Von Wicken nr 830

Från Adelsvapen-Wiki

0830.jpg

Adliga ätten von Wicken nr 830

Natural. 1675-09-01, introd. s. å. Utdöd 1721-03-01. En äldre gren natural. 1772-05-15, introd. s. å.

Ätten von Vicken, som uppgives härstamma från Breslau i Schlesien och säges därifrån hava överflyttat till Livland, tillhör de icke så få utländska adelssläkter, av vilka en gren naturaliserats på svenska riddarhuset, och, sedan denna gren snart utslocknat, ändock genom förbiseende eller bristande kännedom om vilken eller vilka av ätten som naturaliserats, fått representeras av medlemmar, vilka icke tillhört den introducerade ättegrenen. Sålunda kunde, sedan den naturaliserade Henrik von Vicken avlidit 1690 och hans båda söner befunno sig i utländsk krigstjänst, hans brorson Johan Otto von Vicken redan 1693 och vid följande riksdagar ända in på 1740-talet sitta för ätten, liksom efter honom hans söner Carl Reinhold och Hans Isak. Under frihetstiden nödvändiggjorde emellertid huvudmannarättens stigande betydelse upprättandet av godtagbara stamtavlor över ätterna, och sådana kommo från medlet av 1700-talet småningom till stånd genom von Stiernmans och Tilas' forskningsarbeten. Därvid uteslöts från genealogierna ett flertal personer, som med orätt tillåtits att sitta vid riksdagarna. Stamtavlorna för ätter, som inkommit under riddarhusets äldsta skede, kunde väl icke alltid nöjaktigt revideras i saknad av tillförlitliga källor. Det hände därför, att försöken resulterade i konstruktioner, som sedermera befunnits ohållbara. Exempel härpå hava ovan givits beträffande ätterna Schildt, Schulman, Taube m. fl. Vid den granskning, vilken även ätten von Vickens representationsrätt underkastades, lågo de begångna felen så nära i tiden, att de utan svårighet kunde konstateras, och riddarhusdeputationen påpekade också genom ett memorial av den 2 augusti 1769, att den i verkligheten naturaliserade och introducerade ätten von Vicken var för länge sedan utgången, och att de skyldemän till den naturaliserade Henrik von Vicken, som då och under den närmast föregående tiden representerat ätten, icke voro därtill berättigade. Efter en längre överläggning inom ståndet den 5 februari 1770 beslöts att uppskjuta frågan om uteslutning till nästkommande riksdag. Under tiden utverkade de dåvarande ättemännen k. m:ts brev på naturalisation den 15 maj 1772, varefter den kvarlevande ättegrenen erhöll den utslocknade grenens plats på riddarhuset.

Wicken A83000.jpg

TAB 1

Niklas (Claus) Ficke. Nämns tidigast 26 juni 1534 vid ett husköp i Riga, kalllas då »Clawes Vicken«. Rådsherre 1557, stadskamrerare 1563/1565 och borgmästare 1564. Levde 1569 men var död 1570. Gift med Anna Geismar, dotter av borgaren Frowin Geismar i Riga.

Barn:

 • Niklas von Vicken den yngre. Rådsförvant och obergerichtsvogt i Riga. Adlad 1580-01-04 jämte sina bröder Johan och Herman av polska konungen Stefan Bathory. Gift med Catharina Hane dotter av borgaren Dietrich Hane i Riga. Dog 14 december 1591 på slottet i Riga.

Barn:

 • Dietrich von Vicken. Student i Rostock 1597. Nämnd som borgare i Riga 22 oktober 1609. Fick den 28 april 1630 konfirmation på en slåtteräng utanför staden av Gustav II Adolf. Nämns 10 oktober 1651, vid hög ålder, tillsammans med sönerna Dietrich, Niklas och Henrik angående arvet i Danzig efter sin kusin Hans. Nämns åter i denna sak 1654 tillsammans med sonen Niklas då arvet felaktigt blivit förbrutet till polska kronan. Både han och hustrun döda före 1659. Gift 1619 med Catharina Fuhrman (tidigare gift med borgmästaren i Mitau (nu Jelgava), Esaias Spiermann).

Barn:

 • Henrik von Vicken, natural. von Vicken, född 1624. Död 1690. Se Tab. 2.
 • Niklas von Vicken. Omtalas i brev daterade 1677-1678 som överstelöjtnant och bror till ovanstående landshövding Henrik von Vicken7.
 • ?Wolfgang Otto von Vicken, född 1620. Överste. Död 1681. Se Tab. 3.

TAB 2

Henrik von Vicken, natural. von Vicken, (son av Dietrich von Vicken, tab 1), till Fänneslunda i likanämnd socken, Älvsborgs län. Född 1624 i Preussen. Var 1649–1652 major vid Forbes' regemente. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns regemente 1652-07-18. Överste 1665-03-06. Kommendant i Hälsingborg 1667-02-09. Överste för Kronobergs regemente s. å. 9/12. Natural. svensk adelsman 1675-09-01 (introd. s. å. under nr 830). Landshövding i Kalmar län 1677-08-22 och i Älvsborgs län 1679-10-00. Död 1690-04-11 i Borås och begraven i Fänneslunda kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han överklistrade en mening i ett konung Carl XI:s brev av den 21 mars 1683 och blev därför ställd under fiskaliskt åtal, men undskyllde sig därmed, att han därtill blivit föranlåten av allmogens hot. Blev också benådad genom ett annat konungens brev av samma år. I ett tredje konungens brev förebrår honom konungen hårdeligen för hans obarmhärtiga medfart emot de klagande i länet och hotar med avsättning, varvid konungen själv egenhändigt tillagt: Min kära Viek! låt detta tjäna dig till varning, eljest nödgas Wi lägga kapson på dig!' Gift 1:o med Ilsabe Margareta Müller von der Lühnen, dotter av generalen Burchard Müller, adlad Müller von der Lühnen 1650-12-18, men ej introd.1 och Ilsabe Maria von Schmälingen samt syster till generallöjtnanten Carl Leonard Müller von der Lühnen, friherre Müller von der Lühnen. Gift 2:o med Anna Posse, död 1707, dotter av överstelöjtnanten Göran Posse, och hans 1:a fru Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Carl Burchard. Fänrik vid Kronobergs regemente 1669-06-19. Avsked 1677. Fänrik vid generalmajor Dellwigs regemente i Holland. Död ogift i nämnda land.
 • 1. Niklas, död ung.
 • 1. Georg Leonard. Löjtnant i holländsk tjänst. Död 1721-03-01 i Håkan Olovsgården i Forshems socken, Skaraborgs län och begraven i Kårtorps »ättebacke» på friherre Johan Kaggs bekostnad.
 • 1. Olof. Löjtnant i holländsk tjänst. Död ogift i Brabant.
 • 1. Margareta Juliana. Gift med överstelöjtnant Valentin Johan von Köhler, som blev skjuten 1714-02-19 vid Storkyro.
 • 1. Två döttrar, vilka ej äro ens till namnen kända.

TAB 3

Wolf Otto von Vicken, född 1620. Möjligen son till Dietrich von Vicken (tab 1), men ej säkert. Minörkapten 1666-08-01. Kapten vid artilleriet 1674-09-01. Major 1675. Överstelöjtnant 1676. Överste vid artilleriet i svensk tjänst. Död 1681 i Stettin och begraven i därvarande Münchenkirche. Gift 1:o med Agneta von Straelborn (död 1674) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Danielsson), dotter av assessorn i Dorpats borgrätt och revisorn i dorpatska kretsen Hans von Straelborn, av en 1682-05-30 adlad, men ej introd. ätt1, och Gertrud Hartmann6. Gift 2:o med Catharina Tranéa i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradsskrivaren på Gotland Jakob Davidsson)3, död änka.

Barn:

 • 1. Johan Otto von Vicken. Född 1657 i Reval, död 1749-12-31 i Dörby (H). Generalmajor. Se Se Tab. 3a.
 • 1. Lorentz von Vicken. Född 1659, död 1715-12-26 i Moskva. Regementskvartermästare i Artilleriet. Se Se Tab. 3b.
 • 1. Otto Wilhelm von Vicken4. Född 1660-04-23 i Västergötland. Konstapel vid artilleriet 1694; lärfyrverkare därst. 1695; underfyrverkare därst. 1696; fyrverkare därst. 1699; styckjunkare därst. 1700; löjtn. vid Skånska stånddragonreg. 1704 3/2; konfirm. s. å. 11/8; reg.-kvarterm. därst.; kapten därst. 1706 29/7; konfirm. s. å. 13/12; fången 1709 28/6 vid Poltava; hemkom 1722 i juni; majors karaktär med indelning vid Bohus läns kav.-reg. s. å. 26/6; död 1728 11/8; ogift; deltog vid striden vid Lemberg, Fraustadt, Poltava; sårad i vänstra låret.
 • 1. Gustaf Henrik von Vicken. Född ca 1661 i Reval. Överfyrverkare vid artilleriet i Wismar; artillerilöjtn. vid amiralitetet 1700 26/9; fyrverkarekapten därst. 1707 12/3; konfirm. 1712 22/12; död 1714 14/6. - G. m. Susanna., d. 1729 i Karlskrona.
 • 1. Gertrud Elisabet von Vicken. Född 1662-07-09. Gift med 1682 med Henrik von Brandten.
 • 2. Jacob Johan von Vicken. Född 1675-12-16 i Göteborgs Kristine (O).
 • 2. Hans Georg von Vicken. Född 1677-02-27 i Göteborgs Kristine (O). Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1684; lärkonstapel därst. 1691; underfyrverkare därst. 1695; sergeant därst. 1700; fänrik vid artilleriet 1701 12/8; löjtn. därst. 1706 6/12; fången 1709 1/7 vid Perevolotjna; hemkom 1722 i juli; kaptens karaktär s. å. 26/6; Död. 1740 9/7 i Göteborg; deltog i striden vid Birsen, Warschau, Holofzin, Poltava; ej sårad.
 • 2. Otto Wilhelm von Vicken. Född 1677-02-27 i Göteborgs Kristine (O).
 • 2. Heinrich von Vicken. Född 1680-01-05 i Göteborgs Kristine (O).

TAB 3a

Johan Otto von Vicken (son av Wolfgang Otto von Vicken, tab 3) till Moiseküll i Niggen socken och Uddern i Ringen socken, båda i Livland, vilket senare gods han fick genom sitt gifte, men på 1690-talet gick förlustig genom reduktionen, samt Gärahov i Byarums socken, Jönköpings län. Född 1657-07-14 i Reval. Konstapel vid artilleriet i Visby 1673-10-15. Fänrik vid artilleriet i Göteborg 1675-12-27. Följde Nils Bielke på hans ambassad till Frankrike 1679. Löjtnant vid artilleriet 1682-12-24. Kapten vid artilleriet i Landskrona 1694-04-26. Major vid artilleriet i Malmö 1710-04-29. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stralsund 1711-06-23. Avsked 1714-12-06. Överste vid artilleriet i Mecklenburg. Avsked ur mecklenburgsk tjänst 1719. Överste för artilleriet i hannoveransk tjänst s. å. 7/8. Generalmajor därst. Avsked därifrån 1729-09-05. RSO 1748-11-07. Död 1749 på Tingby (enl. uppgift å hans i Byarums kyrka befintliga epitafium skulle han varit född 1655-06-14 och död 1747 samt begraven 1750 Dom. p. nativit. [2/9] i Dörby socken). Gift 1685-11-16 i Jönköping hos brudens mormor fru Carin Törnsköld hemligen och emot hennes föräldrars och övriga anhörigas samtycke, varför han blev häktad, men snart lösgiven enligt konung Carl XI:s brev av den 4 mars 1686, med sin farbrors frus systerdotter Anna Margareta von Güntersberch, född 1663-09-16, död 1743-12-18, dotter av generalmajoren Christoffer Günthersberch, natural. von Günthersberch, nr 675, och Brita Sofia Strömberg.

Barn:

 • Catharina Sofia von Vicken. Född 1686-11-04 i Göteborgs Kristine (O), död 1709-05-12 i Jönköpings Kristina (F). Gift med Georg David Zengerlein, född 1674 i Lüneburg, Tyskland, död 1729-01-29 i Ekedal, Hyringa (R).
 • Otto Christoffer von Vicken4. Född 1688-04-26. Styckjunkare vid fortifikationen; konduktör därst. 1707 17/1; löjtn. vid Östgöta inf.-reg. s. å 11/7; livdrabant; stupade 1709-06-28 vid Poltava.
 • Anna Elisabeth von Vicken. Gift 1713-06-14 i Byarum (F) med Eggert Göransson Giers, död 1717-04-25 i Jönköpings Kristina (F). Gift 2:o med Johan Danielsson, född omkring 1669, död 1745 i Tingby, Dörby (H).
 • Carl Reinhold von Vicken, född 1694 (1691). Kapten. Död 1742. Se Tab. 4.
 • Hans Isak von Vicken, född 1696. Överste. Död 1753. Se Tab. 9.
 • Henrik Herman von Vicken, född 1697-05-27 i Landskrona (M). Löjtnant. Död 1735-09-21 i Byarum (F). Se Se Tab. 3c.
 • Karolina Ulrika von Vicken, född 1698-09-08 i Landskrona (M), död 1765-06-30 i Värnvik, Svarttorp (F). Gift 1715-08-24 i Byarum (F) med regementskvartermästare Johan Carl Diederichs, född 1684 i Wolgast, död 1725-02-02.
 • Christina Margaretha von Vicken, född 1702-07-24 i Svanaholm, Ås (F), Död 1784-01-01 i Hylteberg, Gällaryd (F). Gift 1:o 1722-11-08 med Peter Crusebjörn, född 1699, död 1724. Gift 2:o med Georg Johan Bethun, född 1708, död 1750.
 • Gustaf Adolf von Vicken, född omkring 1706-04-03 (Byarum C:1 sid 153), död 1717-09-08 på Gärahov, Byarum (F).

TAB 3b

Lorentz von Vicken4 (son av Wolfgang Otto von Vicken, tab 3), född 1659. Minör; fänrik vid artilleriet i Stettin 1700 24/5; löjtn. vid artilleriet 1703 29/7; reg.-kvarterm. vid fältartilleriet 1706 6/12; kapten; fången 1709 1/7 vid Perevolotjna; d. 1715 26/12 i Moskva. G. m. Regina von Essen, dotter av överstelöjtn. von E. och N. von Straelborn.

Barn:

 • Regina Hedvig, g. m. von Briesen.
 • Eleonora Sabina.

TAB 3c

Henrik Herman von Vicken (son av Johan Otto von Vicken, tab 3a), född 1697-05-27 i Landskrona (M). Löjtnant. Död 1735-09-21 i Mölna, Byarum (F). Gift med Anna Maria Stake, född 1698, död 1780-07-17 på Anneaholm under Mölna, Byarum (F). Dotter av Mauritz Stake och Catharina Elisabeth Strömberg.

Barn:

 • Alexander Otto von Vicken. Född 1720, död 1781-07-07 i Göteborgs garnisonsförsamling. Se Tab. 3d.
 • Ulrik Fredrik von Vicken. Född 1722-02-26 på Gärahov, Byarum (F).
 • Elisabeth Margareta von Vicken. Född 1724-11-01 i Vrånghult, Nottebäck (G), död 1802-04-10 i Tångerda Sunagård, Tångerda, Vetlanda (F). Gift med kronobefallningsmannen Georg Stjerndahl, född 1727-03-11 (källa: Vetlanda AI:5 s.293, AID: v22487.b157.s293), död 1804-08-02 på Tångerda Sunagård, Vetlanda socken (bröstsjuka, 76 år gammal, källa: Vetlanda CI:2 s.369, AID: v36455.b188.s369).
 • Carl Mauritz von Vicken. Född 1725-11-13 i Mölna, Byarum (F).
 • Anna Britta von Vicken. Född 1727-03-27 i Byarum (F).
 • Hans Isak von Vicken. Född 1727-03-27 i Byarum (F).
 • Carl Johan von Vicken. Född 1730 (Byarum AI:6 sid 157).
 • Catharina Sophia von Vicken. Född ca 1733, död 1800-03-21 i Sjöeryd, Barkeryd (F). Gift ca 1764 med sockenskräddaren Fagerberg från Barkeryd (Barkeryd C:3 sid 391).
 • Per von Vicken. Född 1733, död 1801-06-12 i Byarums fattighus, Byarum (F). (Källa: Byarums hembygdsförening årsskrift 1993)

TAB 3d

 • Alexander Otto von Vicken (son av Henrik Herman von Vicken, tab 3c). Född 1720 (Nässjö AI:1 sid 221). Antagen 1734-12-03 som soldat nr 99 vid Överstlöjtnantens kompani i Jönköpings regemente. Avancerat till rustmästare vid Vista kompani i februari 1737. Transporterad till sergeant vid Västra härads kompani 1752-12-16. Avsked 1764-05-17. Rustmästare vid Majorens kompani av Gyllengranatska regementet 1773. Befodrad 1774-11-23 till furir vid Saltzaske regemente. Död 1781-07-07 i Göteborgs garnisonsförsamling (O). Gift 1:o 1745-07-30 i Lommaryd (F) med Christina Magdalena Flodin, född 1728-01-20 i Lommaryd. Gift 2:o 1774-04-04 i Göteborgs garnisonsförsamling med Anna Britta Rudeberg, född 1746-08-16 i Borås, död 1782-03-26 i Göteborgs garnisonsförsamling.

Barn:

 • 1. Hindrik Samuel von Vicken. Född 1745-11-25 i Lommaryd (F). Död 1746-03-02 därstädes.
 • 1. Maria Lovisa von Vicken. Född 1748 i Lommaryd (F). Flyttade till Stockholm omgring 1768.Gift 1769 24/9 i Strängnäs m. handelsmannen Eric Zelling, f. 1743. (Källa: Rolf Ström).
 • 1. Anna Margareta von Vicken. Född 1751 (Källa: Nässjö AI:1 sid 221)
 • 1. Sophia Dorothea von Vicken. Född 1753 (Källa: Nässjö AI:1 sid 221), död mellan 1795-1798. Gift med Anders Johan Westerberg (1742-1796), källa: Rolf Ström.
 • 1. Stina Fredrica von Vicken. Född 1755 (Källa: Nässjö AI:1 sid 221).
 • 1. Alexander Wilhelm von Vicken. Född 1758-07-07 i Nässjö (F).
 • 2. Carolina Charlotta von Vicken. Född 1774-10-10 i Göteborgs garnisonsförsamling (O).
 • 2. Eva Maria von Vicken. Född 1777-10-09 i Göteborgs garnisonsförsamling (O).

TAB 4

Carl Reinhold von Vicken, (son av Johan Otto von Vicken, tab 3a), född 1694-11-11 (1691-02-28)2 i Landskrona. Lärfyrverkare vid artilleriet i Karlskrona 1704. Underfyrverkare därst. 1705. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-10-13. Löjtnant vid skånska fältartilleriet 1710-09-05. Regementskvartermästare vid pommerska fältartilleristaten 1712-03-24. Sekundkapten vid Södermanlands regemente s. å. 19/12. Konfirm.fullm. 1717-04-04. Premiärkapten 1719-12-29. Död 1742-08-15 på flottan i finska skären samt ligger jämte sin fru och hennes föräldrar begraven i Fogdö kyrka, Södermanlands län. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710, Stralsunds inspärrande 1711, slaget vid Gadebusch den 9 dec. 1712, belägringen av Tönningen 1713, då han råkade i dansk fångenskap, varifrån han rymde året därpå, fälttågen 1716 och 1718 i Norge och Fredrikshalls belägring samt träffningen med ryssarna vid Stäket den 14 aug. 1719. Blev 1721 med en avdelning av Södermanlands regemente kommenderad vid en av konung Fredrik I vid Södertälje anställd jakt. Var sist med i finska kriget i början av 1740-talet och därunder i träffningen vid Villmanstrand den 23 aug. 1741. Gift 1717-12-05 med Maria Catharina Åhlenfelt, född 1695-11-01, död 1782-09-21, dotter av kaptenen Bengt Åhlenfelt.

Barn:

 • Ulrica Margareta von Vicken. Född 1723-04-07 i Södermanland (Källa: Kvistbro AI:2 sid 9), död 1706-10-31 i Västanby, Kvistbro (T). Gift 1:o 1751-09-22 i Fogdö med magister Petrus Sundelius. Gift 2:o 1782 med kyrkoherden i Undenäs Fredrik Ådahl.
 • Hans Henrik von Vicken, natural. von Vicken, född 1725. Major. Död 1790. Se Tab. 5.
 • Gustaf Adolf von Vicken, natural. von Vicken, född 1726. Kaptenlöjtnant. Död 1799. Se Tab. 8.

TAB 5

Hans Henrik von Vicken, natural. von Vicken, (son av Carl Reinhold von Vicken, tab 4), född 1725-06-16 Strömsberg. Volontär vid Södermanlands regemente 1740-10-24. Lärkonstapel vid artilleriet i Finland 1742-12-18. Konstapel därst. 1743-02-12. Furir 1745-06-10. Sergeant 1746-11-09. Överminör 1752-06-24. Underlöjtnant 1755-10-04. Löjtnant 1761-12-22. Stabskapten 1772-03-18. Natural. svensk adelsman s. å. 13/5 jämte sin broder Gustaf Adolf och sina kusiner Johan Edvard, Isak Otto, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer nr 830). RSO 1772-09-12. Majors avsked med pension 1782-08-23. Död 1790-09-01 Uggebol. Bevistade pommerska kriget. Gift 1771-10-08 på Hageberg (Nalaviberg) i Viby socken, Örebro län med Anna Vendela Lagerhjelm, född 1745, död 1824-10-26 på Uggebol, dotter av löjtnanten Johan Jakob Lagerhjelm, och hans 2:a fru Sofia Helena von Essen.

Barn:

 • Carolina Sofia, född 1773-04-24, död 1787-08-10.
 • Maria Ulrika, född 1774-06-10, död s. å. 27/7.
 • Henrika Lovisa, född 1775-08-18, död ogift 1799-04-12 på Uggebol.
 • Gustaf Vilhelm, född 1777. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 6.
 • Maria Charlotta, född 1778-12-22, död 1861-06-16 Vik. Gift 1801-10-20 på Uggebol med kaptenen Johan Ludvig Hård af Segerstad, född 1772, död 1836.

TAB 6

Gustaf Vilhelm, (son av Hans Henrik von Vicken, natural. von Vicken, tab 5), född 1777-01-09 i Landskrona. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1796-03-10. Adjutant vid Värmlands fältjägarregemente 1797-12-29. Löjtnants avsked 1808-02-16. Död 1828-06-12 på Uggebol. Han bevistade fälttågen i Pommern 1806 och 1807. Gift 1813-12-31 på Kålsäters bruk i Långseruds socken, Värmlands län med Anna Elisabet (Anna-Lisa) Papke, född 1794-12-22, död 1870-06-18 på Uggebol, dotter av kaptenen Carl Papke och Gustava Bratt.

Barn:

 • Vilhelm August, född 1814-11-06, död 1815-04-05.
 • Anna Charlotta, född 1815-10-12, död ogift 1838-02-22 på Uggebol.
 • Henrik Emil, född 1816-11-17, död 1819-11-26.
 • Fredrik August, född 1818-06-11 på Uggebol. Student i Uppsala 1835. Kameralexamen 1841 och examen till rättegångsverken 1842-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. Vice häradshövding 1846. Ledamot av direktionen för hypoteksföreningen mellan jordägare i Värmlands län sedan 1853. RVO 1867-06-04. Sekreterare hos nämnda läns hushållningssällskap 1872–1892. Ombudsman i nämnda läns brandstodsbolag 1870–1893. Ordförande i Värmlands fiskeristyrelse 1878. Erhöll nämnda hushållningsällskaps stora GM 1892. Död ogift 1894-03-01 på Uggebol, vari han ägde en del.
 • Vendela Gustava, född 1820-03-23, död 1821-02-25 på Uggebol.
 • Maria'' Lovisa, född 1824-01-14 på Uggebol, död ogift 1905.
 • Carl Gustaf, född 1825. Lantbrukare. Död 1874. Se Tab. 7.
 • Axel Vilhelm, född 1828-02-11, död 1829-04-23 på Uggebol.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Gustaf Vilhelm, tab 6), född 1825-03-06 på Uggebol. Student i Uppsala 1841. Arrenderade von Engeströmska fideikommissegendomen Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län sedan 1853. Död 1874-05-22 på Uggebol. Gift 1853-07-12 i Tillinge prästgård, Uppsala län med Sigrid Ågren, född 1827-06-23 Karlberg, död 1887-05-26 i Vinbergs socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av professorn Sven Petter Ågren och Marta Christina Bergvall.

Barn:

 • Maria, född 1854-06-29 i Tillinge prästgård, död 1931-04-09 i Kinnareds socken, Hallands län (dsb). Gift 1874-07-02 på Uggebol med prosten, kyrkoherden i Vinbergs pastorat av Göteborgs stift, teol. kandidat och filosofie doktorn, LNO, Gustaf Ludvig Björck, född 1841-07-30 i Göteborg, död 1911-05-16 i Vinbergs prästgård.
 • Anna Elisabet, född 1857-03-17 på Rävelsta, död ogift 1932-05-04 i Göteborg, Masthuggs förs.
 • Gustaf, född 1860-05-07 på Rävelsta, död 1876-05-04 på Uggebol.
 • Sigrid, född 1862-06-08 i Stockholm, död 1876-11-23 på Uggebol.

TAB 8

Gustaf Adolf von Vicken, natural. von Vicken, (son av Carl Reinhold von Vicken, tab 4), född 1726-06-24. Volontär vid Södermanlands regemente 1742-01-07 och vid amiralitetet i Stockholm 1745. Arklimästare därst. 1748-01-13. Konstapel 1754-12-11. Löjtnant 1755-08-09. Kaptenlöjtnant 1760-10-14. Natural. svensk adelsman 1772-05-13 jämte sin broder Hans Henrik och sina kusiner Johan Edvard, Isak Otto, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer, nr 830). Död 1799-01-29 i Karlskrona och slöt själv sin adl. ättegren. Han gjorde sjöresor till Holland, Medelhavet, Ostindien och Kina. Gift 1758-11-14 i Karlskrona med Maria Elisabet Fust, född 1733-06-02 i nämnda stad, död där 1802-11-22, dotter av kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Henrik David Fust och Ulrika von Rajalin, samt syster till Tomas och Olof Fust, adlad Nordenstierna.

Barn:

 • Maria Ulrika, född 1759-11-12 i Karlskrona, levde änka 1807. Gift med rådmannen i Strängnäs Peter Frans Laurell.
 • Barbara Eleonora, född 1760-10-20 i Karlskrona, död 1766-07-03.
 • Henrik Reinhold, född 1762-02-17 i Karlskrona. Fänrik vid arméns flotta. Död ogift 1786-07-17 i holländsk tjänst i Ostindien.
 • Sofia Lovisa, född 1763-03-16 i Karlskrona, död ogift 1836-07-22 i nämnda stad.
 • Elisabet Gustava, född 1765-01-19 i Karlskrona, död där 1822-11-28. Gift 1789-12-04 i nämnda stad med majoren vid amiralitetet, RSO, Filip Gottlob von Tell, född 1756-06-30, död 1821.
 • Catharina Fredrika, född 1767-02-16 i Karlskrona, död ogift 1847-04-26 i nämnda stad.

TAB 9

Hans Isak von Vicken, (son av Johan Otto von Vicken, tab 3a), till Gärahov i Byarums socken, Jönköpings län. Född 1696-01-30 i Landskrona. Volontär vid svenska livregementet till fot 1708-10-03. Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1710-01-10. Jaktjunkare hos konung Stanislaus av Polen 1711. Styckjunkare vid fältartilleriet i Stralsund 1712-06-16. Fänrik vid fältartilleriet i Pommern 1713-09-01. Löjtnant därst. s. å. i nov. och vid skånska fältartilleriregementet 1714-04-20. Konfirm.fullm. 1717-08-22. Kapten vid artilleriet i Jönköping 1718-09-03. Transp. till artilleriet i Stockholm 1729-12-06. Major vid artilleriet i Göteborg 1740-02-18. Överstelöjtnant för finska artilleribataljonen 1741-08-13. Överstes avsked 1747-12-08. RSO 1751-12-04. Död 1753-11-14 på Gärahov och begraven s. å. 7/12 i Byarums kyrka. Han nyttjades 1711 till förande av depescher mellan konung Carl XII i Bender och konung Stanislaus. Bevistade finska kriget 1741 och 1742. Gift 1718-04-10 med Anna Dorotea Engelhardt, född 1700-12-23, död 1790-11-14 på Gärahov och begraven s. å. 7/12 i Byarums kyrka, dotter av överstelöjtnanten Eberhard Engelhardt, och hans 2:a fru Anna Maria Wrangel samt syster till översten Vilhelm Gerhard Engelhardt, natural. von Engelhardt.

Barn:

 • Anna Magdalena von Vicken5. Född 1720 i Malmö garnisonsförsamling, död ogift 1808-05-15 i Gränna (F).
 • Margaretha (Greta) Helena von Vicken5. Född 1721-09-18 i Malmö garnisonsförsamling, död ogift 1792-10-16 på Jordanstorp, Ljungarum (F).
 • Johan Edvard von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, född 1722. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 10
 • Elisabeth Ulrika von Vicken. Född 1726-08-27, död 1793-07-13 i Bäck, Byarum (F). Gift med Hans Gustaf Fredrik Bergman, född 1744-01-02 i Tävelsås, död 1801-08-02 på Stensholm, Hakarp (F).
 • Brigita Sophia von Vicken5. Född ca 1728, död 1773-04-09 i Stora Segertorp, Tärby (P). Gift 1756-09-26 på Gärahov med häradshövdingen i Ås, Gäsne och Kullings hd i Vgl Nils Samsjö, f 1720 död 1773 17/2 på Stora Segertorp.
 • Fredrica Eleonora von Vicken5. Född 1730, död 1773-04-09 i Bäck, Byarum (F). Gigft . före 1774 (ej i Byarum) med bruksinspektoren Anders Strömsten, f. ca 1740, död 1808 29/9 på Bäck av värk.
 • Isak Otto von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, född 1731. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 11.
 • Henrik Adolf von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, född 1732. Major. Död 1796. Se Tab. 13.
 • Dorothea Juliana von Vicken5. Född 1734-05-31 på Jordanstorp, Ljungarum (F). Död 1821-07-25 i Bäck, Byarum (F). Gift 1769 21/3 på Gärahov med kaptenen Georg (ej Göran) Boije af Gennäs (tab. 53).
 • Christina Lovisa von Vicken5. Född 1735-10-08 i Jordanstorp, Ljungarum (F). Död 1781-09-09 på Gärahöv, Byarum (F). Gift. 1769 17/2 därst. M. löjtn. Henrik Gustaf von Knorring, f. 1734, död 1773 29/3 på Nordansjö i Torsåkers sn (Gävl.) av rötfeber.
 • Reinhold Gustaf von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, född 1737-01-035 Jordanstorp. Volontär vid Jönköpings regemente 1752-09-16. Sergeant därst. 1755-03-25. Erhöll 1757 permission att bevista pommerska kriget och anställdes som fältväbel vid Västmanlands regemente. Konstit. adjutant vid generaladjutanten Wrangels frikår s. å. 22/12. Transp. att förrätta fänrikstjänst vid sistnämnda regemente 1858-01-12. Transp. att förrätta samma tjänst vid Jönköpings regemente s. å. Sekundfänrik därst. s. å. 7/12. Stabsfänrik 1759-09-10. Stabslöjtnant 1769-06-21. Natural. svensk adelsman 1772-05-13, jämte sina kusiner Hans Henrik och Gustaf Adolf samt sina bröder Johan Edvard, Isak Otto och Henrik Adolf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer, nr 830). Stabskapten 1774-10-07. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1784-10-18. Död barnlös 1814-06-15 i Gränna och slöt således själv sin adl. ättegren. Bevistade pommerska kriget till slut 1762. Gift 1764-02-02 Eskilstorp med Augusta Brita von Schantz, född 1726-01-14, död 1803-11-17 i Gränna, dotter av överstelöjtnanten Christian Eberhard von Schantz, och (friherrinnan) Catharina Johanna Sinclair.
 • Catharina Charlotta von Vicken, född 1738-09-20 på Jordanstorp, Ljungarum (F). Död ogift 1789-04-22 i Grimsjö, Byarum (F).

TAB 10

Johan Edvard von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, (son av Hans Isak von Vicken, tab 9), till Odensjö i Barnarps socken, Jönköpings län. Född 1722-10-29 i Malmö. Lärkonstapel vid artilleriet 1732-07-10. Underfyrverkare därst. 1734. Sergeant 1739-08-03. Överfyrverkare 1740. Underlöjtnant därst. 1741-10-10 kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Löjtnant vid artilleriet i Sverige 1748. Kapten därst. 1752-06-11. RSO 1759-04-24. Sekundmajor vid Kronobergs regemente s. å. 14/8. Premiärmajor därst. 1764-07-18. Överstelöjtnant i armén 1766-07-18 med tur från 1764-06-26. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1772-06-17 och vid Kronobergs regemente s. å. 19/11. Natural. svensk adelsman 1772-05-13 jämte sina kusiner Hans Henrik och Gustaf Adolf samt sina bröder Isak Otto, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer, nr 830). Överstes karaktär 1776-07-29. Avsked 1782-12-20. Död 1800-01-13 på Odensjö och slöt själv sin adl. ättegren. 'Han bevistade finska kriget 1741 och 1742 samt under sin tjänst i Frankrike fälttåget i Flandern 1745 och var därunder med i belägringen av fort d'Orange och Namur samt aktionen vid Raucoux. Gjorde 1757 tjänst som överadjutant hos kommenderande generalen i Pommern. Intog liksom sina äldre ättemän säte och stämma på riddarhuset vid flera riksdagar, men sedan riddarhusdeputationen genom memorial av den 2 aug. 1769 anmärkt, att den naturaliserade och introducerade grenen av ätten von Vicken verkligen långt förut var utslocknad och ridderskapet och adeln efter en lång överläggning den 5 febr. 1770 enligt hans anhållan uppskjutit frågan härom till nästpåföljande riksdag, utverkade han och hans skyldmän k. m:ts öppna naturalisationsbrev för dem att vara svensk adel.' Gift 1764-12-27 Näs med friherrinnan Brita Margareta Fleetwood, född 1740-06-24 Norshammar, död 1812-06-08 i Gränna, dotter av landshövdingen friherre Carl Mårten Fleetwood, och Maria Eleonora Stralenberg.

Barn (utom äktenskapet):

 • Dödfött barn, född 1747-11-08 på Störstorps äng, Byarum (F). Modern pigan Brita Andersdotter. Se saköre Östbo häradsrätt 1748:11.
 • Johannes Johansson, född 1750-02-22 i Tofteryd klockaregård, Tofteryd (F), död 1813-04-29 i Tofteryd. Modern pigan Kerstin Jönsdotter. Se Östbo Häradsrätt 1750-05-31 nr 30, 1753-02-10 nr 57.

Barn (inom äktenskapet med hustrun):

 • Anna Maria, född 1767-05-02 på Asa i likanämnd socken, Kronobergs län, död 1854-10-23 i Gränna. Gift 1807-11-22 i nämnda stad med majoren i armén och kaptenen vid Jönköpings regemente, överstelöjtnanten, RSO, Johan Adolf Barck, född 1776-06-08, död 1822-07-30.
 • Beata Sofia, född 1768-04-02 på Asa, död ogift 1844-09-12 Ås
 • Hans Carl, född 1769-10-23 på Asa. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1770-12-08. Fänrik därst. 1778-08-19. Löjtnant 1785-07-19. Transp. till Jönköpings regemente 1788-07-19. Död ogift 1789-07-24 av blessyrer i huvudet erhållna i träffningen vid Sippola den 21 i samma månad.

TAB 11

Isak Otto von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, (son av Hans Isak von Vicken, tab 9), född 1731-06-17 i Jönköping. Hantlangare vid artilleriet i Malmö 1741-06-09. Sergeant därst. 1749-06-23. Styckjunkare 1757-08-10. Underlöjtnant 1758-03-20. Transp. till artilleriet i Helsingfors 1762. Löjtnant vid artilleriet i Kristianstad 1758-03-18. Natural. svensk adelsman 1772-05-13 jämte sina kusiner Hans Henrik och Gustaf Adolf samt sina bröder Johan Edvard, Henrik Adolf och Reinhold Gustaf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer, nr 830). Död 1789-09-03 i Lovisa under finska kriget. Han bevistade även pommerska kriget på 1750- och 1760-talen. Gift 1765-05-01 Ekelsjö med Eva Margareta Poppelman, född där 1743-03-28, död 1784-05-21 i Malmö, dotter av ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Henrik Poppelman och Charlotta Ulrika von Flygarell.

Barn (utanför äktenskapet):

 • Sven Johansson, född 1751-01-25 i Harfall, Åker (F). Modern Lisken Svensdotter. Se Byarums hembygdsförenings årsskrift 1994.
 • Johan Petter Johansson, född 1756-09-18 på Gärahov, Byarum (F). Modern Lisbeth Jonasdotter. Se Byarums hembygdsförenings årsskrift 1994.

Barn (med hustrun):

 • Anna Charlotta, född 1766-03-11 på Ekelsjö, död ogift 1827-03-15 i Pyttis socken i Viborgs län.
 • Ottiliana Margareta, född 1767-07-30 på Ekelsjö, död ogift 1801-07-03 Gunillaberg
 • Christina Magdalena, född 1769-10-21 i Kristianstad, död där 1770-02-03 och begraven s. å. 6/2 i Vä.
 • Hans Henrik, född 1771. Major. Död 1860. Se Tab. 12
 • Johan Georg, född tvilling 1771-08-30 i Kristianstad. Extra page hos konung Gustaf III 1787 under hans resa till Danmark. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1788-08-10. Korpral därst. 1789-06-02. Kvartermästare 1791-06-03. Kornett vid vargeringen av samma regemente 1794-12-19. Löjtnant vid norra skånska linjedragonregementet, sedermera skånska husarregementet, 1802-12-16. Avsked 1808-01-16. Död ogift 1857-01-15 i Vetlanda. Han bevistade kampanjerna i Pommern 1806–1807.
 • Eva Catharina, född 1774-02-25 i Malmö, död 1815-09-15 i Kålbråna Storegård i Skede socken, Jönköpings län. Gift 1801-09-11 Upplanda med bataljonsadjutanten vid Smålands kavalleriregemente Johan Fredrik Friman, född 1771-09-11, död 1817-05-24 i Rösa Lillegård i Skede socken.
 • Gustava Sofia, född 1777-05-12 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Gift 1:o 1800 med underlöjtnanten vid Göta artilleriregemente Reinhold Höijer i hans 2:a gifte, född 1759-12-03 i Jönköping, död 1809-05-14. Gift 2:o med sockerformargesällen Hartvig Chiewitz, född 1791. Gift 3:o 1823-04-27 med styrmannen Olof Daniel Lundahl.

TAB 12

Hans Henrik, (son av Isak Otto von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, tab 11), född tvilling 1771-08-30 i Kristianstad. Extra page hos konung Gustaf III 1787 under hans resa till Danmark. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1798-06-25. Fanjunkare därst. s. å. 31/10. Transp. 1794 jämte en skvadron av regementet till lätta livdragonregementet eller sedermera livgardet till häst. Kornett vid Smålands dragonregemente 1800-11-27. Löjtnant därst. 1808-02-15. Ryttmästare 1810-05-15. RSO 1819-06-24. Majors avsked 1823-04-22. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1860-08-04 i Vetlanda. Han var med 1789 i Finland, 1807 i Pommern samt 1813 och 1814 i Tyskland, varunder han bevistade de minnesvärda bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt affären vid Roslau. Gift 1811-04-19 i Växjö med Anna Lovisa Bergius, född 1783-06-13, död 1867-05-18 i Vetlanda, dotter av räntmästaren i Växjö, kammarrättsrådet Peter Adolf Bergius och Helena Sofia Lundström.

Barn:

 • Eva Sofia Lovisa (Sofie-Louise), född 1813-11-23 i Växjö, död 1906-03-19 på sin gård Nordanåker i Myresjö socken, Jönköpings län. Gift 1852-10-10 Bjädesjöholm

TAB 13

Henrik Adolf von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, (son av Hans Isak von Vicken, tab 9), född 1732-09-05 i Ljungarums socken, Jönköpings län. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1741. Lärfyrverkare därst. 1742-08-05. Konstapel 1746-09-20. Furir 1748-04-30. Sergeant 1749-06-24. Underlöjtnant 1760-12-31. Natural. svensk adelsman 1772-05-13 jämte sina kusiner Hans Henrik och Gustaf Adolf samt sina bröder Johan Edvard, Isak Otto och Reinhold Gustaf (introd. s. å. på sin avl. farfars farbrors adl. nummer, nr 830). Löjtnant 1773-04-22. Kapten 1780-12-19. Majors avsked 1787-05-01. Död 1796-01-05 Ulvhult och begraven enl. hans eget förordnande på Grevbäcks kyrkogårds norra sida. 'Han reste 1751 till Holland, där han antog tjänst såväl vid sjöstaten som lantartilleriet samt bevistade i Ost- och Västindien många träffningar med de infödda. Återkom 1760 till Sverige men utreste åter 1763 till Holland samt deltog i fälttågen 1765 och 1766 emot javanerna, varunder han sistnämnda år blev så illa blesserad, att han måste återvända till Europa.' Gift 1774-05-24 på Gotland med Gustava Johanna Laurin, född 1752-04-30 i Levide socken, Gotlands län, död 1837-04-22 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Johan Laurin och hans 2:a hustru Sara Catharina Hanstén.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1775. Major. Död 1835. Se Tab. 14
 • Anna Sara, född 1776-07-19 i Visby, död ogift 1823-06-26 i Gottröra socken, Stockholms län.
 • Sofia Magdalena, född 1778-10-24 i Stockholm, död där 1851-04-27. Gift 1794-01-23 på Ulvhult med kaptenen Carl Vilhelm Gyllenbååt, född 1760, död 1828.
 • Gustava Johanna, född 1782-04-21 i Stockholm, död ogift 1801-01-03 Almnäs under besök därst. genom ett fall utför en trappa samt begraven i grevliga Stackelbergska graven i Fågelås kyrka
 • Carl Gideon, född 1785-01-28 i Stockholm, död där 1786-10-23.
 • Lovisa Henrika, född 1786-03-15 i Stockholm, död ogift 1851-03-25 i nämnda stad.

TAB 14

Johan Henrik, (son av Henrik Adolf von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, tab 13), född 1775-07-30 i Visby. Volontär vid artilleriet 1780-01-19. Sergeant därst. 1784-04-19. Underlöjtnant 1790-04-12. Officersexamen 1792-05-24. Placerad vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Löjtnant därst. 1800-11-08. Kapten 1806-03-11. Kompanichef 1812-03-24. Majors n. h. o. v. 1814-11-16. Regementskvartermästare 1816-06-11. RSO 1818-05-11. Major vid sistnämnda artilleriregemente 1824-03-23. Död 1835-02-06 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805 och 1806, i Finland och på Åland 1808 och 1809 samt i Norge 1814 som tågmästare i armén samt förordnades sistnämnda år till artilleribefälhavare i Fredrikstads fästning. Gift 1819-05-24 med Sofia Catharina Sorbon, född 1798, död 1830-10-30, dotter av kommerserådet Georg Sorbon och Fredrika Wulff.

Barn:

 • Henrik Adolf Göran, född 1820-05-26 i Stockholm, död 1835-07-29.
 • Carl Reinhold Henrik, född 1821. Bruksförvaltare. Död 1867. Se Tab. 15.
 • Aurora Fredrika Gustava Henrika, född 1825-01-28. Stiftsjungfru. Död 1826-01-08.
 • Selma Maria Sofia Henrika, född 1826-02-20, död s. å. 12/3.
 • Hjalmar Oskar Henrik, född 1828-02-20, död 1829-10-19.

TAB 15

Carl Reinhold Henrik, (son av Johan Henrik, tab 14), född 1821-08-15 i Stockholm. Bruksförvaltare på Lannafors bruk i Vintrosa socken, Örebro län. Ägare av Boda i Askersunds landsförsaml. 1845. Förvaltare först 1851 vid Skogby bruk, sedan vid Kimo bruk, båda i Finland. Återflyttade till Sverige 1861. Död 1867-03-06 på Haggården vid Mariestad. Gift 1845-12-28 på Lassåna bruk i Bodarne socken, Örebro län med Ulrika Roth, född 1815-07-23 i Linde, död 1896-01-27 i Gustaf Adolfs socken och begraven i Bodarne socken, dotter av bergsfogden David Ulrik Roth och Maria Ferner.

Barn:

 • Johan Edvard Henrik, född 1846-11-30 Boda Utexaminerad 1871-05-23. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, sedan Gotlands infanteriregemente, s. å. 9/6. Löjtnant därst. 1878-08-24. Kapten 1890-12-05. RSO 1893-12-01. Död 1895-12-15, på Pensbol i Visnums socken, Värmlands län, som han arrenderade sedan 1883-11-03. Förvaltare under olika tider Tjoa, Rävelsta och Katrineberg. Gift 1884-07-31 i Knista socken, Örebro län med Helena Carolina Wikström, född 1856-05-20 Lassåna
 • Georg David Henrik, född 1847. Disponent. Död 1907. Se Tab. 16.
 • Ida Sofia Henrika, född 1849-08-14 på Boda, död ogift 1912-04-04 i Stockholm, Gustav Vasa förs.
 • Carl Hjalmar Henrik, född 1851, död 1855-05-18 på Kimo bruk i Vasa län.
 • Fredrik Axel Henrik, född 1853-06-04, död 1855-07-06 på Kimo bruk.
 • Hjalmar Axel Henrik, född 1856-02-27 i Oravais socken i Finland, död ogift 1877-04-26 i Stockholm.

TAB 16

Georg David Henrik, (son av Carl Reinhold Henrik, tab 15), född 1847-12-16 Boda Mogenhetsexamen i Stockholm s. å. 10/12. Utexaminerad från nämnda instituts fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1870-06-09. Anställd vid byggandet av Katrinefors pappersbruk i Mariestads landsförs, Skaraborgs län s. å.–1/9. Biträdande verkmästare vid Överums bruk 1870-09-01–1871-04-01. Ritare vid Finspång 1871-04-00–1872-09-00. Verkmästare vid Norrköpings mekaniska verkstads aktiebolag 1872–1873-02-19. Ritare vid Uddeholm och dess järnverk Hagfors 1873-03-00–1875. Verkmästare 1875–1887. Bruksförvaltare där 1887-10-01–1893-03-01. Verkställande direktör och disponent för aktiebolag Gävle verkstäder 1893-08-01. Ledamot i nämnda stad av dess drätselkammare 1895-01-01 och av stadsfullmäktige 1896-01-01. RVO 1903-12-01. Död 1907-09-06 i Gävle, Hel. Trefaldighets förs, och begraven därst. Gift 1875-03-04 Svaneberg med Alma Vilhelmina Charlotta Carleson B, född 1846-01-04 Ärteberg, död 1918-01-24 i Sundsvall och begraven i Gävle, dotter av auditören Adam Gustaf Carleson, B, och Maria Örn.

Barn:

 • Maria Ulrika, född 1876-05-08, död s. å. 15/8 Hagfors
 • Adam Hjalmar Henrik, född 1880-02-10 på Hagfors. Mogenhetsexamen i Gävle 1898-06-00. Ingenjör. Död ogift 1918-05-21 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Anna Sofia, född 1884-04-17 på Hagfors. Gift 1907-12-28 med grosshandlaren Johan Otto Backmarck, född 1880-12-24, död 1922-02-14 i Sundsvall.

TAB 17

Carl Georg Fredrik, (son av Georg David Henrik, tab 16), född 1877-12-17 Hagfors. Anställd som biträdande verkmästare vid Stjärns trämassefabrik, tillhörig Uddeholms aktiebolag, sedan som ingenjör vid Bäckhammars nya aktiebolag. Ingenjör i patentaktiebolag Gröndal-Ramén i Stockholm. Gift 1903-10-18 i Mo förs med Signe Linnea Hedberg, född 1878-08-09.

Barn:

 • Annie Charlotte Elisabet, född 1904-12-11 i Västra Eds socken. Ekonomiföreståndarinna vid centrallasarettet i Kalmar (Nacka).
 • Gunhild Signe Sofia, född 1906-01-08 i Gustavsfors, Blomskogs förs, Värmlands län. Gift 1932-01-02 i Katarina kyrka i Stockholm ]] med tjänstemannen i Nordiska Radiatoraktiebolag i Amsterdam Jan-Erik Öhman, född 1904-03-15 i Ludvika.
 • Carl'' Henrik, född 1908-12-06 på Ekenäs i Blomskogs socken, Värmlands län. Ingenjör i patentaktiebolag Gröndal-Ramén. Se Tab. 17A.
 • Barbro Alma Catharina, född 1920-09-08 på Hovsta. Fd anställd vid FMV-A. GMnor (Stockholm).

TAB 18

Carl Axel, (son av Georg David Henrik, tab 16), född 1888-12-11 på Hagfors. Utexaminerad från Tekniska elementarskolan i Örebro 1910. Studieresa till Nordamerika 1911–1914. Underingenjör vid Brusafors-Hällefors aktiebolag 1915–1917. Underingenjör vid Mo och Domsjö aktiebolag 1917–1921. Driftingenjör vid W. Rosenlew & C:o aboks sulfitcellulosafabrik i Björneborg, Finland, 1921–1923. Därefter disponent för Björneborgs pappersindustriaktiebolag tills denna firma övergick till W. Rosenlew & C:o aktiebolag. Avdelningschef hos sistnämnda aktiebolag. Gift 1918-06-18 i Stockholm med Dagmar Elisa Quistgaard född 1894-03-25 i Örebro, dotter av grosshandlaren Jens Fredrik Oskar Qvistgaard och Sigrid Alfhild Fredrika Ekeblad.

Barn:

 • Kerstin Sigrid Alma, född 1921-05-19 i Örnsköldsvik (Mo förs, Västernorrlands län, fb).

Källor

1SK.

2Utkast till en historia om Kungl. Södermanlands regemente, D. 6, sid. 62 (1794).

3SRB.

4Karl XII:s officerare, biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt.

5Släkt och hävd 1950-1951 sidan 255

6Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Bd.: 1, Der ehstnische District, Dorpat, 1877, sid 179f

7Brev 1677-05-27 i akten för Niclas von Vicken i Biografica, Riksarkivet

Martin Brandt, Ätten von Vicken från Riga - Misstag, förväxlingar och påhitt i en gammal stamtavla. Svensk genealogisk tidskrift 2021:2, s. 67-102.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.