Åkerhielm nr 987

Från Adelsvapen-Wiki

0987.jpg

Adliga ätten Åkerhielm nr 987

Adlad 1679-12-07, introd. 1682. Ättens sista manliga medlemmar upphöjda i friherrlig värdighet. Den nu levande grenen adlad och adopterad 1704-03-09, introd. s. å.

Åkerhielm A98700.png

TAB 1

Jon i Skäggesta i Åkers socken, Södermanlands län 1549–1561.

Barn:

 • Måns Jönsson. Ägde Skäggesta skattehemman 1569–1602.

Barn:

 • Jon Månsson (översiktstab. 1) i Skäggesta. Bonde därst. och länsman i Åkers härad av Nyköpings län. Död 1646-01-22 i Skäggesta, 54 år gammal enl. sonens egenhändiga anteckning i Åkers kyrka s äldsta bok, och ligger jämte sin hustru begraven i nämnda kyrka, på södra gången under en gjuten tackjärnshäll med initialerna till deras namn och årtalet 1642, vilket troligen är hennes dödsår. Gift med Kerstin M (åns?) dotter.

Barn:

 • Magnus Jonæ Agriconius (översiktstab. 1), född 1604 i Skäggesta. Student i Uppsala 1625-05-14. Prästvigd 1629-10-14. Filosofie magister 1632. Rektor vid Nyköpings trivialskola 1634. Skolmästare i Nyköping. Kyrkoherde i Åker och Länna församlingars pastorat av Strängnäs stift 1635-08-26. Prost 1641. Preses vid prästmötet 1648. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling 1651-05-01, efter fullmakt 1650-11-21. Död 1655-01-09 på Stenbro pastorsboställe vid Nyköping och begraven i högkoret i Nyköpings östra kyrka. Han blev 1651 av drottning Christina flyttad till Nyköping, emedan Åker och Länna anslogs till prebende åt biskop Johannes Mattiæ i Strängnäs, drottningens forna lärare. Gift 1636-01-03 med Sofia Kempe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1623-09-21 med kyrkoherden i Floda pastorat av Strängnäs stift, furstliga hovpredikanten Israel Jonæ Grubb, död 1634), född 1604-01-06, död 1658-05-28, dotter av kyrkoherden i Jäder och Barva församlingars pastorat av Strängnäs stift Johannes Andreæ Kempe, Vestrogothus, och Anna Larsdotter samt syster till riddarhussekreteraren Samuel Kempe, adlad Kempenskiöld, nr 395.

Barn:

 • Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, född 1639. Statssekreterare. Död 1702. Se Tab. 2
 • Anna Månsdotter, adlad och adopt. Åkerhielm, född 1642-03-18. Hovjungfru törst hos furstinnan Maria Eufrosine och sedan 1682 hos grevinnan Catharina Charlotta von Königsmarck, född De la Gardie. Erhöll vid pass 1691 k. resolution att intagas under sin broders adelskap samt att föra dess namn och vapen. Död ogift 1698-02-11 i Stade i Bremen. Hon var ett mycket lärt fruntimmer samt gjorde med grevinnan Königsmarck vidlyftiga resor i Venetien och på Morea, däröver hon förde en intressant journal.

TAB 2

Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, (son av Magnus Jonæ Agriconius, Tab. 1), född 1639-08-29 i Åkers prästgård Södermanlands län. Skolpilt, först i Strängnäs och sedan i Nyköping. Student i Uppsala 1655-05-001 och i Leiden. Utrikes resor 1661–1670. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Auskultant i Svea hovrätt 1671-04-03. Handsekreterare hos rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie s. å. Legationssekreterare hos ambassadören Per Sparre och Edv. Ehrensten vid fredsverket med England och Holland 1672-08-23. Legationssekreterare i Paris 1674 och kort därefter i Holland. Sekreterare i k. kansliet 1676-04-15. Adlad 1679-12-07 (introd. 1682 under nr 987). Resident i Danmark 1679-12-07. Åter sekreterare i kansliet. Överdirektör över postväsendet i riket 1697-08-23. Statssekreterare 1700-04-10. Död 1702-05-25 i Stockholm och begraven i egen grav i Klara kyrka, där ock hans vapen fanns före 1751 års brand. 'Han företog 1661 för innestående arvsmedel och genom syskonens sammanskott av deras arv en utrikes resa över Hamburg till Holland, varest han i Leiden fortsatte sina studier i tvenne år. Avreste därifrån med en ung friherre Stake till England och Frankrike. Emottog 1664-08-00 i Heidelberg inspektionen över herrarna Magnus Drakenhielm och Erik Palmqvist samt 1666 över riksskattmästaren friherre Gust. Bondes söner, med vilka han till år 1670 reste genom England, Holland, Tyskland, Schweiz och Italien. Bevistade såsom legationssekreterare fredskongressen i Nimwegen. Förde en allvarsam process med bryggaren Jockum Allstedt i Stockholm, vilken trolovat sig med hans syster Maria Sofia Månsdotter men ryggat trolovningen och gift sig med änkan Anna Blixt. Var en skicklig ämbetsman samt mäkta lärd och språkkunnig, att hans penna i den tidens diplomatiska handlingar esomoftast anlitades.' Gift 1676-07-06 med Catharina Mollsdorff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1673-04-20 i Göteborg med handlanden Jakob Hertzen, se Tab. 3), död 1735-09-13 i Åbo och begraven s. å. 18/9 i domkyrkan därst., dotter av tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff och Margareta Bröms.

Barn:

 • Margareta, född 1677-04-14 i Nimwegen, död 1717-05-18. Gift 1:o 1695-04-23 med professorn vid Uppsala universitet, k. sekreteraren Elias Obrecht, född 1653, död 1698, vars barn blevo adlade Hermelin. Gift 2:o 1700-02-06 med statssekreteraren Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1709.
 • Anna, född 1678-04-11, död 1730. Gift 1704-05-01 med riksrådet friherre Josias Cederhielm, född 1673, död 1729.
 • Bengt, född 1679-08-31, död 1680-06-21.
 • Sofia, född 1681-02-08, död 1697-08-22.
 • Catharina, född 1682-06-01, död s. å. 21/9.
 • Sara, född 1683-11-27, död 1753-01-28. Gift 1706-08-30 i Stockholm med borgmästaren i Stockholm Samuel Hadelin, född 1666-06-13, död 1717-10-09 i Stockholm.
 • Catharina, född 1686-09-10, död 1763-01-09. Gift 1:o 1706-01-31 med vice landshövdingen, magister Sven Caméen, adlad Caménhielm, född 1658, död 1708. Gift 2:o 1709-06-29 i Livland med lagmannen Lars Stierneld, i hans 3:e gifte, född 1669. Död 1721.
 • Magnus, född 1687-12-19. Student i Åbo 16992. Konstapelmat vid amiralitetet 1704-01-21. Konstapel därst. 1705-05-05. Underlöjtnant 1707-12-30. Extra ordinarie överlöjtnant 1710-04-12. Extra ordinarie kapten 1713-02-20. Skeppskapten 1717-07-03. Amiralitetskapten 1718-06-28. Död 1724-01-27 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm och begraven s. å. 2/2 i Österåkers kyrka Södermanlands län.
 • Maria, född 1689-08-23, död 1690-12-06.
 • Christina, född 1691-06-03, död 1716 och begraven 1717-01-08 i Lund. Gift 1706-12-29 med generalmajoren Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée, i hans 1:a gifte, född 1676, död 1756.
 • Elisabet, född 1693-06-24, död 1743-08-23 i Åbo. Gift 1:o med borgrättsnotarien, filosofie magister Magnus Pontin, född 1675-05-03 i Stockholm, död 1716-05-17, och farfars farbror till medicinalrådet Magnus Martin Pontin, adlad af Pontin. Gift 2:o 1717-10-18 med landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm, född 1688, död 1774.

TAB 3

Den adopterade eller Hertzenska ättegrenen.

Jakob Hertzen (översiktstab. 1), född på 1500-talet och bördig från Hertzogenbusch i Holland. Begav sig därifrån jämte sonen till Haarlem och blev handlande därst. Död 1626 i nyssn. stad. Gift med Antoinetta Anselmia, som 1628 följde med sina barn till Göteborg.

Barn:

 • Jakob Hertzen, född i Hertzogenbusch. Inkom 1628 till Sverige. Burskap som handlande i Göteborg 1654-09-25. Död 1675-06-09. Gift 1:o 1668-09-29 i Göteborg med Catharina van Akern, född 1638, död 1669 och begraven s. å. 15/8, dotter av Peter Jan van Akern och Frine Frantzén. Gift 2:o 1673-04-20 i nyssn. stad med Catharina Mollsdorff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1676-07-06 med statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, Tab. 2), död 1735-09-13 i Åbo, dotter av tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff och Margareta Bröms.

Barn:

 • Jakob Hertzen (översiktstab. 3), adlad och adopt. Åkerhielm, till Hjälmarsberg i Almby socken och Vrana i Sköllersta socken, båda i Örebro län. Född 1674-03-01 i Göteborg. Student i Uppsala. Auskultant i bergskollegium 1693-10-31. Stipendiat därst. 1697-05-06. Bergmästare i Nora och Lindes bergslager av Örebro län 1699-03-09. Adlad 1704-03-09 och adopt. på sin avl. styvfaders adliga namn och nummer (introd. s. å.). Överjägmästare i Närke och Värmland 1712-10-21. Majors titel 1719-12-21. Avsked med bergsråds titel 1732-06-19. Död 1733-04-08 på Hjälmarsberg och ligger jämte sin fru begraven i egen grav vid östra gaveln av Almby kyrka, där hans vapen ses. 'Han gjorde i yngre åren en resa till Harz och de sachsiska bergverken, varöver han till bergskollegium ingav relation och fick sedermera den 6 maj 1697 stipendium, som blivit ledigt efter Johan Jakob Wattrang. Bodde såsom bergmästare på Bergsäng vid Nora.' Gift 1700-02-13 med sin mosters styvdotter Elisabet de Besche, född 1679-06-03, död 1760-10-08 på Vrana, vilken egendom hon gav åt sin yngsta dotter, dotter av brukspatronen Gillis de Besche, natural. de Besche, och hans 2:a fru Catharina Störning.

Barn:

 • Jakob, född 1701. Vice häradshövding. Död 1759. Se Tab. 4.
 • Catharina, född 1702-08-27, död s. å. 16/9.
 • Gillis, född 1703. Kammarrevisionsråd. Död 1773. Se Tab. 6
 • Samuel, född 1705. Kommendörkapten. Död 1788. Se Tab. 7
 • Henrik Jakob, född 1706. Kommendörkapten. Död 1767. Se Tab. 12.
 • Carl, född 1707-07-16. Överjägmästare i Närke 1732-06-19. Död ogift 1739-02-24 på Hjälmarsberg och begraven s å 11/3.
 • Elisabet, född 1708-08-19, död 1740. Gift 1733-08-14 på Hjälmarsberg med mantalskommissarien i Nyköping Mårten Mårtensson Westerling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1741-10-04 i Stockholm med Juliana von Porten, född 1722, död 1796-11-16 Ånga, dotter av kaptenen Carl Julius von Porten, och Catharina Charlotta Tungel), född 1709-05-29 död 1746, brorson till statskommissarien Henrik Westerling, adlad von Westerling.
 • Catharina, född 1709-08-30, död s. å. 24/12.
 • Anna Christina, född 1711-05-17 Bergsäng, död 1776-08-01 Kullinge. Gift 1733-08-21 med ryttmästaren Carl Pistolskiöld, född 1696, död 1765.
 • Gustaf, född 1712-05-16 på Hjälmarsberg, död där s. å. 26/12.
 • Charlotta, född 1713-07-01 på Hjälmarsberg, död där 1718-03-05.
 • Abraham, född 1714. Överjägmästare. Död 1768. Se Tab. 13.
 • Isak, född 1716-01-05 på Hjälmarsberg, död där s. å. 18/4.
 • Hedvig, född 1717-08-06 på Hjälmarsberg, död 1807-04-29 Hammar. Gift 1740-05-06 med ryttmästaren Alexander von Meijerhelm, född 1702, död 1788.
 • Conrad, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 15
 • Ebba Charlotta, född 1721-07-26 på Hjälmarsberg, död 1804-04-14 på Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård. Gift 1741-02-14 på Hjälmarsberg med majoren Jakob Reinhold Anrep, född 1705, död 1764.

TAB 4

Jakob, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), född 1701-05-10, troligen Bergsäng Örebro län. Student i Uppsala1 1717-12-12. Vice häradshövding. Advokat i Stockholm. Död där 1759-05-21 och begraven s. å. 26/5. Han utgav bl. a. Sveriges rikes lag, ställd uti alexandrinsk vers (1748). Gift 1:o 1730-01-20 med Margareta Elisabet Dahlborg, död 1740-09-14, dotter av kaptenen Carl Dahlborg3. Gift 2:o 1753-03-13 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med Maria Magdalena Dahlberg, född 1724, död 1766-05-07 och begraven s. å. 11/5 i Kungsholms församl.

Barn:

 • 2. Gustava Lovisa, född 1747-01-12. Gift 1769-05-21 i Stockholm med sidenvävaren Anders Lindberg.
 • 2. Jakob Christian, född 1748. Sergeant. Död 1777. Se Tab. 5.
 • 2. Samuel Henrik, född 1752-08-17. Hantlangare vid artilleriet 1770-11-21. Lärminör därst. 1772-04-18. Furir s. å. 15/9. Sergeant 1773-12-06. Avsked 1775-07-13. Sedan båtsman. Gift med Maria Catharina Hellstrand, som 1787-03-30 dömdes av Göta hovrätt för ohederligt levnadssätt.4
 • 2. Carl Gudhjälp, döpt 1754-04-03 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm, begraven där s. å. 17/5.
 • 2. Jakobina, född 1755-05-24, död ogift 1829-11-10 i Stockholm.

TAB 5

Jakob Christian, (son av Jakob, Tab. 4), född 1748-11-27. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1769-07-02. Korpral därst. 1772-08-00. Rustmästare 1773-01-02. Sergeant. Avsked 1775-05-25. Död 1777-11-16 i Stockholm. Gift 1777-03-00 i Bromma socken, Stockholms län med Maria Elisabet Holmquist, född 1751. Död 1801-09-04 i Stockholm.

Barn:

 • Maria Gustava, född 1777-11-04 i Bromma socken, död 1778-02-04 i Stockholm.

TAB 6

Gillis, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), till Hjälmarsberg i Almby socken, Örebro län. Född 1703-09-12 Bergsäng Örebro län. Student i Uppsala1 1717-12-12. Extra ordinarie kanslist vid landskansliet i Örebro län 1721. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1722-12-17. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1723. Auditör vid livdragonregementet 1725-03-08. Häradshövding på Åland 1739-11-17. Transp. till Vemo och Nedre Satakuntas häraders domsaga 1743-07-30. Genom byte häradshövding i Ärlinghundra m. fl. häraders domsaga Stockholms län s. å. 1/10. Assessor i kammarrevisionen 1747-05-15. Kammarrevisionsråd s. å. 6/11. Död 1773-07-13 på Hjälmarsberg och ligger jämte sin fru begraven i Åkerhielmska eller Hjälmarsbergsgraven vid Almby kyrka. Gift 1742-06-03 med Eva Juliana Hacker, född 1721, död 1799-01-08 på Hjälmarsberg, dotter av direktören vid Åkers styckebruk Olivier Hackor (brorson till Tomas Hacker, adlad Hackersköld) och Ulrika Eleonora Stierneroos, B.

Barn:

 • Samuel Jakob, född 1743-03-21 Råcksta. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1757-06-03. Underkonduktör vid fortifikationen i Stockholm 1759-02-21. Furir vid Cronhielmska värvade infanteriregementet 1760-05-12. Livdrabant s. å. 22/9. Löjtnant i armén 1766-08-19. Vice korpral vid livdrabantkåren 1774-11-16. Korpral därst. (major) 1779-04-23. Avsked 1791-04-24. Död ogift 1818-05-18 på Hjälmarsberg och begraven i familjegraven vid Almby kyrka.
 • Ulrika Christina, född 1744-06-23 på Hjälmarsberg, död där 1795-05-08 och begraven i familjegraven därst. Gift 1771-05-16 på nämnda egendom med biskopen i Karlstad Göran Claes Schröder i hans 2:a gifte, född 1714, död 1773, vars barn blevo adlade Schröderheim, E.
 • Carl Reinhold, född 1745-11-16 på Hjälmarsberg. Volontär vid livregementet till häst 1764-09-01. Vaktmästare vid Gula husarregementet i Pommern 1766-01-15. Livdrabant s. å. 16/8. Löjtnant i armén 1770-05-22. Genom byte löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1773-03-31. Kapten därst. 1776-05-01. Avsked 1784-12-07. RSO 1801-05-28. Död ogift 1813-09-28 Sundby och begraven i familjegraven vid Almby kyrka
 • Fredrika Margareta, född 1748-01-05 på Hjälmarsberg, död 1814-01-22 Hagelsnäs. Gift 1781-02-25 på Hjälmarsberg med majoren Sten Ulrik Geete, i hans 2:a gifte, född 1738, död 1807.
 • Hedvig Lovisa, född 1750-02-24 på Hjälmarsberg, död ogift 1812-09-28 i Örebro och begraven i familjegraven vid Almby kyrka
 • Elisabet Juliana, född 1755-02-25 på Hjälmarsberg, död ogift 1814-02-28 i Örebro och begraven i familjegraven vid Almby kyrka

TAB 7

Samuel, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), född 1705-07-18 Bergsäng Örebro län. Kofferdikarl 1722-03-18. Medelstyrman vid amiralitetet 1726-01-24. Löjtnant därst. 1729-01-14. Kaptenlöjtnant 1741-03-05. Kapten 1755-05-09. Kommendörkapten 1757-12-06. RSO 1772-05-28. Död 1788-04-11 i Karlskrona. Gift där 1734-10-25 med Maria Crechell (Kräkel), född 1709-05-31 i nämnda stad, död där 1771-05-08, dotter av kommendören vid amiralitetet Jakob Crechell och Margareta Schröder.

Barn:

 • Abraham, döpt 1733-12-25 i Karlskrona, liksom syskonen. Anställd vid sjöstaten därst. Död ung och ogift.
 • Samuel, född 1735. Lärstyrman. Död 1809. Se Tab. 8
 • Hedvig Charlotta, döpt 1736-10-25, begraven s. å. 5/11.
 • Moses, döpt 1738-01-29, begraven s. å. 27/5. Ett barn, begraven 1740-01-30 i Karlskrona.

TAB 8

Samuel, (son av Samuel, Tab. 7), född 1735-07-14 i Karlskrona. Lärstyrman vid flottan därst. Avsked 1784. Död 1809-06-12 i Ekeby by (Grossgården) och socken, Örebro län. Gift 1798-05-23 med Brita Jansdotter, född 1765-09-06, död 1852-07-22 i Ekeby.

Barn:

 • Maria, född 1790-12-13, död före bouppt. efter modern 1852-08-24. Gift 1817-04-11 i Ekeby med föraren vid Närkes regemente, lantmäteriauskultanten Johan Zetterlund, född 1793-08-14 i Kumla socken, Örebro län, död 1845.
 • Carl Aron, född 1804. Gårdsägare. Död 1841. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Aron, (son av Samuel, Tab. 8), född 1804-11-02 i Ekeby socken, Örebro län. Gårdsägare i Örebro. Död där 1841-01-11. Gift 1826-12-26 med Brita Maria Eriksson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1849-10-18 i Örebro med fånggevaldigern Jakob Larsson), född 1808-09-04 i Lännäs socken, Örebro län, död 1877-11-25 i Örebro, dotter av nämndemannen och riksdagsmannen Erik Hansson i Segersjötorp i Lännäs socken.

Barn:

 • Carl Eberhard, född 1828. Fanjunkare. Död 1911. Se Tab. 10.
 • Ludvig Engelhardt, född 1831-03-16 (16/5) i Ekeby socken, död 1835-07-07 i Örebro.

TAB 10

Carl Eberhard, (son av Carl Aron, Tab. 9), född 1828-03-21 i Ekeby socken, Örebro län. Gemen vid kanoniärkåren 1844-06-10. Furir vid Närkes regemente 1847-07-23. Sergeant därst. 1848-06-27. Fanjunkare 1865-01-30. Svärdsman 1872-05-27. Avsked 1878-04-20. Död 1911-06-14 i Stockholm, Maria förs.. Gift 1855-09-02 i Karlstad med Christina Lovisa Eriksson, född 1835-11-24, död 1894-04-21 i Nordamerika, dotter av postiljonen Anders Eriksson och Maria Nilsson.

Barn:

 • Carl Götrik Valentin, född 1856-06-08 på sergeantsbostället Höjdebråten i Nysunds socken, Örebro län. Överflyttade 1860 till Nordamerika och var flera år »prospector» i Colorado. Död barnlös 1914 i Winnetka, Ill. Gift 1893 med Clara Ek, död 1910 i Winnetka.
 • Carl Harald Günther, född 1857-06-06 på Höjdebråten. Var under några år stamanställd vid Göta artilleriregemente. Överflyttade till Nordamerika 1884. Ingick i Förenta staternas armé 1885. Deltog i kriget mot Spanien 1898. Sist regementskommissarie. Avsked med pension 1915. Inkallad i aktiv tjänst under världskriget och tjänstgjorde som kapten i reserven till krigets slut. Bosatt i Waukegan, Ill.
 • Götilda Elvira, född 1858-07-02 på Höjdebråten. Gift 1886-07-22 i Oslo med norske länsmannen Anders Arnt Hanssen, född 1840, död 1925 i Oslo.
 • Axel Birger, född 1860-06-10 på Höjdebråten. Först under några år stamanställd vid Göta artilleriregemente. Överflyttade till Nordamerika 1886. Dekorationsmålare i Chicago. Död ogift 1930 i nämnda stad.
 • Ivar Efraim, född 1862-09-22 på Höjdebråten. Först stamanställd vid Göta artilleriregemente och sedan några år polisman i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika 1893. Artist i Chicago. Död där 1925 barnlös. Gift 1895 i Chicago med Gerrina Björnsson, som efterlever.
 • Gunhild Maria, född 1864-06-25 på Höjdebråten. Överflyttade jämte modern 1882 till Nordamerika. Gift 1:o 1888 i Chicago med farmaren Erik August Hamilton, död 1890. Gift 2:o 1891 i Kenosha, Wisc., med doktor Charles Cooper, död 1905 i Boston.
 • Alfhild Lovisa, född 1866-06-23 på Höjdebråten, död där s. å. 4/9.
 • Göta, född 1870-03-14 Via, död där 1872-12-20.

TAB 11

Gunnar, (son av Carl Eberhard, Tab. 10), född 1867-08-16 Via. Överflyttade till Nordamerika 1886. Affärsman i Streger, III. Gift 1891 i Chicago med Thilly Johnson.

Barn:

 • Ester, född 1893.
 • Richard, född 1898.

TAB 12

Henrik Jakob, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), född 1706-07-05. Lärstyrman vid Göteborgs eskader 1722-06-00. Medelstyrman därst. s.å. 25/11. Konstapel 1731-03-23. Löjtnant 1735-12-12. Kaptenlöjtnant 1742-01-13. Kapten 1755-05-02. Kommendörkapten vid amiralitetet i Karlskrona 1758-04-25. Död 1767-09-24 i Karlskrona. Gift 1737-09-04 med Anna Catharina Forsén, född 1711, död 1775-07-03 i Stockholm.

Barn:

 • Anna Elisabet, döpt 1738-06-23 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1789-06-17 Bröttjestad. Gift med kaptenen Arvid Lorentz Strålenhielm, född 1735, död 1775.
 • Sara Maria, född 1741-02-22, död 1804-05-20 i Karlskrona och begraven s. å. 24/5 Aspön. Gift 1767-04-15 i Karlskrona med majoren vid örlogsflottan Carl Gustaf Bagge, född omkr. 1722, avsked 1776, död före 1791-08-08.
 • Fredrika Ulrika, född 1744-07-15, död ogift 1828-04-07 Väby
 • Anna Christina, född 1746-04-14, död 1797-05-17 i komministergården Möllestad i Östra Husby socken, Östergötlands län. Gift 1784-07-30 i nämnda socken med komministern i Östra Husby pastorat av Linköpings stift Sven Cederlöf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1799-10-11 med Catharina Gustava Charlotta Kjellén i hennes 1:a gifte, född 1764-05-25, död 1847-03-04, dotter av kyrkoherden i Borgs pastorat av Linköpings stift Nils Kjellén och Brita Christina Schollin), född 1742-06-06 i Harstads socken, Östergötlands län, död 1810-01-21.
 • Jakob Reinhold, född 1748-03-06. Anställd vid von Gerttens volontärkompani i Karlskrona 1754-03-10. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1760-01-12. Löjtnantsexamen 1767-05-29. Död ung.
 • Eberhard Didrik, född 1756-11-01, död späd.

TAB 13

Abraham, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), född 1714-08-12 Hjälmarsberg. Student i Uppsala1 1726-11-23. Först underkonduktör vid fortifikationsstaten, sedan furir vid livgardet. Var sergeant därst. 1762-01-004. Överjägmästares n. h. o. v. 1763-08-30. Död 1768-01-01 Sörgården och begraven i familjegraven vid Almby kyrka. Gift 1743-03-03 med Hedvig Sofia Arnberg, född 1709, död 1754-05-05 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, dotter av kämnären i Stockholm Nils Amberg och Anna Sofia Dellwig.

Barn:

 • Abraham Ulrik, född 1742. Korpral. Död 1823. Se Tab. 14

TAB 14

Abraham Ulrik, (son av Abraham, Tab. 13), född 1742-09-29 i Stockholm (Livg.). Volontär vid livregementet till häst 1767-03-02. Korpral därst. 1775-06-10. Avsked. Död 1823-07-03 på sitt hemman Sörgården i Ekeby by och socken, Örebro län. Gift med Brita Margareta Strandlund, död 1808-11-08 i Ekeby socken.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, död 1773-07-20.
 • Hedvig Charlotta, född 1776, död 1836-05-07 i Ekeby. Gift 1820-12-28 i Ekeby socken med f. d. bruksbokhållaren Claes Christian Qvarnström, född 1799, död 1828 eller 1829 i Ekeby.
 • Margareta Lovisa, född 1779-04-26 i Ekeby by. Död där 1868-03-23. Gift 1809-03-16 i Ekeby kyrka med sin faders kusin, löjtnanten Carl Fredrik von Meijerhelm, född 1749, död 1812.

TAB 15

Conrad, (son av Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm, Tab. 3), född 1719-07-17 Hjälmarsberg. Student i Åbo 17352. Volontär vid livregementet till häst 1739-07-01. Korpral därst. 1741-03-31. Adjutant 1743-08-16. Kornett 1745-06-28. Löjtnant 1747-11-12. Stabsryttmästare 1756-10-04. Ryttmästare med kompani 1758-08-07. RSO 1761-11-23. Sekundmajor 1779-11-22. Överstelöjtnants avsked 1775-04-22. Död 1782-12-01. Han bevistade finska kriget 1741–1743 och pommerska kriget 1758–1762, varunder han blev sårad och fången vid Greiffenberg 1760-09-22 men befriad s. å. i okt. Gift 1: o 1749-06-00 med Ulrika Eleonora Sonnström, död 1751-03-19 Torsberg. Gift 2:o 1752-09-10 Körtingsberg med Hedvig Beata Gadde, född 1725-10-17, död 1807-05-08 i Stockholm, dotter av översten Gustaf Gadde, adlad Gadde, och Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • 1. Elisabet Eleonora, född 1751-02-09 och död s. å. 11/2 på Torsberg.
 • 2. Magdalena Fredrika, född 1753-10-00, död 1754-02-06 på Torsberg.
 • 2. Magdalena Jacquette, född 1754-09-14 på Torsberg, död 1760-02-04 Furuby
 • 2. Brita Gustava, född 1756-04-18 på Torsberg. Död där s. å. 17/8.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1757. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 16.
 • 2. Conrad Reinhold, född 1758-08-10 på Furuby. Volontär vid livregementet till häst 1766-09-06. Sekundkorpral därst. 1770-07-04. Premiärkorpral 1776. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1782-06-24. Löjtnant därst. 1788-06-22. Ryttmästare vid Zelowska kosackerna 1789-06-14. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1791-04-24. Kapten vid livregementsbrigadens lätta infanteribataljon 1793-06-30. RSO 1801-05-28. Major vid nämnda bataljon 1803-06-08. Överstelöjtnant i armén 1809-05-29. Överstes avsked 1811-04-10. Ledamot av riddarhusdirektionen 1826-12-02. Död ogift 1840-05-03 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1808–1809.
 • 2. Carl Pontus, född 1763-07-25 på bostället Vitsjo i Estuna socken, Stockholms län, död där s. å. 9/8.
 • 2. Samuel Alrik, född 1765-12-08 på Vitsjo, död 1766-02-09 på Norr Malma i Estuna socken.
 • 2. Didrik Adolf, född 1769-05-14. Furir vid Upplands regemente 1783-03-13. Fänrik därst. 1786-03-14. Löjtnant i armén 1790-08-23. Premiärlöjtnant vid livregementsbrigadens lätta infanteribataljon 1793-07-30. Kaptens avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1797-03-20. Död ogift 1834-09-14 i Stockholm i kolera.

TAB 16

Gustaf Fredrik, (son av Conrad, Tab. 15), född 1757-07-13 Torsberg. Volontär vid livregementet till häst 1767-06-16. Livdrabant 1776-12-04. Fänrik vid Upplands regemente 1784-08-15. Löjtnant därst. 1786-03-10. Avsked 1788-07-14. Död 1811-10-12 Trystorp. Gift 1789-06-15 på Sigridsholm i Lunda socken, Stockholms län med Ebba Gustava Bergenstråhle, född 1767-10-16 i Vidbo socken, Stockholms län, död 1837-07-23, dotter av hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Sofia von Danckwardt.

Barn:

 • Beata Sofia Conradina, född 1790-08-19 Brolunda. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-11-13 i Sköldinge socken, Södermanlands län.
 • Fabian Gustaf, född 1792-01-31 på Brolunda. Sergeant vid Andra (Finska) gärdesregementet 1793. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1806-09-20. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-15. Deltog i kriget mot Norge s. å. och var med vid Lier och Magnor. Löjtnant i armén 1809-08-15 och vid Närkes regemente 1812-07-14. Deltog i kriget i Tyskland 1813 och bevistade slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig ävensom i fälttåget mot Norge 1814. Innehade kaptens lön, då han fick avsked från regementet 1817-12-09. Deltog i Greklands frihetskrig 1821 och blev vid stormningen av Akropolis 1822-04-28 svårt sårade GrFrO:s tapperhetsmed. med lagerkransen. Hemkom från Grekland 1825. Placemajor på Karlsborgsfästning 1826. Kapten i armén 1827-06-17. GMtf. CXIVJoh:s med. 1855. Död ogift 1869-05-17 i Stockholm. Om hans deltagande i Greklands frihetskrig. Se B. Schöldström: Damer och knektar.
 • Ebba Gustava Carolina (Conradina enl. Adk.), född 1793-03-29 på Brolunda. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-05-17 i Stockholm.
 • Viktor Conrad, född 1795-09-25 på Mora i österåkers socken, Stockholms län. Sergeant vid andra livgardet 1812-07-20. Avsked 1818-06-08. Död ogift 1826-03-23 i Stockholm.
 • Fredrik Conrad, född 1796-09-30 på Mora, död där s. å. 8/10.
 • Henrika Lovisa Conradina, född 1797-12-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-04-27 i Sköldinge socken.
 • Anna Agriconia Conradina, född 1799-06-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1801-12-12 i Stockholm.
 • Carl Ulrik, född 1800-11-29 i Stockholm. Gick till sjöss. Död 1818-12-27 nära Tripolis ombord på fartyget Oskar.

Källor

Åkerhielmska släktboken (1926).

1Um. 2Lå. 3Lk. 4At (So).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.