:

Stackelberg nr 113

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stackelberg nr 113

Introd. 1625.

Släkten Stackelbergs ursprung är höljt i dunkel. Äldre författare uppgiva att den härstammar från bergen Stackelberg i det forna biskopsdömet Fulda i Hessen, medan enligt forskningar av M. Stackelberg framlagda i Genealogiska samfundets i Finland årsskrift för år 1923, släkten är av nedersachsisk uradel och dess ursprungliga hemort riddarborgen och godset Stackelberg i Niederharz vid floden Bode, landet mellan Thale–Gernrode, ej långt från Qwedlingburg. Den förste till namnet kände av släkten i Livland är Henricus de Stackelberg, som nämndes 1306. I Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil Livland: Band 2, häft 12 (1938), där de senaste forskningsresultaten rörande släkten framläggas, sägas på tal om denne, att det hittills icke kunnat fastställas, varifrån i Tyskland släkten härstammar, och att de försök som gjorts att, trots de helt och hållet olika vapnen, endast på grund av namnlikheten förbinda släkten med Steckelberg i Harz och dess ägare, icke förmå övertyga.

Henrik Stackelberg och hans efterkommande voro bosatta i stiftet Dorpat. Med en ättling till honom Arent Stackelberg, som levde i slutet av 1400-talet, och dennes son Peter Stackelberg (Tab. 1. nedan) till Kamby, Kagrimois (Kawershof) m.m., regent i Dorpat, börjar ättens urkundligt bestyrkta stamtavla. Med Peters söner Reinhold, Johan d.ä. (ej Georg Johan) och Peter delade sig släkten i tre huvudlinjer, vilka skrevo sig, den första till Kagrimois, den andra till Kamby och den tredje till Memskull och Perrist. Reinhold Stackelberg till Kagrimois blev stamfader för nedanstående ätt. Den andra linjen, huset Kamby, delade sig med Johans söner Georg och Wolter i två grenar. Georg har hittills – i riddarhusgenealogierna, liksom i ovannämnda två arbeten – felaktigt ansetts vara stamfader för nedanstående ätt. Av hans ättlingar erhöll kejsarinnan Katarina II:s bekante minister i Spanien, Polen och Sverige Otto Magnus Stackelberg 1775-05-16 romersk riksgrevlig värdighet. Från Wolter härstammade i tredje led fältmarskalken Bernd Otto Stackelberg, som stiftade friherrliga ätten nr 192. Dennes son generalen Wolter Reinhold upphöjdes i grevligt stånd 1763 (grevl. ätten Stackelberg). Den tredje och yngsta huvudlinjen, härstammande från Peter Stackelberg d.y., till Memskull, delade sig med sonen Caspars söner i två grenar. Den äldre av dessa, Caspar, blev stamfader för ännu levande ättegrenar till Piep, Perrist och Kassari, den yngre, lantrådet Mattias, hade sonen med samma namn, vilken introducerades under nr 686. Hans son generalen Carl Adam Stackelberg blev friherre 1714 och stamfader för den (i Estland och Livland) talrikt fortlevande friherrliga ätten nr 127. En av Carl Adams farbröder Woldemar Stackelberg till Piddul, född 1642, död 1685, gift med baronessan Augusta Sofia von Rosen, var fader till lantrådet Otto Reinhold till Ellistfer, vars sonson, polske kammarherren Otto Reinhold 1686-05-31 blev romersk riksgreve och immatrikulerad på riddarhuset i Riga. Hans avkomlingar utdogo på svärdsidan 1869. Woldemar Stackelbergs andre son Fredrik, död 1765, stiftade släktgrenen Köllitz, som ännu fortlever.

Släkten Stackelberg, som städse räknats till en av de största jordägande familjerna i Östersjöprovinserna, är förutom i Sverige och Finland, inskriven på riddarhusen i Livland, Estland, Ösel och Kurland bland uradliga ätter. De linjer, vilka icke upphöjts i högre värdighet, hava genom ryskt kejserligt reskript tillerkänts rätt att föra friherretitel.

TAB 1

Peter Stackelberg (kallas 1517 Arents son) till Kamby, Kagrimois, Köllitz, Petrimois o.s.v. Förvärvade 1504-09-10 rätt att kallas arvherre till Lynepith. Belönades 1514 med 2 hakar jord i Dorpats stift. Förvärvade 1517-02-09 Kors under panträtt. Belönades 1522-11-18 med Rewold, 1529-02-22 med Kamby. Hade 1535 köpt av Jürgen Toddewen "sel. Hans S." gården Kawer (Kagrimois) i Odenpe socken med de tillhörande byarna Gr. och Kl. Kawer, Lykeppe och Menima (Memskull), 1544 av Gert Zöge gården Köllitz. (Var) mannrichter i Dorpat 1513-10-07. (Var) 1522-09-18 stiftsfogde (1545-12-20 var Jürgen Kursell stiftsfogde). Fastställde 1544-04-23 sina barn Reinholds, Johans, Peters, unge Johans, Gertickes och Mayes arvslotter. Var 1545-08-25 svårt sjuk. Var 1504 gift med en dotter till Jürgen Engdes till Kamby, Lynepith (var död 1504), och Margareta.

Barn:

 • Reinhold Stackelberg. Mannrichter. Levde ännu 1557. Se Tab 3.
 • Johann Stackelberg d.ä. Hertigligt råd. Levde ännu 1568. Se Tab 2.
 • Peter Stackelberg. Levde ännu 1557. Se adl. ätten Stackelberg, Tab. 1.

TAB 2

Johann (ej Georg Johann) Stackelberg (d.ä.), (son av Peter Stackelberg, Tab. 1). Konturens i Marienburg hovjunkare 1533-03-21. "Folger" till den dorpatske mannrichtern 1545-02-16. Erhöll 1549-10-10 "ein Platz auf dem Dom". Hauptmann för ridderskapet i Dorpats krets. Underskrev såsom en av de dorpatska deputeradena 1552-07-15 recessen vid lantdagen. Förordnades 1565-09-09 till råd hos hertig Magnus. Levde ännu 1568-03-02.

Barn:

 • Georg Stackelberg. Lantråd. Krigskommisarie 1563. Död 1616. Se Tab. E3.
 • Wolter Stackelberg, född omkr. 1538, död omkr. 1612. Se friherrliga ätten Stackelberg, Tab. 1.

TAB 3

Reinhold Stackelberg (son av Peter Stackelberg, Tab. 1), till Kagrimois och Petersmois. Var 1528-02-02 och okt. 30 samt 1529-08-01 biskoplig öselsk stadsjunkare. Var 1545-02-07 och 1557-12-04 bisittare i Dörpter Manngericht. Var 1543-02-24 gift med (Brigitte) von Tiesenhausen, dotter av Detlof von Tiesenhausen till Naüs och Gertrud de Dönhoff.

Barn:

 • Johann Stackelberg, till Kagrimois, Kasty, Mödders och Petersmois. Nämns första gången 1566-03-15. Erhöll 1573-09-13 Kasty i förläning på behaglig tid. (Var) 1591-06-29 Mannrichter i Wierland. Köpte 1596-02-27 arvegodset Kagrimois av Christoffer Stackelberg. (Var) 1597-07-14 landskapsryttmästare (i Wierland och Jerwen?). (Var) estländskt lantråd 1594–99. Övertog 1599-06-25 släktgodset "Cauer" av Christoffer Stackelberg. Erhöll 1626-08-26 svensk konfirmation på Kagrimois och Petermois. Dessförinnan död i svensk tjänst. Gift 1:o 1568 med Anna Tuve (Taube) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Wolmar Uexkull till Kasty, stupade 1566), dotter av Ludvig Tuve. Gift 2:o före 1586 med Magdalena von Brackel, dotter av Wolmar von Brackel till Mödders.

Barn:

 • 2. Magdalena, död 1637-04-05 (4/4) och begraven s. å. 20/8 i Stiernsköldska graven i Gillberga kyrka, Södermanlands län. Gift 1607-02-15 (12/4) i Reval med riksrådet och amiralen Nils Stiernsköld (se friherrliga ätten Stiernsköld), född 1583, död 1627.
 • 2. Wolmar, född 1592. Överste. Död 1652. Se Tab. 4

TAB 4

Wolmar Stackelberg, introd. Stackelberg (son av Johan Stackelberg, Tab. 3), till Kawer (Kangrimois) och Perrist i Livland, Möddes i Estland samt Hjelmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län. Född 1592. Var hövisman för en västgötafänika 16181 och kapten för fotfolk i Västergötland 16211. Kapten vid Johan Henriksson Reuters regemente 16222. Introducerad på riddarhuset 1625 under nr 85, vilket sedan ändrades till 113. Major 16262. Erhöll konfirmation på sitt arvegods Kagrimois3 1627-06-30. Överstelöjtnant 16282. Överstelöjtnant vid Göran Johansson Ekeblads regemente från Västergötland 1633 och vid Nerikes och Wermlands regemente s.å. Avgått därifrån i dec. 16409. Häradshövding i Kinds härad i Västergötland. Bevistade riksdagarna 1633, 1638, 1643 och 1649. Kallas överste 16294. Död 1652 och begraven i Örebro stads kyrka, där hans vapen finnes5. Gift 1621-01-14 Barksäter med Margareta Rosenstråle, född 1599-06-10 på Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län, begraven 1663-10-13 i Reval, dotter av ryttmästaren Börje Jönsson Rosenstråle, och Märta Stålarm.

Barn:

 • Johan (var enl. faderns brev 1646 äldste son), student i Uppsala6 1637-01-09. Hovjunkare8. Fänrik vid Västmanlands regemente 1644-05-10. "Slagen i Vänersborgs skans" och död där 1645-02-04 enl. sorgfana i Örebro stads kyrka (enligt en annan uppgift stupade han 1645-03-12 vid Vänersborg)8.
 • Wolmar, född 1626-06-01 på Hjelmarsnäs. Student i Dorpat 1641-07-10. Löjtnant till häst "under hans kungl. höghets livregemente"6. Död 1652 och begraven s. å. 3/12 i Örebro kyrka 6.
 • Claes. Student i Dorpat 1641-07-10 och i Uppsala7 1649-12-22.

TAB 5

Georg (Jürgen) (son av Wolmar Stackelberg, natural, Stackelberg, Tab. 4), till Kagrimois, Perrist och Hjelmarsnäs, vilken sistnämnda egendom han jämte brodern Nils ärvde efter föräldrarna, men sålde 1674 till kammarherren, friherre Åke Åkesson Natt och Dag. Student i Dorpat 1641-07-10. Bevistade riksdagarna 1649, 1650, 1652 och 1654. Ryttmästare vid Skånska kavalleriregementet 1660. Avskedspass 1667-11-12. Erhöll tjänst under civilstaten i Livland. Död 1687-11-10. Gift 1:o 1663 med Anna Margareta von Metztacken i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Helmich von Hastfer), dotter av lantrådet Reinhold von Metztacken till Palms och Margareta Wrangel. Gift 2:o 1674-07-04 i Reval med friherrinnan Barbara von Yxkull-Gyllenband, född 1659, begraven 1774-09-23 i Hanehls socken, Estland, 115 år gammal, dotter av översten Reinhold Johan Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband och Margareta von Nieroth.

Barn:

 • 1. Wolmar Georg. Överstelöjtnant. Död 1741. Se Tab. 7
 • 1. Anna Helena. Gift 1688-02-26 i Reval med översten för Viborgs läns kavalleriregemente Berndt Wilhelm Rehbinder, död 1739.
 • 1. Margareta Elisabeth. Gift 1688-04-10 i Reval med löjtnanten Hans Henrik von Mohrenschildt, av en i Sverige 1650-09-20 adlad men ej introducerad ätt (Morensköld), i hans 2:a gifte (gift 1:o 1674-07-15 med Anna Margaretha von Taube, död 1686-02-22 i Reval, dotter av Berend von Taube till Isenhof och Odenkotz).
 • 2. Emerentia, död 1710. Gift 1698-03-23 med Berend von Rehbinder till Kurrisar.
 • 2. Barbara Sophia, döpt 1678-11-18 i Reval, begraven 1724-07-03 i Karusens socken, Estland. Gift 1702-03-19 i Reval med fänriken Nils Nassokin, stupade 1702-07-18 i Hummelshof.
 • 2. Sabina Elisabeth, döpt 1681-11-26. Gift före 1718 med Georg Jacob von Glasenapp till Löwekull, död 1765.
 • 2. Otto Georg, född 1683. Löjtnant. Död 1767. Se Tab. 9

TAB 6

Claes Reinhold (son av Georg, Tab. 5) till Sutlem, Estland. Kapten vid Harriska lantmilisregementet 1701-03-05. Mannrichter. Gift 1:o 1690-05-11 i Reval med friherrinnan Siri von Yxkull-Gyllenband, dotter av översten och lantrådet Johan Reinhold Yxkull, natural. friherre von Yxkull-Gyllenband, och Margareta von Nieroth. Gift 2:o 1698-01-05 i Reval med Eleonore von Straelborn, döpt 1675-05-09 i nämnda stad, begraven 1722-06-11 därst., dotter av överlicentförvaltaren Eberhard von Straelborn, natural. von Straelborn 1682-05-30, men ej introd., och Bela Koch.

Barn:

 • 2. Bela Margaretha, döpt 1698-10-25 i Reval. Gift där 1717-12-03 med majoren Ambrosius von Below, begraven 1725.
 • 2. Elisabeth Helena, döpt 1700-02-15 i Reval.

TAB 7

Wolmar Georg (son av Georg, Tab. 5), till Mölkull i Estland. Född 1670 i Livland. Volontär vid Livgardet 1689-10-00. Fänrik vid Västerbottens regemente 1692-05-11. Löjtnant därst. 1694-02-19. Avsked 1700-02-28. Kapten vid Jerwiska lantmilisinfanteriregementet 1701-08-12. Fången vid Narva 1704-08-10, hemkom 1722-05-00. Överstelöjtnants avsked s. å. 5/6. Död 1741-06-00 i Reval (L k). Gift 1723-10-08 i Laje med Catharina Gisselkors, dotter av löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Nils Gisselkors och Hebla Helena Jägerhorn av Spurila nr 114.

Barn:

 • Margaretha Helena, född 1726, död efter 1786.
 • Wolmar Georg, född 1728. Överste i rysk tjänst. Död 1777.
 • Elisabeth, född 1737, död i Vedja 1775.
 • Ulrika Juliana, död 1768-06-19 Pennijöggi Gift 1754-02-24 med Reinhold Gustaf von Aderkas till Pennijöggi, död före 1783.

TAB 8

Karl Magnus (son av Volmar Georg, Tab. 7), född 1733. Kavallerimajor i rysk tjänst. Gift 1765-02-25 på Taifer med Charlotta Sophia von Gyllenschmidt, född 1738-11-04, död 1802-09-23 i Pernau, dotter av ordnungsgerichtsadjunkten Ernst Vollrat Gyllenschmidt och hans 2:a fru Eva Christina von Schrengelm.

Barn:

 • Carl Georg, född 1771-09-20. Rysk artillerilöjtnant.
 • Anna Sophia, född 1773-01-30, död 1834-08-25 i S:t Petersburg. Gift 1799-09-24 i Reval med majoren Fromhold von Knorring.
 • Charlotta Margaretha, född 1774-06-17, död 1849. Gift med ryska statsrådet N. N. Aller.

TAB 9

Otto Georg (son av Georg, Tab. 5) till Kagrimois och Jexi. Döpt 1683-03-25 i Reval. Kornett. Löjtnant vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente 1701-02-01. Död 1767. Gift med friherrinnan Barbara Helena von Yxkull-Gyllenband, döpt 1682-06-16 i Reval, begraven 1774-09-23 i Hanehls socken, Estland, dotter av friherre Otto von Yxkull-Gyllenband och Sofia von Yxkull.

Barn:

 • Helena Aurora, född 1720, begraven 1756-12-11 i Anzens socken, Livland. Gift 1746-10-30 på Metzeboe med majoren Georg Fredrik Magnus von Weymarn, av en 1693-12-21 adlad, men ej introducerad ätt, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1763-04-06 med Christina von Berg, döpt 1720-08-30 på Stenhusen, Estland, begraven 1798-11-05 i Kergels socken, Estland, dotter av lantrådet Jakob Johan von Berg och Agneta Wilhelmina von Meck), född 1706, död 1779-01-21 på Koigust.

TAB 10

Georg Reinhold (son av Otto Georg, Tab. 9), till Metzeboe, Estland. Död 1770-03-29 i Pernau. Gift 1738-10-12 med sin kusin Gertrude Helene von Glasenapp, begraven 1773-03-18 i Karusens socken, dotter av Christer Reinhold von Glasenapp till Salishof i hans 1:a gifte med friherrinnan Beate Juliana von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • Helena Juliana, begraven 1776-05-06 i Hanehls socken. Gift 1760-09-01 med majoren Karl Adam Lönn, begraven 1776.
 • Sophie Elisabeth. Gift 1:o 1762-12-16 med kaptenen Johan Georg von Schwaan. Gift 2:o 1783-06-27 i Pernau med glasmästaren i Narva Lorenz Christian Stenzlau.
 • Anna Magdalena, döpt 1744-05-16 på Metzeboe, död 1800. Gift 1764-08-31 på Metzeboe med Frans Wilhelm Kocken von Grünbladt, av en i Sverige 1649-08-23 adlad, men ej introducerad ätt.

TAB 11

Adam Johan (son av Otto Georg, Tab. 9) till Kagrimois, Petrimois, Jexi och Pallawa. Född 1718, död 1782-02-21 på Jexi. Gift 1:o 1750-12-14 på Alt-Köllitz med Augusta Margareta Rothkirch, död 1763-11-08 på Jexi, dotter av löjtnanten Gabriel Rothkirch, nr 175 och Anna Helena Hästesko-Fortuna. Gift 2:o 1764-02-29 på Taifer med Johanna Sophia Lönn, dotter av Johan Adolf Lönn. Gift 3:o 1779-09-27 på Karrasky med Emilie Tugendreich von Budberg, född 1738-04-14 på Sennen, begraven 1798-12-01 i Anzens socken, dotter av Gotthard Magnus von Budberg till Sennen och Emilie Tugendreich von Dossow.

Barn:

 • 1. Augusta Helena, född 1751-10-29, död 1792-01-18. Gift 1:o 1772-03-07 på Kagrimeis med majoren Johan Henrik Wagner, död 1779. Gift 2:o 1781-11-07 med majoren Gustaf Johan von Klot, död 1792.
 • 1. Eufrosyne Eleonore, född 1757-06-07, död 1792-07-07. Gift 1779-09-06 med löjtnanten Fredrik Reinhold Drescher.
 • 1. Ernst Reinhold, född 1759. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 12
 • 1. Karl Andreas, född 1760. Kretsadelsmarskalk. Död 1823. Se Tab. 16.
 • 1. Peter Adolf, född 1762. Major. Död 1831. Se Tab. 26
 • 2. Anna Helena, född 1767-08-01. Gift 1:o 1782-02-05 med kaptenen Adolf Julius von Brömssen, från vilken hon 1785 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1787. Gift 2:o 1798-03-27 med löjtnanten Christ Johan Ströhl.
 • Dessutom en son och två döttrar, döda unga.

TAB 12

Ernst Reinhold (son av Adam Johan, Tab. 11) till Kagrimois och Mustel, född 1759-10-13. Löjtnant. Död 1807-09-03 på Kagrimois. Gift 1788-05-07 med Margaretha Louisa von Moeller, född 1763-03-07 på Sommerphalen, död 1821-03-28 på Werro, dotter av Wilhelm von Moeller till Mustel och Margaretha Elisabeth von Engelhardt.

Barn:

 • Alexander Wilhelm Ernst, född 1789-02-02. Sjökadett.
 • Carl Fredrik Otto, född 1790-03-10 på Kagrimois. Sjökadett.
 • Margaretha Elisabeth, född 1791-09-25 på Mustel, död där 1813-01-30. Gift 1808-09-25 på Mustel med Alexander von Moeller till Sommerphalen, död 1844.
 • Peter Anton August, född 1794. Kapten. Död 1848. Se Tab. 13
 • Gustaf Reinhold Adam, född 1798-09-03. Stabskapten. Död 1889-08-07 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1826 med Elisabeth Witte, född 1805-08-07, död 1836-03-14 i S:t Petersburg, dotter av brigadören Michael Witte och Nathalia Clayhills. Gift 2:o 1836-11-22 i S:t Petersburg med sin svägerska Amalie Natalia Witte, född 1808, död 1859-03-26 i Gornostoipol.
 • Julie Luise, född 1805-07-18 på Kagrimois, död 1855-04-27 i Dorpat. Gift 1821-10-14 i Kronstadt med Andreas von Moeller till Neu-Nursie, död 1852.
 • Dessutom 3 söner och 2 döttrar, döda unga.

TAB 13

Peter Anton August (son av Ernst Reinhold, Tab. 12), född 1794-07-09 på Kagrimois. Kapten. Kollegieråd. Död 1848-06-20. Gift 1826 med Emilia Bremer, dotter av ingenjören Iwan Bremer och N. N. Dubois.

Barn:

 • Alexander Fredrik, född 1832-01-07. Polismästare i Petershof. Död 1892-12-25.
 • Elisabeth Marie, född 1834-12-13. Gift med löjtnant Simitzyn.
 • Nikolai Fredrik, född 1836. Statsråd. Död 1908. Se Tab. 15
 • Alexandrine Maria, född 1841-08-02. Gift med med. doktor Konstantin Tschaschnitzki.
 • Dessutom ytterligare tre söner och tre döttrar, dels döda unga, dels okända.

TAB 14

Peter (son av Peter Anton August, Tab. 13), född 1828-07-21, död 1881. Gift med Ludmilla Bode, död 1891-11-28, dotter av Anton Bode.

Barn:

 • Lydia, född 1865.

TAB 15

Nikolai Fredrik (son av Peter Anton August, Tab. 13), född 1836-03-23. Tulldistriktschef i Wirballen. Ryskt statsråds titel. Död 1908 i Kowne. Gift 1:o med N. N. Spitzin. Gift 2:o 1906-09-18 i Georgenburg med Eleonora Amelie Tomuschat, född 1869-09-18 i Georgenburg, dotter av kantor Johan Tomuschat och Augusta Pikert.

Barn:

 • 1. Katharina.
 • 2. Marie, född 1908-05-15 i Kowne.

TAB 16

Karl Andreas (son av Adam Johan, Tab. 11) till Jexi och Pallawa samt Kaschina och Masslewa i guvern. Pleskau. Född 1760-11-11 på Kagrimois. Löjtnant. Adelsmarskalk i kretsen Pleskau. Död 1823-11-18 på Kaschina. Gift 1785-06-13 på Sennen med Dorotea Johanna von Budberg, född 1763-09-03 på Odenkat, död 1820-01-20 på Kaschina, dotter av Leonhard Georg Gottlieb von Budberg, till Sennen, och Helena Christina von Rehbinder.

Barn:

 • Charlotte Henriette Natalie, född 1789-12-30. Gift med kollegiiassessorn Jegor Schawrow.
 • Anna Louisa, född 1791-08-25, död 1871-09-00 i S:t Petersburg. Gift med hovrådet N. N. Wassilkow.
 • Johan Reinhold, född 1793. Adelsmarskalk. Död 1863. Se Tab. 17
 • Karolina Helena, född 1799-10-26, död 1886-09-28 i Dorpat. Gift 1824-02-03 med Magnus von Freymann, till Alt-Nursie, död 1846.
 • Dessutom två söner och två döttrar, döda unga.

TAB 17

Johann (Johan) Reinhold (son av Karl Andreas, Tab. 16) till Jexi och Pallawa, Kaschina, Masslowa och Laserowa i guvern. Pleskau. Född 1793-07-11 på Jeri (Jexi). Stabskapten. Adelsmarskalk i kretsen Pleskau. Död 1863-07-13 i Dorpat. Gift 1827-07-17 på Rauge med Augusta Carolina Juliana von Samson-Himmelstjerna, född 1805-05-23, död 1858-10-01 i Dorpat, dotter av direktören Karl Herman Christer von Samson-Himmelstjerna, av en i Sverige 1640-09-19 adlad men ej introducerad ätt, och hans 2:a fru (kusin) Anna Carolina von Samson-Himmelstjerna.

Barn:

 • Anna Dorotea Elisabeth, född 1829-10-10 på Kaschina, död 1902-05-05 i Dorpat. Gift 1853-01-08 på Kaschina med Nikolai von Glasenapp, till Lutznik, död 1892.
 • Luise Mathilde, född 1831-10-10, död 1910-08-29 i Dorpat.
 • Karl Nikolai Gustaf Bruno, född 1832. Pastor. Död 1902. Se Tab. 18
 • Berta Sophie Wilhelmine, född 1838-05-05, död 1893-10-23 i Dorpat. Gift 1860-06-10 på Kaschina med professorn i anatomi Ernst Reissner, död 1878.
 • Dessutom en son och två döttrar, döda unga.

TAB 18

Karl Nikolai Gustaf Bruno (son av Johan Reinhold, Tab. 17) till Laserowa, född 1832-12-26 på Kaschina. Gundare av och rektor för diakonissanstalten i Reval. Pastor. Död 1902-02-05 i Reval. Gift 1:o 1860-02-12 i Fellin med Vera Helena Charlotte Wilhelmina von Brümmer, född 1838-04-03 i Düneburg, död 1870-01-08 i Reval, dotter av översten Peter von Brümmer och Vera von Sivers. Gift 2:o 1872-06-20 på Loal med Marie Christina Caroline von Helffreish, född 1833-06-06 på Loal, död 1883-05-27, dotter av ryske generallöjtnanten Gotthard August von Helffreish och Charlotta Wilhelmina Annette Stiernhielm. Gift 3:o 1884-10-28 Saucken

Barn:

 • 1. Herman Johan Claes, född 1861. Död 1934. Se Tab. 19
 • 1. Marie Vera, född 1862-11-08 på Laserowa. Gift 1891-05-28 i Reval med Artur von Baranoff, död 1905.
 • 1. Vera Elisabeth, född 1869-12-31 i Reval. Gift där 1902-12-02 med översten friherre Peter von Tiesenhausen, död 1921.
 • 2. Elisabeth Charlotte Augusta, född 1874-02-14 i Reval. Gift där 1897-01-24 med Manfred von Glehn till Jelgimäggi, död 1924.
 • 3. Natanael Renatus Siegfried, född 1885. Ridderskapssekreterare. Död 1916. Se Tab. 23.
 • 3. Hanna Catharina Margarita, född 1887-03-22 i Reval. Sjuksköterska.
 • 3. Irene Augusta Sofie, född 1888-06-30 i Reval. Gift 1916-02-15 i Berlin med löjtnanten Leopold von Wedel.
 • 3. Nikolaus Johannes Traugott, född 1891. Med. d:r. Se Tab. 24
 • 3. Johannes Reinhold Robert, född 1892. Med. d:r. Se Tab. 25
 • 3. Ruth Margareta Tabea, född 1898-12-18 i Reval. Sjuksköterska.

TAB 19

Herman Johan Claes (son av Karl Nikolai Gustaf Bruno, Tab. 18), till Kreuzhof i Estland. Född 1861-04-23 i Fellin. Död 1934-02-23 i Reval. Gift 1891-01-04 på Hattoküll med Margaretha Carolina von Ramm, född 1867-04-07 på Hattoküll, död 1934-11-15 i Oldenburg, dotter av Adolf von Ramm till Hatteküll, Estland och Agnes von Mohrenschildt.

Barn:

 • Anny, född 1893-04-30 på Kreuzhof. Sjuksköterska.
 • Vera Charlotte Helena Margaretha, född 1896-04-02 på Kreuzhof. Gift 1917-11-15 i Reval med Moritz Wolter Udo Gersdorff, född 1892, död 1932.
 • Barbara Gertrude, född 1898-02-09 på Kreuzhof. Gift 1924-11-03 på Hatteküll med oldenburgiska regeringsrådet Werner Ross.
 • Claes Adam Johan Ernst, född 1899. Banktjänsteman. Död 1932. Se Tab. 22.

TAB 20

Herbert (son av Herman Johan Claes, Tab. 19), född 1892-01-09 på Kreuzhof. Kemiker. Gift 1925-09-12 på Godesberg med Anita Olga Sofie Sutor, född 1907-05-31 i Dortmund, dotter av fotografen Hans Sutor och Elisabeth Falkenstein.

Barn:

 • Wattrand Margaretha Elisabeth, född 1926-06-02 i Godesberg.
 • Oelgard Sofie Hermine, född 1927-09-28 i Godesberg.

TAB 21

Sigfrid (son av Herman Johan Claes, Tab. 19), född 1894-06-25 på Kreuzhof. Ägde Karstemois. Gift 1:o 1917-06-12 i S:t Petersburg med Gertrud Lucie Scholz, född 1893-10-21 på Amalienhof, död 1919-04-04 på Kreuzhof, dotter av ingenjören Herman Adolf Scholz och Laura Paetz. Gift 2:o 1925-03-01 på Munnalas med Margareta Hueck, född 1895-03-28 på Munnalas, dotter av godsägaren Gerhard Hueck och Virginia von Kotzebue.

Barn:

 • 1. Gudrun Margaretha, född 1918-09-16 i Reval.
 • 2. Gisela, född 1926-04-08 i Reval.
 • 2. Roland Nikolai, född 1927-06-07 i Pernan.
 • 2. Mariana Dorotea, född 1930-07-23 i Pernan.

TAB 22

Claes Adam Johan Ernst (son av Herman Johan Claes, Tab. 19), född 1899-11-19 på Kreuzhof. Banktjänsteman. Död 1932-05-05 i Reval. Gift där 1927-03-05 med Annemarie Kulberg, född 1904-02-23, dotter av prosten Paul Kulberg och Alice Pohlman.

Barn:

 • Sigfrid, född 1928-02-17 i Reval.
 • Anne-Lore, född 1929-11-11 i Reval.

TAB 23

Natanael Renatus Siegfried (Sigfrid) (son av Karl Nikolai Gustaf Bruno, Tab. 18), född 1885-08-22 i Reval. Mag. phil. Phil. dr. i Helsingfors. Estländsk ridderskapssekreterare. Löjtnant i reserven. Stupade 1916-07-08 vid Stanislaus (Karpaterna). Gift 1909-10-27/nov. 10 i n.st. Kristiania med Oelgard Eleonore (Eleonora) Theodora Erika von Ditten, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Alf Ferdinand von Kursell), född 1889-05-12/24 i Kristiania, dotter av Johannes von Ditten och Bertha Catharina Sandström samt omgift 1921-09-20 i Reval med Erik von Kursell.

Barn:

 • Brita Oelgard, född 1915-12-03 i Reval.

TAB 24

Nikolaus Johannes Traugott (son av Karl Nicolai Gustaf Bruno, Tab. 18), född 1891-03-06 i Reval. Med. d:r. Gift 1920-01-03 i München med Helene Lohmann, född 1895-01-12 på Degenhof, med. d:r., dotter av fabriksföreståndaren Adalbert Lohmann och Elisabeth Dönhoff.

Barn:

 • Ursula, född 1922-04-30 på Degenhof.
 • Brigitte, född 1923-11-05 på Degenhof.
 • Jürgen Johan Nikolai, född 1925-12-26 på Degenhof.
 • Diderk, född 1933-03-06 i Freiburg i Br., död.

TAB 25

Johannes Reinholt Robert (son av Karl Nicolai Gustaf Bruno, Tab. 18), född 1892-07-05 i Reval. Med. d:r. Gift 1918-08-03 i Moskva med Margareta Luise Lydia Deringer, född 1893-07-21. Med. d:r., dotter av köpmannen Robert Deringer och Julie Jensen.

Barn:

 • Renate Julia, född 1929-04-04 i München.

TAB 26

Peter Adolf (son av Adam Johan, Tab. 11), född 1762-02-22. Rysk major. Död 1831-05-20. Gift 1794-04-27 på Neu-Nursie med Anna Jakobina von Freymann, född 1771-02-17, död 1846-07-22 i Reval, dotter av löjtnanten Ludvig Eberhard von Freymann, av en i Sverige adlad, men ej introd. ätt och Anna Catharina von Samson-Himmelstierna, likaledes av en i Sverige adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Adam Ludvig Ernst, född 1795-01-28. Död 1798-04-23 i Pernau.
 • Anna Emelie Carolina, född 1796-04-11. Gift med hovrådet d:r N. N. Stepanewitsch.
 • Leopoldine Ludowica Luise, född 1799-06-04 i Pernau. Gift med kaptenen N. N. Kilchen.

TAB 27

Nils (son av Wolmar Stackelberg, natural. Stackelberg, Tab. 4) till Hjelmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län samt Mödders och Raggafer i Estland. Född omkring 1630. Major i svensk tjänst. Lantråd i Estland. Död 1714 före 3/12. Han bevistade riksdagarna 1650, 1660, 1664, 1668 och 1672. Gift 1:o 1660-07-15 på Hjelmarsnäs med Ingrid Mannerhjelm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1648-08-01 Barksäter med Jöns Börjesson Rosenstråle i hans 2:a gifte, född 1603, död 1655), född 1623-05-22 Kungsgården, död 1673-10-25, dotter av överstelöjtnanten Peter Bröms, adlad Mannerhjelm, nr 310 och Margareta Qvaase. Gift 2:o 1676-07-04 med Anna Elisabeth von Uexkull, död 1682-02-05, dotter av lantrådet Berend Johan von Uexkull och hans första fru Sofia Elisabeth von Tiesenhausen. Gift 3:o före 1699 med Margaretha Elisabeth von Lode i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1684-06-26 i Reval med ryttmästaren Johan Reinhold von Delwig, död 1689), begraven 1708-02-25, dotter av lantrådet Arent Johan von Lode och N. N. von Wrangel. Gift 4:o efter 1711 med Agneta Dorotea von Knorring i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren vid livregementet till häst, överstelöjtnanten Detlof Johan Sommer, gift 3:o 1723-10-01 i Reval med generalmajoren Lorentz Löschern von Hertzfelt, i hans 3:o gifte, född omkring 1661, död 1729), född 1679-12-00, död 1749-12-19 i Reval och begraven 1750-02-26 i domkyrkan därst., dotter av kaptenen och mannrichtern Jürgen von Knorring till Koppelmann och Agneta Gertruda von Schulmann.

Barn:

 • 2. Anna Magdalena, döpt 1678-09-22 i Reval. Död 1710 i pesten. Gift 1703-07-01 på Mödders med generalmajoren Lorentz Löschern von Hertzfelt, i hans 2:a gifte, född omkr. 1661, död 1729.
 • 2. Nils Claes Johan, döpt 1680-09-11 i Reval. Löjtnant vid Åbo läns tremänningsinfanteriregemente 1700-11-03. Kapten därst. 1701. Död före 1717.


TAB E3

Georg Stackelberg (son av Georg Johan Stackelberg, Tab. 2), till Kamby samt Valkeala m. m. i Finland. Student i Rostock 1563-07-12. Tjänade efter hemkomsten under herrmästaren Vilhelm von Fürstenberg och hertig Magnus. Landrichter i stiftet Dorpat 1581 och ännu 1592. Återfordrade 1583 jämte fadern Kamby och övriga fädernegods, som under de inbördes fejderna i Livland frångått ätten, men erhöll först 1592-09-20 konung Sigismunds stadfästelsebrev för sig och sina arvingar å alla sina konfiskerade gods. Gick i hertig Carls tjänst efter Dorpats fall 1600-12-27. Bevistade såsom deputerad för stiftet Dorpat den av hertigen utlysta lantdagen i Reval 1601. Delegerad till riksdagen i Stockholm 1602. Lantråd i Livland s. å. 13/7. Krigsråd och krigskommissarie 1605. Bekom 1607-07-03 Lappo socken i förläning5. Fick konung Gustaf II Adolfs konfirm. på en del (Koeskimä bol) av de finländska förläningarna 1613-08-04, men miste även denna 16155. Död 1616 före 16/9. Gift med Elisabet Wrangel, död 1645, dotter av Johan Johansson Wrangel till Royel, Jendel och Jägel, och Barbara Schraffer von Lauenstein. Hon fick som änka 16 hakar i förläning på Dagö5 enl. k. brevet 1617-09-14.

Barn:

 • Georg. Ryttmästare. Bekom förläning (Hullo och Rumpo byar) Ormsön Introducerad för ätten 1625 under nr 85, vilket nummer sedan ändrades till 113. Nämnes vid de finländska godsen 1628-03-01. Gift, men hustruns namn obekant.

TAB E4

Carl (son av Georg Stackelberg, Tab. E3), till Kamby och Jägel samt Arras i Rujens socken. Kornett vid livländska rytteriet under trettioåriga kriget. Fick 1632-02-29 i Frankfurt a. M. konung Gustaf II Adolfs förläningsbrev på Arras. Avsked efter slaget vid Lützen s. å. Landrichter i kretsen Dorpat 1639 levde 1645. Död före 1671. Gift med Elisabet von Buddenbrock, dotter av Otto von Buddenbrock till Puikeln och Anna von Tiesenhausen.

Barn:

 • Carl. Lantråd i Livland 1660 och 1670.1
 • Elisabet Dorotea, död ogift efter 1671. [1].

TAB E5

Georg (son av Carl, Tab. E4), till Kamby och Maidelshof. Född omkr. 1620. Ryttmästare. Landrichter i kretsen Dorpat. Avsked 1694-12-01. Död före 1697. Gift 1:o med Anna Koskull. Gift 2:o 1671-02-09 med Hildegard Dorotea von Yxkull, som efterlevde, dotter av lantrådet Otto Reinhold von Yxkull och Margareta Zöge samt faster till generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull.

Barn:

 • 1. Georg, född 1648. Lantråd. Död 1740. Se Tab. E6
 • 2. Justina Margareta. Gift med Magnus Johan von Liphardt.
 • 2. Eleonora Margareta, född 1676-01-14, död före 1715. Gift 1706 med överståthållaren Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1753.

TAB E6

Georg (son av Georg, Tab. E5), till Klein-Kamby. Född 1648. Löjtnant. Landrichter 1696, sedan lantråd. Död 1740. Gift med Augusta Sofia von Rosen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Georg Wolmar Stackelberg, född 1642, död 1685, broder till majoren Mattias Stackelberg, natural. Stackelberg), född 1659, död 1747.

Barn:

 • Anna Christina, född 1701, död ung.
 • Augusta Lovisa, född 1703, död ung.

TAB E7

Otto Reinhold (son av Georg, Tab. E5), till Kamby. Kapten vid Zöges livländska infanteribataljon 17002. Konfirm.fullm.2 s. å. 11/10. Major 1704. Gift 1698-01-16 med Maria Elisabet von Riegemann.

Barn:

 • Gerhard Jürgen, född 1699-01-09, död ung.
 • Carl Reinhold, döpt 1700-01-07.
 • Carl Otto, född 1701. Ordnungsrichter. Död 1758. Se Tab. E8
 • Anna Margareta, född 1703-11-18.
 • Nils Reinhold, född 1708-01-08.
 • Anna Eleonora, född 1709-08-30.

TAB E8

Carl Otto (son av Otto Reinhold, Tab. E7), till Gross- och Klein-Kamby samt Maydelshof. Född 1701-08-18. Ordnungsrichter. Död 1758-10-12. Gift 1734-07-04 med Christiane Maria Schwander, född 1716-10-21, död 1761-10-07.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1735. Ägde Kamby och Maydelshof. Död barnlös 1782-11-23. Gift 1765 med Helena von Vietinghoff av huset Addafer.
 • Augusta Christina Elisabet, död 1780-08-08. Gift 1763-08-06 med adelsmarskalken Gottlieb Fabian von Gavel, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1798.
 • Anna Benigna, född 1745, död 1795. Gift 1769-06-20 med Fredrik Justus von Bruiningk.
 • Johanna Maria, född 1753-08-08, död 1810-04-17. Gift 1:o 1772-10-16 med lantmarskalken Frans Vilhelm von Rennenkampff. Gift 2:o 1787-11-20 med Carl Fredrik von Brümmer, född 1760-09-01, död 1824-03-12.

TAB E9

Otto (son av Carl, Tab. E4), till Jögel i Marien Magdalenen socken, Arras i Rujens socken och Wagenküll i Helmets socken, alla i Livland. Major i svensk tjänst 1663. Lantråd i Livland 1673. Uppdrag som sändebud till Ryssland för att underhandla om grannsämjans bibehållande och om gränsregleringar 1684. Död 1689-09-27. [3] Gift 1:o 1659-03-08 m.3 Christina von Essen, född 1636-07-24, dotter av generalmajoren Alexander von Essen och Magdalena von Ungern-Sternberg samt faster till Hans Henrik och Reinhold Vilhelm von Essen, friherrar von Essen. Gift 2:o 1663 med Anna von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hans 1:a frus broder Georg Alexandersson von Essen), född 1630, död 1681-05-00, dotter av lantrådet Herman von Fersen och Margareta von Anrep samt syster till Herman och Otto Vilhelm von Fersen, friherrar von Fersen. Gift 3:o 1682-06-14 i Stockholm med Christina Grothusen, som levde änka 16961, dotter av kaptenen Axel Grothusen.

Barn:

 • Herman Otto.
 • Elisabet Margareta. Gift med kaptenen och livdrabanten Adam Johan von Tiesenhausen.
 • Anna Dorotea, död efter 1696.
 • Sabina Catharina.

TAB E10

Carl Vilhelm (son av Otto, Tab. E9), till Palla i Roddafers socken, vilket han sålde 1701-05-16, samt Jägel och Kudding, båda i Marien Magdalenen socken, alla i Livland. Student i Uppsala4 1686-12-14. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1695-07-23. Fänrik därst. 1696-08-11. Löjtnant 1700-04-30. Kaptenlöjtnant 1702-09-17. Sekundkapten s. å. 20/10. Premiärkapten 1705-10-26. Konfirm.fullm. 1706-10-06. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död 1710-07-23 i Klinov. [2] Gift 1694-07-06 med sin kusin Magdalena Elisabet von Essen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-03-22 med lantrådet Adam Johan von Yxkull, till Fickel, död 1739-11-04), född 1670, död 1743-02-06, dotter av lantrådet Otto Magnus von Essen, till Orrisar, och Hedvig Elisabet von Tiesenhausen.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1695.
 • Otto Magnus, född 1704. Generalmajor. Död 1765. Se Tab. E11

TAB E11

Otto Magnus (son av Carl Vilhelm, Tab. E10), arvherre till Jägel och Kudding, vilka han sålde 1750, och Kersel i Bartholemäi socken i Livland, vilket han köpte 1728-02-17, men sålde 1733-02-16, samt Purtz och Pühs (Alt- och Neu-Isenhof), Paggar och Worroper i Luggenhusens socken, Alt-Söttküll och Klein-Soldina i Waiwara socken, Aggimal och Klein-Pungern i Jewe socken, Kochtel och Hirmus, alla i Estland. Döpt 1704-02-02 i Reval. I rysk militärtjänst. Dessutom kyrkoföreståndare i Luggenhusens socken. Vald till ritterschaftshauptman i Estland 1747-01-13, förnyat val 1750-01-24. Lantråd därst. 1751. Generalmajor och chef för kejsar Peter III:s holsteinska garde 1758. Död 1765-05-11 Paddas Gift 1724-03-26 i Reval med Anna Magdalena von Bellingshausen, född 1700-08-11 i Reval, död 1758-01-10 Kolk

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1727-05-25 på Kudding, begraven 1830-05-30. Gift 1744-07-19 med lantrådet Claes Gustaf von Essen, till Pöddis, död 1777-12-20.
 • Johanna Margareta, född 1728-08-17 död 1752. Gift 1743-06-23 med ritterschaftshauptmannen i Estland Fredrik Jakob von Ulrich till Loal, död 1770-03-08.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1730, död 1734.
 • Anna Christina, född 1734-12-25.
 • Otto Magnus, riksgreve Stackelberg. Född 1736. Minister. Död 1800. Se Tab. E12.

TAB E12

Otto Magnus, romersk riksgreve Stackelberg (son av Otto Vilhelm, Tab. E11), till Alt- och Neu-Isenhof, Paggar, Worroper, Aggimal, Klein-Pungern, Klein Soldina, Paddas samt Satzo i Maholms socken och Errides i Jewe socken, alla i Estland. Född 1736-02-07. Student i Leipzig. Studieresor i Italien och Frankrike. Kursachsisk kammarherre. Efter hemkomsten kyrkoföreståndare i Luggenhusens socken 1765. Anställd i ryska utrikesministeriet s. å. Sändebud till Spanien 1766-06-20. Verklig rysk kammarherre 1771-04-02. Minister i Polen s. å. RRS:tAlexNewO. Romersk riksgreve 1775-03-16. RRS:tAndrO s. å. Konung Fredrik II:s porträtt i brilj. s. å. RJohO s. å. Ambassadör i Stockholm 1791–1793-06-20. RPolskaVÖO. Verkl. ryskt geheimeråd. Avsked. Död 1800-10-28 i Dresden och begraven i familjegraven i Luggenhusens socken. Gift 1758-01-08 med Sofia Gertruda von Völkersahm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Otto Johan von Tiesenhausen, död 1756), född 1736, död 1815-01-15, dotter av ekonomidirektören Weinhard Georg von Völkersahm och friherrinnan Sofia Elisabet von Mengden.

Barn3:

 • Sofia Helena riksgrevinna, född 1758-10-17, död 1826-03-17. Gift 1774 med lantrådet Reinhold Vilhelm von Liphardt, född 1750-12-16, död 1829-01-09.
 • Elisabet Johanna, riksgrevinna, född 1760-07-01, död 1837-11-06 i Mitau. Gift 1778-08-02 med geheimerådet Didrik Ernst von Schöppingk, till Bornsmünde i Kurland, född 1749, död 1818-03-01 i Mitau.
 • Charlotte Fredrika, riksgrevinna, född 1761-12-12, död 1774 i Warschau.
 • Magdalena Julie, riksgrevinna, född 1763-04-01. Död 1774 i Warschau.
 • Otto Johan, riksgreve. Född 1764-06-14. Löjtnant i ryska armén 1778-01-01. Fänrik vid preobrasjenska gardet 1786-01-01. Sekundlöjtnant därst. 1789-01-01. Deltog i finska kriget s. å. och sändes efter slaget vid Svensksund av prinsen av Nassau till kejsarinnan Catharina. Överstelöjtnant och RRS:tGO4kl 1790. Ingick såsom frivillig i preussiska armén 1792. Deltog i koalitionskriget mot Frankrike. Avsked 1796-12-26. Död ogift 1814-02-02 i Reval.
 • Gustaf Magnus Ernst, riksgreve. Född 1766. Minister. Död 1850. Se Tab. E13.

TAB E13

Gustaf Magnus Ernst (son av Otto Magnus, Tab. E12), till Alt- och Neu-Isenhof, Hirmus, Worroper, Kochtel, Errides, Paggar, Agginal, Pungern, Soldina och Paddas. Riksgreve. Född 1766-06-05 i Reval korpral vid livgardets ismailovska regemente 1768 sekundlöjtnant vid smolensk'ska dragonregementet 1777. Student i Strassburg. Resor i Tyskland, Italien och Frankrike. Kornett vid (ryska) livgardet till häst 1786. Löjtnant därst. 1788. Bevistade kriget i Finland 1788–89. Rysk kammarjunkare 1789. Attaché vid ambassaden i Warschau 1789 och i Stockholm 1791. Sändebud i Turin 1794-01-07. Verkl. kammarherre 1797-01-03. Geheimeråd 1798. RRS:tAO1kl s. å. Minister i Wien s. å. och i Bern 1799-08-12. Envoyé extraordinaire o. ministre plénipotentiaire i Haag 1802-01-01. RRS:tVlO2kl. Ambassadör i Berlin 1807-11-11. RRVÖO och S:tAlexNewO 1808. Verkl. geheimeråd s. å. 11/12. Ambassadör i Wien 1810-03-14. Rysslands representant vid kongressen därst. 1814. StkÖS:tStefansO s. å. RRSrtAlexNewO i brilj s. å. RRS:tVlO1kl s. å. erhöll kronogodset Luttringen i Kurland 1815-05-18. Ambassadör i Neapel 1818-11-09 och i London 1821 RRS:tAndrO 1834-04-23. Avsked 1835-03-19. Död 1850-04-06 i Paris. Han anslog i sitt testamente av 1848-10-22 en million francs för uppköp av gods i Estland till bildande av ett majorat inom ätten. Gift 1805 med grevinnan Carolina von Ludolf, rysk hovfröken, S:tCathO2kl, död 1868-06-08 i Paris, dotter av sicilianska sändebudet i Berlin greve Constantin von Ludolf och Eleonora von Weyröther.

Barn:

 • Sofie, riksgrevinna, född 1806-08-10 i Berlin. Rysk hovfröken. Död 1891-04-21 i Nizza. Gift 1830-07-19 med överhovstallmästaren och geheimerådet friherre Georg Conrad Wolter Meijendorff von Yxkull, född 1795, död 1863.
 • Otto Magnus, riksgreve, född 1808. Kammarjunkare. Död 1885. Se Tab. E14.
 • Carolina, riksgrevinna. Född 1809-08-28 i Lyon. Rysk hovfröken. Död 1863-06-29 i Viareggia vid Lucca. Gift 1832-11-00 med ryska gardesöversten friherre Julius von Sass, född 1798.
 • Gustaf Adolf, riksgreve, född 1810-11-02 i Wien. Rysk kammarjunkare 1831 sekreterare vid ryska legationen i Aten, Köpenhamn och Rom. Död ogift 1847-02-15 i Rom.
 • Ernst Johan, riksgreve, född 1813. General och minister. Död 1870. Se Tab. E17.
 • Alexander, riksgreve. Född 1814-04-12 i Wien. Rysk kammarjunkare. Sekreterare vid ryska legationerna i Rio de Janeiro och Neapel. Död ogift 1856-11-12 i Rom.
 • Magnus, riksgreve. Född 1815-09-12 i Wien, död 1820 i Neapel.
 • Elisabet, riksgrevinna, född 1817-03-25 i Wien, död 1840-07-17 i Turin. Gift 1838 med markis Fredric de la Rovere.
 • Marie, riksgrevinna. Född 1818-09-27 i Paris, död ogift 1840-02-27 i Turin.
 • Helene, riksgrevinna, född 1820-04-21 i Neapel, död 1843-02-12 i Karlsruhe. Gift 1842-01-15 med österrikiska ministern i Karlsruhe, greve Josef Ugarte, född 1804-10-26, död 1862-07-27.
 • Reinhold, riksgreve. Född 1823-08-23 i Neapel. Död 1837-11-24 i S:t Petersburg.
 • Eleonora, riksgrevinna. Född 1827-01-15 i Neapel, död 1909-01-10 i Paris. Gift 1852-05-16 med legationssekreteraren i London, friherre Teodor Decazes, från vilken hon blev skild.

TAB E14

Otto Magnus (son av Gustaf Magnus Ernst, Tab. E13), till Paggar, Aggimal, Pungern, Soldina, Kochtel, Errides, Rothenbrunn, Alt- och Neu-Isenhof, Hirmus och Worroper, vilka han stiftade till majorat 1876-10-21. Riksgreve. Född 1808-03-01 i Königsberg. Rysk kammarjunkare 1830. Död 1885-11-10 i Florens och begraven i familjegraven i Luggenhusens socken i Estland. Gift 1832-08-08 med sin kusins dotter Charlotta Ottlia von Liphardt, född 1811-02-07 på Alt-Kurthof, död 1893-01-09 i Dorpat, dotter av lantmarskalken Carl von Liphardt, till Rathshof, och Annette von Löwenwolde.

Barn:

 • Carolina, född 1833-08-09 i Dorpat, död 1837-08-13.
 • Annette Adèle Sofia, född 1834-10-25 i Dorpat, död 1904-04-15 i Riga. Gift 1857-01-30 i Dorpat med friherre Paul Alexander von Vietinghoff, till Weissensee, född 1825-10-24, död 1874-09-08 i Baden-Baden.
 • Adèle Isabella, född 1836-01-03 på Paggar, död 1862-12-23 i Bern. Gift 1859-01-09 med kaptenen i schweiziska generalstaben, sedan svenske bruksägaren, ledamoten av riksdagens 1. kammare, KNO1kl, RJohO, riksgreve Walter von Hallwyl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1865-06-10 med Anna Fredrika Vilhelmina Kempe, född 1844-10-01 i Stockholm, död där 1930-07-25, dotter av grosshandlaren Vilhelm Henrik Kempe och Johanna Wallis), född 1839-01-26 i Bern, död 1921-02-27 i Stockholm.
 • Gustaf Carl Otto, riksgreve, född 1838-03-31 i Dorpat. Kornett vid ryska livgardets ulanregemente 1857. Löjtnant därst. 1860. Stabsryttmästare 1862. Ryttmästare 1865. Överste och flygeladjutant hos kejsaren 1871. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–78. Kommendör för Mariopolska husarregementet. Generalmajor och kommendör för 2. brigaden av första kavalleridivisionen 1878. Död ogift 1882-01-05 i Dorpat.
 • Marie Adèle, riksgrevinna. Född 1839-04-11 i Dorpat, död ogift 1860-03-02 i nämnda stad.
 • Gustaf Ernst Magnus, majoratsherre till Isenhof. Riksgreve. Född 1840-09-17 på Paggar. Student i Dorpat 1859. Kretsdeputerad för Wierland 1886. Död ogift 1919-05-20 i Reval.
 • Constance Isabella, riksgrevinna. Född 1842-10-23 i Dorpat, död 1890-05-01, i Freiburg. Gift 1:o 1860-10-30 med Benjamin Edvard von Liphardt, till Tammist, från vilken hon blev skild, född 1838-10-01 i S:t Petersburg, död 1905-01-03 i Paris. Gift 2:o 1865-12-09 med italienske brigadgeneralen, sedan ryska översten sir John William Dunne.
 • Reinhold Gustaf Edvard, riksgreve. Född 1845. Överste. Död 1918. Se Tab. E15.
 • Charlotta Marie, riksgrevinna. Född 1850-08-08 på Paggar, död ogift 1931-04-30 i Freiburg im Brestgau.

TAB E15

Reinhold Gustaf Edvard (son av Otto Magnus, Tab. E14), till Paggar, Pungern, Aggimal och Jöhntack. Riksgreve. Född 1845-09-26 i Leipzig. Student i Heidelberg 1864. Kornett vid ryska livgardets ulanregemente 1868. Löjtnant därst. 1872. Regementsadjutant 1874. Stabsryttmästare 1875. Ordonnansofficer hos storfursten Nikolai Nikolajevitj 1877. Deltog i rysk-turkiska kriget s. å. och i slagen vid Pravitz, Arabkonak, Schipka och Plevna. Adjutant hos nämnda storfurste 1879. Ryttmästare 1880. Avsked 1881-09-26 med rang av överste vid livgardets ulanregemente. Död 1918-06-28 i Reval. Gift 1881-09-25 på Riesenburg med friherrinnan Benita Elisabet Magdalena Stackelberg, född 1860-09-25, dotter av friherre Constantin Carl Otto Stackelberg, till Riesenburg, och grevinnan Catharina Julia Benedikte von Sievers.

Barn:

 • Helena Charlotta Julie, riksgrevinna. Född 1882-09-19 i Reval.
 • Elisabet Benedikte Annette, riksgrevinna. Född 1883-09-22 i Reval, död 1884-09-01 på Paggar.
 • Otto Magnus Ernst Constantin, riksgreve. Född 1885-01-08 i Reval. Frivillig vid livgardets preobrasjenska regemente 1916. Fänrik vid ryska artilleriet 1917. Av bolsjevikerna förd till Krasnojarsk 1918. Inneh. majoratet Isenhof. Gift 1920-06-27 i Reval med Claudia Derewjagin.
 • Gustaf Johan Peter, riksgreve. Född 1888-05-21 på Paggar. Student i München 1911. Deltog i världskriget 1914–1918. Av bolsjevikerna förd till Krasnojarsk 1918. Död ogift 1919-02-13 i Riga.
 • Ernst Reinhold Georg, riksgreve. Född 1891. Kornett. Se Tab. E16.

TAB E16

Ernst Reinhold Georg (son av Reinhold Gustaf Edvard, Tab. E15), riksgreve. Född 1891-11-21 på Paggar. Student i Dorpat 1911. Kornett. RRS:tAO2kl. Deltog i världskriget 1914–1918. Av bolsjevikerna förd till Krasnojarsk 1918. Officer vid ett baltiskt regemente. Gift 1922-06-22 i Reval med baronessan Alice von Schilling, född 1902-07-17 på Wennefer, <moderndatadöd>död 19601-02-</moderndatadöd> i München dotter av baron Verner Karl Alexander von Schilling och baronessan Dorotea Eva Alice von der Recke.

Barn:

 • Ernst Reinhold Verner, riksgreve. Född 1923-04-12 i Reval.
 • Peter Gustaf Kurt, riksgreve. Född 1926-02-21 i Reval.

TAB E17

Ernst Johan (son av Gustaf Magnus Ernst, Tab. E13), till Isenhof, Hirmus och Worroper, vilka han överlät till sin broder Otto Magnus 1854, samt Laidsen i Kurland, som han köpte 1857-06-13 och för vilket gods han fick kurländsk indigenatsrätt 1870-06-24. Riksgreve. Född 1813-03-21 i Wien. Fänrik vid livgardets ridande artilleri och deltog med detta i krigsoperationerna i Kaukasus 1836. Svårt sårad 1837-06-04. Sekundlöjtnant och adjutant hos krigsministern. Överste 1843. Avdelningschef vid krigsministeriet och korrespondent vid ryska ambassaden i Paris. Generalmajor vid kejserliga sviten 1852. Anställd vid legationen i Wien 1853. Minister i Turin 1856-07-25. Generaladjutant hos kejsaren 1860-04-23. Minister i Madrid. Generallöjtnant 1861-02-19. Minister i Wien 1864-08-03. RRVÖO s. å. 30/8. RRS:tAlexNewO 1867-01-01. Minister i Paris 1868-04-25. General av artilleriet 1869-08-30. Död 1870-05-12 i Paris. Bemärkt författare. Gift 1851-06-18 med markisinnan Marie Antoinette de Tamisier, född 1831, död 1860-06-07, dotter av markis Peter Alfred de Tamisier och Charlotte de Lorme.

Barn:

 • Gustaf Alexander Erik, till Laidsen. Riksgreve. Född 1853-08-26 i Hitzing vid Wien. Fänrik vid livgardets husarregemente 1876-11-06. Bevistade rysk-turkiska kriget 1877–1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. RRS:tAO3kl med sv o ros. RRS:tStO3kl m sv. Löjtnant 1878-04-26. Stabsryttmästare 1880-08-30 och adjutant hos storfursten Vladimir Alexandrovitj. RPrRÖO 1878. RRS:tStO2kl 1883. RPrKrO. Ryttmästare 1886-04-13. RRS:tAO2kl 1887. RÖJKrO. Överste 1889-04-09. Ordförande i remontkommittén 1891-07-04–1893-04-10. RRS:tVlO3kl 1896. Generalmajor 1899-04-10. Generallöjtnant 1909. Hovstallmästare. Död 1917-03-14, mördad vid revolutionen i S:t Petersburg och begraven i Nicolayska familjegraven i Monrepos vid Viborg. Känd som idrottsman på segelsportens område. Ägde hus i S:t Petersburg och villa i Pikiruukki vid Viborg. Hans barn i borgerligt äktenskap med Carolina Ciniselli, av gammal italiensk släkt, erhöllo ryskt adelskap och familjenamnet von Stillberg. Gift 1881-08-16 i S:t Petersburg med grevinnan Tekla Sjuvalov, född 1863-08-13, dotter av generaladjutanten och ministern greve Paul Sjuvalov och furstinnan Olga Belosjki-Belmerski.
 • Alexander, född 1857-08-12 i Turin. Junkare vid livgardets husarregemente. Död ogift 1881-02-15 i Pau i Frankrike.

TAB E18

Fabian Reinhold (son av Otto, Tab. E9), till Wagenküll i Helmets socken, Livland. Löjtnant. Kapten vid dorpatska lantmilisregementet 1701. Ekonomi-ståthållare i kretsarna Dorpat och Pernau. Gift 1696-02-27 med Justina Elisabet von Patkull, född 1679-08-06, dotter av Jurgen von Patkull, till Overlack, och Catharina Elisabet von Freytag Loringhoven.

Barn:

 • Vilhelmina, född 1696-03-14, död 1772-04-05. Gift med Fredrik Vilhelm von Anrep, till Ropenhof, född 1700, död 1756-05-26.
 • Anna Elisabet. Gift med majoren Mikael Vilhelm von Engelhardt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1743-02-19 med Catharina Charlotta von Wulff, född 1720-03-29, död 1789-05-18, dotter av överstelöjtnanten Johan von Wulff och Christina Charlotta Witte von Lilienau), född 1671, död 1746-02-25.
 • Regina Magdalena, döpt 1700-05-12.
 • Ulrika Eleonora. Gift med Carl Wladislaus von Wenden.
 • Fabian Adam, född 1708. Generalekonomidirektör. Död 1767. Se Tab. E19.

TAB E19

Fabian Adam (son av Fabian Reinhold, Tab. E18), född 1708-09-24. Ståthållare i Dorpat. Generalekonomidirektör. Död 1767-06-26. Gift 1738 med Charlotta von Liphardt, född 1720, död 1756.

Barn:

 • Adolf Ludolf, född 1740-08-27. Rysk generalmajor. Gift 1:o med N. N. von Essen, dotter av Christoffer Fredrik von Essen, av huset Zellie. Gift 2:o med N. N.
 • Charlotte Elisabet, döpt 1742-12-29. Hovfröken hos kejsarinnan Catharina II. Gift med greve Vladimir Gregorevitj Orloff.
 • Vilhelmina Helena, född 1744-03-22. Gift 1763-03-28 med generallöjtnanten och generalguvernören i Nisjnij-Novgorod RRS:tAlexNewO Reinhold Johan von Rehbinder, född 1731-05-08.
 • Otto Reinhold, döpt 1745-06-15, begraven 1747-07-24.
 • Peter Fredrik, döpt 1746-12-19, begraven 1747-08-05.
 • Georg Carl, född 1747-12-05. Stupade under krig mot Turkiet.
 • Christian Vilhelm, döpt 1749-07-23. Stupade under krig mot Turkiet.
 • Margareta, född 1750-11-04, begraven s. å. 10/11.
 • Catharina Fredrika, född 1753. Hovfröken hos kejsarinnan Catharina II. Död 1826-03-02. Gift 1773-10-13 med ryska överhovmästaren och verkliga geheimerådet greve Hans Henrik Tiesenhausen, född 1745, död 1815.

TAB E20

Henrik Johan (son av Fabian Reinhold, Tab. E18), till Wagenküll i Helmets socken. Landrichter i kretsen Pernau. Död 1781-03-22. Gift 1746-12-19 i Koize med friherrinnan Augusta Sofia von Mengden, född 1726-06-05, död 1774-02-26 på Wagenküll, dotter av lantrådet friherre Gustaf Reinhold von Mengden, och Anna Helena von Vietinghoff.

Barn:

 • Renata Helena, död 1786. Gift med Johan Henrik von Smitter.
 • Elisabet Margareta, döpt 1753-03-09, död 1827-12-06. Gift 1:o 1773-08-09 med majoren Adam Reinhold von Gersdorff, född 1732, död 1774. Gift 2:o 1776-08-26 med Carl Ludvig von Krüdener, till Fennern. Gift 3:o med överstelöjtnanten Reinhold von Krüdener, till Nowwast.
 • Georg, född 1758-10-30. Rysk major. Död ogift 1810.
 • Margareta, född 1760, död 1841-05-19. Gift 1:o 1790 med majoren Mikael Fredrik von der Howen, till Wait och Sellenküll, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1793-01-17. Gift 2:o med generallöjtnanten Magnus Gustaf von Essen, till Pöddes, född 1758-09-19, död 1813-07-08.
 • Eleonora Johanna, död 1820-10-21. Gift med Magnus Reinhold von Bielsky, född 1763-09-07.
 • Dorotea, född 1767. Gift med Reinhold Jakob von Wenden.
 • Anna Catharina, född 1768-01-06, begraven 1772-11-19.

TAB E21

Otto Fabian (son av Henrik Johan, Tab. E20), arvherre till Wagenküll, herre till Tammern. Född 1764-03-29. Rysk major. Död 1847-05-24 i Dorpat. Gift 1787-09-15 på Henselshof med Johanna Augusta Elisabet von Engelhardt, född 1771-05-16 på Henselshof, död 1798-09-26, dotter av ryttmästaren Mikael Johan von Engelhardt och Maria Vilhelmina von Engelhardt.

Barn:

 • Georg Johan Vilhelm Reinhold, född 1788. Kapten och polismästare. Död 1848. Se Tab. E22.
 • Moritz, född 1789.
 • Vilhelmina, född 1790. Gift med löjtnanten N. Tavitj. Anton, född 1792.
 • Magnus, född 1794.
 • Margareta, född 1796. Gift med majoren N. von Hahn.

TAB E22

Georg Johan Vilhelm Reinhold (son av Otto Fabian, Tab. E21), född 1788-09-23 på Wagenküll. Kapten vid ryska infanteriet. Polismästare i Schaulen 1833 död 1848-06-18 i S:t Petersburg. Gift med Charlotta von Korff av huset Sala i Ingermanland, född 1791-02-05, död 1875-12-22 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Johan Otto Woldemar, född 1816-08-23 på Megel i Livland. Generalmajor av ryska artilleriet. Död barnlös 1896-01-16 i S:t Petersburg. Gift 1852 med Catharina Michailovna Sjpanov i hennes 2:a gifte, född 1827-11-21, död 1902-05-23.
 • Otto Michael Nikolai, född 1818-08-13, död ogift.
 • Johan Reinhold Georg, född 1820-06-00, död ogift.
 • Margareta Josefina.
 • Charlotte Anastasie, född 1825-01-17, död ogift.
 • Anna Isabella, född 1834-07-17. Gift med engelska översten Georg Bowen.
 • Pauline Alexandrine, född 1836-10-28. Gift 1858-01-20 med direktorn för kejsarinnan Maria Feodorovnas uppfostringsanstalt Sergei Sjinsjin.)

Källor

M. Stackelberg, Bidrag till släkten Stackelbergs historia, i Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift VII (1923) och Kalender öfver ätten Stackelberg (1889). Archiv der Familie Stackelberg, Bd I (hrsg. von Axel Gernet). Quellen aus dem Majoratsarchiv zu Isenhof nebst einem Anhange. St. Petersburg 1898. Stackelberg, O.M., Bilder aus der Gefolgschaft der Bischöfe von Dorpat 1305–1558 (1925). Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil Estland, Bd I, s. 276 ff (1931), och Teil Livland, Bd 2, s. 910 ff. Die Stackelberg in der Gefolgschaft der Bischöfe im Dorpat 1305–1558 (1925).

G H Livl. 2, s. 921 ff, G H Estl. 1, s. 281, 603 och 3, s. 47.

1Bensow, Skaraborgs regementets historia. 2Sveriges krig 1611–1632. 3Al. 4Sv. R R:s prot. 1629-05-29 (del I:s. 135). 5Sveriges kyrkor. 6Sorgfana i Örebro kyrka (Bagge, Beskrivning över Örebro). 7Um. 8Sparre, Västmanlands regementets historia. 9Nordensson, Nerikes och Västmanlands regementets historia.

Stamtavlor på CD-Rom 1993. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: