:

Svärdsköld nr 334

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svärdsköld nr 334 †

Adlad 1645-10-06, introd. 1647. Utdöd i början av 1700-talet.

I Schlegel & Klingspor, Den ointroducerade adelns ättartavlor, uppgives, att den adlade Håkan Larsson Svärdsköld var broder till Lars Larsson, adlad Silfverswärd, och Jon Larsson, stamfader för adliga ätterna Svärdfelt. Någon annan källa härför än den svävande uppgiften i Fryxell, Vermlands släktbok, att så skulle hava varit förhållandet, anföres dock icke, och torde heller icke finnas. Vid omnämnandet på riddarhusgenealogien av Lars Silfverswärds änka Catharina Svenskes omgifte med Håkan Larsson Svärdsköld antydes icke, att de båda männen varit bröder, vilket säkerligen skulle skett, om så varit eller ansetts vara förhållandet. Dessutom skulle k. m:ts tillstånd behövt inhämtas för Margareta Silfverswärds giftermål med sin styvbroder Lars Svärdsköld, därest de båda kontrahenterna tillika varit kusiner, men något sådant tillstånd synes icke hava påkallats. Håkan Larsson Svärdsköld uppgives haft en dotter Anna, gift med häradshövdingen Lars Jonsson, adlad Lagerberg, men i personalierna över mannen kallas hon Anna Larsdotter, och hon torde således varit syster till Håkan Larsson. Han hade även en broder, kornetten vid Västgöta ryttare Bengt Larsson, vilken 1652-12-20 blev adlad med samma namn som brodern, men ej introducerad.


1KA, Reduktionskoll. Akt 139 (OA).

TAB 1

Håkan Larsson, adlad Svärdsköld, till Vistaholm i Floby socken, vilket han erhöll i donation 1649-03-29 under Norrköpings besluts villkor, och Nygården i Kvänums socken, som han erhöll genom sitt senare gifte, båda i Skaraborgs län. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Adlad 1645-10-06 (introd. 1647 under nr 311, vilket nummer sedan ändrats till 334). Major 1650. Död 1654-04-27 och ligger jämte sin andra fru och hennes första man begraven i Kvänums kyrka. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1648 med Carin Lennartsdotter Svenske i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1629 med överstelöjtnanten Lars Larsson den äldre, adlad Silfverswärd, i hans 2:a gifte, död 1645), död 1678-01-00, dotter av ryttmästaren Lennart Svenske, och Elin Bååt.

Barn:

  • 1. En son. Stupade under kriget i Polen på 1650-talet. [1]
  • 1. Göran, till Vistaholm, vilket reducerades från honom men utbyttes 1685, samt Brandstorp i Hällestads socken, Älvsborgs län, vilket han en tid innehade genom sitt gifte. Reste 1664 utomlands för att studera krigsväsendet och var under tio år efter vartannat i holländsk, fransk och italiensk tjänst samt avancerade till major. Levde ännu 1700. Död barnlös och slöt ätten på svärdssidan. 'Han var under sin utländska tjänst sist anställd vid storhertigens av Toskana garde och kommenderad på galärerna vid Malta. Blev, då den galär, på vilken han tjänstgjorde, sköts i sank av en turkisk kapare, tillfångatagen. Gjorde under fångenskapen Gud ett löfte, till följd varav han efter hemkomsten till fäderneslandet, såväl av det lilla han själv kunnat spara, som av den lilla donation, som hans fader med sitt blod förvärvat, uppbyggde en kyrka samt testamenterade all sin egendom till de fattiga och kyrkobetjäningen, vara han 1685 anhöll om konfirmation. Gav sedan till kronan 100 punds ränta samt vad han därefter kunde samla.'. Gift 1674 med Märta Krabbe af Svaneby, från vilken han 1693 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Carl Hård af Segerstad, död 1657), död 1699-02-00, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och hans 1:a fru Anna Carlsdotter Lilliestielke.

TAB 2

Lars (son av Håkan Larsson, adlad Svärdsköld, Tab. 1). Förare vid Västgöta kavalleriregemente. Död utan söner 1656 i staden Holland (?) i Preussen. Gift med sin styvsyster Margareta Silfverswärd i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1660 med sin systers svåger, löjtnanten Göran Dreffensköld, död 1672), död omkr. 1682, dotter av överstelöjtnanten Lars Larsson den äldre, adlad Silfverswärd, och hans 2:a fru Carin Lennartsdotter Svenske.

Barn:

  • Agneta, född 1655, död 1712-07-22 på Frändö i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Gift före 1684 med majoren Lars Fahnesköld, död omkr. 1702.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: