:

Von Hagemeister

Från Adelsvapen-Wiki

von Hagemeister
von Hagemeister

Adliga ätten von Hagemeister

Vapen: En sköld fördeld i två delar. I det öfre fältet af guld stå tre blå rosor, i det nedre svarta fältet visar sig en dunderstråle, hvars spets står uppåt. På skölden en öppen tornerehjelm med en krans af guld, blått och svart, öfver hvilken stå två beväpnade armar, hållande i bägge händerna en ros. Löfverket af guld, blått och svart.

Ätten är introducerad på Liv- och Estländska Riddarhusen och finnes vapnet nästan alldeles lika med ofvanstående afritadt i Damiers Estl. Wappenbuch. Slägten förekommer i Pommern redan på 1200-talet och har delat sig i tre hufvudgrenar, som väl föra olika vapen, men som dock alltid föra rosor; 1) till Hohen-Selchow och Gatzin i Pommern, hvilken utdog 1760; 2) till Klausdorf och Solchendorff också i Pommern, hvilken gren ännu lefver, samt 3) den liv- och estländska, som här upptages.

Tab. 1.

Henrik Hagemeister egde gods nära staden Grimme i Pommern omkring 1490 och förde en i rödt och silfver klufven sköld, i röda fältet en silfver ros och i silfverfältet en röd ros; på hjelmen två rosor. Gift med Jlsabe von der Lippen från Stralsund, dotter af rådsherren i Grimmen von Lype (en pilspets i rödt fält).

Son:

Matias till Brandshagen, rådsförvandt i Stralsund; f 1587 derst.; stiftade jemte sin svåger Arendt Swarten det s. k. Swartenska Klostret vid Stralsund, som sedermera blef en välgörenhetsanstalt, hvars föreståndare skulle vara af Hageineisterska slägten. Blef borgare i Stralsund 1539, rådsherre 1566. Gift före 1552 med Gesa Sioarte, 4 1585; dotter af rådsherren Henrik Swarte, som förde i vapnet ett svart hästhufvud.

Barn:

 • Henrik, f 1616. Se Tab. 2.
 • Gertrud. Gift med rådsförvandten i Stralsund Joakim Braun, adlad von Braun, f 1606, som var en af stamfäderna för adl., men ej introducerade ätten von Braun.

Tab. 2.

Henrik (se Tab. 1) till Damitz, Krönewitz, • Gross och Klein Parow, Maktendsdorf och Brandshagen, rådsförvandt i Stralsund 1688; borgmästare derst. 1612; afslöt med hertig Filip Julius af Pommern det s. k. arfsfördraget 1615; och 1616 det 8. k. Stralsundska borgare-fördraget, hvarigmiom frid och lugn återstäldes i hans fädernestad; han var en förmögen man, som lemnade mycket pengar till fromma stiftelser; † 1616 13/9 Gift 1:o med Maria Bavermann, dotter af rådsherren Peter Bavemann; 2:o 1589 med Katarina Swarte, dotter af rådsherren Kasten Swarte, af samma slägt som adliga ätten von Schwartzern, och Gesa Smiterlow., som förde en mor i vapnet och lefde enka 1628. Han hade 6 söner och 5 döttrar.

Barn:

 • 1. Matias, † 1631. till Krönewitz, borgmästare i Stralsund; 1631. Gift 1604 med Dorotea Steilenburg.
 • 2. Kristian, borgare 1626; rådsherre 1644; † 1654. Gift 1609 med Margareta Vieth af samma slägt som ointroducerade friherrl. ätten von Stralenheim
 • 2. Henrik. köpman och provisor vid Nikolai kyrkan; † 1627. Gift 1611 med Margareta Buschow; dotter af åldermannen Albert Buschow
 • 2. Johan, stamfader för en troligen ännu i Pommern lefvande gren. Handlande; † 1629 af pest. Gift 1621 med Anna Selfisch; dotter af provisorn i Jacobikyrkan Peter Selfisch.
 • 2. Nikolaus, † 1610. Se Tab. 3.

Tab. 3.

Nikolaus (se Tab. 2) till Parow, f 1610 11/2; studerade i Leyden 1630, 1632. ihjelslog en sin landsman Johan Schlichtkrull; rådsherre 1658. Gift 1632 med Maria Klinckuw, f. 1611 † 1659; dotter af borgmästaren i Stralsund Joakim Klinckow, en af stam fäderna för adlade, men ointroducerade ätten von Klinckowström och Maria Andrem.

Barn:

 • Baltzar, f. 1641, † 1703. Se Tab. 4.
 • Joakim, adlad von Hagemeister, f. 1655, † 1714. Se Tab. 5.

Tab. 4.

Baltzar (se Tab. 3), f. 1644, köpman i Danzig, † 1704. Gift 1672 med Elisabet Kometke, † 1690, enka efter Jakob Grundmann.

Dotter:

 • Concordia f. 1676 15/3, † 1692 ogift.
 • Baltzar Se Tab. 4A.

TAB 4A

Baltzar, f. 1673 5/3, köpman' i Danzig; † 1715. Gift 1698 med Florentina Elisabet Nixdorf, i hennes La gifte, † 1753; dotter af Samuel Ernst Nixdorf, och omgift med Mikael Schwede.

 • Concordia Dorothea, † 1772, enka och efterlemnade en stor förmögenhet. Gift med en von Hagendorn.

Tab. 5.

Joakim Hagemeister, adlad von Hagemeister (se Tab. 4) till Nömküll, Oiso i Estland, f. 1655 i Stralsund, kom efter studier och resor ’som sekreterare till grefve Benkt Oxenstierna, hvilken skickade honom till Riga 1686, der han blef assessor i Öfverkonsistorium; assessor i Dorpts Hofrätt 1692; adlad s. å. den 18 November; † 1714 6/4 på Wolmarshof. Gift 1692 med Katarina von Wesselingk; dotter af kaptenen von Wesselingk till Wolmarshof.

Barn:

 • Joakim Niklas, f. 1696. Se Tab. 6.
 • Karl Henrik, f. 1698, † före fadren.
 • Ursula Mina, f. 1699 4/12. † s. å.
 • Fredrik, arfherre till Kondo i Dorptska kretsen, hofrättsassessor; † 1761, barnlös. Gift 1734 med friherrinnan Sofia Regina Kristina von Friesen, dotter af svenske kaptenen friherre Karl von Friesen, efter hvilken hon fick Kondo.
 • Karl Gustaf, † 1759. Se Tab. 7.
 • Adrian Baltzar, f. 1708, † 1770. Se Tab. 8.

Tab. 6

Joakim Niklas (se Tab. 5), president i Kammarkontoret i S:t Petersburg; † 1746. Gift med ryska friherrinnan Juliana von Campenhausen; säkerligen dotter af generallöjtnanten (ryske friherren) Johan Baltzar von Campenhausen, n:o 881, till Orellen.

Dotter:

 • Juliana Katarina, † 1758 Gift med landtrådet och landtmarskalken Kasper Henrik Rosenkampf af en adlad men ointroducerad ätt; föräldrar till Gustaf Adolf Rosenkampf, finsk friherre Rosenkampf, n:o 27.

Tab. 7.

Karl Gustaf (se Tab. 5) till Pannküll, ordningsdomare i Dorptska kretsen; † 1759. Gift 1740 med Judit Lovisa (Elisabet) von Helmersen † 1760 10/9 af en adlad men ointrod. ätt.

Döttrar:

 • Anna Elisabet, f. 1741. Gift 1759 9/7 med ståthållaren på Ösel Otto Fredrik von Helmersen, arfherre på Dückershof.
 • Lovisa † 1767. Gift 1766 med major Clodt till Metstacken.
 • Eva Karolina till Pannküll. Gift med sitt syskonbarn landtrådet Karl Justin von Hagemeister (Tab. 13) till Pannküll och Sarnekorb, f. 1745, † 1806.

Tab. 8.

Adrian Baltzar (se Tab. 5), arfherre till Lindenhof och Drostenhof, f. 1708 3/3; gick i rysk krigstjenst 1727 och blef anstäld vid Narvaska Dragonregementet; transport till Ismailowska Gardet 1730; volontär vid österrikeska arméen vid Rhen i kriget mot fransmännen 1735: hemkom 1736; deltog i fälttågen mot Turkarna 1737 -39; bivistade stormningarna af Otschakow 1737 och Chotim 1739; öfverste 1742 och fick tillika af kronan godset Weimast-fehr och sedermera Drostenhof i Wenden; köpte godset Lindenhof vid Wenden; † 1770 derst. Gift 1741 3/4 i S:t Petersburg med Anna Lucia Brunningk, † 1742; dotter af generalsuperintendenten friherre Henrik Brunningk, arfherre till Hallershof.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1743 28/4, † 1766 21/6 af ett fall under en jagt.
 • Marta Katarina, † 1807 19/10. Gift med löjtnanten och assessoren Jakob Engelbrecht von Brummer till Odensee, † 1777.
 • Henrik Joakim, f. 1742 4/6; gick tidigt i rysk krigstjenst; major vid S:t Peterburgska Inf. Regementet; stupade 1769 i slaget vid Chotim.
 • Marta Katarina, f. 1743 28/4; † 1808. Gift med löjtnant. Brummer till Odensee.
 • Adrian Baltzar, f. 1744, P 1790. Se Tab. 9
 • Karl Justin, f. 1745, † 1806. Se Tab. 13.
 • Anna Lucia, f. 1746. Gift med öfversten Karl Magnus von Ceumern, trol. af en adl. men ointroducerad ätt.
 • Nikolaus Kristofer, f. 1747, † 1804. Se Tab. 15.
 • Gustaf Gerhard, f. 1751 19/2, rysk generallöjtnant och riddare; chef för Alexeipolska Regementet, som sedan fick hans namn; deltog i flera fälttåg; † 1802, ogift.

Tab. 9.

Adrian Baltzar (se Tab. 8), arfherre till Drostenhof, f. 1744 5/5; major; regeringsråd i guvernementet Uffa; † 1790 derst. Gift med Ottilia von Glasenapp af huset Salishof.

Barn:

 • Adrian, f. 1773 † 1810; major; kretsdomare i Ostrovv; ingick åter i inilitärtjenst. Gift 1:o i Pleskowska Guvernementet med en rysk fröken-, 2:o med en Latischew. Ej kändt om han efterlemnade några barn.
 • Leopold, f. 1779, P 1809. Se Tab. 10.
 • Ludvig, f. 1780. Se Tab. 11.

Tab. 10.

Leopold (se Tab. 9), f. 1779 18/4, assessor i ordningsdomstolen i Wolmar; p 1809. Gift derst. med Vilhelmina Metzger; dotter af hofrådet Metzger.

Son:

 • Wolmar, f. 1802, Lefde som major i Sibirien var gift och hade harn.

Tab. 11.

Ludvig (Лео́нтий Андриа́нович Гагеме́йстер; Leonty Andrianovich Gagemeyster) (se Tab. 9) till Bujaniza i S:t Peters-burgska Guvernementet, f. 1780 16/5 volontär i engelsk tjenst; flottkapten af l:a klassen i rysk tjenst och riddare; befälhafvare på skeppet Neva 1806 -1809; gjorde som befälhafvare på skeppet Kutusow den andra resan omkring jorden 1816— 1819; † 1833. Gift 1:o 1810 med Karolina von Schütz, f. 1795, † 1827; dotter af kollegiirådet i S:t Petersburg Vilhelm von Schütz; 2:0 1827 19/8 med friherrinnan Sofia von Saltza, f. 1804 8/10; dotter af friherre Johan von Saltza och Anna von Rehbinder.

Barn:

 • 1. Mikael, f. 1825 8/1. Se Tab. 12.
 • 1. Lubov, f. 1825 8/1. Gift 1845 med öfversten Teodor von Schulman.
 • 1. Alexandra, f. 1826 i Mars; p.
 • 2. Maria, f. 1829 Vi- Gift 1850 med kollegiirådet Paul von Teglef, f. 1825.
 • 2. Alexander till majoratet Alexandroff i Polen, f. 1831 14/9; uppfostrad vid l:a kadettkorpsen i S:t Petersburg; fänrik vid Lifgardets Woihünska Reg. 1849; stabskapten 1856*; transport till Lifgardets Zarskoselska skarpskyttebataljon s. å.; öfverste 1861; kommendör för 4:de skarpskyttebataljonen 1862; kommendör f. 16:de Ladoga Inf. Reg. 1863; t. f. Stabschef 1869; generalmajor och stabschef f. Finska militärdistriktet 1870; riddare af R. S:t Wla-dimir-ordens 3:e och 4:de klasser med svärd och ros; S:t Stanislai-ordens 2:a klass med krona och svärd; S:t Anne-ordens 2:a klass; samma klass med krona, samt 3:e kl.; guldsabel med påskrift: ”för tapperhet”; medaljerna: Till minne af kriget åren 1853— 1856 och För polska upprorets kufvande 1863—64; har dessutom blifvit förärad med tvänne s. k. majorat Zekanovo och Zerschenovo i Plötska Guvernementet i Polen, som inbringa en årlig inkomst af 500 Rubel silfver. Gift 1872 8/8 med grefvinnan Olga von Siewers, f. 1848; dotter af ryske generallöjtnanten von Siewers och Elisabet von Liphardt, af en adl. men ointroducerad ätt.
 • 2. Nadeschda, f. 1834 8/8. Gift 1869 med löjtnanten Josef von Garnitzki, f. 1832.

Tab. 12.

Mikael (se Tab. 11), f. 182 24/ ; var fregattkommendör och stupade vid Sebastopol 1855 Gift 1848 med Marionilla von Schnitzen.

Barn:

 • Leonie, f. 1851 12/6
 • Ludvig, f. 1852.
 • Maria, f. 1854.

Tab. 13.

Karl Justin (se Tab. 8) till Pannküll och Sarnekorb, f. 1745 29/5; major och manrichter, sedermera landtråd i Estland; p 1806. Gift med sitt syskonbarn Eva Karolina von Hagemeister {Tab. 7); dotter af ordningsdomaren Karl Gustaf von Hagemeister och Judit Lovisa (Elisabet) von Helmersen, också af en adlad men ointrod. ätt.

Barn:

 • Adrian, arfherre till Heinrichshof i Estland, f. 1771 14/4; major; p 1817, barnlös. Gift med Katarina von Nolcken.
 • Magnus f. 1778. Se Tab. 14.

Tab. 14.

Magnus (se Tab. 13), arfherre till Pannküll, f. 1778 12/8; kapten i rysk tjenst och riddare. Gift 1:0 med Julia Baranoff, trol. af en adlad men ej introd. ätt, af huset Loal; † 1813; 2:o*med hennes syster Henrietta Baranoff.

Barn:

 • 1. Valerian, f. 1805.
 • 1. Maria, f. 1807 2/9.
 • 1. Julius, f. 1809 2 7. † 1848 4/8 i Heidelberg, barnlös. Gift med Maria Strandmann, omgift med general von Naserken.
 • 1. Ludvig, f. 1811 23/9.
 • 1. Georg Karl, f. 1813 4/1
 • 2. Vilhelmina Henrietta, f. 1820

Tab. 15.

Nikolaus Kristofer (se Tab. 8) till Lindenhof, arfherre till Drostenhof, Loeweküll och Hollershof; f. 1747 8/n; öfverstlöjtnant och kammarherre; † 1804. Gift med Katarina Helena Berens von Rautenfeld, † 1804. Svärfadren var kommerserådet i Riga Henrik Beron von Rautenfelt, arfherre till slottet Rommeburg.

Barn:

 • Henriette, f. 1779 Gift 1798 11/12 med öfverstlöjtnanten Otto Johan Gustaf von Öttingen till Hohenheide, Wessnershof och Loeweküll, af en adlad men ointroducerad ätt.
 • Henrik, f. 1784. Se Tab. 16.
 • Ferdinand August, f. 1785. Se Tab. 17.

Tab. 16.

Henrik Gotthard Teodor (se Tab. 15), arfherre till Alt-Dros-tenhof, f. 1784 28/3; ingick vid lngeniörkorpsen och Vattenkommunikationerna; medlem af livländska landtmätningskoinmissionen 1809; kretsdomare i Wendiska kretsen 1819; hofråd och riddare. Historieforskare, ifrade för böndernes frigifning; utgaf ”Materialen zu einen Geschichte der Landgüter Livlands, 2 band. Gift 1805 med Amalia Maijdel af huset Küttentack, † 1850 16/6; dotter af majoren Anton Fredrik von Maydel tili Kattentack.

Barn:

 • Julius, f. 1806 11/7. Hofråd 1841; statsråd 1844; verkligt geheimestatsråd 1858; statssekreterare 1860; rikssenator; riddare af Here ordnar. Utmärkt rysk financier. Gift med Alexandra Borostin. (Son: Alexander, f. omkring 1862.)
 • Emma, f. 1807 19/7. Gift 1:o 1829 i Augusti med generallöjtnanten Fredrik von Richter till Bankau, † 1830; 2:o 1837 27/8 med generalen Johan von Knorring af huset Weissenfeld i Estland.
 • Emilia, f. 1810 15/2. Gift 1833 med friherre Georg von Tiesenhausen till Weissensee, † 1835.
 • Maria, f. 1812. Gift 1838 med öfversten Feodor Michelowitsch Jskrtzki-Pobog.
 • Henrik, f. 1815. Se Tab. 16A.

TAB 16A

Henrik, f. 1815. löjtnant; ordningsdomare i Vendenska Kretsen; direktorialråd; landtråd i Livland 1867; arfherre till Alt-Drostenhof. Gift 1844 17 8 med sitt syskonbarn Augusta Natalia Rossalie von Hagemeister, f. 1826 17/12; dotter af landtmarskalken Ferdinand August Nikolaus Kristofer von Hagemeister (Tab. 17) och Augusta Helena Reusner.

Barn:

 • Helena Amalia, f. 1846 13/6.
 • Alfred Ferdinand Henrik, f. 1848
 • Amalia Maria Natalia. f. 1851 22/g, † 1852 22/8.
 • Mary Emilia, f. 1853 6/6, † 1854 29/10.
 • Henrik Julius Wolmar, f. 1855
 • Elisabet, f. och † 1856
 • Mary, f. 1857, † 1867 i Kreutznach.
 • Ebba Alexandra Helena, f. 1864 i Riga.

Tab. 17.

Ferdinand August Nikolaus Christoph (se Tab. 15), arfherre till Gotthardsberg, NeuDrostenhof oeh Hollershof, f. 1785; gick tidigt i militärtjenst; wendisk ordningsdomare 1812; landtråd och riddare. Livländsk landtraarskalk 1842; statsråd 1843; landtråd 1844; † 1869 2/9. Gift 1808 med Augusta Helena Reusner af huset Adiamiinde, dottern till majoren Andreas Reussner till Adjamünde

Barn:

 • Henrietta Helena, f. 1809. Gift 1828 17/8 med friherre Johan Otto Gottlieb Wolff, arfherre till Ronneburg.
 • Amalia, f. 1811 12/2. Gift 1835 28/4 med generalen Henrik von Sengbusch, f 1865.
 • Charlotta, f. 1812 17/2. Gift med öfverdirektoriarådet Karl von Brummer till Klauenstein.
 • Natalia, f. 1814 29/8. † 1854 14/12 i Riga
 • Elisa, f. 1816 18/7. Gift 1838 med öfverkommendören Johan von Jürgenson.
 • Woldemar, f. 1817 9/8. Arfherre till Neu Drostenhof och Gotthardsberg; assessor i Vendenska landträtten 1849.
 • Augusta Natalia Rossalie, f. 1826 17/12. Gift 1844 7/8 med sitt syskonbarn landtrådet Henrik von Hagemeister till Alt-Drostenhof, f. 1815 (se Tab 16A)

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: