:

Af Kleen nr 2330

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Kleen nr 2330

Adlad 1858-12-01 enl. 37 § R F. Introd. 1859.

Enligt släkttradition skall ätten härstamma från en gammal tysk adlig ätt von Kleen. Denna ätt var besutten i trakten norr om Frankfurt a. M., där stamgodset Kleeberg var beläget i byn Kleen. En Wenzel von Kleen namnes 1324 och hans ättlingar kvarlevde ännu under reformationen och religionskrigen i början av 1600-talet.

TAB 1

Olof Kleen (översiktstab 1, född 1682. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet och Landskrona skvadron.

Barn:

 • Johan Kleen, född 1728-10-11 i Nöbbelöv. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1749-05-02 korpral därst. 1770-12-19. Kvartermästares karaktär 1776-06-00. Avsked 1783-06-10 död änkling 1801-05-03 i Husie socken, Malmöhus län1. Han bevistade pommerska kriget. Gift med3 Hanna Nilsdotter, född omkr. 1718, död 1795-03-15 i Husie3.

Barn:

 • Anders Kleen, född 1758-05-03 i Svalövs socken, Malmöhus län2. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1774-12-27. Korpral därst. 1780-08-21 kvartermästare 1786-09-03 avsked 1802-05-04. Död 1809-11-05 i Annelövs socken, Malmöhus län2. 'Han bevistade finska kriget 1788–1790 och tjänstgjorde ombord å fregatten ömheten vid Reval, Kronstadt och utgången ur Viborgsviken, där han blesserades och, då fregatten kom på grund, tillfångatogs, från vilken fångenskap han hemkom 1790.' Gift 1783-11-27 i Kvidinge socken, Kristianstads län med Anna Sofia Kallenberg, född 1760-10-16 i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, död 1835-11-17 i Annelövs socken, dotter av likvidationskommissarien Conrad Kallenberg och hans 1:a hustru Botilda Lundström [Ls].

Barn:

 • Johan Kleen, adlad af Kleen, född 1800-12-31 i Norra Nöbbelövs socken, Torna härad Malmöhus län. Student! Lund 1818. Filosofie kandidatexamen 1821. Disputerade pro gradu 1823. Promov. filosofie doktor s. å. 23/6. Underlöjtnant vid ingenjörkåren s. å. 4/9 löjtnant 1830-01-23. Tjänstg. såsom arbetsbefälhavare vid Vanäs (Karlsborgs fästning) 1830–1833. Gjorde för studerandet av ingenjörsvetenskap en utländsk resa i statens uppdrag till Holland, Belgien, Rhenländerna, Frankrike, Schweiz, Österrike, Italien och Malta 1833–1834. LKrVA 1836. Kapten vid ovann. kår 1837-11-21 uppgjorde förslag till befästande av Karlsborgs fästnings lantfronter s. å. Fortifikationsbefälhavare å nyssn. fästning 1838. RSO 1843-02-06 uppgjorde ny byggnadsplan för Växjö stad s. å. Företog en ny utländsk resa för att taga kännedom om de befästningsarbeten, som då förehades i Ostpreussen. Polen och Österrike och vid fästningarna kring Paris 1845. Övermekanikus vid Strömsholms nya kanalbyggnad 1846. Adjutant hos konungen 1847-11-02. Erhöll uppdrag att i Berlin övervara granskningen av intendenten, professor F. V. Scholanders förslag till byggnad av ett nationalmuseum s. å. LVA 1848-04-12 major i förutn. kår s. å. 30/5. Chef för ingenjörsavdelningen, som åtföljde svenska trupperna till Fyen s. å. RDDO s. å. 28/9 ombud för rikets ständers bank och riksgäldskontor vid direktionen över Göta kanalverk s. å. 22/12. HLKrVA 1851. Chef för nationalmuseibyggnadsarbetet 1850-01-25–1862. Företog för nämnda byggnad resor till Berlin och Dresden 1850, 1852 och 1853 samt till Italien 1854. Överstelöjtnant i armén 1853-05-04 ledamot av kommittén för Stockholms och Mälardalens befästande och utarbetade i denna egenskap planer och kostnadsberäkningar för berörda ändamål 1854. Företog på nådigt uppdrag en resa till Krim för att övervara belägringen av Sebastopol 1855. Överstelöjtnant i ovann. kår och överste i armén 1858-10-26. Adlad s. å. 1/12 enl. 37 § R.F. (introd. 1859 under nr 2330). Generalmajor och chef för ingenjörkåren, sedan fortifikationen, s. å. 22/12. KSO 1860-05-05 KNO1863-05-20 g. Bevistade belägringen av Gaeta s. å. Generallöjtnant i armén 1868-07-04 avsked från chefsbefattningen vid fortifikationen s. d. Avsked ur krigstjänsten 1869-09-08 StkItKrO 1873. KmstkNO s. å. 14/5 filosofie jubeldoktor 1874-06-03 död 1884-05-05 i Stockholm. Har utgivit åtskilliga smärre skrifter och avhandlingar. Ägde Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län 1868–1878 samt huset nr 34 vid Norrlandsgatan i Stockholm. Gift 1835-11-07 Kråk med Anna Beata Ehrenborg, född 1813-09-06 i Mariestad, död 1894-02-04 i Stockholm, dotter av justitieombudsmannen Casper Isak Mikael Ehrenborg, och Anna Fredrika Carlqvist. Fru Kleen, född Ehrenborg, har gjort sig känd såsom miniatyrmälarinna.

Barn:

 • Casper Erland Nils Viktor, född 1837. Kapten. Död 1875. Se Tab. 2.
 • Johan Gustaf, född 1839-05-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1857-09-01 underkonduktör vid fortifikationen s. å. Officersexamen 1859. Underlöjtnant vid ovann. regemente s. å. 20/5. Löjtnant 1864-01-26. Anställd i italienska armén 1866. RItS:tMLO s. å. Italiensk fälttågsmedalj s. å. Generalstabsofficer 1867-11-12 translator i lantförsvarsdepartementet 1868-02-27–1872-05-13 kapten 1869-10-15. LKrVA 1872. Stabschef i 3. militärdistriktet 1873-12-19–1876-09-12 överadjutant och major vid generalstaben 1874-06-12 avdelningschef vid dess krigshistoriska avdelning 1878. RSO 1879-12-01 militärattaché i Berlin 1881-08-19–1882. RPrRÖ03kl 1881. RRS:tSt02kl s. å. Död 1885-12-20 i Stockholm. Gift där 1875-02-28 med Henrika Vilhelmina Charlotta Gahn, född 1854-04-02 i Stockholm, död 1936-11-04 i Oscars förs, Stockholm (db 290), dotter av expeditionssekreteraren Fredrik Vilhelm Gahn och Catharina Charlotta Rehn.
 • Herman Fredrik Rikard, född 1841. Minister. Död 1923. Se Tab. 5.
 • Emil Andreas Gabriel, född 1847. Med. och filosofie doktor. Död 1923. Se Tab. 7.
 • Carl Hugo Hjalmar, född 1851-01-03 i Stockholm, död där 1864-10-16.

TAB 2

Casper Erland Nils Viktor, (son av Johan, tab 1), född 1837-06-08 på Karlsborg. Kadett vid Karlberg 1854-04-18 utexaminerad 1857-10-03 underlöjtnant vid 2. livgardet s. å. 23/10 löjtnant 1861-07-16 stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1865–1874. Lärare i franska språket vid krigshögskolan 1867-08-30. Uppvaktande hos nederländska sändebudet vid dess vistelse i Sverige med anledning av konung Carl XV:s begravning 1872-09-00. RNedEkkrO s. å. 24/10. Kapten 1873-10-03 död 1875-05-29 i Stockholm. Gift 1865-08-28 i Paris med Susanna Maryann (Suri) Crockford, född 1841-10-10 i Paris, död 1923-09-19 i Saltsjöbaden ]], dotter av mr Edward Crockford och Susan Blake.

Barn:

 • Erland William, adelsman vid farfaderns död 1884. Född 1866. Kapten. Död 1911. Se Tab. 3.
 • Alice Florence, född 1869-02-16 i Stockholm.

TAB 3

Erland William, (son av Casper Erland Nils Viktor, tab 2). Adelsman vid farfaderns död 1884, född 1866-09-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1886-06-10. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 16/6 2. Andre konstapel därst. 1887. Sergeant 1888. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Avslutade allm. kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1894-04-30. Löjtnant s. å. 13/9. Avsked 1897-04-02. Anställd i grekiska armén under kriget mot Turkiet s. å. Ånyo löjtnant vid regementet s. å. 18/6. RGrFrO s. å. Fullständig stallmästarekurs vid ridskolan å Strömsholm s. å. Engelsk fälttågsM. 1903. Kapten vid regementet 1904-02-26. Militärattaché i Rom 1908-08-28. RSO 1910-08-28. Militärattaché i S:t Petersburg s. å. 18/6. Död där 1911-09-05 och begraven i K. Svea Art. Regementets förs, Stockholm. Gift 1:o 1893-04-23 i Stockholm med Anna Boy nr 2289, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1901-02-12 med kommendörkaptenen av första graden i marinen Gerhard de Brun, född 1866-01-31. Död 1939-08-19 i Stockholm, född 1873-10-26 i Stockholm, död 1939-10-31 i Brüssel. Dotter av kammarherren Adolf Fredrik Boy, och hans 2:a fru Matilda Amalia In de Betou. Gift 2:o 1905-04-17 Näsbyholm med friherrinnan Ellen Sofia Tyra von Blixen-Finecke nr 258 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897-09-22 Näsbyholm med underlöjtnanten, friherre Hans Malte Troil Ramel, född 1874, död 1900), född 1875-11-14 på nämnda egendom. Dotter av danske hovjägmästaren, friherre Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang von Blixen-Finecke, och grevinnan Clara Alvilde Benedikte Krag-Juel-Vind-Friis.

Barn:

 • 1. Nils Erland, adelsman vid faderns död, född 1894. Före detta fänrik. Se Tab. 3A.
 • 2. Thyra, född 1906-03-04 i Svea art Regementets förs, Stockholm. Gift 1927-08-12 i Mariakyrkan i Hälsingborg ]] med underlöjtnanten i livregementets husarer Hakon Gisle, född 1904-03-13 i Göteborgs domkyrkoförs Studentexamen i Göteborg. Ägare och ledare för Åryds bruk. Major.
 • 2. Fredrik Gustaf Viktor, född 1909-01-11 i Rom. Se Tab. 3B
 • 2. Erik Vilhelm Erland, född 1911-01-29 i S:t Petersburg. Se Tab. 3C.

TAB 3A

Nils Erland, (son av Erland William, tab 3), född 1894-03-25 i Stockholm. Adelsman vid faderns död. Huvudman 1911. Mogenhetsexamen 1914. Elev vid krigsskolan 1916. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik i fortifikationen 1917-12-31. Avsked 1918-01-25. Verkställande direktör för Nordiska navaktiebolaget 1919–1920. Direktörsassistent i aktiebolag. Vaporackumulator 1920–1923. Anställd vid aktiebolag Atmos 1923 och aktiebolag Arctic 1924–1925. Försäljningschef i aktiebolag Elektrolux Stockholm 1925–1930. Verkställande direktör i Coding Coil Co aktiebolag, Stockholm 1931–1934. Egen verksamhet i England 1934. Direktör för Intercold Ltd, London 1935. Äg villa Stugan i Saltsjöbaden. Gift 1919-10-29 i Stockholm med Margit Maria Ingeström i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Södertörns domsagas häradsrätts utslag 1939-10-09 (gift 2:o 1947-09-12 i Bromma k:a (Djura förs, Kopparbergs län vb nr 5) med majoren Sven Claes Qvennerstedt i hans 3:e gifte, född 1886-12-18), född 1900-06-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av direktören och civilingenjören Bengt Gustaf Teodor Ingeström och Terese Maria Ameln. Gift 2:o 1939-11-21 i Köpenhamn (Bromma förs, Stockholm, vb nr 422) med Margit Elisabeth Nygren, född 1906-02-03.

Barn:

 • 1. Bengt Erland Nilsson, född 1920-08-04 i Stockholm.
 • 1. Bengt Viktor Nilsson, född 1922-03-26 i Stockholm.
 • 1. Nils Lennart Nilsson, född 1925-12-28 Saltsjöbadens förs, Stockholms län.
 • 1. Johan Bertil Nilsson, född 1929-07-17 i Saltsjöbadens förs, Stockholm.

TAB 5

Herman Fredrik Rikard, (son av Johan, tab 1), född 1841-03-17 på Karlsborg. Studerade i Neufchâtel 1855–1857. Student i Uppsala 1859-01-00. Kansliexamen 1860-09-00. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 5/10 extra ordinarie kanslist i kommerskollegium s. m. Examen till rättegångsverken i Uppsala 1863-12-07. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 17/12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. i dec. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1864-01-14. Attaché vid beskickningen i Turin s. å. 18/11. Förflyttad i enahanda egenskap till beskickningen i Florens 1865-10-06. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1866-05-25. RItS:tMLO s. å. RDDO 1869-07-28. Förste sekreterare i nyssn. departement 1870-07-29. T f avdelningschef 1872–1873. Legationssekreterare i Wien 1874-08-03. Representerade Sverige vid mellanfolkliga sundhetskongressen i Wien sommaren s. å. T. f. chargé d'affaires i Wien 1874–1875 och i denna egenskap ad interim 1876. RNO 1875-12-01 försatt i disponibilitet 1877-08-17. RÖJKrO 1879. KDDOlgr 1889-12-23. Ledamot av folkrättsinstitutet 1891-09-00. Ordförande i dess utskott för behandling av lagstiftningen ang. krigskontraband 1892–1896. Bevistade folkrättskongressen i Paris 1894-03-00. KNS:t002kl 1896-12-01. KN02kl 1904-12-01. Ministre plénipotentiaires n. h. o. v. 1907-11-29. KNO1kl 1909-06-06. Biogr. i Väd. Död 1923-03-18 i Ulricehamn, Elfsborgs län (db 11), jordfäst i Stockholms krematorium, gravsatt i Stigtomta socken, Södermanlands län. Han donerade 1908 ett belopp av 100,000 kr. till ett nationalmonument i Stockholm. Har utgivit flera skrifter, varibland må nämnas »Naturrätt och rättsliga förbegrepp» (5 delar 1883–1885), »Neutralitetens lagar» (2 delar 1889–1891), »De la contrebande de guerre» (Paris 1893) m m. Gift 1867-07-15 i Stockholm med Maria Charlotta Amalia Wattrang, född 1842-04-03 Jakobsberg, död 1929-04-18 i Nyköpings Östra förs (db 20), dotter av hovmarskalken Nils Adolf Wattrang, och Josefina Maria Catharina Rönquist.

Barn:

 • Ingeborg, född 1868-06-29 i Stockholm. Ledamot av Röda korsets kvinnoförening i storhertigdömet Baden. Död 1911-12-13 Valinge. Gift 1901-11-27 (27/10) i Mais vid Meran i Sydtyrolen med kaptenen vid österrikiska infanteriregementet N:o 96, kammarherren vid österrikiska hovet Isidor Rafaël Urbanski von Urbanice, född 1859-04-15, död 1904-12-29.
 • Sigrid, född 1871-02-10 i Stockholm, död där 1872-03-03.
 • Tyra, född 1874-03-29 i Stockholm. Elev vid målarinneskolan i Karisruhe 1892–1893. Elev vid konstakademien i Munchen 1894. Artist (målarinna). Äg villa vid Brevik å Lidingön sedan 1908. Stud i Paris vid acad Delecluse, Colarossi Julien och Vitti 1895–1897, efter 1897 bosatt i Rom 10 år. Studieresor i Afrika, Dalmatinien, England, Frankrike, Britt Indien, Amerika, Västindiska öarna, Java, Bali, Egypten. Medarb i tidskrifter på diverse språk. Författarinna. Donation till RH. Biogr i Väd. Se Biografica.

TAB 6

Nils, (son av Herman Fredrik Richard , tab 5), född 1872-10-25 i Jakobs förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1890-06-05. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm s. å. 10/9. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1894-06-10. Civilingenjör. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1895-08-12. Utexaminerad 1896. LLA 1910. RVO 1917-06-06. Ledamot av lantbruksrådet 1918–1927. LLA:s stora GM. Södermanlands läns hushållningssällskaps stora GM. RNS:tOO 1921. KVO2kl 1937-06-05. Ordförande i Stigtomta komunalstämma m fl kommunala uppdrag. Ledamot av styrelsen för Svenska betes- och vallföreningen. Ledamot av styrelsen för Nordiska jordbruksforskares förening och Jordbrukstekniska föreningen. LSTF 1890–1901. HedLLA. Äger Valinge i Stigtomta socken, Södermanlands län sedan 1901 (tillsammans med syskonen 1895–1901). KVO1kl 1947-06-06. Prom. till hedersdoktor vid Ultuna lantbrukshögskola 1949-08-27. Gift 1913-06-14 i Rättviks förs, Kopparbergs län (Hedemora stadsförs, vb) med Hanna Johansson, född 1887-12-15 i Hedermora landsförs, Kopparbergs län, dotter av mälteriägaren Johan Johansson och Johanna Andersson.

Barn:

 • Olof Nilsson, född 1914-06-29 Valinge.
 • Märtha, född 1916-07-26 Valinge, död där 1916-08-22 i Stigtomta förs, Södermanlands län.
 • Sigrid, född 1918-09-16 i Engelbrekts förs, Stockholm (Stigtomta förs, Södermanlands län, fb).

TAB 7

Emil Andreas Gabriel, (son av Johan, tab 1), född 1847-11-21 på Karlsborg. Mogenhetsexamen i Stockholm 1868-05-19. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1872. Disputerade pro gradu 1874. Promov. filosofie doktor 1875-05-31. Med. kandidat vid Karolinska institutet i Stockholm 1878-03-13 och med. licentiat därst. 1881-05-18. Med. doktor i Wien 1883-02-28 praktiserande läkare under vintrarna i Stockholm och under somrarna i Karlstad och Böhmen 1884. Promov. till med. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907-05-24. Död 1923-12-08 i Engelbrekts förs, Stockholm. Han har utgivit Handbok i massage (övers, till flera språk), Svedenborg 2 delar (1919), m fl arbeten. Ägde huset nr 43 Engelbrektsgatan i Stockholm samt villa vid Saltsjöbaden. Biogr. i Väd. Gift 1881-05-26 Ask

Barn:

 • Else, född 1882-02-26 1 Wien. Journalist, författarinna. Gift 1:o 1902-04-20 i Nacka socken Stockholms län med arkitekten Torben Andreas Grut, från vilken hon 1908 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1909 med Margit Torssell, född 1878, dotter av kompositören Oskar Torssell och operasångerskan Olefine Moe), född 1871-06-03 Gammalstorp. död 1945-05-05. Gift 2:o 1911-05-11 i Saltsjöbaden (Oscars förs Stockholm, vb) med direktören Henrik Emil Morris Koppel, från vilken hon 1914 blev skild, född 1871-10-22 i Köpenhamn. Gift 3:o 1916-06-20 i Oscars förs, Stockholm ]] med tjänstemannen vid Karta och Oaxens kalkbruk Göran Henning von Horn, från vilken hon 1922 blev skild, född 1888-02-26 i Stockholm. Gift 4:o 1926 med förutv. statsrådet, partisekreteraren Fritz Gustav Möller, född 1884-06-06 i Malmö. Före detta socialminister.
 • Carl William (Willy), född 1884. Major. Se Tab. 8
 • Ingrid, född 1886-10-30 i Stockholm. Gift 1913-06-23 i Saltsjöbaden ]] med professorn i civilrätt vid Harvarduniversitetet i Boston Frances Herman Bohlen från Filadelfia, i hans 2:a gifte, född 1868-07-31 i nämnda stad. död 1942.
 • Sigrid, född 1889-03-17 i Stockholm. Gift där 1908-10-14 (Nacka förs, vb), med kaptenen Roger Carl Gustaf Magnus Björnstjerna, född 1884. Död 1938-10-14 i Oscars förs, Stockholm (db 284)
 • Ester Alice, född 1892-01-31 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1913-07-02 i Saltsjöbadens kyrka med godsägaren, före detta attachén i utrikesdepartementet, jur. utr. kandidat Gustaf Samuel Boström, i hans 1:o gifte, från vilken hon blev skild 1938-02-23 (gift 2:o 1938 med Berta Kristina Rydin, född 1900, dotter av borgmäst. Axel Heribert Rydin och Lisa Roos af Hj.), född 1881-10-17 i Stockholm. Innehar fideikommisset Östanå i Kulla socken, Stockholms län.
 • Ester, född 1893-06-01 Ask å. 17/11 i Stockholm.

TAB 8

Carl William (Willy), (son av Emil Anders Gabriel, tab 7), född 1884-08-31 Ask Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-19. Officersvolontär vid 1. Svea artilleriregemente 1903-06-02. Sergeant därst. 1904-10-01. Elev vid Krigsskolan s. å. Styckjunkare 1905-08-19. Officersexamen s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/12 och vid regementet 1906-08-15. Löjtnant därst. 1908-08-28. Genomgick Artilleri- och ingenjörhögskolan 1908. GV:sO1M 1912-08-27. RDDO 1913-01-08. Genomgick Krigshögskolan 1917. Kapten vid nämnda regemente 1917-11-13. Lärare vid Krigshögskolan 1918-02-23–1922-10-01 och 1925-10-01–1928-09-30. Sekreterare hos sakkunniga för utredning och avgivande av förslag till organisation av arméns och marinens flygvapen 1919-01-01–1921-09-15. Förordnad till stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1922-03-31 och utnämnd 1922-05-13. Ställd till statsrådets och chefens för Försvarsdepartementet förfogande för deltagande i utarbetande av förslag till ny härordning 1923-10-15–1924-02-05 och 1924-12-15–1925-03-03 LKrVA 1925-01-20. RSO 1926-06-06. Överadjutant och major i Generalstaben s. å. 26/10 och vid nämnda stab 1927-06-03 fr o m 1928-01-01. Avdelningschef vid kommunikationsavdelningen 1926-10-01–1932. RVO 1929-11-28. GVJmt 1928-06-16. Överstelöjtnant i armén 1930-06-27. Överstelöjtnant i Generalstaben 1931-10-02. Militär ledamot i styrelsen för. Sveriges frivilliga motorbåtskår 1931–1934. T. f. överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1932-11-11. Ledamot i Svenska Röda Stjärnans centralstyrelse 1932–1937. Överstelöjtnant i samma regemente 1933-01-30. Överste på reservstat vid Östra fördelningen 1936-10-17. Medarbetare i Nya dagligt allehanda till 1938. Redaktör för tidningen Flygning från 1938. KFinlVRO. KNS:tOO. Sm. Avsked från arméns reservstat 1944-10-01. Filosofie kandidat examen vid Uppsala universitet 1946-05-28. Filosofie licentiat examen vid Uppsala univ. 1948-10-29. Har bl a av trycket utgivit Fälttåget i Norge 1814 (1915). Gift 1:o 1912-01-17 i Jakobs kyrka i Stockholm (Vaxholms stadsförs, vb) med Elsa Anna Elvira Berling, född 1889-10-11 i Stockholm, död i Stockholm (K. Svea art. regementes förs, db) 1918-10-16, dotter av kaptenen i Generalstaben Carl Elvir Berling och friherrinnan Anna Beata Henriette Leuhusen. Gift 2:o 1919-11-11 i Stockholm (Ramnäs förs, Västmanlands län, vb) med Eva Lagercrantz n 1011, född 1888-03-01 i Stockholm. PrRKM2 o. 3kl 1918. Dotter av envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz, och Hedvig Margaretha Croneborg.

Barn:

 • 1. Johan, född 1913-10-19 i Stockholm, liksom syskonen. Se Tab. 8A
 • 1. Ingrid (Dudde) född 1915-12-02 i Stockholm (K. Svea Art. regementes förs, fb). Anställd i Sveriges allm. hypoteksbank. Gift 1943-04-17 i Danderyds kyrka, Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 68) med kaptenen vid flottan Hans Friis, född 1912-08-01 i Stockholm.
 • 2. Herman Gabriel, född 1920-09-12 i Stockholm. Se Tab. 8C
 • 2. Mary Eva, född 1924-04-18 i Stockholm. Arkitektexamen vid KTH 1966. Byrådirektör hos byggnadsstyrelsen 1966-07-01. Led. och vice ordf. i statens konstråd. Avdeln. dir. i byggn. styrelsen. Tekn. dr. Gift 1942-09-01 i Danderyds kyrka med filosofie kandidat Ernst Mauritz Torstensson Friis, i hans 1:a gifte (?), från vilken hon blev skild genom Sollentuna och Färentuna doms. HR:s lagakraftv. dom 1955-11-25, född 1913-06-01.

Källor

1Ssn. 2Ls. 3At (S).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: