:

Stierneld nr 236

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Stierneld nr 236 †

Friherrlig 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1868-11-14.


TAB 1

Samuel Gustaf Stierneld, friherre Stierneld (son av Lars Stierneld, se adliga ätten Stierneld nr 1318, Tab. 2), till Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län. Född 1700-12-26 på Dagerort å Dagön. Student i Uppsala. Page hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1714-03-00. Volontär vid livgardet 1716-11-01. Förare därst. 1718-01-14. Sergeant s. å. 6/2. Livpage hos konung Carl XII även s. å. i sept. Fänrik s. å. 13/10. Volontär vid franska armén 1735. Löjtnant vid livgardet 1737-10-10. Stabskapten 1741-08-07. Adjutant hos generalen en chef i Finland s. å. och hos general von Rosen under fälttåget i Bohuslän 1743. Kapten vid förutn. garde 1744-04-12. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1747-06-17. Överste för nämnda regemente s. å. 24/11. RSO 1748-09-26. Friherre 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 236). KSO 1754-11-25 med valspråk: Lagom. Generalmajor av infanteriet 1758-11-23. Generallöjtnant 1764-02-08. Överste för Jämtlands regemente 1770-10-31. KmstkSO 1772-09-12. General av infanteriet s. å. 15/9. Fältmarskalk 1773-01-25. +1775-02-04 på Skattmansö och begraven s.å. 10/2 i Vittinge kyrka samt sedan nedsatt i friherrliga Stierneldska gravkoret på Vittinge kyrkogård, vilket han låtit bygga. 'Han åtföljde såsom livpage hos konung Carl XII konungen på dess hastiga ritter. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge samt belägringen av Fredrikshall och skansen Gyldenlöves stormning, då han erhöll en kontusion av en kanonkula samt av konungen fick en värja såsom belöning, för det han tagit värjan av en dansk officer. Deltog vid franska armén i 1735 års fälttåg och Filipsburgs intagande. Var vid 1738 och 1740 års riksdagar ledamot av sekreta utskottet samt bidrog 1741-02-00 till upptäckten av presidentsekreteraren friherre Joh. Gyllenstiernas maskopi med ryska ministern. Räknas som en av de bullersammaste och häftigaste bland de riksdagsmän, vilka tillstyrkte det sedermera så olyckliga finska kriget. Protesterade på riddarhuset vid 1743 års riksdag kraftigt emot danska kronprinsens val till svensk tronföljare. Utförde flera beskickningar till ryska hovet. Hade konung Adolf Fredriks synnerliga förtroende samt var en av hovpartiets styresmän och finnes ha uppsatt åtskilliga av konungens skriftliga anföranden till rådsprotokollen, särdeles under 1751 års riksdag och abdikationstiden 1768. Stämdes 1756 den 12 juli till förhör i riksens ständers kommission i anledning av sammangaddningen mot styrelsesättet, men kunde icke överbevisas om något brottsligt. Bevistade sjuåriga pommerska kriget, varunder han intog Demmin 1758-10-18 och Anklam s. å. i okt. Hade sedan befälet i Stralsund och på Rügen samt anförde trupperna vid Klemptenovpassets befrielse 1760, då han fick en svår kontusion av en granat och en häst sig undanskjuten. Skall hava erhållit fältmarskalksvärdigheten för att han skulle taga avsked från sitt regemente, vilket han sedermera icke gjorde. Hade en reslig växt och ett ädelt utseende, ägde god kunskap i vitterhet, astronomi och krigsvetenskap samt var artig, vänfast och ovanligt arbetsam men häftig, oböjlig och hög emot de höga.'. Gift 1:o 1726-02-15 med Maria Charlotta Cronfelt, född 1703, död 1734, dotter av kammarrådet Joakim Westerling, adlad Cronfelt, och Maria Charlotta Holmström. Gift 2:o 1754-11-14 i Stockholm med Christina Birgitta Falker i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1743-06-02 med kammarherren Carl Ludvig Silfverstråle, född 1703, död 1751), född 1723-03-04 i Stockholm, död där 1786-04-02 och jordf. i Jakobs kyrka, men sedan flyttad och nedsatt i friherrliga Stierneldska graven i Vittinge, dotter av statssekreteraren Anders Falcker, adlad Falker, och Anna Maria Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz.

Barn:

  • 1. Samuel Gustaf, född 1726-05-24. Regementsadjutant vid livgardet. Död 1742-07-30 i finska kriget genom följderna av en därunder erhållen blessyr. 'Han var en eldig men godsint yngling, som redan kunde latin, grekiska, tyska och franska.'
  • 2. Adolf Ludvig, född 1755. Överkammarherre. Död 1835. Se Tab. 2.
  • 2. Gustaf, född 1757-09-03 i Stockholm, död där s. å. 9/10 och begraven i Storkyrkan .

TAB 2

Adolf Ludvig (son av Samuel Gustaf Stierneld, friherre Stierneld, Tab. 1), född 1755-09-01 i Stockholm och hade till faddrar konung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika samt Västmanlands regemente. Volontär vid nämnda regemente. Sergeant därst. 1764. Livdrabant 1766-09-09. Fänrik vid regementet s. å. 8/10. Student i Uppsala (ej inskr. i matrikeln). Åter livdrabant 1770-12-12. Löjtnant i armén 1771-10-30. Vice korpral (ryttmästare) vid drabanterna 1775-05-22. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778-12-27. Ryttmästare vid livregementet 1781-04-30. Avsked från kammarherrebeställningen 1783-05-01. Brigadadjutant hos hertig Carl s. å. Avsked ur krigstjänsten 1791-04-24. Överkammarherre hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1792-09-29. RNO 1794-11-24. KNO 1797-11-01 med valspråk: Frihet utan självsvåld. RCXIII:sO 1817-01-28. HLVHAA 1821. Död 1835-07-31 på Gripsholm och ligger jämte sin fru begraven i friherrliga Stierneldska familjegraven. 'Han hedrades under sin studietid i Uppsala att få åtfölja Linné på dennes botaniska exkursioner. Företog 1776 en utrikes resa, först till Berlin, där han bevistade den stora revyn, som hölls av konung Fredrik II, och vidare till Paris, varest han en tid tjänstgjorde vid svenska ambassadörens kansli. Var en ivrig och frisinnad riksdagsman, varför han vid 1789 års riksdag, då säkerhetsakten skulle genomdrivas, blev den 20 febr. insatt som statsfånge på Fredrikshov, flyttades därifrån den 9 mars till Drottningholm och den 7 maj, allt s. å., till Karlstens fästning samt sedermera till Varberg, varifrån han äntligen efter jämnt en månads fängelse därst. erhöll konung Gustaf III:s egenhändiga brev om befrielse, och blev på detta sätt den av 1789 års män, som fick sitta längst häktad. Begav sig då över Stockholm till Finland där han uppvaktade konungen samt var, såsom frivillig, närvarande vid intagandet av Suttula pass den 25 och 26 juni. Skickades av konung Gustaf III från Svensksund först med viktiga depescher till hertig Carl, som med flottan inlupit till Helsingfors, och sedan med brev till drottningen, som vistades på Ulriksdal. Var länge ståthållare på Gripsholm, där han ordnade och förtecknade statens porträttsamling. Var en nitiskt samlare av urkunder och manuskripter och har genom testamente införlivat sina handskrifter, böcker och fornsaker med Uppsala universitets bibliotek. Erhöll 1814 konungens förordnande angående uppsökande av forntida minnesmärken och stiftade 1816 Samfundet för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia.'. Gift 1790-09-07 på Karlbergs slott med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland grevinnan Christina Charlotta Gyldenstolpe, född 1766-10-08 i Stockholm. Underhovmästarinna hos hertigen av Värmland 1798-07-07. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Uppfostrarinna för de k. barnen 1802-11-02. Hovmästarinna 1807-07-27. Överhovmästarinna hos drottningen 1811-06-01. Nedlade detta ämbete 1818. Död 1825-07-09 i Stockholm och begraven s. å. 13/7 i Klara kyrka, dotter av en av rikets herrar, överkammarherren greve Nils Filip Gyldenstolpe, och friherrinnan Jacquette Elisabet De Geer af Leufsta.

Barn:

  • Gustaf Nils Algernon Adolf, född 1791. En av rikets herrar. Död 1868.

TAB 3

Gustaf Nils Algernon Adolf (son av Adolf Ludvig, Tab. 2), född 1791-07-12 i Stockholm och hade kronprinsen och hertiginnan till faddrar. Studerade vid Karolinska kollegiet i Braunschweig 1803–1806. Student i Kiel 1806, i Edinburg 1807 och i Uppsala 1810. Extra kanslist i inrikes civilexpeditionen 1811. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen s. å. 26/9. Legationssekreterare vid svenska hovet 1813, vilken befattning han dock ej kom att tillträda. Åtföljde i stället s. å. i maj kronprinsen ut till Tyskland och tjänstgjorde vid konferensen i Trachenberg, negociationerna i Frankfurt am Main och Chaumont samt fredskongressen i Kiel. RRS:tAO2kl s. å. och RPrRÖO3kl s. å. i nov. Härold vid SO 1814-04-28. Chargé d'affaires vid nederländska hovet s. å. 3/10 samt kammarherre hos konungen s. å. 15/12. Avsked från nyssn. häroldsbefattning 1816-04-29. RNO 1817-10-07. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid storbritanniska hovet 1818-03-14. Underkansler i survivance vid KMO och KNO s. å. 23/3. Kabinettskammarherre hos konungen 1820-11-00. Överstekammarjunkare 1821-11-10. Entledigad från förutn. ministerpost. Sekreterare 1829-03-08 och skattmästare vid KMO 1832-06-24. Statsminister för utrikes ärendena 1838-08-09 och till följd därav en av rikets herrar. RoKavKMO s. å. 7/5, dubbad s. å. 11/5. Avsked från nyssn. ämbete 1842-07-11. Åter utrikesstatsminister 1848-04-10. StkNS:tOO s. å. 5/9 och RD ElefO s. å. 2/10. StkPCO. StkFrHL 1855-12-24. Ånyo avsked från utrikesstatsministerämbetet 1856-09-08. Död 1868-11-14 i Stockholm och utgick ätten med honom på manssidan. Ägde Ulvåsa i Ekebyborna socken 1835–1848 och Händelö i S:t Johannes socken 1848–1868 (båda i Östergötlands län), vilken senare egendom ägdes av hans änka 1868–1874. Gift 1:o 1821-11-10 i Stockholm med hovfröken hos drottningen Dorotea Anna Josefina von Engeström, född 1803-11-15 i Berlin, död 1823-10-29 i Hyères nära Toulon i Frankrike och därst. begraven i ett för henne särskilt uppbyggt kapell, dotter av en av rikets herrar, utrikesstatsministern Lars von Engeström, friherre och greve von Engeström, och Rosalie Drya-Chlapowska. Gift 2:o 1828-04-21 Stockholm med sin både kusin och syssling, hovfröken hos drottningen, grevinnan Jacquette Vilhelmina Gyldenstolpe, född 1803-06-26 i Stockholm, död 1883-07-30 i Lund, dotter av överstekammarjunkaren greve Carl Edvard Gyldenstolpe, och friherrinnan Vilhelmina De Geer af Leufsta.

Barn:

  • 1. Charlotta Rosalia Maria Dorotea, född 1823-04-40 i London, död 1877-07-23 i Dresden. Gift 1844-02-06 Jankowitz
  • 2. Charlotta Vilhelmina Ulrika, född 1829-02-08 i Stockholm, död ogift 1881-10-31 i Lund.
  • 2. Charlotta Lovisa Aurora, född 1830-04-19 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1850-11-02. Död 1913-02-19 i Stockholm, Oscars förs. ]]. Gift 1853-06-02 på Stockholms slott med kammarherren friherre David Erik Stierncrona, född 1820, död 1900.
  • 2. Emilia Aurora Charlotta, född 1831-06-04 Forsby. Hovfröken hos drottningen 1853-09-30. Död 1916-10-24 i Lund ]] och den sista av namnet. Gift 1856-07-22 på Drottningholms slott med förste hovstallmästaren Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik von Platen, född 1816, död 1897.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: