:

Klinckowström nr 1415

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Klinckowström nr 1415 †

Adlad 1684-12-30, introd. 1719. Utdöd 1768-02-05. Utgrenad i friherrliga ätten Klinckowström Om ättens äldre släktled se Klinckowström.


1Avräkningsdokument i KA. (medd. av assessor O. Adelborg.).

TAB 1

Martin Klinckow, adlad Klinckowström (son av Martin Klinckow, Tab. 5), född 1650-08-22 i Stralsund. Proviantmästare i Bremen 1670. Generalproviantmästarelöjtnant vid svenska armén i Pommern 1674-09-00. Räntmästare 1677-02-23. Lanträntmästare vid pommerska staten 1681. Tillika fortifikationskassör därst. s. å. 15/9. Adlad 1684-12-30 (sönerna 1719 introd. under nr 1415). Överkrigskommissarie vid holsteinska armén 1689-05-16. Statskommissarie samt överlicentförvaltare i Stettin s. å. 20/9. Generalkrigskommissarie vid svenska armén i Tyskland 1700-06-06. Slottshauptman och regeringsråd 1701-05-16. Död 1717-03-18 på sitt gods Engelswacht i Pommern och begraven i Reinkenhagens kyrka. 'Han var en skicklig och mycket brukad ämbetsman.'. Gift 1:o 1677-12-12 med Anna Elisabet Vorberger, död 1705-02-25 och begraven i Klinckowströmska graven i Stralsunds S:t Nikolai kyrka. Gift 2:o 1706-01-00 med friherrinnan Sofia Marderfelt, död 1757 och begraven i Reinkenhagens kyrka, dotter av överstelöjtnanten, friherre Conrad Antonius Marderfelt.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1678-09-30 i Stralsund, död 1714 på Muggenburg. Gift 1695 med preussiska kammarherren Bogislaus Vichstedt, arvherre till Dargebel, Muggenburg och Salchow, död 1713.
 • 1. Eleonora Agnesia, född 1680-01-16, död 1720. Gift med lantrådet i Pommern Casper Mattias von Lepell, arvherre till Netzelkow på Usedom samt Gaitz.
 • 1. Ulrica Beata, född 1681-10-07 i Wismar. Gift 1697 med översten Adam Vilhelm Pfuel till Putnitz.
 • 1. Carl Bernhard, född 1682-10-16 i Wismar. Page hos kronprinsen, sedermera konung Carl XII. Dess kammarpage 1697. Skjuten 1704-10-26 utanför staden Kalisz från en glugg på stadsmuren samt begraven i Klinckowströmska graven i Stralsund. 'Han var med konungen vid landstigningen på Seland, i slaget vid Narva samt vid övergången av Dünaströmmen, varest han jämte generaladjutanten Dücker och stallmästaren Reutercrantz följde honom i en liten båt. Blev, då han sedermera, tillika med översten Daldorff, kaptenen Rosenstierna, greve Stenbock och konungens livknekt, var med konungen på en rekognoscering, illa blesserad. Sörjdes mycket av konung Carl, som, jämte hela hans ekipage, skickade hans lik, insvept i en kista till Stettin.'
 • 1. Otto Vilhelm, född 1683-11-27 i Wismar. Auskultant i Wismarska tribunalet. Kanslist i livländska kontoret av k. kansliet 1705-02-00. Sekreterare hos generalguvernören i Pommern. Kommissionssekreterare vid polska hovet 1708-05-31. Sekreterare vid tyska expeditionen av k. kansliet 1715-05-23. Kansliråds karaktär 1720-08-19. Extra ordinarie envoyé till preussiska hovet s. å. Död barnlös 1731-06-16 vid Pyritz hälsobrunn och begraven i Pyritz. 'Han sändes 1709 i början av året till konung Carl XII med underrättelse om hertiginnan Hedvig Sofias död. Var sedermera tvenne gånger i viktiga ärenden avfärdad till tatar-chan.' Gift med hovfröken vid konung Stanislai hov grevinnan Carischa Bonkoffska, som skall varit släkt med bemälde konungs drottning.
 • 1. Leonard (friherre Klinckowström), född 1685-09-30. Kopist vid livländska expeditionen av k. kansliet 1705-02-00. Kanslist vid tyska expeditionen 1716-01-08. Registrator därst. 1718-08-23. K. sekreterares titel 1720-03-01. Expeditionssekreterare vid utrikesexpeditionen 1728-01-18. Kansliråd 1739-09-05. Tillika överpostdirektör 1743. Statssekreterares titel 1747. KNO 1748-04-16. LVA 1750 ??/2. Jämte yngre brodern Ture Gustaf friherre 1759-01-18 (ej introd.). Avsked s. å. 27/5. Död barnlös 1759-09-01 (24/4) i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i marmorkistor i Klara kyrka i lilla valvet till vänster om norra vapenhusdörren. Han ägde Lövsta i Eds socken Stockholms län samt det stora stenhuset vid Drottninggatan och norra hörnet av Smedjegårdsbrunnen i i Stockholm, vilka egendomar han i sitt testamente förordnade skulle försäljas samt i stället inköpas ett fideikommiss för hans brorson, friherre Ture Leonard Klinckowström, som därigenom i sådan egenskap fick Rinkesta gods i Ärila socken Södermanlands län. Gift 1720-01-03 med Catharina Ehrenpreus, född 1703-08-16, död 1757-09-01 Lövsta, dotter av överdirektören Hans Ehrenpreus, och hans 1:a fru Catharina Linroth.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1686. Generallöjtnant. Död 1750. Se Tab. 2.
 • 1. Martin Gustaf, född 1688-01-10 i Wismar, död s. å. 22/2.
 • 1. Nils, född 1690-06-20. Volontär vid svenska livgardet 1707-03-00. Fänrik därst. 1709. Stupade ogift s. å. 29/6 vid Poltava.
 • 1. Johan Mauritz, född 1692. Generalmajor. Död 1768. Se Tab. 3
 • 1. Ture Gustaf, friherre Klinckowström, född 1693, död 1765. Se friherrl. ätten Klinekowström, Tab. 1.

TAB 2

Fredrik Vilhelm (son av Martin Klinckow, adlad Klinckowström, Tab. 1), född 1686-12-08. Page hos hertig Fredrik IV av Holstein. Gick i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois. Kapten därst. Kapten i hanoveransk tjänst 1705. Slutligen generallöjtnant samt överkommendant i Stade. Död där 1750-11-16. 'Han följde såsom page hertigen av Holstein på dess resor till polska kriget samt, sedan hertigen vid Klissov blivit dödsskjuten. Dess lik tillbaka till Holstein.'. Gift 1:o med sin kusin Johanna Maria Cecilia Klinckowström, dotter av generallöjtnanten Baltasar Klinckow, adlad Klinckowström (ej introd.) och hans 1:a fru N. N. von Mehden. Gift 2:o 1736 med friherrinnan N. N. von Schulenburg.

Barn:

 • 1. Catharina. Gift med översten i preussisk tjänst N. N. von Schulenburg, död 1764.
 • 2. En son, död som barn.
 • 2. En dotter. Ogift 1753-10-00.

TAB 3

Johan Mauritz (son av Martin Klinckow, adlad Klinckowström, Tab. 1), född 1692-01-00. Musketerare 1707. Volontär 1708. Underofficer s. å. Fänrik vid drottningens livregemente i Stettin 1709-03-30. Löjtnant därst. 1710-09-02. Kapten vid Stettinska infanteriregementet 1711-03-07. Transp. till överste Wrangels regemente i Stralsund s. å. 2/8. Konfirm.fullm. 1714-01-08. Överadjutant hos arvprinsen Fredrik, sedermera konung Fredrik I samt kapten vid Västmanlands regemente 1720-03-19. Major därst. 1723. Överstelöjtnants avsked 1744-04-24. Överstes fulllm. S. å. RSO 1748-09-26. Generalmajors karaktär 1756-07-22. Död 1768-02-05 i i Stockholm och slöt på svärdssidan adl. ätten Klinckowström. 'Han blev vid Stralsund 1715 dansk krigsfånge och satt någon tid på Akershus fästning i Norge. Följde 1744 med ambassadören, riksrådet greve Carl Gust. Tessin till Berlin och bevistade förmälningsakten i nämnda stad mellan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Lyckönskade slutligen 1754, såsom ordförande i slottsbyggnadsdeputationen, deras majestäter vid deras inflyttning i nya slottet.'. Gift 1732-05-00 med sin svägerskas kusins änka Johanna Maria Falck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723-09-29 i Göteborg med assessorn och bruksägaren Hans Gustaf Linroth, född 1695, död 1729), döpt 1706-08-12 i Göteborg, död 1753-03-00, dotter av handelsmannen i Göteborg Johan Falck och Gertrud Tham.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1733-08-26, död 1762-08-22 på Nystrand vid Sala. Gift 1755-06-12 med kammarherren Carl Henrik Wachschlager, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1818.
 • Sara Catharina, döpt 1735-09-21 i i Stockholm, död 1766-02-25 i nämnda stad. Gift där 1755-05-01 med kaptenen, greve Fredrik von Seth, född 1729, död 1767.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: