1717. Skrivare i utredningskontoret i Karlskrona 1720. Amiralitetskassör i Stockholm 1722-02-#00. Räntmästare vid amiralitetskrigsmanshuskassan s. å. 11/6. Kamrerare i kommerskollegium 1737-08-17. Tillika hovintendent 1744-03-15. Räntmästare i räntekammaren 1745-05-13. Kammarråds karaktär 1748-02-15. Tjänstfri 1760-12-12. Död 1770-04-09 i Stockholm. Gift 1724-11-17 i Karlskrona med Petronella Sofia Fries, född 1708-05-04 i Karlshamn, död 1748-02-15 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Karlskrona Henrik Fries och Lucia Jakobsdotter Mesterton.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1725-08-08 i Stockholm, liksom alla hennes syskon. Död ogift 1788-11-16 i nämnda stad.
 • Lucia, född 1726-10-14, död s. å. 25/12.
 • Johan, född 1728-02-11. Volontär vid fortifikationen 1742-01-05. Vice korpral vid livregementet till häst 1744. Löjtnant i hessisk tjänst 1745-11-01. Sekundlöjtnant vid greve Fersens regemente i Frankrike s. å. 18/12. Livdrabant 1746-06-19. Premiärlöjtnant vid det franska regementet s. å. 1/10. Var i fransk tjänst t. o. m. 1748. Kapten vid Spensiska regementet 1749-04-05. Major vid blå husarregementet 1758-04-24. RSO 1760-04-08. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1765-08-27. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1766-12-02. Överstelöjtnant vid blå husarregementet 1767-06-03. Överste i armén 1772-08-18. Överste för von Blixens regemente i Stralsund 1779-02-10. Generalmajor 1776-10-16. Generallöjtnant 1788-08-23. Avsked 1796-10-19. Död barnlös 1799-07-17 i Stralsund. Han bevistade 1788–1790 finska kriget. Gift med N. N., som dog 1792.
 • Petronella, född 1729-11-06. Död 1769-08-22. Gift 1757-09-20 med k. arkiatern Herman Schutzer, adlad Schützercrantz, född 1713, död 1802.
 • Henrik, född 1731-01-06. Lärstyrman 1749-03-31. Medelstyrman 1754-12-11. Löjtnant vid amiralitetet 1755-08-09. Död ogift 1760 vid förolyckandet av ett holländskt skepp.
 • En dotter, född 1732-09-13, död strax.
 • Peter, född 1734-04-23. Underofficer vid livgardet. Fänrik därst. 1754-10-30. Brigadmajor i preussisk tjänst. Ogift dödsskjuten 1758-07-07 i slaget vid Olmütz. Han blev arresterad såsom misstänkt för deltagande i 1756 års revolutionsförsök och gick efter frigivandet i utrikes tjänst.
 • Gustaf, född 1735-06-18. Arklimästare vid amiralitetet 1755-09-22. Konstapel därst. 1757-07-30. Löjtnant s. å. 31/12. Kaptenlöjtnant 1769-04-19. Kapten vid galärflottan. RSO 1772-05-28. Major och varvskaptenlöjtnant 1773-10-27. RFrOPlemér. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1774-08-06. Överste därst. 1788-07-21. Konteramiral 1793-12-22. Död barnlös 1811-10-29 i Karlskrona och slöt på svärdssidan Psilanderska grenen av ätten. Han tjänade under amerikanska frihetskriget på franska flottan samt kommenderade i sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 örlogsskeppet Prins Carl. Gift 1770-08-30 i Stockholm med Judit Radou i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralitetskaptenen Carl Fredrik Norberg), född 1732, död 1799-01-01 i Stockholm, dotter av bryggaren Henrik Radou och Anna Elisabet Ekman.
 • Eva Charlotta, född 1737-04-06. Stiftsjungfru. Död 1815-05-10 Nygård Gift 1769 före 2/10 i Stockholm med assessorn och kronomagasinsförvaltaren Abraham Berger, död 1816-04-09 på Nygård.
 • Ulrika, född 1739-01-22, död 1755-02-25.
 • Hedvig, född 1740-04-21, död ogift 1788-11-19 i Stockholm.
 • Fredrik, född 1741-04-28. Medelstyrman vid amiralitetet. Gick i engelsk sjötjänst. Levde 1770, då han vistades i främmande land. Död ogift.
 • Johanna, född 1742-11-27 i Stockholm, död där 1800-08-29. Gift 1780-08-27 i Stockholm med majoren Georg Fredrik Freidenfelt, född 1731, död 1795.

TAB 3

Jakob (son av Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, Tab. 1), född 1702-06-25 i Karlskrona. Student i Uppsala4 1716-11-07. Student i Halle6 1722-10-19. Auskultant i Svea hovrätt 1725. Extra ordinarie tjänsteman vid fortifikationskontoret. Notarie i banken 1738-07-06. Aktuarie därst. 1739-06-26. Död 1741-06-13 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, troligen i faderns grav. Gift 1728-09-05 (15/4) i nyssn. stad med Christina Catharina Strobell, född 1698-05-#00, död 1743 natten till den 21 juli, dotter av apotekaren i Stockholm Georg Fredrik Strobell och Ursula Dorotea Dobbin.

Barn:

 • Johan Fredrik (Psilanderhielm von Seulenberg), född 1732-02-06. Auskultant i bergskollegium 1749-05-12. Extra ordinarie kanslist därst.2 1751-09-03. Extra ordinarie notarie 1753-12-01. Vice kanslist 1754-12-23. Ord. kanslist 1756-05-05. Ord. notarie 1757-12-06. Död ogift 1759-10-12. Han och systern fingo av sin mosters man, överstelöjtnanten Henr. Matt. von Seulenberg, tillstånd att jämte deras eget namn bära namnet von Seulenberg, vilket sedan av adeln gillades.
 • Jakobina Sofia (Psilanderhielm von Seulenberg), född 1733-01-13, död 1768-05-17. Gift 1756-10-28 med statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1787.

Dahlska ättegrenen.


TAB 4

Anders Henriksson. Rådman i Göteborg 1677. Död 1687. Gift på 1660-talet med Ingrid Andersdotter Sofhera, sondotter av lektorn i Göteborg Henrik Sotherus.

Barn:

 • Arvid Dahl, adlad Psilanderhielm, till Brevik och Tollarö, båda i Värmdö socken Stockholms län samt Fickstai Rö socken Stockholms län. Född 1678-04-06 i Göteborg. Skrivare på landskontoret i Bohuslän 1691. Kammarskrivare i kammarkollegii andra provinskontor 1696. Antagen i banken till medhjälpare åt bokhållaren Jernstedt 1697-03-23. Skrivare därst. 1699. Kontorsskrivare 1707-10-10. Extra ordinarie bokhållare i revisionskontoret 1708-05-05, i lånebanken s. å. 1/10 och i växelbanken 1711-06-30. Kamrerare därst. s. å. 10/10. Adlad 1720-02-10 jämte sin svärfader Johan Psilander (introd. 1726 under nr 1788). Bankokommissarie 1726-02-03. Död 1740-09-23 och begraven på Maria kyrkogård i Stockholm. Gift 1712-11-20 i nämnda stad med Gunilla Elisabet Psilanderhielm, född 1694-03-08 i Karlskrona, död 1765-06-30 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Psilander, adlad Psilanderhielm och Brita Bähr.

Barn:

 • Anders, född 1713-10-16, död 1717-07-16.
 • Ingrid Elisabet, född tvilling 1716-02-07, död 1764-08-25. Gift 1747-06-04 i Stockholm med hovjunkaren och bankokommissarien Nils Alexander Riddersvärd, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1794.
 • Brita Christina, född tvilling 1716 72, död 1718-12-16.
 • Johanna Lovisa, född 1717-11-14, död ogift 1777-01-19 på Brevik.
 • Charlotta Sofia, född 1718-10-09, död s. å. 18/12.
 • Johan Gustaf, född 1723-03-12. Student i Uppsala4 1734-04-25 och i Lund6 1740-09-30. Auskultant i Svea hovrätt 1742-11-#006. Hovjunkaren 1746-01-04. Assessors karaktär. Riddarhussekreterare 1767-05-29. Kansliråds karaktär 1779. Död barnlös 1782-05-17 i Stockholm och slöt på svärdssidan Dahlska grenen av ätten. Gift 1767-12-03 i Stockholm med Catharina Lovisa Kirstein, född 1748-06-03, död 1770-02-21 och begraven i Sollentuna kyrka Stockholms län, där hennes epitafium med vidlyftig påskrift ses å norra väggen inuti kyrkan. Dotter av kammarrevisionsrådet Valdemar Anton Kirstein, och Eva Helena Törnbohm.
 • Brita Christina, född 1724-05-29, död ogift 1770-05-01.
 • Henrik, född 1725-08-01, död 1727-04-11.
 • Anna Sofia, född 1726-09-21. Stiftsjungfru. Död ogift 1802-02-09 på Brevik.
 • Ulrika, född 1729-02-24, död ogift 1809-11-29 på Brevik.
 • Margareta Charlotta, född 1730-06-18, död 1733-11-19.

TAB 5

Den adopterade eller Ebeltoftska ättegrenen

Anders Ebeltoft. Arrendator av Gärsnäs kungsgård i Östra Herrestads socken Kristianstads län. Extra ordinarie rådman i Simrishamn genom guvernören O. Vellingks fullm. 1696-10-09. Avlade rådmanseden och tog säte i rätten 1697-07-03. Nämnes sista gången såsom närvarande vid rådstugan 1705-07-24. Troligen död s. å.[8] 'Han var av en släkt från Danmark, som redan i drottning Margaretas tid skall hava varit i anseende och beklätt högre ämbeten samt kom med Skåne till Sverige.'

Barn:

 • Anders Ebeltoft, född 16835. Student i Lund 17015. Provinsialfiskal. Magistratssekreterare i Karlskrona 1712. Borgmästare därst. 1719-05-16. Död5 1736-01-31. Gift 1714-01-13 med Christina Arfvidsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Erik Holst, död 1713).

Barn:

 • Fredrik Ebeltoft, född 1718-07-22. Antagen i krigstjänst 1734-02-24. Konduktör vid fortifikationen 1735-12-12. Löjtnant därst. 1741-05-26. Kapten 1750-03-30. Major 1756-12-18 med tur från 1760-03-31. RSO 1761-11-23. Generalkvartermästarelöjtnant 1765-06-17. Brigadchef. Död 1768-04-26 och jämte sin fru begraven i Lösens socken Blekinge län. Gift 1742-07-13 i Karlskrona med Ulrika Eleonora Feif, född 1718-10-17 i nämnda stad, död 1782-05-03 Värkö

Barn:

 • Peter Andreas Ebeltoft, adlad och adopt. Psilanderhielm, född 1746-04-06 på Värkö. Kadett vid amiralitetet 1762. Arklimästare därst. 1763. Extra löjtnant 1768. Löjtnant vid amiralitetet 1769-05-03. Kapten därst. 1774-09-21. Major vid 1. Volontärregementet 1784-10-18. Placemajor i Karlskrona 1787–1795. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1791-04-24. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1793-02-26. RSO 1799-11-16. Kommendant i Karlskrona 1801. Adlad 1802-12-09 och adopt. på adl. ätten Psilanderhielms namn och nummer (introd. 1804). Överste vid nämnda flotta 1807-01-23. Död där 1808-08-17. Gift 1798-08-12 Havgården med grevinnan Sofia Gustava Horn af Rantzien, döpt 1772-01-18 på Havgården, död 1808-08-20 i Karlskrona, tre dagar efter mannen, dotter av överstelöjtnanten, greve Baltzar Filip Horn af Rantzien, och Gustava Regina Gersdorff.

Barn:

 • Gustava Eleonore Sophie, född 1799-07-17 i Karlskrona, död ogift 1876-08-14 i nämnda stad.
 • Andreetta Fredrika, född 1801-04-23 i Karlskrona, död där 1808-07-19 (9/7).
 • Ulrika Charlotta Vilhelmina, född 1802-08-02 i Karlskrona, död ogift 1881-11-30 på Värkö.
 • Hedvig Beata, född 1803-12-07 i Karlskrona, död där ogift 1863-04-18 Amiralitetsförs.
 • Margareta Lovisa, född 1805-01-17 Karlskrona, död där ogift 1880-03-18 Amiralitetsförs.
 • Fredrik Baltzar, född 1806. Löjtnant. Död 1905. Se Tab. 6.

TAB 6

Fredrik Baltzar (son av Peter Andreas Ebeltoft adlad och adopt. Psilanderhielm, Tab. 5), född 1806-05-19 Värkö. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad 1824-09-23. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet s. å. Transp. som fänrik till konungens eget värvade regemente s. å. 1/12. Löjtnant vid dalregementet 1829-05-16. Avsked s. å. 7/11. Död 1905-07-28 på sin egendom Värkö. Gift 1844-02-02 på nämnda egendom med Emilie Sofie Julie Christine Gyllenskepp, född 1817-09-24 på Hovgården i Nättraby socken Blekinge län, död 1903-01-02 på Värkö, dotter av majoren Carl Magnus Gyllenskepp, och hans 2:a fru Christina Judit Sylvan.

Barn:

 • Sofia, född 1844-12-21 på Värkö, död 1920-09-27 i Stockholm. Gift där 1868-09-01 med kommendörkaptenen av 1. graden vid flottan, inspektören för navigationsskolorna, RSO, RNO m. m., Johan Rudolf Emanuel Nissen, född 1841-09-28 i Göteborg, död 1896-03-26 i Stockholm.
 • Emilia Christina, född tvilling 1846-09-30 på Värkö (Lösens förs., Blak, db).
 • Fredrik Carl, född tvilling 1846. Lantbrukare. Död 1918. Se Tab. 7.
 • Baltzar, född 1850-12-13, död s. å. i dec.
 • Gustaf Filip Andreas, född 1852-10-08 på Värkö. Förvaltare på nämnda egendom sedan 1883. Död ogift 1918-02-14 i Lyckeby (Augerums förs., Blak, db).

TAB 7

Fredrik Carl (son av Fredrik Baltzar, Tab. 6), född tvilling 1846-09-30 på Värkö. Genomgick Ryssbylunds lantbruksskola 1864–1866. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1866. Utexaminerad 1868. Lantbrukstörvaltare vid Gimo bruk 1869–1871. Förvaltare på Värkö 1871–1879. Arrenderade Göholm i Listerby socken Blekinge län 1879–1887 och Mellbygård i Mellby socken Kristianstads län 1887–1900. Anställd vid kontrollen för brännvinstillverkningen i riket 1900. Död 1918-04-25 i Lund. Gift 1881-02-23 i Kristianstad med Louise Christina von Normann, född 1856-06-01 i Landskrona, död 1931-04-16 i Lund ]], dotter av majoren Axel von Normann och Louise Sofia Neiglick.

Barn:

 • Fredrik Baltzar Axel, född 1882-10-18 på Göholm. Underlöjtnant i 2. Uvgrenadjärregementet 1906-12-14. Avsked 1910-08-26. Tillstånd att såsom underlöjtnant inträda i södra skånska infanteriregementets reserv 1915-03-12. Löjtnant därst. 1916-03-10. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 1921-10-28. Död ogift 1926-11-15 i Stockholm (Lunds stadsförs., db).
 • Louise Sofia, född 1883-02-23 på Göholm. Gift 1907-10-19 i Lund med kommendörkaptenen av 1. gr. vid flottan, RSO m. m., Carl Bengt Erikson, född 1880-10-19.
 • Fredrik Torsten August, född 1884-08-18 på Göholm. Underlöjtnant i Karlskrona grenadjärreg:s reserv 1906-12-14. Löjtnant därst. 1914-09-11. Kapten 1922-10-27. Jur. kandidat. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Advokat. Död 1935-08-13 i Stockholm och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdssidan. Gift 1929-03-28 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]] med Doris Isabel Wetterberg-Tarriff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Robertson), född 1883-03-18.
 • Emilie Helena, född 1885-10-04 på Göholm. Extra ordinarie postexpeditör 1909-05-28. Postexpeditör 1913-12-23 extra ordinarie postexpeditör 1917-07-24. Reservpostexpeditör 1920-07-01. Gift 1917-07-11 i Lund med distriktssekreteraren och ombudsmannen vid statens järnvägar jur. kandidat Nils Torsten Laurentius Nilsson Rekke, född 1888-06-05.
 • Agnes Viveka Fredrique, född 1894-05-18 på Mellbygård. Genomgick högre allm. läroverket för flickor i Lund. Extra ordinarie tjänsteman i bankaktiebolag Södra Sverige, numera Svenska handelsbankens avdelningskontor i nämnda stad 1914. Ord. tjänsteman 1916.

Källor

1 Öä. 2 Ab. 3 LSödra 4 Um. 5 Ssn. 6 At (P.). 7 SAB. 8 Medd. av tulldirektören P. G. Appeltofft, Malmö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: