:

Von Braun nr 2347

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Braun nr 2347

Österrikisk-pommersk ätt. Rådsherren i Stralsund Joachim von Braun erhöll 1588-01-20 av kejsar Rudolf II tillsammans med två bröder och en frände bekräftelse på adelskap jämte vapenförbättring. Hans sonsons son, sekreteraren hos generalguvernören i Pommern greve Nils Bielke, Joachim von Braun, adlades 1690-02-05 i Sverige men tog aldrig introduktion på Riddarhuset. Ätten von Braun introducerades 1806 med ryttmästaren Joachim Philipp August i andra klassen på Riddarhuset för Pommern och Rügen. Genom Kungl Maj:ts resolution 1967-07-26 bifölls ansökan om återställande av försutten tid för introduktion på svenska Riddarhuset. Ätten introducerades 1967-11-06.

Tab 1

Paul Braun, f. 1397; köksmästare hos hertig Bogislaw d. 10:e af Pommern; † 1465. Gift med Anna Schultz.

Barn:

 • Niklas Braun; landträntmästare hos hertig Bogislaw d. 10:e; furstligt råd och kanslär hos hertigarne Georg d. 1:e och Barnim d. 9:e; domherre i Cammin och Stettin 1524, 1547, 1555.

Tab 2

Henrik Braun (se Tab. 01), f. 1445; rådsförvandt i Greifswald 1485; † 1504.

Dotter:

 • Elsa Braun. Gift med Kristian Bünzoio i Greifswald.

Tab 3

Martin Braun (se Tab. 1); borgmästare i Anklam 1536—1546. Gift med Elisabet Fink; dotter af borgmiästaren i Anklam Johan Fink.

Barn:

 • Anna Braun. Gift 1:o med Henning Pale på Thurow; 2:o med borgmästaren i Stralsund Niklas Steven.
 • Ilsabe Braun. Gift med furstlige wolgastske sekreteraren och rådsförvandten i Anklam Lorenz Dinnies.

Tab 4

Paul Braun (se Tab. 3), f. 1476; kapten på komthuriet Nemerow i Mecklenburg; 4 1554. Gift med Emerentia von Kirchdorf; dotter af Joakim von Kirchdorf till Grenzow och Nieköhr.

Barn:

 • Anna Braun. Gift med rådsförvandten i Stralsund Konrad Leveling.
 • Paul Braun, adlad von Braun, † 1632. Se Tab. 5.

=Tab 5

Paul Braun, adlad von Braun (se Tab. 4), köpman i Stralsund; fick 1588 af kejsar Rudolf d. 2:e jemte sina syskonbarn Baltzar, Joakim oeh Peter Braun sitt adelskap förnyadt för sig och sina äkta afkomlingar med det vapen, som slägten ännu för; † 1632. Gift med Barbara Joakimsdotter Preutz.

Barn:

 • Katarina, † 1636. Gift med rättens sekreterare i Stralsund Kasper Schwartz.
 • Barbara, † 1660. Gift med ärkedjeknen i Stralsund magister Zakarias Rattman.

Tab 6

Joakim (se Tab. 5), kammarsekreterare i Stralsund 1623; rådsförvandt derst. 1635; stadens deputerad till fredsverket i Osnabrück 1645; 4 1659. Gift med Katarina Melkers dotter Preutz.

Barn:

 • Katarina, f. 1635. Gift 1651 med sin faders sysslings son Baltzar von Braun (Tab. 24) till Mohrsdorff, f. 1626, † 1666.

Tab 7

Züttfeldt (se Tab. 6), f. 1630; köpman i Stralsund; † 1660. Gift 1654 med sin faders sysslings dotterdotter Margareta', dotter af Georg Schwiersen och Margareta von Braun, i hennes l:a gifte, (Tab. 29).

Barn:

 • Katarina, f. 1655.
 • Kristian, f. 1659, militär.

Tab 8

Joakim (se Tab. 7), f. 1657; ålderman vid Bryggarelaget i Stralsund; † 1728. Gift 1690 med Katarina Schlichtkrull; dotter af rådsförvandten i Stralsund Martin Schlichtkrull.

Barn:

 • Berndt Kristian, f. 1692; auditor och sedan ålderman för Bryggarelaget i Stralsund; † barnlös. Gift 1729 med Gertrud Schwartz; dotter af köpmannen i Stralsund Joakim Schwartz.

Tab 9

Züttfeldt Joakim (se Tab. 8); förpaktare af Mönchgut. Gift 1725 med en Geist.

Son:

 • Gottfrid Kristian; egde godset Kowall på Rügen. Gift med Maria Juliana von Welzin.
 • Son:
  • Karl Magnus.

Tab 10

Karl Fredrik (se Tab. 8), f. 1697; köpman i Stockholm; † 1738. Gift 1722 med Margareta Brünnen.

Barn:

 • Birgitta Katarina. Gift med sekreteraren i Stockholm Håkan Setterbom.
 • Margareta. Gift 1:o med rådmannen i Stralsund Fredrik Helwig: 2:o 1774 med auditören, sedan krigsfiskalen Fredrik Kristian Kahl.

Tab 11

Jürgen (se Tab. 10); förpaktare på Heilgeisthof vid Greifswald. Gift med en von Norrman, omgift med en kapten von Trötta.

Dotter:

 • Anna Elenora, f. 1765, † ogift.

Tab 12

Fredrik (se Tab. 10); borgare och ålderman i Bryggarelaget i Stralsund. Gift 1759 med Katarina Amalia Norderich från Hamburg.

Barn:

 • Fredrika Margareta, f. 1760, † ung.
 • Herman Fredrik, f. 1761.
 • Johanna Juliana Elisabet, f. 1764, † ung.

Tab 13

Joakim (se Tab. 6), f. 1631; kammarsekreterare i Stralsund; f 1686. gift 1657 med Margareta Klinckow, f. 1640, jr 1711; dotter af rådsförvandten i Stralsund Martin Klinckow (stamfader för såväl introducerade adliga ätten n:o 1415 och friherrliga ätten n:o 262, som de ointroducerade svenska adliga samt den grefliga preussiska ätterna von Klinckowström) med Maria von Scheven, faster till herrarne von Scheven.

Barn:

 • Joakim, f. 1658.
 • Martin; licentförvaltare i svensk tjenst. Gift 1:0 1697 med Kristina Margareta Anker, i hennes 2:a gifte, f 1733; Gift 2:o 1735 med friherrinnan Juliana Katarina Taube.
 • Katarina, f. 1661.
 • Berndt, f. 1666,
 • Johan Ziittfeldt, f. 1668.
 • Jürgen, f. 1669.
 • Baltzar, f. 1670.
 • Niklas, f. 1673.
 • Paul Henrik, f. 1675.
 • Maria, f. 1682.

Tab 14

Züttfeldt (se Tab. 5). Gift med Ilsabe Preutz.

Barn:

 • Dorotea. Gift 1646 med sin faders sysslings son Joakim von Braun (Tab. 19), i hans 2:a gifte, † 1658.

Tab 15

Baltzar Braun (se Tab. 3), f. 1491; ålderman för Klädeshandlarne i Stralsund 1550; rådsförvandt 1559; borgmästare derst. 1571; † 1575. Gift 1:o med Anna Grübbe, 2:o med Anna Mellentin.

Barn:

 • 1. Baltzar Braun, adlad von Braun, fick 1588 af kejsar Rudolf d. 2:e förnyelse jemte sin broder Joakim, sin halfbroder Peter Braun och sitt syskonbarn Paul Braun på sitt gamla adelsskap; var då ärkehertig Maximilians af Österrike råd och sekreterare.
 • 1. Joakim Braun, adlad von Braun, † 1606. Se Tab. 16.
 • 1. llsabe Braun. Gift 1:o med borgmästaren i Stralsund Henrik Busch; 2:o med rådsförvandten derst. Melker Preutz.
 • 2. Katarina Braun. Gift med åldermannen för Klädeshandlarne i Stralsund Joakim Preutz.

Tab 16

Joakim Braun, adlad von Braun (se Tab. 15), ålderman för Klädeshandlarne i Stralsund; fick 1588 af kejsar Rudolf d. 2:e jemte sin broder Baltzar och halfbroder Peter Braun samt syskonbarn Paul Braun förnyelse på sitt gamla adelskap och fick det vapen, som slägten ännu begagnar; diplomet förvaras hos caput familiae, kaptenen Gustaf Henrik Filip von Braun (Tab. 38); rådsförvandt i Stralsund 1588; † 1606 24/10. Gift med Gertrud Hagemeister; dotter af rådsförvandten i Stralsund Matias Hagemieister och Gertrud Schwarte

Barn:

 • Jürgen. Gift med Anna Parow, i hennes 2:a gifte; dotter af borgmästaren i Stralsund Henning Parow, och enka efter Niklas Hoyer.
 • Anna. Gift med åldermannen vid Bryggarelaget i Stralsund Frans Brandenburg.
 • Ilsabe, † 1629. Gift med Henrik von Stein.

Tab 17

Joakim (se Tab. 16). Gift 1:0 med en dotter af Niklas Vock; 2:0 med Anna Lesemann.

Döttrar:

1. Ilsabe. Gift 1:o med åldermannen för Krä marlaget i Stralsund Jürgen Kort; 2:o med Jürgen Jahnke.

1. Gertrud. Gift med pastorn i Starkow Herman Hindermann.

Tab 18

Niklas (se Tab. 16), f. 1581, rådsförvandt i Stralsund 1630; borgmästare 1644; † 1654. Gift med Anna Mattheus; dotter af rådsförvandten i Stralsund Niklas Mattheus.

Barn:

 • Fredrik.
 • Margareta
 • Gertrud, † 1655.


Tab 19

Joakim (se Tab. 18) till Mohrdorf, † 1658. Gift 1:o 1631 med Gertrud Tessin; 2:o med sin faders sysslings dotter Dorotea von Braun (Tab. 14); dotter af Ziittfeldt von Braun med Ilsabe Preutz.

Barn:

 • 1. Joakim Ziittfeldt.
 • 1. Joakim Henrik.
 • 1. Gertrud. Gift 1:o 1651 med sin faders syskonbarn Baltzar von Braun (se Tab. 29), f. 1630, † 1660; Gift 2:o med Reimer von Mellin till Milchow. af samma slägt som adliga n:o 736, friherrliga n:o 92, samt grefliga ätterna Mellin.
 • 2. Joakim, kapten.
 • 2. Ilsabe. Gift med ryttmästaren Bogislaw Joakim von Bohlen, i hans 2:a gifte, pantherre till Duvendick och Mohrdorf.

Tab 20

Niklas (se Tab. 19), f. 1633; egde Mohrdorf. Gift 1662 med sin sysslings dotter Maria Schwartz; dotter af borgmästaren i Stralsund Kristian Schwartz och Margareta von Braun (Tab. 29), i hennes 2:a gifte.

Dotter:

 • Gertrud Margareta. Gift med sin både faders syskonbarn och mormors syssling Niklas von Braun (Tab. 26), f. 1656.

Tab 21

Henrik (se Tab. 18); köpman och föreståndare vid S:t Nicolai kyrka i Stralsund; f 1672. Gift 1644 med Anna Spengemann; dotter af rådsförvandten i Stralsund, Simon Spengemann.

Barn:

 • Anna Margareta, f. 1645. Gift 1662 med Johan Böstenböstel.
 • Katarina, f. 1646, † 1679. Gift 1667 med Abraham Richter.
 • Maria, f. 1649. Gift 1675 med Niklas Janssen.
 • Simon Henrik, f. 1652, † ogift 1674.
 • Ilsabe, f. 1654. Gift med sitt syskonbarn Johan Niklas von Braun (Tab. 28), f. 1658.
 • Dorotea, f. 1657. Gift med köpmannen i Stralsund Jakob Hagemeister.

Tab 22

Joakim Fredrik (se Tab. 21), f. 1656; köpman i Stralsund; † 1709. Gift 1:o 1686 med Engel Richter, f 1699; 2:0 med en Scheven.

Barn:

 • 1. Niklas Henrik, f. 1687, † ung.
 • 1. Joakim Fredrik, f. 1688, † ung.
 • 1. Johan Ernst, f. 1690, † ung.
 • 1. Anna, f. 1693. Gift med Bogislaw Ernst Glüer.

Tab 23

Joakim Fredrik (se Tab. 22), f. 1697; köpman i Altona. Gift 1:o med Anna Magdalena Tress; 2:o med Maria Schreiber.

Son:

 • 1.Andreas Fredrik, f. 1730; accisinspektor i Grimm; † 1766 29/6.
 • 1. Margareta, † 1757.

Tab 24

Baltzar (se Tab. 18), f. 1626; bodde på Mohrdorf; † 1666. Gift 1651 med sin faders sysslings dotter Katarina von Braun (Tab. 6); dotter af rådsförvandten Joakim von Braun och Katarina Preutz.

Döttrar:

 • Barbara Gertrud, f. 1654. Gift med Niklas von Braun.
 • Margareta Dorotea, f. 1657.
 • Maria Sofia, f 1661.

Tab 25

Niklas (se Tab. 18), f. 1630, f 1692. Gift 1655 med Katarina Buchow; dotter af rådsförvandten i Stralsund d:r Albert Buchow.

Barn:

 • Albert Joakim, f. 1660; gick i holländsk tjenst.

Tab 26

Niklas (se Tab. 25), f. 1656. Gift med sin både kusins dotter och sysslings dotterdotter Gertrud Margareta von Braun (Tab. 20); dotter af Niklas von Braun på Mohrdorf och Maria Schwartz.

Barn:

 • Katarina Margareta.
 • Niklas.
 • Kristian Joakim.

Tab 27

Peter (se Tab. 18), f 1676. Gift 1645 med Eva Möller.

Barn:

 • Anna Katarina, f. 1646. Gift 1667 med Bernhard Hasert.
 • Henrik, f. 1647; gick i fransk krigstjenst 1666.
 • Ilsabe, f. 1649.
 • Joakim Peter, f. 1656, † ogift.
 • Eva Gertrud, f. 1663. Gift l:o 1686 med Henrik Buchove; 2:o med Bertram Bünsove; 3:o med borgmästaren i Stralsund Jakob Bullius.

Tab 28

Johan Niklas (se Tab. 27), f. 1653. Gift med sitt syskonbarn Ilsabe von Braun (Tab. 21), f. 1654; dotter af köpmannen Henrik von Braun med Anna Spengemann.

Barn:

 • Joakim Niklas, † redan 1713.
 • Johan Henrik.
 • Peter.
 • Anna Maria.

Tab 29

Peter (se Tab. 16), till Lückewitz och Schwarbe på Rügen; ålderman för Klädeshandlarne i Stralsund; † 1657. Gift 1:o med Margareta Sprengemann; dotter af rådmannen Henrik Sprengemann; 2:o med Barbara Bück; dotter af Lambert Bück; 3:0 med Anna von Kählden, enka efter Lukas Hagemeister.

Barn:

 • 1. Margareta. Gift 1:o med Georg Schwiersen; 2:o med borgmästaren i Greifswald Kristian Schwartz.
 • 2. Katarina. Gift med borgmästaren i Greifswald Kristofer Nürnberg.
 • 3. Peter, f. 1629, † ogift 1669.
 • 3. Baltzar, f. 1630; pantinnehafvare af godset Düver; † 1660. Gift med sitt syskonbarns dotter Gertrud von Braun (Tab. 19), i hennes l:a gifte; dotter af Joakim von Braun tili Mohrdorf och hans l:a fru Gertrud Tessin; samt omgift med Reimer von Mellin tili Milchow.
 • 3. Barbara, f. 1663, † 1701, enka. Gift med doktor Johan Konräd Billeb.
 • 3. Niklas, f. 1636, † ogift 1658 i Reval.
 • 3. Dorotea, f. 1639, F 1676. Gift 1656 med Lambert von Gosen.

Tab 30

Joakim (se Tab 29), f. 1617; var en tid egare af godsen Gagern, Kumeröw, Volksdorf och Breetwisch; rådsförvandt i Stralsund 1668. Gift 1:o 1644 med Sofia Koch; syster till borgmästaren i Stralsund Johan Fredrik Koch, samt faster till Bernhard Mikael Koch och Gottfrid Koch, adlade Cockenhausen, men ej introducerade; 2:o 1650 med Maria Wülfrath, f. 1632; dotter af faktorn och rådsförvandten Berndt Wolffradt, adlad Wülfrath och Barbara Heroldt.

Barn:

 • 1. Sofia, f. 1647. Gift med referendarien Niklas Bauman.
 • 2. Barbara, f. 1652. Gift med Henrik Kristofer von Norrman till Tribberatz.
 • 2. Gertrud Katarina, f. 1653. Gift med Viktor Otto von Bülow till Kölpin.
 • 2. Kristina, f. 1655. Gift med Joakim Zabel von Staffeldt.
 • 2. Maria, f. 1656. Gift 1:o med direktören i Pommerska Hofrätten Gualter Greigh, adlad Greiggenschildt, men ej introducerad, f. 1622, f 1697; 2:o med Joakim Kristofer (Gustaf Baltzar enligt Riddar-husgenealogierua, † 1711) von Hartmansdorf.
 • 2. Berndt Kristian, f. 1657, † 1732. Se Tab. 31.
 • 2. Joakim Kristofer, svensk adelsman von Braun Se Tab. 32.
 • 2. Anna Dorotea, f. 1661, lefde 1747. Gift l:o med Mateus von Hartmansdorf; 2:o med en von Barnekow.
 • 2. Katarina Maria, f. 1662.
 • 2. Margareta Katarina, f. 1665.
 • 2. Elisabet, f. 1666. Gift med Martin Fredrik von Bohlen af huset Wostevitz, och Struchitz, f. 1673, lefde 1745.
 • 2. Ursula Elenora, f. 1673, † 1738. Gift med öfverstlöjtnanten i svensk tjeust Martin Adam von Krassow af huset Schwenkwitz; † 1753.
 • 2. Sofia, f. 1675. En af de 3 sista var gift med öfverstlöjtnant von Köppern och dog barnlös före 1747.
 • 2. Herman Niklas, f. 1678, † barnlös.

Tab 31

Berndt Kristian (Se Tab. 30), f. 1657, † 1732. Gift med en dotter af landtrådet i Pommern Gregorius Fredrik von Schwerin till Leijerhoff och Grellenberg, samt syster till herrarne von Schwerin, naturaliserade von Schwerin till Grellenberg.

Barn:

 • En dotter, † 1749 16/12. Gift med major von Göhren.
 • Joakim Didrik, † utan arfvingar 1775

Tab 32

Joakim Kristofer von Braun, svensk adelsman von Braun (se Tab. 30); i adelsbrefvet kallas han endast Joakim; född troligen 1658; studerade och advocerade; antogs vid Pommerska Kammaren 1681 och förestod korespondensen; följde någon tid derefter i angelägna ärender rörande pommerska staten med statskommissarien Lagercrantz till Stockholm och inrättade då postfarten till Ystad; åter sänd till Sverige 1683 af fältmarskalken Königsmark; sekreterare hos generalguvernören i Pommern grefve Nils Bjelke 1688; adlad 1690 d. 5 Febr., då han fick behålla sina förfäders vapen; egde Yolksdorf. Gift med Hedvig von Qvatz.

Barn:

 • Julius Kristian; kapten vid Drottningens Lifrege-mente i Stralsund; R. S. O. 1767; † ogift 1771 30/12.
 • Karl; kapten i hannoyersk tjenst; F barnlös i Halsmühlen i Amtet Verden 1774. Gift med Dorotea Helmsoth.
 • Filip Alexander, f. 1713; major i dansk tjenst; † barnlös 1781. Gift med en von Thun.
 • Ulrik Ernst; major i dansk tjenst; † i Eckernförde, barnlös, 1803.
 • Augusta Amalia; konventualinha i frökenstiftet Barth

Tab 33

Henning Baltzar (se Tab. 32); kapten i hanno versk tjenst; F 1795 i Hoya. Gift med Elisabet Marqareta Borcholt.

Son: -

 • Karl; kapten i hannoversk tjenst; tog lifvet af sig af melankoli 1795 245, samma dag, som han skulle vigas med en von Estorf.

Tab 34

Joakim Berndt (se Tab. 32); född 1705-10-06 i Stralsund. I dansk krigstjänst. 1726-11-11 premiärlöjtnant i fynska infanteriregementet. 1731-05-14 vid fynska värvade infanteriregementet. Kapten där 1739-09-18. Kompanichef 1741-02-11. Avsked 1744-03-23. Var sedan bosatt på godset Bretwisch i Raskows förs, som han »enligt pantekontrakt» innehade på tjugo år från 1749, död där 1765-12-03. Gift 1749 med Anna Elisabeth von Schmalensee, född 1727-03-22 på Grellenberg, Grimmens socken, dp 25/3, död 1779-12-03, dotter av kaptenen svensk tjänst Joachim Diedrich von Schmalensee och Dorothea Elisabeth von Schwerin. Anna Elisabeth inköpte 1769 godset Zetelwitz för 6.400 Rthr.8

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1750-04-01 [på Bretwisch]. Var inskriven i Kloster Barth men inträdde ej. Död ogift 1803-01-07 på Pustow, begraven i kapellet där.8
 • Joakim Filip August, född på Bretwisch. Volontär vid Gula husarregementet 1765-06-16. 1766-11-11 fanjunkare där. 1771-07-03 stabskornett vid Mörnerska regementet. 1781-04-04 löjtnant där. 1784-08-25 avsked med ryttmästares namn. Därefter bosatt på sitt gods Pustow. Ägde dessutom stora gods i Vorpommern: Zetelwitz, som han ärvt efter modern, Vierow, Damerow, Rothemühl och Böcken. Ansökte 1810, sedan feodalväsendet i Pommern upphävts, om att samtliga dessa gods skulle bli s. k. fria allodialgods, vilket beviljades. Död ogift 1815-08-29 på Pustow, begraven i gravkapellet där.8
 • Filipina Dorotea Fredrika, f. 176 2 27/15 † ogift på Pustow 1833. Af ofvanstående gods med undantag af Böcken, som hon sålt till skulders betäckande, upprättade hon genom testamentarisk disposition af 1830, hvilken finnes särskildt tryckt, ett beständigt fideikommis och majorät, som står under en ansvarig kurators uppsigt, som äfven har uppsigt öfver en betalnings- och underhållsfond, till förmån i l:a rummet för sitt syskonbarns son Detlow Baltzar Joakim von Braun (Tab. 42) och hans afkomlingar, dernäst för hans bröder Karl Bernhard Henrik (Tab. 37) och Kristian Benjamin (Tab. 40) och deras afkomlingar och, sedan dessa grenar utslocknat, för andra slägter, som vidare bestämmas i det tryckta testamentet.

Tab 35

Erik Kristofer (se Tab. 32), f. 1710; öfverstlöjtnant i polsk och kursachsisk tjenst; afsked; bodde i Stralsund; † 1785 9/2 och ligger med sin 2:a fru begrafven på Hössna kyrkogård i Vester-götland. Gift 1:o med Charlotta von Both; 2:o med Julia Rousell de Longrais, † 1800.

Barn:

 • Anna Sofia Hedvig, † i Stralsund 1814.
 • 2. Josef Henrik Ludvig, f. 1740, F 1805. Se Tab. 36.

Tab 36

Josef Henrik Ludvig (se Tab. 35), född 1740-07-18 i Neustadt nära Dresden. I svensk militärtjänst. 1749-07-06 volontär vid Drottningens Livregemente. 1757-05-26 förare. 1758-06-20 fänrik. 1763-09-21 konfirmation/fullmakt och placerad vid Älvsborgs regemente. Fänriks indelning där 1768-05-02. 1769-12-12 stabslöjtnant. 1777-03-12 kapten och kompanichef. 1786-04-12 sekundmajor. Avsked s. å. 21/9. I början av 1770-talet bosatt Sund. Från 1777 på kaptensbostället Sjögården i Södra Vings förs, Älvsborgs län. Inköpte 1786-12-29 säteriet Önnarp i Hössna förs i samma län, om 2 mtl (köpeskilling 3.122 riksdaler 32 skilling specie). Bosatt där från 1788. Deltog i pommerska kriget 1758–1762, kampanjerna vid Swinemünde och Wollin 1757 och var kommenderad på posteringen vid Damgarten. Död 1805-11-12 på Önnarp, begraven 22/11 på Hössna kyrkogård, liksom hustrun. Graven underhålls genom särskild donation som förvaltas av kyrkorådet. Gift med Hedwig Christiana Amalia von Staffeldt, född 1746-06-04 i Drigge på Rügen, död 1830-05-07 på Skeppsholmen, Liareds förs, Älvsborgs län, begraven 20/5, dotter av löjtnanten Berend Ditlev von Staffeldt, till Goldewitz, och Eleonora Catharina von Platen (syster till Baltzar Achates von Platen, natur. von Platen).10

Barn:

 • Erik Detlow Baltzar, f. 1772 23/2 1 Örby församling i Elfsborgs län enligt prestbetyg; kallas Kristofer i det ofvannämda tryckta testamentet af 1830; † 1783 på Sjögården.
 • Filip Ludvig Agatus, f. 1773 26/g i Örby; fänrik; drunknade på örlogsskeppet Lovisa Ulrika, som sjönk vid Göteborg 1789 9/8.
 • Ulrik Fredrik, f. 1774 V7 i Örby; fänrik vid Skaraborgs Regementes Frikorps; † i Göteborg 1789 y„.
 • Beata Augusta Agata, född 1777-11-03 på Sund, dp. 4/1111. Död 1850-01-26 Traneberg s förs, Skaraborgs län. Gift 1805-11-03 med löjtnanten Nils Fredrik Wästfelt, i hans 2:a gifte (g. 1:o 1789-10-18 med sin kusin Märta Brita Wästfelt, född 1763-07-10 på Margreteholm i Sandhems förs, Skarab., död 1805-01-12, dotter av hovjunkaren Erik Magnus Wästfelt och Elisabeth Ribbing), född 1765-04-22 Lönnarp, död 1825-06-16 Hälleberg14
 • Karl Bernhard Henrik, f. 1779, † 1868. Se Tab. 37.
 • Erik Kristofer, † ogift.
 • Hedvig Charlotta Ulrika Magdalena, född 1785-08-21 på Sjögården, död 1875-02-08 på landeriet Asplyckan utanför Borås. Gift 1814-02-20 Stackared med majoren vid Älvsborgs regemente, senare postmästaren i Borås, Gustaf Bogislaus von Segebaden, född 1784-03-05 i dåv Schedeskamma, nu Karl Gustavs, förs, Älvsborgs län, död 1856-07-05 i Borås.16
 • Detlow Baltzar Joakim, f. 1788, † 1868. Se Tab. 42.
 • Erik Johan Josef, f. 1789, † 1790 på Önnarp.

Tab 37

Karl Bernhard Henrik (se Tab. 36), född 1779-07-22 Sjögården, dp. s. å. 24/7. 1787-05-06 volontär vid Älvsborgs regemente. 1793-05-01 furir vid Göta livgarde. 1797-03-14 korpral vid Västgöta kavalleriregemente. 1798-05-11 fänrik utan lön vid Bohusläns regemente. Stabs-fänrik med sergeants indelning 1801-09-22. 1804-05-02 fänriks indelning. 1805-10-28 stabslöjtnant med fänriks indelning. 1810-05-01 kapten i armén. Avsked med »majors karaktär» 1812-01-07. 1806 kommenderad med Livbataljonen till Pommern. Deltog där i 1807 års kampanj samt därunder »allmänna utfallet ur Stralsund 1807-04-01, intagandet av Anklam, reträtten från Uckermünde över Frisches Haff till Lassau, reträtten från Redebass och båda blockaderna av Stralsund». 1808-03-00 kommenderad till norska gränsen, bevistade affärerna vid Björkebäck och Skottsberg. 1808-09-12 deltog han i en rekognoscering till Tysslingemon och Bärby och lyckades erövra en kanon men blev skadad av en karteschkula genom underlivet. »Den blesserade bortfördes av fienden, men den fientlige generalen tillsände honom sin egen läkare, som skötte honom tills han blev återställd.» Skadan föranledde att han i två års tid måste använda kryckor och några år därefter tog avsked. RSO 1808-10-25. 1810-09-04 utn. till kammarjunkare. Sedan 1812 ägare av frälsehemmanen Björnegården och Smedsgården i Råda förs i Västergötland. Död 1868-01-15 på egendomen Vänersvik utanför Lidköping, liksom hustrun begraven på Råda kyrkogård.19 Gift 1812-06-04 i Svennevads förs (Örebro län) med friherrinnan Vilhelmina Wennerstedt, född 1781-12-08 Skogaholm 20, dotter af generalmajoren friherre Gustaf Eilip Wennerstedt, n:r 264 och Brita Elisabet Tersmeden, n:r 1940.

Barn:

 • Augusta Sofia Karolina, född 1815-06-01 på Björnegården, död 1901-09-20 i Lidköping. Gift 1833-11-19 på Björnegården med kaptenen, RSO, Carl Fredrik Påhlman, född 1800-07-24 på Stora Stolan i Bergs förs, Skaraborgs län, död 1885-12-17 på sin egendom Vänersvik utanför Lidköping.
 • Ebba Aurora, född 1818-12-09 på Björnegården, dp. 13/12. »Under namnet Hilma besjungen av sin kusin, skalden Wilhelm von Braun, vars enda kärlek hon sannolikt var.» Död ogift 1843-07-09 på Björnegården.

Tab 38

Gustaf Henrik Filip (se Tab. 37), f. 1813 23/4 på Björngården; kadett 1828; underlöjtnant vid Vendes Artilleri 1832; löjtnant 1842; kapten 1850; afsked 1851; riksdagsman i 1:a Kammaren 1870; innehar kejsar Rudolf d. 2:s adelsbref för slägten af 1588; qger och bebor Rydaholm i Vestergötland. Gift 1863 13/10 å Pustow med sitt syskonbarn Hedda Ulrika Johanna von Braun (Tab. 42), f. 1845; dotter af majoren Detlow Baltzar Joakim von Braun till Pustow m. m. med Maria Charlotta Klementina von Wahrenberg, af en adlad, men ointroducerad ätt.

Barn:

 • Tabea Filipina, f. å Rydaholm 1864 24/8.
 • Josef Filip, f. derst. 186 6 27/2,
 • Lydia Vilhelmina, f. derst. 1868
 • Maria Charlotta, f. derst. 1871 7/6.

Tab 39

Karl Vilhelm Baltzar (se Tab. 37), född 1817-06-22 på Björnegården, Råda förs, Skaraborgs län, dp 26/6. 1833-12-12 konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente. 1834-12-01 volontär vid Västgöta-Dals regemente. 1835-03-25 furir. 1837-02-28 sergeant. 1839-01-28 fanjunkare. 1841-05-24 underlöjtnant. 1848-06-23 andre löjtnant. 1851 förste löjtnant. Avsked ur krigstjänsten 1854-06-30 med kaptens namn, heder och värdighet »samt rätt att bära regementets uniforms». Han var med i den svenska observationskår, som sändes till Danmark 1848. Chef för Lidköpings skarpskyttar 1861–1866. Ägde egendomen Karlberg, som gränsade till Björnegården, men sålde Karlberg omkr. 1880. Från 1894 bosatt hos sonen Wilhelm. Död 1910-12-16 på bostället Forstena, Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Gift 1851-12-05 i Lidköping med Johanna Adamina Karlström, född 1832-03-02 Traneberg s socken, Skaraborgs län, död 1868-03-02 Karlberg, dotter av majoren Johan Adam Karlström, och Beata Charlotta von Becker.30

Barn:

 • Johanna Vilhelmina Charlotta, född 1854-09-08 på Karlberg, liksom syskonen, död 1921-06-15 i Göteborg (Domkyrkoförs), begraven i Lidköping. Gift 1882-11-24 med sin kusin, civilingenjören Fredrik Wilhelm Påhlman, i hans 2:a gifte (g. 1:o 1874-05-29 Bona, med Lovisa Regina Carolina Grill, född 1852-10-20 på Bona, död där 1875-02-20, dotter av bruksägaren Howard Carlos Tycho Grill och Mariana Carolina Grill), född 1836-01-01 på Björnegården, död 1895-11-20 i Lidköping.31
 • Rolf Baltzar, f. 1856 9/5.
 • Beata Charlotta, född 1857-12-18, död 1911-05-30 i Grolanda förs, Skaraborgs län. Gift 1895-11-16 i Norrköping (S:t Olai förs) med sedermera kyrkoherden i Grolanda förs, teologie kandidaten Johan Ferdinand Hjertén, född 1849-11-24 i Åsarps förs, Älvsborgs län, död 1910-09-19 i Grolanda.32 Son av hemmansägare Per Gustafsson o h h Magdalena, f. Andersdotter.
 • Detlow Ludvig, född 1859-08-18. Utflyttade 1884 till England, där han utbildade sig till sjukgymnast. Några år anställd vid sjukgymnasten Jonas Henrik Kellgrens gymnastikinstitut. Innehade eget gymnastikinstitut i London, där han bodde många år. Förvärvade engelskt medborgarskap. Återflyttade till Sverige 1925 men bibehöll engelskt medborgarskap. RVO 1907. Död 1933-06-30 på Villa Idet i Stocksund, Danderyds förs (Stockholms län). Gift 1:o 1895-07-20 med Anne Elizabeth Armitage of Shannongrove, född 1862-04-13 i England, död 1925-03-23 i London, dotter av gruvägaren William James Armitage of Shannongrove och Emily Nicholson. Gift 2:o 1926-05-19 i Stockholm (Johannes förs) med Kerstin Sandels i hennes 3:e gifte (g. 1:o 1895-08-22 på egendomen Västby i Hovby förs, Skaraborgs län, med bruksägaren Lars Gustaf Grevilli, född 1834-11-28 i Linköping, död 1913-07-01 i Mariestad. Gift 2:o 1914-12-01 i Vaxholm med majoren i kustartilleriet Torsten Molin, född 1855-10-12 i Vänersborg, död 1919-04-01 i Stockholm, Oscars förs), född 1866-10-23 på Västby, Hovby socken, Skaraborgs län, dotter av mönsterskrivaren Lars Arvid Reinhold Sandels, och Maria Elisabeth Kullberg.33
 • Vilhelm, f. 1860 28/10.

Tab 39A

Carl Gustaf Johan (son av Carl Wilhelm Baltzar, tab 39), född 1852-12-29 på Karlberg, Råda förs, Skaraborgs län. Lantbrukare. Förvaltare först på Ölanda säteri, Istrums förs, Skaraborgs län, 1889–1894 på Hjuleberg, Abilds förs (Hallands län). Inköpte därefter egendomen Boberg, Skrea förs, samma län, och bodde där till sin död. Död 1896-11-02 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (anteckn. Skrea förs), begraven på Getinge kyrkogård (i den Segebadenska familjegraven). Gift 1881-09-24 med Cecilia Catharina Christiana Beselin, född 1858-01-08 i Motala, dotter av godsägaren Rudolf Valentin Beselin och Fanny Maria Leman.34

Barn:

 • Carl Rudolf Baltzar, född 1882-07-07 på Ölanda, liksom syskonen. Utflyttade 1903-10-19 till England, där han tillhörde svenska försen (Ulrica Eleonora) i London. Bedrev där medicinska studier och blev dr med. fältläkare och kapten i brittiska arméläkarkåren. Tjänstgjorde under första världskriget å Gallipoli och i Indien. Efter kriget tjänstgörande i Indien. Senare bosatt i Soller på Mallorca men flyttade åter till England strax innan spanska inbördeskriget utbröt. Member of the Royal College of Surgeons (England). Licentiate of the Royal College of Physicians i London. Innehade tre fälttågsmedaljer. Gift 1:o 1926-04-15 med Nora Kathleen Cole-Hamilton från vilken han blev skild
 • Astrid Ruth Adamine, född 1883-08-17. Examen från Gymnastiska centralinstitutet, praktiserande sjukgymnast. Gift 1911-09-16 i New York med chefen för Svenska Kullagerfabrikens/SKF:s/filial i Havanna ingenjören Olof William Kajerdt, född 1882-03-09. Son av arkit. I W Kaiert o h h H K Wickholm.
 • Janna Cecilia, född 1888-02-13. Gymnastikdirektör. Deltog under första världskriget i arbetet med vård och behandling av sårade, särskilt skadade från »Albatross« i 1915-07-00. Erhöll s. å. Röda Korsets förtjänstmedalj, andra klass. Gift 1910-12-31 på Boberg med majoren i armén kaptenen i Gotlands artillerikårs reserv, ekonomidirektören vid Ulricehamns sanatorium och badanstalt, RSO, Erik Emanuel (Manne) Malmgren, född 1882-11-24 i Ulricehamn, död där 1969-04-18.37 Son av prov. l. H H Malmgren o h h E K Freding.

Tab 39A:I

Georg Gustaf Vilhelm (son av Carl Gustaf Johan, tab 39A), född 1886-03-21 på Ölanda, Istrums förs, Skaraborgs län. Studentexamen i Halmstad 1904. Påbörjade sin militära utbildning 1904-06-08. Underlöjtnant vid Gotlands artillerikår 1906-02-14. Löjtnant 1909-08-27. Kapten 1920-07-16. 1930-11-01 transport till Karlsborgs artilleriregemente. 1931-12-03 major i armén. 1933-08-29 major vid Göta artilleriregemente. 1936-09-11 överstelöjtnant i armén. S. å. 1/10 major vid Karlsborgs artilleriregemente. Överste i Sthlms luftvärnsregementes reserv 1942-10-09. Avsked 1950. RSO 1927. RNedONO, BMK2kl, SMI GM. Känd tävlingsryttare. Erhöll olympisk guldmedalj i lag i Antwerpen 1920 och i Paris 1924. Innehade Konungens skjutpris för artilleriofficerare och en hederssabel. Honorärattaché vid svenska beskickningen i London 1920–1921. Gift 1910-03-17 i Oscarskyrkan i Stockholm (ant. i vigselboken för Danderyds förs, Stockholms län) med Ester (Titti) Landquist, född 1889-10-06 i Göteborg (Domkyrkoförs), dotter av restauratören Axel Edvard Lundqvist och Ellen Löfwall.38

Barn:

 • Carl Axel Georg Detlow, född 1912, marindirektör.
 • Georg Wilhelm Baltzar, född 1914, major.
 • Ellen Britt Ilsabe, född 1918-08-04 i Visby (Domkyrkoförs). Studentexamen i Göteborg 1936. Studier vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Filosofie kandidatexamen 1972. Filosofie magisterexamen 1974. Gift 1941-08-17 i Stockholm (Engelbrekts förs) med teknologie hedersdoktorn, direktören i Saab-Scania AB, civilingenjören Erik Gustaf Bratt. Son av 1:e stadsl. O N Bratt och NN Wendel.


Tab 40

Kristian Benjamin (se Tab. 36), f. 1780 på Sjögården i Elfsborgs län; underofficer 1787; fänrik vid Elfsbörgs Regemente 1798; R. S. O. 1807; löjtnant 1809; kapten 1812; major 1822; öfverstlöjtnant i arméen 1827; afsked s. å.; konstituerad till postinspektor i Visby s. å.; på begäran transporterad till postmästare i Karlshamn 1843; innehafvare af Karl Johans medaljen; f i Karlshamn 1863 3%. Kommenderad till Stralsund, Mecklenburg och Lauenburg 1804—5, bivistade 1807 affären vid Loitz, Elmenhorst och Zorndorf ock affärerna vid Stralsund d. 1 och 12 Eebr. s. å., då han blef blesserad i axeln, bivistade affären d. 30 Mars och utfallet vid Stralsund, hvarvid ännu icke blessuren i axeln var läkt och sårades då i benet — båda kulorna sitta nu i ramen af ett hans porträtt — hvarvid han utmärkte sig så, att han, ehuru blott fänrik, blef af chefen general Ernst von Vegesack på slagfältet för fronten dekorerad med hans egen stjerna; gjorde fälttåget till Norge 1808; bivistade ridande för sina blessyrers skull hela fälttåget i Tyskland och Norge 1813, 14. Gift 1808 2®/3 med Justina Katarina Militz, f. 1786 2/5, f i Karlshamn 1855 6/4; dotter af grosshandlaren i Göteborg Peter Militz och Eva Vetterling.

Barn:

 • Ludvig Filip Carolus, f. 1809 7/n; kadett 1824; fänrik vid Elfsborgs Regemente 1830; † på Skeppsholmen i Vestergötland 1834 23/3.
 • Amelie Fredrika Dorotea, f. på Brängesås i Röne socken 1811, † ogift i Karlshamn 1859 30/3. Författarinna till: Christendomslifvet i vår tid. Tidsbilder; Dé falska Profeterna, m. m.
 • Vilhelm August Detlow, f. på Brängesås 1813; kadett 1828; fänrik vid Vestgöra-Dals Regemente 1834; löjtnant 1839; afsked 1846; † ogift i Uddevalla 1860 12/9, på hvars kyrkogård uppsattes genom allmän subskription en grafvård, enkel och anspråkslös, som den person, öfver hvilken den restes. Ar den allmänt omtyckte humoristiske skalden, hvars arbeten uppräknas i Biografiskt Lexikon, ny följd, del. 2, s. 294.
 • Vilhelmina Augusta Charlotta, f. på Hjelltorp i Frista socken 1817 3/7. Gift 1840 8/8 med apotekaren i Visby Karl Rolander, † 1858 7/12.
 • Karolina Barbara, f. 1821 på Hjelltorp.
 • Hedvig Hildegard (Hilda), f. 1823 25/7 på Hjelltorp.

Tab 41

Karl Erik Teodor (se Tab. 40), f. på Hjelltorp i Elfsborgs län 1819; sergeant 1837; student i Upsala 1838; fanjunkare 1840; underlöjtnant vid S. Skånska Infanteriregementet 1841; 2:a löjtnant 1844; l:e löjtnant 1847; kapten 1851; R. S. O. 1865; undergick skeppsmätare-examen vid K. M:ts Flotta 1844; landtmäteriexamen s. å.; bor i Ystad. Eger en väl ordnad romersk, grekisk och svensk myntsamling (3308 st.) ;— om de i denna samling förekommande svenska fynden af grekiska och romerska mynt se O. Montelius, Från Jernåldern—; en större samling i antiqvariskt hänseende märkvärdiga silfverskedar (472 dussin) från medeltiden oeh nyare tid, försedda med ingraverade helgon, martyrer, bibliska symboler, adliga vapen m. m. med inskrifter på latin, svenska, danska och tyska språken, hvilken är en af de största enskilda sådana i vårt land och med loford omnämd i Anti-qvarisk Tidskrift del. 3. Gift i Ystad 1854 29/7 med Julia Valborg Stenberg, f. 1835 24/3; dotter af grosshandlaren i Ystad Gustaf Mauritz Stenberg och Petronella Backer.

Barn:

 • Axel Kristian Gustaf Vilhelm, f. i Ystad 1855
 • Justina Julia Charlotta, f. i Ystad 1856
 • Kristian Ludvig Detlow Teodor, f. i Ystad 1858
 • Amelie Julia Jeanette, f. i Ystad 1859 12/12.
 • Gustaf Paul Frans Henrik, f. i Ystad 1862 19/5.

Tab 42

Detlow Baltzar Joakim (se Tab. 36), f. på Önnarp i Vestergötland 1788; fänrik vid Elfsborgs Reg. 1807; kapten 1814; majors afsked 1815; R. S. O. 1837; K. Y. O. 1866; lemnade Sverige och bosatte sig i Pommern, der han 1833 genom testamente af sin faders syskonbarn fröken Filipina Dorotea Fredrika von Brauns (Tab. 34) testamente fick majoraten Pustow, Rothemiihl, Damerow, Vierow, och Zetelvitz; f i Stralsund 1868 a/5 och be-grafven i Pustows kyrka. Gift 1837 med Maria Charlotta Klementina von Wahrenberg, f. 1812 9/8, bor i Stralsund; dotter af kommendören (öftersten) i svenska flottan, godsegaren på Rügen Alexander Wahrenberg, adlad von Wahrenberg, men ej introducerad och Filipina Fredrika von Blessingh.

Barn:

 • Ludvig, f. 1841 10/i0 på Pustow; efter fadrens död majoratsherre till riddargodsen Pustow, Rothe-mühl, Damerow, Vierow, och Zetelvitz i Pommern. Bebor Pustow vid Greifswald. Gift 1870 18/6 i Södra Fågelås kyrka med Ellen Augusta von Nieroth, f. 1853; dotter af hofjägmästaren Eugen August von Nieroth och Fanny Adelaide Fock.
 • Klementina Alexandrina Vilhelmina Elisabet, f. 1843 5/7, bor i Stralsund.
 • Hedda Maria Ulrika Johanna, f. 1845 5/6. Gift 1863 13/io med sitt syskonbarn kaptenen Gustaf Henrik Filip von Braun (Tab. 38), f. 1813.

Tab 43

Peter Braun, adlad yon Braun (se Tab. 15), fick 1588 af kejsar Rudolf d. 2:e jemte sina halfbröder Baltzar och Joakim Braun samt sitt syskonbara Paul Braun förnyelse på sitt gamla adelskap. Gift med Margareta Maschkow; dotter af Klaus Maschkow, troligen en af stamfäderna för adliga ätten von Maschkow

Son:

Tab 44

 • Niklas (se Tab. 43).; egde godset Lüdershagen. Gift med Ilsabe von Segebaden; dotter af kaptenen Jürgen v. Segebaden till Eransburg och Ilsabe Hasert.

Barn:

 • Ilsabe. Gift med Henrik Buchow till Klausdorf och Solkendorf.
 • Barbara. Gift 1626 med Frans Warneke.
 • Jürgen.

Tab 45

Peter (se Tab. 44). Gift med Ursula Engelbrecht; dotter af sekreteraren Erasmus Engelbrecht.

Son:

 • Niklas.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: