:

Von Pufendorff nr 853

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON PUFENDORF nr 853 †

Adlad 1673-12-20, introd. 1680. Utdöd 1689-08-26.


  • En yngre broder till den adlade Esaias Pufendorf var den svenska rikshistoriografen Samuel von Pufendorf, framstående såsom juridisk, filosofisk och politisk skriftställare, född 1632, död 1694, vilken adlades 1684-05-07 och blev friherre 1694-05-31, men i ingendera värdigheten tog introduktion på riddarhuset. Han blev även preussisk adelsman 1688 och romersk riksfriherre 1690. Ätten utdog med honom själv. Från deras äldste broder pastorn i Flöha i Sachsen Jeremias Pufendorf, född 1623, död 1703, härstammar en ännu levande gren av släkten, som 1756-12-22 upphöjdes i tyskt riksadligt stånd.2

1 Briefadel. Taschenbuch 1910. 2 At (KA.).

  • Tomas Pufendorfer. Död 1564-10-28 i Glaucha i Sachsen. Gift med N. N. Heubner, död 1588-11-07 1.

Barn:

  • Johan Pufendorfer, född 1547-12-25 i Glaucha. Pastor i Gr. Oldersdorf i Sachsen. Död 1601. Gift 1:o med Anna Birckner, död 1588-01-25. Gift 2:o 1588 med Maria Bauchens från Mecklenburg, född 1566, död 1637-11-051.

Barn:

  • 2. Esaias Pufendorfer, född 1592-10-10. Kyrkoherde i Dorf Chemnitz i Sachsen 1620, sedan i Flöha därst. Död 1648-05-04. Gift 1622-06-25 med Margareta Hickmann, född 1599-02-251.

Barn:

  • Esaias Pufendorfer, adlad von Pufendorf, född 1628-07-25 i Flöha. Studerade vid den berömda skolan i Grimma. Student i Leipzig. Magister därst. 1649 och sedermera docent. Handledare för den namnkunnige O. V. von Königsmarck och följde honom under flera år på utländska resor. I svensk tjänst som registrator i k. kansliet 1659. Kommissionssekreterare i Paris 1665–1670. Regeringsråd i Bremen och Verden 1670-04-13. Sändebud till biskopen i Osnabrück 1671-03-07. Resident vid kejserl. hovet i Wien s. å. 15/7. Adlad 1673-12-20 (introd. 1680 under nr 853). Av konung Carl II av Storbritannien förklarad för knight (riddare). Svensk kansler i Bremen och Verden 1674-03-07. Extra ordinarie envoyé till Bajern 1677-11-20. Tillika till kurfursten av Hannover s. å. 21/11. Direktor över bremiska kammaren 1679. Avsked s. å. 16/9. Åter kansler och direktör i Bremen samt inspektor över k. maj:ts och rikets i bemälte hertigdöme varande gods 1681-01-24. Flyttade från Stade till Hamburg i slutet av 1687 och gick i dansk tjänst samt övertog, utan att hava erhållit avsked ur svensk tjänst posten som dansk gesant i Regensburg 1688-01-28. Död där utan söner 1689-08-26 och slöt själv sin ätt samt begraven i nämnda stad, varest hans 2:a fru låtit över honom uppsätta ett epitafium med en latinsk, honom berömmande inskrift. 'Han blev kort efter sin död 1689-10-21 av Svea hovrätt contumaciter dömd från liv, ära och gods för det han icke allenast utan konungens tillstånd och avsked vikit från sin tjänst och rikets länder samt i ett eftertänkligt brev uppfyllt med en mängd ohjälpliga och oförsvarliga expressioner och påtal över konungens behagliga dispositioner, sin tjänst resignerat utan ock på främmande orter icke ringa arbetat emot sin rätta konungs och herres intresse. Har länge ansetts vara författare till Les Anecdotes de Suede, vilket likvisst sannolikt icke är riktigt.'. Gift 1:o 1663-03-22 i Stockholm med Anna Trotzig i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1647 med myntmästaren Daniel Kock, född 1626, död 1650, fader till häradshövdingen Markus Kock, adlad Cronström. Gift 2:o 1652 med drottning Christinas livmedikus, med. doktorn Johan von Wullen, död 1658), född 1628-12-24, död 1663-08-06, dotter av direktören Johan Trotzig (fader till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig), och hans 1:a hustru Kerstin Grooth. Gift 2:o med Veronika N. N.

Barn:

  • 2. Johan Adolf, född 1672-01-002.
  • 2. En dotter. Gift med generallöjtnanten i hannoveransk tjänst Baltzar Klinckow, adlad Klinckowström 1690-03-20, men ej introd., i hans 2:a gifte, född 1655 och broder till regeringsrådet Martin Klinckow, adlad Klinckowström.
  • 2. Catharina Margareta, född 1684-06-26 i Stade, död 1763-04-25. Gift 1711-08-11 på Clüwerswerder vid Bremen med kommendanten i Verden, brigadjären Jurgen Johan Wrangel, av huset Sauss, född 1672-12-26 i Reval, död 1746-06-06 på Maydel.
  • 2. En dotter. Gift med N. N. von Sydow.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: