:

Schröderheim nr 2046

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schröderheim nr 2046

Adlad 1750-10-10, introduserad 1776.

TAB 1

Claes Gotritzon Schröder, född i Gadebusch i Mecklenburg. Inkom till Sverige såsom smed. Blev borgare och handelsman i Uddevalla, men måste, sedan handeln genom kriget blivit hindrad och staden år 1690 lagd i aska, lämna detta yrke och flyttade för sin övriga livstid till gården Svanesund på Orust. Gift på 1670-talet med Throna Bratt, som förut varit gift med handlanden i Köpenhamn Herman Hanssén.

Barn:

 • Herman Schröder, född 1676-05-13 i Uddevalla. Hvitfeldsk stipendiat på gymnasium i Göteborg. Sekreterare hos översten, greve Ascheberg i Göteborg 1694. Student i Lund 1697. Fil. mag. i Lund 1706. Prästvigd 1709. Domkyrkoadjunkt och kort därpå gymnasieadjunkt i Göteborg 1709. Log. et metaf. lektor i Göteborg 1710. Stabspredikant vid general Nieroths armé 1710-02-07. Åtföljde armén mot Norge 1711. Fältsuperintendent hos konung Carl XII 1716. Kyrkoherde i Landvätters pastorat samt kontraktsprost i Alvsyssels prosteri, allt 1716. Kyrkoherde i Uddevalla 1717, vilket ämbete han ej kom att tillträda. Kyrkoherde i Katarina församling, Stockholm 1718-05-14. Biskop i Kalmar 1729-11-04. Biskopsvigd i Storkyrkan i Stockholm 1731-06-20. Teol. doktor i Uppsala 1732-02-23. Ledamot av Societas de religione propaganda christiana i London 1740. Död 1744-01-12 i Kalmar och begraven 1744-02-28 i domkyrkan i Kalmar, varest, liksom i Kalmar domkapitels sal, hans porträtt skall finnas. 'Under sin studietid i Lund var han åren 1698–1701 informator hos med. doktor Leopold på Snäckestad, två mil norr om Kristianstad, varest han inrättade och förestod en privat skola. Under föregivande att denna var publik och att där vid undervisningen brukades modus pietisticus eller mycken bibelläsning och förklaring, ådrog den sig Lunds konsistorii synnerliga uppmärksamhet men fick slutligen genom biskopens välvilja fortfara. Gjorde sig känd för sin lärdom och sin gudsfruktan och var en av dem, som kraftigast bekämpade Dippels villomeningar. Levde länge i ett välsignat minne hos de fromma, särdeles i Stockholm, för sin sanna tro, sina brinnande böner, sin allvarsamma levnad, sitt hat till fåfänga, vällust och yppighet samt sin stränga hustukt. Bevistade riksdagarna 1713 och 1719 såsom deputerad för konsistorium i Göteborg och prästerskapet i Bohuslän samt, såsom biskop, riksdagarna 1734, 1738 och 1740.' Gift 1713-08-04 med Anna Catharina Schröder, av en helt annan släkt, fastän med samma namn, född 1692-03-13, död 1765-01-26 i Kalmar, dotter av prosten och teol. lektorn i Göteborg Georg Schröder och Margareta Brunner samt syster till biskopinnan Wallin (se adliga ätten Wallenstråle).

Barn:

 • Göran Claes Schröder, (översiktstab. 2), född 1714-08-02 i Göteborg. Student i Uppsala 1728 och Lund 1735. Fil. mag. i Lund 1738. Grecæ linguæ lektor vid gymnasium i Kalmar 1739. Prästvigd 1740. Extra ordinarie hovpredikant 1741. Ordinarie hovpredikant (SAB.) 1742-05-28. Överhovpredikant och konung Fredrik I:s biktfader (SAB.) 1748-12-20. Kyrkoherde i Nikolai församling, Stockholm och preses i Stockholms stads konsistorium 1751-08-31. Teol. doktor 1751. Promoverad 1752. Ordenspredikant. Entledigad från överhov- och ordenspredikantsysslorna 1756. Superintendent i Karlstad 1770-07-02. Förklarad biskop i Karlstad 1772-10-01. Död 1773-01-12 och begraven i Kils kyrka i Värmland. 'Han fick 1751 förtroendet att vara kronprinsens, sedermera konung Gustaf III:s lärare i kristendomskunskapen och likaledes 1753 att däri undervisa arvprinsarna Carl och Fredrik Adolf. Hade på ett biskopsförslag till Västerås de flesta rösterna, men nämndes dock ej till biskop i Västerås. Blev 1771 förste preses i samfundet Pro fide et christianismo. Var riksdagsman vid alla riksdagar från och med 1752 till sin död, och vittna protokollen, att han var bland dem, som ej sällan deltogo i överläggningarna. Var fullmäktig i riksens ständers bank, i manufakturkontoret, i ecklesiastikverket i Lappmarken, samt i barnhus- och hospitalsdirektionerna mm. Hans barn blevo 1759-10-10 adlade med namnet Schröderheim (sönerna introducerade 1776 under nr 2046). Gift 1:o 1746 med Margareta Elis, född 1722, död 1770-03-19, i Stockholm, dotter av överdirektören vid stora sjötullen i Stockholm Peter Elis och Margareta Ekebom. Gift 2:o 1771-05-16 Hjälmarsberg med Ulrika Christina Åkerhielm, född 1744-06-23, död 1795-05-08 på Hjälmarsberg, dotter av kammarrevisionsrådet Gillis Åkerhielm, och Eva Juliana Hacker.

Barn:

 • 1. Elis Schröder, adlad Schröderheim, född 1747. Statssekreterare. Död 1795. Se Tab. 1A.
 • 1. Herman Schröder, adlad Schröderheim, född 1749. Biskop i Karlstad. Död 1802. Se Tab. 2.
 • 1. Göran Schröder, adlad Schröderheim, född 1752. Hovrättsråd. Död 1815. Se Tab. 5.
 • 1. Anna Margareta Schröder, adlad Schröderheim, född 1754-04-26 i Stockholm, död ogift.
 • 1. Ulrika Sofia Schröder, adlad Schröderheim, född 1755-05-29, i Stockholm, död 1812-04-14 i Västerås. Gift 1775-05-08 i Stockholm med biskopen i Västerås, doktor Johan Gustaf Flodin, född 1741, död 1808, vars barn blevo adlade af Flodin.

TAB 1A

Elis Schröder, adlad Schröderheim (son av Göran Claes Schröder, Tab. 1), född 1747-03-26 i Stockholm. Adlad 1759-10-10 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1776 under nr 2046). Student i Uppsala (SAB.) 1760-08-28. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1764. Kopist i kammarexpeditionen 1768-04-26. Kanslist 1773-04-20. Protokollssekreterare vid konungens kansli 1773. Ordenshärold 1774-04-28. Förste expeditionssekreterare vid inrikes civilexpeditionen 1775-10-25. Bondeståndets sekreterare vid riksdagen 1778 och 1786. Rikshärold och RNO 1780-04-28. Statssekreterare i inrikes civilexpeditionen 1782-04-19. Ledamot av generaltulldirektionen 1785–1791. LVA 1786-02-15. En av de aderton i svenska akademien 1786-03-20. Vice landshövding i Uppsala län 1786-10-05 och 1787-02-02. Avsked från rikshäroldämbetet och KNO 1787-11-26 samt till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2046, A. Sekreterare i sekreta utskottet vid riksdagarna 1789 och 1792. HLVHA 1791. Tillförordnad hovkansler 1792-01-04. Landshövding i Uppsala län 1792-08-08. HLVS 1793. Avsked från landshövdingämbetet 1794-04-29. Död 1795-08-30, Järva, som konung Gustaf III skänkt honom på livstid, och där han efter avskedstagandet bodde. Slöt, såsom sonlös, själv sitt adlade nummer samt ligger begraven på Ladugårdslands kyrkogård i Stockholm. 'Han är den från Gustaf III:s historia bekante statssekreteraren Elis Schröderheim. Gjorde sig tidigt för sitt snille och sin glättighet känd av bemälde konung och blev sedermera hans trognaste tjänare. Var såsom sådan ett lydigt verktyg för konungens beryktade pastoratshandel utan att själv därav skörda någon den ringaste vinst för egen del. Tillkallades av konungen i dess dödsstund och uppsatte då ett testamente, som sedan ogillades, samt skrev efter konungens död hans personalier. Avlägsnades sedermera liksom andra konung Gustaf III:s tillgivna, av den till makten komne Reuterholm, först till landshövdingplatsen i Uppsala och efter ett par år helt och hållet ur statens tjänst'. Har författat flera tillfällighetsstycken samt översatte och bearbetade flera komedier från franskan. Offentliggjorde åtskilliga tal och äreminnen samt efterlämnade i handskrift flera strödda historiska småskrifter, vilka 1851 utgåvos jämte en del av hans brevväxling med konungen av K. V. Lilliecrona och ånyo 1892 med rättelser och tillägg av Elof Tegnér under titel Elis Schröderheims Skrifter till konung Gustaf III:s historia jämte urval av S:s brevväxling. Ägde Bisslinge i Eds socken, Stockholms län. Gift 1776-11-26 i Stockholm med den sköna och kvicka Anna Charlotta von Stapelmohr, född 1754-09-24 i Göteborg, död 1792-01-01, dotter av överdirektören Christoffer Lorentz Stapelmohr, adlad von Stapelmohr, och hans 2:a fru Maria Lukretia Dittmer.

Barn:

 • Lukretia Charlotta, född 1781-09-24 i Stockholm, död 1781-09-24 och begraven i Storkyrkan
 • Charlotta Vilhelmina, född 1790-12-25, död 1829-06-01 eller samma dag som hon gifte sig 2:a gången. Gift 1:o 1817-07-27 i Jönköping med kommendören Georg Samuel von Gegerfelt, från vilken hon 1828-07-09 blev skild, född 1779, död 1866. Gift 2:o 1829-06-01 med underlöjtnanten vid sjöartillerikåren Johan Viktor Strandberg, född 1804, död 1837.

TAB 2

Herman Schröder, adlad Schröderheim, (son av Göran Claes Schröder, Tab. 1), född 1749-04-23 i Stockholm. Adlad 1759-10-10 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1776 under nr 2046). Student i Uppsala 1760-08-28. Fil. mag. i Uppsala 1770. Prästvigd och hovpredikant 1773-01-20. Kyrkoherde i Mönsterås' församling av Kalmar stift 1774, vilket ämbete han dock ej kom att tillträda. Kyrkoherde i Ölmehärads pastorat av Karlstads stift 1776. Teol. doktor 1779. Tillika kyrkoherde i Kristinehamns och Varnums församlingar 1783-12-17. Kontraktsprost 1784. Biskop i Karlstads stift 1787-11-28, bibehållande därjämte sina båda förutnämnda pastorat och skall han dessutom även blivit pastor i Kil, Frykerud, Övre och Nedre Ullerud samt Ransäter. Död 1802-11-13 i Karlstad. 'Honom tillböds 1785 i de mest smickrande och rörande ordalag överhovpredikantsysslan jämte Storkyrkoförsamlingen efter friherre Taube, men han undanbad sig. Var riksdagsman vid riksdagen 1786. Hade genom brodern Elis Schröderheims medverkan och såsom ovan synes, herdevård över icke mindre än tio församlingar.' Gift 1777-05-22 Barsjöhöjden med Johanna Ullmarck, född 1754-09-17, död 1829-02-24 i Karlstad, dotter av brukspatronen Magnus Jonasson Ullmarck och Maria Hermansdotter Kolthoff.

Barn:

 • Göran, född 1778. Major. Död 1822 Se Tab. 3
 • Ulrika Maria, född 1779-11-30. Stiftsjungfru. Död 1802-07-17 i Göteborg. Gift 1801-09-10 i Kils kyrka, Värmlands län med majoren Carl Abraham Blomcreutz, i hans 1:a gifte, född 1767, död 1841.
 • Charlotta Johanna, född 1784-02-09. Stiftsjungfru. Död 1811-02-06 Eriksberg Gift 1807-03-29 med sin svåger, majoren Carl Abraham Blomcreutz, i hans 2:a gifte, född 1767, död 1841.

TAB 3

Göran, (son av Herman Schröder, adlad Schröderheim, Tab. 2), född 1778-07-21. Student i Uppsala 1783-12-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1796-10-26. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1804-12-20. Kapten 1809-06-29. Avsked 1811-12-20. Majors karaktär 1812-04-30. Död 1822-02-01 på sin egendom Hultsberg i Väse socken, Värmlands län. Gift 1:o 1812-07-25 med stiftsjungfrun Hedvig Johanna von Numers, född 1783-08-03, död 1813-07-19 Lundsholm, dotter av assessorn Olof Ulrik von Numers, och hans 2:a fru Charlotta Ulrika Palmstruch. Gift 2:o 1816-05-19 Ribbingsfors med den 1:a fruns syster Gustava Sofia von Numers, född 1781-07-21 död 1856-03-19 på Hultsberg.

Barn:

 • 2. Herman Olof, född 1818. Major. Död 1879. Se Tab. 4

TAB 4

Herman Olof, (son av Göran, Tab. 3), född 1818-11-08 Hultsberg. Student i Uppsala 1835. Sergeant vid Värmlands regemente 1839-04-22. Transporterad till Närkes regemente 1841-03-24. Underlöjtnant Närkes regemente 1841-08-20. Löjtnant 1849-02-09. Kapten 1859-03-15. RSO 1865-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1870-02-11. Avsked ur armén 1871-08-02. Död 1879-11-26 Björby. Ägde Hultsberg och Björby. Gift 1850-09-15 Hammar med Maria Josefina Drakenberg, född 1828-05-31 på Sjöbonäs i Hjo socken, Skaraborgs län, död 1882-05-14 i Karlstad, dotter av majoren Börje Drakenberg, och hans 2:a fru Anna Charlotta Fredrika Klingstedt.

Barn:

 • Göran, född 1851-08-03 på Hultsberg. Mogenhetsexamen 1870. Student i Uppsala 1870. Död 1872-04-05.
 • Anna Gustava Maria, född 1853-06-16 på Hultsberg, död ogift 1921-12-29 i Stockholm, Engelbrekts förs., ]] och begraven i Karlstad.
 • Hilda Sofia Augusta, född 1855-08-31 på Hultsberg, död 1894-08-11 på Ulricehamns sanatorium. Gift 1885-10-04 på Surahammars bruk i Sura socken, Västmanlands län med adjunkten vid folkskolelärarinneseminariet i Karlstad, OffFrd'Acad. Albrekt Julius Segerstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1870 med Fredrika Sofia Bohman, född 1847, död 1884, dotter av bruksförvaltaren Carl Fredrik Bohman och Hilda Carolina Lindberg), född 1844-02-19 i Nykyrka socken, Södermanlands län, död 1894-06-25 i Karlstad.
 • Elis Herman, född 1857-09-06 på Hultsberg. Mogenhetsexamen i Karlstad 1876. Student i Uppsala 1876. Volontär vid Värmlands regemente 1875. Elev vid Karlberg 1876-07-14. Avgången 1877-06-01. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1878. Avgick därifrån 1879. Död ogift 1880-05-07 på Björby.
 • Eva Josefina Charlotta, född 1862-03-30 på Hultsberg, död ogift 1882-02-22 i Karlstad.

TAB 5

Göran Schröder, adlad Schröderheim, (son av Göran Claes Schröder, Tab. 1), född 1752-09-18 i Stockholm. Adlad 1759-10-10 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introducerad 1776 under nr 2046). Student i Uppsala 1760-08-28. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1770-04-03. Auskultant i Svea hovrätt 1770-04-05. Auditör vid Nylands infanteriregemente 1772-04-08 och vid livdrabantkåren 1773-12-08. Sekreterare i arméns generalkrigsrätt 1777-02-19. Tillförordnad justitiarie i krigskollegium 1780-05-27. Justitiarie vid livdrabantkårens generalkrigsrätt 1783-05-20. Lagmans titel 1783-05-20. Assessor i Svea hovrätt 1785-10-12. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1800-06-09. Död 1815-04-08, i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Westmanska graven på Jakobs kyrkogård. Gift 1781-01-28 i Stockholm med Anna Margareta Westman, född i Stockholm 1760, död 1826-08-17 i Skånella prästgård, Uppsala län, dotter av bryggaren i Stockholm Johan Westman, den äldre, och Anna Elisabet Blom.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1782-01-16. Stiftsjungfru. Död 1825-07-25 i Stockholm. Gift 1814-10-20 Byle med översten Vilhelm Mauritz von Post, född 1768, död 1841.
 • Johan Elis, född 1782-12-21 i Stockholm. Fänrik vid Stedingkska regementet 1785-12-14. Adjutant vid livregementets värvade infanteri 1799-12-18. Löjtnant vid livregementets värvade infanteri 1801-06-16. Kapten vid 2. livgardet 1809-02-23. GMtf. Major i armén 1814-01-19. RSO 1816-01-28. Död ogift 1820-08-01 i Stockholm. Bevistade 1808 landstigningen vid Lemo, Lokalaks och Helsinge samt 1813 och 1814 fälttågen i Tyskland och Norge.
 • Göran Ulrik, född 1786. Kontraktsprost. Död 1862. Se Tab. 6
 • Bror Herman, född 1788. Aktuarie. Död 1862. Se Tab. 10

TAB 6

Göran Ulrik, (son av Göran Schröder, adlad Schröderheim, Tab. 5), född 1786-09-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1805. Prästvigd 1810-05-31 på kallelse av landshövdingen Nils von Rosenstein att vara dess huspredikant. Fil. mag. 1812. Extra ordinarie hovpredikant 1812. Pastorsadjunkt i Storkyrkoförsamling, Stockholm 1814 och i Maria församling 1815. Ledamot av svenska bibelsällskapet 1816 och av Samfundet Pro fide et christianismo 1817. Ordinarie hovpredikant hos änkedrottning Hedvig Elisabet Charlotta 1818-03-18. Kyrkoherde i Skånella och Norrsunda församlingars pastorat av ärkestiftet 1821-12-04. Kontraktsprost 1823-09-24. Ledamot av Sällskapet för växelundervisningens befrämjande 1823, av direktionen över Löwenströmska lasarettet 1825, av Stockholms läns hushållningssällskap 1848 och av Carl Johansförbundet 1856. LNO 1858-04-28. Död 1862-03-30 i Skånella prästgård, Stockholms län. Gift 1822-07-14 i Stockholm med sin kusin Anna Charlotta Westman, född 1791-07-29 i Stockholm, död 1877-06-02 Sätra, dotter av bryggaren i Stockholm Johan Westman, den yngre, och Johanna Garner.

Barn:

 • Göran, född 1823-11-24 i Skånella prästgård. Furir i Älvsborgs regemente 1840-08-27. Fanjunkares avsked 1843-05-11. Fanjunkare vid Upplands regemente 1843-06-10. Officersexamen 1845-05-14. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1845-06-11. Löjtnant vid Upplands regemente 1850-05-22. Kapten 1863-11-10. RSO 1870-06-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1874-01-30. Avsked ur armén med majors n. h. o. v. 1876-12-22. Död 1898-07-28 på sin egendom Sätra i Eds socken, Stockholms län och begraven på Stockholms norra kyrkogård. Gift 1862-07-17 Karsby, Stockholm, db), dotter av godsägaren Evert Vilhelm Bruncrona, och hans 1:a fru Eva Margareta Charlotta Bruncrona.
 • Johan, född 1826. Kansliråd. Död 1921. Se Tab. 7

TAB 7

Johan, (son av Göran Ulrik, Tab. 6), född 1826-02-01 i Skånella prästgård. Student i Uppsala 1845-06-12. Fil. kand. 1851-12-13. Extra ordinarie kanslist i statskontoret 1852-01-20. Privatsekreterare hos presidenten A. von Hartmansdorff 1852-09-00–1853-05-00. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1853-01-26, och i generaltullstyrelsens kansli 1853-02-06. Tjänstgjorde dels i riddarhuskansliet och dels i riksdagens första kammares kansli under riksdagerna 1853–1874. Disputant pro gradu 1854-06-02. Promoverad fil. mag. 1854-06-09. Extra ordinarie kanslist vid chefsämbetet för elektriska telegrafverket 1856-11-26. Tillförordnad kopist i ecklesiastikdepartementet 1865-01-02. Kopist 1869-09-10. Tillförordnad protokollssekreterare 1874-06-16. Tillförordnad kanslisekreterare 1874-06-12. Kanslisekreterare 1878-06-07. Registrator 1879-02-28. RVO 1881-12-01. Kansliråd i Kungl Maj:ts kansli 1889-05-24. Avsked från registratorstjänsten 1891-09-11. Tillsyningsman för frälse förmynderskap i Stockholm från 1892. Fil. jubeldoktor vid Uppsala universitet 1904-05-31. Död 1921-02-09 i Stockholm, Engelbrekts förs., ]] och jordfäst 1921-09-08 i Hedvig Eleonora kyrka. Gift 1858-11-05 i Stockholm med Hedvig Lovisa Juliana Jennings nr 1874, född 1836-08-21 Skånellaholm, död 1916-04-28 i Stockholm, Engelbrekts förs., ]], dotter av ryttmästaren Gustaf Adolf Fredrik Jennings, och grevinnan Eva Maria Charlotta Piper.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1859-08-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-12-14. Student i Uppsala 1878. Jur. fil. examen 1879-12-15. Jur. kand. 1886-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1886-02-00. Amanuens i nedre justitierevisionen 1886-02-27. Vice häradshövding 1888-10-01. Vice auditör vid Svea livgarde 1891-06-17. Auditör vid Svea livgarde 1894-10-01 och vid nämnda regemente 1896-05-29. Död barnlös 1896-12-25 i Stockholm. Gift 1894-08-30 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med friherrinnan (finska grevinnan) Anna Armfelt nr 213, född 1868-12-27 i Stockholm, död 1922-02-26 på Lövstad, Hedvig Eleonora förs., Stockholm, ]], dotter av krigshovrättsrådet friherre (finske greven) Magnus Armfelt, och Ida Valborg Landelius.
 • Anna Charlotta Hedvig Eugenia, född 1861-02-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1888-06-08 i Stockholm med justitierådet, KNO1kl, Ernst Axel Westman, född 1839-10-28 i Stockholm, död i Stockholm 1891-12-28.
 • Elis Filip, född 1863. Regementspastor. Se Tab. 8
 • Gerda Maria Sally Margareta, född 1866-09-24 i Stockholm, död ogift 1925-05-07 i Stockholm, Engelbrekts förs.,.

TAB 8

Elis Filip, (son av Johan, Tab. 7), född 1863-03-26. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-05-17. Student i Uppsala 1882. Teol. fil. examen 1884-09-13. Teoretisk teol. examen 1888-01-31, praktisk teol. examen 1888-05-30 och prästexamen 1888-06-02. Prästvigd 1888-06-06. Komministersadjunkt vid Klara församling, Stockholm 1888-06-13. Kateket 1891-03-00. Regementspastor vid livregementets dragoner 1891-06-05. Pastorsadjunkt i Klara församling 1895-05-00 och i Hedvig Eleonora församling 1902. LVO 1908-06-16. RJohO 1922 och ordens kaplan. Komminister i Hedvig Eleonora församling 1924. LNO 1931-06-06. Biogr. i VÄD. Död 1937-03-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., (db 75). Gift 1895-11-21 i Klara kyrka, Stockholm med Maria Eugenia Elisabet Rogberg, född 1872-07-23 i Uppsala, dotter av professorn Carl Erik Johan Rogberg och Emma Eugenia Matilda Ahlberg.

Barn:

 • Johan Elis, född 1897. Civilingenjör. Se Tab. 9

TAB 9

Johan Elis, (son av Eils Filip, Tab. 8), född 1897-02-10 i Stockholm, Klara förs. Studentexamen vid Östermalms högre allmän läroverk 1915-05-11. Elev vid Tekniska högskolan s.å. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1918. Civilingenjör. Ingenjör vid aktiebolag Stockholms Bryggerier 1919 och sedan 1928. Ingenjör vid Malmö förenade bryggerier 1920–1928. Ånyo ingenjör vid aktiebolag Stockholms Bryggerier 1928. LSTF 1918–1927. Gift 1:o 1922-07-16 i Älvdalens kyrka, Kopparbergs län, med Anna Elisabet Haglund, född 1897-07-16 i Älvdalens förs., kopparbergs län, död 1927-05-14 i Malmö, S:t Petri förs., dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Gustaf Fredrik Haglund och Hilda Ekeroth. Gift 2:o 1930-08-09 i Voxtorps kyrka, Kalmar län med Ruth Augusta Elisabet Petersohn, född 1902-11-25 Nantorp, Kalmar län, dotter av godsägaren Emil Viktor Petersohn och Ingeborg Maria Lovisa Sofia Kihlberg. Barn:

 • 1. Göran, född 1923-05-07 i Malmö.
 • 1. Johan Fredrik Elis, född 1924-05-14 i Malmö, S:t Johannes
 • 1. Gerda Anna Elisabeth , född 1926-11-16 i Malmö, S:t Petri förs.
 • 2. Johan Gustaf Emil, född 1934-09-06 Nantorp, Kalmar län

TAB 10

Bror Herman, (son av Göran Schröder, adlad Schröderheim, Tab. 5), född 1788-03-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1807. Kanslist i rikets ständers bank 1809. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1812-10-29. Kanslist i krigskollegium 1813-12-09. Bokhållare i banken 1816. Aktuarie i banken 1824. Avsked från banken 1837 och ur krigskollegium 1853-02-01. Död 1862-10-09 i Stockholm. Gift i Stockholm 1822-07-14 med sin kusin och svägerska Carolina Fredrika Westman, född 1800-09-09, död 1844-01-03 i Stockholm och begraven i den Westmanska familjegraven på Jakobs kyrkogård i Stockholm, dotter av bryggaren i Stockholm Johan Westman den yngre och Johanna Garner.

Barn:

 • Johan Herman Elis, född 1824-03-05 i Stockholm. Studerande. Död 1844-09-22 i Stockholm.
 • Carolina Johanna, född tvilling 1825-11-09, död 1825-11-17.
 • Anna Fredrika, född tvilling 1825-11-09, död 1825-11-17.
 • Bror Göran Axel, född 1828-03-14, död 1832-08-24 i Stockholm.
 • Anna Carolina Fredrika, född 1829-03-15, död 1829-04-20.
 • Carl Gustaf, född 1831-04-29, död ogift 1865-04-16 Åkersberg
 • Göran Fredrik, född 1833-01-18. Handlande i Stockholm. Död ogift 1882-10-06 i Stockholm.
 • Gustava Vilhelmina, född 1835-03-26. Död 1836-06-25.
 • Anna Elisabet Charlotta, född 1839-10-30, död ogift 1896-12-10 i Linköping och där begraven.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: