:

D'Albedyhll nr 183

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten d'Albedyhll nr 183 †

Friherrlig 1720-03-02, introd. s. å. Utslocknad på svärdssidan 1948.

Urgammal adlig ätt, som uppgives härstamma från Italien och inkommit till Livland med ordensriddarne på 1300-talet. Släkten, vars namn har skrivits på åtskilliga sätt, såsom Albedyl, Albadyll, Albendehl, Alfendyll m. fl. är intagen på riddarhusen i Livland under nr 35, i Estland under nr 2 och i Kurland under nr 201. Tvenne medlemmar av släkten erhöllo samma dag svensk friherrlig värdighet och introducerades den ena under nr 182 med namnet von Albadyll, den andra under nr 183 med namnet d'Albedyhll.


TAB 1

Johan Albedyl, till Saarenhof i Maria Magdalena socken, Dorpats län i Livland. Död 1473.

Barn:

 • Claes, till Saarenhof samt Resen (Rösenhof) i Lemsals socken, Treidens län i Livland. Död 1494.

Barn:

 • Johan, (översiktstab. 1) till Saarenhof och Resen. Levde ännu 1547, men var död 1553. Gift 1:o med Dorotea von Pahlen. Gift 2:o med Margareta Nötken, dotter av Henrik Nötken till Erküll och Barbara von Rosen.

Barn:

 • Georg, till Saarenhof och Resen samt Laitzen i Oppskulns socken, Woidoma i Fellins socken, Aimel och Rüssel, alla i Livland. Levde ännu 1597. Gift med Sofia Wrangel, dotter av lantrådet Georg Wrangel, till Jesse och Woidoma, och Anna Töwden, till Ringen.

Barn:

 • Georg, till Resen, Laitsen och Woidoma samt Gross-Roop i Roops socken, Livland och Haggers i likanämnd socken, Estland. Död 1629. Gift med Elisabet von Tilbach (Tylenbeck), som levde änka ännu 1646, dotter av Johan von Tilbach, till Haggers, och Gertrud von Mengden.

Barn:

 • Henrik, född 1610. Överste och lantråd. Död 1677. Se Tab. 3.

TAB 2

Otto Albedyl (översiktstab. 1, son av Georg Albedyl, Tab. 1), till Stolben och Haggers. Levde 1670. Gift 1:o med Anna Dorotea von Rosen, dotter av Robert von Rosen, till Schönangern (farfars farfar till herrarna von Rosen, som blevo naturaliserade von Rosen) och Magdalena von Asserie. Gift 2:o med4 Anna Gertrud von Rosen, dotter av Robert von Rosen, av huset Sonorm.

Barn:

 • Henrik Otto Albedyl, friherre von Albedyl, född 1666, död 1738. Se friherrl. ätten von Albedyl.

TAB 3

Henrik Albedyl (översiktstab. 2, son av Georg Albedyl, Tab. 1), till Gross-Roop samt Soor i Luhde socken, Ermes län, Livland. Född 1610 på pingstdagen. Efter inhämtade studier gjorde han utländska resor under åren 1633-1638. Korpral och sedermera kvartermästare vid livländska adelsfanan. Major vid Magn. Gabr. De la Gardies livregemente 1654-12-20. Överstelöjtnant därst. 1656-02-26. Överste för regementet 1661-05-02. Avsked 1662-09-12. Lantråd i Estland s. å. Assessor i Dorpats hovrätt. Död 1677-11-12. Gift 1639 med Barbara von Tiesenhausen, död 1681, dotter av Volter von Tiesenhausen, till Jemmerdahl, Taps och Rudigal.

Barn:

 • Otto Reinhold Albedyl, till Gross-Roop och Soor. Född4 1650-09-12. Kapten vid bergsregementet till fot 1674-11-18 och vid Hälsinge infanteriregemente 1675-10-17. Generaladjutant 1677-01-22. Överstelöjtnants titel 1677-09-03. Ridderskapets och adelns i Livland lantmarskalk 1683. Död4 1697-03-29. Gift med Hedvig Anna von Wulffen, död4 1702-03-24, dotter av guvernören i Riga, generalmajoren Carl Gustaf von Wulffen, till Neuhof, och Magdalena Dorotea von Budberg.

Barn:

 • Christer Henrik Albedyl, friherre d'Albedyhll, till Odensfors i Vreta klosters socken, Östergötlands län (översiktstab. 3). Född 1679-04-19 i Riga. Student i Uppsala1 1696-08-12. Sekundlöjtnant vid Steinaus regemente i polsk tjänst 1699. Livdrabant 1700-06-25. Marskalk på ambassaden till Warschau 1703-12-00. Vice korpral vid drabanterna 1705. Korpral därst. 1708. Överstelöjtnant vid ett dragonregemente. Generaladjutant av flygeln 1711-01-31. Överste för skånska tremänningskavalleriregementet 1712-04-16. Överste för skånska ståndsdragonerna och generalmajor av kavalleriet 1717-12-07. Friherre 1720-03-02 (introd. s. å. under nr 183). Överste för Österbottens regemente 1721-11-10 och för Jönköpings regemente 1725-01-09. Landshövding i Östergötland 1736-12-21. Avsked2 1747-12-30. RSO 1748-09-26. Död 1750-11-11 på Odensfors. 'Han var en av konung Carl XII:s tappraste krigare och följde denne till Turkiet.'. Gift 1722-02-22 Ålstorp med grevinnan Hedvig Ulrika Mörner af Morlanda, född 1694-02-06 på nämnda egendom, död 1758-07-24 på Odensfors och begraven s. å. 1/8, dotter av k. rådet och fältmarskalken friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Margareta Bonde.

Barn:

 • Beata Christina, född 1724-05-11 i Vasa i Finland, död 1725-04-23 på Ålstorp.
 • Carl Otto, född 1725-07-20 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1739. Korpral därst. 1741-06-15. Kvartermästare 1743-09-03. Fänrik vid hessiska gardet 1744-06-20. Avsked ur hessisk tjänst 1747-02-10. Grenadjärlöjtnant vid prinsens av Waldeck regemente i holländsk tjänst s. å. 28/5. Kapten därst. 1748-04-18. Avsked därifrån s. å. 14/12. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1749-07-31. Major vid Österbottens regemente 1750-10-10. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1762-07-27 och vid prins Fredrik Adolfs regemente 1764-09-05. Transp. till Nylands infanteriregemente 1769-08-10. Genom byte transp. till Skaraborgs regemente 1771-07-10. Genom byte överstelöjtnant vid drottningens livregemente 1772-10-07. Genom byte transp. till Savolaks och Nyslotts läns regemente 1773-06-07. Död ogift 1775-02-04 Lövsta.
 • Christer Reinhold, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1767. Se Tab. 4.
 • Gustaf, född 1730-07-24 på Granbäck. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1743 el. 1744. Underofficer vid sjöartilleriet 1746. Löjtnant vid amiralitetet 1748. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1752. Löjtnant vid Cronhielmska regementet 1755-06-12. Placerad på Östgöta infanteriregemente 1757-12-00. Avsked 1758-06-05. Död barnlös 1806-05-25 i Västervik. Gift 1:o 1759-11-23 Mantorp med Margareta Eleonora Schönström, född 1724, död 1790-04-17 Gärsnäs s socken, Kristianstads län, dotter av överstelöjtnanten Albrekt Schönström, och (friherrinnan) Ulrika Adlersten. Gift 2:o 1791-08-05 Backagården s län med Catharina Adriana Ennes, född 1739, död 1821-08-24 Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Bartold Ennes och Anna Magdalena Seth.

TAB 4

Christer Beinhold (översiktstab. 4, son av Christer Henrik Albedyl, friherre d'Albedyhll, Tab. 3), född 1727-12-11 på Granbäck. Volontär vid generalmajor Hamiltons regemente 1742-04-25. Förare därst. 1744-01-20. Sergeant 1745-05-01. Fänrik 1747-04-25. Stabskapten vid överste Spens regemente 1749-02-28. Major därst. 1750-07-17. Överstelöjtnant 1760-06-30. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant vid Österbottens infanteriregemente 1766-12-19. Död 1767-03-21 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget på 1750-60-talen, blev fången vid Demmins övergång och ej utväxlad förrän 1762-05-10. Gift 1751-11-09 med friherrinnan Helena Dorotea Elisabet von Eickstedt, född 1736, död 1810-02-16 på Coblentz i preussiska Pommern, dotter av kaptenen i fransk tjänst, lantrådet friherre Filip Maximilian von Eickstedt, till Coblentz, Krugsdorf och Zarentin, och N. N. von Krakewitz. Friherrinnan D'Albedyhll utflyttade efter mannens död med sina barn till sin broder preussiske överhovmästaren greve August Ludvig Maximilian von Eickstedt-Peterswaldt på Coblentz.

Barn:

 • Fredrika Elisabet Albertina, född 1753-08-02 i Stralsund. Stiftsjungfru. Död 1780-08-29 på Coblentz.
 • Christer Filip Vilhelm, född 1755-04-12 i Stralsund. Fänrik vid preussiska infanteriregementet von Wunsch. Kapten vid samma regemente, som då hette von Kleist. Major vid regementet, som då bar namnet Braunschweig-Oels. Avsked 1804. Död 1829-04-10 i staden Lübben i Nedre Lausitz.
 • Carl Ludvig Maximilian, född 1756. Överintendent. Död 1804. Se Tab. 5.
 • Conrad Henrik, född 1760-01-21 i Bützow. Page hos prins Ferdinand av Preussen. Fänrik vid prins Ferdinands regemente. Löjtnant därst. RPrOPlemér. Adjutant vid konungens av Preussen svit 1790. Kapten vid stettinska regementet von Ruts. Major därst. 1798. Chef för en grenadjärbataljon. Död barnlös 1801-09-24 i Warschau av en under fälttågen ådragen leversjukdom. 'Han och äldste brodern, Christer Filip Vilhelm, fingo, genom morbroderns försorg, eventuell försäkran på Eickstedtska förläningen, därifrån de andra bröderna blevo uteslutna, eftersom de gått i annan tjänst.'. Gift 1800-10-19 med sin halvkusin Lovisa von Brockes i hennes 2:a gifte (gift 1:o med danske kammarherren, stiftsamtmannen Hans Löwenhjelm von Bülow, av linjen Hedendorf, i hans 2:a gifte), dotter av geheimerådet von Brockes och en fröken von Mevius (halvmoster till friherre d'Albedyhll).

TAB 5

Carl Ludvig Maximilian (översiktstab. 5, son av Christer Reinhold, Tab. 4), född 1756-06-05 i Stralsund. Löjtnant vid general Sobecks preussiska regemente i Anklam. Avskedad 1774. Underofficer i holländska ostindiska kompaniets tjänst under bakvända namnet Lydebla och kom till Ceylon. Anställd vid civilstaten därst. Underkoopman, sedan hans rätta namn blivit känt, och slutligen 1799 överkoopman i holländska kompaniets tjänst samt överintendent över magasinerna i Surate. Död 1804-08-12 i Bombay, dit han, tillika med hustru och barn, blivit av engelsmännen förd fången vid krigets utbrytande mellan England och Holland. Gift 1781-03-11 med Maria Amalia de Crouse, född 1764-09-11, död 1853-10-18 i Cochin, dotter av holländska residenten i Cochin Johannes de Crouse och Johanna Abrahamz.

Barn:

 • Christer Maximilian Gustaf, född 1783. Överstelöjtnant. Se Tab. 6.
 • Fredrika Helena Johanna Christina Maria, född 1785-10-09 i Colombo på Ceylon. Död 1873-11-24 i Cochin.
 • Conrad Josef Gustaf, född 1786. Underintendent. Död 1846. Se Tab. 9.
 • Carolina Amalia, Rudolfina, född 1791-04-20 i S:t Galle på Ceylon. Död 1862-02-01 i England. Gift 1809-03-28 med översten John Carter i England.
 • Filippina Lovisa Adriana Petronella, född 1795-11-09 i Colombo, död 1816-08-30. Gift 1814-05-04 med översten i engelska ostindiska kompaniets tjänst Christoffer Lethbridge.
 • Carlos Gustaf, född 1797-05-12 i Suratte, död s. å.

TAB 6

Christer Maximilian Gustaf (son av Carl Ludvig Maximilian, Tab. 5), född 1783-05-25 i Cochin på Malabarkusten. Skickades av fadern 1792 till Amsterdam och kom därifrån till Berlin. Löjtnant vid Puttkammers regemente i preussisk tjänst. Slutligen överstelöjtnant vid 18:e infanteriregementet. Död 1844-10-04 på Karnitten i kretsen Mohrungen i Ostpreussen. Han blev 1806 vid Jena blesserad och fången av fransmännen. Gift 1816-06-24 i Berlin med hovfröken hos storfurstinnan Alexandra av Ryssland, riksgrevinnan Paulina Caroline Wilhelmine Fredrike Emilie von Waldburg-Truchses, född 1788-06-30 på Capustigall, död 1860-05-27 på Karnitten, dotter av riksgreven Fredrik Ludvig von Waldburg-Truchses av huset Capustigall, och grevinnan Pauline Amalie von Kalnein.

Barn:

 • Christer Gustaf Carl Ludvig Conrad, född 1823. Löjtnant. Död 1891. Se Tab. 7.

TAB 7

Christer Gustaf Carl Ludvig Conrad (son av Christer Maximilian Gustaf, Tab. 6), till Karnitten i kretsen Mohrungen i Ostpreussen. Född 1823-08-04 i Posen. Löjtnant i preussisk tjänst vid kavalleriets 2. bataljon av 4. lantvärnsregementet. Recht-RPrJohO. Död 1891-04-21 i Karlsbad. Gift 1852-11-02 i Lugowen med Pauline Caroline Emelie von Below, född 1835-05-21 i Lugowen, död 1916-01-09 i Königsberg, dotter av preussiske ryttmästaren Carl Theodor von Below och grevinnan Cecilia Marie Louise Emilie von Dönhoff.

Barn:

 • Christer Gustaf Carl Maximilian, född 1853-10-02 på Karnitten, död 1870-06-15 i Wernigerode.
 • Christer Henrik Gustaf Carl Richard, född 1861. Ryttmästare. Död 1916. Se Tab. 8.
 • Christer Carl Conrad Richard, till Nieder-Gorpe i kretsen Sagan, Ostpreussen. Född 1870-02-06 på Karnitten. Ryttmästare i preussisk tjänst. Major i reserven. Ehren-RPrJohO. Gift 1904-05-28 på Zezenow i kretsen Stolp i Pommern med Marie Eveline Wilhelmine Stephanie Elisabet Ottonie von Zitzewitz, född 1875-10-30 på Zezenow, dotter av preussiske kammarherren och ryttmästaren greve Ernst Heinrich Christian Wilhelm von Zitzewitz och hans 1:a fru Marie Eva Caroline von Krockow.
 • Christer Conrad, född 1872-05-10, död s. å. 21/8.

TAB 8

Christer Henrik Gustaf Carl Richard (son av Christer Gustaf Carl Ludvig Conrad, Tab. 7), till Karnitten. Född 1861-06-14 på nämnda gods. Löjtnant i reserven i preussiska ulanregementet Graf zu Dohna, nr 8. Ryttmästare. Ehren-RPrJohO. Död 1916-03-25 i Wiesbaden. Gift 1904-01-15 i Berlin med Elisabet Marie Margarete von Roehl, född 1877-12-23 i Strassburg i Elsass.

Barn:

 • Christa Elisabet Paula Margarethe, född 1905-01-14, på Karnitten.

TAB 9

Conrad Josef Gustaf (son av Carl Ludvig Maximilian, Tab. 5), född 1786-10-15 i Colombo. Underintendent i Cochin 1814-05-00. Död 1846-05-11 i Cochin. Gift 1815-05-05 med Amalia Ernestine van der Stoet.

Barn:

 • Carl Christer Gustaf, född 1816. Handelsagent. Död 1880. Se Tab. 10.
 • Conrad Gustaf Lethbridge, född 1818-11-00 i Surate, död där 1819-10
 • Amalia Ernestine, född 1820-06-02 i Surate
 • Carolina Elisabet, född 1823-06-16 i Surate, död 1859-04-02 i Cochin. Gift 1843-09-18 i sistnämnda stad med Frederick Elton.)
 • Louise Anna Dorotea, född 1825-06-18 i Surate. Gift 1843-10-31 i Cochin med predikanten Charles Hubbards Paulina Dorotea, född 1827-06-18 i Pulo Penang. Fredrike Julie, född 1829-09-12 i Cochin. Conrad Georg, född 1831-06-11 i Cochin, död där 1874-11-13. Gustaf Morrewod, född 1834-01-22 i Cochin. Handelsagent. Död 1879-07-16 i nämnda stad. Gift där 1864-01-14 med Agnes Ruthervors.)
 • John Lethbridge, född 1836. Banktjänsteman. Se Tab. 11.)

TAB 10

Carl Christer Gustaf (son av Conrad Josef Gustaf, Tab. 9), född 1816-09-29 i Cochin. Agent för flera handelshus. Död där 1880-06-24. Gift 1857-09-02 med Carolina Eleonora Wilkins, död 1865-03-30 i Cochin.

Barn:

 • Carolina Amalia, född 1858-06-22 i Quiton i Travancore, Indien, död 1887-07-15 i Cotacamount.
 • Carl Conrad, född 1859-12-08 i Quiton. Assistent å linjen Bombay-Aden.
 • Louise Laura, född 1862-12-28 i Cochin.
 • Anna Elise, född 1865-03-26 i Cochin.

TAB 11

John Lethbridge (son av Conrad Josef Gustaf, Tab. 9), född 1836-05-00 i Cochin. Banktjänsteman. Gift 1865-07-20 med Elisabet Garner.)

Barn:

 • Elisabet
 • Harriet
 • Pauline
 • Conrad Lethbridge, född 1878-02-28 i New South Wales.

TAB 12

Gustaf (son av Christer Reinhold, Tab. 4), född 1758-03-31 upptogs 1762 jämte sina syskon av sin morbror i barns ställe och uppfostrades av honom till 1774, då farbrodern Gustaf förde honom till Sverige. Inskrevs i k. kansliet s. å. Student i Lund. Kammarjunkare8 1776-06-06. 2. sekreterare i presidentskontoret8 s. å. 20/6. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1778. Chargé d'affaires därst. 1780. Envoyé i Madrid 1783. En av konungens 24 kammarjunkare s. å. Minister i Köpenhamn 1784. Kammarherre hos drottningen 1787. Återkallad från Köpenhamn 1789. Utnämnd till minister i Hamburg och Bremen s. å. 2/6, men tillträdde ej5. Ledamot i pommerska ärendenas beredning 1793. Död 1819-08-11 Lövsund. Historisk skriftställare. Gift 1795-03-17 i Stockholm med grevinnan Eleonora Charlotta Wrangel, född 1770-03-27 i Stockholm, död 1835-05-30, dotter av riksrådet och generalfälttygmästaren Anders Reinhold Wrangel, friherre och greve Wrangel, och Eleonora Mariana Barnekow. Grevinnan d'Albedyhll, född Wrangel har skrivit flera skaldestycken, av vilka det mest kända är Gefion, skaldedikt i fyra sånger (1814).

Barn:

 • Christer Anders August, född 1796-03-02, död 1797-07-15 i Nyköping.
 • Carl Gustaf Eickstedt, född 1800. Överceremonimästare. Död 1856. Se Tab. 13.
 • Christer Henrik, född 1805. Överste. Död 1881. Se Tab. 17.

TAB 13

Carl Gustaf Eickstedt (översiktstab. 5A, son av Gustaf, Tab. 12), född 1800-07-26 i Nyköping. 2. sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1819-02-02. Kammarjunkare s. å. Sekreterare hos riksståthållaren i Norge 1821-05-00. Kammarherre 1823-07-04. 1. sekreterare i kabinettet 1825-05-10. Underceremonimästare 1828-10-08. Ceremonimästare 1829-08-11. Överceremonimästare 1831-08-21. Registrator vid KMO och RNO 1832-01-28. Vice ordförande i övre borgrätten6 1832-05-10. Ledamot av k. nordiska fornskriftssällskapet i Köpenhamn 1833-01-31. Föredragande för hovärendena 1837-03-27. KGrFrO s. å. Ledamot i allmänna ärendenas beredning 1837-09-01. Avsked från kabinettet s. å. Överofficiant vid KMO 1838-05-11. KmstkNO s. d. Avsked från överceremonimästarebefattningen 1843-06-12 och från överofficiantsbefattningen s. å. 3/7. Död 1856-02-23 i Stockholm. Gift 1823-05-01 i Kristiania med Susanna Christiana von Sundt, född 1798-06-12, död 1855-05-30 i Stockholm. Dotter av överstelöjtnanten i dansk tjänst Michaël Andreas von Sundt och Catharina Winge-Grüner.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, född 1824. Löjtnant. Död 1858. Se Tab. 14.
 • Eleonora Charlotta Catharina, född 1825-09-23 i Kristiania, död 1828-10-27.
 • Sofia Carolina Maria, född 1827-09-01 i Stockholm, död 1828-09-29.
 • Catharina Charlotta Sofia, född 1829-12-13 i Stockholm, död 1830-11-19.
 • Mikael Christer Carl, född 1832. Kapten. Död 1898. Se Tab. 15.
 • Josefina, född 1836-07-30 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1852-09-10 i nämnda stad.

TAB 14

Carl Johan Gustaf (översiktstab. 5A, son av Carl Gustaf Eickstedt, Tab. 13), född 1824-01-19 i Kristiania. Konstapelskadett 1842-08-01. Konstapel s. å. 19/11. Sergeant 1842-12-21. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1844-03-27. Transp. till underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1848-10-17. Löjtnant därst. 1853-06-01. Död 1858-06-16 i Eksjö. Gift 1856-07-26 med Sofia Gustava Nordenskjöld, född 1834-04-16 Sjögelö, död 1900-08-10 i Eksjö, dotter av överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld, nr 1912 A, och Flora Gustava Nordenskiöld B.

Barn:

 • Carl Otto Gustaf, född 1857-09-01 i Ingatorps socken, Jönköpings län. Järnvägsbokhållare. Död ogift 1893-02-01 i Eksjö.

TAB 15

Mikael Christer Carl (översiktstab. 5A, son av Carl Gustaf Eickstedt, Tab. 13), född 1832-05-12 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1851-12-09. Furir vid Svea livgarde s. å. 13/12. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1853-03-10. Officersexamen 1854-03-03. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s å. 28/3. Löjtnant därst. 1858-10-12. Transp. till Älvsborgs regemente 1859-02-08. Kompaniofficer vid Karlberg 1857-1868. Kapten vid sistnämnda regemente 1872-09-06. RSO 1876-12-01. Avsked 1882-05-26 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv. Avsked ur reserven 1888-01-27. Död 1898-07-28 Brostorp. Gift 1872-12-08 på Brostorp med Sofia Elisabet Rylander, född 1848-09-08 i Timmele socken ]], död 1930-12-09 (Timmele förs., Älvsb. l., db nr 17), dotter av godsägaren Olof Petter Rylander och Gustava Kinlund.

Barn:

 • Gustava Susanna Elisabet, född 1873-09-26 Charlottendal. Gift 1894-12-22 i Härna socken, Älvsborgs län med handlanden i Göteborg Jakob Holmgren, född 1863-12-13 i nämnda stad, död där 1916-04-30.
 • Sofia, född 1875-06-15 på kaptensbostället Östergården i Härna socken, död där 1876-06-01.
 • Carl Gustaf Christer, född 1876-12-21 på Östergården. Kontrollant. Död ogift 1911-09-28 i Ulricehamn (Göteborg, Haga förs., db).
 • Christer Olof Carl, född 1878. Löjtnant. Död 1908. Se Tab. 16.

TAB 16

Christer Olof Carl (översiktstab. 5A, son av Mikael Christer Carl, Tab. 15), född 1878-03-01 på kaptensbostället Östergården i Härna socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen 1896-06-03. Volontär vid Älvsborgs regemente s. å. 8/6. Korpral 1897-07-29. Sergeant därst. s. å. 18/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1903-04-04. Död 1908-10-10 å Fristadshed (självmord) (Borås förs., db). Gift 1907-03-23, Gamle Akers socken med Alfhild Elisa Florelius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918-12-22 i Kristiania med grosshandlaren i Oslo, handelsrådet, RVO, jur. kandidat Charles Reinhold Alexander Sjögren, född 1888-09-17 i Adolf Fredriks förs. i Stockholm), född 1881-07-01 i Kristiania, dotter av köpmannen Frederik Floreius o. Lovise Magdalene Robsahm.

Barn:

 • Alfhild Elisabet, född 1908-09-10 i Borås ]]. Stiftsjungfru. Gift 1931-07-04 i Lidingö (Stockholm Engelbr. vb 132) med grosshandlaren Lars Anders Ståhle, född 1907-04-10 i Stockholm, Matteus förs.

TAB 17

Christer Henrik (översiktstab. 5B, son av Gustaf, Tab. 12), född 1805-02-26 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1820-10-01. Utexaminerad 1822-09-21. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 10/12. Löjtnant 1830-10-28. Lärare vid artilleriläroverket å Marieberg 1832-1838. Kammarherre 1833-10-09. Kapten 1836-10-26. RSO 1851-11-10. Major 1853-07-22. Överstelöjtnant 1857-03-03. Artilleribefälhavare och tygmästare på Gotland 1860-03-15. Överste i armén 1861-10-08. Kommendant i Visby 1860-1868. Kommendant i Vaxholm 1868. LKrVA. Avsked 1878-01-18. Död 1881-08-25 i Stockholm. Gift 1833-12-30 Djursholm med stiftsjungfrun Edla Gustava Vilhelmina Wirsén, född 1807-05-31, död 1876-05-07 i Stockholm, dotter av statsrådet, greve Gustaf Fredrik Wirsén, och Ulrika Vilhelmina Boucht.

Barn:

 • Eleonora Vilhelmina Lovisa, född 1834-11-05, död 1843-11-05 i Stockholm.
 • Christer Henrik Filip Maximilian, född 1839-01-29 i Stockholm. Elev vid skogsinstitutet 1862-09-28. Utexaminerad 1864-06-01. Överjägare i Kronobergs län 1866-02-08. Extra jägmästare i Värends revir i Småland 1870-10-31. Tjänstförr. jägmästare därst. 1877-03-09. Ord. jägmästare därst. 1890-08-19. Avsked 1903-01-30. Död 1908-01-31 i Gemla i Öja socken, Kronobergs län ]]. Gift 1880-10-17 i Växjö med Christina Palmqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Jonas Löfgren, född 1837, död 1869), född 1841-06-02 i Moheda. Död där 1923-02-08 ]], dotter av Johannes Palmqvist och Christina Svensson.
 • Edla Carolina Elisabet, född 1840-10-10 i Stockholm, död där 1915-10-31 (Skeppsholms förs. ]]. Gift 1870-09-20 på Vaxholms fästning med kaptenen Gustaf Erland Johan Nordenfalk, född 1834, död 1878.

TAB 18

Gustaf (översiktstab. 5B, son av Christer Henrik, Tab. 17), född 1835-11-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1850-01-19. Utexaminerad 1854-11-15. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 21/11. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1855-01-04. Löjtnant därst. 1861-02-09. Generalstabsofficer s. å. 28/12. Kapten i regementet 1877-06-01 och vid regementet 1878. RSO s. å. 30/11. Major 1885-09-03. Överstelöjtnant 1891-01-31. Överste och chef för regementet 1893-09-08. KSO2kl 1896-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1898-11-07. Död 1905-07-28 i Södertälje. Gift 1865-05-12 i Stockholm med Maria Vilhelmina Teodora Åkerman, född 1844-02-20 i Falun Kristine förs. ]], död 1932-04-01 i Stockholm (Engelbr. db nr 73), dotter av överdirektören Joakim Åkerman och Anna Charlotta Wihlborg.

Barn:

 • Elisabet Maria, född 1866-05-05 i Stockholm, liksom syskonen. Död 1938-06-17 i Stockholm (Oscars förs., Stockholm db nr 177). Gift 1897-07-20 i Skövde med generallöjtnanten Fredrik August Frölich, född 1861, död 1933-07-10 i Stockholm.
 • Lovisa Maria Vilhelmina, född 1868-01-20, död 1872-12-14 i Stockholm.
 • Christer Gustaf Joakim, född 1873-10-05. Volontär vid livgardet till häst 1891-06-09. Mogenhetsexamen 1892-05-20. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie kandidat 1893-04-29. Avsked från livgardet till häst s. å. 9/7. Jur. utr. kandidat 1900-05-29. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1906-12-18. 2. Kanslisekreterare i samma departement 1917-12-21. Med honom utslocknade denna friherrliga ätt på svärdssidan. Gift 1937-03-19 i Oslo (Stockholm, Högalids förs. vb nr 40) med Daga Matilda Matton, född 1893-05-31 i Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, dotter av grossh. Karl Robert Matton och Daga Amanda Reimers.

Källor

1Um. 2Lk. 3Gothaisches geneal. Taschenbuch der freih. Häuser 1913. 4Riga. 6At (L). 6SAB. 7Handbuch des preussischen Adels II. 8At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: