:

Hermelin nr 1391

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hermelin nr 1391 †

Adlad 1702-11-15, introd. 1704. Upphöjd i högre värdighet 1766-11-05. Den adliga ättegrenen utgången 1797-01-03.


 • Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Skraggensköld och 1429, samt med adliga ätten Lagerborg, samt har utgrenat sig i friherrliga ätten Hermelin.

1 Um. 2NF. 3KrAB. 4Öä.


Skraggeska ättegrenen.


TAB 1

Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin (son av Nils Månsson Skragge, se adliga ätten Skraggensköld, Tab. 3), till Torsätra i Västra Ryds socken Uppsala län. Född 1658 i Filipstad. Student i Uppsala1 1677-09-12. Informator för riksamiralen, greve Gust. Otto Stenbocks söner och gjorde med dem en utrikes resa. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1685. Sekreterare hos riksdrotsen greve Magn. Gabr. De la Gardie 1687. Professor i latinsk vältalighet och poesi vid universitetet i Dorpaf 1689, vilken professur han 1695 utbytte mot professuren i romersk och svensk rätt2. K. sekreterare och k. historiograf 1699-03-02. Tillika sekreterare i k. kansliets tyska expedition 1701-09-11. Adlad 1702-11-15 jämte sina styvbarn (introd. 1704 under nr 1391). Kansliråd och statssekreterare 1705-10-09. Död 1709 i rysk fångenskap efter slaget vid Poltava, där han blev fången. 'Han erhöll såsom skolgosse sitt fädernenamn Skragge, vilket han dock måste avlägga, på sin faders kusins, kyrkoherden mag. Simon Skragges söners åtalan därpå, vilka voro studenter i Uppsala, antog då namnet Hermelin, som han under skolåren fått, för sin vighets skull, på skämt heta av sina kamrater. Var en grundlärd man och lycklig författare, så på latinsk som svensk vers och prosa, och har utgivit en mängd arbeten, bland andra 1683 en översättning från franskan av Sylvestre de Tours sedebok, vilken översättning för språkets renhet kan räknas bland den tidens mästerstycken. Kallades 1700 till svenska armén i Livland, där han på befallning författade sedermera tryckta vederläggningar av de av tsar Peter och konung August i Polen utspridda menliga manifester och skrifter, vilket sedermera troddes vara orsaken till hans slutliga ofärd. Om hans död äro olika berättelser, såsom att han efter slaget vid Poltava blivit fången framförd till tsar Peter, vilken med bitterhet förebrått honom vad han emot tsaren skrivit, samt låtit under markisen av sitt tält nedsabla honom, eller att han blivit förd till ett ryskt kloster vid Astrakan, där han icke fått tala med någon, utom munkarna, och ej heller skriva, samt ännu skulle levat 1712.' Hans Bref till Samuel Barck 1702–1709 utgåvos 1913 av C. von Rosen. Gift 1:o 1689-06-09 med Helena Brehmsköld, död 1698-06-09 och begraven s. å. 11/9, dotter av kamreraren Jonas Brehm, adlad Brehmsköld, och Barbara Wagner. Gift 2:o 1700-02-06 med Margareta Åkerhielm i hennes 2:a gifte, född 1677-04-14 i Nijmegen, död 1717-05-18, dotter av statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorff, samt änka efter k. sekreteraren Elias Obrecht, se Tab. 5.

Barn:

 • 1. Jonas, född 1691-04-30, död 1694-12-14.
 • 1. Barbara, född 1692-05-03, död 1694-08-01.
 • 1. Catharina, född 1693-04-21, död 1695-05-02.
 • 1. Olof, född 1694. Kapten. Död 1728. Se Tab. 2.
 • 1. Carl, född 1695-10-26, död 1697-04-03.
 • 1. Barbara Catharina, född 1696-12-18, död 1697-04-03.
 • 1. Nils, född 1698. Kapten. Död 1742. Se Tab. 3.
 • 2. Catharina, född 1700-12-11, död 1782-05-10. Gift 1718 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Geete, född 1688, död 1764.
 • 2. Helena, född 1701-11-22, död 1705-02-15.
 • 2. Samuel, född 1705-02-07, begraven s. å. 6/5.
 • 2. Carl, friherre Hermelin, född 1707, död 1789. Se frih. ätten Hermelin, Tab. 1.

TAB 2

Olof (son av Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, Tab. 1). Född 1694-08-05. Student i Uppsala1 1706-12-11. Volontär vid fortifikationen 1712-02-08. Fänrik vid livgardet 1713-09-11 enl. konung Carl XII:s fullm., daterad 1711-11-10 i Bender. Kapten vid dalregementet 1716-08-16. Avsked 1719-09-30. Död 1728-11-22 och begraven i Västra Ryds kyrka Uppsala län. Gift 1717-11-24 med Anna Margareta von Strokirch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1731-02-28 i Stockholm med kammarherren, friherre Carl Vilhelm Cederhielm, född 1705, död 1769), född 1698 i Riga, död 1763-02-06 i Stockholm, dotter av ekonomiståthållaren Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, och Johanna Elisabet Thumb von Weingarten.

Barn:

 • Anna Helena, född 1720-01-07 död 1793-07-22 i Stockholm. Gift 1740-12-28 med presidenten Hans Henrik Boije af Gennäs, friherre Boije af Gennäs, född 1714, död 1781.
 • Olof, född 1721-06-23 i Nysätra socken Uppsala län. Livdrabant 1740-04-01. Avsked 1748. Sedermera på 1750-talet förvisad ur riket såsom inblandad i konspirationen mot det rådande regeringssättet. Död ogift utomlands före 1797-03-24.
 • Carl Fredrik, född 1727-01-00. Död s. å. 9/5.
 • Margareta Charlotta, född posthuma 1728-11-29, död 1729-01-11.

TAB 3

Nils (son av Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, Tab. 1). Född 1698-01-24 i Stockholm. Student i Uppsala1 1706-12-11. Volontär vid fortifikationen 1713. Grenadjär vid livgardet 1714. Rustmästare därst, s. å. 30/10. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1715-10-29. Sekundlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Premiärlöjtnant därst.3 s. å. 23/7. Kapten. Död 1742-12-14. Gift 1719-11-18 i Fors socken Göteborgs och Bohus län med Anna Elisabet Weinholtz, född 1703-08-05, död 1783-01-21 i Skara, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru, friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Casper Olof, född 1721-11-12. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1742.
 • Anna Margareta, född 1726-10-02, död 1800-12-30 på Nyrud vid Mariestad, sedan hon 1783 testamenterat sin kvarlåtenskap till sina styvbarn. Gift 1779-08-29 på Härlingstorp i Norra Vings socken Skaraborgs län med kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1786.
 • Johan Gustaf, född 1728-12-11. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1739-09-26. Dragon därst. 1744-10-21. Korpral 1747-02-10. Livdrabant 1749-04-05. Furir vid Västmanlands regemente 1754-03-03. Fänrik med stabslöjtnants karaktär s. å. 24/3. Löjtnant därst.3 1757-11-04. Kaptens fullm. 1758-07-17. Kapten vid drottningens livregemente 1763-03-19. Major vid hertigens av Braunschweig garde till häst 1764-11-16. RSO 1767. Efter sistnämnda regementets indragning transp. till ett braunschweigskt karabinjärregemente 1768-01-10. Kompanichef vid drottningens livregemente 1772-03-26. Genom byte stabsryttmästare vid Mörnerska husarregementet3 1775-02-22. Avsked ur svensk tjänst 1777-02-17, men kvarstod i braunschweigsk tjänst. Svensk agent i hertigdömet Braunschweig 1795-03-30. Död ogift 1797-01-03 i staden Braunschweig och begraven på garnisonskyrkogården därst. samt slöt adl. ätten Hermelin på svärdssidan.
 • Carl Johan, född 1731-01-07. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1742. Volontärkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1750-10-01. Livdrabant 1752-11-05. Grenadjärkapten vid hertigl. Braunschweigska gardet 1760. Död ogift 1763-01-23. 'Han övergav fäderneslandet för att undgå följderna för delaktighet i 1756 års konspiration mot regeringssättet.'
 • Barbro, född 1732-11-30, död ung.
 • Nils Malkolm, född 1735. Kapten. Död 1774. Se Tab. 4
 • Barbro, född 1736-09-30 död ung.
 • Susanna, född 1737-08-03 död ung.
 • Ulrika Magdalena, född 1739-10-15, död späd.
 • Ulrika Magdalena (Margareta?), född 1740-12-14, död ogift 1813-10-29 Säckestad

TAB 4

Nils Malkolm (son av Nils, Tab. 3). Född 1735-03-18. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1749. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1753. Livdrabant 1755-04-18. Löjtnant i armén 1766-08-13 och vid Bohusläns dragonregemente 1767-05-25. Avsked3 1768-08-07. Kapten. Död 1774-06-00 utrikes. 'Han dömdes 1756-10-00 av riksens ständers kommission att böta 100 daler silvermynt för delaktighet i livdrabanten J. Silfverhielms döljande, vilken var inblandad i nämnda års konspiration.' Gift 1758-08-15 med Marta Charlotta de Rouverois, född 1731-10-00, död 1773-06-23 i Stockholm, dotter av dansmästaren Peter de Rouverois och Märta Gråsten.4

Barn:

 • Jeanna Charlotta, född 1759-12-31 i Stockholm, död 1760-08-26.
 • Anna Elisabet, född 1762-11-15.
 • Louisa Amalia, född 1770, död änka omkring år 1820 på Esbeck nära Helmstedt och var den sista av adl. ätten, Gift med geheimekammarrådet Gottlieb Ernst Fredrik von Hoijm i Braunschweig.
 • Carl Gustaf, född 1771, död s. å. 2/9, 16 veckor gammal.

Obrechtska ättegrenen.


TAB 5

Tomas Obrecht. Syndikus i Strassburg.

Barn:

 • Henrik Obrecht. Tyskt kejserl. råd. Adlad 1604 av tyska kejsaren.

Barn:

 • Elias Obrecht. Stadsdomare i Strassburg.

Barn:

 • Georg Obrecht. Jur. doktor. Mindre rådets och kammarrättens i Strassburg advokat och prokurator. Gift med Maria Magdalena Marbach, som levde änka 1698 i Strassburg, dotter av professorn och pastorn i nämnda stad, teol. doktorn Marbachius.

Barn:

 • Elias Obrecht, född 1653-04-13 i Strassburg. Student därst. 1667-11-16. Informator 1673 för k. rådet Edv. Ehrenstéens söner och 1676 för unga greve Göran Gyllenstierna. Skytteansk professor i Uppsala 1682-02-21. Tillika bibliotekarie vid Uppsala akademi 1694-11-23. Sekreterare vid k. kansliets tyska expedition 1697, men dog före tillträdet. Död 1698-01-16 i Stockholm under ett besök hos sina svärföräldrar samt begraven s. å. 29/5 i Klara kyrka, varvid fyra k. råd voro tillstädes. Gift 1695-04-23 med Margareta Åkerhielm, född 1677-04-14, död 1717-05-18, omg. med statssekreteraren Olof Hermelin. Se vidare Tab. 1.

Barn:

 • Maria Magdalena Obrecht, adlad Hermelin, född 1696-07-04. Adlad 1702-11-15 på samma gång som styvfadern. Död 1775-08-26 på Nedre Kundby i Eds socken Stockholms län och begraven s. å. 30/8 i Västra Ryds socken Uppsala län. Gift 1717-05-23 med justitiekanslern Carl Olof Iser, adlad Iserhielm, född 1681, död 1748.
 • Elias Obrecht, adlad Hermelin, född posthumus 1698-06-29. Adlad 1702-11-15 på samma gång som styvfadern (introd. 1704 under nr 1391). Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1720. Död 1721-11-12 i Stockholm och slöt på svärdssidan denna ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: