:

Klinckowström

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Klinckow och adliga ätterna Klinckowenström och Klinckowström

Vapen:a) Svenska adliga: I röd sköld tre örnhufvuden; på hjelmen en örn med utslagna vingar; löfverket: svart och rödt. b) preussiska grefliga: En i guldkant infattad fyrdelt sköld med ett hjertvapen lika med det ofvan beskrifna adliga; i l:a och 4:e fälten ett inåt vändt rödt, på bakbenen gående, lejon i silfverfält; i 2:a och 3:e fälten, som äro blå, ett blankt uppåtvändt svärd med gyllene krona, deröfver tre krönta hjelmar; ur l:a och 3:e hjelmarna uppväxer ett halft inåtvändt rödt lejon och på den mellersta står en utbredd svart örn med gyllene näbb och klor; löfverket är till höger: silfver och rödt, till venster: blått och silfver; skölden hålles af två vild män, som i den lediga handen hålla hvar sin klubba, stödd mot marken.

TAB 1

Heinrich Klinckow, född 1456. Rådsförvant i Stralsund. Död 1508

Son:

Joakim Klinckow, född 1497. Rådsförvant i Stralsund 1530. Död 1551. Gift 1:o med Taleke Schüting, dotter av borgaren i nämnda stad Henning Schüting och Taleke Ljunge. Gift 2:o med Margareta Heyn

Barn:

 • 1. Joakim, f. 1518, borgmästare i Stralsund 1559; † 1601 i Pingsthelgen, barnlös, begrafven i S:t Nikolai kyrka derst., der ett epitafium uppsattes. Gift med Anna Johansdotter von Völscliow.
 • 2. Brand, † 1563.

TAB 2

Casper Klinckow (se Tab. 1), född 1521, död 1560. Gift med Catharina Prütze, dotter av borgaren i Stralsund Johan Prütze och Catharina von Stralen

Barn:

 • Joakim
 • Kasper, † ung.
 • Heinrich, † barnlös. Gift 1:o med Margareta Grüvels; dotter af professorn i Greifswald doktor Kristofer Grüvels; 2:o med Anna Avers.
 • Margareta, f. 1554, † 1662. Gift 1:o med rådsförvandten i Stralsund Jürgen Moller, i hans 2:a gifte, lefde 1562; Gift 2:o med furstliga rådet och direktören vid Pommerska Hofrätten Herman Westphal till Miltzau.
 • Anna, f. 1555. Gift 1:o med rådsförvandten i Stralsund Kasper von Buggenhagen; 2:o med Peter Duncker, † barnlös.
 • Brand, f. 1556, † barnlös. Gift med Katarina von Osten från Rügen.

TAB 3

Balthasar Klinckow (se Tab. 2), född 1551. Rådsförvant i Stralsund 1581. Kyrkoföreståndare vid S:t Nikolai kyrka därst. 1584. Ålderman för klädesskräddare 1588. Död 1616-03-19. Gift 1:o 1570 med Catharina Steffens, dotter av borgmästaren Steffens. Gift 2:o 1574 med Anna Joakimsdotter Sonnenberg, född 1554, död 1629-09-22

Barn:

 • 2. Joakim, f. 1576 7/4, † s. å.
 • 2. Katarina, f. 1578 16/4, † 1635. Gift med rådsförvandten i Stralsund Johan Schlichtkrull † 1629.
 • 2. Margareta, f. 1580 28/10, † ung.
 • 2. Anna, f. 1582 5/2, † 1614. Gift 1602 med borgmästaren doktor Lambert Steinwich.
 • 2. Kasper, f. 1586 29/3. † 1587.
 • 2. Margareta, f. 1588 18/2. Gift med professorn i Greifswald Friedrich Gerschow, † 1635.
 • 2. Baltasar, f. 1590 20/6. Gift med Ilsebe Sclimiterloiv, i hennes 1:a gifte, † 1650; dotter af Kristian Schmiterlow tili Neuendorf och Gertrud Dinnies; samt omgift med rådsförvandten Henrik Müller.
 • 2. Kasper, f. 1592 27/4.
 • 2. Nikolaus, f. 1595 3o/5.

TAB 4

Joakim Klinckow(se Tab. 3), född 1584-04-03. Borgare i Stralsund. Kyrkoråd vid S:t Nikolai kyrka 1611. Rådsherre i nämnda stad 1617. Död 1629-09-09. Gift 1608-09-01 med Maria Andreæ i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1632 med kamreraren Joakim Westphal, död 1635-06-03. Gift 3:o 1635 med syndikus i Magdeburg Jakob Erzgevern), dotter av kamreraren Martin Jakobsson Andreæ och Margareta Henriksdotter Völschow.

Barn:

 • Anna, f. 1609 21/7. Gift 1626 8/1 med Martin Paul Bagewüz, † 1651.
 • Margareta, f. 1610 26/7, † 1688. Gift 1631 2/5 med borgmästaren i Stralsund Henning Veith (stamfader för adliga och friherrliga ointroducerade slägterna von Stralenheim och von Stralenheim-Wasaborg), † 1654.
 • Maria, f. 1611 14/10, † 1659. Gift 1632 med borgmästaren i Stralsund Nikolaus Hagemeister tili Parow, en af stamfäderna för den adliga, men ointroducerade adl. ätten von Hagemeister, f. 1610.
 • Baltasar, f. 1615 9/n, † 1627 1/8.
 • Regina, f. 1617 20/n, † 1623 4/6.
 • Katarina, f. 1619, † 1631 31/7.
 • Dorotea, f. 1621 4/10, † 1623.
 • Regina, f. 1624, † 1627
 • Dorotea, f. 1626 4/9, † 1631
 • Elisabet, f. 1628 22/7, † 1629 29/8.

TAB 5

Martin Klinckow (se Tab. 4) till Steinhagen, född 1613-12-12 i Stralsund. Rådsförvant därst. Död 1661-11-03 och ligger jämte sin fru begraven i S:t Nikolai kyrka i nämnda stad. Han levde mestadels på sina, genom sitt gifte, förvärvade pantegods. Lät 1642 uti Steinhagens kyrka vid Stralsund uppsätta sitt släktvapen på altaret, predikstolen och orgelläktaren. (tre svarta i bredd stående, till vänster vända örnhufvuden på sina halsar, med röda näbbar, på en röd bjelke stälda, omgifna af två hopflätade svarta snören, på hvilka i sköldens hörn äro fästade tre gyllene ållon i blått fält; på hjelmen ett dylikt örnhufvud; löfverket guld och blått.)' Gift 1637-04-17 med Maria von Scheven, död 1676-03-15, dotter av rådskamreraren i Stralsund Johan von Scheven till Steinhagen, m. m. och Maria von Qveren, samt faster till herrarna von Scheven, adl. von Scheven.

Barn:

 • Maria, f. 1638 7/2, † samma år 19/2
 • Margareta, f. 1640 26/11, † 1711. Gift 1657 med kammarsekreteraren i Stralsund Joakim von Braun (af en riksadlig ätt, af hvilken en gren blef adl. i Sverige, men ej introducerad), f. 1631, † 1686.
 • Johan Klinckow, adlad Klinckowenström 1678 19/4, men ej introd., f. 1642, † 1702. Se Tab. 6.
 • Maria Eleonora, f. 1643 30/10 i Stralsund, † 1685 12/11 derst. Gift 1664 i Maj med landträntmästaren Kristian Tabbert, i hans 2:a gifte (stamfader för adl. ätten Stralenberg), † 1693.
 • Joakim, f. 1645 4/2, † dagen derpå.
 • Joakim, f. 1646 31/5, † samma dag.
 • Anna, f. 1648 7/2. Gift 1669 med assessorn i Wismarska Tribunalet Joakim Westphal.
 • Martin Klinckow, adlad Klinkowström 1684 30/12, f. 1650, † 1717. Om honom och hans afkomlingar se introducerade adliga ätten Klinckowström, Tab. 1.
 • Katarina, f. 1653 20/6, † s. å. 10/7.
 • Katarina Dorotea, f. 1654 7/7, † 1655.
 • Balthasar Klinckow, adlad Klinckowström 1690, men ej introducerad, f. 1655. Se Tab. 24.
 • Joakim Klinckow, adlad Klinckowström 1690 men ej introducerad, f. 1657, f 1690. Se Tab. 25.
 • Regina, f. 1658 10/9. Gift 1676 med öfverstlöjtnanten Kristofer Johan Stefan Brunell.
 • Berndt, f. 1659 3/8, löjtnant 1683 vid grefve Karl von Königsmarks regemente, som gick till Katalonien; bivistade s. å. slaget vid Port Major och belägringen af Gerona, der han blef 1684 ogift dödsskjuten.
 • Brand Klinckow, adlad Klinckouström, f. 1660 i Stralsund, blef efter idkade studier underofficer vid öfverste von Kemphens regemente 1682; konduktör i Wismar 1684; löjtnant vid öfverste Putbus Regem. 1688; adlad 1690 d. 20 Mars med namnet Klinckouström jemte sina bröder Balthasar och Joakim samt fick samma vapen som bröderna Johan och Martin fått 1678 och 1684; kapten vid ofvannämda regem.; dödsskjuten 1695 vid belägringen af Namur.

TAB 6

Johan Klinckow, adlad Klinckowenström (se Tab. 5) till Steinhagen, Seemühl, Moisal och Pennijn i Pommern, f. 1642 12/7 i Stralsund; gick i krigstjenst först i Holland, derpå i Frankrike och sedan i Venedig i hvars tjenst han 1669 med beröm bivistade belägringen af Kandia; återkommen blef han öfverstlöjtnant i svensk tjenst i Bremen, hvarest han, då danskarne 1677 18/i2 anföllo Nywerder Skans, tog öfverste Bibau och major Rading till fånga; bivistade 1678 under fältmarskalken Königsmark fälttåget på Rügen mot danskarne; adlad 1678 den 19 April; kommendant i Wolgast 1681; bortförde 1697 vid Güstrowska exekutionssaken med våld kejserlige kommissarien grefve von Eck ur Güstrow, hvarom sedan uppkom misshällighet mellan kejsaren och Karl d. 12:e, som dock blef bilagd 1698, sedan Klinckouström fått taga skulden på sig, sitta i arrest och göra grefve von Eck afbön; öfverste för ett regemente tyskt fotfolk och kommendant i Stralsund 1699; d* 1702 4/2 P& Steinhagen och begrafven i S:t Nikolai kyrka i Stralsund, der ett epitafium uppsattes öfver honom. Gift l:o 1671 med Barbara von Jäger, f. 1652 22/9, d* 1678; dotter af regeringsrådet i Pommern Johan Jäger, adlad Jäger och Gertrud Wülfrath; 2:o 1682 med Margareta Katarina von Krassow, dotter af Kristian von Krassow till Pansevitz och Varnevitz och Margareta Katarina von Holstein samt syster till generallöjtnanten friherre Ernst Detloff von Krassow.

Barn:

 • 1. Katarina Gertrud, f. 1672. Gift 1:0 1695 med assessorn Frans von Chemnitz, i hans 2:a gifte, f. 1656, d* 1715; 2:o med ryttmästaren Adolf Fredrik Dessin.
 • 1. Anna Maria, f. 1675.
 • 1. Karl, löjtnant i hannoversk tjenst; stupade 1704 2/7 vid Schellenberg, ogift.
 • 2. Maria Barbara. Gift i Mecklenburg.

TAB 7

Johan Didrik Klinckowenström (se Tab. 6), öfverstlöjtnant i svensk tjenst; var posterad på Dänholmen vid Stralsund, men gick 1715 i November derifrån och underkastade sig danskarne utan att hafva varit af fienden angripen; gick i mecklenburgsk tjenst; d* 1716. Gift med Katarina Puckert; dotter af ryttmästaren Puckert.

Barn:

Johan Kristofer, † ung.

Barbara. Gift 1:o med kommissarien Gentsclioio; 2:o med en Heidebrecht i Mecklenburg.

TAB 8

Bernhard Kristofer Klinckowenström (se Tab. 6), öfverste i hannoversk tjenst och kommendant i Lüneburg; † 1754 22/3 på Steinhagen. Gift- 1722 9/7 med Helena Barbara Elisabet von Greiffenheim, f. 1705 13/12; dotter af landshöfdingen Joakim Vibling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim och hans 1:a fru Barbro von der Püttern.

Barn:

 • Margareta Maria Juliana, f. 1722, † 1753, ogift.
 • Dorotea Elisabet, f. 1723, † 1803. Gift med öfverstlöjtnanten vid Spensska Regem. Otto Vilhelm von Ramin.
 • Sofia Dorotea Barbara, f. 1724, † 1769. Gift med majoren Georg Nikolaus von Meijern.
 • Georg Ludvig, kammarherre och öfverste i württenbergsk tjenst; stupade i slagtningen vid Hondschooten 1793 7/9. Gift med Fredrika Juliana von Holtz.
 • Georg August, f. 1727, major i Würtenbergsk tjenst; † 1803.
 • Ernst Joakim, f. 1729, volontär i svensk tjenst 1747; fänrik i hessisk tjenst; fänrik vid Drottningens Lifregemente 1750; löjtnant 1758; utstruken som borta utan permission; † 1765 i Raumo. Gift med en Wrangel,
 • Charlotta Maria Barbara, f. 1730, † 1803. Gift 1764 6/10 med öfversten Ulrik Adelhjelm f. 1721, † 1805.
 • Fredrik Ernst Sebastian, f. 1735. † 1821. Se Tab. 10.
 • Bernhard Kristian, f. 1736, preussisk löjtnant; skjuten vid Olmiitz 1758.
 • Karl Fredrik, f. 1738, preussisk grefve von Klinckowström, † 1816. Se Tab. 16.
 • Hedvig Maria, f. 1740, f 1806. Gift 1772 med öfversten Peter Albrekt Hårleman, i hans 2:a gifte, f. 1725.
 • Vilhelmina Eleonora, f. 1743, † s. å.

TAB 9

Johan Ludvig Klinckowenström (se Tab. 8), f. 1732 18/7, kapten i hannoversk tjenst; † 1783 8/4. Gift med en fröken von Töbin gen.

Barn:

 • Hartvig Georg Vilhelm August, f. 1776 3/3, fänrik i hannoversk tjenst; † 1794.
 • Elisabet Dorotea, f. 1778 12/7.
 • Charlotta Fredrika Lovisa, f. 1780 12/7.

TAB 10

Fredrik Ernst Sebastian Klinckowenström (se Tab. 8), f. 1735, egde Ludvigsburg, Loissin, Stielov, Brünzov och Niederhoff, hvilka han alla sålde; volontär 1751; furir och förare 1752; fänrik 1753; löjtnant vid grefve Spens Reg. 1758; kapten vid von Blixens Reg. 1761; riddare af Svärdsorden 1770; öfverst-löjtnants titel 1777; -fr 1821 :,/n i Stralsund. Gift med Fredrika Lovisa von Posenberg.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, f. 1779 10/9, † i Stralsund.
 • Helena Agnes Lovisa, f. 1781 19/12. Gift med Karl von Groddeck till KleinKatz.
 • Elisabet Charlotta, f. 1786 Gift med Filip von Carmell i l’Orient i Frankrike.
 • Henrietta Eleonora, f. 1792 4/t, -fr 1847 ogift.

TAB 11

Bernhard Vilhelm Klinckowenström (se Tab. 10), f. 1777 21/6, preussisk militär och sårad i träffningen vid Seltz 1794; bodde i Dantzig,. Gift l:o med Charlotta Weichman; 2:0 med Dorotea Fredrika Bnnck, i hennes l:a gifte, skilda; omgift med kaptenen Gustaf von Mühlenfels, i hans 2:a gifte, till Cordshagen i Pommern.

Barn:

 • 1. En son, som lefde i Dantzig.
 • 2. Berta Fredrika Lovisa bor i Stralsund. Gift l:o med forstassessorn i Stralsund von Colmar, -fr omkring 1847; 2-.o omkring 1855 med med. doktorn i Stralsund Vilhelm Walter, f. 1820, † 1870 derst.

TAB 12

Fredrik August Klinckowenström (se Tab. 10), f. 1778 31/10, historiemålare i Wien och Berlin; katolik och föreståndare för en pension i Wien; i 1835 4/4. Om honom se Estländer, De bildande Konsternas Historia. Gift med Lovisa von Mengershausen, f. 1790, † 1821.

Barn:

 • Georg Ernst Josef Maria, f. 1813 30/8, jesuit; vistas i Wien, en af denna stads störste andlige vältalare.
 • Klemens Fredrik Johan Doroteno Alfons Maria, f. 1815. Se Tab. 13.
 • Maria Ludovika Fredrika Fransiska Elisabet, f. 1816, klosterfru i Gleinck.
 • Alfons, f 1818 ståthållarråd i Triest.
 • Max, f. 1819 21/t0, jesuit; vistas i Österrike.

TAB 13

Klemens Fredrik Johan Doroteno Alfons Maria Klinckowenström (se Tab. 12), f. 1815 6/6, deltog som frivillig i kriget mellan Österrike och Italien 1848, anstäld vid en korps Tyroler-Friskyttar; arkivråd i kejserl. Österrikiska Hof- och Statsarkivet i Wien; kallas friherre, ledamot af K. Samfundet för utgifv. af skrifter rör. Skandinaviens Historia 1872. Gift 1853 med Maria Pilat.

Barn:

 • Klemens, f. 1855.
 • Fredrik, f. 1856.

TAB 14

Karl Leonhard Klinckowenström (se Tab. 10), f. 1784 27/7, junker vid preussiska kyrassierreg. Wagenfeld; officer 1803; deltog i kriget mot fransmännen 1806 -1807 och blef sårad i armen vid Preussisch-Eylau; bivistade som adjutant hos ryske generalen Benning-sen affären vid Königsberg och slagtningen vid Friedland; ingick i adjutantkorpsen vid preussiska armeen 1808 och tilldelades general Yorks korps i Vestpreussen; premierlöjtnant 1809; ryttmästare 1812; deltog i fälttåget mot fransmännen 1812, 1813 och 1814; bivistade träffningarna vid Magdeburg, Bernburg, samt slagtningen vid Görtzen, träffningen vid Königswartha, slagtningen vid Bautzen och träffningen vid Hagenov; transporterad till tjenstgöring i ryska högqvarteret hos general Barclay de Tolly, följde i Juli 1813 ryska armeen från Schlesien till Böhmen; bivistade slagtningarna vid Dresden och Kulm; för sitt välförhållande vid den sistnämnda major; deltog i slagtningen vid Leipzig; återkallad 1814 i början af året från ryska högqvarteret till det preussiska och bivistade derefter slagtningarna vid Brienne, vid Bar-sur-Aube, vid Streiss och träffningen vid Fére-Champénoise; blef Blüchers adjutant och följde honom i alla preussiska avantgardets träffningar ända till Paris; major vid 3:e Dragonregementet; transporterad i Mars 1815 på Ziethens Husarreg. och blef detta regementes befälhafvare; bivistade slagtningen vid Ligny, träffningen vid Vavres, Waterloo och träffningen vid Narnur; blef efter intåget i Paris under en mindre kavallerifäktning nära Versailles illa sårad i hufvudet och fången under åtta dagar, tills Napoleon abdikerade; stod 1816 -1818 med preussiska ockupationstrupper i östra Frankrike under hertigen af Wellington; öfverste och chef för Ziethenska Husarregementet; var med regementet kantonerad i Düsseldorf 1819 och 1820; chef för 14:de kavalleribrigaden 1832; generalmajor 1834; afgick ur aktiv tjenst 1837; afsked ur krigstjensten med generallöjtnants namn, heder och värdighet 1847; -fr 1860. Gift l:o 1822 med Maria von Knobelsdorf; 2:o 1830 med Johanna von Einsiedel.

Barn:

 • 1. Ture till Drehnow, f. 1823, preussisk kammarherre och landtråd i Grünbergerkretsen. Gift 1853 22/n med riksgrefvinnan Leontina Bernhardina von Schmettow, f. 1834; dotter af öfverstlöjtnanten i preussisk tjenst riksgrefve Bernhard Filip Gottfrid von Schmettow till Porhmerzieg och Briese med Valeska Agnes Elisabet voa Wulffen af huset Grabow.
 • 2. Jenny, f. 1835. Gift 1859 med preussiske kretskommissarien i Posen von Stosch.

TAB 15

Georg Moritz Klinckowenström (se Tab. 10), f. 1788, löjtnant i preussisk tjenst; vid tullstaten i Barth; f. Gift med Katarina Charlotta Döhberlin.

Barn:

 • Georg Fredrik Henrik, f. 1826.
 • Moritz Karl Vilhelm.
 • Karl Ludvig August.
 • Fredrik Karl Emil, f. 1832, var 1856 löjtnant i 10:de Preussiska Inf. Reg., förlagdt i Posen.

TAB 16

Karl Fredrik , preussisk grefve von Klinckowström, (se Tab. 8) f. 1738 25/3, preussisk generallöjtnant; grefve 1798 d. 6 Juli och fick ofvanbeskrifna vapen; köpte gods i Ostpreussen; f 1816 21/9. Gift med Lovisa Charlotta von Korf.

Barn:

 • Fredrik Henrik Vilhelm Alexander, f. 1775, f 1856. Se Tab. 17.
 • Karl Fredrik Ludvig, f. 1780, † 1844. Se Tab. 18.
 • Karl Ludvig, f. 1785, † 1788.

Juliana Kristina, f. 1788, f 1798.

Cecilia Karolina Henriette, f. 1793, f 1797.

TAB 17

Fredrik Henrik Vilhelm Alexander von Klinckowström (se Tab. 16), till Sehmen, preussisk grefve, f. 1775 16/n; f 1856 9/u. Gift 1:o med grefvinnan Henrietta Fredrika Karolina zu Eulenburg, f. 1777 11/9, f 1823 5/i; dotter af grefve Ernst Kristofer zu Eulen-burg och Katarina Margareta Hedvig von der Groben; 2:0 1834 med Karolina von Knobloch, f. 1792 V9.

Döttrar:

 • 1. Lovisa, preussisk grefvinna, f. 1800 6/4, † 1858 2/12. Gift 1821 % med grefve Gustaf Didrik von Schlieben till Sanditten, f. 1800.
 • 1. Fredrika, pressisk grefvinna, f. 1801 ,7/4.
 • 1. Paulina, preussisk grefvinna, f. 1802 12/4, † 1851.
 • 1. Hedvig, preussisk grefvinna, till Sehmen, f. 1816. Gift 1834 15/in med landtrådet friherre Gustaf Wrangel till Waldburg i Preussen, f. 1807, † 1859.

TAB 18

Karl Fredrik Ludvig von Klinckowström (se Tab. 16) till Korcklach och Assaunen, preussisk grefve, f. 1780; † 1844. Gift med grefvinnan Lovisa Ernestina Augusta von Blumenthal, f 1829.

Barn:

 • Karl Fredrik Ludvig Ccesar, f. 1811, † 1836. Se Tab. 19.
 • Leonhard Karl Ludvig Felix, f. 1818, † 1868. Se Tab. 22.

TAB 19

Karl Fredrik Ludvig Caesar von Klinckowström (se Tab. 18) till Neuendorf, preussisk grefve, f. 1811 2/3. löjtnant vid kyrassiererna; † 1836 7/6. Gift 1835 med grefvinnan Malvina Hermina Evelina von Dohna-Schlodien, i hennes 1:a gifte, f. 1815 dotter af riksjburggrefven Kristofer Adolf von Dohna-Schlodien och friherrinnan Julia Amalia von Vietinghoff, genannt Scheel von Schellenberg; samt omgift 1844 med grefve Ludvig Botho zu Eulenburg, f. 1811, † 1867.

Dotter:

 • Nelly Charlotta Lovisa Julia Rosalie, preussisk grefvinna, f. 1836 28/6, posthuma. Gift 1854 28/6 med friherre Botho von Korff-Schönbruch.

TAB 20

Viktor Karl Ludvig Johan von Klinckowström (se Tab. 18) till Hohenfelde och Bammeln, preussisk grefve, f. 1813 23/8, öfverstlöjtnants afsked; riddare af Nordstjerueorden 1843. Gift 1839 4/4 med grefvinnan Paulina Vilhelmina Viktoria Berenhilda Bülow von Dennevltz, f. 1815, † 1867 10/8; dotter af preussiske generalen grefve Fredrik Bülow von Dennevitz och hans 2:a fru Paulina von Auer.

Barn:

 • Paulina Maria Mathilda Elisa, preussisk grefvinna, f. 1840 † ung.
 • Maria Paulina Helena, preussisk grefvinna, f 1841.
 • Ture Karl Johan Albert Leonhard, f. 1843. Se Tab. 21,
 • Vanda, preussisk grefvinna, f. 1848 8/7.
 • Agnes, preussisk grefvinna, f. 1850 2,/9.

TAB 21

Ture Karl Johan Albert Leonhard von Klinckowström (se Tab. 20), preussisk grefve, f. 1843 23/9, löjtnant vid Lithauenska Uhlanreg.; transp. till 2:a Hanno-verska Uhlanreg. Gift 1866 9/10 med Elisa von Wernsdorf; dotter af riddargodsegaren von Wernsdorf på Popelken och Fernanda von Knobloch.

Son:

 • Ferdinand, preussisk grefve, f. 1869 i Münster.

TAB 22

Leonhard Karl Ludvig Felix von Klinckowström (se Tab. 18) tili Korcklack och Assaunen, preussisk grefve, f. 1818 20/6, premierlöjtnant; landtråd; riddare af Johanniterorden; † 1868 18/3. Gift 1:o 1841 18/10 med grefvinnan Maria Klementina Olympia Augusta Hermina von Pückler, f. 1818 25/7, † 1850; dotter af preussiske generalmajoren grefve Fredrik Ludvig Erdman August von Pückler till Kempen oeh grefvinnan Agnes Ursula Luitgard Klara von Pückler-Muskau; 2:o 1854 med Cecilia Karolina von Below, f. 1830 u/2, † 1863 15/2; dotter af preussiske generallöjtnanten och generaladjutanten Gustaf Fredrik Eugen von Below och grefvinnan Emma von Keijserlingk-Neustadt.

Barn:

 • 1. Klementina Karolina Lovisa Fredrika Paulina .Agnes, preussisk grefvinna, f. 1842 10/8, † 1846
 • 1. Klemens Karl Ludvig Fredrik, preussisk grefve, f. 1846, löjtnant vid Ostpreussiska Kyrassier-reg. n:o 3. Förlofvad 1870 17/i i Wiesbaden med länsgrefvinnan Sofia von Ahlefeld, f. 1848; dotter af danske länsgrefven Kristian von Ahlefeld och Anna von Wöldike.
 • 1. Leo Karl Ludvig Viktor Max, preussisk grefve, f. 1844 17/7, sjökadett; † 1861 i Nov. på ”Amasonen”.
 • 1. Karl Artur Fredrik, preussisk grefve, f. 1848 4/3, tvilling.
 • 1. Artur Karl Ludvig Fredrik, preussisk grefve, f. 1848 4/3, tvilling; löjtnant vid Hannoverska Uhlanregem. n:o 13 transporterad till Gardes de Corps.
 • 2. Anna Lydia Emma Cecilia, preussisk grefvinna, f. 1863.

TAB 23

Gustaf Klinckowenström (se Tab. 8), hofrättskanslist i Greifswald; förste referendarie 1774; assessors titel 1775; f 1808. Gift Do med Karolina Kristina Dabis; 2:o med Maria Zander.

Barn:

 • 1. Georg Ulrik, kapten i Österrikesk tjenst; † omkring 1813.
 • 1. Fredrika Karolina. Gift med kyrkoherden i Kasnevitz Fredrik Vilhelm Droysen.
 • 1. Charlotta Hedvig.
 • 1. Lovisa Albertina Leonhardina, f. 1783 1† före 1810. Gift med Kristian Gustaf Scherfin till Rantzow, i hans 1:a gifte.
 • 1. Vilhelmina Karolina Augusta, f. 1785. Gift 1816 med sin svåger Kristian Gustaf Scher fin till Rantzow, i hans 2:a gifte.
 • 2. Gustaf Karl, f. 1789 militär; förlorad i Spanien 1808.
 • 2. Leonhard Johan August, f. 1793 kapten i Kästrin.

TAB 24

Balthasar Klinckow, adlad Klinckowström (se Tab. 5), f. 1655 26/8 i Stralsund, efter idkade studier hofjunkare vid Johan Gyllenstjernas legation till fredstraktaten i Lund 1679; fänrik vid öfverste Makeleers reg. 1680; reste till Frankrike 1682 och blef löjtnant vid grefve Karl Königsmarks regemente, som då låg i Perpignan; bivistade fälttågen mellan fransmännen och spaniorerne och den derpå följande belägringen af Gerona 1684, der han fick två svåra skott; när han var kurerad, beslöt han 1684 att antaga venetiansk tjenst mot turkarne, och som reformerad kapten var han tillstädes vid belägringen af S:ta Maura och Coron på Morea, då han efter slutadt fälttåg fick 6 månaders permission för att bese omkringliggaude orter, gåendes från ön Zanten till Sicilien och Messina och der-ifrån med ett engelskt fartyg till Konstantinopel, samt följde derifrån franska ambassaden till Adrian-opel och som han kom att dröja öfver sin permission. då han ej fick någon säker lägenhet att komma derifrån, så följde han med en karavan till Aleppo och gick derifrån med ett skepp till Cypern, derifrån till den berömda hamnen Jaffa och derifrån till Jerusalem och så tillbaka till Jaffa; derifrån till Malta, vidare till Rom och Florens; vid 1686 års slut till Venedig, samt derifrån till fältmarskalk Königsmark på ön Zanten, som strax gjorde honom till kapten vid de hannoverska trupperna till fot och till generaladjutant 1687; bivistade alla ak-tioner och belägringar derst. till Königsmarks död; följde hans enka från Morea till Venedig, och då de hannoverska trupperna nu hemkallades, följde han med sitt regemente till Hannover, der han blef major vid Gardet till fot och följde regementet till Brabant; adlad 1690 d. 20 Mars jemte sina bröder Joakim och Brand och fick samma vapen, som deras 1678 adlade broder Johan och 1684 adlade broder Martin fått; öfverstlöjtnant i hannoversk tjenst; slutligen generallöjtnant derstädes och guvernör i Hammeln. Gift l:o med en fröken von Medem; dotter af en öfverste von Medem; 2:0 med en dotter af statsrådet Esaias Pufendorf, adl. von Pufendorf och hans 2:a fru Veronika.

Barn:

 • 1. Johanna Maria Cecilia. Gift med sitt syskonbarn, generallöjtnanten Fredrik Vilhelhelm Klinckowström, n:o 1415, i hans 1:a gifte, f. 1686, † 1750.
 • 2. Georg Ludvig, f. 1713, geheimeråd i wolffenbüttelsk sedan i bayreutsk tjenst; afsked; † ogift på sitt ärfda gods Klüwersverder i Bremen.
 • 2. Veronika. Gift 1:o med herr von Busch; 2:o med stiftsöfveramtmannen i Deltmenhorst Rewentlow.

TAB 25

Joakim Klinckow, adlad Klinkowström (se Tab. 5), f. 1657 2/9 1 Stralsund, efter idkade studier konstapel vid artilleriet i Stade 1679; sedan sergeant och styckjunkare; konduktör vid Forti-fikationsstaten i Wismar och löjtnant under generalmajor Wangelins regemente 1681; gick 1686 till Venedig och Morea till fältmarskalken Königsmark; bivistade belägringarne af Navarino, Modon, Napoli di Romania och Napoli di Malvasia och två bataljer; reste efter en svår sjukdom 1687 till Sicilien, Neapel, Rom och Wismar, der han tillträdde sin tjenst vid fortifikationen; kapten under fältmarskalken grefve Bjelkes regemente 1688, med hvilket han skulle marschera till Holland, då han, adlades 1690 d. 20 Mars jemte sina bröder Balt-hasar och Brand, undfåendes samma vapen som sina förut 1678 och 1684 adlade bröder Johan och Martin; F 1690 7- i fältslaget vid Fleury. Gift s. å. ö/3 med Maria Emerentia von Engelbrechten, F 1743; dotter af ecklesiastikdirektören Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten och hans 2:a fru Elisabet von Mevius, af en adlad men ointroducerad ätt.

Son:

 • Jürgen Joakim, f. 1690, posthumus, auditor vid Rheinska reg. till fot J afsked 1715; hofrättsråd i Greifswald; † 1768 barnlös. Gift med sitt syskonbarn Sofia Charlotta Dorotea, von Engelbrechten, i hennes l:a gifte, f. 1696 15/6, t 1777; dotter af kanslären Georg Bernhard von Engelbrechten och Maria von Mevius, af en adlad men ointroducerad ätt; samt omgift 1771 18/i med öfverstlöjtnanten Adolf Magnus Wulfkrona, i hans 1:a gifte.

TAB 26

Brand Klinckow (se Tab. 3), född 1599. Rådsförvant i Stralsund 1638. Död 1658. Gift 1:o med Elisabet Hieronymidotter Sprengsmann, Gift 2:o med Ilsabe Henriksdotter Hagemeister, död 1669-10-12, dotter av borgmästaren i Stralsund Henrik Hagemeister och hans 2:a fru Catharina Schwarte, av samma släkt som adl ätten von Schwartzer

Barn:

 • 1. Henrik, † ung.
 • 1. Kristian, † ung.
 • 1. Katarina, f. 1628, † 1676. Gift 1:o 1647 med Joakim Zander, † 1660; 2:o med Berenåt Bahrius.
 • 2. Balthasar.
 • 2. Ilsebe, f. 1638.
 • 2. Margareta, † 1710. Gift med borgmästaren Viktor Scheel.

TAB 27

Joakim Klinckow (se Tab. 26), † 1675. Gift 1648 med Margareta Johanna Pantzow.

Barn:

 • Johan, † 1676.
 • Elisabet.
 • Katarina.

TAB 28

Simon Klinckow (se Tab. 26), f. 1623, † 1660. Gift 1649 med Margareta Behr.

Barn:

 • Margareta, f. 1651.
 • Katarina, f. 1652.

TAB 29

Simon Klinckow (se Tab. 28), f. 1658. Gift 1:o med Anna Katarina Meders; 2:o med Maria Kristmann.

Barn:

 • 2. Margareta Elisabet, f. 1691.
 • 2 Katarina Elisabet, f. 1699.

TAB 30

Kristian Klinckow (se Tab. 26) f 1691. Gift 1:o med Katarina Teodor sdotter Meijer, f 1676; 2:0 1678 med Anna Martinsdotter Schlichtkrull.

Barn:

 • 1. Jlsabe. Gift 1686 med Melkior Bluth.
 • 1. Margareta, f. 1668. Gift 1:0 1690 med Albrekt Höwert; 2:o med Johan Sledanus.
 • 1. Katarina. Gift 1:o 1691 med Jürgen Leveling, f 1695; 2:o 1697 med Johan Oker.
 • 1. Anna, f. 1670.
 • 1. Maria, f. 1672.
 • 1. Gertrud, f. 1673.
 • 1. Barbara, f. 1674. Gift 1695 med pastorn i Stettin Peter Bluth.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. K. Reg. f. 1078 p. 078, f. 1090 p. 276; K. Hopf, Historisch-genealogischer Atlas; Riddarlmsstamtaflorna; benägna meddelanden af öfversten friherre R. Klinckowström och stadsbibliotekarien i Stralsund R. Baier; Dä-' nert, Pommersches Bibliotek 3: 317, 320; Kneschke, Gräfl. Häuser der Gegenwart, der grefl. vapnet är aftecknadt; Taschenbuch der gräfl. Häuser; Statskalendrar; Estländer, De bildande Konsternas Historia; Ennes, Karl den 12:s krigare 2:202; Grundmann, Versuch zu einer Ukermärkische Adelsgeschichte 1744; Nordberg, Karl 12:s historia; Post-oeh Inrikes Tidningar; Rangrullor; Pommerska Statskalendrar; Stiernmans Sami. i Uppsala Bibliotek; Likpredikan på tyska öfver Maria Klinckow, gift med Kristian Tabbert.

Redan på 13- och 1400-talen omnämnas i Pommern olika personer med namnet de Clinkow och Klynkow, mest i handlingar rörande staden Prentzlau, i vars närhet byn Klinkow är belägen. Att likväl dessa äldre bärare av namnet verkligen voro av samma stam som den nu levande ätten Klinckowström kan ej ledas i bevis. Rådsförvanten Martin Klinckow hade förutom sonen Martin, som blev adlad 1684 med namnet Klinckowström, flera söner, vilka adlades med samma namn som brodern, men vilka icke togo introduktion på svenska riddarhuset. Deras ättlingar fortleva i Tyskland, där en gren upphöjdes i preussiskt grevligt stånd 1798-07-06 och en annan gren i österrikiskt friherrestånd 1884-11-15. Om dessa grenar av ätten se Schlegel och Klingspor, Den med sköldebref förlänade, men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor (1875).

: