:

Af Wirsén nr 2221

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten AF Wirsén nr 2221

Adlad 1812-03-19 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Ätten har gemensamt ursprung med adliga, friherrliga och grevliga ätterna Wirsén, 347 och 139, utdöd 1946 på svärdsidan.

Ätterna af Wirséns och Wirséns tre äldsta släktled uppgivas på riddarhusgenealogierna varit kyrkoherdarna i Näshult-Stenberga pastorat av Växjö stift Ingellus Petri, som levde ännu 1607 (1630), gift med en dotter till kyrkoherden i samma pastorat Kebbo Birgeri, sonen Kebbo Ingelli, död 1653, gift med Marta Erlandsdotter, och dennes son Erland Kebbonis, död 1690, gift 1666-11-01. med Christina Månsdotter Kellander.1 Såsom sonson till den sistnämnde och son till hemmansägaren i Virserum Sven (?Erlandsson) upptages Kebbe Svensson, »f. vid pass 1665, studerade först vid Wexiö, blef sedan bonde». Då uppgifterna om Kebbo Svensson med största sannolikhet äro riktiga – han är utan tvivel identisk med den »Kebbo Suenonis, filosofie cujusdam eqvitis, par. Wirsrum», som den 1677-02-25 inskrevs »in clas. inf.» i Växjö katedralskola2– måste således de tre prästleden avföras från stamtavlan. Det ovanliga förnamnet gör det däremot troligt, att han var dotterson till ovannämnde kyrkoherde Kebbo Ingelli, liksom denne ärvt förnamnet från sin morfader kyrkoherden Kebbo Birgeri, vilket även bättre överensstämmer med tiden. Några år tidigare, 1669, hade i Växjö skola inskrivits en annan lärjunge med samma egenartade förnamn, Kebbo Nikolai Lucander, vilken bevisligen var dotterson till kyrkoherden Kebbo Ingelli.1


TAB 1

Sven., bonde och ägare av rustningsstammen Härslida i Virserums socken, Kalmar län och skattehemmanet Skörtorp i Stenberga socken, Jönköpings län. Gift sannolikt med en dotter till kyrkoherden i Näshult-Stenberga pastorat av Växjö stift Kebbo Ingelli och Marta Erlandsdotter.

Barn:

 • Kebbo Svensson i Skörtorp. Född vid pass 1665. Studerade först i Växjö skola. Blev sedan bonde. 'Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han jämte rusthållaren Johan Sylvius hjälpte till att, i brist på hästar, draga kanonerna.'. Gift med Brita Carlsdotter i Aggatorp i Virserums socken i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Carl Kebbosson, född 1708. Bonde på Björkmåsa i Virserums socken. Död 1791-04-15. Gift 1732-10-22 med Marta Sylvius, född 1715-02-08, död 1796-02-02, dotter av rusthållaren Johan Sylvius i Björkmåsa (kyrkoherden i Myresjö Nils Sylvii son) och Maria Andersdotter, 'som var dotter av länsmannen Anders Bondesson, vilken lät på egen bekostnad uppbryta vägar från Virserum till Järeda, Vimmerby, Västervik, Eksjö och Växjö'.

Barn:

 • Johan Wirsén, född 1738-12-30 i Björkmåsa. Skolpilt 1751-10-07 och gymnasist i Växjö. Student i Åbo 1760. Kammarskrivare. Regementsskrivare och revisor vid arméns flottas Sveaborgseskader. Avsked 1797-12-21. Död 1809-04-00 i Umeå under flykt för ryssarna. Han tog tillnamnet Wirsén efter sin födelsesocken Virserum. Gift 1773-01-14 med Sofia Helena Avén, född 1740-01-16 i Närpes socken i Finland, död 1809-04-00 i Umeå, 14 dagar före mannen, dotter av prosten och kyrkoherden i Närpes Johan Avenarius och Anna Helena Arenia.

Barn:

 • Carl Johan Wirsén, adlad af Wirsén, född 1777. Vice amiral. Död 1825. Se Tab 2.

TAB 2

Carl Johan Wirsén, adlad af Wirsén, (son av Johan Wirsén, Tab 1), född 1777-09-12 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flotta 1783. Furir därst. 1788-01-01. Sergeant 1791-12-01. Officersexamen 1795-04-22–1795-04-23. Fänrik vid nämnda flotta s. å. 20/12. Löjtnant därst. 1801-11-01. RSO 1807-04-28. LKrVA 1808-02-20. Kapten s. å. 4/6. Major i flottorna och överadjutant hos konungen 1809-05-26. Major på stat s. å. 26/9. GMts s. å. LÖS 1811-01-10. Adjutant hos kronprinsen s. å. 16/3. Adlad 1812-03-19 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 23/5 under nr 2221). Överstelöjtnant vid arméns flotta 1812-04-04. Chef för skärgårdsstyrmanskompaniet och norra lotsdistriktet s. å. 15/9. RPrOPlemér 1813. Konstit. överste i flottorna 1814-01-08. Konfirm.fullm. s. å. 1/3. Konteramiral s. å. 9/8. RSOmstk s. d. Chef för Göteborgseskadern av arméns flotta 1815-03-14. KSO 1820-06-23. Chef för förvaltningen av sjöärendena 1824-12-01. Vice amiral 1825-01-26. Död s. å. 20/10 i Stockholm och jordfäst s. å. 28/10 i Skeppsholmskyrkan. 'Han var en lika utmärkt man som brodern och såsom skicklig sjöofficer mycket begagnad. Bevistade bland annat sjöslaget vid Svensksund den 24 aug. 1789 samt i egenskap av t. f. generaladjutant för flottorna slaget vid Leipzig den 18 och 19 okt. 1813. Hade blivit ett par gånger blesserad.' Gift 1813-01-23 i Stockholm med sin broders svägerska Helena Gustava Boucht, född där 1786-09-07, död 1816-02-05 på Nya varvet i Göteborg, dotter av tobaksfabrikören Johan Boucht och hans 2:a hustru Maria Christina Dimander.

Barn:

 • Ebba Gustava, född 1813-11-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-04-24 i Uppsala. Gift 1833-09-19 Djursholm med adjutanten hos konungen, kaptenen vid Värmlands regemente, RSO, Hildebrand Hildebrandsson, född 1791-02-28 på Flerohopps bruk i Madesjö socken, Kalmar län, död 1858-07-11 i Södertälje.
 • Cordula Constantia, född 1814-10-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1834-08-00. Gift 1832-11-18 med handelsmannen och bryggaren i Stockholm Johan Henrik August Hartman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837 med Carolina Christina Edbergh, född 1814-07-09, död 1874-05-02), född 1804-06-02 i Stockholm, död 1879-12-24.
 • Carl Ture, adelsman vid faderns död 1825. Född 1815. Kabinettskammarherre. Död 1869. Se Tab 3.

TAB 3

Carl Ture, (son av Carl Johan Wirsén, adlad af Wirsén, Tab 2), adelsman vid faderns död 1825. Född 1815-11-10 å Nya varvet vid Göteborg. Studentexamen 1828-06-17. Student i Lund s. å. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1832-02-15. Avsked s. å. 15/4. Fanjunkare s. å. 29/4. Transp. till livregementets dragonkår s. å. Officersexamen 1833. Kornett vid nämnda kår s. å. 21/12. Bevistade kavalleriskolan vid Saumur i Frankrike 1836–1837. Löjtnant 1842-01-25. Kavaljer hos hertigen av Uppland prins Gustaf 1846. Uppvaktande hos konung Christian VIII av Danmark vid dennes besök i Hälsingborg 1848-07-00. RDDO s. å. 9/7. Ryttmästare 1850-04-24. Tjänstg. kabinettskammarherre 1856-05-05. Suppleant för fullmäktige i jernkontoret 1856–1859. Major i armén 1858-11-09. RSO 1859-01-28. Fullmäktig i jernkontoret s. å.–1869. Major i kåren s. å. 4/5. RÖJKrO3kl. Överstelöjtnant och 1. major vid kåren 1863-04-14. Överste och sekundchef för nämnda kår s. å. 6/10. Ledamot av kavallerikommittén 1865-01-10. Direktör i jernkontoret 1866. RCXIIIsO 1867-02-25. LKrVA 1868. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1869-03-22. Suppleant i riddarhusdirektionen s. d. Död s. å. 2/4 i Stockholm och jordf. s. å. 8/4 i Jakobs kyrka. Ägde genom sitt gifte Rockhammars bruk i Fellingsbro socken, Örebro län. Gift 1840-07-13 i Stockholm med Virginia Charlotta Elisabet Eleonora von Schulzenheim, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1871-08-08 i Stockholm med generalmajoren Carl Gustaf Reinhold von Lindecreutz, född 1808, död 1881), född 1819-10-29 i samma stad, död där 1885-02-15, dotter av statsrådet David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, och hans 1:a fru Virginia Charlotta von Schulzenheim.

Barn:

 • Sara Louisa Ebba Eleonora, född 1841-06-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1923-01-07 i nämnda stad och jordfäst i Solna kyrka s. å. 12/1. Gift där 1866-05-28 med bruksägaren Carl Fredrik af Geijerstam, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1886.
 • Carl David, adelsman vid faderns död 1869. Född 1842. Filosofie doktor. En av de aderton i svenska akademien. Död 1912. Se Tab. 4.
 • Vendela Gustava Charlotta, född 1844-10-06, i Stockholm. Död 1906-07-21 å Lyckorna och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1866-12-15 i nämnda stad med sin kusin, professorn i meteorologi vid Uppsala universitet, KNO1kl, KVO1kl, LVA, HedLLA, m. m., filosofie doktorn Hugo Hildebrand Hildebrandsson, född 1838-08-19 i Stockholm, död 1925-07-29 i Uppsala.
 • Sigrid Amalia Martina, född 1847-03-11 i Stockholm, död 1924-05-19 i Göteborg och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1867-05-28 i Stockholm med bruksägaren. Carl August Wigert, född 1826-12-06 i nämnda stad, död 1883-08-09 Grängshammar
 • Carl Gustaf Ture, född 1850-06-30 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1869. Student i Uppsala s. å. Död där 1874-04-23.
 • Ida Eleonora, född 1854-11-02 på Rookhammars bruk, död 1922-02-19 i Södertälje. Gift 1872-11-02 Nygård med majoren Per Arvid Henrik Stiernspetz, född 1834, död 1918.
 • Carl Axel Conrad, född 1862-02-01, i Stockholm, död där 1864-04-25.

TAB 4

Carl David, (son av Carl Ture, Tab 3), adelsman vid faderns död 1869. Född 1842-12-09 på Bällsta i Vallentuna socken, Uppsala län. Student i Uppsala 1860. Kansliexamen 1862. Filosofie kandidat 1866. Disp. för filosofie doktorsgraden s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Extra lärare vid Stockholms gymnasium 1868. Docent i litteraturhistoria vid universitetet i Uppsala s. å. Förestod professuren i estetik under dec. 1868 och höstterminen 1869. Lektor i svenska och latin vid Uppsala högre allmänna läroverk 1870-04-20. Medredaktör av Svensk tidskrift s. å. Avsked från lektoratet 1875. Föreläsare i Göteborg samt vårdare av dess musei bibliotek och konstsamlingar 1876. LVVS 1877. Avsked från docenturen 1878. Erhöll av svenska akademien Carl XIV Johans pris för litterära förtjänster s. å. 20/12. En av de aderton i svenska akademien 1879-03-20. Inspektor för Wallinska skolan i Stockholm 1880-12-00–1890-06-00. Medarbetare i Post- och Inrikes Tidningar 1880. RNO 1881-04-26. KSpICO1kl 1882. T. f. sekreterare hos svenska akademien 1883 ledamot av psalmbokskommittén 1883-12-00 nämnda akademis ständige sekreterare 1884-11-13 ledamot av svenska bibelsällskapets kommitté 1885. KNO1kl 1886-04-05. RCXIII:sO 1887-01-28. Ledamot av nationalmusei nämnd 1898. Ordförande i Svenska akademiens Nobelkommitté och ledare för dess Nobelinstitut 1900. HLVHA s. å. KmstkNO s. å. 1/12. LVA 1905-12-06. Död 1912-06-15 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]], jordfäst i Storkyrkan s. å. 20/6 och begraven s. å. 21/6 på Uppsala kyrkogård. Har ifrån trycket utgivit: Jämförelse mellan Vischers och Zeisings åsikter om det humoristiska (1866), Studier rörande reformerna inom den franska vitterheten under 16:e och 17:e seklet (1868), Dikter (1876), Nya dikter (1880), Från Betlehem till Golgata (1882), Sånger och bilder (1884), Vid juletid (1887), I livets vår (1888), Kristna högtids- och helgdagar (1889), Vintergrönt (1890), Toner och sägner (1893) och Under furor och cypresser (1896). Utgav 1899 en ny diktsamling Romanser och ballader m. m. Har i svenska akademiens handlingar författat biografier över C. Västra Böttiger (1880), J. Gift Oxenstierna (1885), F. M. Franzén (1888), C. A. Nicander (1893) och B. von Beskow (1897–1898). Dessutom under signaturen Kuno, C. D. W., C.–D., C. W. Och W. skrivit ett stort antal uppsatser i tidskrifter och i den dagliga pressen, huvudsakligen i Post- och Inrikes Tidningar och Vårt land. Gift 1869-11-09 i Stockholm med Cecilia Emerentia Leontina Adlöf, född 1839-01-08 i nämnda stad, död där 1912-05-31, Engelbrekts förs. ]], och nedsatt i mannens grav på Uppsala kyrkogård s. å. 12/10, dotter av handlanden L. Adlöf och Gustava Kanter.

Barn:

TAB 5

Carl Einar Ture, (son av Carl David, Tab 4), född 1875-04-20 i Uppsala. Volontär vid Svea livgarde 1891-10-27. Mogenhetsexamen 1893-05-18. Sergeant 1894-07-16. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 29/11. Löjtnant därst. 1897-11-05. Kurs vid krigshögskolan 1900–1902. Attaché 1903-09-18. Aspirant vid generalstaben 1904–1906 och tjänstg. där 1910–1914. Kapten vid nämnda garde 1909-01-22. RRS:tAO3kl s. å. 28/6. Lärare vid krigshögskolan 1910–1917. RDDO 1912-11-19. RItS:tMLO 1913. RVO 1914-12-22. Militärattaché i Konstantinopel 1915-07-02–1920-05-31 och i Sofia 1915-10-29–1920-05-31. LKrVA 1915. RSOk1 1916-06-06. TMO3kl s. å. Major i armén 1917-06-19. OffBulgS:tAO m sv 1919. Major vid Göta livgarde 1920-02-20. RNO s. å. 6/6. T. f. extra andre legationssekreterare i Warschau 1921-01-15–s. å. 31/3. T. f. extra förste legationssekreterare i utrikesdepartementet s. å. 8/4. T. f. förste legationssekreterare i London s. å. 28/4–2/7. T. f. chargé d'affaires i Reval och Riga s. å. 24/6. Envoyé å extra stat i Bukarest, Aten och Belgrad 1921-09-26. StkRumKrO 1922. StkSerbS:tSO s. å. KBulg MfO s. å. Tjänstledig 1924-11-05. Medlem av kommission för avgivande av förslag till gräns mellan Turkiet och Irak 1924–1925. KNO1kl 1924-12-15. StkRumSO 1925. Envoyé i Berlin s. å. 26/9. Major i Svea livgardes reserv 1926-01-08. GV:sJmt 1928-06-16. StkLettSO 1930. KmstkNO 1932-11-22. Gift 1:o Stockholm, Engelbrekts förs. ]] 1910-01-26 med Jeanne Maria Käthie Ingeldi, född 1881-07-25, död 1920-12-21 i Montreux (Stockholm, K. Svea Livgardes förs., db). Gift 2:o 1922-02-01 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med sin kusins dotter Ebba Elsa Cecilia Hildebrand, född 1903-04-05 i nämnda stad, dotter av riksgäldsfullmäktiges ordförande, filosofie doktorn Karl Emil Hildebrand Hildebrand och Elisabet af Geijerstam.

Barn:

 • 1. Käthie Madeleine Carola Cecilia, född 1912-05-18 i K Svea Livgardes förs, Stockholm.
 • 2. Ulla Elisabet, född 1922-10-11 i Sinaia (Rumänien)
 • 2. Diane Augusta, född 1935-04-21 i Berlin (Stockholm, Storkyrkoförs.

Källor

1Hm. 2 Liber scholæ cathedralis Wexionensis.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: