:

Gahn

Från Adelsvapen-Wiki

Gahn, släkt, härstammande från köpmannen Hans G (d 1670), vilken betecknas som »scotus» (skotte), då han 1649 vann burskap i Falun. Enligt stadens dombok s å hade han tidigare varit »tjänare» i Sthlm, där han enligt 1645 års kvarntullslängd var dräng hos en grosshandlare Hans G (egenhändigt »Gauen»), den förste med namnet G i Sverige, sannolikt en äldre frände till honom. Denne äldre Hans G:s sigill (Liber caus 96: 1:9) innehåller ett — tydligen borgerligt — vapen med helt annat utseende än vapnet för den skotska adelsätten Colquhoun, från vilken släkten G länge med orätt trotts härstamma; oriktig är likaså litteraturuppgiften, att faluborgaren Hans G var bror till artillerimajoren Jakob Caun (Cahun), adlad Canonhielm.

SBL

TAB 3

Hans Cahun, född i Falun, drunknade 1670-01-01 i Faluån. Borgare i Falun 1649 samt bergs- och handelsman. Gift med Anna Lorentzdotter Hentrick, död 1692.

Barn:

 • Wolter Gahn, född 1657, död 1698 Falun Se Tab. 4.
 • Hans Gahn, född 1659, död 1708 Se Tab. 8.
 • Anders Gahn, född 1661 Se Tab. 31.
 • Lorentz Gahn, född 1662 Se Tab. 32.
 • Elisabeth Gahn, född 1664-08-18 i Falun. Gift 1689 med Lars Hägerman.
 • Anna Gahn, född 1665-09-07. Gift med en wågskrifvare i Gävle vid namn Caméen.
 • Margaretha Gahn, född 1667-07-20 i Falun, död 1742-02-02 i Husby socken. Gift 1692 med hattmakaren Jacob Bihr.

TAB 4

Wolter Gahn (son av Hans Cahun, Tab. 3), född 1657-08-12 i Falun, död 1698. Bergsman och handelsman i Falun. Gift 1682-05-04 med Margareta Wulf, dotter av rådmannen i Västerås Gudmund Gudmundsson.

Barn:

 • Gudmund Gahn. Död ogift.
 • Johan Woltersson, född 1687 Se Tab. 5.
 • Lars Gahn, född 1691 i Falun, död ung
 • Magdalena Gahn, född 1692 i Falun, död ung
 • Nils Gahn, född 1694 i Falun Se Tab. 6.
 • Wolter Gahn, död 1787. Se Tab. 7.
 • Anna Christina Gahn. Gift med rådmannen i Falun Evolt Knutsson.

TAB 5

Johan Woltersson (son av Wolter Gahn, Tab. 4), född 1687-06-18 i Falun. Gift med Elisabeth Bolin.

Barn (ålder och födelseordning på barnen är okänd) :

 • Johan
 • Gustav Gabriel
 • Otto Wolter
 • Elisabeth Magdalena
 • Anna Christina

TAB 6

Nils Gahn (son av Wolter Gahn, Tab. 4), född 1694-09-16 i Falun. Kronobefallningsman i Säters fögderi. Bodde i Stora Tuna.

Barn:

 • Margaretha Elisabeth Gahn, gift med bergsmannen i Perlby i Grangärdes socken Anders Johansson Fahlander.

TAB 7

Wolter Gahn, (son av Wolter Gahn, Tab. 4), född på 1690-talet i Falun, död 1787. Bankokommissarie i Stockholm. Gift med Anna Margareta Ahlstedt.

Barn:

 • Wolter Gahn, död ogift i Holland
 • Margareta Magdalena Gahn, född 1718-07-07, död 1780-12-26. Gift 1746-11-13 med sin systers svåger understallmästaren Jonas Ludvig Blixenstråle
 • Ulrica Gahn. Gift med assessor Hylling.
 • Christina Charlotta Gahn, född 1725-01-25, död 1755-05-16, Gift 1748-05-19 med sin systers svåger bankokommisarien Carl Blixenstråle

TAB 8

Hans Gahn (son av Hans Cahun, Tab. 3), född 1659-01-15 i Falun, död 1708 i Stora Tuna socken. Kronobefallningsman. Gift 1685 med Anna Medéen, dotter av borgmästaren i Falun Bengt Hansson och Margareta Teet.

Barn:

 • Hans Gahn, född 1686-02-22, död ogift 1709.
 • Henrik Gahn, född 1688, död 1772 Se Tab. 9.
 • Wolter Gahn, född 1692, död 1740 Se Tab. 30.
 • Anna Helena Gahn, född 1697-09-30. Gift 1:o med en bergsfogde vid namn Busk. Gift 2:o med organisten Bergstedt i Thorsåker.

TAB 9

Henrik Gahn (son av Hans Cahun, Tab. 8), född 1688-01-14, död 1772-04-12 i Falun. Kronobefallningsman. Lanträntmästare. Gift 1718-06-07 med Barbro Eleonora von Ertman, dotter av överdirektören Jakob von Ertman och Margareta Hartman.

Barn

 • Hans Jakob Gahn, född 1719, död 1782 Se Tab. 10.
 • Otto Reinhold Gahn, född 1720-11-11 i Falun, död barnlös 1785-07-01 i Kalmar. Gift med Ingrid Christina Sahlsten.
 • Carl Gahn, född 1722, död 1805 Se Tab. 19.
 • Henrik Gahn, född 1724, död 1806 Se Tab. 21.
 • Axel Wolter Gahn, född 1727, död 1800 Se Tab. 23.
 • Elisabeth Eleonora Gahn, född 1728-08-11 i Falun. Gift med borgmästaren i Falun Eric Ericsson
 • Fredrik Gahn, född 1731, död 1789 Se Tab. 24.
 • Nils Gahn, född 1733, död 1820 Se Tab. 28.
 • Eric Gahn, född 1733-03-15 i Falun, död barnlös 1766 i Stockholm. Fältskär. Gift med Ulrica Becker

TAB 10

Hans Jakob Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1719-08-12 i Falun, död 1782-06-22. Lanträntmästare. Brukspatron på Voxna bruk. Gift 1744-03-01 med Anna Maria Schultz, dotter av regementsfältskären Jakob Schultz och Maria Magdalena von Husum.

Barn:

 • Johan Henric Gahn, född och död 1744.
 • Johan Gottlieb Gahn, född 1745, död 1818 Se Tab. 11.
 • Henrik Gahn, född 1747, död 1816. Se Tab. 14.
 • Hans Jacob Gahn, född 1748, död 1800 Se Tab. 18.
 • Wolter Gahn, född 1749-09-28 på Woxna, död ogift 1780-08-06 i Falu gruva.
 • Sofia Eleonora Gahn, född 1751-08-22 på Woxna, död 1837-12-19 i Stockholm. gift med brukspatron, assessor Claës Jakob Hallgren.
 • Maria Gustafva Gahn, född 1753-05-30 i Falun, död 1839 i Drammen i Norge. Gift 1773 med amtmannen i Buskeruds amt Anders Hofgaard.
 • Anna Magdalena Gahn, född 1754, död 1761
 • Carl Axel Gahn, född 1756, död 1757
 • Ulrika Bendedicta Gahn, född 1757-10-05 i Falun, död 1843-12-03 i Stockholm. Gift 1774 med brukspatronen Thomas Lewis
 • Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun, född 1759, död 1825. Se adliga ätten Gahn af Colquhoun.
 • Louvisa Charlotta Gahn, född 1763-09-16 i Falun, död 1839-11-06 i Falun. Gift 1802 med lagmannen Magnus Ullholm

TAB 11

Johan Gottlieb Gahn (son av Hans Jacob Gahn Tab. 11), född 1745-08-19 på Woxna, död 1818-12-08 i Falun. Assessor i bergskollegium. Hans anlag för kemi och fysik förde honom under hans uppsalatid i nära beröring med prof. Torbern Bergman och Carl Vilhelm Scheele, som då var provisor på ett apotek i Uppsala och ännu föga känd. Hans förhållande till dessa snillrika män var dock mindre lärjungens till lärarna, är forskarens till andra forskare. Alla tre anställde de sina rön och meddelade hvarandra sina upptäckter. Sålunda upptäckte han under sina försök benjordens beståndsdelar, utdrog ur brunsten mangan såsom egen metall, riktade kemin med en mängd nya och värdefulla rön, uppbringade bruket af blåsröret till en förut okänd fullkomlighet, m. m. 1768 hade Johan Gottlieb låtit inskrifva sig som auskultant i bergskollegium och begynte där sin tjänstgöring 1770. Omedelbart därefter erhöll han förtroendeuppdraget att verkställa undersökning om en förbättrad smältningsprocess vid Stora Kopparberget. Återkommen till Falun, upptäckte han efter många försök en metod att utdraga vitriol och svafvel ur vattnet, som uppumpades ur grufvorna, uppfann en ny blästermätare, förbättrade den kemiska vågen, o. s. v. Så stora förtjänster blefvo icke obemärkta. 1780 tilldelade bergskollegium honom sin guldmedalj, 1782 erhöll han av konungen bergmästaretitel, och två år därefter fullmakt som assessor i bergskollegium, dock utan lön. Vid 1778 och 1809 års riksdagar var han fullmäktig i borgarståndet och vid den sistnämnda ledamot af konstitutionsutskottet. Hertigen-regenten inkallade honom 1793 till medlem i Rikets allmänna ärendens beredning, och Vetenskapsakademien och andra lärda samfund tillägnade sig honom såsom ledamot. Någon ordinarie befattning eller lön af staten hvarken sökte eller behöfde han, då han af de tekniska anläggningar och företag, åt hvilka han enskildt ägnade sig, hade sin rikliga utkomst. Berzelius erkänner i många stycken Johan Gottlieb för sin lärare. Jag hade den lyckan, säger han, att på de sista tio åren af denne i så många afseenden ovanliga mans lefnad gynnas med hans förtroliga umgänge. Han har haft ingen möda ospard att göra mig bekant med så mycket af sin erfarenhet, som kunde meddelas, och jag har lifligt känt den förbindelse, jag därigenom ådragit mig, att icke låta frukterna af hans arbete och erfarenhet gå förlorade. Det måste i vetenskapens inträsse beklagas, att Johan Gottlieb, driven af sin osläckliga vetgirighet från den ena undersökningen till den andra och iförlitande på sitt ovanliga minne, icke gav sig tid att i skrift uppteckna sin erfarenhet, varigenom också många av hans upptäckter följde honom i graven. Gift med Anna Maria Bergström, dotter av vågskrivaren i Falun Anders Bergström och Maria Elisabeth Berger.

Barn:

 • Johan Henrik Gahn, född 1775, död 1834 Se Tab. 12.
 • Margaretha Gahn, född 1786-08-11 i Falun, död 1813-04-12 i Ore socken. Gift 1807-07-23 i Falun med brukspatronen Isaac Gustaf Clason.
 • Maria Gahn, född 1789-08-20 i Falun, död 1867-01-27 på Skinnskattebergs bruk. Gift 1816-08-20 i Falun med landshövdingen Per Daniel Lorichs.

TAB 12

Johan Henrik Gahn (son av Johan Gottlieb Gahn Tab. 11), född 1775-09-03 i Falun, död 1834-05-28 i Falun. Direktör. Gift 1813-10-22 i Falun med sin kusin Johanna Charlotta Théel, dotter av fabrikören Daniel Fredrik Théel och Agneta Charlotta Bergström.

Barn.

 • Margaretha Ghan, född 1816-02-04 i Falun, död 1878-07-06 i Gävle. Gift 1840-01-11 i Uppsala med grosshandlaren i Gävle Leonard Magnus Wærn
 • Henrik Gahn, född 1820, död 1874 Se Tab. 13.

TAB 13

Henrik Gahn (son av Johan Henrik Gahn Tab. 12), född 1820-04-01 i Falun, död den 30 mars 1874 i Uppsala. Framstående kemist. Blev 1838 student i Uppsala, 1841 elev vid Falu bergsskola och följande året elev på järnkontorets stat, där han 1845–48 var extra stipendiat. Han deltog 1843–46 i en del geologiska undersökningar, som företogos på järnkontorets bekostnad. Efter att från 1852 ägnat sig åt skogsaffärer och landtbruk, bosatte han sig 1862 i Uppsala, där han anlade en kemisk fabrik, som erhöll sin egentliga berömmelse genom den 1868 gjorda uppfinningen av desinfektionsmedlet aseptin, vilket sedermera fått så många efterföljare. Gift 1847-08-16 i Bergsjö med Maria Elisabeth Nordlinder, dotter av kyrkoherden i Bergsjö och Hassela Eric Nordlinder och Anna Sofia Hasselblad.

Barn:

 • Anna Gahn, född 1848-06-06 på Lottefors.
 • Henrik Gahn, född 1849 Se Tab. 13a.
 • Maria Gahn, född 1850-12-20 på Hälla. Gift 1871-11-23 i Uppsala med överstelöjtnanten Fredrik Philip Hazelius.
 • Cecilia Gahn, född 1852-04-04 i Bergsjö.
 • Ingeborg Gahn, född 1853-10-09 i Ljusdal. Gift 1881-02-01 i Uppsala med kapten Jan-Axel Ungern Nisbeth.
 • Erik Gahn, född 1854 Se Tab. 13B.
 • Margareta Gahn, född 1856-04-13 på Backa. Gift 1882-01-11 i Uppsala med sin kusin rektorn Leonard Magnus Wærn
 • Fredrik Gahn, född 1859-03-19 på Backa. Bosatt i Sydamerika. Gift 1895 med Rose Brigitte Arnaud.

TAB 13A

Henrik Gahn (son av Henrik Gahn Tab. 13), född 1849-08-18 på Hälla. Kemist i Washington. Gift 1884 med Henriette Wilhelmina Korn.

Barn:

 • Henrik Colquhoun, född 1885
 • Rolf Fredrik Gahn, född 1885
 • Paul Francis Gahn, född 1888
 • Anna Rose Marie Gahn, född 1892

TAB 13B

Erik Gahn (son av Henrik Gahn Tab. 13), född 1854-12-03 i Backa. Kapten. Gift 1888 med Ebba Anna Natalia Hernmark.

Barn:

 • Carl-Henrik Gahn, född 1889
 • Wolter Barcley Gahn, född 1890
 • Erik Bertil Gahn, född 1893
 • Ebba Elisabeth Gahn, född 1892
 • Fanny Greta Maria Gahn, född 1894

TAB 14

Henrik Gahn (son av Hans Jacob Gahn Tab. 10), född 1747-01-01 i Falun, död 1816-02-06 i Stockholm. Assessor i collegium medicum, med. doktor. Student i Uppsala 1762, valde Henrik G. till lifsuppgift läkarevetenskapen. Linné, en vän till hans far, omfattade med mycken välvilja den unge studenten, hvilken, såsom gäst på Linnés landställe Hammarby sommaren 1766, utarbetade sin, under Linnés presidium sedermera ventilerade, disputation Fundamenta Agrostographiæ. Efter aflagd medicine licentiatexamen 1770 företog Henrik G. s. å. en utrikes vetenskaplig resa öfver Göttingen, varest han bevistade flera utmärkte professorers föreläsningar, till London, där det erbjöds honom att åtfölja Cook, Banks och Solander på deras världsomsegling, och Edinburg, varifrån han återkom till Sverige 1773. Under sin frånvaro promoverad till medicine doktor 1772, utnämndes han vid sin hemkomst till stadsläkare i Gävle, vilken plats han genast utbytte mot förste amiralitetsläkareposten vid arméns flottas eskader i Stockholm. I denna egenskap erhöll han 1777 säte och stämma i collegium medicum och vann inom kort ett stort förtroende såsom läkare. Då hans enskilda praktik vidgat sig så, att den hindrade honom att fullgöra sina åligganden i statens tjänst, tog han 1789 afsked från amiralitetsläkaretjänsten och följande året från sin plats i collegium medicum. Henrik G., som var en bland stiftarne av Svenska läkaresällskapet 1807, blev följande året överläkare vid krigsakademien på Karlberg och 1811 hedersledamot af collegium medicum. Redan 1802 hade han i Stockholm infört skyddskoppympningen efter Jenners metod och fick därför 1813 emottaga vaccinationsmedaljen i guld. I besittning av hela sin tids medicinska bildning och följande dess framsteg till sin senaste ålderdom, var hans anseende inom svenska läkarekåren lika berättigadt, som allmänhetens förtroende till hans läkareskicklighet oinskränkt och allmänt. Efter Henrik G. uppkallade botanikern Georg Forster d. y. ett växtsläkte Gahnia. Gift 1725 i Stockholm med Eva Catharina Svedenstierna, dotter av ryttmästaren Johan Svedenstierna och Anna Catharina Appelberg.

Barn:

TAB 15

Jacob Gahn (son av Henrik Gahn Tab. 14), född 1787-10-16 i Stockholm, död 1844-01-05 Kåfalla. Herre till Kåfalla bruk. Gift 1816-01-06 med Maria Charlotta Tersmeden, dotter av brukspatron Jakob Niklas Tersmeden och Hedvig Wegelin

Barn:

 • Eva Charlotta Gahn, född 1816-10-16 på Kåfalla. Gift 1842-09-02 med brukspatronen Gustaf Sjöquist
 • Augusta Maria Gahn, född 1818-05-08 på Kåfalla.
 • Henrik Pontus Wolter Gahn, född 1820 Se Tab. 16.
 • Carl Jacob Gahn, född 1826-09-05 på Kåfalla, död ogift 1865-10-18 i Arboga
 • Ludvig Reinhold Gahn, född 1831 Se Tab. 17.

TAB 16

Henrik Pontus Wolter Gahn (son av Jacob Gahn Tab. 15), född 1820-06-21 på Kåfalla i Fellingsbro socken. Brukspatron. Gift 1850-09-19 med Lovisa Fredrika Cederborgh, dotter av författaren, protokollssekreteraren Fredrik Cederborgh och Carolina Christina Rosensvärd.

Barn:

 • Märta Maria Christina Fredrika Gahn, född 1851-07-11 på Kåfalla. Gift 1879-09-21 i Hedemora med regementsintendent Axel Gustaf von Heijne
 • Ebba Charlotta Augusta Gahn, född 1852-09-26 på Kåfalla
 • Fredrika Cecilia Henrica Gahn, född 1854-03-06 på Kåfalla, död ogift 1881-05-06 i Stockholm
 • Henrik Jacob Fredrik Gahn, född 1855. Tab. 16a
 • Wolter Reinhold Gahn, född 1859-04-07 på Kåfalla
 • Carl Pontus Gahn, född 1861-08-25 på Kåfalla

TAB 16A

Henrik Jacob Fredrik Gahn (son av Henrik Pontus Wolter Gahn Tab. 16), född 1855-06-18 på Kåfalla bruk, död på Kåfalla bruk 1910-04-19. Kapten vid Västmanlands regemente, disponent på Kåfalla bruk. Gift 1888-09-29 i Stockholm med Alice Ellen Silfverstolpe, dotter av generalmajor David August Leonard Silfverstolpe och Augusta Vilhelmina Björkman.

Barn:

 • Hans Henrik August Colquhoun, född 1890
 • Märta Fredrique Gahn, född 1891
 • Carl Wolter Henrik Colquhoun, född 1894


TAB 17

Ludvig Reinhold Gahn (son av Jacob Gahn Tab. 15), född 1831-03-30 på Kåfalla. Civilingenjör. Gift 1862-12-09 i Falun med Mathilda Charlotta Collén, dotter av rådmannen i Falun Mattias Wilhelm Collén och Mathilda Berndtson.

Barn:

 • Hans Jacob Gahn, född 1863 Se Tab. 17A.
 • Henrik Reinhold Gahn, född 1864-11-29 i Falun. Underläkare
 • Carl Gottlieb Gahn, född 1866-08-07 i Falun, död 1880.
 • Maria Augusta Gahn, född 1868-05-15 i Falun, död 1879
 • Fredric Colquhoun, född 1870-05-06 i Arboga
 • Mattias William Colquhoun, född 1871-09-15 i Arboga, död 1879
 • Nils Otto Colquhoun, född 1874-08-03 i Arboga
 • Georg Kilpatrick Colquhoun, född 1876, död 1880

TAB 17A

Hans Jacob Gahn (son av Ludvig Reinhold Gahn Tab. 17), född 1863-09-28 i Falun. Ingenjör, direktör. Gift 1889 med Edla Lovisa Magnell.

Barn:

 • Mathilda Elisabeth Gahn, född 1892
 • Hans Fredrik Gahn, född 1895
 • Matts Henrik Gahn, född 1896
 • Märtha Augusta Gahn, född 1899

TAB 18

Hans Jacob Gahn, (son av Hans Jacob Gahn Tab. 10), född 1748-03-25 på Woxna, död 1800-10-04 i Chiclana (nära Cadix), Spanien. Gift med spanjorskan Maria Josepha Moja (som efter mannens död flyttade till Puerto Rico).

Barn:

 • Rosita, född 1786, död 1850. Gift i början av 1800-talet med översten i spansk tjänst, chef för Puerto Ricos kavalleri regemente Manuel Arroyo.
 • Sophia, född 1790, död 1816. Gift med en handlande Aramanda i spanien (ev i Västindien och Puerto Rico)

TAB 19

Carl Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1722-12-17 i Falun, död 1805-05-24 i Fellingsbro socken. Major vid artilleriet och kommendant på Vaxholm. Gift 1:o med Anna Lundström. Gift 2:o 1782-10-22 på Österrasta med Anna Magdalena Svedenstierna, dotter av ryttmästaren Nils Svedenstierna och Anna Magdalena Gyllenadler

Barn i gifte 1:o med Anna Lundström:

 • Elenora Margareta Gahn. Gift 1:o med NN Stromberg. Gift 2:o med borgmästaren i Örebro Olof Tunelis
 • Maria Elisabeth Gahn, född 1756-04-03 på Gotland, död 1842-08-14. Gift 1786 med kyrkoherden Magnus Arhusiander.
 • Ulrika Hendrika Gahn, död ung
 • Lovisa Albertina Gahn. Gift med bruksinspektorn Lage Lodh
 • Brita Catharina Gahn. Gift med bruksinspektorn Adolf Fredric Boström

TAB 20

Carl Henric Gahn (son av Carl Gahn, Tab. 19), död som styrman.

Barn:

 • Anna Catharina Gahn, död ung
 • Ulrica Henrica Gahn, död ung
 • Johan Henric Gahn, död ung

TAB 21

Henrik Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1724-08-07 i Falun, död 1806-03-11 i Ore prästgård. Kyrkoherde i Ore pastorat, kontraktsprost. Gift 1765-04-16 med Catharina Magdalena Didron, dotter av överstelöjtnant Herman Frans Carl Didron och Johanna Sahlstedt. Gift 2:o 1778-02-24 med Carolina Walleria, dotter av prosten och kyrkoherden teol. doktorn Erik Magnus Wallerius och Anna Sara Boström.

Barn:

TAB 22

Henric Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 21), född 1744, död 1834 i New York. Svensk konsul. Gift med NN Inglisch.

Barn:

 • Henric Adolf Gahn, Konsul i New York. Troligen död barnlös
 • Magdalena Charlotta Gahn, född 1820-01-11

TAB 23

Axel Wolter Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1727-08-16, död 1800. Gift 1:o 1763 i Karlskrona med Elisabeth Christina Gahn. Gift 2:o med Hedvid Maria Blidberg.

Barn i gifte 1:o med Elisabeth Christina Gahn:

 • Barbro Eleonora Gahn, död barnlös. Gift 1782 med överstelöjtnanten Johan Abraham Sahlstedt

Barn i gifte 2:o med Hedvid Maria Blidberg:

 • Maria Christina Gahn, född 1767-08-31, död 1852-06-01 i Stockholm. Gift med amiralitetsrådet Magnus Gabriel Kihlgren.
 • Hedvig Sophia Gahn, född 1776-07-29 i Karlskrona, död 1846-01-13 i Kristianstad. Gift med häradshövdingen på Öland, lagmannen Fredric Adolph de Berg.

TAB 24

Fredrik Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1731-11-26, död 1789-03-11 i Falun. Revisor. Gift 1773-05-04 i Falun med Maria Elisabeth Engström, dotter av rådmannen Olof Helsingius Engström och Christina Trotzig.

Barn:

 • Maria Gustafva Gahn, född 1774-03-17 i Falun. Gift 1801 med borgmästaren i Eskilstuna Anders Tallén
 • Henrik Gahn, född 1777, död 1857 Se Tab. 25.

TAB 25

Henrik Gahn (son av Fredrik Gahn Tab. 24), född 1777-11-23 i Falun, död 1857-02-19. Brukspatron. Gift med Eva Carolina Enebom, dotter av kyrkoherden i Leksand Gustaf Enebom och Catharina Beata Torpadia

Barn:

 • Johan Gottlieb Gahn, död 1887 Se Tab. 26.
 • Eva Carolina Gahn, född 1817-07-14 på Främsbacka. Gift 1846-06-07 på Främsbacka med prosten Carl Wilhelm Park
 • Maria Charlotta Gahn
 • Fredrik Wilhelm Gahn, född 1821 Se Tab. 27.
 • Henrica Louvisa Gahn

TAB 26

Johan Gottlieb Gahn (son av Henrik Gahn Tab. 25), född 1815-10-04 på Främsbacka i Stora Kopparbergs socken. död 1887. Gift på Främsbacka med Christina Elisabeth Norberg, dotter av hemmansägaren Pehr Ersson Norberg och Christina Elisabeth Danielsdotter.

Barn:

 • Margareta Elisabeth Gahn, född 1859-06-13. Gift med kaptenen Ernst Oscar Frisell
 • Eva Christina Gahn, född 1863-02-27. Gift 1889 med löjtnanten Clas Anton Herbert Philström

TAB 27

Fredrik Wilhelm Gahn (son av Henrik Gahn Tab. 25), född 1821-12-07 på Främsbacka, död 1901-04-11. Expeditionssekreterare. Gift 1852-06-13 i Norrköping med Catharina Charlotta Rehn

Barn:

 • Eva Maria Charlotte Gahn, född 1853-05-06 i Klara församling, Stockholm. Gift 1872-10-16 i Stockholm med major Pontus Julius Lilliehorn
 • Henrika Wilhelmina Charlotta Gahn, född 1854-04-02 i Stockholm. Gift 1875-02-28 i Stockholm med majoren Johan Gustaf af Kleen
 • Christina Fredrika Charlotta, född 1856-07-03 i Stockholm, död 1931-07-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1884-11-29 med kapten, greve, Gustaf Otto Cronhielm af Hakunge

TAB 28

Nils Gahn (son av Henrik Gahn, Tab. 9), född 1733-03-15 i Falun, död 1820-03-15 i Arboga. Praktiserande läkare, med. doktor. Gift 1:o 1770-02-09 i Arboga med Maria Elisabet de la Grange, dotter av kapten Erik Gustaf de la Grange och Sara Adlerfelt. Gift 2:o 1776 med Ulrika Maria Nybohm i hennes 2:a gifte, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Nybohm.

Barn i gifte 1:o med Maria Elisabet de la Grange:

 • Maria Gustafva Gahn, född 1772-08-19, död 1809-03-03 i Arboga. Gift 1805 med assessorn Erik Vilhelm Hultberg
 • Nils August Gahn. född 1775 Se Tab. 29.

TAB 29

Nils August Gahn (son av Nils Gahn, Tab. 28), född 1775-05-11, död i trakten omkring Eskilstuna. Grosshandlare, kringresande danslärare. Gift med Carolina Christina Trysén.

Barn:

 • Maria Elisabeth Gahn, född 1807, död 1831
 • Nils Ulric Gahn, född 1810, död 1831
 • Carl August Oscar Gahn, född 1813

TAB 30

Wolter Gahn (son av Hans Gahn, Tab. 8), född 1692-11-12, död 1740. Kronobefallningsman. Gift med Anna Carlbaum.

Barn:

 • Johan Henric Gahn, död barnlös. Gift med handelsmans-änka i Köping
 • Anna Margaretha Gahn, född 1725-11-15, död 1803. Gift 1741 (med sin farbrors hustrus systerson) kronobefallningsmannen Jacob Bihlefeldt.

TAB 31

Anders Gahn (son av Hans Cahun, Tab. 3), född 1661-08-20 i Falun. Bergsman. Gift med bergsmansänkan Agneta.

Barn:

 • Hans Gahn, död ogift 1730 på Woxna. Bokhållare på Woxna.
 • Anna Gahn

TAB 32

Lorentz Gahn (son av Hans Cahun, Tab. 3), född 1662 i Falun. Handelsman i Stockholm. Gift med Helena Nohrman.

Barn:

 • Nils Gahn, död ogift. Kapten vid infanteriet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel". Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken 1871 – 1875. Doktor Henrik Reinhold Gahn. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Svenskt biografiskt lexikon (SBL).


: