:

Schultz von Ascheraden nr 58

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Schultz von Ascheraden nr 58

Adlad 1652-11-09, ej introd. Friherrlig 1674-04-18, introd. 1675, Ätten, som ursprungligen adlades och baroniserades med namnet Schultz, erhöll vid 1765 års riksdag tillstånd att kalla sig Schultz von Ascheraden till skillnad från andra ätter med namnet Schultz och efter stamgodset, slottet Ascheraden i Livland. Detta gods blev fideikommiss 1788-02-02 och innehades av släkten, tills det exproprierades efter världskriget. Förutom ett par medlemmar, som på grund av sin tjänst under kortare tider vistats i Sverige, hava släktmedlemmarna varit bosatta i Östersjöprovinserna och Tyskland. Ätten har i dessa länder skrivit sig Schoultz von Ascheraden. Den immatrikulerades på riddarhusen i Riga under nr 70 och i Estland under nr 289. När den gren av ätten, som härstammade från den adlade, sedermera friherre Martin Schoultz' (så skrev han själv namnet)1 yngre son Martin, vilken gren var bosatt i Pommern, varest den ägde Nehringen m. fl. gods, utdog på svärdssidan 1859 med friherre Ludvig August Carl Schoultz von Ascheraden, erhöll den systerson till honom, Vilhelm Fredrik Ernst von Keffenbrinck (svenska adl. ätten Kewenbrinck, nr 503), som ärvde de ascheradenska godsen, preussisk friherrlig värdighet 1860-06-27 med namnet Keffenbrinck-Ascheraden och med värdigheten knuten till godsen. En annan gren av ätten i Tyskland erhöll 1850-02-28 tillstånd att kalla sig friherre Schoultz von Ascheraden, genannt de Terra.

En yngre broder till Martin Schoultz, kornetten i fransk tjänst Johan Filip Schoultz, född 1621, adlades på samma gång som denne 1652-11-09, men tog icke introduktion. Han gick 1655 i svensk tjänst, deltog i Carl X Gustafs polska krig och avancerade till överstelöjtnant, men bosatte sig efter fredsslutet 1660 i Litauen, varest han kallade sig Szkulteckie. Hans sonson Johan Szkulteckie, född 1688 i staden Orlof i Litauen, gick 1704 i svensk tjänst som underofficer vid dalregementet med namnet von Schultz, utmärkte sig under kriget, särskilt i kalabaliken i Bender och dog 1751 i Stockholm såsom major i exspektans vid Upplands regemente Från 1730-talet skrev han sig von Schoultz. Hans son, tygmästaren vid artilleriet, överstelöjtnanten i armén Fredrik von Schoultz, född 1730, död 1803, hade sonen Carl Gustaf, född 1776, kapten och kommendant Svartholm å. Erhöll efter fredsslutet majors avsked ur svenska armén och bosatte sig i Finland, erhöll där hovråds titel och naturaliserades som finsk adelsman 1840-08-04 samt introducerades på riddarhuset i Finland under nr 206 bland adelsmän. Ätten fortlever talrikt i nämnda land

Schultz von Ascheraden F5800.jpg

TAB 1

Herman Schultz, av en gammal bömisk adlig ätt. Flyktade 1589 på grund av religionsstridigheterna i detta land från sitt slott utanför Prag först till Polen och därifrån till Sverige, varest han gick i konung Johan III:s tjänst. Överstelöjtnant vid infanteriet i Livland 1600. Kommendant i Kokenhusen 1601. Stupade 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm. Han medförde till Sverige sin ende

Barn:

 • Simon Schultz (Schulze), född 1578 i Böhmen. Kapten vid artilleriet. Bevistade Rigas erövring 1621 och blev därefter överstelöjtnant. Erhöll genom konung Gustaf Adolfs brev, dat. Stralsund 1630-11-08 för en fordran som han hade av staten, slottet Ascheraden med därunder lydande gods i Livland i förläning på behaglig tid2. Överste vid artilleriet. Stupade 1633-08-01 i slaget vid Pfaffenhofen. Gift med Anna Margareta von Funcken, död omkr. 1650, dotter av lantdrosten i grevskapet Lippe Johan Heltrich von Funcken och Eva von der Busch samt syster till lantrådet och guvernören på Ösel Rembert von Funcken, adlad von Funcken 1646-06-06 men ej introd. Hon erhöll konfirm. för sig och sina barn på förläningen av Ascheraden 1636-08-31.

Barn:

 • Martin Schoultz, adlad och friherre Schultz, arvherre till Ascheraden, som han vid arvsfördelningen efter modern 1650 tillöste sig av syskonen, varefter han s. å. 29/11 av drottning Christina därå erhöll konfirm. å evärdlig besittning2. Född 1617-06-12. Kapten vid livgardet 1645. Major därst. 1649. Adlad 1652-11-09 men ej introd. Överstelöjtnant vid De la Gardies regemente 1655. Överste för koloniskvadronen i Dünamünde 1659. Kommendant därst. 1661-07-27. Generalmajor s. å. 14/12. Guvernör i Skåne 1674. Friherre s. å. 18/4 (Introd. 1675 under nr 58). General av infanteriet 1679-09-10. Guvernör i Narva och över Keksholms län 1681. Död 1682-03-16 och begraven i Narva. Han köpte2 Langholm 1651 och Salubben 1653-11-15, båda i Ascheradens socken, å vilket senare köp jämte förvärvet av Schillingshof, Borgishof och Stippenhof, alla i nämnda socken, vilka han inlöst till sitt gods Ascheraden, han erhöll förmyndareregeringens konfirm. 1666-10-13. Förvärvade sig även Römershof i nämnda socken, vilket han köpte 1677-07-10. Gift 1:o 1648 med Anna Margareta Zimmerman, död 1664, dotter av burggreven i Riga Lorentz Zimmerman och Catharina Northausen. Gift 2:o 1668 med Elisabet Gertrud von der Brüggen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med livmedikus Adam Hirt, adlad Hirtenberg, död 1663), död 1686 på Römershof, dotter av Eberard von der Brüggen och Margareta von Plettenberg.

Barn:

 • 1. Anna Margareta. Gift med Johan Reinhold von Grothusen.
 • 1. Johan Henrik, född omkr. 1650. Fänrik vid livgardet 1672-07-15. Löjtnant därst. 1674. Kapten 1676. Död ogift sannolikt s. å. (var avgången från regementet 1677) och begraven i Västerås.
 • 1. Gustaf, född 1654. Kapten vid Kronobergs regemente3. Stupade ogift 1677-07-17 i slaget vid Landskrona.
 • 1. Carl Fredrik, född 1656. Lantråd. Död 1728. Se Tab. 2.
 • 1. Martin, född 1660. Generallöjtnant. Död 1730. Se Tab. 31

TAB 2

Carl Fredrik (son av Martin Schoultz, adlad och friherre Schultz, tab 1), till Ascheraden med Langholm samt Römershof och Salubben, alla i Ascheradens socken i Livland. Född 1656. Fänrik vid Hälsinge regemente 1675-04-03. Löjtnant därst. s. å. 30/8. Skall hava blivit överstelöjtnant vid ett infanteriregemente. Lantråd i Livland 1710. Död 1728-10-20. Från honom reducerades Ascheraden med Langhof samt Salubben 1685, men han återfick de två förstnämnda 1710 och det sistnämnda 1723.2 Gift 1:o 16824 med friherrinnan Margareta Cronstierna, död 17084, dotter av översten Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, och Ursula Probsting. Gift 2:o 17114 med Margareta Gertrud de la Barre i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Plater), död4 1725-09-26?, dotter av5 översten Antonius de la Barre, natural. de la Barre 1672-12-16, men ej introd., och friherrinnan Anna Gertrud von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • 1. Martin Henrik, född 1687. Kapten. Död 1736. Se Tab. 3
 • 1. Carl, född 1689. Löjtnant. Död 1741. Se Tab. 4

TAB 3

Martin Henrik (son av Carl Fredrik, tab 2), till Ascheraden med Langholm, som han erhöll i arvskiftet efter fadern 17292. Född 1687. Volontär vid stralsundska intanteriregrt 1705. Fänrik därst. 1707. Löjtnant 1710. Sekundkapten vid Västgötadals regemente 1712-12-24. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom till Livland 1714. Död 1736-05-29. Gift 1:o 1716 med Jakobina von Stackelberg, född 1696, begraven 1717-06-20, dotter av Voldemar von Stackelberg, till Piddul, och baronessan Augusta Sofia von Rosen. Gift 2:o 1719-02-18 med Anna Margareta von Stackelberg, död 1777-10-11, dotter av Berend von Stackelberg, till Poidifer och Kerro, och Agneta Elisabet von Paykull.

 • Barn4:
 • 2. Carl Fredrik, till Ascheraden. Född 1720-01-19. Kadett vid kadettskolan i S:t Petersburg 1742. Kapten i rysk tjänst. Avsked 1745. Lantråd i Livland 1759. Verkade för Livlands intressen i Petersburg 1761–1764. Död barnlös 1782-01-21 på Ascheraden. Han försökte få en av honom utarbetad, på humanare principer fotad »bondelag», som han infört på sina egna gods, antagen för hela Livland, men förslaget väckte det största motstånd och förbittring vid lantdagen 1765.6. Gift 1745-11-22 med Christina Helena von Liphardt, född 1728-05-07, död 1790-04-16, dotter av kaptenen i svensk tjänst, Fredrik Vilhelm von Liphardt, av samma stam som adliga ätten von Liphardt, och Charlotta von Helmersen, av en 1643-08-01 adlad, men ej Introd. ätt.5
 • 2. Agneta Elisabet, född 1722-02-21. Gift 1744-01-27 med majoren i rysk tjänst Reinhold Vilhelm von Klot av huset Heidenfeld, svensk friherre von Klot-Trautwelter 1752-04-20, men ej introd., till majoratet Hohendorf i Pommern, död 1785-01-10 på Hohendorf.
 • 2. Bernhard Henrik, till Ascheraden, som han ärvde efter äldre broderns död, men snart sålde till sin kusin, kaptenen friherre Helmich Fredrik Schoultz von Ascheraden2. Född 1727-02-08. Generalmajor i rysk tjänst. Död barnlös 1797-12-15. Gift med friherrinnan Sofia Charlotta von Schoenaich i hennes 2:a gifte (gift 1:o med preussiska statsministern N. N. von Borck), död 1807-08-17.

TAB 4

Carl (son av Carl Fredrik, tab 2), till Römershof och Salubben, båda i Ascheradens socken i Livland. Född 1689. Löjtnant i konung Stanislai av Polen tjänst. Död 1741-07-27. Gift 1713 med Maria Elisabet von Eichler, född 1693, död 1760-04-06 på Krüdenershof, dotter av advokatfiskalen i Dorpats hovrätt Emanuel von Eichler, adlad von Eichler 1695-01-18, men ej introd.5

Barn:

 • Gertrud Vilhelmina, död 1772-08-22. Gift 1744-07-06, med kornetten Vilhelm Henrik Reinhold von Albedyl.
 • Agneta Charlotta, död 1757. Gift med löjtnanten Bernhard Vilhelm von Rehbinder.
 • Helmich Fredrik, född 1721. Kapten. Död 1794. Se Tab. 5
 • Renata Lovisa, död 1806. Gift 1752-05-00 med friherre Christian Reinhold von Vietinghoff, genannt Scheel.
 • Sofia Margareta, född 1726, död 1798-12-07. Gift 1747-11-06 med livdrabanten friherre Ulrik Carl Koskull, född 1722, död 1754.
 • Anna Rosina, född 1727-03-31, död 1803-03-02. Gift 1746-05-19 med löjtnanten Herman Johan von Radingk, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1724-04-10, död 1790-09-20.
 • Emanuel, född 1729. President. Död 1803. Se Tab. 18
 • Carl Henrik, född 1730. Kapten. Död 1796. Se Tab. 19
 • Simon Reinhold, född 1734. Löjtnant. Död 1812. Se Tab. 21.
 • Martin Gustaf, född 1738. Löjtnant och assessor. Död 1808. Se Tab. 30.

TAB 5

Helmich Fredrik (son av Carl, tab 4), till Römershof och Salubben m. m., som han tillöste sig av syskonen vid arvskiftet efter modern 1761-06-24 samt Ascheraden med Langholm, som han köpte av sin kusin generalmajoren friherre Bernhard Henrik Schoultz von Ascheraden samt 1788-02-02 stiftade till fideikommiss2. Född 1721-08-25. Kapten i rysk tjänst. Död 1794-02-20. Gift 1748-08-05 med Charlotta Dorotea von Berg, född 1725-07-23, död 1796-02-28, dotter av lantrådet Gotthard Vilhelm von Berg, till Erlaa.

Barn:

 • Gotthard Fredrik Martin, född 1750-11-29. Adjutant vid Kargapolska regementet i rysk tjänst 1767. Dödsskjuten 1769 i en skärmytsling vid staden Coucke i Stor-Polen.
 • Helena Maria, född 1751-11-28, död 1801-10-11. Gift 1:o 1775-06-26 med kaptenen Carl Gotthard Berens von Rautenfeld, född 1743-05-01. Gift 2:o 1796-09-19 med översten Martin von Kellen.
 • Magnus Johan, född tvilling 1754. Överste. Död 1819. Se Tab. 6.
 • Otto Gustaf, född tvilling 1754-08-11, död några veckor gammal.
 • Carl Reinhold, död 1761-04-23.
 • Ludvig Emanuel, född 1757. Major i rysk tjänst. Hovråd. Död ogift 1831-06-24. Han innehade efter äldre broderns död 1819 fideikommisset Ascheraden med Langholm.
 • Otto Reinhold Gustaf, född 1759-10-22, död 1761-02-03.
 • Christoffer, född 1761. Hovråd. Död 1830. Se Tab. 7
 • August Leonard, född 1762. Major. Död 1835. Se Tab. 11.
 • Fredrik Reinhold, född 1766. Lantråd. Död 1833. Se Tab. 16.

TAB 6

Magnus Johan (son av Helmich Fredrik, tab 5), till Ascheraden med Langholm, vilket gods han erhöll 1788-02-02 av fadern som fideikommiss2. Född tvilling 1754-09-11. Överste i rysk tjänst. RRS:tGO. Död 1819-04-08. Gift 1789-02-08 med sin kusin, friherrinnan Carolina Vilhelmina Henriette Schoultz von Ascheraden, född 1773, dotter av löjtnanten och assessorn friherre Martin Gustaf Schoultz von Ascheraden och Lisette von Liphardt.

Barn:

 • Elisabet Caroline Charlotte Vilhelmine, född 1792-02-07, död 1821. Gift 1817-08-10 med sin morbroder, överstelöjtnanten friherre Carl Vilhelm Henrik Schoultz von Ascheraden, född 1774, död 1821.
 • Bernhard Gustaf Gotthard Fredrik, döpt 1796-12-13, död 1798-12-09.
 • Ludvig, döpt 1801-03-04, död före fadern.
 • Maria Adelaide, döpt 1802-07-25.
 • Carl Fredrik Martin, född 1809-07-23, död 1813-11-02.

TAB 7

Christoffer (son av Helmich Fredrik, tab 5), född 1761-01-21. Ryskt hovråd 1786. Avsked 1795. Oberlandgerichtsassessor i Livland. Död 1830-05-01. Gift 1793-08-26 med Eva Catharina (Ebba) von Funcken, född 1762-12-29, död 1847-01-22, dotter av ordnungsrichtern Rembert von Funcken, av en adlad, men ej introd. ätt, och Christina von Ceumern, likaledes av en adlad, men ej introd. ätt.5

Barn:

 • Rembert Fredrik Bernhard, född 1794. Hovrättsassessor. Död 1859. Se Tab. 8.
 • Charlotta Sofia Eleonora, född 1796-07-07, död 1881-09-20. Gift 1822-08-25 med assessorn Edvard Gustaf Johan von Transehe, till Erlaa, av en adlad, men ej introd. ätt5, född 1800-07-21. Död 1860-02-11.
 • Christina Augusta Elisabet, född 1797-08-14, död 1877-03-28. Gift 1827-11-20 med Leonard von Transehe, född 1795-11-19, död 1868-10-01.
 • Helena Ulrika Gertruda Amalia, född 1799-11-04, död ogift 1870-06-20.

TAB 8

Rembert Fredrik Bernhard (son av Christoffer, tab 7), född 1794-12-28. Assessor i livländska hovrätten. Död 1859-10-07. Han innehade efter farbroderns död 1831 fideikommisset slottet Ascheraden med Langholm i Ascheradens socken i Livland. Gift 1819-12-12 med Margareta Fredrika von Anrep, född 1797-03-03, död 1846-05-19, dotter av majoren Otto Johan von Anrep och friherrinnan Margareta Eleonora von Fersen.

Barn:

 • Otto Christoffer Ernst, född 1820-06-09. Kreisgerichtsassessor. Innehade efter faderns död fideikommisset Ascheraden med Langholm. Död barnlös 1892-09-18. Gift 1844-02-11 med Johanna Charlotta Julie von Sahmén, född 1818-03-04, död 1904-08-14.
 • Charlotta Catharina Margareta Maria, född 1821-10-30, död 1894-02-13. Gift 1843-09-12 med Rodion von Walnfew, född 1819, död 1856.
 • Filip August Bernhard Robert, född 1825. Landgerichtsassessor. Död 1891. Se Tab. 9.
 • Helena Fredrika Emilie Elise, född 1827-12-27 i Riga, död där 1908-03-16. Gift 1846-09-06 i Dorpat med livländska lantrådet Otto Moritz Artur von Richter, född 1824-11-17 i Dorpat, död 1892-11-12 i Riga.

TAB 9

Filip August Bernhard Robert (son av Rembert Fredrik Bernhard, tab 8), född 1825-05-21 i Riga. Landgerichtsassessor i Riga och notarie hos livländska ridderskapet. Död 1891-11-12 i nämnda stad. Gift där 1852-05-02 med sin systers svägerska Anna Matilda Emelie von Richter, av huset Waimel, född 1829-03-07 i Dorpat, död 1881-08-17 på Karlsbad vid Riga, dotter av lantrådet Gustaf Christoffer Edvard von Richter och Anna Natalia Carolina von Maydell.

Barn:

 • Alma, född 1853-12-24 i Riga, liksom syskonen, död där 1855-01-09.
 • Alfred, född 1855-07-06. Kemisk ingenjör. »Ebrenfriedensrichter» i Riga-Wolmarska kretsen. Död 1923-04-06 i Küchenmühle vid Stettin. Han innehade efter farbroderns död 1892 fideikommisset Ascheraden med Langholm till godsexpropriationen 1919. Gift 1896-05-09 med Anna Berens von Rautenfeld, av huset Ringmundshof, född 1849-06-10, död 1916-03-13 i Fellin.
 • Robert, född 1856. Ordnungsrichter. Död 1914. Se Tab. 10
 • Carl Fredrik, född 1859-10-29. Jur. kandidat. Assessor vid livländska hovrätten. Notarie hos livländska ridderskapet. Direktör för livländska adelns godskreditsociété. Död ogift 1919-08-02 i Rostock.
 • Anna Elisabet, född 1862-06-11. Stiftsjungfru i adliga frökenstiftet i Fellin.
 • Johanna Ida, född 1864-06-24. Stiftsjungfru i Fellin.

TAB 10

Robert (son av Filip August Bernhard Robert, tab 9), född 1856-12-30 i Riga. Först kirchspicisrichter, sedan ordnungsrichter i Wolmar. Död 1914-03-28. Han ägde Schliepenhof i Jürgensburgs socken i Livland. Gift 1895-01-28 Ledemannshof

Barn:

 • Fredrik Martin, född 1895-10-18 i Riga, liksom syskonen.
 • Rikard Erik, född 1896-09-02.
 • Nora Anna, född 1898-09-13.

TAB 11

August Leonard (son av Helmich Fredrik, tab 5), född 1762-04-06 på slottet Ascheraden. Major i rysk tjänst. RRS:tVlO. Avsked 1797. Död 1835-09-02 i Riga. Han ärvde med sin hustru del i Lösern och Eckhof i Löserns socken i Livland, vilka gods han 1825-06-20 tillöste sig.2. Gift 1794-09-01 på Lösern med sin broders svägerska Ulrika Augusta von Funcken, född 1774-01-29 på nämnda egendom, död där 1859-02-22, dotter av ordnungsrichtern Rembert von Funcken och Christina von Ceumern.

Barn:

 • Charlotta Ulrika, född 1795-06-03, död ogift 1849-01-19.
 • Rembert August, till Eckhof, som vid arvsfördelningen efter fadern 1835-09-17 tillföll honom4. Född 1797-03-01. Kretsdomare. Död 1850-05-10. Gift 1838-02-25 med (friherrinnan) Ernestine Ottilie Helene von Campenhausen, född 1810-07-26 på Wesselshof, död 1902-07-02 på Loddiger, dotter av kirchspielsrichtern (friherre) Johan Christoffer von Campenhausen, och hans 1:a fru, friherrinnan Maria Clementine von Wolff.
 • Fredrik Gustaf, född 1798. Landgerichtsassessor. Död 1873. Se Tab. 12.
 • Christoffer Henrik, född 1890-02-23, död 1801-06-02.
 • Ludvig Leopold Henrik, född 1802-06-10, död 1805-06-13.
 • Magnus Reinhold, född 1805-09-28, död 1808-03-21.

TAB 12

Fredrik Gustaf (son av August Leonard, tab 11), till Lösern, som han erhöll vid arvsfördelningen efter fadern 1835-09-17, och Echhof, som 1851-10-29 tillföll honom efter brodern2, född 1798-07-17. Landgerichtsassessor i Wenden. Död 1873-10-07. Efter hans död innehades egendomarna gemensamt av arvingarne, tills de 1878-02-16 övertogos av äldste sonen, statsrådet Carl August Alexander. Gift 1827-09-06 med Charlotta Dorotea Agnes von Transehe, född 1808-04-29, död 1874-10-17.

Barn:

 • Carl August Alexander, född 1828-07-26. Rysk överste. Guvernementsforstmeister för Volhynien och Podolien. Verkl. ryskt statsråd. Död ogift 1895-11-04. Han ägde Lösern och Eckhof.
 • Anna Augusta Dorotea, född 1839-12-22, död 1896-01-23. Gift 1856-01-14 med godsägaren Gustaf Vilhelm Rembert Rudolf von Transehe, till Erlaa, född 1828-01-25 på slottet Erlaa, död 1905-09-26 i Riga.
 • Fredrik Adam Rembert, född 1831-07-17 på Lösern, liksom de följande syskonen. Kapten i rysk tjänst. Död barnlös 1909-01-31 i Riga. Gift 1881-10-12 i Wiesbaden med Marianne Löschern von Herzfeldt, genannt von Friedricksz, född 1842-08-08, död 1898-10-16 i Riga.
 • Adelheid Charlotte, född 1834-08-24. Död 1906-10-02 i Riga. Gift 1857-08-24 på Lösern med godsägaren Gustaf Magnus Edvard von Strandmann, till Zirsten, född 1827-06-07 Haakhof
 • Rembert Fredrik August Eugen Georg Artur, född 1836. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 13
 • Emelie Adelheid, född 1841-12-17.
 • Rembert Alfred, född 1844-09-18, död 1845-08-18 på Lösern.
 • Eugen Alfred, född 1846. Godsägare. Död 1906. Se Tab. 14.
 • Agnes Clemence, född tvilling 1846-08-28, död 1853-03-14 på Lösern.
 • Alexander Herman Gerhard, född 1851-07-16. Ägde godset Selgowsky i Bersons socken i Livland. Död där 1887-07-20. Gift 1887-05-30 i Riga med Charlotte Vilhelmine Helene von Strandmann, född 1859-11-09 på Zirsten i Erlaa socken i Livland.

TAB 13

Rembert Fredrik August Eugen Georg Artur (son av, Fredrik Gustaf, tab 12), född 1836-06-17 på Lösern. Ägde Gulbern i Löserns socken, som han köpte2 1866-10-18 och Lösern som han erhöll efter äldre broderns död 1895. Död 1905-10-21 på Gulbern. Gift 1:o 1864-09-16 i Stuttgart med Jenny Schachmatov, född 1842-12-13, död 1871-04-27 på Gulbern. Gift 2:o 1879-12-29 på Odensee i Calzenau socken i Livland med Johanna (Jenny) Elisabet Sofia von Bruemmer, född 1843-01-17 på sistnämnda egendom, död 1912-01-23 på Gulbern, dotter av landgerichtsassessorn Rudolf Fredrik Adrian von Bruemmer och Maria Helena Dorotea von Transehe.

Barn:

 • 1. Agnes Alexandrine Berta, född 1865-10-21 på Lösern. Död 1902-04-15 i Meselau. Gift 1885-12-20 på Gulbern med Johan Georg von Lanting, född 1858-09-20 Kemmershof
 • 1. Irma, född 1868-07-15 på Gulbern. Gift 1907-07-18 i Riga med Jakob Wesch, född 1871-10-11.
 • 1. Adelheid Jenny Frida, född 1871-03-21. Död ogift 1924-04-03 i Riga.
 • 2. Jeny, född tvilling 1882-09-04, död s. å. 5/12.
 • 2. Jennes, född tvilling 1882-03-04 död s. å. 28/4.
 • 2. Agnes Maria Doris Edit, född 1883-12-13.
 • 2. Fredrik Rudolf Viktor Artur, född 1885-04-21 på Gulbern.

TAB 14

Eugen Alfred (son av Fredrik Gustaf, tab 12), född 1846-08-23 på Lösern. Ägde Eckhof, som han ärvde efter äldre broderns död 1895. Död 1906-06-07 Doberan. Gift 1875-06-17 i Rostock med Helene Francisca Berta Zesch, född 1850-07-15 i Rostock, död 1910-03-03 på Lösern.

Barn:

 • Fredrik Harry Alexander, född 1876. Godsägare. Se Tab. 15.

TAB 15

Fredrik Harry Alexander (son av Eugen Alfred, tab 14), född 1876-02-19 på Eckhof. Har ägt nämnda egendom och Lösern. Gift 1902-06-27 i Rostock med Elsbet Wilhelmine Henriette Sofie Albertine Johanna Straube, född 1874-03-29 i Reppin i Brandenburg. Dotter av apotekaren Carl Straube och Johanna Zesch.

Barn:

 • Anna'' Margareta Hanna Magda Funcken, född 1903-05-19 på Eckhof, Lettland. Gift 1927-12-29 i Riga med lantbrukaren Johann Martin Ottow, född 1897-08-17 i Dorpat.
 • Felicitas Helene Ulrike Berta Funcken, född 1904-11-14 på Eckhof.
 • Herman Rudolf Hubertus Alfred Artur Funcken, född 1906-02-08 i Doberan i Mecklenburg.
 • Rose-Marie Ellinor Magdalena Vilhelmine Juliana Funcken, född 1908-07-19 på Lösern.
 • Edgar Harry Rembert Funcken, född 1909-09-22 på Lösern.

TAB 16

Fredrik Reinhold (son av Helmich Fredrik, tab 5), till Römershof och Salubben, båda i Ascheradens socken, vilka han övertog vid arvsfördelningen efter föräldrarna2 1819-05-06. Född 1766-11-03. Major i rysk tjänst. RRS:tAO. Lantråd i Livland 1818. Lantmarskalk. Död 1833-09-21 på Römershof. Gift 1794-05-23 med Amalia Elisabet Catharina Berens von Rautenfeld, född 1772-09-20, död 1835-09-27 på Römershof, dotter av generallöjtnanten Johan Georg Berens von Rautenfeld och Elisabet Charlotta von der Wenze, genannt Lambsdorf.

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1795-05-12, död 1796.
 • Edvard Fredrik, född 1798. Överste. Död 1853. Se Tab. 17.

TAB 17

Edvard Fredrik (son av Fredrik Reinhold, tab 16), till Römershof och Salubben. Född 1798-03-19. Ryttmästare samt adjutant hos ryska krigsministern. Sist överste vid gardet. Livländsk kretsdeputerad. Död 1853-07-11 på slottet Ascheraden. Gift 1832-10-23 med Alexandra von Muchin, född 1810-01-01, död 1876-05-30 i Riga.

Barn:

 • Catharina, född 1834-07-19. Rysk hovfröken. Död ogift 1909-01-15 i Colombano vid Florenz. Hon och modern sålde fäderneegendomarna Römershof och Salubben 1874-04-13 för 227,728 silverrubler till lantrådet August von Sivers.2

TAB 18

Emanuel (son av Carl, tab 4), född 1729. President i dorpatska niederlandsgericht. Död 1803. Gift 1:o 1751 med5 Regina Eleonora von Cockenhausen, dotter av överinspektören vid tullen i Stralsund Gottfried Cock, adlad von Cockenhausen 1704-12-12, men ej introd. Gift 2:o med Beata Sofia Postel, född 1756, död 1818-02-20.

Barn:

 • 2. Catharina Elisabet, född 1782, död 1823-09-09. Gift 1800-06-15 med ryska gardeslöjtnanten friherre Carl Johan von Uexkull, född 1770-03-21, död 1825-08-13.
 • 2. Carl Fredrik Bernhard, född 1784-03-14. Överstelöjtnant vid revalska regementet.
 • 2. Catharina Charlotta Beata, född 1786-02-17.

TAB 19

Carl Henrik (son av Carl, tab 4), född 1730-06-17. Kapten i rysk tjänst. Död 1796-12-16. Gift 1:o 1763-02-14 med Anna Kröger i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Andreae), född 1741, död 1774-10-03. Gift 2:o 1776-02-26 med Christina Margareta von Buxhoevden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten N. N. von Schmidt), född 1736, död 1808-12-04 på Krüdenershof.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1763-09-05, död 1776-10-04.
 • 1. Henrik Valentin Emanuel, född 1765. Se Tab. 20

TAB 20

Henrik Valentin Emanuel (son av Carl Henrik, tab 19), född 1765-06-16. Levde utan tjänst. Gift 1783-01-05 med Johanna Elisabet Jakobina von Schmidt, född 1763, död 1818-03-11.

Barn:

 • Henriette Charlotta Margareta, född 1783-11-24, död ogift 1849-01-20.
 • Carolina Vilhelmina Elisabet, född 1785, död 1788-05-14.
 • Bernhard Carl Emanuel, född 1787-02-11, död s. å. 14/3.
 • Märta Johanna Ulrika, född 1788-08-20.
 • Fredrik Herman August, född 1789-11-26. Ryttmästare i rysk tjänst. Gift 1828-09-30 med Agnes von Hasse.
 • Juliana Helena Carolina, född 1791-02-07, död s. å. 26/5.
 • Sofia Renata, född 1792-06-11, död s. å. 11/7.
 • Reinhold Gustaf, född 1794-07-15, död 1796.
 • Augusta Vilhelmina Maria, född 1797-03-25, död s. å. 1/6.

TAB 21

Simon Reinhold (son av Carl, tab 4), till Stettenswalde, Geyerswalde och Kittnau i kretsen Osterode i Ostpreussen, vilka han ärvde med sin första fru. Född 1734-08-15. Först löjtnant i rysk tjänst. Bosatte sig efter sitt första giftermål i Preussen. Död 1812-08-26. Gift 1:o med friherrinnan N. N. von Hoverbeck. Gift 2:o med Anna Louise Hinrichs, född 1753, död 1818-07-18.

Barn:

 • 1. En son, död 15 år gammal.
 • 2. Johan Fredrik, född 1779. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 22.
 • 2. Caroline, död 1849. Gift 1:o med marskalk Sulicki. Gift 2:o med Constantin von Manteuffel.
 • 1. Renata Wilhelmine, född 1787-12-21, död 1858-12-20. Gift 1:o 1803-09-12 Carl Fredrik Ludvig von Restorff, född 1768-03-16, död 1823-10-07. Gift 2:o med N. N. von Wilmsdorff.

TAB 22

Johan Fredrik (son av Simon Reinhold, tab 21), till Stetfenswalde och Geyerswalde. Född 1779-08-31 på Steffenswalde. Löjtnant i preussisk tjänst. Död 1852-06-25 i Gutten i kretsen Johannisburg i Preussen. Gift 1:o 1798-11-14 med Louise Carolina Maximiliana von Somnitz, född 1776, död 1822. Gift 2:o med N. N. Braun.

Barn:

 • 1. Dorette, född 1800-02-17, död ogift 1870-06-28.
 • 1. Lucinde, född 1801-03-21, död 1875-05-21. Gift med Gottlieb Vilhelm de Terra, född 1777-08-04, död 1852-02-03.
 • 1. Malvine, född 1805-05-21 i Eylau, död 1888-04-02 i Freienwalde. Gift 1842 med ryttmästaren och övergränskontrollören Albrecht Ferdinand Kalau von Hofe i hans 2:a gifte (gift 1:o 1827 med Johanna Brix, född 1800-04-11 i Gumbinnen, död 1837-12-22 i Wartenburg), född 1795-01-30 i Gumbinnen, död där 1868-03-21.
 • 1. William Heliodor Hugo Alfred Xenofon, född 1807. Mantalskommissarie. Död 1889. Se Tab. 23.
 • 1. Alexander, född 1808. Löjtnant och uppbördsinspektor. Död 1836. Se Tab. 28.
 • 1. Constantin, född 1812, död 1847.
 • 2. Elise, född 1824, död 1854-01-20. Gift 1851 med godsägaren Artur von Saucken i hans 1:a gifte (gift 2:o 1856-02-03 i staden Luck i Volhynien med Matilda Reimann i hennes 3:e gifte, född 1804), född 1816-08-23 i Nordenburg, död 1881-11-08 i Luck.

TAB 23

William Heliodor Hugo Alfred Xenolon (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1807-12-26 på Geyerswalde. Mantalskommissarie. Död 1889-07-12 i Braunsberg. Gift 1838-05-08 på Stallupönen med Franziska Sofie Vilhelmine Bolz, född 1817-02-25 på Stallupönen, död 1895-03-24 i Braunsberg.

Barn:

 • Eugen Hugo Alfred Otto, född 1839. Kammarråd. Död 1913. Se Tab. 24.
 • William Alexander Constantin, född 1840. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 25.
 • Alfred, född 1842-10-31. Preussisk postmästare. Död 1894-02-13. Gift 1871 med Minna Bauer, född 1846-10-27.
 • Olga Pauline Lida, född 1846-07-26 i Wischwill. Gift 1884-05-06 i Braunsberg med August Nitsch.

TAB 24

Eugen Hugo Alfred Otto (son av William Heliodor Hugo Alfred Xenofon, tab 23), född 1839-02-20 i Kvotingen i kretsen Memel. Preussiskt kammarråd. Död 1913-04-12 i Braunschweig. Gift 1867-03-11 i Rhein i Ostpreussen med Olga von Waldheim, född 1846-05-09 i Schöneberg i kretsen Sensburg, död 1898-05-26 i Braunsberg.

Barn:

 • Ida Franziska Elise, född 1869-12-26 i Danzig. Gift 1888-05-21 i Osterode med Emil Radtke.
 • William Ludvig Georg, född 1872-06-18 i Thorn. Lantbrukare.
 • Eugen Otto Bruno, född 1874-06-22 i Danzig. Köpman i Breslau.
 • Rikard Lebrecht Walther, född 1877-11-01 i Danzig.
 • Olga Clara Ella, född 1879-07-26 i Danzig.
 • Fredrik Vilhelm Erik, född 1881-01-05 i Culm, död.
 • Fritz Otto Clemens, född 1883-10-18 i Graudenz. Polistjänstemän i Lehe

TAB 25

William Alexander Constantin (son av William Heliodor Hugo Alfred Xenoton, tab 23), född 1840-11-26 i Wischwill. Ägde Hermenhagen vid Bartenstein i Ostpreussen. Död 1914-12-28 i Berlin. Gift 1872-06-21, på Borchersdort med Elise Steffens, född 1848-02-15 i Scharschau, död 1917-01-22 i Königsberg, dotter av godsägaren Robert Steffens och Carolina Rohde.

Barn:

 • Anna, född 1873-11-16, död 1880-07-10 på Borchersdorf.
 • Walter Robert William, född 1874-12-04 på Borchersdort. Fanjunkare vid preussiska kyrassiärregementet nr 5 1892-03-30. Transp. till ulanregementet nr 8 s. å. i okt. Löjtnant därst. 1894-01-27. Regementsadjutant. Ryttmästare och adjutant vid 9. kavalleribrigaden i Glogau 1899. Skvadronschef vid ulanregementet Hennigs von Taschenfeld, nr 16, 1910-11-00. Överstelöjtnant. Förde under världskriget 1915 och 1916 en bataljon. Divisionsadjutant, sedan kvartermästare vid ett generalkommando. Kommendör för magde- burgska dragonregementet nr 6 1918. Avsked 1919. PrJk1 o. 2kl. BPrJohO. Död barnlös 1930-03-16 i Gardelegen i Altmark. Gift 1902-10-21 i Dessau med Augusta Dorette Helene Marie Elisabet von Scholten, född 1880-09-21 i Potsdam, dotter av preussiske generallöjtnanten Max Herman von Scholten och Augusta Helene Elisabet von Wasmer.
 • Fritz Kurt, född 1882. Kapten och lantråd. Se Tab. 27

TAB 26

Eugen Kurt (son av William Alexander Constantin, tab 25), född 1875-12-01 på Borchersdorf. Deltog som ryttmästare i preussiska ulanregementet Graf zu Dohna, nr 8 i världskriget 1914–1918. Avsked. RPrJK1 o. 2kl. Äg. Arnsberg och Braxeinswalde i kretsen Pr.-Eylau i Ostpreussen. Gift 1:o 1908-04-21 i Königsberg med Ulrika von Deutsch, från vilken han 1921-08-20 blev skild, född 1867-05-03 på Graventhien, död där 1926-05-10. Gift 2:o 1921-09-20 i Berlin med Antonie Anna Marta von Eisenharl-Rothe i hennes 2:a gifte, född 1887-08-01 i Gotha, dotter av översten Sigismund von Eisenhart-Rothe och Anna von Loeper.

Barn:

 • 1. Vera, född 1910-10-30 i Königsberg. Gift där 1930-01-28 med löjtnanten vid 1. preussiska kavalleriregementet Alexander Bosse.
 • 2. Carl-Fredrik Eugen, född 1922-08-17 i Königsberg.

TAB 27

Fritz Kurt (son av William Alexander Constantin, tab 25), född 1882-01-02 på Borchersdorf. Lantråd i kretsen Stallupönen i Ostpreussen. Kapten under världskriget 1914–1918. PrJK. Regeringsråd i Wiesbaden 1919. Avsked och arr. broderns riddargods Braxeinswalde. Gift 1911-12-28 i Gleiwitz med Hanna Hegenscheidt, född 1892-03-21 i Ratibor, dotter av fabriksägaren N. N. Hegenscheidt och Matilda Holtz.

Barn:

 • Gabriella Matilda Elise Anna, född 1913-01-20 i Gleiwitz.
 • Wilhelm Walter, född 1915-08-15 i Breslau.
 • Albrecht Gottfried Otto, född 1918-01-08 i Gleiwitz.
 • Constance Hildegard Elisabet Gertrud, född 1920-03-18 i Königsberg.

TAB 28

Alexander (son av Johan Fredrik, tab 22), född 1808. Preussisk löjtnant och uppbördsinspektor. Död 1836-08-08. Gift 1:o med Lina Jacobi, död 1832. Gift 2:o med Jenny von Kleist, född 1811-11-05 i Reichenau, död 1846-09-29 i Riesenburg.

Barn:

 • 1. Hans Alexander Eugen, född 1829. Kapten. Död 1870. Se Tab. 29.

TAB 29

Hans Alexander Eugen (son av Alexander, Tab 28), född 1829-03-01 i Neidenburg i Ostpreussen. Kapten och kompanichef vid preussiska infanteriregementet nr 16. Erhöll såsom presumtiv arvinge till det Terraska riddargodset Gross-Schülzen i kretsen Rastenburg i Ostpreussen tillstånd 1850-02-28 att kalla sig Schoultz von Ascheraden, genannt Terra. Död 1870-09-07 i Briey i Frankrike av sår erhållna i slaget vid Mars-la-Tour. Han sålde Gross-Schülzen efter svärfaderns död. Gift 1850-10-01 på Schülzen med Elisabet Johanne Vilhelmine de Terra, född 1832-11-20 på Näglak, död 1911-09-30 i Bielefeld, dotter av riddargodsägaren Gottlieb Wilhelm de Terra.

Barn:

 • Cäsar Alexander Eugen Artur, född 1852-02-17 på Gross-Schülzen. Löjtnant i westfaliska dragonregementet nr 7. Deltog i kriget mot Frankrike 1870–1871. PrJK. Avsked. Död barnlös 1880-03-26 i Wiesbaden. Gift 1877-05-17 med Ulrika Fredrika Emelie Henriette Heisterman von Ziehlberg, född 1853-05-26 på Tuchel, död 1884-10-21 Erfurt, dotter av rechtsanwalt Georg Bernhard Ernst Heisterman von Ziehlberg och Caroline Charlotte Marie Fredrike Marianne von Nolting.
 • Artur Vilhelm Eugen Alexander, född 1853-05-26, på Gr. Schülzen. Fanjunkare i preussiska5 infanteriregementet nr 16 1870. Avsked som kapten och kompanichef 1890. Gendarmeriofficer i 8. gendarmeribrigaden i Koblenz 1892–1896. Död barnlös 1896-08-09 i Koblenz. Gift 1885-05-02 i Wiesbaden med Clara Marie Louise Auguste Erkenzweig, född 1865-06-16 i Hagen i Württemberg.
 • Max Eugen Alexander, född 1864-02-10 i Trier. Fanjunkare vid fältartilleriregementet nr 27 i Wiesbaden 1882. Fänrik därst. Störtade vid en manöver med hästen och skadade sig så svårt, att han måste taga avsked ur krigstjänsten. Student i Marburg. Doctor phil. därst. Syndikus vid handelskammaren i Düsseldorf 1892, sedan i Bielefeld 1899. Avsked 1923. Död ogift 1925-12-31 i Bielefeld.

TAB 30

Martin Gustaf (son av Carl, tab 4), född 1738-05-12. Först löjtnant i holländsk, sedan i rysk tjänst. Kretskommissarie och niederlandsgerichtsassessor i Dorpat. Död 1808. Gift 1770-02-25 med sin kusins frus brorsdotter Lisetta von Liphardt, född 1748-06-12, död 1811-08-28, dotter av ryttmästaren vid ryska gardet Carl von Liphardt och Margareta von Vietinghoff.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina Henriette, född 1773. Gift 1789-02-08 med sin kusin, översten friherre Magnus Johan Schoultz von Ascheraden, född 1754, död 1819.
 • Carl Vilhelm Henrik, född 1774-10-30. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död barnlös 1821-05-22. Gift 1817-04-10 med sin systerdotter friherrinnan Elisabet Caroline Charlotte Vilhelmine Schoultz von Ascheraden, född 1792-02-07, död 1821, dotter av översten friherre Magnus Johan Schoultz von Ascheraden och friherrinnan Carolina Vilhelmina Henriette Schoultz von Ascheraden.
 • Bernhard Gustaf Axel, född 1777-06-25. Kapten i rysk tjänst 1791. Majors avsked 1795. Död barnlös 1866-03-27. Gift 1:o 1796 med Adelaide von Lezzano, dotter av generalenenchef Lezzano. Gift 2:o 1811-05-27 med Johanna Dorotea Agneta von Meiners, född 1794-05-25, död 1861-05-23, dotter av godsägaren Fredrik Vilhelm von Meiners, till Fölk och Landon, och Maria Dorotea von Gersdorff, nr 3282. Gift 3:o 1861-09-18 med Emelie Reichdorff, född 1810-01-01.

TAB 31

Martin (son av Martin Schoultz, adlad och friherre Schultz, tab 1), född 1660-01-04. Musketerare vid livgardet 1674-08-04. Fänrik därst. 1675-04-20. Löjtnant vid bergsregementet 1676. Kapten vid Skaraborgs regemente 1678. Major vid stralsundska regementet 1693-03-31. Överstelöjtnant därst. 1699-01-03. Överste för samma regemente och kommendant i Stralsund 1702-02-17. Generalmajor av infanteriet 1710-03-21. Överkommendant i Stralsund 1713-05-13. Generallöjtnant av infanteriet 1716-06-05. Guvernör i Wismar s. d. Avsked 1721-06-02. Död 1730-11-03 och begraven i Stralsund. Gift 1700 med Anna Margareta von Kruse, död 1738-03-05, dotter av kammarpresidenten och mecklenburgska geheimerådet i Güstrow Henrik Christoffer von Kruse samt brorsdotter till generalmajoren och landshövdingen Hans Adam Kruse, friherre Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Henrik Christoffer, född 1704. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1720-09-03. Erhöll permission att gå i fransk tjänst 1722. Avsked från regementet 1732-04-01. Överstelöjtnant i polsk och kursachsisk tjänst. Stupade ogift 1737-07-27 vid Oczakovs erövrande.
 • Carl Ludvig, född 1711. Kammarherre. Död 1788. Se Tab. 32
 • Christina Lovisa, född 1713-03-01. Gift 1743-05-10 med friherre Fredrik Vilhelm von Goeden i Mecklenburg.

TAB 32

Carl Ludvig (son av Martin, tab 31), till Schmantewitz i Wieks socken på Rügen samt Zarnekow och Nehringen i Pommern. Född 1711-07-19 i Wismar. Löjtnant i fransk tjänst. Svensk kammarherre. RSO 1770-04-28. Död 1788-05-21 Zarnewitz Gift 1740-10-10 med friherrinnan Christiana Ulrika Marschalck, född 1717-01-18 på Hutlock, död 1778-10-01 på Zarnekow, dotter av generallöjtnanten i svensk tjänst Carl Gustaf Marschalck, friherre Marschalck, men ej introd., och Ulrika Amalia von Rotermund, samt brorsdotter till generallöjtnanten Frans Christian Marschalck, natural. Marschalck.

Barn:

 • Henrik Christoffer, född 1742-06-04 på Zarnekow. Volontär vid Cronhiortska regementet 1750. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1757-07-00. Sergeant därst. 1758-06-25 fänrik s. å. 21/8. Fänrik vid drottningens livregemente 1763-07-16. Adjutant 1766-06-30. Fänrik vid Sprengtportens regemente 1769-03-15. Löjtnant därst. s. å. 9/11. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1775-02-01. Major därst. s. å. 22/3. Major vid Västmanlands regemente s. d. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1785-05-26. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente s. å. 14/12. Beordrad till tjänstgöring ombord på flottan vid krigsutbrottet 1783. Ogift dödsskjuten 1790-07-03 ombord på storamiralens skepp vid utbrytningen ur Viborgska viken.
 • Carl Gustaf, född 1743-07-29 på Zarnekow. Volontär vid Cronhiortska regementet 1752. Sergeant vid drottningens livregemente 1760-01-04. Fänrik därst. s. å. 8/8. Genom byte fänrik vid Spens'ska, sedan von Blixenska regementet 1762-09-13. Löjtnant därst. 1770-06-19. Kaptens karaktär 1775-05-18. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika 1776-12-21. Genom byte regementskvartermästare vid Jämtlands dragonregemente 1777-08-19. Avsked 1781-02-07. LVA 1782-04-30. Minister i Haag 1783-04-08. RNO 1785-04-28. Återkallad från Haag 1787-06-18. Envoyé extraordinaire till riksdagen i Regensburg 1792-04-26. Minister vid preussiska hovet 1795-08-29. Död ogift 1798-03-22 i Berlin.
 • Lovisa Elisabet, född 1746-04-26. Abbedissa i jungfrustiftet i klostret i Barth. Död 1829.
 • Reinhold Herman, född 1747-06-03. Ägde Schmantevitz på Rügen. Död ogift 1823-06-08 i Stralsund.
 • Anna Margareta Juliana, född 1748-08-03, död ogift 1834.
 • Carl Didrik, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 33.
 • Agnes Eva, född 1752-11-19, död 1833. Gift 1791-02-20 med kammarherren greve August Vilhelm Mellin, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1836.
 • Hedvig Ulrika, född 1754-08-27, död ogift 1802 i Stralsund.
 • Filip Carl Ludvig, född 1756. Kammarherre. Död 1826. Se Tab. 34.
 • Martin Fredrik, född 1757-11-20 på Zarnekow. Kadett i Karlskrona. Volontär vid Blixenska regementet 1776. Furir därst. s. å. 2/6. Souslieutenant vid regementet Royal Suédois s. å. 15/6. Fänrik vid Blixenska regementet s. å. 8/10. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1780-07-18 och vid Blixenska regementet 1783-06-06. Transp. till Västmanlands regemente 1787-12-19. Avsked 1790-03-25 och kapten i armén. Major i armén 1804-11-23. RSO s. å. Överstelöjtnant. Död 1820-12-16 i Stralsund. Gift med 'ett fransyskt fruntimmer'.

TAB 33

Carl Didrik (son av Carl Ludvig, tab 32), till Zarnekow m. m. Född 1751-09-15 i Pommern. Volontär vid drottningens livregemente i Pommern 1758. Sergeant därst. 1769-07-01. Stabsfänrik vid Sprengtportenska regementet 1770-06-19. Löjtnant därst. 1775-02-16. Kapten 1783-02-27. Major i armén. Överstelöjtnants avsked 1792-05-21. RSO 1795-11-02. Guvernör för prinsarna av Mecklenburg-Schwerin. Död 1814-07-13 på Zarnekow. Gift 1791-08-26 på Cavelsdorf med Fredrika Louise Birgitta von Behr-Negendanck, född 1764-11-26 på Semlow, död 1823-02-22 på Zarnekow, dotter av kammarherren Carl August von Behr-Negendanck och grevinnan Sofia Helena von Eickstedt.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1792-06-19. Ägde Zarnekow. Död barnlös 1825-08-15. Gift s. å. 23/4 med friherrinnan Henriette Vilhelmine von Maltzan, född 1795-08-27, död 1876-08-27 i Brichsees, dotter av lantmarskalken friherre Helmuth Didrik von Maltzan och hans 1:a fru Caroline Eleonore von Trotha.
 • Sofie Vilhelmine, född 1793-08-15 i Stralsund, död 1869-01-20 på Zarnekow. Gift 1826-11-17 i Glewitz med sin broders svåger, ryttmästaren friherre Ludvig Thilo Lebrecht Hellmuth Gustaf von Maltzan, född 1792-07-25 på Gross Salza, död 1850-05-27 på Rothmannshagen i Pommern.
 • Fredrik Ludvig, född 1794-11-11, levde ogift 1841.

TAB 34

Filip Carl Ludvig (son av Carl Ludvig, tab 32), till Schmantewitz och Nehringen. Född 1756-01-16 i Stralsund. Volontär vid Blixenska regementet 1770. Förare s. å. Volontär vid artilleriet i Stralsund. Sergeant vid förstn. regemente 1773-12-31. Fänrik därst. 1774-03-16. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika. Stabslöjtnant 1778-06-29. Avsked 1783-02-12. RSO 1814-02-26. Död 1826-07-01 på Nehringen. Gift 1789 med grevinnan Carolina Louise Ulrika von Bohlen, född 1772-12-12, död 1849-04-23, dotter av en av rikets herrar, generallöjtnanten greve Carl Julius Bernhard von Bohlen och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Birgitta Magdalena von Krassow.

Barn:

 • Hedvig Juliana, född 1791-06-16. Gift 1811 med majoren vid franska schweizergardet markis N. N. de Maillardoz.
 • Ludvig August Carl, till Schmantewitz, Zarnekow, Nehringen m. fl. Född 1793-10-23 på Zarnekow. Volontär vid Engelbrechtens regemente 1813-04-13. Fanjunkare därst. s. å. 24/4. Fänrik s. å. 8/6. Transp. till fänrik vid Svea livgarde 1814-04-06. Kaptens avsked 1816-12-10. Gick sedan i preussisk tjänst och blev där kammarherre samt chargé-d'affaires först i Neapel, sedan i Haag. Minister död Köpenhamn 1836–1848. Verkligt geheimeråd. Död barnlös 1859-02-27 på Nehringen. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1834 med Vilhelmine Marie Christine von Thun, född 1795-09-19, död 1861-10-15 i Demmin, dotter av svenska regeringskanslern i Stralsund Otto Henrik von Thun och Louise von Lepel, av huset Seckevitz.
 • Jeanette Philippine Anna, född 1795-05-21, död 1855-03-08. Gift 1817-09-15 med godsägaren Ehrenfried Henrik August Kewenbrinck, nr 503, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1786, död 1875.
 • Vilhelmina Fredrika, född 1798-03-09 på Zarnekow, död 1871-07-25. Gift 1817-11-02 med sin systers svåger, regeringsreferendarien Carl Fredrik Kewenbrinck, nr 503, född 1793, död 1852.
 • Charlotta Agnes Helena, född 1804-05-16, död 1869-11-03 i Stralsund. Gift med preussiske verkl. geheimerådet och överjägmästaren, godsägaren August Henrik von Pachelhel-Gehag, född 1795-04-10, död 1857-01-12 på Karmin.

Källor

1At (So). 2von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands. 3At (KrA). 4Riga. 5SK. 6J. Eckhardt, Die Baltische Provinzen Russlands, sid. 146. 7Freiherrl. Taschenbuch 1919.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: