:

Von Vegesack nr 679

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Vegesack nr 679

Adlad 1598-02-28. Naturalisationsdiplom 1651-07-12, introd. 1664.

Släkten Vegesack härstammar från Westfalen, där en borgarsläkt i staden Münster med detta namn framträder i urkunderna redan i medletav 1300-talet. Den utdog i detta land i slutet av 1500-talet, men dessförinnan hade en medlem, Albrecht Vegesack överflyttat till Estland och vunnit burskap som handlande i Narva 1492. Han är stamfader för den livländska släkten Vegesack, vilken sedermera spred sig till Sverige, Finland, Polen och Tyskland. Hans sonson Tomas Vegesack den yngre (1524–1570) hade fyra söner, Conrad, Gotthard, Casper och Albrecht, vilka adlades den 28 februari 1598 av konung Sigismund av Sverige och Polen. Albrechts son Georg von Vegesack erhöll renovation på adelskapet av drottning Christina den 12 juli 1651 och intogs på riddarhuset vid riksdagen 1664. Han är den ende av ätten, som namnes i ridderskapet och adelns protokoll och introduktionshandlingar före frihetstidens början, men av renovationsbrevet inhämtas, att detta gällde även för Georgs avlidne broder Ottos söner. Dessa avledo under senare hälften av 1800-talet utan att, så vitt är känt, efterlämna manliga avkomlingar och den introducerade grenen av ätten utdog således med Georgs son Otto Reinhold, som avled ogift 1692.

När riddarhusgenealogien över ätten på 1740- eller 1750-talet upprättades, bodde i Sverige överstelöjtnanten Gotthard Zakarias von Vegesack (född 1745), som hade representerat ätten vid 1720 års riksdag, och hans söner, av vilka Jakob Fredrik (född 1769) satt för ätten vid riksdagen 1742–1743. Troligen genom deras förmedling har den för de äldre filiationerna helt och hållet felaktiga genealogien blivit uppgjord. Det var bekant, att Georg von Vegesack och hans brorsöner blivit introducerade, men kunskap synes i övrigt hava saknats om Georgs plats i härledningskedjan och om vilka brorsbarnen voro. Detta kan förklara – så vida man icke vill utgå från ett medvetet falsifikat – att överstelöjtnantens farfader Heise von Vegesack gjorts till son av Georg i stället för rätteligen till Georgs farbroder, den av konung Sigismund adlade Conrad von Vegesack, och att en annan Georgs farbroder, den likaledes av Sigismund adlade Gotthard von Vegesack uppförts på genealogien som hans broder, till följd varav denne Gotthards fyra söner Baltzar, Bendix, Gotthard och Conrad felaktigt gjorts identiska med Georgs i renovationsdiplomet intagna brorsöner. Genom detta oriktiga förfaringssätt vid genealogiens upprättande hava alla de grenar av ätten, vilka härstamma från de av Sigismund adlade bröderna Conrad och Gotthard von Vegesack – således även de ännu i Livland talrikt levande grenarna – intagits på riddarhusgenealogien, ehuru de, med undantag av den i friherrligt stånd upphöjda grenen, aldrig blivit introducerade på svenska riddarhuset.

Om ätten von Vegesack, som intagits på riddarhusen i Livland 1745 under nr 63 och på ösel under nr 102, har fullständig utredning meddelats av doktor Manfred von Vegesack, Riga.

Litteratur: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Livland, Lief. 3 (1930).


1At (So). 2Ak. 3Öä, del 4, sid. 198. 4At (Sch). 5Rf. 6Al.

Vegesack A67900.jpg

Vegesack A67901.jpg

TAB 1

Henrik Vegesack. Borgare i staden Münster i Westfalen. Död omkr. 1477.

Barn:

 • Albrecht Vegesack, född omkr. 1460. Överflyttade till Estland före 1485. Medlem av Schwartzhäuptergillet därst. s. å. Borgare (köpman) i Reval 1492. Rådsherre därst. sedan 1497. Levde 1520, men var död 1524. Gift 1:o 1493 med N. N. Schultmann, dotter av borgaren Bernt Schultmann. Gift 2:o med N. N.

Barn:

 • 1. Tomas Vegesack, född 1494. Rådsherre i Reval 1524. Borgmästare därst. 1531. Död 1545-10-00 Han var en framstående och inflytelserik man. Då ett tornerspel uppfördes i Reval 1536 till ära för den nyvalde ordensmästaren Herman von Brüggeney och därunder en häftig strid uppstod mellan ordensfolket och lantadeln å ena sidan och borgarna å den andra, vilken strid ordensmästaren förgäves sökte bilägga, lyckades det Västra att genom sitt ingripande göra slut på striden. Gift 1:o omkr. 1522 med Catharina Patiner, dotter av borgmästaren i Reval Heise Patiner. Gift 2:o 1524 med Anna Hagenbeck, dotter av borgaren i nämnda stad Tomas Hagenbeck.

Barn:

 • 1. Tomas Vegesack, född 1523 eller 1524. Borgare i Reval. Fick 1559-06-24 av herrmästaren Wilhelm Fürstenberg tre hakar jord i Harksgårds län i Estland, vilka konfirmerades för honom av konung Johan III8 1569-08-19. Levde 1570 men död före 1575. Gift med Elisabet tor Telte, dotter av rådmannen i Reval Cordt tor Telte.

Barn:

 • Conrad von Vegesack, född omkr. 1550. Rådsherre. Död 1626. Se Tab. 5.
 • Gotthard von Vegesack, född omkr. 1560. Herrenvogt. Död 1625. Se Tab. 11.
 • Albrecht von Vegesack. Stadsfänrik. Död omkr. 1631. Se Tab. 2.

TAB 2

Albrecht von Vegesack (son av Tomas Vegesack, tab 1), till Atzendorf eller Wittenhof i Lemburgs socken och Silliak i Segewolds socken, båda i Livland, vilka han köpte 1592, samt Sermus i Schujens socken, Livland, som han erhöll i donation av konung Gustaf 11 Adolf6 1627-08-09. Adlad jämte sina tre bröder Conrad, Gotthard och Casper 1598-02-28 av konung Sigismund. Stadsfänrik i Riga. Död efter 1631. Gift med Anna Kippe.

Barn:

 • Otto von Vegesack. Överstelöjtnant. Se Tab. 3
 • Georg von Vegesack, adlad von Vegesack. Se Tab. 4

TAB 3

Otto von Vegesack (son av Albrecht von Vegesack, tab 2). Överstelöjtnant i svensk tjänst under trettioåriga kriget. Död före 1644. Han förvärvade sig godset Thurnhof vid Baireut i Bayern. Gift 1638-08-16 med Anna Hedvig von Purgoldt, som levde ännu 1672.1

Barn:

 • Anna Hedvig.
 • Christoffer Henrik von Vegesack, adlad von Vegesack 1651-07-12 jämte sin farbroder Georg och sina bröder (introd. 1664 under nr 679). Kapten i svensk tjänst (enl. annan uppgift död som barn).
 • Albrecht Otto von Vegesack, adlad von Vegesack 1651-07-12. Svensk konsul i Lissabon 1663-04-15 och tillika resident i Portugal. Var kvar ännu i slutet av 1668, men avgick före 1669-11-06, då han sökte anställning vid Dorpats hovrätt2. Död ogift 1670 eller 1671 i Stockholm.1
 • Henrik Gerhard von Vegesack, adlad von Vegesack 1651-07-12. Svensk hovjunkare. Kapten vid. Gift C. von Wulffens skånska dragonregemente 1665-08-07. Stupade ogift i venetiansk tjänst vid Candia.

TAB 4

Georg von Vegesack, adlad von Vegesack (son av Albrecht von Vegesack, tab 2), till Wittenhof. Silliak och Sermus, som han tillsammans med bröderna ärvde efter fadern, men efter deras död inlöste. Adlad i Sverige (erhöll renovation på adelskapet) 1651-07-12 jämte sin avlidne broder Ottos söner (introd. 1664 under nr 679). Död före 1678. Gift med Margareta Barbara von Turau.

Barn:

 • Otto Reinhold, till Wittenhof, som sedermera reducerades, Silliak och Sermus, vilka han innehade 1678. Född 1650-07-02. Kapten i svensk tjänst. Död ogift 1692-04-06 och utdog med honom den introducerade svenska adliga ätten von Vegesack på svärdssidan.
 • Margareta Elisabet, död 1689. Gift 1673 med kaptenen Gustaf von Hirscheit, natural. von Hirscheit, född omkr. 1632, död 1697.

TAB 5

Conrad von Vegesack (son av Tomas Vegesack, tab 1), född omkr. 1550. Var borgare i Riga 1591. Adlad jämte sina tre bröder Gotthard, Casper och Albrecht 1598-02-28 av konung Sigismund. Rådsherre i nämnda stad. Död där 1626-06-01. Han övertog efter svärfaderns död godset Domherrnholm i Dünamunde socken i Livland, i vars besittning arvingarna konfirmerades 1630 och vilket sedermera efter släkten kallades Vegesacksholm. Gift med Elisabet von Schwindern, dotter av borgmästaren i Riga Bartolomeus von Schwindern och Anna Kolthof.

Barn:

 • Anna. Gift med Hans Büning.
 • Conrad, död ogift före 1642.

TAB 6

Heise (son av Conrad von Vegesack, tab 5), född 1596-11-23. Herre till Vegesacksholm i Dünamünde socken i Livland. Död 1657-03-19. Gift med Elisabet Stopius, som levde änka ännu 1685, dotter av Zakarias Stopius och Catharina Lemke.

Barn:

 • Anders Conrad, född 1645. Kapten. Död 1694. Se Tab. 7
 • Catharina Maria, död 1693. Gift med ryttmästaren i svensk tjänst Johan Fuhrman.
 • Elisabet, levde änka 1698. Gift med stadsmajoren i Riga Peter Kobes.

TAB 7

Anders Conrad (son av Heise, tab 6), till Vegesacksholm. Född 1645-04-27. Tjänade en tid som ryttare i Portugal och Frankrike. Löjtnant vid Hastfers livländska regemente 1678. Kaptenlöjtnant därst. 1679. Reducerad s. å. Kapten med kompani vid Christer Horns regemente 1680. Fick 1684-12-22 fullmakt att värva ett kompani under Pistolekors' regemente. Död 1694-07-24 på Vegesacksholm. Gift med Magdalena von Dunten, död 1709, dotter av majoren Gotthard Dunte, adlad von Dunten, och Magdalena Schwan.

Barn:

 • Conrad Gotthard, född 1680, död 1682.
 • Gustaf Gerhard, född 1685. Löjtnant. Död 1710. Se Tab. 8.
 • Gotthard Zakarias, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1745. Se Tab. 9.
 • Anders Conrad, född 1690. Kapten. Död 1732. Se Tab. 10

TAB 8

Gustaf Gerhard (son av Anders Conrad, tab 7), född 1685. Uppgives hava varit löjtnant. Död 1710 i pesten. Gift med Elisabet Maese, död 1710 i pesten.

Barn:

 • Helena Renata, död 1735. Gift 1:o med trädgårdsmästaren Nikolaus Lebaud. Gift 2:o 1730-05-07 med överauditören Johan Leonard Brandt.

TAB 9

Gotthard Zakarias (son av Anders Conrad, tab 7), till Vegesacksholm, som av arvingarna försåldes 1756. Född 1687-09-09. Kom i tjänst 1705. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1708. Fänrik vid livgardet 1709-02-05. Löjtnant därst. 1711-04-12. Kapten och kompanichef 1716-01-03. Överstelöjtnants avsked 1719-05-29. Död 1745-03-15. Han var med vid Poltava och undkom till Bender samt bevistade kalabaliken därst. Följde efter konung Carl till Stralsund och blev vid fästningens uppgivande fången men erhöll tillstånd att begiva sig till Preussen. Förklarades dock som krigsfånge 1716-05-00, men blev lösgiven 1717-05-00. Gift 1717-12-12 med Maria Elisabet Lagerstedt, född 1697, död 1751-10-25 Nässja, dotter av kommissarien Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, och Maria Adlersköld.

Barn:

 • Johan Gotthard, född 1718-09-13. Volontär vid dalregementet 1734. Volontär vid Upplands regemente 1736. Furir därst. Sergeant 1739-09-28. Fänrik 1742. Löjtnant 1743. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1745-06-10. Avsked 1749-12-29. Erhöll 1745-04-14 tillstånd att gå i utländsk tjänst. Sist brigadier i rysk tjänst och kommendant i staden Stavropol. Mördad där 1774 under Pugatjevska bondeupproret.
 • Jakob Fredrik, född 1720-09-30. Volontär vid Upplands regemente 1737-01-22. Furir därst. 1738-12-18. Sergeant 1741-10-25. Fänrik 1742-04-02. Löjtnant 1748-12-14. Kapten i armén 1760-04-19 och vid regementet s. å. RSO s. å. 28/4. Död ogift 1769-07-17 i Stockholm Katarina förs i Stockholm.
 • Maria Elisabet, född 1722-05-20. Gift 1766 med kyrkoherden i Spånga och Järfälla försars pastorat av Uppsala ärkestift Lars Honther i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Charlotta von Brobergen i hennes 2:a gifte, döpt 1684-11-22 i Stockholm, död 1766-01-15 i Spånga prästgård, Sth., dotter av vice lagmannen. Anton von Brobergen, natural. von Brobergen, och Gertrud Schantz), född 1701, död 1771-03-08 i Spånga prästgård.
 • Ulrika Eleonora, född 1723-02-20, död s. å.
 • Carl Gustaf, född 1726-06-03. Rustmästare vid Upplands regemente. Död 1742-08-20 i Helsingfors under kriget.
 • Engel Juliana, född 1727-10-08. Gift 1756-03-18 på Rikebasta4 i Alsike socken Stockholms län med konsistorienotarien i Uppsala, filosofie magister Lars Norin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1748-01-14 med Anna Gris, döpt 1727-12-24, död 1754-11-27, dotter av rektorn i Gävle Per Johansson Gris och Anna Catharina Printz), född 1703-03-15 i Österfärnebo socken Gävleborgs län, död 1772-06-14 i Uppsala. [3]
 • Magdalena Charlotta, född 1729-01-09 Sticklinge, död 1804-12-21 på Rödinge kaptensboställe i Rasbokils socken Uppsala län. Gift 1755-03-18 Östunaberg med överstelöjtnanten Adam Örnflycht, född 1726, död 1792.
 • Anders Conrad, född 1730-05-08 på Sticklinge. Volontär vid Upplands regemente 1750-12-08. Underofficer därst. 1752-11-25. Fänrik 1758-06-24. Löjtnant 1770-09-18. Avsked 1775-05-22. Kapten. Död barnlös 1809-11-06 i Uppsala. Gift 1768-06-11 i Rasbokils socken med Barbro Christina Waldner, dotter av prosten och kyrkoherden i Rasbo pastorat av ärkestiftet Per Waldner och Anna Catharina Clewberg.
 • En son, död 1733 i Fundbo socken Uppsala län och begraven s. å. 30/1.
 • Ulrika Eleonora, född 1737-01-27 Halmbyboda Levde ogift 1778.

TAB 10

Anders Conrad (son av Anders Conrad, tab 7), född 1690. Volontär vid Budbergs regemente i Riga 1706. Förare därst. 1707. Fältväbel 1708. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1718. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente. Avsked 1719-09-30. Kaptens karaktär 1727-04-11. Död 1732. Gift 1722-06-17 i Stockholm med Maria Eleonora Rosenmüller, född 1698, dotter av assessorn Christer Adrian Rosenmüller, och Margareta Elisabet von Rohr.

Barn:

 • Christer Adrian, döpt 1723-05-28.
 • Margareta Elisabet, född 1725-11-20.
 • Gregorius Fredrik, född 1728-02-27. Student i Berlin. Död ogift 1754-01-06.
 • Sofia Magdalena, född 1729-08-07.
 • Anna Elisabet, född 1732-01-13.

TAB 11

Gotthard von Vegesack (son av Tomas Vegesack, tab 1), född omkr. 1560. Borgare i Reval 1596. Adlad jämte sina tre bröder Conrad, Casper och Albrecht 1598-02-28 av konung Sigismund. Rådsherre i Reval 1608. Gerichtsvogt och herrenvogt. Död 1625 och begraven s. å. 10/12 i Reval. Gift 1:o med Elisabet Schepeler, dotter av borgaren i Reval Baltzar Schepeler. Gift 2:o med Bela Goldberg, dotter av rådsherren i Reval Joakim Goldberg.

Barn:

 • Benedikt, född 1599. Herrenvogt. Död 1661. Se Tab. 16
 • Gotthard, född 1608. Burggreve. Död 1687. Se Tab. 18
 • Conrad, född 1609. Rådsherre. Död 1697. Se Tab. 53

TAB 12

Baltzar (son av Gotthard von Vegesack, tab 11), var 1624 fänrik vid Christoffer Asserssons finska regemente. Hauptman på Hapsal, sedan amtman på greve Jakob De la Gardies gods Masik på Ösel. Gift med Catharina von Husen, som levde änka, syster till5 översten Herman von Husen, adlad von Burghausen.

Barn:

 • Bendix, till Kawen. Gift med Dorotea Kalow, död 1692.
 • Conrad, född omkr. 1645. Kapten. Död 1705. Se Tab. 14
 • Magdalena. Gift med borgmästaren i Neustädchen Johan Wilde.
 • Catharina. Gift med N. N. Keuswig i Hapsal.

TAB 13

Baltzar (son av Baltzar, tab 12). Död 1710 i Riga i pesten. Gift 1677 med Helena Vogt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Valentin Gerschau. 3:e 1714 med Johan Harmens), död 1738-01-17.

Barn:

 • Gotthard, född 1680, död s. å.
 • Ett barn, född 1684, död s. å.
 • Helena, döpt 1687-03-17 i Riga, död 1710 i pesten. Gift med Fredrik Willbrant Henning, död 1710 i pesten.
 • Anna Catharina, döpt 1690-01-14 i Riga, död där 1710 i pesten.
 • Baltzar, döpt 1692-08-31 i Riga, död där 1693.

TAB 14

Conrad (son av Baltzar, tab 12), född omkr. 1645 på Ösel. Fältväbel vid Savolaks dragonregemente. Fänrik därst. 1675-09-10. Löjtnant 1677-01-22. Regementskvartermästare s. å. 21/4. Kapten 1679-08-04. Kapten vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente 1700-12-07. Avsked 1702-09-06. Död 1705-11-30 (1703-10-00?) på sin gård Lankila kronorusthåll i Rantasalmi socken i Finland, som han erhållit genom sitt andra gifte. Gift 1:o ännu 1678 med N. N. Harnesksköld, dotter av kaptenen Nils Nilsson, adlad Harnesksköld, och Catharina Sofia Sperling. Gift 2:o med Ingeborg Lang, död 1740-05-00 på Lankila, dotter av regementskvartermästaren Paul Lang och Anna Margareta Skog. [5]

 • Barn5:
 • 2. Christina Regina. Gift med regementsskrivaren Henrik Johan Wattolin.
 • 2. Anna Margareta, levde ogift 1740 vid moderns död.
 • 2. Catharina Helena, levde 1740. Gift 1709-12-19 i Rantasalmi socken med sergeanten vid Savolaks fördubblingsintanteriregemente Johan Peter Bock, som sedan kallade sig Bagge.

TAB 15

Paul (son av Conrad, tab 14). Rusthållare Lankila Död där 1753-12-25. Han anhöll 1730 hos konungen att bliva bibehållen i sina adliga rättigheter, då alla dokumenten härom under den fientliga tiden förkommit, så att han tvangs att erlägga mantalspenningar, och 1742 befullmäktigade han häradshövdingen Johan Wijkman att i Stockholm utfordra några dokument angående hans adelskap. Gift med Birgitta Ryggia, som efterlevde.

Barn:

 • Mårten, var 16 år vid bouppt. efter fadern.
 • Anna Lisa, född 1744, död 1800 på Lankila. Gift med hovkamreraren Carl Brunou, död 1802.

TAB 16

Benedikt (son av Gotthard von Vegesack, tab 11), född 1599. Rådsherre i Reval 1647. Gerichtsvogt 1568. Herrenvogt 1661. Död s. å. och begraven s. å. 8/7 i Reval. Gift 1:o med Catharina Dahl, död 1639, dotter av rådsherren i Reval Henrik Dahl. Gift 2:o 1640 med Anna Fissing, född 1619, död 1702 och begraven 1703-01-19 i Reval.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1630-01-20, död 1701-10-20. Gift 1:o 1753-02-21 i Reval med Joakim Schultz. Gift 2:o med borgmästaren i Reval Casper Dunte, död 1688-07-11.
 • 1. Bela, död 1657. Gift med Hartvig Kniper, död 1657.
 • 1. Elisabet. Gift 1:o med mannrichtern i Estland Frans Jakob Hartmann. Gift 2:o 1674-03-30 i Reval med licentförvaltaren Ertvin Ertman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Elisabet Jernstedt, begraven 1673-03?-30 i Reval, och i detta gifte fader till överdirektören Jakob Ertman, adlad von Ertman), född 1624-09-06, död 1681.
 • 1. Gotthard, död före 1644.
 • 1. Henrik, död ogift 1676-04-20.
 • 2. Agneta, född 1641. Gift med rådsherren i Reval Andreas Haeck, död 1686-07-09.
 • 2. Benedikt, född 1642, död ogift 1686 och begraven s. å. 13/12.
 • 2. Gotthard, född 1644, död ogift 1703.
 • 2. Catharina, född 1646, död 1702. Gift med kommissarien Henrik Neifhausen.
 • 2. Anna, född 1648, död ogift 1703.
 • 2. Herman, född 1653. Gillesålderman. Död 1710. Se Tab. 17

TAB 17

Herman (son av Benedikt, tab 16), född 1653. Ålderman för stora gillet i Reval. Död 1710 i nämnda stad. Gift med Anna Wistinghausen, född 1666, död 1710, dotter av köpmannen Christoffer Wistinghausen.

Barn:

 • Catharina Agneta, född 1687, död 1693.
 • Anna Margareta, född 1688, död 1693.
 • Johan Christoffer, född 1690, död 1693.
 • Benedikt, döpt 1692-05-17 i Reval, liksom de följande syskonen, död 1693.
 • Johan, döpt 1693-12-13, död 1710.
 • Herman, döpt 1695-02-21, död s. å.
 • Gotthard, döpt 1696-05-18, död 1710.
 • Agneta Catharina, döpt 1698-02-02, död ung.
 • Anna Dorotea, döpt 1700-01-01, död ung.
 • Carl Herman, döpt 1701-10-07, död ung.
 • Gertrud Elisabet, döpt 1703-04-25. Gift 1722-10-16 i Reval med Wilhelm Johan Wrede.

TAB 18

Gotthard (son av Gotthard von Vegesack, tab 11), född 1608-07-07 i Reval. Borgmästare i Riga. Svensk burggreve därst. Död 1687-07-21 i nämnda stad. Gift 1:o med Anna Vegesack, död 1658, dotter av Tomas Vegesack och Margareta Wydenbrock. Gift 2:o 1650 med Anna Becker, död 1660, dotter av Vilhelm Becker. Gift 3:o 1661 med Anna Dreiling i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådsherren i Riga Joakim Rennenkampff), döpt 1629-06-30 i Riga, död där 1665-02-07, dotter av rådsherren i nämnda stad Melchior Dreiling och Margareta Fuchs.

Barn:

 • 1. Tomas, född 1640-08-14 i Riga. Stadssekreterare därst. 1679. Översekreterare 1683. Borgmästare och burggreve i nämnda stad 1701. Död barnlös 1715-03-18. Gift med Gertrud Hahnenfeldt, född 1660. Död 1726.
 • 3. Gotthard, född 1661. Köpman. Död 1710. Se Tab. 19
 • 3. Anna, född 1663, död 1664.

TAB 19

Gotthard (son av Gotthard, tab 18), född 1661-12-02. Köpman i Riga och ålderman för stora gillet därst. Död 1710-08-02 i nämnda stad i pesten. Gift 1685-07-09 med Anna von Schultz, född 1664-07-07, död 1710-07-10 i Riga i pesten, dotter av rådsherren i nämnda stad Eberhard von Schultz och Margareta Kempe.

Barn:

 • Gotthard, född 1686. Borgmästare. Död 1764. Se Tab. 20
 • Margareta, född 1689-05-10, död ogift 1710-08-14 i Riga i pesten.
 • Claes, född 1693-06-03, död 1710-07-30 i Riga i pesten.

TAB 20

Gotthard (son av Gotthard, tab 19), född 1686-04-15 i Riga. Rådsherre i nämnda stad 1724. Borgmästare därst. 1746-08-21. Äldste borgmästare och landtvogt. Död 1764-08-30 i Riga. Gift där 1720-06-21 med Catharina Hahnenfeldt, född 1700-07-23, död 1757-07-07, dotter av rådsherren i Riga Bruno Hahnenfeldt och Catharina Christiani.

Barn:

 • Anna Gertrud, född 1721-09-21, död ogift 1775-12-29. Hon visade tidigt håg för teckning och utförde en vapenbok över livländska adeln, innehållande 396 vapen, vilken förvaras på riddarhuset i Riga.
 • Gotthard, född 1723. Rådsherre. Död 1792. Se Tab. 21
 • Carl Eberhard, född 1727. Köpman. Död 1783. Se Tab. 23
 • Johan August, född 1728-08-04 i Stockholm. Rysk kapten. Död ogift 1794-12-11.
 • Fredrik Vilhelm, född tvilling, döpt 1730-07-20 i Stockholm, död 1732-03-30.
 • Didrik Vilhelm, född tvilling, döpt 1730-07-20 i Stockholm, död 1747-03-26.
 • Catharina Beata, född 1732-06-11, död 1739-02-07.
 • Georg Ludvig, född 1733. Hovråd. Död 1794. Se Tab. 24
 • Anton Ulrik, född 1735. Stadssekreterare. Död 1778. Se Tab. 48.
 • Bruno Conrad, född 1736-11-28, död 1737-08-26.
 • Gustaf Reinhold, född 1742-01-08, död 1744-04-01.

TAB 21

Gotthard (son av Gotthard, tab 20), född 1723-06-07 i Riga. Rådsherre i nämnda stad 1762. Obervogt därst. 1782. Död 1792-08-11 i Riga. Gift 1:o 1755-05-25 med Catharina Andreæ, född 1735-12-26, död 1758-04-19, dotter av borgmästaren i Riga Georg Christoffer Andreæ och Anna Catharina von Wiedau. Gift 2:o 1761-01-11 med den första fruns syster Anna Margareta Andreæ, född 1739-10-08, död 1809-12-19.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1756-02-25 i Riga, liksom syskonen, död där 1758-07-15.
 • 1. Gotthard, född 1757. Rådsherre. Död 1818. Se Tab. 22
 • 1. Anna Margareta, född 1758-03-31, död 1821-05-26. Gift 1774-12-18 med majoren i rysk tjänst baron Hans von Fersen, till Metzküll, död 1811-12-25.

TAB 22

Gotthard (son av Gotthard, tab 21), till Kleistenhof i Dünamünde socken, Livland. Född 1757-04-14 i Riga. Rådsherre i nämnda stad. Kassadeputerad. Död 1818-10-05. Gift 1:o 1787 med Eva Maria von Blankenhagen, född 1769-04-06 i Riga, död 1789-05-06, dotter av Peter Henrik von Blankenhagen och Eva Maria von Grote. Gift 2:o 1791 med sin kusin Catharina Antonie von Vegesack, född 1769-09-12, död 1844-03-09, dotter av Anton Ulrik von Vegesack och Catharina Sofia Stöver.

Barn:

 • 1. Eva Maria, född 1789-04-30, död 1864-02-27 Raiskum Gift 1808-01-28 med sin faders kusin, livländska lantrådet Otto Georg von Vegesack, född 1770, död 1851.
 • 2. Catharina Sofia, född 1792-01-16, död 1868-12-28. Gift 1813-12-16 med lantrådet i Livland Alexander von Rennenkampff, till Uelzen, död 1869.
 • 2. Anna Margareta, född 1793-03-11, död ogift 1859-10-12.
 • 2. Antonie Carolina, född 1795-03-18, död ogift 1855-04-06.
 • 2. Fredrika Henriette, född 1797-12-10, död 1864-11-27 i Mitau. Gift 1822-04-27 i Riga med riksbankstjänstemannen i sistnämnda stad, kollegieassessorn Harald Ludvig Otto von Brackel, född 1796-04-29 i Dorpat, död 1851-01-22 i Riga.
 • 2. Vilhelmina Gotthardina, född 1804-02-25, död 1885-11-03. Gift 1826-04-29 med hovrådet Johan Peter von Loewenberg, död 1827.

TAB 23

Carl Eberhard (son av Gotthard, tab 20), född 1727-06-26 i Stockholm. Köpman i Riga. Ålderman för stora gillet i nämnda stad. Död där 1783-05-25. Gift 1770-01-07 med Anna Fredrika Barber, född 1752-09-27, död 1830-04-21, dotter av borgmästaren i Riga Fredrik Barber och Anna Catharina Schick.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1771-11-05 i Riga, liksom syskonen, död 1840-10-30 i Mitau. Gift 1790-11-14 i förstn. stad med generalen av kavalleriet friherre Gerhard Conrad Casimir Meijendorff von Yxkull, född 1749, död 1813.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1773-06-19, död s. å. i juli.
 • Carolina Fredrika, född 1775-10-15, död 1785-12-00.
 • Vilhelmina Gertrud, född 1780-02-10, död s. m.
 • Fredrik Gotthard, född 1782-01-09, död s. å. i april.

TAB 24

Georg Ludvig (son av Gotthard, tab 20), till Roperbeck med Maikendorf i Ubbenorms socken, Livland, vilket han köpte 1779-06-23. Född 1733-08-19. Oberlandgerichtsassessor. President i guvernementsmagistraten i Riga. Livländskt hovråd. Död 1794-07-07 i nämnda stad. Gift 1767-12-12 med Ottiliana Helena von Gersdorff, född 1749-06-07 i Reval, död 1825-04-08 i Fellin som abbedissa för adliga jungfrustiftet därst., dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik von Gersdorff, och Johanna Charlotta Christina von Wrangell.

Barn:

 • Carl Gotthard, född 1768. Hovrättsassessor. Död 1814. Se Tab. 25.
 • Otto Georg, född 1770. Lantråd. Död 1851. Se Tab. 46
 • Johanna Catharina Barbara, född 1771-04-16, död ogift 1831-11-14.
 • Salomon Fredrik, född 1772-04-21, död 1773-06-16.
 • Eleonora Christina Elisabet, född 1774-11-16, död ogift 1845-03-02.
 • Catharina Dorotea, född 1776-01-11, död 1781.
 • Amalia Helena, född 1777-03-03, död 1817-12-23 i Viborg. Gift där 1804-03-31 med ryska verkl. statsrådet Gustaf Vilhelm Ladau, från vilken hon 1817-04-16 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1765, död 1833.
 • Anna Margareta, född 1779-02-28, död 1780-08-00.
 • Gertrud Agneta, född 1780-04-06, död 1784.
 • Anna Fredrika, född 1781-04-30 på Roperbeck, död 1863-09-03 på Odsen. Gift 1806-05-25 med generalsuperintendent en i Livland Gustaf Reinhold von Klot-Heydenfeld, född 1780-10-18 i Radock, död 1855-10-18.
 • Gotthard, född 1783-04-05, död ogift 1846-03-30.

TAB 25

Carl Gotthard (son av Georg Ludvig, tab 24), till Roperbeck med Maikendorf i Ubbenorms socken, Livland, vilket han försålde 1803-12-31. Född 1768-11-07 i Riga. Assessor vid hovrätten i Dorpat. Död 1814-02-23 i sistnämnda stad. Gift 1798-11-18 med Johanna Margareta Pierson of Balmadis, från vilken han blev skild, född 1779, död 1838, dotter av köpmannen i Riga James Pierson of Balmadis och Engel Maria Trompovski.

Barn:

 • Pauline, född 1800-03-30, död ogift 1879-09-19.
 • Constance, född 1801, död 1803-01-14.
 • Alexander Gotthard, född 1803. Kreisgerichtssekreterare. Död 1888. Se Tab. 26.
 • Teodor Ludvig, född 1805. Pastor. Död 1878. Se Tab. 37.
 • Carl Otto, född 1807. Läkare. Död 1870. Se Tab. 43
 • Ottilia, född 1809-11-09, död 1810-03-18.
 • Dorotea Elisabet, född 1810-02-20, död 1820.

TAB 26

Alexander Gotthard (son av Carl Gotthard, tab 25), född 1803-11-30. Kreisgerichtssekreterare i Riga. Ägde Poikern och Badenhof i Ubbenorms socken, Livland. Död 1888-06-02 i Mitau. Gift 1830-07-16 med Sofie von Strokirch, född 1804-10-01, död 1891-08-00, dotter av ryttmästaren Carl Johan von Strokirch, och hans 2:a fru Carolina Amalia von Trotta, genannt Treyden.

Barn:

 • Carl Alexander, född 1831. Godsägare. Död 1893. Se Tab. 27.
 • Alexander, född 1833. Hovrättsadvokat, död 1903. Se Tab. 32
 • Ernst, född 1836-06-28, död 1849-02-21.
 • Vilhelmina Johanna, född 1838-02-26 på Würzenberg i Ubbenorms socken, död 1923-09-27 i Bergfelde vid Berlin. Gift 1865-08-04 med Carl Otto Johan von Transehe, till Wattram, född 1830-10-09, död 1878-07-22.
 • Helena Ottiliana, född 1839-12-20, död 1845-08-06.
 • Matilda Louise, född 1843-02-15, död s. å. 27/5.
 • Paul Ludvig, född 1846. Landgerichtsassessor. Död 1922. Se Tab. 35.
 • Agnes Carolina, född 1848-04-27 på Würzenberg, död 1875-06-16 på Norra Wrangelshof. Gift 1873-01-30 i Riga med Nikolaus von Transehe, till Wrangelshof, född 1842-10-08, mördad 1919-05-22 i Riga.

TAB 27

Carl Alexander (son av Alexander Gotthard, tab 26), född 1831-07-28 i Lemsal. Ägde Poikern och Badenhof. Död 1893-07-15 på Poikern. Gift 1858-11-18 i Lemsal med sin kusin Louise Charlotta von Vegesack, född 1838-06-20 i Lemsal, död 1932-03-25 Obsendorf doktorn Carl Otto von Vegesack och Marta Charlotte Julie von Aderkas.

Barn:

 • Carl Alexander Otto, född 1861. Godsägare. Se Tab. 28.
 • Sofia Charlotta Eva, född 1862-10-06.
 • Ernst Alexander Roderich Roland, född 1864. Godsägare. Död 1932. Se Tab. 31.
 • Helena Ottilia Pauline, född 1868-06-06 på Poikern. Gift 1892-06-01 med Roderik von Transehe, till Wattram, född 1866-06-04.

TAB 28

Carl Alexander Otto (son av Carl Alexander, tab 27), född 1861-04-14 Badenhof Äg. Obsendorf i Schlesien. Gift 1:o 1884-10-21 på Wachau med Wilhelmina Christiane Margareta Weinschenk, född 1864-01-17 på Wachau, död 1911-04-11 på Obsendorf, dotter av Ferdinand Wilhelm Weinschenk, till Wachau, och Augusta Doris Franziska Pusch. Gift 2:o 1917-11-05 på Niederstruse med Charlotta Hedvig Alexandra Margareta (Lotta) von Ploetz, född 1887-09-26 i Berlin, dotter av Artur von Ploetz, till Deuthin i Pommern, och friherrinnan Charlotta von Seydlitz.

Barn:

 • 1. Barbara Sofia Doris Louise, född 1885-07-11 på Badenhof. Gift 1905-03-01 i Breslau med Wilhelm von Transehe-Roseneck, till Neu Bewershot, född 1876-07-21.
 • 1. Ursula Augusta, född 1886-07-25 på Badenhof. Gift 1910-10-18 i Breslau med domänförpaktaren, kaptenen i reserven Günther Franzki.
 • 1. Carl Kurt Heise, född 1889-10-13 på Bewersdorf. Stupade ogift under världskriget 1914-08-27 vid Martincourt.
 • 1. Werner Carl Alexander Otto, född 1894. Löjtnant. Död 1934. Se Tab. 29.
 • 1. Carl'' Erik Alexander Otto, född 1896. Löjtnant. Se Tab. 30.
 • 2. Albrecht Carl Alexander Otto, född 1918-09-20 i Breslau.
 • 2. Alexander Otto Carl Dieter Artur, född 1920-04-09 i Breslau.

TAB 29

Werner Carl Alexander Otto (son av Carl Alexander Otto, tab 28), född 1894-08-10 på Kuchendorf. Preussisk löjtnant i reserven. Död 1934-01-31 i Breslau. Gift 1929-04-17 i Leuthen med grevinnan Maria Elisabet Charlotta Magdalena Sofia Frida Gertrud Carmer, född 1904-12-13, dotter av generallantdirektören i Schlesien greve Carl Canner och friherrinnan Charlotta von Berlichingen.

Barn:

 • Carl-Heise, född 1930-01-29 i Breslau, liksom brodern.
 • Peter, född 1931-07-09.

TAB 30

Carl'' Erik Alexander Otto (son av Carl Alexander Otto, tab 28), född 1896-02-04 Kuchendorf Löjtnant i preussisk tjänst. Förvaltare vid Wernersdorf i kretsen Breslau i Schlesien. Gift 1928-03-05 i Breslau med Edit Charlotta Margareta von Ploetz, född 1907-11-15 i Breslau, dotter av Fredrik von Ploetz, till Deuthin, och Margareta von Kelmiz.

Barn:

 • Carl-Albrecht Fredrik Alexander Otto Sylvester, född 1928-12-31 i Breslau.
 • Monika Margareta Charlotte, född 1930-04-03 på Dollendzin.

TAB 31

Ernst Alexander Roderich Roland (son av Carl Alexander, tab 27), född 1864-08-24 Folkern Ägde Poikern och Badenhof. Död 1932-03-09 i Lignitz. Gift 1904-07-26 med sin kusin Sofia Johanna Charlotta Carolina (Cara) von Transehe-Roseneck, född 1875-04-03, död 1927-08-13 i Lignitz, dotter av Nikolaus von Transehe-Roseneck, till Wrangelshof, och Agnes Carolina von Vegesack.

Barn:

 • Carl Nikolaus Ernst, född 1906-05-20 i Riga.
 • Agnes Louise, född 1908-01-24.

TAB 32

Alexander (son av Alexander Gotthard, tab 26), till Kegeln och Rosenblatt, båda i Papendorfs socken, Livland. Född 1833-01-27 i Lemsal. Landgerichtsassessor i Livland. Hovrättsadvokat i Dorpat. Död 1903-11-09 på Kegeln. Gift 1863-08-05 med sin kusin och sin broders svägerska Sofia Maria von Vegesack, född 1843-03-24 Neu-Salis doktorn Carl Otto von Vegesack och Marta Charlotte Julie von Aderkas.

Barn:

 • Robert Alexander, född 1864. Godsägare. Se Tab. 33
 • Ottilia Charlotta Sofia, född 1866-05-08, död 1872-10-21 på Kegeln.
 • Berta Maria Ottilia, född 1869-05-27.
 • Agnes Vilhelmina Louise, född 1871-01-18.
 • Louise (Lucy) Elisabet Pauline, född 1873-12-02.
 • Wilhelm August, född 1877-09-01 på Kegeln, död ogift 1902-04-19.

TAB 33

Robert Alexander (son av Alexander, tab 32), född 1864-11-19 i Riga. Äg. Waldau och Kegeln. Gift 1895-08-09 i Riga med Elise Matilda Louise Olga Alma von Transehe-Roseneck, född 1869-03-09 i Dresden, dotter av godsägaren Gustaf Wilhelm Rembert Rudolf von Transehe-Roseneck, till Erlaa, och friherrinnan Anna Augusta Dorotea Schultz von Ascheraden.

Barn:

 • Dorotea Alma Birgitta, född 1897-02-06 i Bolwa. Gift 1918-12-22 i Riga med kaptenen Benno Constanz Alexander von Heineccius.
 • Alma Sofia Eva, född 1901-07-28 på Waidau. Gift 1925-05-05 Staffelstein
 • Alexander Rüdiger Robert, född 1904-04-29 på Waidau.

TAB 34

Rudolf Roderich Robert (son av Robert Alexander, tab 33), född 1898-02-22 Waidau Agronom. Gift 1924-03-01 på slottet Bochstadt i Timringen med friherrinnan Annette Julia Myra von Münchhausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1913-10-07 i Harres, Sachsen-Meiningen, med sachsiska kammarherren Emanuel Wilhelm Edvard Hans von Vignau, från vilken hon 1923-12-11 blev skild, född 1869-06-23 i Berlin), född 1889-11-22 i Berlin, dotter av löjtnanten och sachsiska kammarherren friherre Moritz Herman August Edvard von Münchhausen och Annette Estep.

Barn:

 • Juanita Veronika Maria, född 1925-01-25 i Berlin.

TAB 35

Paul Ludvig (son av Alexander Gotthard, tab 26), till Zennhof i Kurland. Född 1846-03-30 på Würzenberg i Ubbenorms socken, Livland. Landgerichtsassessor. Död 1922-08-10 på Gr. Potrems i Mecklenburg. Gift 1873-05-23 med Sofia von Bichler, född 1848-10-08, död 1901-07-02, dotter av livländska regeringsrådet Christoffer Alexander Melchior von Richter och friherrinnan Marta Helena Eugenia von Rudberg, nr 98.

Barn:

 • Helena Elsa, född 1874-04-14 i Riga.
 • Agnes, född 1876-02-09, död s. å. 2/8.
 • Maria Lina, född 1877-07-28 på Zennhof, död ogift 1914-10-15.
 • Alexandrine Augusta, född 1878-11-02 på Zennhof, död ogift 1919.
 • Sofia Louise, född 1880-05-11 på Zennhof.
 • Alexander Gotthard, född 1882-08-26, död ogift 1917-09-26 i Taschkend.
 • Senta Carolina, född 1886-01-12 på Zennhof.

TAB 36

Teodor Reinhold (son av Paul Ludvig, tab 35), född 1884-02-11 i Mitau. Jägmästarexamen i Livland. Överflyttade till Sverige. Arrenderade under sitt första giftermål Toftaholm i Dörarps socken Kronobergs län. Gift 1:o 1909-07-29 i Bergunda kyrka Kronobergs län med grevinnan Märta Sigrid Carolina Posse, från vilken han 1920-11-03 blev skild, född 1888-05-03 på Asa i likanämnd socken Kronobergs län, dotter av godsägaren greve Knut Arvid Posse, och friherrinnan Sigrid Elisabet Carolina Gustafsdotter Leijonhufvud. Gift 2:o 1927-07-19 på slottet Tiefenau i Sachsen med Eva Rose Schreiber, född 1906-03-11 i Torgau, dotter av fabriksägaren Conrad Schreiber och Else Jacobitz.

Barn:

 • 1. Benita Sofie, född 1917-11-21 i Växjö.
 • 2. Christa Else, född 1928-05-07 i S:t Peter, Slesvig.

TAB 37

Teodor Ludvig (son av Carl Gotthard, tab 25), till Blumbergshof i Palzmars socken, Livland. Född 1805-05-21 Wilkenhof Pastor i Salis 1836–1850. Död 1878-01-04 på Blumbergshof. Gift 1:o 1832-01-08 med Anna von Klot-Heydenfeld, född 1810-07-08, död 1836-08-20, dotter av kretsdomaren i Riga Magnus Ernst Reinhold von Klot-Heydenfeld, till Puikeln, och Olympia Christina de Possiet. Gift 2:o 1838-12-29 i Lemsal med Anna Johanna Agnes von Frey, född 1815-12-29, död 1880-04-20, dotter av Ernst Reinhold von Frey, till Odsen, och Margareta von Wilcken.

Barn:

 • 1. Maria, född 1833-01-05 Puikeln Gift 1856-11-14 med sin svåger Henrik von Zoeckell, till Mehrhof, i hans 2:a gifte, död 1891.
 • 1. Olga, född 1834-09-23 på Puikeln, död 1855-03-10. Gift 1854-07-07 med Henrik von Zoeckell, till Mehrhof, i hans 1:a gifte, död 1891.
 • 1. Annette Emma, född 1836-08-03, död ogift 1917.
 • 2. Julie Adeline, född 1842-12-26 i Salis prästgård, död i S:t Petersburg. Gift 1868-05-21 med sin halvsvåger Henrik von Zoeckell, till Mehrhof, i hans 3:e gifte, död 1891.
 • 2. Otto Gotthard, född 1844. Kretsdeputerad. Död 1900. Se Tab. 38.
 • 2. Harry Oskar, född 1846-07-12 i Salis prästgård. Överflyttade till Nordamerika. Död ogift.

TAB 38

Otto Gotthard (son av Teodor Ludvig, tab 37), till Blumbergshof i Palzmars socken, Livland. Född 1844-12-27 i Salis prästgård. Ordnungsrichter och kreisdeputerad i Livland. Livländska kreditsocietetens råd. Död 1900-12-21 i Riga. Gift 1874-12-17 Orellen

Barn:

 • Wally Isabella Johanna Maria, född 1875-09-04, död 1879-04-26.
 • Adda Maria Jenny Isabella, född 1876-08-09, död 1879-04-06.
 • Gotthard Heise Teofil Ernst, född 1878-03-15 i Wolmar. Ägde Blumbergshof samt Fistehlen i Sissegals socken, Livland. Mördad barnlös 1919-03-14 av bolsjevikerna. Gift 1909-04-04 i Riga med Erika Vilhelmina von Klot-Heydenfeld, från vilken han 1915 blev skild, född 1884-05-21 i Riga, dotter av livländska ridderskapets räntmästare August von Klot-Heydenfeld och Berta Elisabet von Schrenk.
 • Manfred Baltasar Henrik Teofil, född 1879. Filosofie doktor. Se Tab. 39.
 • Arved Edvard Gaston Teofil, född 1880. Filosofie doktor. Se Tab. 40.
 • Leonie Wally Adda Isabella, född 1881-10-10, död 1882-03-14.
 • Herbert Teodor Baltasar Teofil, född 1883-08-08 i Wolmar. Med. doktor.
 • Ernst Wolfram Leopold Teofil, född 1884. Sekreterare. Se Tab. 41.
 • Sigfried Reinhold Benedikt Teofil, född 1888. Skriftställare. Se Tab. 42.
 • Helena (Hella) Maria Wally Isabella, född 1889-12-01 på Blumbergshof. Gift 1915-07-14 i Riga med med. doktorn Ernst Adolf Koch.

TAB 39

Manfred Baltasar Henrik Teofil (son av Otto Gotthard, tab 38), född 1879-08-10 i Wolmar. Filosofie doktor. Äg. Blumbergshof i Palzmars socken, Livland. Gift 1906-05-03 i Riga med sin syssling baronessan (Helga) Emma Elisabet Helene von Campenhausen, född 1881-04-19 Loddiger ätt.

Barn:

 • Helena Renata, född 1907-02-16 i Riga. Gift där 1932-05-18 med med. doktorn Hans Arnold Kastein i Hannover.
 • Adda Leonie, född 1908-11-02 i Riga.
 • Ernst Albrecht, född 1912-01-25 i Riga.
 • Anna Lisa, född 1916-01-13 i Dorpat.

TAB 40

Arved Edvard Gaston Teofil (son av Otto Gotthard, tab 38), född 1880-08-17 i Wolmar. Filosofie doktor i Göttingen 1907. Assistent vid bergsskolan i Clausthal 1908–1910. Chef för försöksstationen i Thoma i Estland 1911–1914. Deltog i världskriget på rysk sida 1914–1917 som reservofficer 1914–1915 vid kejsarinnan Alexandra Feodorovnas livgardesulanregemente, 1916–1917 vid Paulogradska livhusarregementet kejsar Alexander III. RRS:tAO4 och 3kl och S:tStO3kl. Deltog 1919 som frivillig i Judenitj' armé mot bolsjevikerna. Chef för metallografiska laboratoriet i Munkfors under Uddeholms aktiebolag sedan 1920. Jordfäst och gravsatt i Munkfors. Gift 1911-04-12 i Karlstads domkyrka med stiftsjungfrun Inga Helena Charlotta af Segerström, född 1887-10-03 i Karlstad, dotter av stationsinspektoren Valdemar af Segerström, och Helena Ottilia Kaijser.

Barn:

 • Barbro, född 1912-04-13 i Dorpat. Socionom. Gift 1940 med docenten filosofie dr Sven Ulric Adalvard Palme född 1912-05-25. Professor.
 • Inga Britta (Bitti), född 1913-12-04 på Seili-Thoma i Estland. Filosofie magister (Stockholm). Direktör i Industriens bostadsförening 1955-04-00. Filosofie magister examen vid universitetet i Stockholm 1966.
 • Thomas Lars Heise, född 1928-08-18 i Munkfors. Se Tab. 40A

TAB 41

Ernst Wolfram Leopold Teofil (son av Otto Gotthard, tab 38), född 1884-09-24 i Wolmar. Sekreterare vid livländska lantrådskollegiet. Efter världskriget bosatt i Tyskland. Försäkringsdirektör i Greifswald. Gift 1915-06-18 i Riga med baronessan Irene Mary Bertha von Foelckersahm, född 1892-06-30, dotter av baron August von Foelckersahm, till Friedrichswald, och Anna Clapier de Colongues.

Barn:

 • Anna Gisela, född 1916-02-29 i Dorpat, liksom brodern.
 • Ernst Ruprecht, född 1917-05-15.

TAB 42

Sigfried Reinhold Benedikt Teofil (son av Otto Gotthard, tab 38), född 1888-03-08 Blumbergshof Skriftställare och journalist. Gift 1915-02-16 i Stockholm med Clara Elisabet Nordström, född 1886-01-18 i Karlskrona, dotter av provinsialläkaren Adolf Ludvig Nordström och hans 2:a fru Betty Håkansson.

Barn:

 • Isabel Beatrice, född 1917-04-01 i Berlin-Schönberg. Gift 1:o 1940-12-21 med Georg Friedrick Häussler, Tyskland, skilsmässa.
 • Karin Bengta Ginevra, född 1920-06-12 i München, död s. å. 18/6.
 • Gotthard Ludvig Tomas, född 1923-10-15 i Weissenstein bei Regen i Bayern.

TAB 43

Carl'' Otto (son av Carl Gotthard, tab 25), född 1807-04-04 Wilkenhof Med. doktor. Läkare i Lemsal. Död 1870-06-07 i Riga. Gift 1837-08-17 med Marta Charlotte Julie von Aderkas, född 1816-04-11, död 1848-12-04 Neu-Salis

Barn:

 • Louise Charlotta, född 1838-06-20 i Lemsal, död 1932-03-25. Gift 1858-11-18 med sin kusin, godsägaren Carl Alexander von Vegesack, född 1831, död 1893.
 • Robert Reinhold, född 1839-12-30, död 1843-11-10.
 • Otto Carl, född 1841. Godsägare. Död 1902. Se Tab. 44.
 • Sofia Maria, född 1843-03-24 på Neu-Salis, död 1914-07-19 Kegeln Gift 1863-09-05 med sin kusin, hovrättsadvokaten Alexander von Vegesack, född 1833, död 1903.
 • Vilhelm Alfred, född 1844-12-04, död 1848-07-11.
 • Reinhold Leopold, född 1847-03-16 på Neu-Salis. Ägde nämnda egendom. Död där barnlös 1895-06-07. Gift 1875-02-20 med sin broders svägerska Augusta von Klot-Heydenfeld, född 1848-04-14, död 1922-02-27 Lahnhof

TAB 44

Otto Carl (son av Carl Otto, tab 43), född 1841-07-27 Poikern Ägde Lindenhof, sedan Lahnhof i nämnda socken. Död 1902-01-17 på Lahnhof. Gift 1870-09-26 med Juliana Olympia von Klot-Heydenfeld, född 1846-11-16, död 1908-10-26, dotter av Reinhold Johan von Klot-Heydenteld, till Puikehir och Pauline von Frey.

Barn:

 • Carl Reinhold Otto, född 1871-07-07 på Neu-Salis, ogift mördad 1919-03-18 i Riga av bolsjevikerna.
 • Erik Heise, född 1873-01-18 på Neu-Salis, död ogift 1899- 29/1 i Moskva.
 • Wilhelm Arnold Helmuth, född 1875-03-22 på Lahnhof, död 1883-04-05 vid Wenden.
 • Reinhold Léon, född 1877. Godsägare. Se Tab. 45

TAB 45

Reinhold Léon (Reinhard) (son av Otto Carl, tab 44) född 1877-05-23 på Lindenhof. Äg. Neu-Salis. Gift 1902-08-12 i Riga med Johanna Marta von Klot-Heydenfeld, från vilken han 1926 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Otto Meyer), född 1881-06-17, dotter av oberrendanten Felix von Klot-Heydenfeld och Märta Krüger.

Barn:

 • Ralf Joakim, född 1904-09-30 på Neu-Salis.
 • Fred Olaf, född 1906-01-09 i Riga. Gift 1932-12-31 med Asta Helene Marta Olga Herrmuth, född 1910-12-10 i Riga, dotter av Karl Alexander August Herrmuth och Helene Melanie von Lessel.
 • Ines Eva Liselotte, född 1908-06-09 i Riga.

TAB 46

Otto Georg (son av Georg Ludvig, tab 24), till Raiskum i Roops socken, Livland. Född 1770-05-14 i Riga. Lantråd i Livland. Död 1851-07-15. Gift 1808-01-28 med sin kusins dotter Eva Maria von Vegesack, född 1789-04-30, död 1864-02-27 på Raiskum, dotter av rådsherren Gotthard, von Vegesack och hans 1:a fru Eva Maria von Blankenhagen.

Barn:

 • Anna Maria, född 1808-10-16, död 1881-01-09 i Baden-Baden. Gift 1832-01-06 i Riga med ryske generalmajoren Paul Andreas von Rennenkampff, född 1792-03-09, död 1857-12-08.
 • Ottilia Vilhelmina, född 1809-08-26, död 1810-03-18.
 • Catharina Elisabet, född 1810-08-28 i Lemburg, död 1885-11-15. Gift 1831-02-20 med med. doktorn Johan August von Sivers, till Kusthof och Randen, född 1796-12-30 på Ensekull, död 1868-04-27 på Alt-Kusthof.
 • Johanna Margareta, född 1812-02-05, död 1886-03-20 i Montreux. Gift 1840-05-17 med riddarhussekreteraren i Riga friherre Goswin Woldemar von Budberg. Nr 98, född 1809, död 1880.
 • Gotthard Georg, född 1813-03-25, död 1814-05-22.
 • Emilia Fredrika, född 1814-05-18, död 1829-07-24.
 • Adam Otto Fredrik, född 1816-11-05, död 1833-05-16.
 • Eva Henriette Liberta, född 1818-07-04, död 1892-10-20. Gift 1839-06-02 med Alexander Carl Erik von Transehe, till Annenhof, född 1814-01-16, död 1875-05-13.
 • Herman Alexander, född 1819-09-21 på Raiskum. Major vid ett ryskt husarregemente. Död barnlös 1891-12-18. Ägde Kleistenhof i Dünamünde socken, Livland. Gift 1845 med Kleopatra Krupenikov, död 1886-03-20 Hannover.
 • Carl Gotthard, död späd.
 • Anna Carolina, född 1821, död 1824.
 • Carl Gotthard, född 1823-07-19 på Raiskum. Ägde nämnda egendom. Död där barnlös 1888-09-24. Gift 1869-05-27 med Louise Elisabet von Sivers, född 1839-06-16, död 1915-05-13.
 • Peter Wilhelm, född 1827-01-21, död 1829-04-09.

TAB 47

Ernst Moritz (son av Georg Ludvig, tab 24), född 1773-07-27, död 1816-04-30. Gift 1803-09-20 med Carolina Elisabet Kroeger, född 1784, död 1850-09-26.

Barn:

 • Alexander Gotthard, född 1804-10-22, död ogift 1877-03-02.
 • Woldemar Christoffer, född tvilling 1805-10-06, död ogift 1829-03-20.
 • Fredrik Julius, född tvilling 1805-10-06, död 1806-12-21.
 • Moritz Otto, född 1807-07-07, död ogift 1874-03-03.
 • Paul Adam, född 1809-09-15, död ogift 1886-08-19.
 • Julius Reinhold, född 1811-02-10, död ogift 1840-01-26.

TAB 48

Anton Ulrik (son av Gotthard, tab 20), född 1735-02-14. Obersekreterare hos rådet i Riga. Död 1778-08-02. Gift 1767-03-20 med Catharina Sofia Stöver, född 1746-03-30, död 1799-11-22, dotter av borgmästaren i Riga Andreas Stöver.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1768-06-02, död s. å. 9/11.
 • Catharina Antonie, född 1769-09-12, död 1844-03-09. Gift 1791 med sin kusin, rådsherren Gotthard von Vegesack i hans 2:a gifte, född 1757, död 1818.
 • Andreas August, född 1772-08-30, död ogift 1847-06-07.

TAB 49

Eberhard (son av Gotthard, tab 19), född 1687-09-04 i Riga. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1713-11-04. Konfirm.fullm. 1715-08-01. Fången av danskarna s. å. i maj. Hemkom 1716-09-00. Majors avsked 1719-06-06. Överflyttade till Tyskland. Död 1754-11-04. Gift 1721-05-18 med Agnes Oesterhold von Zühlen, född 1683-03-01, död 1760-04-01, dotter av mecklenburgska översten Hans Ernst von Zühlen och Anna Maria von Gerstenberg.

Barn:

TAB 50

Fredrik (son av Eberhard, tab 49), till Zuhr i Mecklenburg samt Drönewitz, Bökenitz, Zumwolde, Neuenkirchen och Bentin m. m. i Pommern. Född 1725-10-03 i Korchau i Mecklenburg. Kapten i holländsk tjänst. Överflyttade till Sverige och arrenderade kronobrännerierna 17764. Var vid sin död »chef castelletto» vid nummerlotteriet4. Död 1778-11-10 i Stockholm. Gift 1761-02-26 med Sofia Magdalena von Blücher, född 1741-06-09, död 1830-04-01. Dotter av Ernst Ludvig von Blücher till Sukow och Polmsdorf i Mecklenburg, och Elisabet Oelgard von Blücher, av huset Kittendorf.

Barn:

 • Fredrik Eugen, född 1762-02-18 i Rostock, död ogift.
 • Eberhard Ernst Gotthard, friherre von Vegesack, född 1763. Generallöjtnant. Död 1818. Se friherrliga ätten von Vegesack, tab 1.
 • Barbara Elisabet Eleonora, född tvilling 1764-03-24 på Zuhr, död 1775.
 • Sofia Agnes Gertrud, född tvilling 1764-03-24 på Zuhr. Följde föräldrarna till Sverige. Död ogift 1829-01-05 Olshammar
 • Ludvig Otto Fredrik, född 1765-03-24 på Zuhr. Var dels i svensk, dels i holländsk krigstjänst. Död ogift.
 • Magdalena Fredrika Ulrika, född 1766-05-15 i Wismar.
 • Elisabet Charlotta Augusta, född 1767-08-16 i Wismar, död 1770-05-23.
 • Dagobert Roderik Achilles, född 1769. Major och politiepresident. Död 1850. Se Tab. 51.
 • Melusina Henriette Juliana, född 1770-05-09 i Wismar, död ogift 1862-04-09 i Barth i Pommern.
 • Carl Henrik Emil, född 1771-05-08 i Stralsund.

TAB 51

Dagobert Roderich Achilles (son av Fredrik, tab 50), född 1769-01-14 i Wismar. Major i preussisk tjänst. Politiepresident i Danzig. Död där 1850-06-17. Gift med Fredrika Lesse.

Barn:

 • Bruno, död ogift 1857.

TAB 52

Cæsar Achilles (son av Dagobert Roderich Achilles, tab 51). Krets- och domstolsråd. Död 1850-07-26. Gift med Antonie von Knobelsdorff, född 1816-01-12, död 1899-05-18.

Barn:

 • Anna, född 1841-05-12, död 1887-01-19 på Stangenberg. Gift 1859-11-01 i Marienwerder med preussiska lantrådet greve Henrik Georg Adalbert Max von Rittberg, född 1823-02-17 på Stangenberg, död där 1897-04-24.
 • Gustaf, född 1849, död 1865.

TAB 53

Conrad (son av Gotthard von Vegesack, tab 11), född 1609-09-14. Rådsherre i Hamburg. Död där 1697-10-16. Gift 1:o 1625-11-24 med Anna Maria Coupius, död 1648. Gift 2:o 1652-08-23 med Anna Böstelmann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Gilbert de Voss), död 1658, dotter av Frans Böstelmann.

Barn:

 • 1. Guillaume, född 1638. Kollegiepreses. Död 1697. Se Tab. 54
 • 1. Anna Catharina, född 1639, död 1717-12-27. Gift med postmästaren i Hamburg Johan Baptista Lüders.
 • 1. Bela.
 • 1. Conrad, född 1644. Först i venetiansk, sedan i holländsk tjänst, i vilken han befordrades till major. Stupade 1672-12-23 vid Coeworden (Oberyssel) i Holland.
 • 1. Niklas, född 1646. Licentförvaltare i Hamburg. Död barnlös 1723. Gift med sin kusin Anna Catharina Kochen, dotter av rådsherren i Reval Christoffer Kochen och Elisabet von Vegesack samt syster till burggreven Christoffer Kochen, adlad von Kochen.
 • 1. Antoinette, född 1648, död 1695. Gift med Lydert Widow.
 • 2. Carl Gustaf. Licentförvaltare. Död före 1703. Se Tab. 55.
 • 2. Rudolf, död ung.
 • 2. Johan, död ung.

TAB 54

Guillaume (son av Conrad, tab 53), född 1638. Köpman och preses i de 24 äldstes kollegium i Hamburg. Död 1697-04-21. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Elisabet de Hertoghe, död 1709, dotter av Cornelius de Hertoghe.

Barn:

 • 2. Maria, död 1700-04-15.
 • 2. Elisabet. Gift 1701-07-11 med Johan Clamer.
 • 2. Conrad. Licentförvaltare. Död barnlös 1723-02-07. Gift 1708-12-08 med sin kusin Margareta Cecilia von Vegesack i hennes 1:a gifte, född 1692, dotter av licentförvaltaren Carl Gustaf von Vegesack och Cecilia Eckhoff.

TAB 55

Carl Gustaf (son av Conrad, tab 53). Licentförvaltare i Hamburg. Död före 1703. Gift med Cecilia Eckhoff.

Barn:

 • Margareta Cecilia, född 1692. Gift 1:o 1708-12-03 med sin kusin, licentförvaltaren Conrad von Vegesack, död 1723. Gift 2:o med rådsherren i Hamburg Joakim Reutzel.
 • Teodor. Jurist i Rostock. Död där 1728.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: